Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym - co przynosi skuteczność w ściąganiu długów w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych: zagranicznych, przebywających w zakładzie karnym lub z nieokreślonym adresem zamieszkania? Jak obliczyć kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego? Kiedy możemy zastosować ulgę w spłacie należności: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się funduszem alimentacyjnym, a w szczególności procedurą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, obsługą wierzyciela i mechanizmem "złotówka za złotówkę"


Omówimy nowe wytyczne dotyczące postępowań z dłużnikami!
Podczas szkolenia prześledzimy całą procedurę postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi. Podpowiemy jakie działania podjąć wobec dłużnika, jak wymóc na nim spłatę zadłużenia, a także co zrobić w sytuacji, jeśli nie ma możliwości wyegzekwowania należności. Otrzymają Państwo także 13 przydatnych wzorów pism, które znacząco ułatwią i przyspieszą pracę z dłużnikami alimentacyjnymi. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany? Co zrobić z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym? Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, a także nie stawia się na wywiad i odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty
 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, dłużnik? RODO
 • Czy dłużnika na wywiad wzywa się tylko raz? Co jeśli nie zgłasza się w terminie? Czy należy wezwać go ponownie?
 • Czy jest możliwość przeprowadzenia procedury o uznaniu dłużnika za uchylającego się, jeżeli nie mamy jego adresu, a żaden organ nie ustalił jego miejsca zamieszkania i pisma wracają jako niepodjęte w terminie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja o odmowie umorzenia
 • decyzja o wygaszeniu
 • decyzja przyznająca FA 1 za 1
 • informacja o przyznanych świadczeniach
 • informacja o realizacji
 • ograniczenie z wynagrodzenia
 • opis i oszacowanie nieruchomości
 • przyłączenie się do postępowania komorniczego
 • wniosek o działania do OWW
 • wniosek o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości
 • wniosek organu podejmującego działania z art. 209 k.k.
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 209 k.k.

Szczegółowy program szkolenia:

Nowe wytyczne:

 • aby realnie ustalić prawidłowy adres zamieszkania dłużnika alimentacyjnego celem doręczenia mu przynajmniej zawiadomienia o wszczęciu postępowania,aby uniknąć sytuacji uchylania decyzji administracyjnych
 • do regularnego weryfikowania po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, czy dłużnik uzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 • aby każdemu dłużnikowi alimentacyjnemu, bez względu na ilość wierzycieli i prowadzonych na przestrzeni lat postępowań administracyjnych, wydać tylko jedną decyzję

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Co, jeżeli dłużnik celowo nie stawia się na wywiad?
 • Co, jeżeli nie można ustalić adresu dłużnika?
 • Jaka jest podstawa prawna powołania się we wniosku do policji o ustalenie adresu dłużnika?
 • Jeżeli mamy oświadczenie dłużnika, że zamieszkuje pod innym adresem niż wskazał komornik, to na którym komisariacie powinniśmy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?
 • Osoba wyszła z zakładu karnego, a w dokumentacji wskazany jest adres byłej żony. Czy powinniśmy wysłać wniosek o wskazanie adresu, który dłużnik podał opuszczając zakład karny?
 • Dłużnik zostanie wykreślony jako poszukujący pracę na okres 120 dni – nie może się zarejestrować w PUP-ie jako bezrobotny z uwagi na to, że pobiera zasiłek stały z MGOPS-u. Oświadczył nam to pisemnie. Czy powinniśmy wszcząć postępowanie? Czy czekamy na jego ponowne zarejestrowanie w PUP-ie?
 • Jakie kroki podjąć wobec dłużnika, który jest Niemcem?
 • Mamy dłużnika, który co miesiąc systematycznie wpłaca pieniądze przez komornika na poczet zaległości z funduszu alimentacyjnego. W oświadczeniu majątkowym oświadczył, że jest współwłaścicielem mieszkania w części ułamkowej 1/6. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystosować pismo do komornika o oszacowanie, opis oraz licytację części mieszkania?
 • Co, jeżeli otrzymujemy pierwszą prośbę o przeprowadzenie czynności, ale OWW nie przekazał informacji, że były przeprowadzane czynności w innym OWD?
 • Dłużnik nie stawił się na wywiad, choć odebrał wezwanie osobiście. W odpowiedzi na zapytanie do komornika otrzymaliśmy od niego informację, że dłużnik wpłacał 50 % na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Czy powinniśmy wystawić decyzję o uchylaniu się?
 • Dłużnik miał zabrane prawo jazdy i jednorazowo spłacił całość zadłużenia wobec FA, ale pozostało zadłużenie wierzycielki. Czy możemy mu oddać prawo jazdy, jeżeli dziecko nie pobiera FA, ponieważ ma ukończone 26 lat?
 • Co z dłużnikami, którzy pobierali kiedyś zaliczkę alimentacyjną, a obecnie tego nie robią? Czy podejmujemy wobec nich jakieś działania?
 • Jeżeli otrzymaliśmy informację z CEPiK-u, że dłużnik nie posiada prawa jazdy, to czy co roku powinniśmy wystosowywać zapytanie?
 • Czy dłużnik może otrzymać prawo jazdy na nową kategorię?
 • Czy powinniśmy sprawdzać dłużników, którzy nie mają funduszu na kolejny okres świadczeniowy?
 • Dłużnik stawił się na wywiad, wpłacał przez 6 miesięcy, ale pozostał jako uchylający się, ponieważ nie zarejestrował się w PUP-ie. Czy w tym przypadku powinniśmy uchylić decyzję?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego po wydaniu decyzji z FA?
 • Dłużnik został uznany za uchylającego się z powodu niezarejestrowania się w PUP-ie. Złożył wniosek o uchylenie decyzji, złożył oświadczenie majątkowe, przeprowadzono wywiad i przedłożył zaświadczenie od komornika o wpłatach za 6 miesięcy. Czy można uchylić mu decyzję?
 • Jesteśmy OWW i otrzymaliśmy od OWD, że dłużnik przebywa w zakładzie karnym i w związku z tym uznają organ za niewłaściwy. Czy jest to poprawna procedura?
 • Czy OWD wyznaczmy w momencie wyjścia dłużnika z zakładu karnego? Co, jeżeli rozpocznie się wtedy kolejny okres świadczeniowy i nie ma wniosku?
 • Co robimy, gdy otrzymamy informację, że dłużnik jest osobą bezdomną?
 • Czy w przypadku uchylenia decyzji o uchylaniu się od alimentacji powinniśmy wydać postanowienie o wznowieniu postępowania, czy zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • Czy jako OWD możemy wystąpić do sądu o wydanie kopii wyroku?
 • Dłużnik po uznaniu za uchylającego się w 2021 r. cały czas stawiał się na wywiad i składał oświadczenia majątkowe, ale nie płacił alimentów. Dopiero teraz zaczął płacić. Co w takim przypadku?
 • Co w przypadku, gdy otrzymujemy od dłużnika wniosek o zmniejszenie pobieranych kwot na rzecz alimentów z powodu trudnej sytuacji finansowej?
 • Czy jest możliwość przeprowadzenia procedury o uznaniu dłużnika za uchylającego się, jeżeli nie mamy jego adresu, a żaden organ nie ustalił jego miejsca zamieszkania i pisma wracają jako niepodjęte w terminie?
 • Komornik odesłał nam wniosek dłużnika o zmniejszenie potrąceń wypłaty z wynagrodzenia. Napisał, że został mylnie skierowany do niego wierzyciel i dłużnik. Oboje pochodzą z naszej gminy.
 • Czy przy umorzeniu możemy wystąpić do pracowników socjalnych albo skorzystać z danych pozyskanych w wyniku wywiadu środowiskowego?
 • Kto wydaje zaświadczenie o tym, że egzekucja jest skuteczna przez 3 lata?
 • Jeżeli dłużnik nie korzysta z pomocy społecznej, to czy na podstawie oświadczenia i naszego wywiadu oraz informacji od komornika o jego wpłatach, weryfikujemy go?
 • Przez cały czas wypłacany jest FA. Od 3 lat co miesiąc dłużnik wpłaca na konto MGOPS-u kwotę w wysokości zasądzonych alimentów. Czy możemy zmniejszyć kwotę o 30%?
 • Dłużnik skierował wniosek do komornika o zmniejszenie zajęcia wynagrodzenia. Wskazał kwotę, jaką chciałby, żeby była pobierana. Czy komornik będzie osobą właściwą do rozpatrzenia jego wniosku?
 • W jaki sposób przyłączyć się do egzekucji, jeżeli nie ma FA, a zadłużenie jest stare?
 • Był przyznany FA, sprawę prowadził sąd okręgowy, a nie komornik. Dłużnik jest Polakiem, mieszka w Polsce i chce spłacić dług. W jaki sposób może to zrobić?
 • Czy zadłużenie wygaszamy w chwili uzyskania informacji o zgonie dłużnika, czy dopiero po umorzeniu postępowania egzekucyjnego u komornika, po roku od zawieszenia postępowania komorniczego?
 • Czy możemy dłużnika sprawdzić w Empatii?
 • Czy do KRZ wpisujemy starych dłużników?
 • Skąd wiadomo, że wpłata od komornika jest rozdzielana najpierw na odsetki? Z czego to wynika?
 • Jeżeli otrzymaliśmy od komornika informację o zajęciu przez niego wynagrodzenia dłużnika, to czy powinniśmy odpowiedzieć mu wnioskiem o przyłączenie się do egzekucji?
 • Po jakim czasie można zarchiwizować spłacone zadłużenie?
 • Jeżeli dziecko umieszczone jest w rodzinie zastępczej albo instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, to czy tylko komornik może ściągnąć alimenty? Czy FA przysługuje?
 • Jeżeli dłużnik wystąpił z wnioskiem o udostępnienie jego dokumentów (wydanie kopii), to czy mamy podstawę prawną, na podstawie której możemy tego dokonać?
 • Na jakiej podstawie wpisać do KRZ nienależnie pobrane świadczenia?

Jak postępować z dłużnikami w najbardziej problematycznych przypadkach występujących w OPS? Jakie kroki podjąć, gdy dłużnik jest uznanydecyzjąza uchylającego się?

 • Jak przeprowadzić postępowanie wobec dłużnika, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?
 • Czy należy wstrzymać odsetki dłużnikowi, któremu rozłożono na raty należność główną wraz z odsetkami?
 • Dłużnik dokonuje wpłat do komornika, które są przekazywane na FA. Czy te kwotę można odliczyć od dochodu rodziny, jeżeli alimenty są świadczone na rzecz innych osób?
 • Czy można wnioskować o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego, który wnioskuje o umorzenie długu alimentacyjnego? Na jakiej podstawie?
 • Czy można wystosować pismo do dłużnika o wysokości zadłużenia wraz z odsetkami, aby wpłacił na konto GOPS i wówczas u nas przestanie być dłużnikiem?
 • Dłużnik był na wywiadzie, dalej nie płaci. Czy można wszcząć postępowanie, aby uznać go decyzją za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik twierdzi, że spłacił całość zadłużenia, a w OPS widnieje, że nadal ma dług, gdyż spłat dokonywał na konto córki?
 • Czy możemy ustanowić pełnomocnika dla dłużnika?
 • Co w przypadku, gdy dłużnika wyrejestrowano z PUP na 9 miesięcy, ponieważ nie zjawiał się na wezwania? Przyszedł na wywiad i złożył oświadczenie majątkowe
 • Czy dłużnik może wpłacać zaległości alimentacyjne na konto GOPS?
 • Co jaki czas powinniśmy wysyłać informacje o zadłużeniach do KRD?
 • Co w sytuacji, gdy „stary” dłużnik po latach spłacił całą należność?
 • OPS otrzymał pismo od komornika, że dłużnik nie podejmuje korespondencji. Komornik zobowiązał OPS do wskazania adresu dłużnika, pod który będzie mógł doręczyć pocztę lub wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora do spraw doręczeń pod rygorem zawieszenia postępowania. Czy to prawidłowe działanie komornika? Czy OPS musi wystąpić do sądu?
 • Co robimy z dłużnikiem „starym", który ma u nas dług i od dawna wierzyciel nie pobiera świadczenia?
 • Dłużnik nie przyszedł na wywiad alimentacyjny. Ma wydaną decyzję uznającą za uchylającego się. Czy występujemy z wnioskiem o ściganie za przestępstwo i do starosty o zabranie prawa jazdy, jeżeli posiada?
 • Czy wniosek organu podejmującego działania przekazujemy na najbliższy posterunek, czy do komendy powiatowej?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik ma wydaną decyzję o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań i nie odbiera kolejnych wezwań, a z notatki policyjnej wiemy, że przebywa poza granicami kraju?
 • Jak sprawdzić dłużnika w bazie PESEL?
 • Dłużnik nie odbiera wezwania i innej korespondencji - podwójnie awizo. Czy traktujemy to jako dostarczone i prowadzimy dalej postępowanie?
 • Jeśli dłużnik jest nieznany z miejsca zamieszkania, to jaka jest właściwość miejscowa w programie NEMEZIS?
 • Czy OWD ma obowiązek sprawdzenia, gdzie przebywa dłużnik?
 • Co w przypadku, gdy policja nie ustaliła adresu dłużnika, a komornik podał ten sam adres, który posiadamy?
 • Jeśli dłużnik dopełni obowiązku – wywiad, rejestracja, aktywizacja, ale nie płaci przez 6 miesięcy, to czy wydajemy decyzję?
 • Jak zwrócić się przez CEPiK o zwrot prawa jazdy dłużnikowi?
 • Czy po zaświadczenie dotyczące wpłat z ostatnich 6 miesięcy 50% występujemy również do OWD?
 • Gdzie wysyłamy informację o zadłużeniu, jeżeli sprawę prowadzi syndyk?
 • „Stary” dłużnik spłacił zadłużenie na zasadzie egzekucji z nieruchomości. Czy oddajemy mu prawo jazdy sami czy czekamy aż złoży wniosek?
 • Czy pytamy komornika o zgodę, jeżeli chcemy rozłożyć dług na raty lub umorzyć?
 • Czy prowadzimy postępowanie, jeżeli dłużnik przebywa w zakładzie karnym?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik przebywający w zakładzie karnym zwrócił się o zawieszenie odsetek na czas przebywania w zakładzie karnym?
 • Komornik wysyła wnioski od dłużników o rozłożenie na raty lub niepobierania takich kwot z wypłaty. Czy powinniśmy wezwać dłużnika na wywiad i sprawdzić sytuację bytową?
 • Mamy dłużnika w innej gminie, nie jesteśmy już też OWW. Przyłączyliśmy się do egzekucji z nieruchomości, wystąpiliśmy o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. Aktualny OWW się nie przyłączył do egzekucji. Dłużnik wystąpił z wnioskiem o zawieszenie egzekucji i chce spłacać zadłużenie dobrowolnie. Czy możemy wstrzymać egzekucję u komornika?
 • Czy my jako OWW musimy przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości?
 • Kiedy można zarchiwizować dłużnika? Czy archiwizujemy tylko spłaconych i zgony? Czy wierzycielki archiwizujemy wg okresów?
 • Czy pełnoletni może upoważnić rodzica lub przedstawiciela do pobierania alimentów?
 • Czy zaświadczenie o bezskuteczności musi być wystawione na osobę pełnoletnią?
 • Jeżeli dziecko stanie się pełnoletnie, to czy musimy założyć sprawę rodzicom i dostarczyć im dwa wyroki?
 • Jeśli szukamy dłużnika, który nie przebywa pod ostatnim adresem, to czy wniosek o ustalenie jego obecnego adresu wysyłamy do komendy miejscowej dla naszego ośrodka, czy zgodnie z ostatnim adresem, pod którym przebywał?
 • Czy trzeba mieć konto w KRZ? Co w sytuacji, gdy są dłużnicy bez numeru PESEL i nie posiadamy alimentów od innych osób?
 • Co z osobami zobowiązanymi do alimentacji? Czy jako OPS powinniśmy wykonywać jakieś działania wobec nich?
 • Jesteśmy OWD. Napisaliśmy do komornika o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika. Po półtora miesiąca nie dostaliśmy odpowiedzi, więc napisaliśmy pismo w ślad za poprzednim z prośbą o odpowiedź. Minęło dwa miesiące od wysłania drugiej korespondencji. W tym czasie dzwoniliśmy i prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi. Nie ma żadnej informacji zwrotnej. Co w takiej sytuacji?
 • Mamy w swoim archiwum teczki dłużników, dla których nie zostały wydane decyzje o uznaniu dłużników za uchylających się. Świadczenia z FA nie są wypłacane już od kilku lat. Ostatnimi dokumentami, jakie znajdują się w teczce, są wezwania na wywiady z podpiętymi nieodebranymi awizowanymi pismami. Jak postąpić w takim przypadku? Czy wznowić poszukiwania dłużnika i przeprowadzić postępowanie?
 • Czy możemy wystąpić o sprawdzenie dłużników do inspekcji pracy i do urzędu skarbowego, jeżeli wiemy, że pracują bez umowy?
 • Co w sytuacji, gdy komornik odmawia matce podjęcia egzekucji?
 • Jakie dokumenty bierzemy od dłużnika przy wywiadzie alimentacyjnym? Czy bierzemy kserokopie?
 • Jeżeli wniosek o raty czy umorzenie nie wpływa bezpośrednio do nas tylko do komornika, to czy nasze stanowisko jest bez całej procedury?
 • Czy można przyłączyć się do postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy wierzycielka już od lat nie pobiera świadczeń, ale dłużnik posiada zaległości z FA i z zaliczki?
 • Komornik daje 7 dni na odpowiedź, jakie jest nasze stanowisko. Co w sytuacji, gdy nie mamy szans na wszczęcie postępowania, pozyskania informacji i wydanie decyzji?
 • Kiedy uchylenie, a kiedy wygaszenie?
 • Czy decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od jej odebrania?
 • Czy decyzja z FA nie jest automatycznie ostateczna i natychmiastowo wykonywana? Czy musi być 14 dni? Czy można w decyzji podać podstawę prawną z k.p.a.?
 • Czy wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego robimy dla każdego komornika w momencie przyznania świadczenia?
 • Czy w informacji do dłużnika o przyznaniu FA i wysokości zadłużenia wpisujemy kwoty z zaświadczenie komornika o bezskuteczności? Czy kwoty zadłużenia wypłacone osobie uprawnionej wraz z odsetkami?
 • Czy termin stawienia się na wywiad musi być dokładny?
 • Czy w sytuacji, gdy ktoś przebywa w ośrodku od uzależnień, to wysyłamy informacje i wezwanie na adres tej osoby czy na adres ośrodka?
 • Czy wniosek organu podejmującego działania OWW wysyła na policję lub do prokuratury każdorazowo po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego? Czy można wysłać pocztą wywiad do tego ośrodka?
 • Czy do ZK albo AŚ można wysyłać do dłużnika alimentacyjnego informację o przyznaniu świadczeń?
 • Jeżeli dłużnik przebywa poza granicami kraju, to komu wysyłamy informację o przyznanym FA?
 • Czy powinniśmy informować dłużnika o zmianie lub uchyleniu decyzji z FA?
 • Jeżeli w ogóle nie mamy adresu do dłużnika, który mieszka za granicą, to czy nie wysyłamy zawiadomienia o przyznaniu świadczeń z FA?
 • Czy OPS robi decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach?
 • Co wierzycielka ma zwrócić: kwotę FA czy to, co dostała od komornika lub dłużnika?
 • Czy zapytanie o adres dłużnika ma być wysłane do sądu, który wystawił wierzycielce zaświadczenie?
 • Komornik twierdzi, że przekazane przez niego należności są zaległymi alimentami, a nie bieżącymi. Czy w takim przypadku tez wymagamy zwrotu?
 • Czy należy wysłać do sądu decyzję o przyznaniu świadczeń z FA, jeśli to sąd, a nie komornik wydał zaświadczenie wierzycielce?
 • Czy wysyłać decyzję odmowną z FA do komornika?
 • Czy wszczynamy postępowanie administracyjne na wniosek o FA?
 • Kiedy wysyłamy informacje do komornika o stanie zadłużenia dłużnika?
 • Mamy dłużnika, który ogłosił upadłość i sprawę od komornika przejął syndyk. Sprawa jest w sądzie o umorzenie wszystkich długów. Dostaliśmy pismo od sądu, czy jako organ zgadzamy się na umorzenie należności. Czy musimy wszcząć postępowanie i wydać decyzję odmowną, że nie zgadzamy się na umorzenie?
 • Czy możemy telefonicznie poprosić o zaświadczenie komornika?
 • Wezwaliśmy dłużnika, który się nie stawił i wszczęliśmy postępowanie o uznaniu. Przeprowadziliśmy wywiad, ale dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP. Jeśli się nie zarejestruje i mamy informację, że nie płaci to czy możemy wydać decyzję o uznaniu za dłużnika?
 • Czy co roku wysyła się wniosek na policję o niealimentacji?
 • Dłużnik pobierający świadczenie pielęgnacyjne stawił się na wywiad, ale nie możemy zobowiązać go do zarejestrowania w urzędzie pracy. Jak dalej postępować?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne jest traktowane tak, jakby pracował?
 • Czy „starzy” dłużnicy są zobowiązani do zarejestrowania w urzędzie pracy?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny ma przyznany zasiłek stały?
 • Jak prawidłowo zaliczać wpłaty od komornika wyegzekwowane od dłużnika na zalegle odsetki i kwotę główną? Czy najpierw wszystko odsetki ze wszystkich okresów, a potem dopiero kwota główna?
 • Jeśli dłużnik się nie zarejestruje, a ma częściową zdolność do pracy, to czy uznajemy go za uchylającego się?
 • Wierzycielka pobiera FA na dziecko z poprzedniego związku. W składzie rodziny uwzględniła dwoje dzieci, drugie z innego związku. Obecnie dostarczyła decyzję o zmianie nazwiska pierwszego dziecka na nazwisko drugiego partnera, z którym jest w zaawansowanej ciąży. Czy słuszne jest wezwanie do określenia składu rodziny?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z chorobą nowotworową? Urząd pracy go nie zarejestruje. Czy uznajemy go za uchylającego się?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik mieszka z wierzycielką? Ona składa FA i egzekucja jest bezskuteczna, ale adres dłużnika jest jej adresem. Czy przyznajemy FA?
 • Jeżeli dłużnik alimentacyjny stawia się na wywiad, udziela wszelkich informacji i składa oświadczenie, to czy wtedy nie wszczynamy postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od alimentacji?
 • Jeżeli dłużnik ma kilka wierzycielek, to czy do każdej wzywamy go na wywiad, czy możemy wysłać jedno wezwanie? Ile decyzji o uchylaniu się wydać takiemu dłużnikowi?
 • Wierzycielka ma obecnie wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Mamy informację od komornika, że dłużnik w sprawie jest posiadaczem nieruchomości. Czy powinniśmy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości? Jak powinien wyglądać taki wniosek?
 • Komornik chce, żebyśmy złożyli wniosek o egzekucję z nieruchomości. Zrobiliśmy to i dostaliśmy informację o pierwszej wycenie. Co dalej?
 • Jaka jest różnica między przyłączeniem się do postępowania, a wszczęciem?
 • Czy należy zwrócić się do urzędu pracy w celu aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, jeśli jest on zarejestrowany w PUP i przez cały rok dokonywał wpłat w kwotach zasądzonych alimentów na dzieci? A także, czy jeśli otrzymamy informacje o wyrejestrowaniu go z PUP, to czy za każdym razem trzeba wysyłać do dłużnika zobowiązanie do zarejestrowania?
 • Co zrobić w sytuacji: dłużnik alimentacyjny, opuszczając zakład karny, wskazał miejsce pobytu u swoich rodziców; ostatni stały meldunek ma u byłej żony, czyli w naszej gminie. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika wysłaliśmy do gminy właściwej (wskazanej przez dłużnika). Gmina właściwa odpisuje, że nie mieszka pod wskazanym adresem, nie był tam nigdy zameldowany, rodzice oświadczają, że nie przebywa. Komornik nadal wskazuje nam adres pobytu wskazany wcześniej. My nadal wysyłamy do tej samej gminy, ale otrzymujemy odpowiedź, że nie przebywa i aby nie kierować już do nich wniosków
 • Jeżeli jest zgon dłużnika, to czy na podstawie dostarczonego aktu zgonu można wygasić zadłużenie dłużnika alimentacyjnego z powodu śmierci, czy należy czekać na postanowienie komornika?
 • Co robimy w przypadku, gdy dłużnik jest uznany decyzją za uchylającego się, ma zabrane prawo jazdy, przyszedł na wywiad i złożył oświadczenie, ale nie zarejestrował się w PUP?
 • Czy zawsze należy coś odpisać gminie wierzyciela na wniosek o podjęcie działań, np. gdy dłużnik się nie zgłasza?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik mieszkał w innej gminie i nie mamy informacji, czy była wydana decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się, czy wystąpić do tamtej gminy z wnioskiem o informację, czy taka decyzja była wydana i już nie wydajemy drugiej decyzji? Czy wydajemy taką decyzję mimo tego, że w tamtej gminie była już wydana?
 • Czy dłużnika na wywiad wzywa się tylko raz? Co, jeśli nie zgłasza się w terminie? Czy należy wezwać go ponownie?
 • Co zrobić, gdy mamy informację, że dłużnik spłacił zadłużenie z FA? Czy mamy obowiązek zapytania komornika o bezskuteczność i jeśli dostaniemy odpowiedź, że jest skuteczna, to czy mamy z urzędu podjąć postępowanie w celu uchylenia decyzji uznającej?
 • Co zrobić, jeśli złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury z art. 209 k.k., a za jakiś czas decyzję uznającą uchylimy, co z tym zawiadomieniem, czy w jakiś sposób informować prokuraturę o tym fakcie?
 • Co zrobić, jeśli zostało wysłane zawiadomienie do prokuratury i prokuratura już zakończyła to postępowanie, czy za jakiś czas znów musimy występować do prokuratury?
 • Co w przypadku dłużników, wobec których wydana została decyzja o uchylaniu się, nie ma prawa jazdy, zgłoszony do BIG, a nadal nie spłaca długu?
 • Co w przypadku starego dłużnika alimentacyjnego, który ma w obiegu prawnym decyzję uznającą za uchylającego się, aktualnie przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w UP, czy występujemy z kolejnym wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo?
 • Co zrobić, jeżeli komornik podaje stary adres? Policja czy prokuratura podają taki sam adres jak komornik, ale na kopercie widnieje adnotacja, że dłużnik od kilku lat nie mieszka pod wskazanym adresem. Co wtedy?
 • Co zrobić, jeżeli komornik odpowie, że nie jest w stanie ustalić nowego adresu?
 • Czy zawiadomienie do prokuratury wysyłamy co roku po przyznaniu świadczenia z funduszu?
 • Czy wniosek o ściganie wysyłamy tylko raz po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy OWD pisze, że dłużnik przebywa w Anglii i podaje dokładny adres, ale komornik pisze zupełnie inny adres na zaświadczeniu?
 • Co zrobić, kiedy dostajemy wezwanie grupowe od komornika, bo dla 4 dłużników, którzy nie odbierają od niego korespondencji — o ustanowienie kuratora ds. doręczeń dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, w terminie 7 dni- pod rygorem zawieszenia postępowania na rzecz wierzycieli i wiąże się to również z tym, że komornik nie wystawi zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji?
 • Co w przypadku, gdy wierzycielka jest w Polsce, a dłużnikiem jest Ukrainiec? Sąd okręgowy odmówił wydania zaświadczenia
 • Czy jeżeli jest już wydana decyzja uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, a następnym razem na wezwanie na wywiad dłużnik znowu się nie zgłasza, to czy wydajemy decyzję o umorzeniu postępowania w całości, czy nic nie robimy?
 • Co zrobić, jeśli dłużnik raz przyjdzie na wywiad, a za rok znów nie przyjdzie? Czy ta wcześniejsza decyzja, że się uchyla jest aktualna, czy nie wydawać tak na przeplatankę?
 • Co w sytuacji, gdy zawieszone jest postępowanie egzekucyjne przez sąd? Czy można przyjąć wniosek na fundusz i zawiesić postępowanie?
 • Czy osoba pobierająca świadczenie musi zgłosić zmianę miejsca zamieszkania, zaczynając od tej gminy, gdzie pobiera, czy może iść do nowej gminy i wtedy oni wystąpią o dokumenty?
 • Co w sytuacji, kiedy dłużnik zgłaszał zmianę adresu na naszą gminę do byłego ops, ale oni zlekceważyli tę informację i wysyłali listy na były adres, w wyniku czego odebrali mu prawo jazdy? Nasz OPS nie brał udziału w postępowaniu tamtej gminy. Kto jest organem właściwym do zwrotu tego prawa jazdy?
 • Wypełnianie wniosku na fundusz. Co powinno być wpisywane w oświadczeniu wnioskodawcy w sprawie: „do alimentacji są zobowiązani…” Co tutaj należy wpisać i co później można z tym zrobić?

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – cała procedura od wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika do zakończenia postępowania

 • Jak wpłynąć na skuteczność egzekucji? Omówienie założeń całego postępowania
 • Kto może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego?
 • Jak postąpić z dłużnikiem, którego adres nie jest znany? Co zrobić z dłużnikiem przebywającym poza granicami RP lub przebywającym w zakładzie karnym? Kto i w jaki sposób ma prowadzić postępowanie wobec takiego dłużnika
 • Jak ustalić adres dłużnika?
 • Jak często ponawiać poszukiwania dłużnika nieznanego z miejsca pobytu?
 • Jakie działania podjąć wobec dłużnika, który nie podejmuje współpracy, a także nie stawia się na wywiad i odmawia rejestracji w urzędzie pracy?
 • Kiedy i w jakim organie można złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji?
 • Czy właściwym organem będzie prokuratura, czy policja? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
 • Co zrobić jeśli postępowanie zostanie umorzone przez organy ścigania? Dwie podstawy prawne do złożenia wniosku
 • Kiedy wydać decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych? Jakie ta decyzja wywołuje skutki? Co uczynić, jak stanie się bezprzedmiotowa? Jak policzyć „6 ostatnich miesięcy”?
 • Prawo jazdy – kiedy można wystosować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, a kiedy o jego zwrot?
 • Czy zadłużenie dłużników alimentacyjnych przedawnia się, czy jest dziedziczone?
 • Czym różni się zadłużenie pochodzące z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od zadłużenia pochodzącego z wypłacanego funduszu alimentacyjnego?

Biura informacji gospodarczej

 • Jakie obowiązki względem BIG ma organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego: komornik, policja, prokuratura, zakłady karne, sądy
 • „Dłużnik znaleziony po latach” – jakie przeprowadzić postępowanie?
 • Ulga w spłacie należności przez dłużnika alimentacyjnego: umorzenie należności, rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty
 • Kiedy i wobec jakiego długu możemy zastosować ulgę? Jak postąpić z odsetkami?

RODO – ochrona danych osobowych dłużnika alimentacyjnego

 • Jakie prawa ma organ właściwy, wierzyciel, czy dłużnik?
 • Jak właściwie i skutecznie poinformować dłużnika o przysługujących mu prawach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Trudny klient – problemy psychologiczne w postępowaniu

Fundusz alimentacyjny – Jak długo osoba niepełnosprawna może pobierać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

 • Zakres osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Kto powinien składać wniosek? Kto powinien być adresatem decyzji?
 • Sposób obliczania dochodu do celów przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – szczegółowe omówienie sposobu obliczania wysokości świadczenia w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – przedstawienie przykładów
 • Weryfikacje grupowe – nowe wyzwanie dla OPS
 • Jak wygląda skład rodziny w przypadku 22-letniej osoby niepełnosprawnej, która mieszka z ojcem, a ma zasądzone alimenty od matki?

Wzory pism z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wraz z omówieniem sposobu i terminu sporządzenia

 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
 • Zawiadomienie dłużnika o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Informacja do komornika o rozpoczęciu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Wezwanie do dłużnika
 • Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 • Wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji – dwie wersje

Pytania pracowników OPS dotyczące postępowania z dłużnikiem alimentacyjnym:

 • Co zrobić, jeżeli dłużnik nie ma adresu zamieszania, a przebywa na terenie naszej gminy i PUP nie chce go zarejestrować?
 • Jeżeli minął czas z wezwania na zarejestrowanie się dłużnika w PUP, a po miesiącu podjął pracę (informacja od komornika o zajęciu wierzytelności), to czy uznajemy go za uchylającego się?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik przebywa w DPS-ie?
 • Jeżeli wezwanie odbierze inna osoba pełnoletnia, ale nie dłużnik, to czy uznajemy, że dłużnik mieszka lub nie mieszka pod wskazanym adresem?
 • Przedstawiciel dłużnika przebywającego za granicą odbiera korespondencję. Co z wywiadem alimentacyjnym? Czy wysyłamy wezwanie i zawiadomienie?
 • Czy informacja zgodnie z przepisem art. 10 k.p.a. może być już po wszczęciu postępowania? Czy można pominąć ten krok?
 • Została wydana decyzja, a dłużnik nie stawił się na wywiad. Co w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy prokuratura umorzyła postępowanie?
 • Jakie działania podjąć wobec starych dłużników, jeżeli nie są już pobierane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a zadłużenia na koncie nadal istnieją?
 • Czy działania wobec dłużników można zacząć od stycznia w okresie wzmożonej pracy?
 • Jeżeli dłużnik przyszedł na wywiad, ale nie zarejestrował się w PUP, to czy wydajemy decyzję za uchylającego się?
 • Czy sprawdzamy prawo jazdy po wydaniu decyzji uznającej za uchylającego się?
 • Na jakiej podstawie występujemy do policji z wnioskiem na o ustalenie adresu dłużnika?
 • Co z dłużnikiem, który mieszka pod danym adresem i celowo nie odbiera żadnej korespondencji?
 • Co w przypadku, gdy mamy informację z sądu, że dłużnik przebywa na terenie Niemiec i nie ma z nim kontaktu?
 • Jak przebiega cała procedura w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika? Mamy pismo od syndyka. Dłużnik ogłosił upadłość 1 września 2023 r. Świadczenia z FA nie są pobierane od 10 lat. Czy dalej naliczmy odsetki od starego długu po ogłoszeniu upadłości dłużnika?
 • Ograniczenie egzekucji z wynagrodzenia. Na jakiej postawie prawnej można wyrazić na to zgodę?
 • Co, jeżeli rozłożyliśmy dług na raty, a dłużnik nadal nie płaci?
 • Co, jeżeli OPS wydał decyzję o rozłożeniu długu na raty, a dłużnik po jakimś czasie przestał spłacać?
 • Jaka jest podstawa prawna naliczania odsetek po ogłoszeniu upadłości dłużnika?
 • Co może wpłynąć do nas od syndyka?
 • Czy odsetki naliczane są na podstawie naszej decyzji niezależnie od tego, kto wystawia zaświadczenie o bezskuteczności?
 • Co z przyłączeniem zadłużenia do syndyka?
 • Czy do KRZ wpisuje się dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie przez sąd wizytacyjny?
 • Czy wpisujemy do KRZ dłużnika, który jest obcokrajowcem?
 • Co w sytuacji, gdy pani jest pełnoletnia i pobiera na siebie FA (alimenty ma zasądzone od matki), a w składzie rodziny ma siebie i ojca? Pani jest w ciąży, nie jest mężatką. Jaki będzie skład rodziny?
 • Wpłaty dłużnika. Czy na zaświadczeniu od komornika patrzymy na datę wpłaty od komornika, czy datę zaksięgowania wpłaty na koncie OPS?
 • Co, jeżeli matka złożyła wniosek na córkę w sierpniu, kiedy miała jeszcze 17 lat, a na moment wydania decyzji miała ukończone 18?
 • Jak uchylić decyzję w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego? Komu ją dostarczamy?
 • Co, jeżeli komornik nadal powołuje się w zaświadczeniu na poprzedni wyrok z niższą kwotą?
 • W okresie zasiłkowym wierzycielka urodziła drugie dziecko, a w oświadczeniu wpisała, że dziecko wychowuje samotnie. W akcie urodzenia – ojciec znany. Jaki będzie w tym przypadku skład rodziny?
 • Komornik przekazał wpłatę od dłużnika, która przekracza całe zadłużenie. Czy możemy z tej wpłaty zdjąć koszty upomnienia?
 • Czy do BIG-u aktualizacji dokonuje się co 2 tygodnie?
 • Komornik wystawił zaświadczenie, że egzekucja jest bezskuteczna. Dłużnik ma duże zadłużenie i wpłaty szły na spłatę długu. Czy w takiej sytuacji można mówić o skutecznej egzekucji?
 • Dwie pełnoletnie siostry bliźniaczki pobierają FA i mieszkają z matką. Kto będzie w składzie rodziny każdej z sióstr?
 • Czy pełnoletnie rodzeństwo na utrzymaniu matki może być w składzie rodziny?
 • Na jakiej podstawie prawnej zwracamy się do Policji o ustalenie adresu dłużnika?
 • Czy przed wydaniem decyzji o uznaniu w informacji powołujemy się na przepis art. 79 w związku z przepisem art. 10 § 1 k.p.a.?
 • Czy uwzględniamy trudną sytuację dłużnika?
 • Dłużnik poprosił o zwrot prawa jazdy. Świadczenie wcześniej było wypłacane w innej gminie, potem u nas, gdzie spłacił całe zadłużenie. Obecnie nie jest w ogóle wypłacane, ponieważ dzieci są już dorosłe. Wierzycielka zmarła. Jakie działania należy podjąć?
 • Wysłaliśmy wezwanie do wstawienia się na wywiad z terminem 14 dni od dnia odebrania pisma. Wezwanie odebrała matka, która zgłosiła się do nas z informacją na piśmie, że syn obecnie przebywa w zakładzie karnym. Co w takiej sytuacji?
 • Pełnoletnia osoba złożyła wniosek o alimenty od ojca w wysokości 500 zł. Ma również zasądzone alimenty w wysokości 500 zł od matki. Czy należy przyjąć dwa wnioski i wypłacić 1000 zł?
 • Co z dłużnikiem alimentacyjnym, który pobiera stały zasiłek? Jak wygląda rejestracji dłużnika w PUP?
 • Czy dłużnik może wpłacić całe zadłużenie na konto GOPS? Czy może zrobić to tylko za pośrednictwem komornika?
 • Wierzycielka miała przyznane świadczenie od października 2014 r. do września 2015 r. Po tym okresie nie pobierała świadczeń. W sierpniu br. otrzymała postanowienie od komornika o umorzonym postępowaniu z powodu śmierci dłużnika, który zmarł 01.01.2014 r. Co w takiej sytuacji? Czy należy umorzyć całe zadłużenie? Co z decyzją wierzycielki? Czy wznowić postępowanie? Czy wszcząć postępowanie i zobowiązać do zwrotu należności?
 • Mamy bezdomnego dłużnika. Czy należy go potraktować indywidualnie, czy wszcząć egzekucję z nieruchomości tak jak wobec każdego dłużnika?
 • Czy wniosek o przyłączenie się do egzekucji wysyłamy do komornika po każdym przyznaniu decyzji FA, czy tylko raz?
 • Kto powinien podpisać wniosek o przyłączenie się do egzekucji? Wójt czy kierownik OPS?
 • Co w sytuacji, gdy nie został wysłany wniosek o przyłączenie się do egzekucji w poprzednim okresie zasiłkowym, a już przyznajemy na nowy okres?
 • Czy do KRZ wysyłamy tylko dłużników, których postępowanie prowadzi syndyk?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik przebywa za granicą i nie posiadamy jego adresu zamieszkania?
 • Osoba pełnoletnia pobiera alimenty z FA. W związku z urodzeniem dziecka otrzymała świadczenie rodzicielskie. Czy powinniśmy doliczyć jej to do dochodu?
 • Jeżeli mamy zaległe postępowania prowadzone przez sąd i syndyka z 2017 r., to czy musimy to zgłosić do KRZ?
 • Czy można przyznawać świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu potrzeb rodziny? Komornik wystawił zaświadczenie o bezskuteczności.
 • Czy kierownik ośrodka musi mieć upoważnienie wójta, żeby podpisać wniosek o przyłączenie się do egzekucji?
 • Czy do KRZ zgłaszamy dłużników, którzy nie mieli prowadzonych egzekucji u komornika?
 • Czy decyzję wysyłamy z wnioskiem o zawieszenie egzekucji?
 • Na podstawie jakiego przepisu prawnego możemy wnikać w egzekucję komorniczą?
 • Jaka jest podstawa prawna do występowania do ZK o udzielenie informacji o okresie odbywania kary i na policję o sprawdzenie miejsca zamieszkania?
 • Czy zakładać konto w KRZ dla wyłącznie jednego dłużnika, który spłaca dług regularnie po kilkaset złotych, a nawet po kilka tysięcy i obecnie z długu w wysokości 90 tysięcy pozostało 15 tysięcy złotych?
 • Dłużnik został uznany za uchylającego się na jedno dziecko, został wystosowany wniosek na podstawie przepisu art. 209 k.k. Matka zaczęła pobierać świadczenia z FA na drugie dziecko. Czy powinniśmy ponownie uznać go za uchylającego się na drugie dziecko i ponownie wysłać wniosek do prokuratury?
 • Mamy pełny adres dłużnika przebywającego za granicą. Po przyznaniu świadczenia FA na każdy okres świadczeniowy wysyłamy mu za granicę informację o przyznaniu i nie wyznaczmy do tego przedstawiciela kraju. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy maturzysta kończący szkołę w maju posiada status studenta do końca sierpnia?
 • Do OPS-u wpłynęło zaświadczenie od komornika wraz z wyrokiem sądu z dnia 10.02.2023 o zmianie wysokości zasądzonych alimentów o kwotę 200 zł od 30.06.2022r. Od kiedy mamy dokonać wyrównania alimentów? Co w przypadku, gdy podwyższenie alimentów obejmuje też zakończony okres świadczeniowy?
 • Czy pisać szczegóły z ustaleń z wywiadu, np. że dłużnik pracuje lub jest chory? Czy tylko adnotacja, że przeprowadzono z dłużnikiem wywiad?
 • Dłużnik alimentacyjny zmarł 5.04.2023 r. Dostarczono akt zgonu. Czy osobie uprawnionej należały się pieniądze z funduszu za cały kwiecień czy tylko za 5 dni kwietnia?
 • Przekazane zostały do nas akta FA do dalszej realizacji wypłat. Wierzycielka zamieszkała w naszej gminie. Nie jesteśmy OWD. Czy mamy wysłać wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika?
 • Dłużnik był na wywiadzie. Jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny. Wysłaliśmy wniosek o udostępnienie akt, a tymczasem dostaliśmy informację, że wniosek nie zgłosił się na wizytę i został wyrejestrowany. Czy należy go zobowiązać do ponownego zarejestrowania się jako bezrobotny?
 • Co, jeżeli dłużnik na czas wywiadu nie był zarejestrowany w PUP, bo nie zgłosił się na tzw. odnotowanie w PUP?
 • Podczas wywiadu dłużnik podał, że jest bezrobotny. Przy przygotowywaniu pisma do PUP o aktywizację zawodową zostało to zweryfikowane elektronicznie w SEPI i okazało się, że nie jest zarejestrowany od kilku lat. Dostał wezwanie do rejestracji. Nie zarejestrował się, więc doszło do wydania decyzji o uznaniu za uchylając ego się. Została poinformowana prokuratura. Zabrano mu prawo jazdy. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
 • Czy można jako OWD poprosić pracowników socjalnych, żeby sprawdzili, czy dłużnik przebywa pod danym adresem?
 • W jaki sposób zobowiązać dłużnika do zarejestrowania?
 • Dołączanie do wniosku o fundusz oświadczenia osoby uprawnionej lub jej matki o bezskuteczności egzekucji alimentów zamiast zaświadczenia komornika w sytuacji, gdy nie ma absolutnej pewności co do spełniania warunku bezskuteczności w rozumieniu ustawy. Czy jest podstawa prawna do przymuszenia, aby jednak zaświadczenie było?
 • Do wniosku o FA mamy dołączone zaświadczenie komornika, że egzekucja jest częściowo bezskuteczna. Co w takiej sytuacji?
 • Co, jeśli dłużnik jest wykluczony na 9 miesięcy z możliwości zarejestrowania w PUP?
 • Na podstawie czego ponownie występujemy do COI?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik nie przychodzi na wywiad, więc wszczynamy postępowanie, ale okres wywiązywania się nie wynosi 6 miesięcy, ponieważ egzekucja komornicza prowadzona jest od grudnia?
 • Co robimy w przypadku, gdy w przeciągu 6 miesięcy dłużnik płacił 3 miesiące po ponad 100% wysokości alimentów?
 • Co w przypadku, gdy wierzycielka od kilku lat nie ma wypłat a dłużnik ma wydaną decyzję?
 • Co z w sytuacji, gdy dłużnik się przeprowadził do innej gminy, a w poprzedniej gminie był uznany decyzją za uchylającego się? Czy w takim przypadku nowej gminie trzeba wydać nową decyzję?
 • Co dokładnie znaczy, że zamykamy postępowanie, gdy dłużnik się wyprowadzi?
 • Który organ rozlicza zadłużenie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dłużnika?
 • Co z wnioskami do prokuratury, gdy nieznany jest adres dłużnika?
 • Jak postępujemy z dłużnikiem, który podczas wywiadu oświadcza, że ma na utrzymaniu wierzycielkę?
 • Czy wystarczy raz złożony wniosek o ściganie, czy trzeba go składać po każdym postępowaniu?
 • Mamy dłużnika, który jest w Szkocji. Wierzycielka zamieszkuje na terenie naszej gminy. Jakie podjąć działania wobec takiego dłużnika?
 • Jeżeli składamy wniosek o przyznanie świadczeń z FA z mocy przepisu art. 304 k.p.k. o ściganie za przestępstwo w związku z przepisem art. 209 k.k., to czy nadal składamy wniosek tylko na podstawie art. 209 k.k.?
 • Czy wpłata przez 6 miesięcy równa się automatycznemu uchyleniu decyzji o uznaniu?
 • Gdzie powinniśmy wysłać zawiadomienie, jeżeli dłużnik przebywa za granicą, a my wszczynamy postępowanie?
 • Jeżeli dłużnik miał kiedyś wydaną decyzję o uznaniu, a teraz nie ma wypłat, to czy ponownie weryfikujemy prawo jazdy? Czy równocześnie składamy wniosek o ściganie po zabraniu mu prawa jazdy?
 • Jakie są okoliczności pozwalające uchylić decyzję?
 • Jeżeli dłużnik jest uznany za uchylającego się i pomimo wezwania nie przychodzi, to czy kierujemy wniosek o ściganie i zatrzymanie prawa jazdy co roku?
 • Czy OWW ma obowiązek występowania do komornika z zapytaniem o stan egzekucji wobec DA w związku z przepisem art. 3 ust. 6 ustawy?
 • Dłużnik ma przyznany stały zasiłek. Czy musimy rejestrować go jako osobę poszukującą pracy?
 • Czy po każdej wydanej decyzji przyznającej FA musimy zawiadamiać prokuraturę o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego?
 • Wierzycielka oraz dłużnik przeprowadzili się na teren innej gminy. Dłużnik chce rozłożenia na raty zadłużenia powstałego w naszym OPS. W jaki sposób powinna wyglądać procedura złożenia wniosku przez dłużnika i wydania decyzji?
 • W trakcie postępowania została wydana decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się. Dłużnik wyprowadził się do innej gminy. Zawiadomił o tym fakcie organ. Czy należy przekazać wszystkie dokumenty całego postępowania? Czy obecny organ dłużnika musi drugi raz wydać tą samą decyzję?
 • Czy po wydaniu decyzji uznającej, co roku występujemy z wnioskiem o ściganie i ewentualne zapytanie do CEPiK?
 • Czy wydajemy decyzję o uznaniu za uchylającego i wszczynamy dalszą procedurę w przypadku dwukrotnie awizowanych zawiadomień? Czy powinniśmy wystosować pismo do organu wierzycielki, że jest nam znany adres?
 • Na jakiej podstawie prawnej opieramy się w sytuacji, gdy dłużnik nie podejmuje korespondencji związanej z wydaniem decyzji?
 • Co, jeśli jesteśmy organem dłużnika i wierzyciela jednocześnie?
 • Czy można wymagać od dłużnika zaświadczenia za 3 ostatnie miesiące z pracy, którą podaje w wywiadzie?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ma zaległość, wierzycielka jest już pełnoletnia i dłużnik teraz otrzymał emeryturę? Czy komornik zajmie mu część emerytury i będzie tę część przekazywać nam?
 • Dłużnik miał umorzone należności z uwagi na skuteczność wpłat. Czy może ponownie złożyć wniosek o kolejne umorzenie? Czy organ dłużnika może mu ponownie umorzyć po upływie wyznaczonego okresu?
 • W jaki sposób rozłożyć zadłużenie na raty dłużnikowi, jeżeli ma bieżące wypłaty z FA?
 • Syndyk ogłosił upadłość majątkową dłużnika. Co dalej z dłużnikiem? Dostaliśmy informację, że nie można umorzyć alimentów
 • Dłużnik alimentacyjny przebywający w ZK złożył wniosek o odroczenie spłat rat zadłużenia. Jest nadal pobierany FA. Co w takim przypadku?
 • Czy poprawne jest wydawanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty, jeżeli ustawa odnosi się tylko do umorzenia należności?
 • Co absolwentami szkół średnich, uprawnionymi do alimentów, jeżeli są przed rozpoczęciem roku akademickiego?
 • Czy w skład osoby uprawnionej niepełnosprawnej wpisujemy tylko ją, bez rodzica?
 • Jeśli otrzymujemy dokumenty z innej gminy wraz z decyzją do dalszej realizacji, to czy wysyłamy do komornika wniosek o przyłączenie się do egzekucji?
 • Śmierć przedstawiciela ustawowego małoletniej osoby uprawnionej. Czy w takiej sytuacji uchylamy decyzję?
 • Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej przebywa w zakładzie karnym, to czy uchylamy decyzję?
 • Komornik przysłał pismo o umorzeniu postępowania z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużnika. Wierzycielka nie ma już FA, ale jest stare zadłużenie. Co w takiej sytuacji?
 • Pierwszy wniosek o świadczenia z FA został przyznany od lutego. Decyzja wydana w marcu. Uprawomocnienie w kwietniu. Komornik przesłał zaświadczenie o dokonanych wpłatach wierzycielce w lutym i marcu. Dowiedział się także o przyznaniu świadczeń z FA dopiero w kwietniu. Czy kwota przekazana wierzycielce sprawia, że jest to nienależnie pobrane świadczenie za okres 2 miesięcy?
 • Dłużnik chce pomniejszenia egzekucji z emerytury z 60% na 40% i nigdy nic nie spłacał. Co w takim przypadku?
 • Osoba uprawniona jest w ciąży, kontynuuje naukę, ale nie zakłada nowej rodziny. Nadal mieszka z matka. Czy nowe dziecko wpisujemy do składu rodziny? Czy fundusz nadal przysługuje osobie uprawnionej?
 • Po jakim czasie umorzyć postępowanie w przypadku śmierci dłużnika?
 • Osoba niepełnosprawna z dzieckiem, żyjąca w związku z partnerem. Czy do składu rodziny wliczamy dziecko i partnera?
 • Czy po przyznaniu świadczeń, co roku wysyłamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z przepisu art. 209 k.k.?
 • Dług umarzamy czy wygaszamy?
 • Czy poprawne jest wygaszenie długu w formie adnotacji służbowej?
 • Dłużnik stawił się na wywiad, ale nie może zarejestrować się w urzędzie pracy. Ma karencję 120 dni. Czy wysyłamy zobowiązanie do zarejestrowania się od razu, czy po okresie karencji? Czy możemy wszcząć postępowanie o uchylającego się, jeżeli nie zarejestruje się po upływie tych 120 dni?
 • FA wypłacany na podstawie zaświadczenia sądu. Dłużnikiem jest obcokrajowiec, który mieszka za granicą. Czy w tym przypadku wysyłamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z przepisu art. 209 k.k.?
 • Wierzycielka pobiera FA. Znów ma dziecko z dłużnikiem i ojcem poprzednich dzieci. Co ze składem rodziny?
 • Czy trzeba wzywać dłużnika do zarejestrowania się jako poszukujący pracy? Czy można po minięcie karencji wezwać od razu do zarejestrowania się jako bezrobotny?
 • Jak prowadzić postępowanie, jeżeli dłużnik uznany za uchylającego się w następnym okresie przyszedł na wywiad i został zarejestrowany w PUP, a po 2 miesiącach otrzymaliśmy informację z urzędu pracy, że nie stawił się?
 • Czy po uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z FA informujemy dłużnika o tym fakcie?
 • Czy informujemy dłużnika o zmianie kwoty przyznanego świadczenia?
 • Co zrobić, jeżeli wierzycielka nie spłaciła nienależnie pobrane świadczenie i zmieniła adres?
 • Co, jeśli mamy zaświadczenie o wpłatach z 6 ostatnich miesięcy w celu uznania dłużnika za uchylającego się i mamy informację, że przez 6 miesięcy przychód wynosił 600 zł, ale wierzycielowi wynosi 0,00 zł? Czy traktujemy dłużnika za uchylającego się?
 • Jaki wygląda wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi?
 • Jaka procedura w przypadku nieznanego miejsca zamieszkania dłużnika? Wystąpiono z wnioskiem do komornika o ustalenie miejsca zamieszkania. Komornik odpisał, że nie udało się ustalić adresu. Co dalej?
 • Czy uchylamy FA, jeśli dłużnik spłacił całe zadłużenie – egzekucja skuteczna?
 • Dłużnik ma decyzję o uznaniu za uchylającego się i już 3 okres świadczeniowy jest wezwanie. Dłużnik nie stawia się, nie płaci i nie współpracuje. Co roku składamy wniosek o ściganie. Co jeszcze można zrobić?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dostaliśmy pismo od komornika o ustalenie kuratora dla dłużnika ze względu na nieznane miejsce pobytu?
 • Co w sytuacji, gdy komornik podaje adres zamieszkania dłużnika, pod którym znajduje się pustostan?
 • Jaka jest podstawa prawna do wniosku do CEOO?
 • Jakie dokumenty składa dłużnik do umorzenia należności?
 • Czy do wniosku o FA dołączamy oryginał orzeczenia sądowego, czy wystarczy odpis?
 • Czym jest odpis należności wątpliwych?
 • Czy powinniśmy co roku wymagać od wierzycielki odpisu z sądu - wyroku lub postanowienia z aktualną datą o wysokości alimentów
 • Jeśli dłużnik w ostatnim dniu przed wyznaczonym terminem wywiadu zadzwonił, że nie może przyjść, ponieważ nie ma go obecnie w Polsce, to czy można mu przedłużyć termin?
 • Co z dłużnikiem z Ukrainy?
 • Dłużnik nie ma numeru PESEL. Co z BIG?

Prowadzący

Irena Herba- Koordynator Zespołu ds. Egzekucji Administracyjnej w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych. Staż pracy związany ze świadczeniami rodzinnymi - 4 lata od roku 2004, a od 2008 roku staż pracy związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Od 2018 roku powołana na stanowisko Koordynatora Zespołu ds. Egzekucji Administracyjnej, gdzie oprócz nienależnie pobranych świadczeń włączono postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Przez okres stażu pracy wielokrotne uczestnictwo w szkoleniach związanych z prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
11 lipca 2024
od 599.00
09 sierpnia 2024
od 599.00
08 listopada 2024

Podobne szkolenia