Wideoszkolenie: Sprawozdawczość OPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej - jak poprawnie sporządzić sprawozdania budżetowe, miesięczne, kwartalne i sprawozdania w zakresie operacji finansowych? Przeksięgowania na koniec roku - ujęcie operacji finansowych w sprawozdawczości. Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdań w OPS

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych ośrodków pomocy społecznej.

Każdy uczestnik przejdzie praktyczny warsztat ze sporządzania sprawozdań krok po kroku. Szkolenie poprowadzi kierowniczka księgowości w MOPS z Bielsku-Białej
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dlatego szczegółowo omówione zostaną sprawozdania budżetowe, sprawozdania z operacji finansowych, księgowanie faktur i świadczeń, odpłatności, księgowanie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń), księgowanie odpisu aktualizującego należności, a także księgowanie na potrzeby bilansowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Szczegółowe omówienie sprawozdań budżetowych: Rb-28S, Rb-50, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-ZN, Rb-Z
 • PRZYKŁAD: skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy, a w RB-ZN budżetu państwa?
 • PRZYKŁAD: w planie zasiłków stałych mamy zarówno plan dotacji jak i środków własnych; czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy nam dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy można na dotację?
 • Jakie księgowanie należy zrobić przy śmierci dłużnika?
 • Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - sprawozdawczość
 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • PRZYKŁAD: ZUS zwracał zasiłek pielęgnacyjny - oddaliśmy na dochody. Po miesiącu ZUS stwierdził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu od nas. Co powinniśmy zrobić?


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniej edycji szkolenia

 • Jeśli ktoś z banku nie pobrał dodatku osłonowego, to czy nadal może go pobrać, jeśli zlecenie do banku było złożone w listopadzie?
 • Jaki dział i paragraf zastosować dla wypłat dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych?
 • Dodatek gazowy – jaka klasyfikacja?
 • Na jakim koncie księgować nienależnie pobrane świadczenia?
 • Czy zakup licencji do obsługi świadczeń rodzinnych trzeba księgować na kontach 020 i 072?
 • Środki Ukraina, COVID. Czy prawidłowe jest, że mamy zasilany rachunek podstawowy na te zadania?
 • Na jakim paragrafie ująć składki społeczne i zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla Ukraińców, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne?
 • Czy dodatek gazowy to zadanie zlecone?
 • Czy jeśli pracownik socjalny choruje, to należy pomniejszyć dodatek dla pracownika socjalnego?
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej przedkłada co miesiąc ewidencję przebiegu pojazdu w celu zwrotu poniesionych kosztów. Czy kwotę należy pomniejszyć o podatek? Czy może o podatek wraz ze składkami?
 • Centralna Aplikacja Statystyczna – dla kogo jest pomocnym narzędziem?
 • Jak prawidłowo należy księgować nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych?
 • Co z kosztami egzekucyjnymi lub upomnieniami, które wyegzekwuje komornik? Jak oddajemy do wojewody i w którym sprawozdaniu ujmujemy?
 • Czy powinniśmy dołączać jakiś załącznik do sprawozdania Rb-27S dla skarbnika, jeżeli nie wykazujemy w sprawozdaniu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej?
 • Czy noty księgowe za DPS księgować przez 201?
 • Czy 40% z FA potrącone przez JST wraca do OPS na wydatki?
 • Czy nienależnie pobrany dodatek węglowy wykazujemy w Rb-27S?
 • Czy koniecznym jest drukowanie zestawienia obrotów za każdy miesiąc, czy wystarczy raz na koniec roku?
 • Czy wszystkie przeksięgowania do bilansu robimy w okresie trzynastym?
 • Czy składki zdrowotne, opłacane za świadczeniobiorców od zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, to koszt 405 czy 410?
 • Na jakim koncie księgować teraz §4370 Ukraina?
 • Składki świadczeniobiorców księgujemy 410/229 czy 410/240?
 • Czy odpłatność za mieszkania socjalne oddane w trwały zarząd pod OPS również?
 • Czy w 27S powinny być zwroty nienależnie pobranych świadczeń?
 • Jaki paragraf zaliczka alimentacyjna?
 • Nienależnie pobrane świadczenia w Rb-27 - jaki paragraf?
 • Czy OPS może nie wykazywać nienależne pobranych w Rb-27s?
 • Jak ewidencjonować składki zdrowotne i społeczne za lata ubiegłe, płacone z dotacji?
 • Czy na podstawie sprawozdania 27ZZ można dokonać przeksięgowania na 800 zrealizowane dochody budżetowe?
 • W jakiej klasyfikacji wprowadzone są środki na realizację dodatków elektrycznych czy gazowych, nowych?
 • Jak prawidłowo zrobić odpis, czyli konto 290?
 • Czy skarbnik powinien w zmianach do budżetu w rozdziale 85395 paragraf 311 wyodrębnić, ile środków na dodatek elektryczny, a ile na dodatek do VAT?
 • Dlaczego zrealizowane płatności ze środków europejskich wykazujemy w wierszu 1.2?
 • Jeżeli w polityce rachunkowości nie ma informacji, jak wyliczyć odpis, to jak go zrobić?
 • Na jakich kontach księgujemy pozabilansowo program AOON?
 • Jak pozabudżetowo to poza bilansem?
 • Czy Fundusz Solidarnościowy będzie ujęty gdziekolwiek w sprawozdaniu finansowym?
 • Czy sprawozdania roczne za 2022 r. przekazujemy elektronicznie?
 • Czy w zobowiązaniach wobec budżetów umieszczamy dłużników FA w części dotyczącej BP?
 • W którym sprawdzaniu pokazać zwrot nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych za rok ubiegły?
 • Czy w informacji dodatkowej dotyczycącej wynagrodzeń uwzględniamy wynagrodzenia z Funduszu Solidarnościowego?
 • Jak przeksięgować nienależnie pobrane świadczenie z roku bieżącego na lata ubiegłe, jeżeli było zaksięgowane 240/410?
 • Czy środki Funduszu Pomocy wprowadzamy do budżetu za każdym razem, gdy wpłyną środki?
 • Czy bilans, RZiS, zestawienie zmian i informacja dodatkowa musi być podpisana elektronicznie? Czy może być forma papierowa?
 • W jakim paragrafie ująć składkę zdrowotną od zasiłku stałego z Funduszu Pomocy?
 • W jakim paragrafie ująć składki społeczne od Ukrainy?
 • Czy składki emerytalno-rentowe świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w paragrafie 4110?
 • Co z kapitalizacją odsetek na rachunku przeciwdziałania Covid? Na jednym rachunku będą zadania: dod. elektryczny oraz dod. gazowy? Jak przekazywać gminie? Łącznie?
 • Faktura za posiłek powinna być wystawiona na OPS czy podopiecznego?
 • Jak dokonać zwrotu środków dotyczących dodatku dla pracowników socjalnych z 85219.2030, wydatkowanych w 2022r. w nadmiernej wysokości (powyżej 80%)? Nie uwzględniono tego zwrotu za rok 2022 w dotacjach rozliczonych i zwróconych do 15 stycznia. Pozostałą część niewykonanego planu GOPS zwrócono już na konto główne UGNOWOŚCI w programie:

 • Czy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze za lata ubiegłe ujmujemy w rozdziale 85501 czy 85502?
 • Jaką klasyfikację stosować przy dodatku gazowym i elektrycznym?
 • Dużo wniosków z dodatku węglowego jest w SKO. Co zrobić, jeżeli nie zostaną rozpatrzone do 28 lutego?
 • Dodatek terenowy, czyli specjalny dla pracownika socjalnego?
 • Czy koszty obsługi opiekuna prawnego to 1,5 % od otrzymanej dotacji, czy od wypłaconego wynagrodzenia?
 • W jakim paragrafie wydatkowym wypłaca się wynagrodzenie dla opiekuna?
 • Czy zwolnienia lekarskie pomniejszają ten dodatek?
 • Jak rozliczyć dodatek, gdy pracownik ma wynagrodzenie za chorobowe, które wchodzi do podstawy chorobowego? Czy pokrywamy z dotacji?
 • Czy wydatki za dzieci w domach dziecka ujmujemy w rozdziale 85510?
 • Czy zwroty z tytułu kosztów upomnień (koszty upomnień sfinansowane ze środków budżetu państwa) wykazuje się w sprawozdaniu 27zz?
 • Czy w 27s wykazujemy zaliczkę alimentacyjną, FA i KDR w części przypadającej gminie?
 • Czy FA i ZAL księgujemy pozabudżetowo?
 • Czy dochody z KDR też tylko w 27zz?
 • Czy odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w27s?
 • PRZYKŁAD: księgowanie i wykazywanie w sprawozdaniu Rb 27-S dochodów wykonanych, uwzględniających środki pieniężne w drodze (konto 141). Mamy 2 wpłaty, które powinny być księgowane na koncie 141 (spełniają warunki dochodów wykonanych i środków pieniężnych w drodze) i wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-27S (wpłaty nadane 30.12.2022r., a faktyczny wpływ na rachunek bankowy był w dniu 2.01.2023r.) W takim przypadku pierwszy raz otrzymamy saldo na koncie 222 na koniec roku 2022. Jednak zastanawiamy się, czy wykazując środki pieniężne w drodze w 12/2022r. saldo konta WN 141 powinniśmy odjąć w 1/2023 od narastającego salda konta WN 130, w kolejnym miesiącu saldo konta MA 141; czy jeżeli tego nie zrobimy, nie dojdzie do powielenia dochodów wykonanych za 1/2023 w miesięcznym sprawozdaniu RB-27S)? Ponadto, czy środki pieniężne w drodze, będące dochodami budżetu państwa, należy uwzględnić do terminu przekazania dochodów do WUW na przełomie roku do 8 stycznia? Jeżeli tak, to bardzo komplikuje sprawę na poziomie gminy (wpływ faktyczny do jednostki w 1/2023)
 • PRZYKŁAD: jako CUW obsługujemy OPS. Urząd gminy chce, aby OPS w swoich sprawozdaniach jednostkowych RB-27s wykazywał kolumnę: należności i należności pozostałe do zapłaty z paragrafem 2360. Argumentuje to tym, że OPS prowadzi pełną ewidencję w tym zakresie. Urząd w swojej ewidencji nie ma niezbędnych danych: ma zaksięgowane tylko dochody wykonane i ich przekazanie do wojewody (w księgach budżetu poprzez konta 224 i 901). Naszym zdaniem pełne dane w tym zakresie urząd powinien wykazać w swoim jednostkowym sprawozdaniu RB-27s
 • W którym rozdziale w OPS ująć wydatki na schronienie za bezdomnych, MONAR?
 • Jak wypłacić świadczenia rodzinne dla Ukrainy, jeżeli nie mamy środków?
 • Mamy niepłaconą notę księgową za usługi opiekuńcze za miesiąc 11/2022, płatną do 15.12. W styczniu podopieczny zmarł. Co z należnością?
 • Czy refundacja z PUP powinna pomniejszać wydatki na prace społeczno-użyteczne, czy być dochodem?
 • Czy do 13-stki od podstawy odliczamy wszystko wypłacone z ZFŚS, czy tylko to, co było opodatkowane?
 • Czy można wypłacić dodatek do źródła ciepła w styczniu, jeżeli mamy pieniądze, a nie mamy planu?
 • Przy budynku stołówki mamy metalowe schody przeciwpożarowe, w ewidencji są ujęte jako środek trwały, umarzamy je od roku 2006r. ze stawką 2,5%. Czy można zastosować stawkę amortyzacyjną 20% lub 50%, aby szybciej zamortyzować?
 • W styczniu z FA wpływa do gminy wpłata od komornika i jest BP przekazana w styczniu do 5. Natomiast do komornika wpłynęło 28 grudnia. Jak to wykazać w RB 27 s i Rb 27 ZZ, czy księgować to do grudnia?

Gdzie ujmować i wykazać poszczególne wydatki:

 • Czy jeśli ktoś z banku nie pobrał dodatku osłonowego, to nadal może go pobrać, jeśli zlecenie do banku było złożone 18 listopada?
 • Czy trzeba potwierdzać z kontrahentami salda zerowe?
 • Czy do każdego zadania z funduszu COVID i pomocy Ukrainie trzeba prowadzić oddzielny dziennik? Czy wystarczy osobna analityka?
 • Czy w ramach jednego rachunku bankowego stosować kilka dzienników?
 • Czy z dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych można zakupić licencje na Office?
 • W jakim rozdziale opłata za pobyt schronisku dla bezdomnych?
 • W jakim paragrafie ujmujemy dodatek wiejski dla nauczyciela?
 • Czy koszy obsługi dodatków węglowych można przeznaczyć na nagrody zamiast dodatki?
 • Jak zaksięgować nieodpłatnie otrzymane nowe meble od przedsiębiorcy?
 • W jakim paragrafie zamieścić składkę zdrowotną od zasiłku stałego?
 • Czy pogrzeb umieszczamy w paragrafie 4370?
 • Czy koszty obsługi można refundować na konto podstawowe?
 • W jakim rozdziale umieszczamy środki własne dotyczące Ukrainy?
 • Czy GOPS ma obowiązek założyć odrębny plan finansowy dla Funduszu Pomocy czy jest to kompetencją gminy?
 • Czy pozostałe źródła ciepła umieszczamy w paragrafie 85395?
 • Na podstawie czego wprowadzić plan na pozostałe źródła?
 • Gdzie można znaleźć wytyczne o zmianie klasyfikacji w dodatku węglowym?
 • Czy dodatek osłonowy jest Rb-50?
 • Czy z obsługi dodatku węglowego można dać nagrody albo dodatki dla pracowników?
 • Czy z opieki wytchnieniowej i AOON koszty obsługi mogą być na dodatki?
 • Czy dodatek specjalny wliczamy w podstawę do wynagrodzenia rocznego?
 • Czy pomoc w postaci zakupu leków umieszczamy w paragrafie 4230?
 • Czy wyposażenie apteczki (Pomoc Ukrainie-Fundusz Pomocy) to 4210?
 • Czy artykuły spożywcze w domach seniora na zajęcia 4220?
 • Otrzymaliśmy od komornika niesłusznie pobrany zasiłek z lat ubiegłych i koszty upomnienia. Jak to zaksięgować i jaką klasyfikację?
 • Zasiłek nienależnie pobrany. Czy zwracamy w ratach z ZUS należność wymagalną?
 • Czy koszty upomnienia należy oddać gminie?
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w RB-27s?
 • Czy refundację przez urząd pracy robót publicznych w bieżącym roku powinno się zaksięgować na zmniejszenie kosztów?
 • Co w przypadku dużej ilości wolnych środków na opiece wytchnieniowej? Czy można już je oddać, czy należy czekać do końca roku, jeżeli podopieczny zmarł, a nikt z rodziny się nie zgłosił?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27 s wykazujemy nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami?
 • Czy w Rb-N już nie wykazujemy nienależnie pobranych?
 • Co zrobić, gdy podopieczni źle wpłacają za SUO? Należy oddać czy zaliczyć na poczet przyszłego okresu?
 • Czy przypis należności za SUO należy zrobić na podstawie decyzji na cały okres, np. 6 miesięcy? Czy co miesiąc należy robić przypis?
 • Zakup programu kadry-płace we wrześniu, usługa instalacji dopiero w listopadzie. Czy program i koszt instalacji będzie księgowany na 020?
 • Co z inwentaryzacją nisko cennego wyposażenia, ujętego w ewidencji ilościowej?
 • Czy SMUP będzie obowiązywać w OPS od 01.01.2023 r.?
 • Czy rejestr umów wchodzi od 2023?
 • Gdzie ująć wydatki dotyczące utrzymania stanowiska pracy, tj. wynagrodzenia z pochodnymi, szkolenia pracowników związane Senior + 85295, czy 85219?
 • Jak wyliczyć kwotę do zwrotu dodatku 400zł dla pracownika socjalnego, kiedy chorował?
 • Czy zwiększenie planu na dodatek węglowy można dokonać zarządzeniem, czy tylko sesją?
 • Jak wykazywać środki na rachunkach bankowych w sprawozdaniu RB-N i Rb-ZN? Są 2 rachunki - jeden do funduszu alimentacyjnego i drugi do pozostałych środków

 • Czy w paragrafie należy ujmować papier zakupiony w ramach kosztów obsługi dla GOPS?
 • Czy opłatę za szkolenie należy zaksięgować w paragrafie 4860?
 • Czy NK ze szkół i przedszkoli za dożywianie dzieci z Ukrainy ujmujemy w § 3280?
 • Czy dożywianie jest świadczeniem niepieniężnym?
 • Czy pieczątka o treści „wydatek” znajduje pokrycie w planie finansowym na dany rok jest wystarczająca? Czy musi być jeszcze pieczątka po kontroli wstępnej?
 • Co należy ująć na koniec roku na koncie 999?
 • Czy dodatek węglowy ujmujemy na koncie 139?
 • Czy w RB-50 wykazujemy dodatek węglowy?
 • Jeśli fundusz pomocy UKR wszedł w lutym i polityka została poprawiona w lutym, to czy dodatek węglowy, który wszedł w sierpniu, powoduje, że politykę należy poprawić w sierpniu?
 • Czy należy wprowadzić zarządzeniem plan finansowy do opieki wytchnieniowej?
 • Czy noty księgowe z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, gdzie dziecko jest umieszczone w domu dziecka, należy zaklasyfikować w rozdziale 85508 czy 85510?
 • Jaki paragraf stosujemy w przypadku dzieci w pieczy zastępczej?

Omówimy też sprawozdawczość pod kątem Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy

 • Co należy wprowadzić do polityki rachunkowości w związku z Funduszem Pomocy?
 • Czy finansowanie z własnych środków np. dożywiania w ramach pomocy Ukrainie ujmujemy w paragrafie 311, a w ramach Funduszu Pomocy w paragrafie 329?
 • Czy trzeba otwierać oddzielny rachunek do środków Funduszu Pomocy?
 • Czy może być też koszt własny przeksięgowany, ponieważ koszty były już ponoszone?
 • Czy środki Funduszu Pomocy wykazujemy w RB50? Zadania zlecone, par 2700?
 • Co powinniśmy zrobić z odsetkami, które są naliczone na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie?
 • Czy świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy ujmujemy w paragrafie 85502?
 • Czy można zrobić refundację kosztów wcześniej poniesionych ze środków własnych, np. druki, program itp. ? Chodzi o Ukrainę.
 • Fundusz Pomocy - czy środki na dożywianie powinny być finansowane przez gminę w 20%?
 • Czy można płacić stypendia dla Ukraińców z Funduszu Pomocy?
 • Czy można wypłacać pomoc dla Ukraińców z konta podstawowego, a refundować później z konta Funduszu Pomocy?

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Konto 130 wydatki
 • Zespół 2-zobowiązania
 • Konto 998-zaangażowanie

Kwestie problematyczne podczas sporządzania sprawozdania RB-28S:

 • Czy na koniec roku zaangażowanie może przekraczać wydatki?
 • "13" a zaangażowanie na przyszły rok
 • Czy jeżeli mamy umowę o świadczenie usług z prawnikiem na cały rok, to angażujemy całą kwotę?
 • Czy jeśli dział merytoryczny napisze pismo, że planuje wypłacić „celówki” za ok. 6 m-c, a kierownik to podpisze, to czy można to ująć do zaangażowania?
 • Czy zaangażowanie może być wyższe niż plan (w przypadku zasiłków rodzinnych, 500+)?

Rb - 50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 • Jakie są terminy składania sprawozdania?
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Zakres należności i dochodów

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne i miesięczne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Zakres należności i dochodów
 • Czy w Rb-27S wykazujemy 40% wpł. od komornika i 50% te należne gminie?
 • Czy jeżeli ktoś wpłacił np. Zza usługi 3 lipca a wpłata dotyczyła czerwca to ujmujemy ją w RB- 27S?
 • Jeśli ktoś wpłaci nam w lipcu pieniądze za maj, za usługi opiekuńcze, to jak to zaksięgować i ująć w RB-27S?

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27S:

 • Czy w RB 27S należy ująć 40% Funduszu Alimentacyjnego?
 • Czy OPS wykazuje w sprawozdaniu RB27S nienależnie pobrane świadczenia np. rodzinne, świadczenia 500 plus?
 • Czy SUO wykazujemy w RB-27S?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z dotacji wykazuje się w sprawozdaniu Rb 27S?
 • Czy w Rb-27S wpisujemy część zaliczki alimentacyjne która jest dochodem gminy?
 • Co w sytuacji, gdy skarbnik nie pozwala na wykazywanie w RB-27S dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, bo twierdzi że będą podwójnie?

Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • Terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (kolumn i wierszy)
 • Zakres należności i dochodów (wykonane) ujmowanych w sprawozdaniu

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -27ZZ:

 • Kto uzupełnia kolumnę 7 „potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego”?
 • Czy w 27 ZZ powinno wykazywać się KDR i pokazać, ile należy się gminie?
 • W jakiej pozycji Funduszu Jednostki wykazujemy dochody z Rb27zz? Zrealizowane dochody budżetowe czy inne?

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • Odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -N:

 • Czy w Rb N ujmuje się należności konta 221 i 240, czyli należności nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku stałego za lata ubiegłe i za rok bieżący?
 • Czy w sprawozdaniu RB-N wykazujemy fundusz alimentacyjny (część dot. gminy)?
 • Co z należnościami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za bieżący rok - czy wykazywać w RB N poz. 4.2 gospodarstwo domowe?
 • Czy w Rb-N wykazujemy środki z asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej?
 • Czy w RB-N wykazujemy saldo bankowe na koniec kwartału czy pomniejszamy o niewykorzystaną dotację?

Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

 • Jakie są terminy składania sprawozdania? (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres należności ujmowanych w sprawozdaniu
 • Odsetki a sprawozdanie Rb-N

Odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania podczas sporządzania sprawozdania RB -ZN:

 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń R500+ można wykazywać w Rb ZN, zamiast w Rb 27S? Czy jest to prawidłowe?
 • Czy w Rb-ZN ujmujemy należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń odprowadzanych do budżetu (rodzinne, wych., itp.)?
 • Czy w sprawozdaniu RB-ZN w poz. depozyty na zadanie wykazujemy fundusz alimentacyjny należność główna czy odsetki też?
 • Czy w Rb-ZN w depozytach wykazujemy środki, które pozostały na wyciągu bankowym dotyczące tyko dochodów czy również to co pozostało na wydatki (dotacje na wydatki)?
 • Czy na pewno w Rb-ZN ujmujemy całość, bo do tej pory środki na dotacje na wydatki wykazywaliśmy w Rb-N?

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 • Terminy składania sprawozdania (kwartalne)
 • Omówienie pozycji sprawozdawczych (w układzie podmiotowym i przedmiotowym) – TYLKO występujące w OPS
 • Zakres zobowiązań wymagalnych ujmowanych w sprawozdaniu

Prowadząca odpowie także na następujące pytania od Państwa:

 • Czy jeżeli córka dopłaciła do pobytu w DPS należna kwotę, a matka zmarła nalezy przeliczyć dopłatę na dni?
 • Czy dopłatę do schronienia, DPS i usług opiekuńczych wykazujemy w VAT 7?
 • Jak księgować od początku opłaty za pobyt w DPS w sytuacji, kiedy rodzina zobowiązana jest do partycypacji w kosztach pobytu? Jak to w kolejności księgować od początku?
 • Czy księgowanie zaliczki alimentacyjnej w paragrafie 0970 jest błędem?
 • Prowizja za przelewy pobierana z konta głównego jednostki czy można zrefundować?
 • Czy decyzje przyznające świadczenia księgować na koncie 640?
 • Do kiedy należy oddać pieniądze z 500-tki, jaki jest termin?
 • Ile wynoszą koszty obsługi od świadczeń rodzinnych?
 • Czy należny procent od wypłaconych dodatków osłonowych można przeznaczyć na druki, prowizję, szkolenia, usługi pocztowe, tonery?
 • PRZYKŁAD: skarbnik nie dał zadań z końcówką 95, bo jeśli chcemy wypłacać dodatki specjalne (z kosztów obsługi) to może być problem w związku ze SMUP. Czy to prawda, że nie można finansować wynagrodzeń z rozdziałów z końcówką 95?
 • Czy dopuszcza się refundacje wydatków na dożywianie (program Posiłek w szkole i w domu) poniesionych od 01.01 do 14.01, jeśli umowa została podpisana np.15.01?
 • Co w przypadku, kiedy specustawa przewiduje 30 dni na wypłatę środków, a dotacja nie wpłynęła?
 • SMUP - czy w rozdziałach z końcówką 95 można mieć paragraf na wypłatę dodatku specjalnego ? Kwestia dotyczy Funduszu Pomocy, ale też dodatku osłonowego
 • Co w przypadku zwrotu opłat za SUO z lat ubiegłych?
 • Czy dodatek osłonowy ujmujemy w RB 50 rozdział 85295?
 • Czy konto 141 dotyczy wpłat komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego?
 • Czy wpłatę komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego księgujemy na 141, w wysokości tylko 40%?
 • Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu: Czy księgować całą należność kwotą z decyzji, czy księgować w momencie wpłaty należność i odsetki: wpłata części należności raz w miesiącu aż do spłaty całej należności?
 • Czy konto 141 tylko na przełomie miesięcy?
 • Konto 141 dotyczy tylko dochodów wykazywanych w Rb 27 S, jeśli chodzi o ujmowanie tych wpłat?
 • Czy konto 141 dotyczy zadań zleconych na koniec kwartału?
 • Jak wykazywać zaległości jeśli chodzi o należności z funduszu alimentacyjnego?
 • Czyli wpłatę od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego księgujemy bez konta 141?
 • Czy konto 221 dla dłużników rozrachunkowo z literą N, czy nie rozrachunkowo z litery NN?
 • Klientka ukryła dochody, a my robiliśmy fakturę - czy korygujemy faktury za lata ubiegłe?
 • W wyjaśnieniach do SMUP jest mowa o wynagrodzeniach (nie powinny być w rozdziale z końcówka 95), ale nie dotyczy dotacji z budżetu państwa. Skarbnik ma wątpliwości czy dodatki specjalne (Fundusz Ukrainy) dać w rozdziale z końcówką 95?
 • AOON - jak księgować na kontach, czy plan i paragrafy czy bez?
 • W której dokładnie pozycji ma być wykazywany w sprawozdaniu zwrot nienależnie pobranych świadczeń?
 • Jak zaksięgować wygaszenie należności z tytułu zgonu dłużnika alimentacyjnego?
 • Czy przy zwrocie nadpłaty za usługi opiekuńcze trzeba mieć jakieś pismo od wpłacającego, żeby mu zwrócić?
 • Czy wypłaty z ZFŚS powinny być wypłacane na takiej samej zasadzie co pracownikom? Czy jedynym kryterium powinny być dochody? Czy prawidłowe są mniejsze wypłaty dla emerytów?
 • Czy jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie przewodniczącego GKRPA, który nie jest pracownikiem GOPS?
 • Mamy zatrudnionych pracowników w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan na nowy rok składamy dopiero w grudniu na cześć środków, w marcu następnego roku na resztę. Czy przy projektach planów we wrześniu lepiej zaplanować te wynagrodzenia w r.85219, na wypadek, gdybyśmy nie otrzymali środków z GPRPA?
 • Czy można dać delegacje osobie, która nie jest pracownikiem? Kto ma wystawić taką delegację?
 • W zeszłym roku mieliśmy sporą inwestycję: remont budynku i zakup pełnego wyposażenia do Klubu Seniora. Wszystko płacone z par. 6060. Czy całe wyposażenie należy ująć na koncie 011? Czy można dzielić wyposażenie ze względu na wartość i charakter na konto 011 i 013?
 • Czy przeksięgowanie 223/800 należy robić co miesiąc czy można jednorazowo na koniec roku?
 • Jeśli komornik w opisie napisze datę 30.05.2022, a przelew wykona 02.06.2022, to wpłatę zaliczamy do maja?
 • Czy powinien być zrobiony plan na środki własne? Czy jeśli brakuje środków na koszty obsługi z rodzinnego, to można planować środki własne w 85502? Czy w czasie roku można wystąpić o zwrot 40% FA i zwiększyć plan?
 • Co znaczy: jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnice wykazuje się jako liczbę ujemną?
 • Jaki paragraf przy odpłatności za pobyt w DPS?
 • Jak liczyć 60 dni pomocy dla obywateli Ukrainy?
 • Czy zapłata za program na 40 musi być stricte zapłacony ze środków Funduszu, czy jeśli znajdziemy w swoim budżecie środki i utworzymy własny Fundusz Pomocowy, to można później przeksięgować koszt?
 • Zaliczka alimentacyjna powinna być w paragrafie 0940 czy 0970?
 • Czy w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. 2.2 zrealizowane dochody budżetowe, pokazujemy wszystkie wpłaty z FA czy tylko 40 % dochodów gminy?
 • Gdzie klasyfikujemy schronienie, sprawienie pogrzebu - w 85214 czy w 85295?
 • Co w sytuacji, kiedy córka wpłaci za usługi opiekuńcze ojca i jest nadpłata?
 • Czy konto 221 powinno być podzielone na budżet państwa i gminy w przypadku dłużników alimentacyjnych?
 • Czy błędem jest, jeśli pobyt w schronisku bezdomnego jest płacony z klasyfikacji 85214 §3110?
 • Jakie księgowanie należy zrobić przy śmierci dłużnika?
 • Czy można wyodrębnić w GOPS rachunek bankowy do celów wydatków w ramach programu „Wspieraj seniora”?
 • Czy zakup maseczek zaksięgować na 3020 czy 4210?
 • Czy zastępca dyrektora może podpisać sprawozdania RB-27S RB-28S, jeżeli dyrektor jest na chorobowym, czy wymaga to odrębnych upoważnień?
 • Na jakie konto należy przyjmować wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Czy program Senior wchodzi w RB-28?
 • Czy dom dziecka w 85510 par. 3110 czy 4330?
 • Czy prawidłowy jest par. 4330 za pobyt w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo wychowawczej?
 • Jeśli GOPS płaci notę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, to 4330?
 • Na jakich kontach jest księgowany asystent osobisty?
 • Czy asystent osobisty jest pozabudżetowo czy pozabudżetowo i bilansowo ?
 • Czy umowę z firmą Play na usługi telekomunikacyjne można zawrzeć na 24 m-ce, jeśli nie mamy upoważnienia, a firma nie chce podpisać umowy na krótszy okres?
 • PRZYKŁAD: ZUS zwracał zasiłek pielęgnacyjny - oddaliśmy na dochody. Po miesiącu ZUS stwardził, że nie powinien zwracać, bo osoba zmarła i chce zwrotu. Co powinnismy zrobić?
 • Czy wpłaty rodzin za pobyt osób w DPS, GOPS powinien wyliczać każdego roku od nowa, czy opłaty mogą być te same co roku?
 • Czy może być wydruk z ewidencji, że jest zgon czy musi być wyciągnięty akt zgonu?
 • Czy należy pomniejszyć odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku, gdy przebywał np. 5 dni w szpitalu?
 • Czy opłaty za obiady w ośrodku dziennego pobytu możemy zaliczać do paragrafu 0830?
 • Czy jeśli odprowadzamy do gminy nienależnie pobrany zasiłek stały, to czy gmina odprowadza go w pełnej wysokości, czy może potrącić tak, jak to jest w specjalistycznych usługach opiekuńczych 5%?
 • Czy dopłata rodziny nie może pomniejszać wykonania wydatków za DPS?
 • Jeżeli za osobę przebywająca w DPS płacą 3 osoby, to przypis powinien być na każdego z osobna, czy na osobę przebywającą w DPS?
 • W jakim rozdziale schronisko dla bezdomnych?
 • Co ze środkami do wyjaśnienia, które wpływają na koniec miesiąca, a nie wiemy jak je zaksięgować lub wiemy że musimy je zwrócić, np. nadpłata. Co zrobić, gdy wykazane dochody musimy przekazać do gminy a wiemy, że będziemy je zwracać? Zawiesić na koncie bez paragrafu i nie wykazywać w Rb27S, Rb27ZZ?
 • Czy zwrot przez DPS nadpłaty za pobyt w DPS za bieżący rok, jest dochodem czy można pomniejszyć wydatki?
 • PRZYKŁAD: zatrudniamy opiekunki i płacimy im wynagrodzenia oraz mamy firmę zewnętrzną, która realizuje usługi specjalistyczne. Czy jest jakiś limit, którego nie można przekroczyć (jak przy innych dotacjach 2,3% obsługi) np. cena jednej godziny za usługę opieki? Chcemy dać podwyżkę wynagrodzeń opiekunkom, ale nie wiemy, do czego się odnieść?
 • Czy w przypadku dopłaty do schronisk nie pomniejszamy wydatku?
 • Przy zwrocie nadpłaty za usługi opiekuńcze trzeba mieć jakieś pismo od wpłacającego, żeby mu zwrócić ?
 • Czy organ powinien wykazywać należności pozostałe do zapłaty dot. ZA w sprawozdaniu R -27S w paragrafie 2360?
 • Czy OPS musi mieć plan na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, czy wystarczy, że ma go gmina?
 • Czy „Wspieraj Seniora” i „Dopłata do czynszu” to konto 130 czy 135?
 • Na jakim paragrafie księgujemy rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, maseczki i inne? Czy może być 4210?
 • PRZYKŁAD: skarbnik upiera się, żeby księgować koszty wynagrodzeń, które nie mieszczą się w dotacji rozdziału 85502, do rozdziału 85219. Nie zgadza się na plan środków własnych w 85502. Czy to jest prawidłowe?
 • Gdzie wykazujemy 5% należne gminie z należności SUO i KDR?
 • Czy księgować zaangażowanie z umów np. energii, jeżeli nie ma podanej kwoty?
 • Czy można ujmować odsetki od nienależnie pobr. św. rodzinnych na paragrafie 0900?
 • PRZYKŁAD: w planie zasiłków stałych mamy zarówno plan dotacji jak i środków własnych, czy jeśli na koniec miesiąca nie starczy nam dotacji, to należy księgować to na środki własne, czy można na dotację?
 • Czy w RB-N wykazujemy należności z funduszu alimentacyjnego gminy a w RB-ZN budżetu państwa?
 • Czy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej to paragraf 0940 czy 0970?
 • Czy wydatki na dożywianie, ale poza programem Posiłek w szkole i w domu to też rozdział 85230?
 • Czy jeśli mamy umowę cywilno-prawną z rodziną za pobyt w DPS, to wykazujemy w deklaracji VAT?
 • Czy naliczamy odsetki od nieterminowej wpłaty za DPS członka rodziny na podstawie umowy cywilno-prawnej?
 • Nienależnie pobrane świadczenia powinno się ujmować w Rb N czy w Rb ZN?
 • Gdzie należy ujmować wynagrodzenie opiekuna prawnego? Czy 85219-3110 jest prawidłowe?

Akademia Młodego Księgowego- jako bonus omówimy dodatkowo zagadnienia dla początkujących księgowych

Prowadzący

Marzena Wojtyła-główna księgowa w MOPS w Bielsku-Białej od 2008 roku.Praktyk z 26 letnim doświadczeniem, kieruje całym Działem Księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W latach 1995 – 2008, również pełniła tę samą funkcję w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowice- Dziedzice.

W zakresie obowiązków posiada również kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań składanych na zewnątrz przez Ośrodek. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej z tytułem magistra, kierunek: Finanse i Bankowość.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
23 czerwca 2023
od 499.00
26 lipca 2023
od 499.00
14 września 2023
od 499.00
18 października 2023
od 499.00
06 grudnia 2023

Podobne szkolenia