Wideoszkolenie: Ewidencja księgowa OPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Ewidencja księgowa w OPS - dochody własne, dochody zlecone, fundusz alimentacyjny, nienależnie pobrane świadczenia. Rozliczanie bieżących zadań finansowanych ze środków własnych, dotacji, Funduszu Solidarnościowego oraz Funduszu Pomocy. Nadrzędne zasady rachunkowości - zastosowanie w praktyce.

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych ośrodków pomocy społecznej


Sprawozdania i schematy księgowania - maj 2024!
W trakcie szkolenia, nasz praktyk powie o bieżących problemach dotyczących realizacji zadań przez OPS. Główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej opowie o nienależnie pobranych świadczeniach, w szczególności o funduszu alimentacyjnym. Dowiedzą się Państwo, jak powinna wyglądać ewidencja księgowa różnych programów solidarnościowych i z funduszu pracy oraz funduszu pomocy. Nie zabraknie praktycznych wspólnych ćwiczeń z prowadzącą dotyczących księgowań: przypisów, dochodów, ewidencji kosztów, ewidencji wydatków, ewidencji odprowadzania dochodów.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W OPS księgowane są należności – usługi opiekuńcze zwykłe, wpłaty za DPS, posiłki, ewidencja nienależnie pobranych świadczeń z rodzinnego. Przekazujemy do gminy przez kontro 222. Gmina chce od nas sprawozdanie zerowe. Czy jest to prawidłowe? Czy powinniśmy te dochody ujmować w Rb-27s?
 • Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych - jak wygląda księgowanie składek zusowskich od podopiecznych i pracowników (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych)?
 • Zasiłek rodzinny odwrotnie potrącony ze świadczenia wychowawczego. PRZYKŁAD: istnieją świadczenia nienależnie pobrane z zasiłków rodzinnych i może być potrącone jedynie ze świadczenia wychowawczego. Jak to zaksięgować?
 • PRZYKŁAD: klient pobrał nienależnie świadczenia wychowawcze. Wypłacał je Urząd Wojewódzki. Następnie GOPS otrzymał decyzję o zwrocie pieniędzy przez klienta. Były wyliczone odsetki i kwota główna. Klient oddał za dużo odsetek, o czym księgowa nie wiedziała, więc oddała wszystko do urzędu gminy, a urząd gminy do Urzędu Wojewódzkiego. UW wystosował pismo, że jest za dużo wpłaconych odsetek. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować ten proces? Jakie działania powinna podjąć księgowa?
 • Jak prawidłowo wprowadzać do systemu wpłaty od dłużników alimentacyjnych? W pierwszej kolejności na odsetki ze wszystkich spraw, czy każdą sprawę traktować oddzielnie?
 • Czy 400 zł, które powinien otrzymać pracownik, musi być pokryte w 80% z dotacji, a w 20% ze środków własnych, czy całe 400 może być z dotacji, a reszta wynagrodzenia może stanowić wkład własny?
 • Jak prawidłowo zaksięgować wszystkie płatności do miesięcznego sprawozdania? Czy można księgować na kontach pomocniczych wypłaty 50 osób, które idą w jednym dniu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Schematy księgowań

 • Nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe
 • Opieki wytchnieniowej
 • Fundusz Pomocy
 • Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • Korpus Wspieraj Seniora – księgować przez konta 240 czy poza planem kont?
  • Środki czystości
  • Materiały biurowe- które zaliczyć do zaksięgowania jako koszty obsługi zadania?
 • Klub seniora
 • Dom dziennego pobytu
 • Wzór protokołu przedawnienia należności
 • Potrącenia z jednego świadczenia na poczet drugiego. Wzór pisma do UW lub UM dot. zwrotu środków w przypadku wyniknięcia nadpłat (dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń).
 • Ubezpieczenia majątku
 • Ubezpieczenia pracowników na wycieczki ŚDS, którzy mają swoich podopiecznych.

Wzór protokołu przedawnienia należności

Wzór pisma do UW lub UM dot. zwrotu środków w przypadku wyniknięcia nadpłat (dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń). Potrącenia z jednego świadczenia na poczet drugiego

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

Ewidencja księgowa świadczeń nienależnie pobranych

 • Jeżeli urząd miejski opublikował na BIP-ie sprawozdania wszystkich jednostek podległych, to czy MOPS ma obowiązek publikacji na swoim BIP-ie?
 • Czy CUW publikuje sprawozdania na swoim BIP-ie?
 • Jakie są konsekwencje opublikowania sprawozdań rocznych na BIP-ie po terminie?
 • Czy poprawne jest sporządzenie sprawozdania Rb-28S z Ukrainy z konta 139?
 • Została wydana decyzja dot. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie. Jak zaksięgować przypis tych należności? Jaka klasyfikacja? Czy wpływ tych środków to dochód budżetu gminy czy państwa?
 • Czy do Rb-N wchodzą środki z AOON?
 • Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych?
 • Czy za brak wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie lub schronisku naliczamy odsetki i wykazujemy w Eb-27S?
 • Czy w informacji uzupełniającej do Rb-27ZZ OPS dzieli SUO 95% w tab. A i 5 % w tab. B?
 • Fundusz alimentacyjny. Zwrotu do gminy wpłaconych należności od dłużników alimentacyjnych księgujemy na koncie 222. Czy można użyć innego konta?
 • Jeżeli mamy nadpłatę w składkach społecznych ZUS świadczeniobiorców, która wynika z korekty dokumentów rozliczeniowych świadczeniobiorców za lata poprzednie (informacja z ZUS o zaliczeniu okresu składkowego danej osoby, czyli ma udowodnione 20 lat), to czy rozliczamy nadpłatę w bieżących składkach? Czy przekazujemy na dochody zlecone?
 • Czy nadpłatę składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych za 2023 r. przekazujemy do wojewody?
 • Czy korektę składek można potrącić z bieżących składek? Czy musimy napisać do ZUS-u o zwrot?
 • Jak zaksięgować zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzicielskiego?
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia z 85502 wykazujemy w Rb-27S?
 • Jeżeli potrącamy nienależnie pobrane świadczenia ze świadczeń rodzinnych i naliczamy odsetki, to czy odsetki księgujemy na paragrafie 4580?
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia w Rb-N i Rb-ZN wykazujemy za lata ubiegłe i za bieżący rok?
 • Od zeszłego roku płacimy do PCPR-u w nocie za wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wystąpiliśmy do RIO o wydanie opinii. Czy powinniśmy to zapłacić, jeżeli RIO orzekło, że nie? Wystąpiliśmy do PCPR-u o zwrot wpłaconych kwot za to wynagrodzenie. Czy powinniśmy od kwot wynagrodzenia koordynatora naliczyć odsetki? Jak zaksięgować wniosek o zwrot środków?
 • Jeżeli potrącamy z zasiłków stałych odpłatność za DPS-ie i schronisko, to czy umieszczamy to na paragrafie 2910 i na dochodach 0970?
 • Jak prawidłowo rozliczyć odsetki od komornika?
 • Jak rozliczyć Korpus Wsparcia Seniora?
 • Czy powinniśmy płacić wynagrodzenie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej?
 • Jak często przypisywać odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przypisanych, ale niespłacanych)?
 • Jeżeli dłużnik posiada zadłużenie z kilku okresów świadczeniowych, to czy każdą wpłatę zaliczamy na odsetki, np. spłaci odsetki 2018/2019 i zostaje kwota do rozdysponowania i czy zaliczamy na odsetki za okres 2019/2020?
 • Potrącenia z zasiłków stałych to potrącenia bieżące za pobyt w danym miesiącu w DPS-ie lub schronisku, nie za lata ubiegłe. Czy umieszczamy je na 2910, czy 3110?
 • W jakiej pozycji w Rb-N wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia?
 • Czy w Rb-27ZZ wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia?
 • Jak zaksięgować potrącenie na liście wypłat nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe?
 • Czy za brak wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ie naliczamy odsetki, które wykazujemy w Rb-27S?
 • Co, jeżeli mamy nienależnie pobrane z koordynacji, jest decyzja ZUW, ale od województwa nie mamy żadnego powiadomienia?
 • Czy wykazujemy gdzieś zwroty na konta bankowe osób, które oddały nienależnie pobrane zasiłki rodzinne?
 • Wpłaty komornicze – zadania zlecone na 29.06, które bank zaksięguje w lipcu. Czy robimy środki w drodze?
 • Co, jeżeli klient odsetki wpłacił na konto, a należność główną potrącono z bieżącego świadczenia? Czy odsetki można zaksięgować: naliczenie 221/750, wpłata odsetek przez klienta 130/221, odprowadzenie do gminy 222/130?
 • Jak księgować prowadzenie rachunku w AOON?
 • Jak zaksięgować zwrot na konto za nienależnie pobrane za rok bieżący?
 • Co, jeżeli od początku roku realizowaliśmy AOON ze środków własnych, wykazywaliśmy w Rb-28S, a po otrzymaniu środków z AONN zrobiliśmy refundację i pomniejszyliśmy wydatki?
 • Czy w opiece wytchnieniowej ubezpiecza się zleceniobiorców?
 • Na co przeznaczamy koszty obsługi?
 • Program „Asystent rodziny” w 2024 roku. Czy wypłacamy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny?
 • Czy odsetki od środków z funduszu solidarnościowego na rachunku bankowym należy zwrócić od środków wykorzystanych i niewykorzystanych?
 • Jak księgować ubezpieczenia asystentów z programu AOON? Czy zwrot kosztów przejazdów dla asystentów należy traktować jak deklarację, czy jako ryczałt? Czy należy od kosztów przejazdów naliczyć podatek?
 • Czy za dożywianie dzieci powinniśmy dostawać notę lub fakturę ze szkoły, czy bezpośrednio od cateringu?
 • Co ze środkami z UP „premia łatwy start”, które wpłynęły na konto GOPS-u?
 • W jakiej klasyfikacji umieszczamy środki z KFS-u?
 • Czy wydatki związane z przemocą domową, np. usługa psychologa, prawnika, szkolenia i koszty ulotek można zaksięgować w rozdziale 85219? Czy powinniśmy mieć plan w rozdziale 85205?
 • Jak zaksięgować FA przez 225 w części dot. wojewody?
 • Jak księgować ewidencję magazynową?
 • Czy po umorzeniu lub przedawnieniu należności należy wystawić PIT?
 • Jaki paragraf przy wpłatach za pobyt w DPS-ie i schroniskach?
 • Jeżeli brakuje planu od wojewody na wynagrodzenie opiekuna sądowego, to czy należy założyć środki własne, czy czekamy na zwiększenie planu?
 • Co z kontem 290 przy księgowaniu FA?
 • Czy podczas nieobecności głównego księgowego sprawozdania miesięczne i kwartalne może podpisać inna osoba z upoważnienia? Czy osoba upoważniona musi mieć kwalifikacje jak główny księgowy?
 • Czy wpłata nienależnie pobranego świadczenia za rok bieżąco należy traktować jako odpis zobowiązania, czy należność?
 • Czy wartość dotacji w rozdziale 85219 przeksięgowujemy tylko na wynagrodzenia?
 • Czy księgując listę otrzymaną z działu pomocy za pobyt w DPS-ie można stosować konto 402-240 § 4330?
 • Oddajemy do UG środki (FA) Wn 222. UG otrzymanie księguje Ma 222 (w części gminy). Urząd miał wątpliwości przy sporządzaniu Zestawienia Zmian w Funduszu (sprawozdanie zbiorcze), że kwoty dotyczące FA w części gminy są podwojone (księgowane zarówno w OPS, jak w UG). Co w takim przypadku?
 • Jak wypłacić świadczenie za 2022 r., które w roku 2023 było potrącone jako nienależnie pobrane świadczenie 85502 par. 0940? Po odwołaniu się świadczeniobiorcy jest wyrok uchylający i nakazujący wypłatę tego świadczenia za rok 2022. Zwróciliśmy się do MUW o zwrot tych środków. Jak zaksięgować całość i wypłatę?


Klasyfikacja budżetowa

 • Zasiłek na zagospodarowanie - jaki rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej?
 • Czy superwizja dla pracowników socjalnych to szkolenie (4700) czy pozostałe usługi (4300)?
 • Jeśli DPS jest placówką prywatną, to paragraf 4300?
 • W jakim rozdziale księgujemy opłaty za pobyt w DPS mieszkańców gminy na terenie tego samego powiatu?
 • Czy programy komputerowe dla obsługi świadczeń dla Ukrainy należy zaklasyfikować w paragrafie 435?
 • Czy opłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolach należy zaklasyfikować w paragrafie 85230?
 • Jak zaksięgować listę zasiłków celowych?
 • Czy należności z tytułu świadczeń wychowawczych rozdział 85501 za poprzednie lata powinny być przeksięgowane do rozdziału 85502?
 • Jaka klasyfikacja przy dodatku gazowym?
 • Czy stypendia to paragraf 3110?
 • Wynagrodzenie kuratora – paragraf 3110 czy 4010?
 • Jak dobrze księgować fundusz alimentacyjny - należności i odsetki od funduszu?
 • Jak dobrze księgować świadczenia wychowawcze i rodzinne za lata ubiegłe?
 • Jak przedstawia się w praktyce odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • W jakim rozdziale księgować Fundusz Pomocy uchodźcom z Ukrainy? Jak klasyfikować wydatki?
 • Jak ujmować w sprawozdaniu księgowanie świadczeń dla uchodźców z Ukrainy?
 • Pomoc społeczna - dział rodzina w praktyce
 • Niepobrane świadczenia - jak sobie z nimi radzić?
 • Kiedy wrzucać fakturę do systemu - przed czy po zakupie?
 • Niestandardowe przypadki z dochodami - wpływ nienależnie pobranych świadczeń wypłacony w innej gminie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
 • Jak księgować ewidencję poza budżetową?
 • Egzekucja w administracji nienależnie pobranych świadczeń
 • RBZN/RBN w praktyce
 • Jak księgować programy typu Senior +?
 • Jak księgować pozabudżetowo asystenta rodziny


Fundusz alimentacyjny

 • Kto powinien wykazywać w sprawozdaniu Rb-N dochody z funduszu - OPS czy JST?
 • Co zrobić, gdy urząd skarbowy zwrócił tytuł wykonawczy z uwagi na brak możliwości ściągnięcia zaległości?
 • Czy umarzamy koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy należności Funduszu Alimentacyjnego ujmuje się w sprawozdaniu RB27S?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27s wykazujemy dochody z wpłat od dłużników ubiegłe, alimentacyjnych, czy tylko w sprawozdaniu kwartalnym w Rab-27zz?
 • Jak księgować fundusz alimentacyjny? Przypisy, wpłaty, przeksięgowania na koniec roku
 • Jak księgować przypisy funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych?
 • Jak wyglądają zasady rozliczania, egzekucja oraz naliczanie?
 • Dłużnicy alimentacyjni i opis sprawozdawczości (27 ZZ)
 • Wpływy z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Czy używać w ewidencji księgowej konta 225?
 • Jak powinna wyglądać zaliczka w funduszu alimentacyjnym w zależności od programu, jaki się realizuje?
 • W jaki sposób można ułatwić proces naliczania odsetek i rozliczania dłużników alimentacyjnych?
 • Ściąganie należności przez komornika, rozliczanie i ewidencja. Gdzie powinno się oddać należności i czy należy zapisać dochody?
 • Dłużnicy alimentacyjni - Ile trzeba zakładać kont dla dłużnika?
 • Schematy księgowań, gdy wpłynie kwota od komornika
 • Jak prawidłowo wprowadzać do systemu wpłaty od dłużników alimentacyjnych? W pierwszej kolejności na odsetki ze wszystkich spraw, czy każdą sprawę traktować oddzielnie?


Programy z Funduszu Solidarnościowego, Fundusz Pomocy, zasiłki, dotacje na zadania zlecone, dotacje na dofinansowania zadań własnych

 • Czy zakup papieru do ksero lub tonerów zaklasyfikować w paragrafie 4350?
 • W jakim paragrafie należy ująć składki społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych z Ukrainy?
 • W jakim paragrafie należy ująć składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy?
 • Czy zmiana klasyfikacji funduszu pomocy musi być dokonany sesją?
 • Czy dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych należy rozliczać w procencie 80/20%?
 • Na co mogą być przeznaczone koszty obsługi otrzymane z Funduszu Solidarnościowego, jeżeli do realizacji programu została wybrana w przetargu firma (nie stowarzyszenie), zatrudniająca opiekunki realizujące świadczenia?
 • Koszty własne w ramach programów z Funduszu Solidarnościowego. W jaki sposób wydatkować? Czy można wydatkować z podstawowego rachunku bankowego jednostki, czy trzeba zasilać na wydzielony rachunek do realizacji Programu i z tego konta dokonać wydatku w ramach kosztu własnego?
 • Czy konta bankowe do realizacji programów z Funduszu Solidarnościowego muszą być oprocentowane? stanowią dochód JST i należy je ująć w RB27S? Czy należy je zaksięgować przez konto 240/130 bez klasyfikacji i zwrócić?
 • Jeżeli koszty obsługi za 300 zł chcemy wydać na zakup papieru ksero, to czy stosujemy paragraf 4350?
 • Czy można płacić ZUS z OW łącznie z budżetu i później refundować?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa, pozabudżetowa programów z Funduszu Solidarnościowego w OPS-ie? Na jakich kontach?
 • Czy przy AOON zapłata za usługę asystenta następuje po otrzymaniu środków z podpisanej umowy? Czy można finansować z budżetu gminy i po otrzymaniu środków dokonać refundacji?
 • Czy przy świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy naliczamy 3% na koszty obsługi, ale nie mniej niż 6000?
 • Koszt dojazdów AOON – czy opodatkowujemy? Czy potwierdzeniem wizyty w kinie lub muzeum może być tylko paragon?
 • Umowy zlecenia z asystentami AOON zawieramy od początku roku. Płacimy do 10 następnego miesiąca ze środków własnych, a po otrzymaniu środków z AOON dokonujemy refundacji. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy poprawne jest wypłacanie zleceń z AOON z własnych środków, a później zrefundowanie tych środków z konta AOON?
 • Jeżeli firma realizuje usługi asystenckie w ramach AOON, to czy może wystawić fakturę za zwrot kosztów dojazdów asystentów, które zatrudnia?
 • Czy w przypadku opłacania składek za asystentów osobistych osób niepełnosprawnych należy opisać tylko listy plac?
 • Czy możemy wypłacać ze środków własnych umowę zlecenia dla asystentów AOON ze środków własnych bez podpisanej umowy z wojewodą, a później wypłacone kwoty refundować po otrzymaniu środków?
 • Co w przypadku, gdy AOON zlecone jest organizacji pozarządowej? Co z kosztami obsługi programu?
 • Czy z AOON wypłaca się dodatki w ciągu roku czy tylko w grudniu?
 • Co z kwotą 30 zł od decyzji przy świadczeniach rodzinnych z Ukrainy?
 • Czy okresowe i świadczenia na zakup posiłku nie mogą być wypłacane z Funduszu Pomocy?
 • Czy pod GOPS odrębny rachunek na asystenta?
 • Czy należy oddać kwotę główną do MUW od razu czy na koniec roku w przypadku nienależnie pobranego świadczenia z funduszu pomocy? Co z odsetkami w takim przypadku?
 • Dotacja przychodzi do gminy i co dalej? Czy gmina przekazuje środki do GOPS na odrębny rachunek?
 • Czy w taki sam sposób należy opisywać listy płac dla opiekunek, jeżeli mamy AOON i OW?
 • W Aoon koszt wynagrodzeń jednej godziny zegarowej nie może przekroczyć 40zł. To trzeba brać w tym pod uwagę umowy o pracę, umowy zlecenia, koszty dojazdów z podopiecznym i koszty używania samochodu prywatnego?
 • Czy na środki z Funduszu, które otrzymujemy od gminy, powinniśmy mieć pod GOPS otwarty osobny rachunek bankowy?
 • Czy w planie budżetu na rok 2023 można zaplanować środki własne na pokrycie wydatków dla AOON i później po otrzymaniu dotacji je zrefundować?
 • Czy odliczamy podatek od kwoty za dojazdy dla asystenta osoby niepełnosprawnej?
 • Nowe programy, które są finansowane z funduszu solidarnościowego lub funduszu pracy - jak je ujmować w ewidencji księgowej? Czy powinno to wchodzić do budżetu? Czy są to środki pozabudżetowe?
 • Usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne - sposoby rozliczania
 • Usługi opiekuńcze dla os. niepełnosprawnych z funduszu pracy. Czy to powinno być w budżecie?
 • Program Wspieraj Seniora w budżecie gminy - jak ewidencjonować? Czy jest nowy dziennik?
 • Jak księgować nowy program opieka wytchnieniowa? Czy to gmina ma realizować, czy ośrodek?
 • Może być tylko jeden numer konta. Czy program może być ujęty w budżecie?
 • Wiele GOPS-ów posiada budynek na własność i urząd udziela pełnomocnictwa oraz wykonuje remonty. Następuje zakup nowych środków trwałych. Jak powinno się to ewidencjonować? Czy poprzez 810? Jak w 080 ujmować, w jakich paragrafach? W jakim rozdziale: 852 czy 19?
 • Oddany budynek do remontu. Czy ogrodzenie przypisać do zwiększenia środka trwałego budynku?
 • Asystent rodziny - schemat księgowania, na jakich kontach?
 • Czy środki dotacji na dodatek dla pracownika socjalnego liczymy z kosztami pracodawcy, czyli 400 zł plus sługus pracodawcy i sługus Fundusz Pracy?
 • Czy 400 zł które powinien otrzymać pracownik musi być pokryte w 80% z dotacji, a w 20% ze środków własnych, czy całe 400 może być z dotacji, a reszta wynagrodzenia może stanowić wkład własny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sadowego radcy prawnemu, zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej?
 • Czy jeśli wpływa dotacja 85502 i na koniec roku jest zwrot, to należy oddać razem z 3% czy zostawić w myśl zasady "od otrzymanej dotacji"?


Ewidencja i księgowanie

 • Jak księgować przypisy?
 • Piątego dnia miesiąca jest wypłata. Czy jest czas do końca miesiąca, żeby to rozksięgować przy pomocy konta pomocniczego, czy nie?
 • Obliczanie chorobowego: co brać do średniej chorobowego? Jakie składniki wynagrodzeń należy zawrzeć? Kurator dla rodziny dostał jednorazowy dodatek - czy można zaliczyć ten dodatek do obliczenia chorobowego?
 • Bilans, rachunek zysków i strat. Co ma być w bilansie, a co w rachunku zysków i strat? Co znaczą zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe?
 • Jak wysyłać elektroniczne tytuły wykonawcze?
 • Jak wpisywać ewidencję środków trwałych? Informatyk kupuje sprzęt komputerowy na części. W jaki sposób powinna być zaksięgowana faktura?
 • Jak poprawnie księgować faktury? Czy DPS-y i schroniska księgują jednakowo? Czy powinno się robić odpisy na końcu? Jakie konkretnie?
 • Konta 999,998, 980 - jak księgować wypłaty i wpłaty zasiłków w ciągu roku?
 • Czy koszty własne, płacone ze środków miasta, ewidencja w rozdziale 85219?
 • Czy dotacja na utrzymanie OPS to 85219 i też proporcja 80% i 20%?
 • Czy dotacje na zasiłki stale tez 80% i 20%?
 • Od tego roku zatrudniamy opiekunki .Czy koszty wynagrodzeń i pozostałe koszty dotyczące opiekunek można księgować w 85228?
 • Odnośnie kosztów 0,33% otrzymanej dotacji: czy jeśli dostaliśmy 100, to musimy oddać 20? Mam odliczyć 0,33% od 100 czy od 80?
 • Czy można refundować wydatki na obsługę Ukrainy poniesione z własnych środków z Funduszu Pomocy?
 • Jak naliczyć koszty obsługi?


Sprawozdania RB

 • Sprawozdania RB 27 ZZ
 • Sprawozdania S28
 • Sprawozdania SZZ
 • Sprawozdania ZN
 • Jak wykazywać zadanie w sprawozdaniach RB?
 • RB 50 - co wchodzi po stronie wydatków zadań zleconych? Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych? Które zadanie należy ująć?
 • Dochody budżetowe - w których sprawozdaniach mają się znaleźć?
 • Jak prawidłowo zaksięgować wszystkie płatności do miesięcznego sprawozdania? Czy można księgować na kontach pomocniczych wypłaty 50 osób, które idą w jednym dniu?
 • Co wpisać do polityki rachunkowości odnośnie dochodów w Rb-27s?
 • Czy w Rb-N wykazujemy nienależnie pobranych?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27 s wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami?
 • Czy stan na rachunku bankowym wchodzi do Rb N?
 • Jeśli w maju ktoś wpłaci przelewem na rachunek odpłatność za usługi opiekuńcze za miesiąc kwiecień, to czy ujmujemy w sprawozdaniu 27s za kwiecień?
 • Czy prawidłowe jest księgowane przez konto 222 100% dochodów z funduszu, a nie tylko części JST - przeksięgowanie sprawozdania RB 27ZZ?
 • Jakie są terminy rozliczenia dochodów przez OPS?
 • Czy odpłatność za DPS lub posiłki niewypłacone do 31 marca, a jest naliczenie, wykazujemy w Rb-27s?
 • W którym miejscu należy wykazać dział oraz rozdział w sprawozdaniu, jeżeli nie mamy planu?
 • W OPS księgowane są należności – usługi opiekuńcze zwykłe, wpłaty za DPS, posiłki, ewidencja nienależnie pobranych świadczeń z rodzinnego. Przekazujemy do gminy przez kontro 222. Gmina chce od nas sprawozdanie zerowe. Czy jest to prawidłowe? Czy powinniśmy te dochody ujmować w Rb-27s?
 • Czy 40 % od komornika nie powinno się ujmować w sprawozdaniu RB 27s?
 • Czy powinny być księgowane wszystkie wydane decyzje jako zobowiązania i wykazane w sprawozdaniu RB-28s?
 • Czy plan ma być traktowany jako zadanie zlecone? Czy ujmujemy plan do RB-50?
 • Czy wpłaty z tytuły usług opiekuńczych, wpłaty za DPS i za posiłki też powinny być ujęte w Rb-27s?
 • Czy środki z AOON i OW wykazywać w RB-N?
 • Wpływ od komornika był w kwietniu, a w tytule jest napisane, że ściągnął 30 marca - czy to znaczy, że powinniśmy zaksięgować do marca jako środki w drodze?
 • Czy dodatki specjalne mogą być wypłacone z własnych środków, jeżeli koszty obsługi nie wystarczą z Funduszu Solidarnościowego?
 • Jeśli ktoś miał dług 8,20 zł, to na jakich kontach robimy odpis?
 • Co zrobić z nadpłatą za schronienie, jeżeli klient zmarł i nie ma rodziny?
 • Czy faktury gotówkowe księgujemy przez konto 201?
 • Czy koszty obsługi robić PK - przeksięgowaniem wydatków, mieć na fakturze, czy wydzielać część środków na koszty obsługi?
 • Czy pozabudżetowo oznacza bez klasyfikacji, ale z osobnym dziennikiem?
 • Wypłacono nienależnie zasiłek stały. Została wydana decyzja, aby potrącić z obecnie wypłacanego zasiłku stałego, którego mała kwota będzie potrącana cala z listy. W jaki sposób to zaksięgować?
 • Co zrobić, gdy podopieczny, który miał świadczone usługi opiekuńcze zapłacił o 10 groszy za dużo swojej odpłatności i nie zdążyliśmy mu zwrócić, ponieważ zmarł? Co zrobić z taką nadpłatą?
 • Jakimi kontami na koniec roku jest księgowana 13-stka?
 • Jak księgujemy dokument z banku żywności?


Inne zagadnienia z rachunkowości budżetowej

 • Jak zaksięgować umorzenie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego?
 • Czy przypis należności z tytułu kosztów upomnienia w związku z niezwróceniem nienależnie pobranych świadczeń należy zrobić od razu czy dopiero po wpłacie środków?
 • Które należności są za lata ubiegłe, a które za lata bieżące? Jak powinno wyglądać naliczenie? Kiedy powinien być przypis? Kiedy powinien być odpis?
 • Jak księgować należności nienależnie pobrane?
 • Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych- Jak wygląda księgowanie składek zusowskich od podopiecznych i pracowników (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych),
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący. Z których świadczeń należy potrącić?
 • Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącanych ze świadczeń wychowawczych
 • Jak ten proces wygląda? Jak to księgować?
 • Zwroty nienależnie pobrane:
 • - z zasiłków rodzinnych,
 • - świadczeń opiekuńczych,
 • - świadczeń pielęgnacyjnych
 • Zwroty wszystkich świadczeń, które są wypłacane z działu rodzina. PRZYKŁAD: osoba pobiera świadczenie w nadmiernej wysokości i nie ujawnia tego. Następuje zwrot z odsetkami. Jak i gdzie klasyfikować zwroty świadczeń?
 • Przedawnienie świadczeń. Jak powinny wyglądać procedury? Jak zaksięgować? Kto powinien zainicjować, że świadczenie jest przedawnione?
 • Zasiłek rodzinny odwrotnie potrącony ze świadczenia wychowawczego. PRZYKŁAD: istnieją świadczenia nienależnie pobrane z zasiłków rodzinnych i jedynie może być potrącone ze świadczenia wychowawczego. Jak to zaksięgować?
 • Odpisy aktualizujące należności. Jak to księgować w ciągu roku? Jakie stawki należy przyjąć?
 • Różne rodzaje świadczeń: wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne 240. Czy należy rozliczyć wszystko na koncie 240? Czy należy zakładać nowe konta w banku?
 • Zasiłki i dotacje. Jak wygląda rozliczanie dotacji?
 • PRZYKŁAD: klient pobrał nienależnie świadczenia wychowawcze. Wypłacał je Urząd Wojewódzki. Następnie GOPS otrzymał decyzję o zwrocie pieniędzy przez klienta. Były wyliczone odsetki i kwota główna. Klient oddał za dużo odsetek, o czym księgowa nie wiedziała, więc oddała wszystko do Urzędu Gminy, a Urząd Gminy do Urzędu Wojewódzkiego. UW wystosował pismo, że wpłaconych odsetek jest za dużo. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować ten proces? Jakie działania powinna podjąć księgowa?
 • Jak księgować przypisy dochodów budżetowych?
 • Czy możliwe jest księgowanie przypisu w terminie wpłaty nienależnie pobranego świadczenia?
 • Czy dział merytoryczny musi robić zestawienie kwot wynikających z decyzji i przekazuje do działu księgowości co miesiąc?
 • Dlaczego nie można użyć kont 240/130 do księgowania Funduszu Solidarnościowego?
 • W gminie jest otwarty rachunek. Czy do podpisywania przelewów trzeba upoważnić kierownika OPS?
 • Czy do opieki wytchnieniowej powinniśmy mieć jeden rachunek w gminie z upoważnieniem dla OPS?
 • Czy polisy w AOON na zleceniobiorców muszą być imienne?
 • Jak opisywać listy AOON pod kontem PZP?
 • W jaki sposób dokonać refundacji AOON, jeżeli była decyzja kierownika, że realizujemy zadania od stycznia, a pieniądze otrzymaliśmy 29.02?
 • Czy środki AOON powinny być ujęte w Rb-N?
 • Czy listę płac można zaksięgować pod wyciągiem zapisem 240 i 139?
 • Czy musi być logo na dokumentach księgowych?
 • Czy ubezpieczenie OC można zapłacić z AOON, a NNW z rachunku OPS?
 • Czy prawidłowa jest refundacja w OW jednorazowo na dodatek specjalny dla koordynatora pod koniec realizacji zadania?
 • Jak księgować wpłaty na fundusz alimentacyjny i zaliczkę?
 • Jeśli wydano decyzję o nienależnie wypłaconym świadczeniu z FA i wierzyciel zwrócił, to jakie konto na odpisanie należności głównej dłużnikowi?
 • Czy jeśli mamy zwrot nienależnie pobranych świadczeń, to czy obowiązuje zasada zwrotu do 15 i 25 każdego miesiąca?
 • Czy plan dochodów jest w OPS?
 • Mamy zwrot z funduszu pracy i zgodnie z zapisem w polityce rachunkowości księgujemy na pomniejszenie kosztów. Czy jest to prawidłowe?
 • Jak księgować nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych?
 • Do kiedy maksymalnie może być zatwierdzone sprawozdanie?
 • W tym roku przekształciliśmy się CUS. W związku z tym mamy problem w sprawie częściowej odpłatności za usługi, np. usługa taksówka dla seniora, gdzie będziemy płacić wykonawcy całość za usługę, ale senior będzie zobowiązany dopłacić część tej usługi 10 zł za 10 km. Czy taksówkarz będzie musiał odprowadzić podatek VAT w całości? Program i opłaty zostały uchwalone w uchwale gminy i opłaty te będą przyjmowane jako dochód, odprowadzany do gminy, po czym gmina będzie musiała nam przekazać ten dochód na wydatek. Co z podatkiem VAT? Czy musimy doliczyć do tej opłaty i odprowadzić do US?
 • Na co można przeznaczyć środki z alkoholówki w MGOPS w 85154?
 • OW i AOON przy kontrasygnacie skarbnika gminnym czy księgowej OPS?
 • Gdzie księgować pobyt w schroniskach?
 • Czy dotacja 85219 § 2030 może być przeznaczona na wynagrodzenia innych pracowników niż pracownicy socjalni?
 • Jak przeksięgować PK? Miesięcznie czy kwartalnie?
 • Czy wiadomo, z jakich środków za 2024 finansowany będzie dodatek gazowy?
 • Z jakiego rozdziału pokrywać brakujące środki?
 • Czy należy zrobić kalkulację, żeby podzielić koszty CO i wody?
 • Czy brakujące koszty obsługi można pokryć z 85219?
 • Czy umowy zlecenia, które zawiera kierownik GOPS powinny być przy kontrasygnacie księgowej GOPS?
 • Jak refundować koszty, jeżeli FP jest na odrębnym koncie bankowym?
 • Czy do polityki rachunkowości można dopisywać nowe rzeczy? Czy powinniśmy ją zaktualizować?
 • Jak księgować różnice groszowe w składkach ZUS od pracowników?
 • KWS, wkład własny większy niż 20%. Kwota dotacji wydatkowana w całości. Nie udało się wydatkować 50 zł wkładu własnego. W związku z tym zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości czterokrotności. Czy generuje to przeksięgowania?
 • Czy odpisy aktualizujące muszą być robione każdego roku?
 • Jaki wydruki robić na koniec roku?
 • Co zrobić z nadpłatą za pobyt w DPS-ie na podstawie umowy, jeżeli osoba sama za niego płaci?

 • Jak księgować przypis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego?
 • Na jakich kontach księgujemy przekazanie funduszu do organu?
 • Czy musimy naliczyć odsetki od należności od osób, które nie wpłaciły w terminie zwrotu zasiłku?
 • Czy przedawnienie można stosować przy zaliczce alimentacyjnej?
 • Czy przy dłużniku alimentacyjnym i zaliczce ma zastosowanie odpis aktualizujący?
 • Czy można odpisać odsetki od FA?
 • Czy trzynasty okres oznacza, że księgujemy już z datą nowego roku?
 • W jakim rozdziale ująć środki gminne na przemoc - 85219 czy 85205?
 • Jak wyznaczyć próg istotności w polityce rachunkowości?
 • Czy odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący oddajemy do gminy?
 • Czy przy 225 pozostaje saldo zobowiązań? Czy powinniśmy wykazać go w sprawozdaniu?
 • Czy zwroty zasiłków prowadzimy imiennie?
 • Czy koszty obsługi 3 % od świadczeń rodzinnych rozliczamy od przekazanej dotacji, czy od wykonania?
 • Czy można część budżetu państwa wykazać w Rb-ZN?
 • Czy Fundusz Solidarnościowy może być księgowany na koncie 139?
 • Czy wszystkie ośrodki dostały w tym roku 3/4 dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych?
 • Czy prawidłowe jest umieszczenie wypłaconego wynagrodzenia w paragrafie 3030?
 • Czy w ramach programu należy wykazywać tylko tzw. „wsad do kotła’, a koszty przygotowania posiłku są rozliczane poza programem?
 • Co, jeżeli asystent rodziny zatrudniony był od lutego, a nowa osoba od marca do października i obecnie przebywa na L4 w związku z ciążą? Czy dodatek wypłacamy drugiemu asystentowi?
 • Czy środki z COVID oddajemy na koniec roku?
 • Czy noty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczamy w 85508, a w instytucjonalnej pieczy 85510?
 • Czy świadczenia rodzicielskie księgujemy osobno?
 • W jakim paragrafie ująć składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych obywatelowi Ukrainy?
 • Na jakim paragrafie powinniśmy ująć wydatki na zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji zadań z Funduszu Pomocy?
 • Pracownik zwolnił się w listopadzie. Czy musimy zmniejszyć odpis na ZFŚS i przelać środki z powrotem na konto podstawowe?
 • Czy analityka dłużników może być prowadzona w dziale merytorycznym?
 • Na potrzeby GOPS-u zakupiliśmy kosiarkę wraz z olejem i zestawem odsysania paliwa. Łączna wartość: 1580 zł. Sama kosiarka kosztowała 1470 zł. Którą kwotę księgujemy na koncie 013?
 • Co z podatkiem dochodowym od ryczałtów i kilometrówek asystentów rodziny i opiekunek?
 • Czy zakup dwóch nowych komputerów o wartości 6 000,00 zł brutto za 1 szt., należy traktować jako zakup inwestycyjny, czy jako zakup środka trwałego?
 • W jakim rozdziale ująć świetlicę socjoterapeutyczną finansowaną z funduszu alkoholowego?
 • Czy dochody z odpłatności za pobyt w DPS-ie w paragrafie 0960?
 • Co ze SMUP w pomocy społecznej?
 • Czy dodatek 400 zł dla pracownika socjalnego musi być w 20% płacony ze środków własnych?
 • Czy koszt koordynatora na notach z PCPR-u jest kosztem OPS-u?
 • Co zrobić w przypadku błędnego rozpisania wpłaty od komornika z FA, gdy pieniądze zostały już przekazane do BP i JST? W wyniku błędu merytorycznych (zła data) powinno być mniej przekazanych odsetek, więcej na należność główną. Czy można poprawić na PK i rozliczyć przy przekazywaniu następnej wpłaty? Czy trzeba pisać do UW i UG o zwrot?
 • Jaki paragraf należy zastosować przy zwrocie nienależnie pobranego stypendium za poprzedni rok, z podziałem na zwrot do wojewody i część do gminy?
 • Czy błędne jest posiadanie Funduszu Pomocy na rachunku podstawowym?
 • Czy koszt dojazdów AOON jest opodatkowany? Czy wizyta w kinie lub teatrze musi być potwierdzona paragonem?
 • Mamy dużą nadpłatę w ZUS-ie z tytułu ubezpieczenia społecznego na 51 tys. zł. Złożyliśmy wniosek do ZUS-u o zwrot nadpłaty, sprawa jest w toku. Chcemy to oddać jako dochód w rozdziale 85502/0940, jednak obawiamy się o odsetki od tego zwrotu. Czy byłaby traktowana jako dotacja wykorzystana w nadmiernej wysokości? Nadpłata powstała z tytułu dokonanych korekt świadczeniobiorców i nie były pomniejszane o bieżące składki. Kto ma zapłacić za odsetki?
 • Czy możliwe jest potrącenie nienależnej należności, np. zasiłku okresowego lub stałego z innego bieżącego świadczenia?


  Schematy księgowań


Akademia Młodego Księgowego - jako bonus omówimy dodatkowo zagadnienia dla początkujących księgowych

Prowadzący

Marzena Wojtyła - główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku. Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice-Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
10 lipca 2024
od 549.00
23 września 2024
od 549.00
05 listopada 2024
od 549.00
18 grudnia 2024

Podobne szkolenia