Wideoszkolenie: Finansowanie pobytu w DPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak uzyskiwać alimentację od rodziny za pobyt osoby w DPS? Jak znaleźć rodzinę, która przebywa poza granicami? Jak radzić sobie z nagminnymi odwołaniami rodziny od decyzji o płatności? Jakie są sposoby zabezpieczania się przed oszustwami? W jakich okolicznościach można zwolnić osobę z alimentacji?

od 529.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników OPS,GOPS i MOPS zajmujących się sporządzaniem wywiadów, wydawaniem decyzji oraz podpisywaniem umów dot. umieszczenia osoby w DPS

Omówimy nowelizację ustawy o pomocy społecznej z dnia 28 lipca 2023!
Podczas naszego wideoszkolenia omówimy sposoby radzenia sobie z nagminnymi uchyleniami od płatności przez osoby zobowiązane. Powiemy o uzyskiwaniu wywiadu czy alimentacji od rodziny, która przebywa poza granicami państwa. Wytłumaczymy również procedury postępowania - krok po kroku - od momentu powstania zaległości, aż po uzyskanie tytułu wykonawczego. Na przykładach pokażemy, jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przeprowadzić wywiad z osobą w szpitalu, aby nikt nie mógł nam niczego zarzucić?
 • Jakie są sposoby ustalania miejsca pobytu rodziny za granicą?
 • Jak przebiega procedura egzekwowania od momentu podpisania umowy, aż po powstanie zaległości?
 • W jaki sposób sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym, aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
 • Jak przebiega procedura kierowania interwencyjnego do DPS-u?
 • PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala i okazuje się, że nieświadomy pacjent leży na OIT - co należy zrobić?
 • Co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody i widać ewidentne zaniedbanie starszej osoby?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Oświadczenie pisemne do zobowiązania opłacania pobytu os. w DPS-ie przed wydaniem decyzji
 • Upomnienia o zaległości w uiszczaniu odpłatności
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Wezwanie do wywiadu
 • Decyzja zmieniająca odpłatność za DPS
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie zwrotu wydatków
 • Decyzja do zwrotu opłat wniesionych zastępczo przez gminę
 • Umowa o partycypowaniu w kosztach
 • Decyzja o ustaleniu odpłatności za DPS członków rodziny
 • Decyzja o zwolnienie z odpłatności
 • Decyzja zwalniającego zstępnego z ponoszenia opłat za pobyt w DPS-ie
 • Umowa z DPS-em niepublicznym
 • Wniosek o skierowanie na leczenie
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite
 • Wniosek o umieszczenie osoby chorej w DPS-ie bez zgody
 • Decyzja o skierowaniu do DPS-u zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego
 • Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela – ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Pismo do osoby przebywającej za granicą + pouczenie+ RODO

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Jaka jest podstawa prawna do wystąpienia z wnioskiem do urzędu lub pracodawcy?
 • Dlaczego osoby w Polsce mają ponosić odpłatność za osobę przebywającą za granicą?
 • Czy osoba zobowiązana może odmówić wywiadu i zgodzić się na podpisanie umowy bez podania wysokości dochodu?
 • Jeżeli nie znamy adresu osoby zobowiązanej, to czy występujemy o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania?
 • Jeżeli jedna osoba jest w stanie zapłacić całość, to czy obciążamy pozostałych zobowiązanych?
 • W jaki sposób zwolnić z odpłatności ze względu na wydatki na leki osobę, która ma dochód powyżej 300%?
 • Co, jeżeli osoba, która została obdarowana zobowiąże się, że będzie ponosić odpłatność?
 • Co, jeżeli osoba obdarowana mieszka za granicą i nie znamy jej miejsca zamieszkania?
 • Jak często przeprowadzać wywiady środowiskowe z osobami zobowiązanymi do alimentacji?
 • Jak często robić aktualizację mieszkańców, którzy mają zasiłek stały?
 • Co, jeżeli dochód netto jest niższy niż wysokość odpłatności?
 • Czy można wydać decyzję o odpłatności poniżej 70%?
 • Czy do zobowiązań zstępnych cofamy się z odpłatnością do dnia umieszczenia osoby w DPS-ie?
 • Czy ustalając odpłatność osób zobowiązanych zaokrąglamy kwotę?
 • Czy można ustalić odpłatność od daty bieżącej, np. od dnia podpisania umowy?
 • Czy decyzję o odpłatności osoby zobowiązanej wysyłamy do wszystkich zobowiązanych?
 • Jeżeli mieszkaniec jest właścicielem użytków rolnych powyżej 1 ha, to czy gmina płaci zastępczo?
 • Jeżeli ktoś został zawiadomiony o wszczęciu postępowaniu, przyszła zwrotka odbioru, to czy możemy przyjąć, że odmówił przeprowadzenia wywiadu lub uchyla się od wywiadu? Czy możemy wówczas zaproponować umowę, a jeżeli jej nie podpisze to wystawić decyzję?
 • Jeżeli ustalimy umową lub decyzją odpłatność osób zobowiązanych, to czy wpisujemy o tym informację w decyzji ustalającej odpłatność mieszkańca?
 • Czy próbujemy ponownie przeprowadzić wywiad za rok, jeżeli teraz osoba odmówiła jego przeprowadzenia?
 • Jaki jest maksymalny wymiar godzin usług opiekuńczych?
 • Jak ustalić odpłatność 3-osobowej rodziny, jeżeli jest w niej dorosłe dziecko?
 • Czy zwolnienie z odpłatności wystawiamy dnia powstania obowiązku odpłatności?
 • Czy przy umowach na kwotę, która wychodzi w pełnej wysokości wydaje się decyzję o odpłatności?

2. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS-ie?

Kogo kierujemy do DPS-u:

 • Czy można wydać decyzję odmowną kierującą do DPS-u, jeśli w zaświadczeniach od lekarzy specjalistów jest jasno zaznaczone, że osoba nie wymaga całodobowej opieki i nie jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • Czy można umieścić w DPS obywatelkę Niemiec, która obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym, a wcześniej prowadziła koczowniczy tryb życia w lesie i nie ma karty stałego pobytu?

Kto kieruje do DPS-u – właściwość miejscowa:

 • Wniosek o skierowanie do DPS i załączniki
 • Czy zmienia się sytuacja osoby umieszczonej w DPS-ie w związku z jej ubezwłasnowolnieniem w trakcie pobytu?

Kto płaci za DPS i wysokość odpłatności (ustalanie kręgu zobowiązanych i wysokości odpłatności)

 • Podstawy prawne ustalenia odpłatności
 • Od kiedy należy ustalić odpłatność od rodziny, jeżeli przeprowadzenie wywiadów oraz zebranie dokumentacji trwało ponad 2 miesiące?
 • Czy należy zrobić na nowo rozeznanie sytuacji materialnej rodzin zobowiązanych do opłacania za DPS w przypadku, gdy koszty za pobyt w DPS-ie co roku wzrasta? Czy należy zmienić umowę lub decyzję?

Jak ustalać i poszukiwać wstępnych i zstępnych?

 • Jak szukać rodziny w postępowaniu?
 • Wniosek o skierowanie do DPS-u
 • Jakie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt matki/ojca w DPS-ie?
 • Czy dzieci i wnuki płacą po równo? Czy liczmy proporcjonalnie?
 • Czy konkubina może ponosić opłatę za pobyt konkubiny w DPS-ie?
 • Czy pasierbica jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za ojczyma w DPS-ie?
 • Jak znaleźć dzieci przebywające za granicą?
 • Jak przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną za poniesienie odpłatności, przebywającą za granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć? Czy wystarczy w takiej sytuacji tylko oświadczenie o wysokości dochodu?
 • Jak postępować w przypadku dokumentów w języku obcym i kosztami tłumaczeń przysięgłych?
 • Jak wygląda procedura ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu?
 • Jak wytłumaczyć rodzinie konieczność częściowego finansowania pobytu osoby w DPS-ie?
 • Co zrobić, gdy nie zostanie podpisana umowa z rodziną przed umieszczeniem w DPS-ie, a po umieszczeniu rodzina “umywa ręce” od kwestii finansowania pobytu osoby bliskiej?
 • Osoba przed umieszczeniem do DPS-ie przepisuje majątek w zamian za dożywotnią możliwość użytkowania oraz opiekę; osoby otrzymujące darowiznę chcą pomagać osobie, ale w miejscu jej zamieszkania, za pobyt w DPS-ie nie chcą już płacić - czy było to zrobione celowo? Jak chronić się przed nieuczciwą praktyką?
 • Jak należy naliczać odpłatność dorosłego dziecka umieszczonego w DPS-ie, jeżeli zobowiązani są rodzice? Naliczamy oddzielnie na każdego rodzica czy razem? Bierzemy łączny dochód czy na osobę?

W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić wywiady, ustalenie dochodów:

 • Jak dobrze przeprowadzić wywiad, gdy osoba przebywa w szpitalu? Zasady postępowania
 • Jakie warunki musi spełnić taka osoba?
 • Czy wywiad należy przeprowadzić z opiekunem prawnym, który zarządza majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej?
 • Czy w przypadku wzrostu kosztu utrzymania w DPS-ie wymagane jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z jego mieszkańcem?
 • Jak ustalić faktyczny dochód rodziny - czy zgadza się z tym podanym w wywiadzie?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oświadczyła, ile otrzymała, a wiemy, że kwota był znacznie większa?
 • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?
 • Co zrobić, jeśli ktoś miał gospodarstwo rolne, a oddał je w dzierżawę na np. 10 lat - często aby uzyskać świadczenia emerytalne? Czy należy je wliczyć w dochód takiej osoby?
 • PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala, a pacjent okazuje się nieświadomy, leżący na OIT - co należy zrobić?

Jakie są zasady sporządzania umów?

 • Jaka jest potrzebna dokumentacja do sporządzenia umowy?
 • Jaki jest czas na dostarczenie odpowiedniej dokumentacji?
 • Jak sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
 • PRZYKŁAD: synowi matki umieszczonej w DPS-ie dochód przekracza o 300 zł; on sam deklaruje 400 zł i wyraża zgodę na sporządzenie umowy. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Kto ponosi koszty, gdy jedne dzieci znajdują się na terenie kraju, a inne poza granicami?
 • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS-u np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci?
 • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS-ie?
 • Jak sporządzić umowę z osobą samotną?
 • Czy można zachęcać osobę samotną do sprzedaży majątku, aby przez pewien okres sama sobie finansowała pobyt w DPS-ie?
 • Czy sporządzanie umowy, w której osoba zrzeka się po śmierci majątku na rzecz gminy w zamian za dożywotnie finansowanie pobytu w DPS-ie jest legalne? Czy gmina może przejąć dom osoby umieszczonej w DPS-ie za jej zgodą, jeżeli nie ma osób zobowiązanych do alimentacji?
 • Co zrobić z mieszkaniem po śmierci osoby samotnej i umieszczonej w DPS-ie?
 • Kiedy kierować się do sądu ze zgłoszeniem o stanie sprawy spadkowej?
 • Czy od dzieci zmarłej podopiecznej DPS-u należy wyegzekwować odpłatność za matkę?
 • PRZYKŁAD: osoba tuż przed pójściem do DPS-u sprzedała mieszkanie - jej pobyt był wyliczany na podstawie 70% emerytury, a oszczędności nie mogą być ruszone - co zrobić?
 • PRZYKŁAD: bezdzietne małżeństwo, majątek przepisany na sąsiadów niespokrewnionych, brak zapisu w akcie notarialnym o dożywotniej opiece. Co w takim przypadku?
 • PRZYKŁAD: syn chciał umieścić oboje rodziców w DPS-ie, umowy nie podpisał i odciął wszelki kontakt – jak zareagować?

Wydawanie decyzji:

 • Kiedy sporządzamy umowę o odpłatności rodziny? Czy przed wydaniem decyzji o odpłatności mieszkańca?
 • Co z osobą, która chce być umieszczona w DPS-ie i cały swój majątek przepisała osobie niezobowiązanej, aktem notarialnym z dożywotnim zastrzeżeniem? Czy możemy odmówić, jeżeli obdarowany musi zapewnić opiekę?
 • Jak przebiega wydawanie decyzji o odpłatności w przypadku, gdy rodzina nie zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu?
 • Jeśli strona odmówi wywiadu, to czy musimy wystawić propozycję umowy czy od razu wydajemy decyzję?
 • Czy odmowa wywiadu lub zawarcia umowy musi być na piśmie? Czy wystarczy adnotacja urzędowa?
 • Jak dokumentować odmowę podpisania umowy w przypadku braku współpracy z zobowiązanym? Czy wystarczająca jest notatka pracownika socjalnego?
 • Czy można wydać decyzję kierującą do DPS-u przy braku danych od klienta o jego zstępnych?
 • Czy rodzina może się odwołać od takiej decyzji?
 • Czy da się zabezpieczyć przed odwołaniami?
 • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić SKO, kiedy rodzina się odwołuje od decyzji?
 • Co zrobić, gdy najpierw zostanie umieszczone jedyne dziecko w DPS-ie, a następnie jego rodzic?
 • Jeśli strona odmówi wywiadu, to czy musimy wystawić propozycję umowy czy od razu wydajemy decyzję?
 • Czy odmowa wywiadu lub zawarcia umowy musi być na piśmie? Czy wystarczy adnotacja urzędowa?

Jak wygląda procedura egzekwowania odpłatności: od momentu podpisania umowy/wydania decyzji, aż do powstania zaległości?

 • Opłata zastępcza za pobyt
 • Co w przypadku, gdy klient umieszczony w DPS-ie płaci 70%, a my jako gmina resztę i po jego śmierci pozostał po nim majątek? Czy jako gmina możemy wystąpić do sądu o to, aby majątek przeszedł na gminę w zamian za dopłatę do DPS-u?
 • Z czego jest finansowana?
 • Jak wygląda procedura finansowania jej na drodze egzekucji z administracji?
 • Wszczęcie postępowania w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę za pobyt osoby w DPS-ie
 • Ile wynoszą odsetki?

Jak wygląda przeprowadzanie procedury regulowania należności: od powstania należności, aż do uzyskania tytułu wykonawczego?

 • Po jakim czasie należy złożyć wezwanie do zapłaty?
 • Jak uzupełniać kwotę o kolejne zaległe należności?
 • Co jaki czas należy ponownie wzywać do zapłaty?
 • Po przekroczeniu jakiej kwoty należy złożyć do sądu wniosek o tytuł wykonawczy?
 • PRZYKŁAD: co w przypadku, gdy klient umieszczony w DPS-ie płaci 70%, a my jako gmina resztę i po jego śmierci pozostał po nim majątek? Czy jako gmina możemy wystąpić do sądu o to, aby majątek przeszedł na gminę w zamian za dopłatę do DPS-u?

3. Jak ustalić zwolnienia od opłaty za pobyt w DPS-ie?

 • Jeżeli osoba nie przekracza 300% kryterium dochodowego i jest zwolniona z ponoszenia odpłatności, to czy wydajemy decyzję/pismo i na jaki okres?
 • Kto decyduje o zwolnieniu o odpłatności?
 • Jakie są kryteria zwolnień od odpłatności?
 • W jakich sytuacjach można całkowicie zwolnić od opłaty?
 • Czy do zwolnienia obligatoryjnego wydajemy decyzję administracyjną?
 • Kiedy można zwolnić fakultatywnie?
 • Czy można wziąć pod uwagę zaniedbanie emocjonalne lub niepłacenie alimentów?
 • Jaką dokumentację musi przedstawić osoba ubiegająca się o zwolnienie?
 • Na czym się oprzeć przy wydawaniu decyzji o zwolnieniu?
 • Jak dokumentować takie zwolnienie?
 • Czy w przypadku zwolnienia fakultatywnego można w jednej decyzji ustalić odpłatność za DPS i zwolnienie z odpłatności? Czy od razu decyzja o zwolnieniu?
 • PRZYKŁAD: małoletnia została umieszczona w DPS-ie. Obecnie ma 17 lat. Jako noworodek została pozostawiona w szpitalu po urodzeniu przez matkę biologiczną. Następnie małoletnia została umieszczona w pieczy zastępczej. Czy w tej sytuacji należy szukać biologicznej matki i obciążyć ją odpłatnością za małoletnią?

4. Jak wygląda procedura kierowania interwencyjnego do DPS-u i bez zgody? Krok po kroku

 • Jakie kryteria muszą być spełnione aby móc umieścić osobę w trybie pilnym?
 • Jakie kryteria muszą być spełnione aby móc umieścić osobę bez zgody?
 • PRZYKŁAD: osoba została umieszczona w DPS-ie bez zgody, na postawie decyzji sądu. Zmienił się opiekun, który chce przenieść osobę do DPS-u w innej miejscowości, położonej bliżej swojego miejsca zamieszkania. Jaka jest procedura? Gdzie nowy opiekun ma się zgłosić i czy my dalej będziemy opłacać DPS, jeżeli osoba jest ubezwłasnowolniona?
 • Do kogo się skierować, aby móc skierować interwencyjnie osobę do DPS-u?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do skierowania w trybie intwerencyjnym?
 • Jak wygląda procedura w przypadku osoby była bezdomnej i mieszkające w schronisku? Gdy osoba przebywała w szpitalu bez dokumentów?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas rozpatrywania przypadków?
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?
 • Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe umieszczenie w DPS-ie?
 • Jak postąpić z osobą niewyrażającą zgody, ale stwarzającej zagrożenie dla siebie lub otoczenia?

5. Czy ZOL może być alternatywą dla DPS-u?

 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Kiedy można kierować do ZOL?
 • Kto zdecyduje gdzie trafi osoba?
 • Na jakiej podstawie?
 • Jaki wpływ na decyzję ma ocena na podstawie skali Barthel?
 • Jakie są dokumenty potrzebne aby zostać umieszczonym w ZOL?
 • Co jest lepszym rozwiązaniem?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy lekarze kierują osobę do ZOL i na OPS spada obowiązek znalezienia miejsca w ZOL? Czy jeżeli dochody są zbyt niskie, to nie ma szans na ZOL?
 • Czy są jeszcze jakieś inne miejsca do których można skierować osobę potrzebującą?
 • Jaki jest czas oczekiwania na DPS, a jaki na ZOL?
 • Czym się różni finansowanie pobytu w DPS a ZOL?
 • Czy mogą grozić konsekwencje zw. nagminnym umieszczeniem w ZOL zamiast w DPS?
 • PRZYKŁAD: co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody i widać ewidentne zaniedbanie osoby starszej?

6. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 28 lipca 2023

 • Wsparcie krótkoterminowe w DPS-ie
 • Wniosek i postępowanie dot. udzielenia wsparcia krótkoterminowego w DPS-ie
 • Odpłatność za pobyt krótkoterminowy w DPS-ie

Prowadzący

Katarzyna Wołowska - zastępca dyrektoraw OPS w Kluczborku, związana z pomocą społeczną od roku 2007. Wcześniej pracowała na stanowisku pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej. Jest również absolwentką studiów podyplomowych zakresu zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej. W swojej pracy zajmuje się nadzorem nad postępowaniami dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej i wydawaniem decyzji w sprawach pomocy społecznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności: praca socjalna w Częstochowie oraz studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
15 grudnia 2023
od 529.00
23 stycznia 2024
od 529.00
26 lutego 2024
od 529.00
18 kwietnia 2024
od 529.00
27 czerwca 2024
od 529.00
06 września 2024
od 529.00
29 listopada 2024

Podobne szkolenia