Wideoszkolenie: Sprawozdawczość OPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Sprawozdawczość w ośrodkach pomocy społecznej - jak poprawnie sporządzić sprawozdania budżetowe, miesięczne, kwartalne i sprawozdania w zakresie operacji finansowych? Ujęcie operacji finansowych w sprawozdawczości. Księgowanie opieki wytchnieniowej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń nienależnie pobranych. Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdań w OPS

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych ośrodków pomocy społecznej.

Sprawozdawczość kwartalna oraz omówienie dodatków motywacyjnych na lata 2024-2027!
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Omówimy dla Państwa szczegółowo sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń), księgowanie odpisu aktualizującego należności, a także księgowanie na potrzeby bilansowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji - co dalej? Jaka jest odpowiedzialność?
 • Jeśli wynagrodzenie w postaci ryczałtu oraz z umowy zlecenia są wypłacane do 10-tego za miesiąc poprzedni, to czy musimy doksięgować do poprzedniego miesiąca i wykazać to w zobowiązaniach?
 • Gdzie ujmować i wykazać poszczególne wydatki? (opieka wytchnieniona, fundusz pomocy, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i inne)
 • Czy powinniśmy dołączać jakiś załącznik do sprawozdania Rb-27S dla skarbnika, jeżeli nie wykazujemy w sprawozdaniu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej?
 • Czy przy odpisie aktualizującym należności FA 761/290 stosujemy klasyfikację par. 0980 dochód na minus?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń R500+ można wykazywać w Rb ZN, zamiast w Rb 27S? Czy jest to prawidłowe?
 • Omówimy wszystkie sprawozdania budżetowe na przykładach: Rb-28S, Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory klasyfikacji dodatków
 • Informacja do JST - koszty kwalifikowane i dokumentacja - OW 2024
 • Mała Akademia Księgowego - wzory i instrukcje do sprawozdań dla OPSów
 • Pieczątka - uniwersalny wzór do dokumentów księgowych w celu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla programów realizowanych przez jednostkę

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Omówienie sprawozdawczości kwartalnej!
 • Omówienie programów rządowych dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - dodatek motywacyjny na lata 2024-2027
 • Jak ujmować w sprawozdawczości teleopiekę oraz pomoc sąsiedzką?

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy zwrot za nieopłaconą fakturę proforma należy zwrócić do gminy?
 • Gdzie wykazujemy raty na przyszłe lata?
 • Czy środki z programu przeciwdziałania przemocy domowej można wykorzystać na zakup sprzętu, przeszkolenie członków grupy lub jakieś materiały?
 • Czy w Funduszu Solidarnościowym obowiązuje klasyfikacja?
 • Jak wykazać w Rb-27ZZ Fundusz Alimentacyjny?
 • Czy wystawiamy fakturę VAT za odpłatność za SUO?
 • Czy przeksięgowanie WF robimy w czerwcu?

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Zasady sporządzania sprawozdania
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Nieprawidłowości w sprawozdaniu
 • Przykład sporządzania sprawozdania
 • Przykład przeksięgowania sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego

Kwestie problematyczne podczas sporządzania sprawozdania RB-28S:

 • Czy na koniec roku zaangażowanie może przekraczać wydatki?
 • "13" a zaangażowanie na przyszły rok
 • Czy jeżeli mamy umowę o świadczenie usług z prawnikiem na cały rok, to angażujemy całą kwotę?
 • Czy jeśli dział merytoryczny napisze pismo, że planuje wypłacić „celówki” za ok. 6 m-c, a kierownik to podpisze, to czy można to ująć do zaangażowania?
 • Czy zaangażowanie może być wyższe niż plan (w przypadku zasiłków rodzinnych, 500+)?
 • Czy bez względu na zrealizowaną kwotę 500+ można wykorzystać całą kwotę 2000zł na koszty?
 • Co z kosztami obsługi na 500+? Czy mogą one zostać wykorzystane wtedy, gdy coś zostanie wykonane w związku z 500+?

Rb - 50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 • Jakie są terminy składania sprawozdania?
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Omówienie zadań, które wchodzą do sprawozdania
 • Przykład sporządznania sprawozdania

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Nienależnie pobrane świadczenia księgujemy w par. 0940 i 0900 (skarbnik nie chce 0920). Czy wykazujemy je w RB-27S?
 • Wpłata od dłużnika alimentacyjnego. Przelew nadany 31.05, wpływ u nas na konto 01.06. Czy wykazywać na 141 i do RB-27S?
 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego. Należność w jakim sprawozdaniu?
 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Przypisy należności
 • Przypisy nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
 • Przykład sporządzania sprawozdania
 • Należności wymagalne i powiązanie z RBN
 • Jeśli mamy pozabudżetowo, to czy środki pozostałe na rachunku na koniec kwartału powinny być wykazane w RBN?
 • Przykład przeksięgowania sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego
 • Środki w drodze -ujęcie w sprawozdaniu Rb 27S

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Zakres należności i dochodów
 • Czy w Rb-27S wykazujemy 40% wpł. od komornika i 50% te należne gminie?
 • Czy jeżeli ktoś wpłacił np. Zza usługi 3 lipca a wpłata dotyczyła czerwca to ujmujemy ją w RB- 27S?
 • Jeśli ktoś wpłaci nam w lipcu pieniądze za maj, za usługi opiekuńcze, to jak to zaksięgować i ująć w RB-27S?
 • Czy w RB 27S należy ująć 40% Funduszu Alimentacyjnego?
 • Czy OPS wykazuje w sprawozdaniu RB27S nienależnie pobrane świadczenia np. rodzinne, świadczenia 500 plus?
 • Czy SUO wykazujemy w RB-27S?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z dotacji wykazuje się w sprawozdaniu Rb 27S?
 • Czy w Rb-27S wpisujemy część zaliczki alimentacyjne która jest dochodem gminy?
 • Co w sytuacji, gdy skarbnik nie pozwala na wykazywanie w RB-27S dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, bo twierdzi że będą podwójnie?

Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • Terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Zakres należności i dochodów (wykonane) ujmowanych w sprawozdaniu
 • Przykład sporządzania sprawozdania

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27ZZ:

 • Kto uzupełnia kolumnę 7 „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”?
 • Czy w 27 ZZ powinno wykazywać się KDR i pokazać, ile należy się gminie?
 • W jakiej pozycji Funduszu Jednostki wykazujemy dochody z Rb27zz? Zrealizowane dochody budżetowe czy inne?

Omówienie sprawozdawczości dotyczącej realizacji zadań ze środków:

 • Funduszu Pomocy
 • Funduszu Covid-19
 • Funduszu Solidarnościowego

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • Odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -N:

 • Czy w Rb N ujmuje się należności konta 221 i 240, czyli należności nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku stałego za lata ubiegłe i za rok bieżący?
 • Czy w sprawozdaniu RB-N wykazujemy fundusz alimentacyjny (część dot. gminy)?
 • Co z należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za bieżący rok - czy wykazywać w RB N poz. 4.2 gospodarstwo domowe?
 • Czy w Rb-N wykazujemy środki z asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej?
 • Czy w RB-N wykazujemy saldo bankowe na koniec kwartału czy pomniejszamy o niewykorzystaną dotację?

Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • Odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB - ZN:

 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń R500+ można wykazywać w Rb ZN, zamiast w Rb 27S? Czy jest to prawidłowe?
 • Czy w Rb-ZN ujmujemy należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń odprowadzanych do budżetu (rodzinne, wych., itp.)?
 • Czy w sprawozdaniu RB-ZN w poz. depozyty na zadanie wykazujemy fundusz alimentacyjny należność główna czy odsetki też?
 • Czy w Rb-ZN w depozytach wykazujemy środki, które pozostały na wyciągu bankowym dotyczące tyko dochodów czy również to co pozostało na wydatki (dotacje na wydatki)?
 • Czy na pewno w Rb-ZN ujmujemy całość, bo do tej pory środki na dotacje na wydatki wykazywaliśmy w Rb-N?

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 • Terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres zobowiązań wymagalnych ujmowanych w sprawozdaniu


Gdzie ujmować i wykazać poszczególne wydatki:

 • Jeśli wynagrodzenie w postaci ryczałtu oraz z umowy zlecenia są wypłacane do 10-tego za miesiąc poprzedni, to czy musimy doksięgować do poprzedniego miesiąca i wykazać w zobowiązaniach?
 • Czy możemy prowizję od świadczenia z funduszu pomocy zapłacić ze środków własnych? Jak powinno wyglądać księgowanie?
 • Jak powinno wyglądać księgowanie wpłaty na przełomie miesiąca?
 • Na jakich kontach księgować pozabudżetowo?
 • Czy pozabudżetowo oznacza pozabilansowo?
 • Umowa licencyjna. Odnowienie 3-letniej licencji na program księgowy 15.000 zł. W tym 7.000 zł opłata wstępna jednorazowa i 8.000 opłata licencyjna płatna co rok przez 3 lata. Jak zaksięgować? Czy wszystko na par. inwestycyjny 6060 czy podzielić 4210 i 4300?
 • Czy rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego robimy w ciągu roku?
 • Czy przy odpisie aktualizującym należności FA 761/290 stosujemy klasyfikację par. 0980 dochód na minus?
 • Oddaliśmy zwrot nienależnie pobranych św. wychowawczych (zachodzi koordynacja) do urzędu wojewódzkiego w 2022 r. w podziale na należność główną i odsetki. W 2023 otrzymaliśmy z UW informację o podziale tej wpłaty u nich i okazało się, że jest nadpłata i trzeba ją zwrócić osobie. Wystąpiliśmy do UW z prośbą o zwrot tej nadpłaty, celem oddania jej osobie. Jak zaksięgować w OPS wpływ tych środków i oddanie świadczeniobiorcy?'
 • Czy trzeba potwierdzać z kontrahentami salda zerowe?
 • W jakim rozdziale opłata za pobyt schronisku dla bezdomnych?
 • Jak zaksięgować nieodpłatnie otrzymane nowe meble od przedsiębiorcy?
 • W jakim paragrafie zamieścić składkę zdrowotną od zasiłku stałego?
 • Czy pogrzeb umieszczamy w paragrafie 4370?
 • W jakim rozdziale umieszczamy środki własne dotyczące Ukrainy?
 • Gdzie można znaleźć wytyczne o zmianie klasyfikacji w dodatku węglowym?
 • Czy dodatek osłonowy jest Rb-50?
 • Czy z opieki wytchnieniowej i AOON koszty obsługi mogą być na dodatki?
 • Czy pomoc w postaci zakupu leków umieszczamy w paragrafie 4230?
 • Czy wyposażenie apteczki (Pomoc Ukrainie-Fundusz Pomocy) to 4210?
 • Czy artykuły spożywcze w domach seniora na zajęcia 4220?
 • Otrzymaliśmy od komornika niesłusznie pobrany zasiłek z lat ubiegłych i koszty upomnienia. Jak to zaksięgować i jaką klasyfikację?
 • Zasiłek nienależnie pobrany. Czy zwracamy w ratach z ZUS należność wymagalną?
 • Czy koszty upomnienia należy oddać gminie?
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w RB-27s?
 • Czy refundację przez urząd pracy robót publicznych w bieżącym roku powinno się zaksięgować na zmniejszenie kosztów?
 • Co w przypadku dużej ilości wolnych środków na opiece wytchnieniowej? Czy można już je oddać, czy należy czekać do końca roku, jeżeli podopieczny zmarł, a nikt z rodziny się nie zgłosił?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27 s wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami?
 • Czy w Rb-N już nie wykazujemy nienależnie pobranych?
 • Co zrobić, gdy podopieczni źle wpłacają za SUO? Należy oddać czy zaliczyć na poczet przyszłego okresu?
 • Czy przypis należności za SUO należy zrobić na podstawie decyzji na cały okres, np. 6 miesięcy? Czy co miesiąc należy robić przypis?
 • Zakup programu kadry-płace we wrześniu, usługa instalacji dopiero w listopadzie. Czy program i koszt instalacji będzie księgowany na 020?
 • Co z inwentaryzacją nisko cennego wyposażenia, ujętego w ewidencji ilościowej?
 • Czy rejestr umów wchodzi od 2023?
 • Gdzie ująć wydatki dotyczące utrzymania stanowiska pracy, tj. wynagrodzenia z pochodnymi, szkolenia pracowników związane Senior + 85295, czy 85219?
 • Jak wykazywać środki na rachunkach bankowych w sprawozdaniu RB-N i Rb-ZN?
 • Co należy ująć na koniec roku na koncie 999?
 • Czy należy wprowadzić zarządzeniem plan finansowy do opieki wytchnieniowej?
 • Jaki paragraf stosujemy w przypadku dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak księgować od początku opłaty za pobyt w DPS w sytuacji, kiedy rodzina zobowiązana jest do partycypacji w kosztach pobytu? Jak to w kolejności księgować od początku?
 • Czy księgowanie zaliczki alimentacyjnej w paragrafie 0970 jest błędem?
 • Prowizja za przelewy pobierana z konta głównego jednostki czy można zrefundować?
 • Ile wynoszą koszty obsługi od świadczeń rodzinnych?
 • Czy należny procent od wypłaconych dodatków osłonowych można przeznaczyć na druki, prowizję, szkolenia, usługi pocztowe, tonery?
 • Co w przypadku zwrotu opłat za SUO z lat ubiegłych?
 • Czy dodatek osłonowy ujmujemy w RB 50 rozdział 85295?
 • Czy konto 141 dotyczy wpłat komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego?
 • Czy wpłatę komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego księgujemy na 141, w wysokości tylko 40%?
 • Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu: Czy księgować całą należność kwotą z decyzji, czy księgować w momencie wpłaty należność i odsetki: wpłata części należności raz w miesiącu aż do spłaty całej należności?
 • Konto 141 dotyczy tylko dochodów wykazywanych w Rb 27 S, jeśli chodzi o ujmowanie tych wpłat?
 • Czy konto 141 dotyczy zadań zleconych na koniec kwartału?
 • Jak wykazywać zaległości jeśli chodzi o należności z funduszu alimentacyjnego?
 • AOON - jak księgować na kontach, czy plan i paragrafy czy bez
 • Jak zaksięgować wygaszenie należności z tytułu zgonu dłużnika alimentacyjnego?
 • Czy przy zwrocie nadpłaty za usługi opiekuńcze trzeba mieć jakieś pismo od wpłacającego, żeby mu zwrócić?
 • Czy można dać delegacje osobie, która nie jest pracownikiem? Kto ma wystawić taką delegację?
 • W zeszłym roku mieliśmy sporą inwestycję: remont budynku i zakup pełnego wyposażenia do Klubu Seniora. Wszystko płacone z par. 6060. Czy całe wyposażenie należy ująć na koncie 011? Czy można dzielić wyposażenie ze względu na wartość i charakter na konto 011 i 013?
 • Czy przeksięgowanie 223/800 należy robić co miesiąc czy można jednorazowo na koniec roku?
 • Jeśli komornik w opisie napisze datę 30.05.2022, a przelew wykona 02.06.2022, to wpłatę zaliczamy do maja?
 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Jaki paragraf przy odpłatności za pobyt w DPS?
 • Gdzie klasyfikujemy schronienie, sprawienie pogrzebu - w 85214 czy w 85295?
 • Co w sytuacji, kiedy córka wpłaci za usługi opiekuńcze ojca i jest nadpłata?
 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy błędem jest, jeśli pobyt w schronisku bezdomnego jest płacony z klasyfikacji 85214 §3110?
 • Jakie księgowanie należy zrobić przy śmierci dłużnika?
 • Czy należywyodrębnić w GOPS rachunek bankowy do celów wydatków w ramach programu „Wspieraj seniora”?
 • Czy zastępca dyrektora może podpisać sprawozdania RB-27S RB-28S, jeżeli dyrektor jest na chorobowym, czy wymaga to odrębnych upoważnień?
 • Na jakie konto należy przyjmować wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Czy program Senior wchodzi w RB-28?
 • Czy prawidłowy jest par. 4330 za pobyt w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo wychowawczej?
 • Na jakich kontach jest księgowany asystent osobisty?
 • Czy asystent osobisty jest pozabudżetowo czy pozabudżetowo i bilansowo ?
 • Czy umowę z firmą Play na usługi telekomunikacyjne można zawrzeć na 24 m-ce, jeśli nie mamy upoważnienia, a firma nie chce podpisać umowy na krótszy okres?
 • PRZYKŁAD: ZUS zwracał zasiłek pielęgnacyjny - oddaliśmy na dochody. Po miesiącu ZUS stwardził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu. Co powinnismy zrobić?
 • Czy wpłaty rodzin za pobyt osób w DPS, GOPS powinien wyliczać każdego roku od nowa, czy opłaty mogą być te same co roku?
 • Czy może być wydruk z ewidencji, że jest zgon czy musi być wyciągnięty akt zgonu?
 • Czy opłaty za obiady w ośrodku dziennego pobytu możemy zaliczać do paragrafu 0830?
 • Czy jeśli odprowadzamy do gminy nienależnie pobrany zasiłek stały, to czy gmina odprowadza go w pełnej wysokości, czy może potrącić tak, jak to jest w specjalistycznych usługach opiekuńczych 5%?
 • Czy dopłata rodziny nie może pomniejszać wykonania wydatków za DPS?
 • Jeżeli za osobę przebywająca w DPS płacą 3 osoby, to przypis powinien być na każdego z osobna, czy na osobę przebywającą w DPS?
 • W jakim rozdziale schronisko dla bezdomnych?
 • Co ze środkami do wyjaśnienia, które wpływają na koniec miesiąca, a nie wiemy jak je zaksięgować lub wiemy że musimy je zwrócić, np. nadpłata. Co zrobić, gdy wykazane dochody musimy przekazać do gminy a wiemy, że będziemy je zwracać? Zawiesić na koncie bez paragrafu i nie wykazywać w Rb27S, Rb27ZZ?
 • Czy zwrot przez DPS nadpłaty za pobyt w DPS za bieżący rok, jest dochodem czy można pomniejszyć wydatki?
 • PRZYKŁAD: zatrudniamy opiekunki i płacimy im wynagrodzenia oraz mamy firmę zewnętrzną, która realizuje usługi specjalistyczne. Czy jest jakiś limit, którego nie można przekroczyć (jak przy innych dotacjach 2,3% obsługi) np. cena jednej godziny za usługę opieki? Chcemy dać podwyżkę wynagrodzeń opiekunkom, ale nie wiemy, do czego się odnieść?
 • Czy w przypadku dopłaty do schronisk nie pomniejszamy wydatku?
 • Przy zwrocie nadpłaty za usługi opiekuńcze trzeba mieć jakieś pismo od wpłacającego, żeby mu zwrócić ?
 • Czy organ powinien wykazywać należności pozostałe do zapłaty dot. ZA w sprawozdaniu R -27S w paragrafie 2360?
 • Czy OPS musi mieć plan na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, czy wystarczy, że ma go gmina?
 • Gdzie wykazujemy 5% należne gminie z należności SUO i KDR?
 • Czy księgować zaangażowanie z umów np. energii, jeżeli nie ma podanej kwoty?
 • Czy można ujmować odsetki od nienależnie pobr. św. rodzinnych na paragrafie 0900?
 • PRZYKŁAD: w planie zasiłków stałych mamy zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy nam dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy można na dotację?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Czy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej to paragraf 0940 czy 0970?
 • Czy wydatki na dożywianie, ale poza programem Posiłek w szkole i w domu to też rozdział 85230?
 • Czy naliczamy odsetki od nieterminowej wpłaty za DPS członka rodziny na podstawie umowy cywilno-prawnej?
 • Nienależnie pobrane świadczenia powinno się ujmować w Rb N czy w Rb ZN?
 • Gdzie należy ujmować wynagrodzenie opiekuna prawnego? Czy 85219-3110 jest prawidłowe?

Dodatkowo:

 • Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej
 • Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych
 • Niesporządzenie sprawozdania budżetowego
 • Nieprzekazanie sprawozdania w terminie
 • Wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji
 • Istota naruszenia
 • Wykazanie rzetelnych danych w sprawozdaniu
 • Krąg osób odpowiedzialnych

Trudne przypadki w księgowości OPS:

 • Jak prawidłowo zaksięgować opłatę zastępczą za zaległość mieszkańca DPS-u?
 • Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Czy umieszczamy w planie na 85508, jeżeli placówki i rodziny znajdują się na terenie naszego powiatu?
 • Czy wydatki z FS powinny być umieszczone na rachunkach od zleceniobiorców i na listach płac?
 • Co z osobami, które pobierają dodatek terenowy i przebywają na długim zwolnieniu?
 • Jeśli inny MOPS obciąża nas notą za specjalistyczne usługi opiekuńcze, a z decyzji wynika, że osoba, która ma te usługi ponosi odpłatność, to czy powinni nam przekazać odpłatność, a my powinniśmy ją odprowadzić?
 • Jak księgować opiekę wytchnieniową?
 • Mamy zawartą umowę, którą podpisał burmistrz. Upoważnienie do prowadzenia programu ma kierownik OPS-u. Środki wpływają na rachunek gminy, która przekazuje je na konto wskazane przez OPS. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy można ponosić wydatki na OW z własnych środków przed podpisaniem umowy, a potem zrobić refundację?
 • Czy wydatki księgujemy bez klasyfikacji i nie wykazujemy w Rb-28S?
 • Czy opieka 75+ jest z Funduszu Solidarnościowego?
 • Jeżeli mamy osobne konto na Fundusz Pomocy, to czy może ono służyć też do Funduszu Solidarnościowego?
 • Wynagrodzenia wypłacamy po skończonym miesiącu. Wynagrodzenia za grudzień płacimy w styczniu. Czy musimy mieć środki w planie na koniec roku zapewnione na wynagrodzenie grudniowe?
 • Czy przeksięgowanie na koncie 800/222 należy robić w każdym miesiącu?
 • Czy przeksięgowanie 800/222 dotyczy tylko części dochodu przekazanego do gminy?
 • Czy są gotowe protokoły do weryfikacji kont?
 • Co zrobić z kontami środków trwałych na koniec roku w projektach, które były księgowane osobno i się skończyły?
 • Jak długo powinny być salda na dodatkowych rozdziałach?
 • Co będzie wzajemnym rozliczeniem pomiędzy GOPS a gminą? Czy przed bilansem musimy przedstawić informację o operacjach gospodarczych zawartych z poszczególnymi jednostkami?
 • Jak zrobić inwentaryzację opasek z korpusu wsparcia seniorów?
 • Czy zwracamy do gminy środki utrzymane z PUP 60% prace społeczne użyteczne?
 • Czy nadpłatę podatku dochodowego oddajemy na dochody do gminy? Na jakim paragrafie?
 • Czy faktura, która była wkładem własnym w programie Senior+ na w kwotę 57,70 zł i była zapłacona dwukrotnie w ubiegłym toku, a została zwrócona w tym roku, stanowi dochód z lat ubiegłych?
 • Co w sytuacji, gdy podopieczny wpłacił na konto za pobyt w placówce, która nie chciała z nim bezpośrednio podpisać umowy? Na nas została wystawiona faktura, a on cały koszt zwraca. Czy w tym przypadku możemy pomniejszyć koszty?
 • W jaki sposób zrobić przypis, jeżeli wpłata trafia na zmniejszenie kosztów?
 • Czy środki na rachunkach podopiecznych, które bank podpiął pod nasz rachunek powinny być wykazane jako środki w drodze?
 • Czy płacimy starostwu za koordynatora pieczy zastępczej?
 • Jak księgować dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny, który częściowo będzie płacony z FP?
 • Czy są gotowe protokoły do weryfikacji kont?
 • Co zrobić z kontami środków trwałych na koniec roku w projektach, które były księgowane osobno i się skończyły?
 • Jak długo powinny być salda na dodatkowych rozdziałach?
 • Co będzie wzajemnym rozliczeniem pomiędzy GOPS a gminą? Czy przed bilansem musimy przedstawić informację o operacjach gospodarczych zawartych z poszczególnymi jednostkami?
 • Jak zrobić inwentaryzację opasek z korpusu wsparcia seniorów?
 • Czy zwracamy do gminy środki utrzymane z PUP 60% prace społeczne użyteczne?
 • Czy nadpłatę podatku dochodowego oddajemy na dochody do gminy? Na jakim paragrafie?
 • Czy faktura, która była wkładem własnym w programie Senior+ na w kwotę 57,70 zł i była zapłacona dwukrotnie w ubiegłym toku, a została zwrócona w tym roku, stanowi dochód z lat ubiegłych?
 • Co w sytuacji, gdy podopieczny wpłacił na konto za pobyt w placówce, która nie chciała z nim bezpośrednio podpisać umowy? Na nas została wystawiona faktura, a on cały koszt zwraca. Czy w tym przypadku możemy pomniejszyć koszty?
 • W jaki sposób zrobić przypis, jeżeli wpłata trafia na zmniejszenie kosztów?
 • Czy środki na rachunkach podopiecznych, które bank podpiął pod nasz rachunek powinny być wykazane jako środki w drodze?
 • Czy płacimy starostwu za koordynatora pieczy zastępczej?
 • Jak księgować dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny, który częściowo będzie płacony z FP?
 • Czy w dożywianiu stosujemy proporcję 80/20?
 • Czy przy asystencie rodziny na 2024 dodatek należy naliczyć jak w przypadku dodatku terenowego, czyli 250zł = 200zł dotacja+50 zł?
 • Gdzie umieszczamy noty z PCPR?
 • Czy notę za koordynatora księgujemy na paragrafie 4330?
 • Czy catering za wigilię dla podopiecznych GOPS-u możemy umieścić w 85295 par. 4300?
 • Jak księgować środki na wydatki dot. Ukrainy, przekazane na konto GOPS-u?
 • Jak zaksięgować fakturę korygującą nadpłatę z Orange za rozmowy?
 • Zaksięgowano 130/221, w sprawozdaniu 27S wykazano jako nadpłata, przypis 0, dochody wykonane 600 nadpłata 600. Czy jest to prawidłowe?
 • Czy sprawozdanie z zamówień publicznych jest obowiązkowe?
 • Czy błędem jest księgowanie odpłatności za DPS za rok bieżący na pomniejszenie wydatków 85202 4330?
 • Opłata za utrzymanie miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - jaka klasyfikacja i paragraf?
 • Czy odpłatność rodziny powinna wpływać na rachunek dochodów?
 • Co z klasyfikacją schronienia?
 • Na jakiej podstawie zwiększamy plan finansowy w Funduszu Pomocy na rok 2024 – posiłek, 300, 40 i świadczenia rodzinne?
 • Czy w Rb-N powinniśmy ująć korektę nadpłaty z Orange?
 • AOON księgowano 136/240 pozabudżetowo 201/136 i 404/201, równoległy zapis 240/760. Na koniec roku przeksięgujemy 760 na 860 i koszty na 860. Czy wykazujemy w rachunku zysków i strat?
 • Jak zaksięgować kapitalizację odsetek na rachunku AOON?
 • Jaki paragraf telewizja internetowa?
 • Czy na koniec każdego kwartały naliczamy odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych i wykazujemy je w Rb-27S?
 • Otrzymaliśmy postanowienie o zwiększeniu wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną. W jakim rozdziale należy to księgować i jakie koszty się nalicza?
 • Mamy przypisaną od 3 lat decyzję o zwrocie zasiłku stałego osobie, która jednocześnie za ten okres otrzymała emeryturę. ZUS miał dokonać potrącenia, tylko nie ma możliwości, ponieważ ta osoba ma za niską emeryturę. Czy powinniśmy zrobić coś z tą należnością?
 • W jakich sprawozdaniach wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami?
 • Czy zwrot nienależnie pobranych świadczeń wykazujemy w sprawozdaniu Rb-27S?
 • Kiedy przedawniają się należności?
 • Gdzie wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia za rok bieżący? Rb-N czy Rb-27S?
 • W jakim paragrafie umieścić prace społecznie użyteczne w roku bieżącym?
 • Koszty obsługi na świadczenia wychowawcze z 85502. Jeżeli mamy wydane dwie decyzje uchylające, to czy należy się nam pełne 2000 zł?
 • Czy środki przeznaczone na AOON księgujemy pozabudżetowo?
 • Czy środki na sesję zwiększamy na podstawie zapotrzebowania CAS?
 • Osoba jest zatrudniona na umowie zlecenia. Wyliczone 0,39 etatu, więc 2000 x 0,39 = 780. Czy będzie w tym przypadku 100 % dodatku?
 • W OPS wskazane jest, że musi być osobny numer konta na fundusz pomocy, na którym są również środki dot. Ukrainy. Czy można księgować na tym również AOON? Czy musimy otworzyć nowy rachunek?
 • Czy może być założone jedno konto do AOON i opieki wytchnieniowej?
 • Czy 80 % dofinansowania za listopad i grudzień za asystenta rodziny trzeba wprowadzić do budżetu przez sesję?
 • Czy w treści pisma o przyznaniu dodatku trzeba wpisać, że osoba otrzyma dodatek w wysokości 2089,08 wraz z pochodnymi?
 • W zapotrzebowaniu w CAS było zapis, aby podać kwotę niezbędna na realizacje wynagrodzeń z pochodnymi. Czy w tej kwocie powinna być też kwota dodatku dla asystenta?
 • W jakim rozdziale opieka wytchnieniowa?
 • Czy główny księgowy powinien mieć upoważnienie do kontrasygnaty w AOON?
 • Czy w przyszłym roku w kwartalnym Rb-N powinniśmy wykazać środki z AOON?
 • Czy wszystkie faktury wystawione w tym roku, których termin płatności przypada na przyszły rok wykazujemy w zobowiązaniach?
 • Czy można zasiłki okresowe w 100% finansujemy z dotacji bez udziału środków własnych?
 • Czy można koszty z AOON wykorzystać w listopadzie?
 • Jeżeli środki z opieki wytchnieniowej nie zostaną wykorzystane w całości i będzie zwrot z niewykorzystanych środków, to czy 3 % obsługi można wydać w całości?
 • Jaki paragraf na zakup materiałów albo usług od świadczeń rodzinnych?
 • Czy można zawrzeć umowę 27.12. z datą obowiązywania od 2 stycznia?
 • Czy za odpłatność za członka rodziny w DPS pobieramy odsetki?
 • Czy decyzje o nienależnie pobranych świadczeń wydane przez wojewodę w ramach koordynacja przypisujemy w ośrodkach?
 • Czy od nienależnie pobranych świadczeń naliczamy odsetki?
 • Jaką datę wprowadzamy pod sprawozdaniem merytorycznym lub rachunkowym? Wpisujemy datę wpływu faktury, czy datę, z którą księgujemy?
 • Jeżeli ktoś w 2023 r. oddał środki pobrane nienależnie, to czy zmniejszamy wydatki? Co z odsetkami?
 • Jaki zapis w polityce rachunkowości na ponowne wykorzystanie środków z odzyskanych nienależnie pobranych z roku bieżącego zasiłków celowych?
 • Czy od zwrotów za przejazdy za kilometrówki AOON naliczamy podatek?
 • Jeżeli nie wypłacimy do końca roku dodatku gazowego z uwagi na brak środków, to w której pozycji bilansu i sprawozdań budżetowych powinniśmy to ująć?
 • Czy OPS może opłacić fakturę pro-forma ?
 • Nienależnie pobrany zasiłek stały od czerwca 2021. Czy przedawnienie to 3 lata?
 • Co w sytuacji, gdy nastąpi wzrost renty z ZUS?
 • Jeśli robimy wydruki na koniec roku to jakie dokładnie powinny być - dziennik, księga główna?
 • Czy opłata za schronisko 85214 ze środków własnych?
 • Żywność z banku żywności. Jeżeli przyjmujemy i wydajemy ją tego samego dnia, to czy powinniśmy ewidencjonować na 310 czy 330? Czy księgowanie żywności podzielić na poszczególne asortymenty?
 • Jakie jest rozwiązanie na płacenie opiekunce, która może mieć maksymalnie 300 km kilometrówki przyznanej a wyjeżdża 500 km co miesiąc?
 • Dostajemy notę posiłek za dzieci z Ukrainy płatna do 10-go a zapotrzebowanie na środki jest później. Czy można zapłacić ze środków własnych?
 • Zatrudnienie na umowę zlecenia osoby, która przeprowadziła szkolenie BHP. Jaki paragraf?
 • Czy noty i listy za odpłatność za DPS księgujemy przez 402/201?
 • Co z księgowaniem prowizji bankowej?
 • Jak zaksięgować fakturę zapłaconą służbową kartą pracownika?
 • Czy na koniec roku wysyła się potwierdzenie salda?
 • W ramach opieki, pracownik socjalny ma z tego tytułu dodatek specjalny przy wynagrodzeniu. Czy można po rozliczeniu godzin zrefundować dodatek z konta wytchnienie na konto podstawowe w następnym miesiącu lub na koniec miesiąca?
 • Czy korektę deklaracji ZUS za lata poprzednie, dotyczącą nadpłaty składek społecznych za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, wykazujemy jako dochód czy zmniejszenie wydatków roku bieżącego?
 • Jak zaksięgować przekazanie dochodów 098, które są u nas, ale w sprawozdaniu będą w gminie?
 • AOON kilometrówka - z podatkiem czy bez?
 • W ostatnim dniu kwartału zostały wpłacone od komornika środki z funduszu alimentacyjnego i dochody nie zostały przekazane do gminy. Jak wykazać to w sprawozdaniu?
 • Jakie operacje powinno się wykonać, zanim zwrot z lat ubiegłych dotyczący składki zdrowotnej z ZUS trafi na dochody?
 • Czy księgujemy przypis na podstawie wydruku z programu merytorycznego SR, czy każdego dłużnika osobno?
 • Czy składki społeczne za podopiecznych świadczenia pielęgnacyjnego płacimy z paragrafu 3110 czy 4110?
 • Jak księgować wydatki dotyczące Funduszu Pomocy dla Ukrainy - składki ZUS? Co zrobić, gdy nie ma środków, a ZUS trzeba zapłacić?
 • Jak ująć wydatek z PCPR za pieczę zastępczą i wynagrodzenie koordynatora rodziny pieczy zastępczej? Czy w rozdziale 85508 paragraf 4330?
 • Czy zaangażowanie środków powinno być do wysokości kosztów, czy planu finansowego?
 • 85228 na SUO dla zaburzeń psychicznych. Czy można mieć umowy zlecenia, czy tylko faktury za tę usługę od firm?
 • Jak zaksięgować przyjęcie produktów żywnościowych z banku żywności?
 • Jaki paragraf przy pobycie w schronisku Brata Alberta w innej gminie?
 • Jak ustrzec się przed prowadzeniem magazynu? Jaki dać zapis w polityce rachunkowości?
 • Czy można część wynagrodzenia dozorców w schronisku finansować z tzw. małpek?
 • Z czego wynika podział 80% i 20% przy dodatku terenowym?
 • Czy wydatki na zapewnienie posiłku w szkole i w domu księgujemy w paragrafie 3110?
 • Czy mając wydaną decyzję na 300 dla Ukrainy można stworzyć listę wypłat i dać ją do księgowości? Jak zaksięgować pomimo braku planu finansowego?
 • Czy pokrywamy koszty posiłków dla dzieci z Ukrainy, jeżeli już upłynął termin dwóch miesięcy?
 • Czy dzielimy składkę zdrowotną dla podopiecznych z OPS - 80% dotacja i 20 % własne?
 • Czy środki na zespół interdyscyplinarny powinny mieć oddzielny budżet w OPS?
 • Czy fundusz alimentacyjny można ujmować na koncie 139?
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wykazujemy w RB-27S?
 • Czy nienależnie pobrany zasiłek okresowy wykazujemy w RB-27S?
 • Jak rozliczać koszty przejazdu opiekunek i asystenta rodziny do podopiecznych? Czy może być delegacja?
 • Czy asystent nie jest pracownikiem?
 • Czy jest ustalony limit na koszty przejazdu dla AOON?
 • Jeśli ktoś z banku nie pobrał dodatku osłonowego, to czy nadal może go pobrać, jeśli zlecenie do banku było złożone w listopadzie?
 • Jaki dział i paragraf zastosować dla wypłat dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych?
 • Dodatek gazowy – jaka klasyfikacja?
 • Na jakim koncie księgować nienależnie pobrane świadczenia?
 • Czy zakup licencji do obsługi świadczeń rodzinnych trzeba księgować na kontach 020 i 072?
 • Środki Ukraina, COVID. Czy prawidłowe jest, że mamy zasilany rachunek podstawowy na te zadania?
 • Na jakim paragrafie ująć składki społeczne i zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla Ukraińców, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne?
 • Czy dodatek gazowy to zadanie zlecone?
 • Czy jeśli pracownik socjalny choruje, to należy pomniejszyć dodatek dla pracownika socjalnego?
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej przedkłada co miesiąc ewidencję przebiegu pojazdu w celu zwrotu poniesionych kosztów. Czy kwotę należy pomniejszyć o podatek? Czy może o podatek wraz ze składkami?
 • Centralna Aplikacja Statystyczna – dla kogo jest pomocnym narzędziem?
 • Na jakich kontach księgować pozabudżetowo?
 • Jak prawidłowo należy księgować nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych?
 • Co z kosztami egzekucyjnymi lub upomnieniami, które wyegzekwuje komornik? Jak oddajemy do wojewody i w którym sprawozdaniu ujmujemy?
 • Czy powinniśmy dołączać jakiś załącznik do sprawozdania Rb-27S dla skarbnika, jeżeli nie wykazujemy w sprawozdaniu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej?
 • Czy noty księgowe za DPS księgować przez 201?
 • Czy 40% z FA potrącone przez JST wraca do OPS na wydatki?
 • Czy nienależnie pobrany dodatek węglowy wykazujemy w Rb-27S?
 • Czy koniecznym jest drukowanie zestawienia obrotów za każdy miesiąc, czy wystarczy raz na koniec roku?
 • Czy składki zdrowotne, opłacane za świadczeniobiorców od zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, to koszt 405 czy 410
 • Składki świadczeniobiorców księgujemy 410/229 czy 410/240?
 • Czy odpłatność za mieszkania socjalne oddane w trwały zarząd pod OPS również?
 • Czy w 27S powinny być zwroty nienależnie pobranych świadczeń?
 • Jaki paragraf zaliczka alimentacyjna?
 • Nienależnie pobrane świadczenia w Rb-27 - jaki paragraf?
 • Czy OPS może nie wykazywać nienależne pobranych w Rb-27s?
 • Jak ewidencjonować składki zdrowotne i społeczne za lata ubiegłe, płacone z dotacji?
 • Czy na podstawie sprawozdania 27ZZ można dokonać przeksięgowania na 800 zrealizowane dochody budżetowe?
 • W jakiej klasyfikacji wprowadzone są środki na realizację dodatków elektrycznych czy gazowych, nowych?
 • Jak prawidłowo zrobić odpis, czyli konto 290?
 • Na jakich kontach księgujemy pozabilansowo program AOON?
 • Jak pozabudżetowo to poza bilansem?
 • Czy Fundusz Solidarnościowy będzie ujęty gdziekolwiek w sprawozdaniu finansowym?
 • Czy w zobowiązaniach wobec budżetów umieszczamy dłużników FA w części dotyczącej BP?
 • W którym sprawdzaniu pokazać zwrot nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych za rok ubiegły?
 • Czy w informacji dodatkowej dotyczycącej wynagrodzeń uwzględniamy wynagrodzenia z Funduszu Solidarnościowego?
 • Jak przeksięgować nienależnie pobrane świadczenie z roku bieżącego na lata ubiegłe, jeżeli było zaksięgowane 240/410?
 • Czy środki Funduszu Pomocy wprowadzamy do budżetu za każdym razem, gdy wpłyną środki?
 • Czy bilans, RZiS, zestawienie zmian i informacja dodatkowa musi być podpisana elektronicznie? Czy może być forma papierowa?
 • W jakim paragrafie ująć składkę zdrowotną od zasiłku stałego z Funduszu Pomocy?
 • W jakim paragrafie ująć składki społeczne od Ukrainy?
 • Czy składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w paragrafie 4110?
 • Co z kapitalizacją odsetek na rachunku przeciwdziałania Covid? Na jednym rachunku będą zadania: dod. elektryczny oraz dod. gazowy? Jak przekazywać gminie? Łącznie?
 • Faktura za posiłek powinna być wystawiona na OPS czy podopiecznego?
 • Jak dokonać zwrotu środków dotyczących dodatku dla pracowników socjalnych z 85219.2030, wydatkowanych w 2022r. w nadmiernej wysokości (powyżej 80%)? Nie uwzględniono tego zwrotu za rok 2022 w dotacjach rozliczonych i zwróconych do 15 stycznia. Pozostałą część niewykonanego planu GOPS zwrócono już na konto główne UG
 • Czy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze za lata ubiegłe ujmujemy w rozdziale 85501 czy 85502?
 • Dodatek terenowy, czyli specjalny dla pracownika socjalnego?
 • Czy koszty obsługi opiekuna prawnego to 1,5 % od otrzymanej dotacji, czy od wypłaconego wynagrodzenia?
 • W jakim paragrafie wydatkowym wypłaca się wynagrodzenie dla opiekuna?
 • Czy wydatki za dzieci w domach dziecka ujmujemy w rozdziale 85510?
 • Czy zwroty z tytułu kosztów upomnień (koszty upomnień sfinansowane ze środków budżetu państwa) wykazuje się w sprawozdaniu 27zz?
 • Czy w 27s wykazujemy zaliczkę alimentacyjną, FA i KDR w części przypadającej gminie?
 • Czy dochody z KDR też tylko w 27zz?
 • Czy odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w27s?
 • W którym rozdziale w OPS ująć wydatki na schronienie za bezdomnych, MONAR?
 • Jak wypłacić świadczenia rodzinne dla Ukrainy, jeżeli nie mamy środków?
 • Mamy niepłaconą notę księgową za usługi opiekuńcze za miesiąc 11/2022, płatną do 15.12. W styczniu podopieczny zmarł. Co z należnością?
 • Czy refundacja z PUP powinna pomniejszać wydatki na prace społeczno-użyteczne, czy być dochodem?
 • Czy do 13-stki od podstawy odliczamy wszystko wypłacone z ZFŚS, czy tylko to, co było opodatkowane?
 • Czy można wypłacić dodatek do źródła ciepła w styczniu, jeżeli mamy pieniądze, a nie mamy planu?
 • Przy budynku stołówki mamy metalowe schody przeciwpożarowe, w ewidencji są ujęte jako środek trwały, umarzamy je od roku 2006r. ze stawką 2,5%. Czy można zastosować stawkę amortyzacyjną 20% lub 50%, aby szybciej zamortyzować?
 • W styczniu z FA wpływa do gminy wpłata od komornika i jest BP przekazana w styczniu do 5. Natomiast do komornika wpłynęło
 • Czy otrzymaną dotację księguje się w podziale na paragrafy? Czy tylko rozdział i zadanie?
 • Jak zrobić odpis w przypadku pracownika, który odszedł na emeryturę 25 września?
 • Czy w grudniu konieczna jest korekta? Czy nadpłata może przejść na poczet roku przyszłego?
 • Czy środki z funduszu muszą być wydane w danym roku?
 • Czy to, co wpływa na rachunek do 8 dnia miesiąca i dotyczy poprzedniego miesiąca ujmujemy w sprawozdaniu poprzedniego kwartału?
 • Kiedy świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych przeksięgowujemy na lata bieżące? Czy z końcem roku na dzień bilansowy, czy z bilansem otwarcia na początek roku?
 • Czy dochody z alimentów księgujemy na 85202?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, gdy w wyniku nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez wierzycielkę za okres listopad 2021 pomniejszamy o kwotę nienależnie na koncie dłużnika, a jeśli w tym okresie były wpłaty na poczet zobowiązania, które zostały rozliczone i odprowadzone do budżetu (należność główna wraz z odsetkami) jako dochody? Czy organ powinien na nowo rozliczyć wpłaty dokonane przez dłużnika i ewentualnie żądać zwrotu od wojewody tych dochodów? Czy tylko ograniczyć się do odpisu nienależnie pobranych świadczeń, a wpłat już przekazanych nie korygować i nie żądać zwrotu?
 • Czy odsetki i należność główna od FA zawsze są zaległością w 27zz? Jak wykazujemy należności FA rozłożone na raty?
 • Co, jeśli mieliśmy podopieczną i usługi opiekuńcze, a pani zmarła i zostały zaległości jeszcze z poprzedniego roku?
 • Czy przekaz dochodów zleconych (poza zaliczką) przekazywany z konta 225 jest prawidłowy?
 • Jak z wypłaty bieżącej przeksięgować na nienależnie pobrane świadczenie rodzinne?
 • Czy przed wysłaniem upomnienia należy wezwać do zapłaty?
 • Czy w momencie umorzenia należności i odsetek dłużnika można dokonać odpisu?
 • Gdzie wykazać nadpłatę w RRN?
 • Co z odsetkami na rachunku AOON?
 • Czy składając wniosek w generatorze o AOON trzeba posiadać rachunek bankowy?
 • Jak prawidłowo księgować wynagrodzenie dla AOON?
 • W jakim rozdziale i paragrafie ująć kobietę z dziećmi w ośrodku interwencji kryzysowej?
 • Zakup programu o wartości 14 000 zł. w jakim paragrafie? W 6060 czy 4210?
 • Jak księgować licencje na programy i świadczenia rodzinne?
 • Czy rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu w AOON jest opodatkowane?
 • Czy refundacja za parkomat z AOON jest opodatkowana?
 • Dochody w ramach Funduszu Pomocy UKR. Czy wszystkie wykazujemy w Rb-27s? Zarówno z nienależnie pobranych jak i odsetek bankowych?
 • Czy jeżeli licencja kosztuje 1 000.00 zł, a mamy na obsługę tylko 800.00 zł? Czy można pokryć 800.00 zł z dotacji, a pozostałość z własnych środków?
 • Jak prawidłowo zaksięgować przebieg pojazdu z AOON?
 • Z nowym rokiem przekształcamy się w CUS. Umowę podpiszemy z ROPS-em. Otrzymamy dofinansowanie z UE i BP. Projekt jest na 2.500.000,00 zł 70% z UE 20% z BP i 10% własne. W tym roku otrzymamy na wydatki 80 tys. zł z UE i BP, a 15 tys. mamy wydać własnych. W jakim rozdziale zaplanować środki z UE i BP, a w jakim rozdziale środki własne?
 • Czy robimy nadal opisówki półroczne dla skarbnika?
 • Czy obsługa księgowa może dostawać dodatek z programu AOON, jeżeli go obsługuje?
 • Jak przekonać skarbnika, że w sprawozdaniu RB27S OPS nie powinien wykazywać dochodów z realizacji zadań zleconych w części należnej JST?
 • Gdzie wskazać koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zasiłków stałych?
 • Czy zwrot kosztów upomnienia wykazujemy w RB27S i zostawiamy w gminie?
 • Jeżeli otrzymujemy z MUW informacje o dochodach R 85502 par. 2350, to czy gmina wprowadza to do budżetu?
 • Na jakich kontach księgować na koniec roku odpisy należności z FA?
 • Jak należy księgować przypisy komornicze?
 • Czy księgować żywność z banku żywności, jeżeli nie mamy magazynu?
 • Mamy umowę z PUP-em na środki z KFS na zapłacenie za kurs szkoleniowy pracownika. Jak zaksięgować wpływ środków z PUP-u, fakturę i zapłatę za szkolenie?
 • Czy odsetki od FA zawsze są w 100% zaległością?
 • Czy w Rb-N wykazujemy środki z Funduszu Pomocy, jeżeli mamy w budżecie?
 • Jak zaksięgować fakturę zapłaconą służbową kartą pracownika?
 • Czy jest obowiązek przybijania daty zapłaty na fakturach?
 • Jak księgować pieniądze wysłane przekazem pocztowym?
 • Czy środki z LUW, które zostały z pierwszego półrocza można wykorzystać w drugim półroczu?
 • Czy koszty na obsługę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy obliczmy tak samo jak w rozdziale 85502?
 • Kiedy oddawać kapitalizacje na koncie AOON?
 • Jakie są koszty obsługi z opieki wytchnieniowej?
 • Czy Fundusz Solidarnościowy będzie ujęty gdziekolwiek w sprawozdaniu finansowym?
 • Czy główny księgowy może dostać dodatek specjalny z obsługi programów AOON i OW?
 • Czy dyrektor może dostać dodatek z AOON?
 • Czy mamy obowiązek dochodzenia odsetek od zaległości z odpłatności za usługi opiekuńcze, DPS i klub seniora?
 • Czy wystawiamy tytuł wykonawczy w przypadku zaległości za usługi specjalistyczne?
 • Czy za grudzień usługi opiekuńcze powinny być zapłacone w grudniu 31 czy w styczniu następnego roku?
 • Czy można zrobić przypis na podstawie decyzji na pół roku do przodu?
 • Jak księgować faktury otrzymane w styczniu, które dotyczą grudnia roku poprzedniego?
 • Czy wydatki związane z pobytem podopiecznych w schronisku na podstawie decyzji księgujemy na 85214-3110 czy 4300?
 • Jaki procent środków własnych należy dołożyć do wydatków na zasiłki stałe?
 • Czy AOON wykazuje się w bilansie?
 • Czy w przypadku SUO musimy ogłosić przetarg na przyszły rok?
 • Jakie należności w Rb-N i Rb-ZN?
 • Czy FA i ZA w części dot. gminy wykazujemy w Rb-27S?
 • Czy na koniec kwartału też robić przeksięgowania?
 • Czy koszty upomnienia przypisujemy przy upomnieniu, czy zapłacie?

Akademia Młodego Księgowego- jako bonus omówimy dodatkowo zagadnienia dla początkujących księgowych

 • Schematy księgowań
 • Podział zadań realizowanych przez OPS-y (zadania własne, zlecone)
 • paragrafy - powiązane z kontami Zespołu "4" i Zespołu "7"

Prowadzący

Marzena Wojtyła - główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku. Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice-Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
09 września 2024
od 549.00
22 października 2024
od 549.00
09 grudnia 2024

Podobne szkolenia