Wideoszkolenie: Ewidencja księgowa OPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Ewidencja księgowa w OPS - dochody własne, dochody zlecone, fundusz alimentacyjny, nienależnie pobrane świadczenia. Rozliczanie bieżących zadań finansowanych ze środków własnych, dotacji, Funduszu Solidarnościowego oraz Funduszu Pomocy. Nadrzędne zasady rachunkowości - zastosowanie w praktyce.

od 579.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych ośrodków pomocy społecznej


Przygotowanie ksiąg rachunkowych na koniec roku
W trakcie szkolenia, nasz praktyk powie o bieżących problemach dotyczących realizacji zadań przez OPS. Główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej opowie o nienależnie pobranych świadczeniach, w szczególności o funduszu alimentacyjnym. Dowiedzą się Państwo, jak powinna wyglądać ewidencja księgowa różnych programów solidarnościowych i z funduszu pracy oraz funduszu pomocy. Nie zabraknie praktycznych wspólnych ćwiczeń z prowadzącą dotyczących księgowań: przypisów, dochodów, ewidencji kosztów, ewidencji wydatków, ewidencji odprowadzania dochodów.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W OPS księgowane są należności – usługi opiekuńcze zwykłe, wpłaty za DPS, posiłki, ewidencja nienależnie pobranych świadczeń z rodzinnego. Przekazujemy do gminy przez kontro 222. Gmina chce od nas sprawozdanie zerowe. Czy jest to prawidłowe? Czy powinniśmy te dochody ujmować w Rb-27s?
 • Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych - jak wygląda księgowanie składek zusowskich od podopiecznych i pracowników (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych)?
 • Zasiłek rodzinny odwrotnie potrącony ze świadczenia wychowawczego. PRZYKŁAD: istnieją świadczenia nienależnie pobrane z zasiłków rodzinnych i może być potrącone jedynie ze świadczenia wychowawczego. Jak to zaksięgować?
 • PRZYKŁAD: klient pobrał nienależnie świadczenia wychowawcze. Wypłacał je Urząd Wojewódzki. Następnie GOPS otrzymał decyzję o zwrocie pieniędzy przez klienta. Były wyliczone odsetki i kwota główna. Klient oddał za dużo odsetek, o czym księgowa nie wiedziała, więc oddała wszystko do urzędu gminy, a urząd gminy do Urzędu Wojewódzkiego. UW wystosował pismo, że jest za dużo wpłaconych odsetek. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować ten proces? Jakie działania powinna podjąć księgowa?
 • Jak prawidłowo wprowadzać do systemu wpłaty od dłużników alimentacyjnych? W pierwszej kolejności na odsetki ze wszystkich spraw, czy każdą sprawę traktować oddzielnie?
 • Czy 400 zł, które powinien otrzymać pracownik, musi być pokryte w 80% z dotacji, a w 20% ze środków własnych, czy całe 400 może być z dotacji, a reszta wynagrodzenia może stanowić wkład własny?
 • Jak prawidłowo zaksięgować wszystkie płatności do miesięcznego sprawozdania? Czy można księgować na kontach pomocniczych wypłaty 50 osób, które idą w jednym dniu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Schematy księgowań

 • Nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe
 • Opieki wytchnieniowej
 • Fundusz Pomocy
 • Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • Korpus Wspieraj Seniora – księgować przez konta 240 czy poza planem kont?
  • Środki czystości
  • Materiały biurowe- które zaliczyć do zaksięgowania jako koszty obsługi zadania?
 • Klub seniora
 • Dom dziennego pobytu
 • Wzór protokołu przedawnienia należności
 • Potrącenia z jednego świadczenia na poczet drugiego. Wzór pisma do UW lub UM dot. zwrotu środków w przypadku wyniknięcia nadpłat (dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń).
 • Ubezpieczenia majątku
 • Ubezpieczenia pracowników na wycieczki ŚDS, którzy mają swoich podopiecznych.

Wzór protokołu przedawnienia należności

Wzór pisma do UW lub UM dot. zwrotu środków w przypadku wyniknięcia nadpłat (dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń). Potrącenia z jednego świadczenia na poczet drugiego

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie szkolenia:

Cykl przygotowania się do sporządzania bilansu:

 • Środki trwałe, ewidencja, schematy księgowań, klasyfikacja budżetowa - powiązania ze sprawozdawczością oraz ujęcia w bilansie
 • Przygotowanie ksiąg rachunkowych na koniec roku

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia

 • Kto płaci OC za pracownika? Pracownik czy zakład pracy?
 • Co jeszcze może być w kosztach przy umowie zlecenia opiekunek SUO?
 • Jak zaksięgować wpłatę od komornika za ubiegłe lata - należność ściągnięta z tytułu wykonawczego za schronienie?
 • Czy OPS może zatrudniać na umowę zlecenia nie mając osobowości prawnej?
 • Czy wykazujemy w bilansie środki, które pozostaną na koniec roku?
 • Czy może być zapis w polityce, że odpisu FA dokonuje się w 100%?


Ewidencja księgowa świadczeń nienależnie pobranych

 • Jak zaksięgować umorzenie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego?
 • Czy przypis należności z tytułu kosztów upomnienia w związku z niezwróceniem nienależnie pobranych świadczeń należy zrobić od razu czy dopiero po wpłacie środków?
 • Które należności są za lata ubiegłe, a które za lata bieżące? Jak powinno wyglądać naliczenie? Kiedy powinien być przypis? Kiedy powinien być odpis?
 • Jak księgować należności nienależnie pobrane?
 • Nienależne pobrane świadczenia z lat ubiegłych- Jak wygląda księgowanie składek zusowskich od podopiecznych i pracowników (nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych),
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe
 • Ewidencja zwrotów świadczeń nienależnie pobranych za rok bieżący. Z których świadczeń należy potrącić?
 • Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącanych ze świadczeń wychowawczych
 • Jak ten proces wygląda? Jak to księgować?
 • Zwroty nienależnie pobrane:
 • - z zasiłków rodzinnych,
 • - świadczeń opiekuńczych,
 • - świadczeń pielęgnacyjnych
 • Zwroty wszystkich świadczeń, które są wypłacane z działu rodzina. PRZYKŁAD: osoba pobiera świadczenie w nadmiernej wysokości i nie ujawnia tego. Następuje zwrot z odsetkami. Jak i gdzie klasyfikować zwroty świadczeń?
 • Przedawnienie świadczeń. Jak powinny wyglądać procedury? Jak zaksięgować? Kto powinien zainicjować, że świadczenie jest przedawnione?
 • Zasiłek rodzinny odwrotnie potrącony ze świadczenia wychowawczego. PRZYKŁAD: istnieją świadczenia nienależnie pobrane z zasiłków rodzinnych i jedynie może być potrącone ze świadczenia wychowawczego. Jak to zaksięgować?
 • Odpisy aktualizujące należności. Jak to księgować w ciągu roku? Jakie stawki należy przyjąć?
 • Różne rodzaje świadczeń: wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne 240. Czy należy rozliczyć wszystko na koncie 240? Czy należy zakładać nowe konta w banku?
 • Zasiłki i dotacje. Jak wygląda rozliczanie dotacji?
 • PRZYKŁAD: klient pobrał nienależnie świadczenia wychowawcze. Wypłacał je Urząd Wojewódzki. Następnie GOPS otrzymał decyzję o zwrocie pieniędzy przez klienta. Były wyliczone odsetki i kwota główna. Klient oddał za dużo odsetek, o czym księgowa nie wiedziała, więc oddała wszystko do Urzędu Gminy, a Urząd Gminy do Urzędu Wojewódzkiego. UW wystosował pismo, że wpłaconych odsetek jest za dużo. W jaki sposób prawidłowo zaksięgować ten proces? Jakie działania powinna podjąć księgowa?
 • Jak księgować przypisy dochodów budżetowych?
 • Czy możliwe jest księgowanie przypisu w terminie wpłaty nienależnie pobranego świadczenia?
 • Czy dział merytoryczny musi robić zestawienie kwot wynikających z decyzji i przekazuje do działu księgowości co miesiąc?


Klasyfikacja budżetowa

 • Zasiłek na zagospodarowanie - jaki rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej?
 • Czy superwizja dla pracowników socjalnych to szkolenie (4700) czy pozostałe usługi (4300)?
 • Jeśli DPS jest placówką prywatną, to paragraf 4300?
 • W jakim rozdziale księgujemy opłaty za pobyt w DPS mieszkańców gminy na terenie tego samego powiatu?
 • Czy programy komputerowe dla obsługi świadczeń dla Ukrainy należy zaklasyfikować w paragrafie 435?
 • Czy opłaty za dożywianie w szkołach i przedszkolach należy zaklasyfikować w paragrafie 85230?
 • Jak zaksięgować listę zasiłków celowych?
 • Czy należności z tytułu świadczeń wychowawczych rozdział 85501 za poprzednie lata powinny być przeksięgowane do rozdziału 85502?
 • Jaka klasyfikacja dla dodatku osłonowego?
 • Jaka klasyfikacja przy dodatku gazowym?
 • Czy stypendia to paragraf 3110?
 • Wynagrodzenie kuratora – paragraf 3110 czy 4010?
 • Jak dobrze księgować fundusz alimentacyjny - należności i odsetki od funduszu?
 • Jak dobrze księgować świadczenia wychowawcze i rodzinne za lata ubiegłe?
 • Jak przedstawia się w praktyce odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • W jakim rozdziale księgować Fundusz Pomocy uchodźcom z Ukrainy? Jak klasyfikować wydatki?
 • Jak ujmować w sprawozdaniu księgowanie świadczeń dla uchodźców z Ukrainy?
 • Pomoc społeczna - dział rodzina w praktyce
 • Niepobrane świadczenia - jak sobie z nimi radzić?
 • Kiedy wrzucać fakturę do systemu - przed czy po zakupie?
 • Niestandardowe przypadki z dochodami - wpływ nienależnie pobranych świadczeń wypłacony w innej gminie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
 • Jak księgować ewidencję poza budżetową?
 • Egzekucja w administracji nienależnie pobranych świadczeń
 • RBZN/RBN w praktyce
 • Jak księgować programy typu Senior +?
 • Jak księgować pozabudżetowo asystenta rodziny


Fundusz alimentacyjny

 • Kto powinien wykazywać w sprawozdaniu Rb-N dochody z funduszu - OPS czy JST?
 • Co zrobić, gdy urząd skarbowy zwrócił tytuł wykonawczy z uwagi na brak możliwości ściągnięcia zaległości?
 • Czy umarzamy koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy należności Funduszu Alimentacyjnego ujmuje się w sprawozdaniu RB27S?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27s wykazujemy dochody z wpłat od dłużników ubiegłe, alimentacyjnych, czy tylko w sprawozdaniu kwartalnym w Rab-27zz?
 • Jak księgować fundusz alimentacyjny? Przypisy, wpłaty, przeksięgowania na koniec roku
 • Jak księgować przypisy funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych?
 • Jak wyglądają zasady rozliczania, egzekucja oraz naliczanie?
 • Dłużnicy alimentacyjni i opis sprawozdawczości (27 ZZ)
 • Wpływy z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Czy używać w ewidencji księgowej konta 225?
 • Jak powinna wyglądać zaliczka w funduszu alimentacyjnym w zależności od programu, jaki się realizuje?
 • W jaki sposób można ułatwić proces naliczania odsetek i rozliczania dłużników alimentacyjnych?
 • Ściąganie należności przez komornika, rozliczanie i ewidencja. Gdzie powinno się oddać należności i czy należy zapisać dochody?
 • Dłużnicy alimentacyjni - Ile trzeba zakładać kont dla dłużnika?
 • Schematy księgowań, gdy wpłynie kwota od komornika
 • Jak prawidłowo wprowadzać do systemu wpłaty od dłużników alimentacyjnych? W pierwszej kolejności na odsetki ze wszystkich spraw, czy każdą sprawę traktować oddzielnie?


Programy z Funduszu Solidarnościowego, Fundusz Pomocy, zasiłki, dotacje na zadania zlecone, dotacje na dofinansowania zadań własnych

 • Czy zakup papieru do ksero lub tonerów zaklasyfikować w paragrafie 4350?
 • W jakim paragrafie należy ująć składki społeczne i zdrowotne od świadczeń rodzinnych z Ukrainy?
 • W jakim paragrafie należy ująć składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy?
 • Czy zmiana klasyfikacji funduszu pomocy musi być dokonany sesją?
 • Czy dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych należy rozliczać w procencie 80/20%?
 • Na co mogą być przeznaczone koszty obsługi otrzymane z Funduszu Solidarnościowego, jeżeli do realizacji programu została wybrana w przetargu firma (nie stowarzyszenie), zatrudniająca opiekunki realizujące świadczenia?
 • Koszty własne w ramach programów z Funduszu Solidarnościowego. W jaki sposób wydatkować? Czy można wydatkować z podstawowego rachunku bankowego jednostki, czy trzeba zasilać na wydzielony rachunek do realizacji Programu i z tego konta dokonać wydatku w ramach kosztu własnego?
 • Czy konta bankowe do realizacji programów z Funduszu Solidarnościowego muszą być oprocentowane? stanowią dochód JST i należy je ująć w RB27S? Czy należy je zaksięgować przez konto 240/130 bez klasyfikacji i zwrócić?
 • Jeżeli koszty obsługi za 300 zł chcemy wydać na zakup papieru ksero, to czy stosujemy paragraf 4350?
 • Czy można płacić ZUS z OW łącznie z budżetu i później refundować?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa, pozabudżetowa programów z Funduszu Solidarnościowego w OPS-ie? Na jakich kontach?
 • Czy przy AOON zapłata za usługę asystenta następuje po otrzymaniu środków z podpisanej umowy? Czy można finansować z budżetu gminy i po otrzymaniu środków dokonać refundacji?
 • Czy przy świadczeniach rodzinnych dla obywateli Ukrainy naliczamy 3% na koszty obsługi, ale nie mniej niż 6000?
 • Koszt dojazdów AOON – czy opodatkowujemy? Czy potwierdzeniem wizyty w kinie lub muzeum może być tylko paragon?
 • Umowy zlecenia z asystentami AOON zawieramy od początku roku. Płacimy do 10 następnego miesiąca ze środków własnych, a po otrzymaniu środków z AOON dokonujemy refundacji. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy poprawne jest wypłacanie zleceń z AOON z własnych środków, a później zrefundowanie tych środków z konta AOON?
 • Jeżeli firma realizuje usługi asystenckie w ramach AOON, to czy może wystawić fakturę za zwrot kosztów dojazdów asystentów, które zatrudnia?
 • Czy w przypadku opłacania składek za asystentów osobistych osób niepełnosprawnych należy opisać tylko listy plac?
 • Czy możemy wypłacać ze środków własnych umowę zlecenia dla asystentów AOON ze środków własnych bez podpisanej umowy z wojewodą, a później wypłacone kwoty refundować po otrzymaniu środków?
 • Co w przypadku, gdy AOON zlecone jest organizacji pozarządowej? Co z kosztami obsługi programu?
 • Czy z AOON wypłaca się dodatki w ciągu roku czy tylko w grudniu?
 • Co z kwotą 30 zł od decyzji przy świadczeniach rodzinnych z Ukrainy?
 • Czy okresowe i świadczenia na zakup posiłku nie mogą być wypłacane z Funduszu Pomocy?
 • Czy pod GOPS odrębny rachunek na asystenta?
 • Czy należy oddać kwotę główną do MUW od razu czy na koniec roku w przypadku nienależnie pobranego świadczenia z funduszu pomocy? Co z odsetkami w takim przypadku?
 • Dotacja przychodzi do gminy i co dalej? Czy gmina przekazuje środki do GOPS na odrębny rachunek?
 • Czy w taki sam sposób należy opisywać listy płac dla opiekunek, jeżeli mamy AOON i OW?
 • W Aoon koszt wynagrodzeń jednej godziny zegarowej nie może przekroczyć 40zł. To trzeba brać w tym pod uwagę umowy o pracę, umowy zlecenia, koszty dojazdów z podopiecznym i koszty używania samochodu prywatnego?
 • Czy na środki z Funduszu, które otrzymujemy od gminy, powinniśmy mieć pod GOPS otwarty osobny rachunek bankowy?
 • Czy w planie budżetu na rok 2023 można zaplanować środki własne na pokrycie wydatków dla AOON i później po otrzymaniu dotacji je zrefundować?
 • Czy odliczamy podatek od kwoty za dojazdy dla asystenta osoby niepełnosprawnej?
 • Nowe programy, które są finansowane z funduszu solidarnościowego lub funduszu pracy - jak je ujmować w ewidencji księgowej? Czy powinno to wchodzić do budżetu? Czy są to środki pozabudżetowe?
 • Usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne - sposoby rozliczania
 • Usługi opiekuńcze dla os. niepełnosprawnych z funduszu pracy. Czy to powinno być w budżecie?
 • Program Wspieraj Seniora w budżecie gminy - jak ewidencjonować? Czy jest nowy dziennik?
 • Jak księgować nowy program opieka wytchnieniowa? Czy to gmina ma realizować, czy ośrodek?
 • Może być tylko jeden numer konta. Czy program może być ujęty w budżecie?
 • Wiele GOPS-ów posiada budynek na własność i urząd udziela pełnomocnictwa oraz wykonuje remonty. Następuje zakup nowych środków trwałych. Jak powinno się to ewidencjonować? Czy poprzez 810? Jak w 080 ujmować, w jakich paragrafach? W jakim rozdziale: 852 czy 19?
 • Oddany budynek do remontu. Czy ogrodzenie przypisać do zwiększenia środka trwałego budynku?
 • Asystent rodziny - schemat księgowania, na jakich kontach?
 • Czy środki dotacji na dodatek dla pracownika socjalnego liczymy z kosztami pracodawcy, czyli 400 zł plus sługus pracodawcy i sługus Fundusz Pracy?
 • Czy 400 zł które powinien otrzymać pracownik musi być pokryte w 80% z dotacji, a w 20% ze środków własnych, czy całe 400 może być z dotacji, a reszta wynagrodzenia może stanowić wkład własny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sadowego radcy prawnemu, zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej?
 • Czy jeśli wpływa dotacja 85502 i na koniec roku jest zwrot, to należy oddać razem z 3% czy zostawić w myśl zasady "od otrzymanej dotacji"?


Ewidencja i księgowanie

 • Jak księgować przypisy?
 • Piątego dnia miesiąca jest wypłata. Czy jest czas do końca miesiąca, żeby to rozksięgować przy pomocy konta pomocniczego, czy nie?
 • Obliczanie chorobowego: co brać do średniej chorobowego? Jakie składniki wynagrodzeń należy zawrzeć? Kurator dla rodziny dostał jednorazowy dodatek - czy można zaliczyć ten dodatek do obliczenia chorobowego?
 • Bilans, rachunek zysków i strat. Co ma być w bilansie, a co w rachunku zysków i strat? Co znaczą zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe?
 • Jak wysyłać elektroniczne tytuły wykonawcze?
 • Jak wpisywać ewidencję środków trwałych? Informatyk kupuje sprzęt komputerowy na części. W jaki sposób powinna być zaksięgowana faktura?
 • Jak poprawnie księgować faktury? Czy DPS-y i schroniska księgują jednakowo? Czy powinno się robić odpisy na końcu? Jakie konkretnie?
 • Konta 999,998, 980 - jak księgować wypłaty i wpłaty zasiłków w ciągu roku?
 • Czy koszty własne, płacone ze środków miasta, ewidencja w rozdziale 85219?
 • Czy dotacja na utrzymanie OPS to 85219 i też proporcja 80% i 20%?
 • Czy dotacje na zasiłki stale tez 80% i 20%?
 • Od tego roku zatrudniamy opiekunki .Czy koszty wynagrodzeń i pozostałe koszty dotyczące opiekunek można księgować w 85228?
 • Odnośnie kosztów 0,33% otrzymanej dotacji: czy jeśli dostaliśmy 100, to musimy oddać 20? Mam odliczyć 0,33% od 100 czy od 80?
 • Czy można refundować wydatki na obsługę Ukrainy poniesione z własnych środków z Funduszu Pomocy?
 • Jak naliczyć koszty obsługi?


Sprawozdania RB

 • Sprawozdania RB 27 ZZ
 • Sprawozdania S28
 • Sprawozdania SZZ
 • Sprawozdania ZN
 • Jak wykazywać zadanie w sprawozdaniach RB?
 • RB 50 - co wchodzi po stronie wydatków zadań zleconych? Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych? Które zadanie należy ująć?
 • Dochody budżetowe - w których sprawozdaniach mają się znaleźć?
 • Jak prawidłowo zaksięgować wszystkie płatności do miesięcznego sprawozdania? Czy można księgować na kontach pomocniczych wypłaty 50 osób, które idą w jednym dniu?
 • Co wpisać do polityki rachunkowości odnośnie dochodów w Rb-27s?
 • Czy w Rb-N wykazujemy nienależnie pobranych?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27 s wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami?
 • Czy stan na rachunku bankowym wchodzi do Rb N?
 • Jeśli w maju ktoś wpłaci przelewem na rachunek odpłatność za usługi opiekuńcze za miesiąc kwiecień, to czy ujmujemy w sprawozdaniu 27s za kwiecień?
 • Czy prawidłowe jest księgowane przez konto 222 100% dochodów z funduszu, a nie tylko części JST - przeksięgowanie sprawozdania RB 27ZZ?
 • Jakie są terminy rozliczenia dochodów przez OPS?
 • Czy odpłatność za DPS lub posiłki niewypłacone do 31 marca, a jest naliczenie, wykazujemy w Rb-27s?
 • W którym miejscu należy wykazać dział oraz rozdział w sprawozdaniu, jeżeli nie mamy planu?
 • W OPS księgowane są należności – usługi opiekuńcze zwykłe, wpłaty za DPS, posiłki, ewidencja nienależnie pobranych świadczeń z rodzinnego. Przekazujemy do gminy przez kontro 222. Gmina chce od nas sprawozdanie zerowe. Czy jest to prawidłowe? Czy powinniśmy te dochody ujmować w Rb-27s?
 • Czy 40 % od komornika nie powinno się ujmować w sprawozdaniu RB 27s?
 • Czy powinny być księgowane wszystkie wydane decyzje jako zobowiązania i wykazane w sprawozdaniu RB-28s?
 • Czy plan ma być traktowany jako zadanie zlecone? Czy ujmujemy plan do RB-50?
 • Czy wpłaty z tytuły usług opiekuńczych, wpłaty za DPS i za posiłki też powinny być ujęte w Rb-27s?
 • Czy środki z AOON i OW wykazywać w RB-N?
 • Wpływ od komornika był w kwietniu, a w tytule jest napisane, że ściągnął 30 marca - czy to znaczy, że powinniśmy zaksięgować do marca jako środki w drodze?
 • Czy dodatki specjalne mogą być wypłacone z własnych środków, jeżeli koszty obsługi nie wystarczą z Funduszu Solidarnościowego?
 • Jeśli ktoś miał dług 8,20 zł, to na jakich kontach robimy odpis?
 • Co zrobić z nadpłatą za schronienie, jeżeli klient zmarł i nie ma rodziny?
 • Czy faktury gotówkowe księgujemy przez konto 201?
 • Czy koszty obsługi robić PK - przeksięgowaniem wydatków, mieć na fakturze, czy wydzielać część środków na koszty obsługi?
 • Czy pozabudżetowo oznacza bez klasyfikacji, ale z osobnym dziennikiem?
 • Wypłacono nienależnie zasiłek stały. Została wydana decyzja, aby potrącić z obecnie wypłacanego zasiłku stałego, którego mała kwota będzie potrącana cala z listy. W jaki sposób to zaksięgować?
 • Co zrobić, gdy podopieczny, który miał świadczone usługi opiekuńcze zapłacił o 10 groszy za dużo swojej odpłatności i nie zdążyliśmy mu zwrócić, ponieważ zmarł? Co zrobić z taką nadpłatą?
 • Jakimi kontami na koniec roku jest księgowana 13-stka?
 • Jak księgujemy dokument z banku żywności?


Inne zagadnienia z rachunkowości budżetowej

 • Co z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszy?
 • Czy można samodzielnie zwiększyć plan finansowy?
 • Czy odsetki przekazujemy do UW czy tylko do gminy?
 • Czy można przyznać dodatek specjalny bez pomniejszenia dodatku za pracę w terenie, jeżeli pracownicy socjalni przyjmują wnioski na D.O.?
 • Czy zapotrzebowanie może być planem?
 • Czy kierownikowi albo księgowej można wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy głównej księgowej można przyznać dodatek specjalny?
 • Jak rozliczyć środki, które nie zostały wydane do końca roku? Sprawozdanie ze stowarzyszenia wpływa w następnym roku i dopiero wtedy wiemy, ile jest do zwrotu
 • Czy kierownik, który ma uprawnienia pracownika socjalnego i zastępuje obecnie pracownika socjalnego, będącego na urlopie macierzyńskim, może otrzymać dodatek 400 zł?
 • Jak należy zapotrzebować kwoty dodatku terenowego należnego za cały rok?
 • Czy do zasiłku stałego i okresowego obowiązuje zasada 80%, 20%?
 • Czy nadpłatę składki zdrowotnej za lata ubiegłe należy zwrócić do urzędu wojewódzkiego?
 • Czy można wyksięgować z ksiąg przeterminowane nienależnie pobrane świadczenie, jeżeli komornik zwrócił tytuł?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy został pobrany nienależny zasiłek stały i od 2 lat nie jest spłacany? Czy przedawnienie to okres 10 lat? Zostało wysłane pismo do ZUS w sprawie zwrotu a osoba, która pobrała zasiłek jest emerytem
 • Kiedy należy przypisać decyzję o zwrocie? Z datą wydania decyzji czy uprawomocnienia?
 • Co w przypadku, gdy bezdomny wyjdzie ze schroniska i nie można uzyskać od niego należności?
 • W jaki sposób liczyć koszty godzin za specjalistyczne usługi opiekuńcze? Mamy zatrudnioną na cały etat opiekunkę, która świadczy usługi SUO. Wiadome jest, że w przyszłym roku jej etat na specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie wynosił 0,63etatu z zadań zleconych, 0,37etatu z zadań własnych. Czy wyliczając koszt jednej godziny należy brać pod uwagę cały etat czy tylko to 0,63etatu? Wtedy kwotę wynagrodzenia plus drobne zakupy i zfss należy podzielić przez liczbę godzin planowanych do realizacji i wychodzi wówczas stawka za godzinę pracy?
 • Jak zaksięgować w projekcie UE? Jest wpisane, że naszym wkładem własnym jest koszt wynajmu sali od ośrodka kultury, żeby realizować zadania. Z tego względu, że jest to również jednostka gminy, to nie będzie rozliczeń finansowych za wynajem. Jak ująć to w księgach?
 • Czy środki z PFRON mogą być zaksięgowane na pomniejszenie wydatków?
 • Czy kawę, wodę, herbatę do klubu seniora można przyjąć na paragraf 4220? Czy pracownik w opisie musi pisać, że przyjął do użytku służbowego?
 • Jest decyzja pozytywna na zasiłek stały dla osoby z Ukrainy. W tej chwili nie ma środków na ten cel. Czy można wypłacić ze środków "zwykłego" zasiłku stałego, a później przeksięgować na podstawie pisma dyrektora MOPS?
 • Wpłatę za SUO przekazuję na organ i to jest księgowane 133/224. Następnie jest przekazana do urzędu wojewódzkiego i księgowana 224/133. W przypadku, kiedy musimy zwrócić klientowi opłatę zgodnie z decyzją i środki z UW wpływają na organ, to znów zaksięgować 133/224 i zwrot do MOPS 224/133. W tym momencie jest czystość obrotów na 133. Jednak obroty są dalej zawyżone, co można z tym zrobić?
 • Odpłatność za pobyt w DPS; został wystawiony tytuł wykonawczy za 2019 i urząd skarbowy zwrócił to jak odpłatność 85295 0830. Czy ten zwrot teraz należy przyjąć na paragraf 0940?
 • Czy główna księgowa może podpisać korektę sprawozdania podczas urlopu?
 • Czy 2% na koszty obsługi rozliczmy za miesiąc, czy narastająco od początku?
 • Czy koszty obsługi liczymy od kwoty wydanych świadczeń?
 • Gdzie jest napisane, że od oświadczeń rodzinnych wypłacanych dla Ukrainy przysługują 3%?
 • Czy składki na ubezpieczenie od świadczeń rodzinnych płacimy z Funduszu Pomocy?
 • Jak na koniec miesiąca robimy przypis fa to 60 na 221/225, a 40 na 221/720 ?
 • Czy dla wolontariusza wystarczy tylko porozumienie powyżej 30 dni i wtedy nie musimy wykupywać NNW?
 • Pracownik merytoryczny wystawił decyzję o nienależnych świadczeniach rodzinnych i zapomniał o niej. Nie wystawił nawet upomnienia. Czy można taką decyzję przedawnić, bo minęły już 3 lata?
 • W połowie miesiąca zmarł podopieczny korzystający z usług opiekuńczych. Nie uzyskaliśmy zwrotu za usługi, bo osoba była samotna. Co możemy z tym zrobić, skoro dostaliśmy z wywiadu decyzję kierownika o umorzeniu w związku ze zgonem?
 • Czy umorzenie odsetek wykazujemy w pozycji koszty pozostałe - odsetki czy pozostałe koszty?
 • Jest zwiększenie planu na usługi specjalistyczne, ale na podstawie wydanych decyzji. Inaczej urząd nie zrobi zwiększenia wojewodzie. Plan zwiększany jest co miesiąc - brak środków
 • Czy można przekazać więcej niż 75% na ZFŚS?
 • Czy można pominąć konto 201, gdy fakturę płacimy w tym samym dniu?
 • Faktura proforma nie stanowi dowodu księgowego. Czy trzeba mieć jakiś dokument wewnętrzny, aby dokonać przelewu? Czy dyspozycja przelewu wystarczy?
 • Czy może być uchwała dotycząca tylko sytuacji, kiedy brakuje 150 zł na opłatę składek zdrowotnych?
 • Czy do ZUS-u zgłaszamy osoby mające prawo do opłacania składek społecznych? Czy czekamy na uprawomocnienie decyzji o przyznaniu opłaty składek?
  • Czy kapitalizację odsetek za I kwartał Ukraina przekazujemy do UW? Czy wykazujemy w dochodach w sprawozdaniu w dochodach?
  • Co, to jest próg istotności?
  • Kto ma opisywać faktury?
  • Czy osoby, które sporządzają listę wypłat zasiłków podpisują się pod względem merytorycznym, a księgowy pod względem formalno-rachunkowym?
  • Czy do faktury z zasiłku celowego powinna być sporządzona lista, czy wystarczy sama faktura?


  Schematy księgowań


Akademia Młodego Księgowego - jako bonus omówimy dodatkowo zagadnienia dla początkujących księgowych

Prowadzący

Marzena Wojtyła - główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku. Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice-Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 579.00
26 września 2023
od 579.00
07 listopada 2023

Podobne szkolenia