Wideoszkolenie: Hipoteka przymusowa

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Hipoteka przymusowa w postępowaniu wobec dłużnika gminnego: Jakie działania musi podjąć gmina, jeśli nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Czy i kiedy należy wystawić pismo o umorzenie postępowania egzekucyjnego? Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie hipoteki przymusowej? Czy urzędnik gminy ma obowiązek zakładania hipoteki przymusowej dłużnikowi, aby nie dopuścić do przedawnienia podatkowego?

od 379.00 zł

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się egzekucją podatkową. Zapraszamy działy podatkowe, egzekucji oraz windykacji

Uwaga! Gotowe sposoby na ściąganie podatków od dłużników
Praktyczne wideoszkolenie na temat hipoteki przymusowej wobec dłużnika gminnego. Pokażemy Państwu kiedy wpisać się na hipotekę dłużnika i w jaki sposób zabezpieczyć wierzytelności, w przypadku gdy gmina chce mieć pewność, że dany dłużnik zwróci jej należność. Wtedy gdy dłużnik zechce sprzedać swoją nieruchomość będzie musiał zapłacić swoje należności. Przedstawimy narzędzia, które zwiększą ściągania podatków od dłużników, którzy unikają opłacenia podatków. Nie ma możliwości, że podatnicy spłacają gminom wszystkie zobowiązania, dlatego też jednym z największych kłopotów gmin są właśnie różne niepłacone po-datki, np. za odbiór odpadów komunalnych, czy podatków od nieruchomości, a gmina ma ustawowy obowiązek dbać o dyscyplinę finansów publicznych, czyli ściąganie należności. Jest to art. 70 ordynacji podatkowej - odpowiedzialność/dbałość gminy za jej finanse. W razie kontroli RIO (a tych jest coraz więcej) gmina może spotkać się z zarzutem zaniedbania. Prowadząca, która dokonała ponad 1000 skutecznych zabezpieczeń wierzytelności publicznoprawnych i cywilnoprawnych poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych zaproponuje odpowiednie rozwiązania dla gmin. Jako materiał dla utrwalenia wiedzy, otrzymają Państwo: prezentację oraz niezbędne wzory pism. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:


 • Jakie są korzyści dla gmin w związku z realizacją hipoteki przymusowej?
 • Prowadząca, która dokonała ponad 1000 skutecznych zabezpieczeń wierzytelności publicznoprawnych i cywilnoprawnych poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych omówi od jakiej kwoty robić wpis do hipoteki oraz jak zrobić go skutecznie
 • Oszczędności w gminach: gotowe rozwiązania na poprawienie ściągalności wierzytelności od dłużników
 • Hipoteka przymusowa sposobem na dłużnika – w jaki sposób podejść do problemu, oraz jak odpowiednio zająć się tym, żeby zwiększyć możliwość ściągania podatków od dłużników, którzy unikają opłacania podatków?
 • Art. 70 ordynacji podatkowej - odpowiedzialność/dbałość gminy za jej finanse a hipoteka przymusowa
 • Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie hipoteki przymusowej, jakie działania podjąć?
 • Jak odzyskać pieniądze włożone przez gminę w egzekucję z przedmiotu hipoteki, jak odzyskać wszystkie koszty, wszystkie zaliczki, którymi gmina będzie obciążana przez US lub komornika?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek do ministerstwa sprawiedliwości o wyrażenie zgody na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
 • Oświadczenie wierzyciela na wykreślenie hipoteki.Szczegółowy program szkolenia:

Hipoteka przymusowa – kompleksowe omówienie

 • Co w przypadku, gdy gmina nie robiła dotychczas hipoteki przymusowej? Jakie kolejno działania na-leży podjąć?
 • Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?
 • Ile lat wstecz można opodatkować współmałżonka?
 • Czy jeden tytuł można zabezpieczyć na kilku nieruchomościach?
 • Czy można wymóc na podatniku zrobienie postępowania spadkowego?
 • Zaległość na jednego małżonka, a współwłasność nieruchomości – jak zabezpieczyć należność?
 • Zaległość na jednego małżonka, a własność nieruchomości na drugiego małżonka – jak zabezpieczyć taką należność?
 • Jak zabezpieczyć swoje należności, żeby się nie przedawniły?
 • Jak odzyskać pieniądze włożone przez gminę w egzekucję z przedmiotu hipoteki, jak odzyskać wszystkie koszty, wszystkie zaliczki, którymi gmina będzie obciążana przez US czy komornika?
 • Od jakiej kwoty robić wpis do hipoteki?
 • Czy są wyjątki przy tworzeniu hipoteki przymusowej?
 • Czy gmina może wpisać ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego?
 • Co zrobić, kiedy nie ma księgi wieczystej – na podstawie jakich dokumentów przygotować wpis do hipoteki przymusowej?
 • Jakie są szanse na odzyskanie należności, jeśli posiadamy tylko tytuł wykonawczy, a nie mamy wpisu hipoteki?
 • Czy w czasie sprzedaży nieruchomości gmina ma pierwszeństwo uregulowania należności przed innymi wierzycielami? Jeżeli nie, to czy mamy pewność, że należności wobec gminy zostaną uregulowane, jeżeli dłużnik ma duże zaległości? Czy gmina ma na to jakiś wpływ?
 • Co zrobić, jeśli mamy dłużnika, który nie mieszka już w naszej gminie? A nawet w naszym województwie? Załóżmy, że określony dłużnik żył na terenie naszej gminy i nie płacił alimentów na swoją rodzinę (również mieszkańców gminy). Nim dług urósł, upłynnił swoją nieruchomość i wyjechał do innego województwa. W jaki sposób poszukiwać w tej chwili je-go majątku? Czy mamy możliwość założyć jeszcze hipotekę przymusową, jeżeli odnajdziemy jakieś nieruchomości dłużnika poza terenem gminy?
 • Czy możemy wnosić o hipotekę przymusową, gdy dany dłużnik nie ma nieruchomości na własność, a jedynie użytkowanie wieczyste?
 • Czy warto czekać do momentu bliskiego przedawnienia podatkowego z założeniem hipoteki przymusowej? Czy może lepiej jak najszybciej wpisać się na hipotekę i mieć większe szanse do bycia pierwszym wierzycielem dłużnika?
 • Co zrobić, gdy nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską, a decyzje/tytuły zostały wystawione wyłącznie na jednego małżonka; co zrobić, by zabezpieczyć wierzytelność?
 • Jakie są skuteczne sposoby odnajdywania nieruchomości w celu zabezpieczenia należności gminy. Gdzie szukać nieruchomości?
 • Jak czytać zawiadomienia z sądu?
 • Czy hipoteka wystarczy, by wierzytelności gminy zostały uwzględnione w planie podziału kwoty uzyskanej z nieruchomości?
 • Czy administracyjny tytuł wykonawczy musi być zaopatrzony sądową klauzulą wykonalności, by uczestniczyć w planie podziału?
 • Jakie muszą wystąpić przesłanki, abyśmy mogli założyć hipotekę przymusową dłużnikowi?
 • Jak rozpocząć proces zakładania hipoteki przymusowej?
 • Czy urzędnik gminy ma obowiązek zakładania hipoteki przymusowej dłużnikowi, aby nie dopuścić do przedawnienia podatkowego?
 • W jaki sposób poszukiwać numeru księgi wieczystej?
 • Jak zrobić zmianę w dziale II księgi wieczystej? Jakie dokumenty są potrzebne?
 • Czy RODO w jakikolwiek sposób ogranicza nam możliwości przetwarzanie danych osobowych dłużni-ka?
 • W jaki sposób zwrócić się do sądu o ustanowienie hipoteki? Z jakimi kosztami się to wiąże? Czemu warto zrobić to jak najszybciej?
 • Hipoteka przymusowa dobrym sposobem na uniknięcie przedawnienia podatkowego? Omówienie efektywnego postępowania pozwalającego zadbać o finanse gminy
 • Informacja o nadaniu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej
 • Kiedy odpis administracyjnego tytułu wykonawczego, kiedy dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy?
 • Czy przed ustanowieniem hipoteki przymusowej należałoby zawiadomić zobowiązanego pismem o aktualnej zaległości podatkowej? Jeżeli tak, co zrobić z zobowiązanym, który świadomie unika odebrania zawiadomienia? Czy sąd odrzuci wniosek o wpisanie do księgi wieczystej hipoteki?
 • Jak poprowadzić rozmowę, gdy zgłasza się do nas zdenerwowany klient, informujący o problemie związanym z założoną hipoteką?
 • Omówienie problemów związanych z tytułami wykonawczymi. Z jakimi problemami może spotkać się urzędnik?

Hipoteka przymusowa – kwestie sporne

 • Jeżeli klient spłaci swoje zobowiązanie po wpisaniu hipoteki, kto ma za zadanie wykreślić zobowiązanie z księgi wieczystej? Urzędnik czy petent? Jeżeli ma to zrobić petent, czy gmina wydaje mu jakieś oświadczenie, w którym podaje informacje, że dług został opłacony?
 • Czy hipotekę przymusową możemy nałożyć na spółkę, jeżeli na terenie naszej gminy spółka ta posiada jakąś nieruchomość?
 • Czy proces postępowania wobec spółki cywilnej a osoby fizycznej różni się? Czy w spółce cywilnej odpowiada jedynie prezes?
 • Co zrobić, kiedy nikt nie chce kupić licytowanej nieruchomości?
 • Co zrobić, jeżeli okazuje się, że nasz dłużnik nie posiada mieszkania a jedynie wynajmuje od kogoś? Czy mamy możliwość w jakiś sposób ściągnąć należności od takiego dłużnika? Omówienie sytuacji na pozór nie do rozwiązania
 • Jak ściągnąć należność od posiadacza samoistnego, czy należy go opodatkować?
 • Jak gmina ma prowadzić egzekucję z hipoteki przymusowej, jeśli ta należność przedawnia się po 5 latach? Przerwanie biegu przedawnienia; egzekucja z przedmiotu hipoteki?
 • Jak przygotować się do kontroli RIO w zakresie hipoteki przymusowej, jakie podjąć działania?
 • Co zrobić, gdy dłużnik pozbył się wszystkiego przed założeniem hipoteki przymusowej? Okazuje się jednak, że na obrzeżach posiada dom i dużą działkę. Urzędnik odkrywa, że dom nie ma podanej księgi wie-czystej, w jaki sposób założyć więc hipotekę przymusową? Czy musimy założyć w tym przypadku klientowi księgę wieczystą? Z jakimi kosztami się to wiąże?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w danej gminie podatki są wyjątkowo niskie, kwota zadłużenia dłużnika przez 3 lata to na przykład 100zł. Czy warto przeprowadzać postępowanie w sprawie hipoteki przymusowej? Jeżeli nie, czy możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeżeli świadomie dopuszczamy do przedawnienia długu?
 • Ściąganie długów z dłużników a brak obowiązku meldunkowego. W jaki sposób możemy poszukiwać majątku takich dłużników?
 • Co może zrobić urzędnik w sytuacji, gdy jego dłużnikiem jest osoba zamieszkująca dom po swoich przodkach? Sprawa spadkowa nie została przeprowadzona, a w księgach wieczystych są wpisane osoby, które już nie żyją. Czy mamy jakąkolwiek możliwość ściągnięcia długu?
 • Jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy jedno z małżonków nie żyje, sprawa spadkowa nie została przeprowadzona, a dom był ich współwłasnością?
 • Czy możemy założyć hipotekę przymusową na nieruchomości, która jest we współwłasności? Załóż-my, że mamy małżeństwo, w którym mąż jest dłużnikiem dla gminy – czy mamy możliwość założenia hipoteki przymusowej na dom, który ma wraz z małżonką?

Egzekucja z nieruchomości hipotecznych

 • Kto zajmuje się określeniem kwoty hipoteki? Jak dopilnować, żeby kwota przyznana wierzycielowi hipotecznemu nie była wyższa niż aktualna wierzytelność?
 • Jeśli dłużnik ma kilka nieruchomości, na której ustanowić hipotekę?
 • Dobre praktyki współpracy z komornikiem
 • Procedowanie w trybie licytacji
 • Efektywny sposób ściągnięcia pieniędzy przez gminę za pomocą licytacji komorniczej
 • Efektywna współpraca z komornikiem przy egzekucji z nieruchomości hipotecznych. W jaki sposób postępować? Kodeks dobrych praktyk
 • Czy urzędnik ma wpływ na egzekucję komorniczą?
 • Czy mamy możliwość wpłynąć na egzekucję w momencie, gdy dochodzi już do sprzedaży nieruchomości?
 • Jeżeli trwa egzekucja z nieruchomości, która należała do spółki cywilnej, to czy gmina ma większe szanse dochodzić do spłacenia długu w pierwszej kolejności, niż w czasie sprzedaży nieruchomości należącej do osoby fizycznej?
 • Co zrobić, kiedy nikt nie chce kupić licytowanej nieruchomości
 • Procedowanie w trybie licytacji

Prowadzący

Joanna Wojciechowska- kierownik Referatu Egzekucji Sądowej w Urzędzie Miasta Częstochowa. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dochodzenia wierzytelności na rzecz Gminy i Skarbu Państwa. W ciągu ostatnich 15 lat dokonała ponad 1000 skutecznych zabezpieczeń wierzytelności publicznoprawnych i cywilnoprawnych poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach zobowiązanych. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
09 grudnia 2021

Podobne szkolenia