Wideoszkolenie: Podziały nieruchomości

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Prawne i praktyczne aspekty postępowania przy podziałach nieruchomości. Wydzielanie dróg. Służebność gruntowa przy podziałach. Czynności geodety. Dokonywanie podziałów nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami niezależnie od ustaleń planu miejscowego. Podział nieruchomości rolnych i leśnych. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości. Decyzje zatwierdzające podziały

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów nieruchomości, do osób zajmujących się podziałami nieruchomości


Czy można wydzielać działki o mieszanym przeznaczeniu, np. mieszkalnym i przemysłowym?
Podczas wideoszkolenia zostanie omówione postępowanie podziałowe na wielu przykładach z urzędów, m.in.: wydzielanie dróg publicznych i wewnętrznych przy podziale nieruchomości, dostępność do drogi publicznej, jak postępować w przypadku dróg gruntowych. Powiemy także o podziałach w przypadku braku planu miejscowego (niezależnie od ustaleń planu miejscowego i przepisów ogólnych) oraz o rozdzielaniu budynków. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk, od ponad 11 lat pracujący w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Dokonywanie podziałów nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Zakres obowiązywania przepisów podziałowych w odniesieniu do nieruchomości rolnych i leśnych
 • Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości
 • Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości
 • Wszczęcie postępowania podziałowego na wniosek
 • Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania art. 94 ust. 2
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
 • Decyzja odmowna niezgodność z MPZP
 • Decyzje odmowne na podstawie art. 95 pkt 1 i 7
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (93 ust. 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości – wydzielenie gruntu pod drogę publiczną art. 98
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 1)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (art. 94 ust.1 pkt 2)
 • Decyzja o zatwierdzeniu podziału rolnego (działki mniejsze niż 0,3000 ha)


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy można od wykonawcy wymagać WZ, jeżeli ich nie ma?
 • Wpłynął wstępny podział działki z ich powierzchniami, ale bez dokładniejszych długości i szerokości. Wydaliśmy postanowienie pozytywnie opiniujące wstępny projekt podziału, zaznaczając, jakie są warunki w planie, powierzchnię działki i szerokość frontu działki 18 m. Wpłynął kolejny wniosek o wydanie decyzji z mapą i dokładnymi pomiarami geodety, gdzie szerokość frontu działki wynosi 17,35. Teraz mamy wydać postanowienie odmowne. Co, jeżeli szerokość frontu według planu ma minimum 18 m, a geodeta wydzielił 17,35 m?
 • Co w sytuacji, gdy budynek jest bez podziału na lokale, a celem jest wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego?
 • Działka znajduje się w MPZP. Cel – wydzielenie działki budowlanej, gdzie po podziale na jednej działce zostanie dom, a na drugiej budynek gospodarczy. MPZP w ogóle nie określa wymogów do podziału działek o konturze MR w planie, czyli nie ma przeciwskazań. Czy powinniśmy wydać postanowienie opiniujące pozytywnie powołując się, że w MPZP, w którym znajduje się działka „nie ma żadnych ograniczeń” odnośnie podziału? Czy nie wydawać opinii ze względu na podany cel?
 • Czy w trybie przepisu art. 95 pkt 7 można wydzielić nieruchomość w trakcie budowy?
 • Co, jeżeli dla obszaru nie obowiązuje MPZP, działka jest podzielona na działki poniżej 0,3000 ha, a celem podziału jest regulacja stanu prawnego drogi powiatowej? Na jakiej podstawie dokonać podziału?
 • Jeżeli MPZP nie przewiduje wymogów dot. podziałów, a działka jest w zabudowie zagrodowej, to czy traktujemy ją jako działkę rolną? Czy powierzchnię po podziale powinniśmy mieć 0,3000 ha? Czy w ogóle można dokonać podziału nieruchomość?
 • Jeżeli mamy działkę rolną o powierzchni 1,2 ha, chcemy dokonać jej podziału na działki poniżej 0,3000 ha, a okazuje się, że podział jest niezgodny z przepisami odrębnymi, to czy można wydać pozytywną decyzję podziałową? Celem jest utworzenie działki siedliskowej.
 • Część działki przeszła z mocy prawa na własność gminy. Właścicielka przepisała wszystkie wydzielane działki na córkę. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o odszkodowanie?
 • Co oznacza „osoba uprawniona”? Geodeta, czy uprawniony projektant? Na jakim etapie należy przedłożyć zarzuty?
 • Co powinien zawierać rzut poszczególnych kondygnacji budynku? Czy na rzutach muszą być przedstawione instalacje?
 • Co, jeżeli jeden ze współwłaścicieli umrze w trakcie postępowania podziałowego?
 • Co, jeżeli decyzję odebrał ktoś z rodziny wnioskodawcy i nie zgłosili tego, a decyzja uprawomocniła się i jedna ze stron dokonała sprzedaży lub przekazania?
 • Gmina ma plan z 2006 r. W 2019 r. sporządziła nowy, ale wojewoda go uchylił. Jesteśmy w trakcie robienia kolejnego. Geodeta współpracujący z gminą nie chce robić podziałów, dopóki nie uchwalimy nowego planu. Wnioski o wydanie decyzji podziałowej wpływają od innych geodetów. Czy gmina może dokonywać podziałów, czy lepiej czekać na nowy plan?
 • Ile egzemplarzy decyzji zostawiamy w aktach sprawy?
 • Co w przypadku, gdy powierzchnia działki w KW różni się z powierzchnia w EGiB i operatu technicznego? Jaką powierzchnię wpisać w decyzji?
 • Co możemy sprostować decyzją?

1. Podziały nieruchomości uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami

1.1. Przesłanki dopuszczalności dokonywania podziałów nieruchomości

1.1.1. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Co oznacza zachowanie zgodności z planem?

 • Czy przy podziale nieruchomości zgodnie z planem na dwie części obie muszą odpowiadać parametrom z planu?
 • Co w sytuacji, kiedy w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma minimalnych wymagań dotyczących działek budowlanych?
 • Co w przypadku, gdy w planie jedyną zasadą podziału jest „zgodność z przepisami szczególnymi”? Działka jest zabudowana. Czy po podziale odległość budynku od granicy powinna być zgodna z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, czyli 4 m lub 3 m?
 • Dwie sąsiednie działki są bardzo wąskie i długie, prawo własności ma dwoje różnych właścicieli, którzy chcą podzielić działki na pół i się wymienić. Czy można wydzielić działkę na powiększenie działki projektowanej?
 • Co zrobić, gdy właściciel chce podzielić działkę i wydzielone części przepisać na dzieci, a powierzchnia działki w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zbyt mała, aby można było ją podzielić?
 • Co w przypadku podziału po ścianie budynku gospodarczego na powiększenie nieruchomości sąsiedniej?

Wydzielanie działek o tzw. mieszanym przeznaczeniu

 • Co w przypadku, gdy jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a działka leży na terenach, które mają różne przeznaczenie w planie?
 • Czy można wydzielać działki o mieszanym przeznaczeniu, np. mieszkalna i przemysłowa?
 • Jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca chce podzielić działkę, bez wydzielenia działki pod drogę, która jest w planie. Czy można odmówić podziału z uwagi na niezgodność z planem?
 • Zgodnie z planem część działki jest przeznaczona na drogę publiczną. Czy przy podziale obligacyjnie część tej działki musi być wydzielona pod drogę publiczną? Wnioskodawca chce samego podziału bez wydzielenia pod drogę
 • Czy przy wydzielaniu działki budowlanej należy wydzielić również poszerzenie pod drogę, zgodne z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Zapewnienie dojścia i dojazdu do drogi publicznej, działek budowlanych

 • Czy wydzielana działka, która ma zapewnić dojazd do innych wydzielanych działek, powinna mieć powierzchnię minimalną określoną w planie? Jest to droga wewnętrzna

1.1.2. Zgodność podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy

 • Czy decyzja o WZ powinna zawierać warunki dotyczące podziału? Na co zwrócić uwagę analizując czy podział jest zgodny z decyzją o WZ?
 • Co przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była wydana na inną osobę niż właściciel lub dotyczy działki wcześniej podzielonej?
 • Czy wzywamy do przedstawienia decyzji, jeżeli nie ma planu?
 • Czy można wydzielić działki mniejsze od powierzchni wskazanej w decyzji o warunkach zabudowy?
 • Czy można pozytywnie ocenić podział, w którym powierzchnia jest nieznacznie mniejsza od powierzchni w warunkach zabudowy?
 • W jaki sposób sprawdzić zgodność podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy? Czy można wymagać od wnioskodawcy przedstawienia konkretnych wskaźników (zabudowy itd.), czy np. powierzchni zabudowy i użytkowej, i samemu obliczać wskaźniki?
 • Czy można dokonać podziału zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana jedna decyzja na całą działkę, a wnioskodawca chce podzielić działkę na 9 mniejszych działek, w tym jedna działka zostanie przeznaczona pod drogę wewnętrzną?
 • Zgodnie z przepisem art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w decyzji mowa jest o możliwości podziału na 4 działki budowlane; dodatkowo jest jeszcze wydzielona piąta działka jako droga wewnętrzna, o której nie ma mowy w decyzji o warunkach zabudowy; czy w takim przypadku należy zmienić decyzję o warunkach zabudowy?
 • Wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych. Czy może zostać wydana decyzja podziałowa, jeżeli po podziale miałoby powstać więcej niż 2 działki pod budowy budynków?
 • Jeżeli w warunkach zabudowy jest dopuszczenie zabudowy 7 budynkami (4 mieszkalne, 3 letniskowe), a dalej jest napisane w decyzji, że planowane jest wydzielenie terenu z przedmiotowej działki 6 działek od 1000 2000 m2. Wnioskodawca dołączył do wniosku podział na 7 działek i pozostałą część bez zmian. Czy można dokonać podziału na 7 działek? Czy należy zrobić zgodnie z zapisem o planowanym wydzieleniu działek i wystosować odmowę?
 • Jak się odnieść do wniosku o wydanie podziału w przypadku, gdy cała działka została objęta warunkami zabudowy na dom opieki społecznej?

1.1.3 Niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi.

 • PRZYKŁAD: jest działka „A” i „B”. Na działce „A” znajduje się budynek mieszkalny, natomiast działka „B” jest "innym budynkiem". Wnioskodawca złożył wniosek o podział w trybie art. 94 ust. 1 pkt 1 i oczekuje wydzielenia z działki „B” terenu pod poprawę zagospodarowania działki „A”. Czy w tej sytuacji należy sporządzić odmowę? Czy możliwe jest połączenie przez starostę działki „A” i „B” w jedną działkę ewidencyjną i następie zastosowanie art. 95 pkt 7?

1.2. Postanowienie opiniujące podział nieruchomości

1.3. Różnice w powierzchniach wydzielanych działek gruntu między wstępnym projektem podziału nieruchomości, a mapą z projektem podziału nieruchomości

 • Co zrobić, jeżeli w postanowieniu nowa działka ma 700m2 i w planie jest min. 700m2,a przy decyzji wychodzi mniejsza powierzchnia?
 • Co w sytuacji, gdy wstępny projekt podziału został pozytywnie zaopiniowany, po czym okazuje się, że mapa z projektem podziału jest inna? Czy może to mieć istotny wpływ na wydanie decyzji odmownej?

1.4. Zawieszenie postępowania podziałowego ze względu na opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. Dokonywanie podziałów nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościaminiezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2.1. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy

 • Czy cel podziału jest wymagany tylko przy podziałach z przepisu art. 95?
 • Co w przypadku, gdy otrzymujemy wniosek o dokonanie podziału nieruchomości prywatnej, w celu wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego? Czy w takiej sytuacji wydajemy postanowienie?
 • Czy dokumentacja geodezyjna musi być uwierzytelniona przez PODGiK?

2.2. Szczegółowe omówienie celów podziału nieruchomości, zawartych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.2.1. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej (art. 95 pkt 1)

 • Czy dokonać podziału zgodnie z przepisem art. 95 pkt 1 zniesienie współwłasności, gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę, a tego pozwolenia nie ma, bo budynki zostały wybudowane przed II wojną światową, czy pkt 4 realizacja roszczeń do części nieruchomości?
 • Czy w przypadku podziału nieruchomości z przepisu art. 95 pkt 1 trzeba wymagać przedłożenia od wnioskodawcy decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku przeciwności co do sposobu użytkowania budynku? Jak postąpić w przypadku budynków starych, wybudowanych w latach 70 80, gdy właściciel nie posiada takiej dokumentacji?
 • Co z budynkami, tzw. "poniemieckimi", gdzie zazwyczaj jest brak pozwolenia na budowę?
 • Czy budynki wybudowane przed II wojną powinny mieć pozwolenie na użytkowanie, uzyskane przez wnioskodawcę i dołączone do wniosku?
 • Czy przepis art. 95 ust. 1 dotyczy wszystkich budynków, czy tylko budynków mieszkalnych?
 • Czy w przypadku podziału nieruchomości z przepisu art. 95 pkt. 1 można nowo projektowane granice prowadzić po ścianie budynku? Czy podział jest możliwy w przypadku, gdy w budynku są wydzielone mieszkania na piętrze i parterze, a wnioskodawca chce dokonać podziału na dwie części?

2.2.2. Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze (art. 95 pkt 2)

2.2.3 Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa (art. 95 pkt. 3)

2.2.4. Realizacja roszczeń do części nieruchomości (art. 95 pkt. 4)

2.2.5. Realizacja przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów(art. 95 pkt. 4a)

2.2.6. Realizacja przepisówdotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych(art. 95 pkt. 5).

2.2.7. Wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej (art. 95 pkt. 6)

2.2.8. Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 95 pkt. 6a)

2.2.9. Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 95 pkt. 6b)

2.2.10. Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 95 pkt. 6c)

2.2.11. Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku (art. 95 pkt 7)

 • Czy w przypadku podziału nieruchomości z przepisu art. 95 pkt 7 dostęp do drogi publicznej musi być bezpośredni, czy też istnieje możliwość dokonania podziału pod warunkiem ustanowienia odpowiednich służebności drogowych
 • Czy prawidłowy jest podział polegający na wydzieleniu działki pod budynkiem po obrysie ścian, w celu wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego?
 • Czy można dokonać podziału zgodnie z przepisem art. 95 ust.7 w następujący sposób: nowo projektowana granica nieruchomości będzie przebiegać pół metra od istniejącego budynku mieszkalnego z jednej strony oraz pół metra od projektowanego budynku mieszkalnego (uzyskano pozwolenie na budowę) z drugiej strony?
 • Czy w przypadku podziału w odległości mniejszej niż 3 m od ściany budynku należy wymagać opinii przeciwpożarowej?
 • Czy na podstawie przepisu art. 95 pkt 7 można wydzielać budynek w budowie?
 • Co w sytuacji, gdy wydzielamy działkę niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego, a na działce znajdują się dwa budynki, z czego drugi nie jest samodzielny, ponieważ przyłącze wodociągowe jest poprowadzone bezpośrednio do pierwszego budynku, a następnie od pierwszego budynku jest zrobione przyłącze do drugiego. Czy taki podział jest dopuszczalny?
 • PRZYKŁAD: jest działka o powierzchni 5000 m2, na której znajdują się 2 budynki mieszkalne. Wnioskodawca chce ją podzielić na podstawie art. 95 pkt 7 w ten sposób, że nowe działki będą miały powierzchnie po 2500 m2, a budynki mieszkalne będą na jednej wspólnej działce. Jeden z budynków ma zostać rozebrany. Czy można dokonać takiego podziału? Czy powierzchnia 2500 m2 nie jest za duża jako niezbędna do korzystania z budynku mieszkalnego
 • PRZYKŁAD: do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział z art. 95 pkt. 7. Działki A o powierzchni 0,1761 na działki: A1 o powierzchni 0,1241 oraz A2, o powierzchni 0520 oraz działki B o powierzchni 0,2896 na działki B1 o powierzchni 0,2082 oraz B2 o powierzchni 0,0814. Czy jest możliwy taki podział, jeśli wnioskodawca konkretnie wskazał, że zamierza zbyć działki A2 oraz B2? Działki te mają użytek R IIIa a na działce A1 i B1 stoją budynki mieszkalne
 • Deweloper buduje domki na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zakłada, że działki budowlane nie mogą być mniejsze niż 1500 m2. Po wybudowaniu chce je podzielić na mniejsze działki na podstawie art. 95 pkt 7. Czy można odmówić podziału?
 • Wnioskodawca posiada 2 działki w jednej księdze wieczystej. Geodeta bez połączenia złożył wniosek o podział zgodnie z art. 95 pkt. 7 o wydzielenie pod budynek mieszkalny (budynek mieszkalny znajduje się na 16 arowej działce) działki o powierzchni 32 ar. Czy można wydzielić w tym trybie? Co w przypadku, gdy byłyby to budynki w zabudowie bliźniaczej albo budynek wolnostojący?
 • Współwłaściciele działek A, B i C złożyli wniosek o podział tych trzech nieruchomości na podstawie art 95 pkt 7. Geodeta sporządził projekt podziału w taki sposób, że z trzech działek powstają dwie. Podział następuje z jednoczesnym usunięciem starych granic. Gmina stoi na stanowisku, że najpierw należy połączyć te działki a następnie będzie można wydzielić budynek mieszkalny. Na tym terenie jest brak planu
 • Czy wnioskodawca może powołać się na art. 95 pkt. 7 w celu wydzielenia części działki, aby polepszyć użytkowanie działki sąsiedniej? Nie planuje podziału zgodnie z planem w obecnej chwili.
 • Który przepis prawny stosujemy do domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej? Przepis art. 95 pkt 7 czy przepis art. 93 pkt 3b?
 • Czy można wydzielić działkę niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego, jeżeli na działce są dwa domy będące własnością jednej osoby?
 • Strona wystąpiła do zaopiniowania podział działki, na której są dwa budynki. Chce wydzielić dwie odrębne działki na dwa budynki, które nie spełniają kryteriów powierzchniowych. Droga wewnętrzna i kolejna działka niezabudowana przeznaczona do zabudowy spełniają zapisy minimalnej powierzchni działki. Czy dla takiego podziału powinno być wydane postanowienie czy tylko decyzja?
 • Czy można wydzielić działkę niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego, na którym jest użytek Br PsIII i PsIII? Czy podział musi się ograniczać tylko do użytku Br PsIII?

2.2.12. Wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych (art. 95 pkt 8)

3. Podział nieruchomości rolnych i leśnych

3.1.Zakres obowiązywania przepisów podziałowych w odniesieniu do nieruchomości rolnych i leśnych

3.2.Objęcie decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości rolnej i leśnej

 • Jeżeli decyzja o lokalizacji celu publicznego dotyczy inwestycji liniowej albo melioracji, to czy musimy wydawać postanowienie i decyzję o podziale, gdy podział dotyczy terenów rolnych?
 • Zostały wydane warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej na części działki, która jest gruntem klasy III. Grunty nie były wyłączone w poprzednim planie z produkcji. Obecnie mieszkaniec składa wniosek o podział tej działki, tylko w części objętej zakresem WZ. WZ były wydane dla istniejącego gospodarstwa rolnego. Co robić?
 • Czy można podzielić działkę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w zabudowie zagrodowej?

3.3.Warunki dopuszczalności wydzielenia działek rolnych i leśnych o powierzchni poniżej 0,3000 ha:

 • Czy można podzielić z urzędu działkę, która jest własnością gminy (nie ma MPZP) pod istniejącą już wieżę telekomunikacyjną, będącą w dzierżawie firmy Orange, jeżeli nowo wydzielona działka miałaby mniej niż 0,3 ha? Użytek pod wieżę Bi, pozostała część działki to RIV?
 • Co w przypadku, gdy podział obejmuję działkę, która w MPZP posiada przeznaczenie w części pod uprawy rolne i w pozostałej części pod poszerzenie drogi publicznej lub drogi wewnętrznej? Jej powierzchnia wynosi 0,30 ha, a podział ma na celu wydzielenie gruntu przeznaczonego pod poszerzenie drogi publicznej lub drogi wewnętrznej. W wyniku podziału powstaje działka z przeznaczeniem poszerzenia drogi o powierzchni, np. 0,10 ha i działka z przeznaczeniem rolnym o powierzchni, np. 0,20 ha. Czy taki podział jest możliwy? Jak należy patrzeć w takim przypadku na warunek podziału nieruchomości rolnej, w wyniku którego powstaje działka gruntu o powierzchni poniżej 0,30 ha?
 • Czy można dokonać podziału działki, która częściowo w planie jest jako RM od drogi publicznej, a częściowo R w głębi? Czy jest możliwy podział niezgodnie z linią podziału RM/R?
 • Jeżeli w planie miejscowym na jednej działce są tereny o różnym przeznaczeniu MN i R, to czy właściwy jest podział w trybie rolnym, gdy wydzielmy działki o powierzchni większej niż 30 ar na części działki położonej na terenie oznaczonym R w planie? Jako „reszta” z podziału pozostawałaby wtedy działka z przeznaczeniem MN i R

3.3.1. Wydzielenie działki gruntu na powiększenie sąsiedniej nieruchomości sąsiedniej

 • Czy jest możliwy podział nieruchomości, polegający na wydzielenie działki Br PsIII o powierzchni mniejszej niż 30 arów, służącej na poprawę warunków użytkowania działki sąsiedniej, jeśli działka sąsiednia i działka dzielona jest w tej samej KW?
 • Strona przedłożyła projekt podziału nieruchomości rolnej w celu wydzielenia działki przeznaczonej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości; po zbadaniu sprawy organ stwierdził, że położona jest w innej gminie i innym powiecie. Co w takim przypadku? Notariusz nie połączy tych dwóch nieruchomości w jedną nieruchomość w jednej księdze wieczystej, ponieważ będą oddzielne sądy wieczystoksięgowe
 • Co w przypadku, gdy wydzielono działkę będącą w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenach rolnych, działkę o powierzchni mniejszej od 0.3000 ha, na przyłączenie do sąsiedniej nieruchomości? Działki, zarówno powiększana jak i przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości mają odrębne księgi wieczyste, ale należą do jednego właściciela. Czy możliwy jest taki podział w trybie przepisu art. 93 ust. 2a i powiększenie nieruchomości sąsiedniej w znaczeniu wieczystoksięgowym, gdy jest jeden właściciel, ale inne księgi wieczyste?
 • Podziałowi podlega działka rolna o powierzchni poniżej 0,3000 ha. Z 0,2800 ha zostają wydzielone działki o powierzchni 10 arów i 18 arów. We wniosku zostało wpisane, że tylko działka 10 arów ma zostać przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości a reszta 18 arów zostaje. Czy ta reszta też powinna zostać przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości?

3.3.2. Wydzielenie działki gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami

3.3.3. Wydzielenie działek rolnych i leśnych w okolicznościach wskazanych w art. 95

3.3.4. Wydzielenie z nieruchomości rolnych i leśnych dróg wewnętrznych

 • W MPZP nieruchomość podlegająca podziałowi posiada przeznaczenie w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN i w pozostałej części pod teren leśnych o symbolu ZL. Przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości zostało tak określone, że przy drodze publicznej na całej szerokości nieruchomości jest teren leśny, a w dalszej części teren mieszkaniowy. Czy w takim przypadku na tym terenie leśnym można wydzielić drogę wewnętrzną, zapewniającą dostęp do drogi publicznej dla nowo wydzielanych działek budowlanych?

3.4. Uchylenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w związku z uchybieniem terminu 6 miesięcy na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu (art. 93 ust. 2a)

 • Co w przypadku, gdy termin 6 miesięcy minął? Co w sytuacji, gdy strona przychodzi z decyzją i chce kolejną z nowym terminem?
 • Czy organ musi sprawdzić, że działka w ciągu tych 6 miesięcy została przeznaczona na poszerzenie?
 • Wnioskodawca powiadomił nas o tym, że nie wyrobił się w czasie 6 miesięcy na sprzedaż wydzielonej działki. Czy w takim przypadku wydajemy decyzję wygaszająca tamtą decyzję na wniosek strony? Strona teraz ma od nowa składać wniosek o podział nieruchomości i zaczynać wszystko od nowa? Czy można skorzystać z map z poprzedniego podziału? Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o wygaszenie decyzji to później niezbędne jest zrobienie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i dopiero wydanie decyzji wygaszającej?
 • Wydaliśmy decyzję podziałową z art. 93 ust. 2a z zastrzeżeniem przeniesienia praw własności w ciągu 6 miesięcy. Wnioskodawca nie wyrobił się w czasie i powiadomił nas o tym. Czy w takim przypadku wydajemy decyzję wygaszająca tamtą decyzję na wniosek strony? Czy strona teraz ma od nowa składać wniosek o podział nieruchomości? Czy strona musi teraz zaczynać wszystko od nowa? Czy strona może skorzystać z map z poprzedniego podziału? Czy niezbędne jest napisanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, a następnie wydanie decyzji wygaszającej, jeśli wnioskodawca złoży wniosek o wygaszenie decyzji?
 • Co w przypadku, gdy zaplanowany był podział na 5 działek (tereny rolne) i każda z nich miała być przeznaczona na powiększenie sąsiednich nieruchomości, z czego 2 działki zostały już zbyte na powiększenie, a pozostałe jeszcze nie? Minął okres 6 miesięcy, w czasie którego należało przenieść prawa do wydzielonych działek. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Czy należy uchylić decyzję? Co z działkami zbytymi na powiększenie?

4. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału nieruchomości

4.1.Bezpośrednia lub pośrednia dostępność projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej

4.2.Drogi wewnętrzne wydzielane w ramach podziału nieruchomości

4.3.Służebności drogowe, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem

 • Jak należy poinformować właściciela nieruchomości o ustanowieniu służebności?
 • Jeżeli w projekcie mapy podziałowej jest służebność, to czy w decyzji powinno się ją opisać zgodnie z mapą?
 • Jeżeli dostęp do wydzielanej działki musi przebiegać przez działkę sąsiada, to należy w jakiś sposób zweryfikować czy sąsiad wyrazi na to zgodę? Czy możemy wpisać, że należy zapewnić dostęp do drogi publicznej przez służebność przechodu i przejazdu?
 • Strona przedkłada projekt podziału nieruchomości, która styka się bezpośrednio z drogą wewnętrzną, stanowiącą własność gminy (droga nie jest drogą publiczną); szerokość tej drogi wynosi poniżej 5,0 m jest to 3,0 m lub miejscami poniżej 3,0 m. Czy należy zatwierdzić podział pod warunkiem ustanowienia odpowiednich służebności drogowych?
 • PRZYKŁAD: Jest działka o powierzchni 10000 m2. W planie minimalna powierzchnia działki budowlanej to 1000 m2. Wnioskodawca chce wydzielić 10 działek, aby móc maksymalnie wykorzystać teren. Część działek nie będzie miało bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Czy można żądać wydzielenia drogi wewnętrznej? Czy powinno się ustanowić służebność przejazdu?
 • Jeśli działka A ma zapewniony dostęp do drogi publicznej przez działkę B, to jak powinien brzmieć zapis w decyzji przy zbywaniu działki A czy B? Tej, która nie ma dostępu do drogi publicznej czy tej, która ma być obciążona? Czy należy ustanowić służebność przejazdu i przechodu przez działkę B?
 • Czy wskazujemy w decyzji do jakiej drogi publicznej działka będzie miała dostęp?
 • Czy należy wystąpić do zarządcy o uzgodnienie, jeżeli działka ma bezpośredni dostęp do drogi, ale w terenie jest to nie do zrealizowania, ponieważ jest skarpa? Co w przypadku, gdy zarządca odmówi?
 • Czy właściciel może wystąpić o wydzielenie tylko terenu pod drogę zgodnie z planem? Czy w decyzji określamy kategorię drogi?
 • Czy należy uzyskać pismo z innego referatu gminy zajmującego się drogami, które są drogami gminnymi, gdzie pismo dotyczyłoby braku przeciwskazań do podziału przy danej drodze, albo o tym, że możliwy będzie zjazd z tej drogi?
 • Jeżeli strona występuje o podział działki i nowo wydzielane działki mają przeznaczenie w części MN, a w części KDD, to czy część, która jest KDD powinna być osobną działką i przejść na własność gminy?
 • Czy w planie miejscowym musi być wskazane czyją własnością jest droga publiczna?

5.Wydzielenie pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela art. 98

6.Odszkodowanie za działki gruntu, których własność została nabyta z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela

 • Czy jest określony ostateczny termin wypłaty odszkodowania po przejściu prawa własności po podziale?
 • Czy roszczenie o odszkodowanie przedawnia się?
 • Jaki jest czas na wypłatę odszkodowania?

7. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości

7.1.Strona w postępowaniu podziałowym

 • Czy użytkownik wieczysty powinien posiadać zgodę właściciela nieruchomości, którym jest gmina, na podział nieruchomości?

7.2.Wszczęcie postępowania podziałowego na wniosek

 • Czy na etapie postanowienia należy zawiadomić wszystkie strony postępowania?
 • Czy zawsze wysyła się zawiadomienie o wszczęciu postępowania, czy od razu postanowienie opiniujące?
 • Czy po otrzymaniu wniosku o podział należy wydać postanowienie o wszczęciu postępowania i wezwać do uzupełnienia dokumentów z ust. 1a pkt 5 8?

7.3. Wniosek o podział nieruchomości i braki formalne we wniosku

 • Jaka jest podstawa prawna, żeby wymagać we wniosku czytelnego podpisu?
 • Jakie załączniki na etapie wstępnego projektu podziału, a jakie na etapie decyzji?
 • Wniosek o podział nieruchomości dotyczy dwóch sąsiadów, którzy wymieniają się działkami i geodeta zrobił jedną mapę z projektem. Czy można złożyć dwa wnioski do jednej mapy z projektem?
 • Uzupełnienie wniosku o podział jedynie w części wynikającej z wezwania. Co zrobić? Czy do wniosku o podział powinny być załączone oryginały, czy kserokopie dokumentów?
 • Czy wypis z rejestru gruntów może być dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości? Czy strona musi zaktualizować dział II KW przed przystąpieniem do podziału nieruchomości?
 • Kiedy żądać pozwolenia od konserwatora zabytków?
 • Czy w przypadku wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, będącej pod nadzorem konserwatora zabytków, przed dokonaniem podziału należy to z nim uzgodnić czy uzyskanie pozwolenia dotyczy tylko nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?

7.4. Pełnomocnictwo do podziału nieruchomości

 • Czy w przypadku pełnomocnika należy wysłać mu wszystkie dokumenty wraz z decyzją? Czy pełnomocnik ma obowiązek przekazać właścicielowi decyzję?

7.5.Wstępny projekt podziału nieruchomości

 • Wymóg sporządzenia wstępnego projektu podziału nieruchomości na kopii mapy z PODGiK. Co zrobić w przypadku nieaktualnej mapy?
 • Czy wstępny projekt podziału musi być sporządzony na wykupionej mapie zasadniczej, czy może być na mapie, którą geodeta otrzymał do zgłoszenia?

Podział budynku usytuowanego na nieruchomości gruntowej – dokumentacja

 • Czy w przypadku podziału, w którym dzielony jest budynek możemy wymagać zaświadczenia od budowlańca?

Opinia o podziale nieruchomości w formie postanowienia jako etap postępowania podziałowego

 • Czy odmowę robimy poprzez postanowienie odmowne?
 • Czy postępowanie w sprawie podziału nieruchomości może kończyć się postanowieniem opiniującym?

Podział nieruchomości stanowiącej współwłasność

Podział nieruchomości, której współwłaścicielem lub właścicielem jest osoba małoletnia

Podział nieruchomości stanowiącej własność wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub pracownika urzędu

Zmiana strony postępowania w toczącym się postępowaniu podziałowym – przeniesienie prawa własności nieruchomości

Procedura k.p.a. przy wniosku o wycofanie lub zmianę. Umorzenie postępowania

 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli po wydaniu postanowienia, zmieni się wnioskodawcy koncepcja podziału nieruchomości? Czy wówczas wzrusza się pierwsze postanowienie?
 • PRZYKŁAD: został złożony wniosek o podział do urzędu i nie zostało wysłane zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Strona wycofała wniosek na piśmie. Czy w tej sytuacji należy wysłać pismo do tej osoby, że wniosek został wycofany i nie zostanie wydana decyzja? Czy musi być to w formie postanowienia? Czy nie odpowiadamy wcale wnioskodawcy?

Wszczęcie postępowania podziałowego z urzędu,nieruchomość stanowiąca własność gminy,realizacja celu publicznego

 • Zastosowanie art. 10 k.p.a. przy podziałach nieruchomości z urzędu
 • Czy gmina może zrezygnować z dokonania podziału nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego?
 • Czy w przypadku podziału z urzędu zgodnie z celem publicznym należy zaopiniować wstępny projekt podziału? Czy postępowanie jest uproszczone i nie zachodzi konieczność opiniowania?
 • Postanowienie nie jest konieczne w przypadku podziału z urzędu działki gminnej, ale wymagał go geodeta dokonujący podziału. Czy powinno zostać wydane postanowienie o wszczęciu postępowania?
 • Czy w przypadku wydzielenia funkcji mieszkaniowej od drogi musi być to podział nieruchomości z urzędu? Czy można dokonać podziału na wniosek gminy?
 • Czy decyzja może zostać wydana z urzędu, jeżeli postanowienie zostało wydane na wniosek gminy?
 • Co w sytuacji, gdy działka jest własnością gminy, a osoba fizyczna chciałaby od gminy nabyć działkę na powiększenie swojej działki?

8. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, k.p.a. w podziałach

 • Czy jedną decyzją podziałową można podzielić kilka działek?
 • Czy pozytywna opinia w przedmiocie zgodności podziału nieruchomości z mpzp obliguje do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości?
 • Jakie podmioty otrzymują ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości i czy powinny być one wykazywane w decyzji?
 • Kto powinien dostarczyć ostateczne decyzje podziałowe, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej: geodeta, organ zatwierdzający podział czy wnioskodawca?
 • Jeżeli stroną postępowania jest powiat, ponieważ doszło do wydzielenia działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej, to czy w przypadku ostatecznej decyzji podziałowej należy wystosować wniosek do wydziału ksiąg wieczystych o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym? Czy powiat lub wnioskodawca powinny uregulować we własnym zakresie?

9.Termin na rozpatrzenie sprawy dotyczącej podziału nieruchomości

9.1.Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

 • Czy do ww. terminu wlicza się też czas sporządzania dokumentacji przez geodetę?
 • Czy czas na wydanie decyzji liczymy od wniosku o wstępny projekt podziału?
 • Czy nie możemy wystosować pisma z informacją o konieczności uzupełnienia dokumentacji do dnia konkretnego w celu wydania decyzji?

10. Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Czy jest jakiś określony czas, który powinien minąć od ogłoszenia w gazecie do wydania postanowienia opiniującego?

11. Zakres obowiązków i czynności geodety w postępowaniu podziałowym

11.1.Status geodety w postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości

11.2.Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzana przez geodetę

11.3.Przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi

 • Czy geodeta jest stroną postępowania?
 • Czy pisma wydawane w toku postępowania powinny zostać wysłane do geodety?
 • Czy protokół z przyjęcia granic powinien być w oryginale?
 • Czy spór graniczny podczas podziału, dotyczący granic zewnętrznych, powoduje wtrzymanie czynności podziałowych?
 • Postępowanie w przypadku błędów na mapie z projektem podziału nieruchomości, sporządzonej przez geodetę?
 • Co w sytuacji, gdy mapa z projektem podziału nieruchomości nie zawiera wszystkich elementów zawartych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości?
 • Czy możemy nabić pieczęć na wydruku z dokumentu elektronicznego jako załącznik do wydawanej decyzji? Czy pieczęć powinna być umieszczona na dokumencie elektronicznym razem z podpisem elektronicznym?

12. Przegląd orzecznictwa dotyczącego podziałównieruchomości

13. Pytania urzędników dotyczące podziałów nieruchomości

 • Czy dopuszczalny jest podział nieruchomości, dla której w MPZP przeznaczenie terenu jest określone w części jako KDD (droga publiczna), w części MN (tereny mieszkaniowe) i w części R (tereny rolne), a proponowana linia podziałowa przebiega w taki sposób, że oddziela tereny przeznaczone pod KDD? W wyniku podziału powstaje działka o przeznaczeniu KDD i działka o przeznaczeniu MN i R (funkcja mieszana w tym teren rolny). Czy wójt ma właściwość zatwierdzić taki podział, w wyniku którego powstaje działka o mieszanym przeznaczeniu (w tym rolnym)?
 • Czy jednym operatem można podzielić dwie działki znajdujące się obok siebie?
 • Czy parametry dojścia i dojazdu powinny być określone w MPZP?
 • Czy dopuszczalny jest podział przy założeniu, że dla MN minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych wynosi 500 m2?
 • Czy decyzja o warunkach zabudowy jest cały czas aktualna przez wiele lat?
 • Czy dla nowego podziału trzeba nową decyzję?
 • Co, jeśli decyzja WZ dotyczy terenu 3 działek i 3 różnych właścicieli, a o wydanie decyzji wystąpił jeden?
 • Rolnik złożył wniosek o podział działki na dwie o powierzchni 0,1851 ha zabudowa zagrodowa i 0,3200 ha. Nie ma decyzji WZ. Od czego zacząć?
 • Co oznacza „nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi”? Jak to interpretować?
 • Czy jest przepis prawny, który mówi o parametrach placu do zawracania na bezprzelotowym zakończeniu dojazdu powstającego w wyniku podziału?
 • Czy podstawą do podziału może być decyzja WZ na rozbudowę?
 • Czy podział może przebiegać po granicy istniejącego budynku?
 • Kiedy podział jest robiony przez powiat?
 • Czy po złożeniu wniosku o podział wydajemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania, czy wniosek traktujemy jako wszczęcie?
 • Czy gmina można zatwierdzić podział działki będącej własnością gminy?
 • Czy zawieszać postępowanie w przypadku, gdy część dzielonej nieruchomości jest w planie, a część obecnie bez planu?
 • Czy po wydaniu postanowienia możemy wstrzymać postępowanie podziałowe poprzez wezwanie o dostarczenie pozostałych dokumentów i dać nowy termin 30 dni od dostarczenia tych dokumentów?
 • Czy wydzielana działka w trybie przepisu art. 95 pkt 7 musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej?
 • Czy jeśli dokonujemy podziału na podstawie przepisu art. 95, to od razu wydajemy decyzję?
 • Czy może zostać dokonany podział nieruchomości na podstawie przepisu art. 95 pkt 4 w celu realizacji roszczeń wynikających z przepisu art. 231 Kodeksu cywilnego, jeżeli naniesienia znajdujące się na działce są własnością właściciela nieruchomości sąsiedniej?
 • Czy można podzielić dom w zabudowie bliźniaczej po wspólnej ścianie?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel wydziela kilka razy ten sam budynek za każdym razem na mniejsze powierzchnie?
 • Czy w terenach MN może być wydzielona działka na powiększenie sąsiedniej też MN?
 • Czy można podzielić działkę na podstawie decyzji WZ na 3 działki o pow. 0,25 ha i 2 po 0,15 ha dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną?
 • Czy podział działki mniejszej niż 0,3000 ha dla rolnika jest niemożliwy?
 • Jak powinien być zapewniony dostęp do drogi przy podziale z przepisu art. 95 ust7, jeśli do wniosku została już dołączona mapa klauzulowana bez dojazdu?
 • Czy możemy wydzielić drogę wewnętrzną z działek sąsiadujących, gdzie działki znajdują się częściowo w MPZP o oznaczeniu R, a częściowo poza planem są rolnymi?
 • Co, jeśli pomiędzy wydzielaną działką a drogą publiczną jest własność Skarbu Państwa?
 • Wydano postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału. Okazało się, że geodeta pomylił numeracje dla nowo powstałych działek. Czy jeszcze raz trzeba zaopiniować wstępny projekt podziału, a wcześniejsze postanowienia uchylić?
 • Jeżeli dzielimy działkę z urzędu i zostało wydane postanowienie opiniujące, a gmina rezygnuje z podziału, to czy umarzamy postępowanie podziałowe?
 • Została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę trzech budynków mieszkalnych. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, a następnie wystąpił o zaopiniowanie podziału zgodnie z warunkami zabudowy. Czy możliwe jest wydanie opinii w sprawie podziału jako zgodnego z decyzją o warunkach zabudowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę?
 • Co w przypadku, gdy osoby chcą nieodpłatnie przekazać nieruchomość pod drogi?
 • Jak sprostować decyzję, w której nie wpisano gminy jako współwłaściciela?
 • Co w przypadku, gdy wstępny podział nieruchomości został zaopiniowany pozytywnie, geodeta wykonał operat, ale właściciele zmienili zdanie i chcą podzielić działkę inaczej? Czy można wnieść ponownie wniosek ze wstępnym podziałem? Co z wydanym postanowieniem? Czy należy je uchylić?
 • Czy można dokonać podziału na działce rolnej o pow. 3000 m2, na dwie działki 1500 m2, jeżeli na jednej stoi budynek mieszkalny?
 • Czy można brać pod uwagę pełnomocnictwo udzielone przez właścicieli nieruchomości dotyczącej podziału, jeżeli upoważniony jest geodeta?
 • Czy można dokonać podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu w trybie przepisu art. 95 pkt 7 w przypadku, gdy dana nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, w części 80 m od drogi tereny przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, a pozostała cześć przeznaczona jest na cele rolne?
 • Czy można zatwierdzić podział po liniach rozgraniczających, gdzie jedna z projektowanych działek w całości przeznaczona jest pod rolę, ale w wyniku podziału powstanie działka o powierzchni mniejszej niż 3000 m2? Czy musi być ona przeznaczona na polepszenie sąsiedniej?
 • Jakiego dokumentu nie wysyłamy geodecie – decyzji czy postanowienia?
 • Czy art. 37 ust. 2 pkt 6 ma zastosowanie do dostępu do drogi?
 • Jak sprawdzić realizację decyzji?
 • W MPZP jest wrysowana droga wewnętrzna, prywatna, o długości 10 m, której 5 m znajduje się po jednej działce i 5 m po drugiej działce. Czy możliwy jest podział jednej działki, tylko po jednej stronie i wydzielenie drogi 5 m? Czy taki podział jest dopuszczalny?
 • Czy wydzielając drogę wewnętrzną powinniśmy zbadać warunki techniczne, takie jak odpowiednia szerokość drogi, która zapewni połączenie z drogą publiczną?
 • Czy można podzielić działkę, oddzielając teren rolny od mieszkaniowego, mimo że nie spełnia parametrów?
 • Jeżeli wydzielana działka drogowa nie ma żadnego połączenia z inną drogą publiczną, to czy należy jej zapewnić dostęp zgodnie z zasadą, że podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej?
 • Co w sytuacji, gdy decyzja o warunkach zabudowy została wydana na budowę budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, a właściciel chce wydzielić budynek mieszkalny na podstawie przepisu art. 95 pkt. 7?
 • Ile czasu ważne jest postanowienie o zaopiniowaniu podziału nieruchomości?
 • Czy na postanowienie z przepisu art. 62 k.p.a. służy zażalenie?
 • Czy postanowienie należy uzasadnić, jeżeli jest pozytywne?
 • Czy dokonując opinii do podziału, a potem wydając decyzję powinno się najpierw wszcząć postępowanie, wydać opinię, zakończyć postępowanie i wydać decyzję?
 • W jakich przypadkach wymagane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania?
 • Jeżeli zostało wydane postanowienie o zgodności z planem, a wnioskodawcy zmieniła się koncepcja podziału, to czy umarzamy postępowanie decyzją?
 • Jak udowodnić istnienie minimum dwóch budynków na działce, wymaganych do zrealizowania podziału z przepisu art. 95 ust. 1?
 • Czy można dokonać podziału z przepisu art. 95 ust. 7, jeśli budynek mieszkalny jest w trakcie budowy?
 • Czy może zostać dokonany podział na działce rolnej o powierzchni 3000 m2 na dwie działki 1500 m2, jeżeli na jednej stoi budynek mieszkalny?
 • Na co powołać się odmawiając podziału, jeżeli idzie po ścianie budynku gospodarczego?
 • Co w przypadku starego budynku, który nie posiada pozwolenia na budowę?
 • Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym dwulokalowym. Jest współwłasność na działkę i na budynek, ale podział byłby niezgodny z zapisami MPZP. Czy jest możliwe dokonanie takiego podziału na podstawie przepisu art. 211 k.c.?
 • Na podstawie jakiego przepisu można podzielić dom w zabudowie bliźniaczej jednego właściciela, każdy ma odrębne media?
 • Czy można dokonać podziału nieruchomości jako podstawę prawną przyjmując jednocześnie dwa przepisy – art. 95 pkt 7 i art. 93 ust. 3b?
 • Gmina chce podzielić drogę wewnętrzną i część drogi sprzedać, ponieważ odcinek jest już niepotrzebny do komunikacji, a poprawiłoby to warunki uprawy sąsiednich pól. Na jakiej podstawie dokonać podziału, jeżeli działka w MPZP jest przeznaczona pod drogę, ale powstała droga wojewódzka, która zmieniła komunikację w tym miejscu?
 • Jak rozumieć działkę budowlaną, niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego?
 • Czy dopuszczalny jest podział z przepisu art. 95 pkt 7, jeżeli rok temu działka została wydzielona zgodnie z planem, powstał dom, a teraz chcą wydzielić mniejszą działkę?
 • Czy na terenach zamkniętych podziałów nieruchomości nie powinien dokonywać wojewoda?
 • Jak się ma pojęcie zabudowy zagrodowej do podziału w trybie przepisu art. 95 ust. 7, gdzie wydzielamy budynek mieszkalny od budynków gospodarczych?
 • Czy podziału powyżej 0,3000 ha dokonuje geodeta?
 • Jeżeli nie dojdzie do przeniesienia własności w okresie pół roku, to czy urząd powinien wydać decyzję w tej sprawie?
 • Czy w decyzji opisujemy i wskazujemy, która działka stanowi drogę wewnętrzną?
 • Co w przypadku, gdy dokonujemy podziału działki w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości i żadna z powstałych działek nie ma dostępu bezpośredniego do drogi, natomiast wszystkie nieruchomości dookoła są tej samej właścicielki?
 • Jeśli wydzielana działka nie ma dostępu do drogi publicznej, to nie powinniśmy wydawać decyzji negatywnej, tylko ustanowić służebność?
 • Czy mieszkaniec może bezpłatnie przekazać część działki pod drogę publiczną?
 • W decyzji nie został powołany przepis art. 98 i w treści decyzji nie było zapisu o tym, że działka przechodzi z mocy prawa na własność i starostwo nie przeniosło własności pomimo tego, że był zapis, iż działka przeznaczona jest pod drogę publiczną. Co w takiej sytuacji?
 • Czy przy podziale z przepisu art. 98 ust. 1 bez MPZP wymagana jest decyzja o lokalizacji celu publicznego?
 • Jeżeli prezydent miasta zatwierdza podział z urzędu dzieląc grunt, będący własnością miasta, powinien formalnie wszcząć postępowanie?
 • Czy wniosek o zaopiniowanie podziału o zgodności z planem muszą podpisać wszyscy właściciele?
 • Czy zarządca drogi, występujący z wnioskiem o podział nieruchomości, musi wykazać interes prawny?
 • Czy decyzję z mapą wysyłamy do strony sami, czy na wniosek?
 • Czy zgodnie z k.p.a. należy zawiadomić o niedotrzymaniu terminu, jeśli strona nie dostarczyła projektów podziału przed wydaniem decyzji?
 • Jaki termin wyznaczyć na dostarczenie projektów? Na jaki okres przedłużyć postępowanie?
 • W jaki sposób zrobić odpis decyzji i załączników? Czy wystarczy kserokopia za zgodność z oryginałem?
 • Czy po wydaniu postanowienia opiniującego wnioskodawca składa mapy wraz z załącznikami bez pisma przewodniego?
 • Podział kamienicy w zabudowie pierzejowej. Działka przylega do drogi publicznej (skrzyżowanie dwóch ulic), a po wydzieleniu tylko jedna z działek będzie miała dostęp do bramy wjazdowej, natomiast druga działka będzie mieć jedynie dostęp do klatki schodowej. Czy należy umieścić w decyzji warunkiem z przepisu art. 99?
 • Czy zarządca drogi może wystąpić z wnioskiem o podział nieruchomości osoby fizycznej w celu wydzielenia działki pod poszerzenie drogi gminnej?
 • Czy musi być decyzja lokalizacji inwestycji publicznego?
 • Jeśli wniosek składają cztery strony i wysyłając decyzje z mapą nie jesteśmy w stanie wysłać każdej stronie oryginału (do wniosku mamy 3 mapy), to czy wysyłamy kopię za zgodność z oryginałem? Czy użytkownik wieczysty może podzielić działkę bez zgody właściciela?
 • Czy można podzielić działkę, która jest w tym momencie objęta podziałem pod powiększenie drogi publicznej, ale nie została jeszcze wydana decyzja podziałowa (ZRID), a właściciel chce podzielić działkę na powiększenie nieruchomości sąsiedniej? Czy można wydać decyzję w tym zakresie?
 • W ewidencji gruntów jest zapis: Skarb Państwa - własność, KOWR - wykonywanie prawa własności Skarbu Państwa i innych praw rzeczowych. Kto powinien złożyć wniosek o podział: SP czy KOWR?
 • W ewidencji gruntów zapis: Województwo opolskie - własność, Zarząd Dróg Wojewódzkich - wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych. Kto będzie stroną: województwo czy zarząd dróg?
 • Czy do zatwierdzenia podziału działki przylegającej bezpośrednio do drogi krajowej wnioskodawca musi mieć zgodę od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad?
 • Jakie mogą być odrębne przepisy, o których mowa w przepisie art. 94 ust. 1 pkt 1?
 • Czy można dokonać podziału działki na trzy działki w oparciu o dwa przepisy art. 95 pkt 7 i art 94 ust 1 pkt 2.? Geodeta chce podzielić działkę na trzy działki. Nie ma tam planu miejscowego. Stoi na niej dom z garażem i chce wydzielić jeszcze dwie dodatkowe działki dla swoich dzieci. Klient ma wydane warunki na nowy dom, ale tylko na część tej działki
 • Na jakiej podstawie podzielić działkę będącą własnością osoby fizycznej, która ma użytek Bi i Bp, nie ma planu zagospodarowania, nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy? Gmina chce dokonać podziału, gdyż po wznowieniu granic przez właściciela okazało się, że część asfaltu jest w działce osoby fizycznej. Działka gminy, która przylega do działki osoby fizycznej, jest drogą wewnętrzną, nie została zaliczona, zgodnie z uchwałą rady miejskiej, do kategorii drogi publicznej
 • Czy gmina wydaje postanowienie w przypadku podziału działek rolnych?
 • W jakich sytuacjach możemy zaniechać uzasadnienia postanowienia na podstawie przepisu art. 107 k.p.a. par 4, który odnosi się zarówno do decyzji jak i postanowień?
 • Co w przypadku, gdy zostało wydane pozytywne postanowienie, jednak nie został zbadany dostęp do drogi publicznej, a przy wydaniu decyzji okazało się, że nie będzie możliwy zjazd, więc brak dostępu?
 • Co, jeżeli w postanowieniu był określony dostęp do drogi, a przy wydaniu decyzji okazuje się, że nie będzie możliwy zjazd?
 • Gmina planuje odkupić część działki sąsiadującej. Na tej działce stoi budynek banku - klasa ziemi RIIIa i Ba. Pod budynkiem jest klasa Ba, zaś gmina chce kupić działkę z klasą IIIa. Na tym terenie jest tylko studium. Jak podzielić działkę banku, żeby gmina mogła ją odkupić. Podział przepisów 94 ust. 1 pkt 1?
 • Czy protokół badania KW sporządzony przez geodetę może stanowić dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości?
 • Czy może być internetowy wydruk z KW bez potwierdzenia sądu?
 • Czy podział na z przepisu art. 95 pkt 7 na klasie Br - wyodrębnienie budynku mieszkalnego od reszty gospodarstwa można dokonać w oparciu o w/w przepis?
 • Na jakim etapie powinien być skończony nowo postawiony budynek w oparciu o przepis art. 95 pkt 7? Czego powinniśmy wymagać?
 • Jak traktować podziały, jeśli mamy zabudowę zagrodową, a w MPZP jest zapis dla MR, że „dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej na działkach o pow. min. 800 m2 jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego na warunkach określonych na obszarze MN”? Czy zabudowy zagrodowej nie powinniśmy traktować jako terenu rolnego?
 • Czy na terenie obowiązywania planu miejscowego można dokonać podziału w oparciu o przepis art. 93 ust. 2a - powiększenie sąsiadującej działki? Działka jest objęta planem miejscowym, klasa ziemi III i IV
 • Co robić w sytuacji, gdy w MPZP działka ma przeznaczenie rolne, ale też część gruntu przeznaczona jest na poszerzenie drogi gminnej? Czy w związku z tym, że jest poszerzenie drogi, to podział trzeba opiniować zgodnie z planem?
 • Co rozumieć pod pojęciem „regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomości”?
 • Jeżeli na terenach budowlanych następuje powiększenie sąsiedniej działki budowlanej, to czy w decyzji musi być zawarty warunek przeniesienia własności w okresie 6 miesięcy?
 • Czy w decyzji powinno się wpisywać na powiększenie której działki będzie wydzielana działka o pow. mniejszej niż 0,30 ha?
 • Na którym etapie powinno być uzgodnienie dostępu do drogi publicznej? Na etapie postanowienia czy decyzji?
 • Co ze zmianą klasyfikacją gruntów pod drogi, które powstały w wyniku podziału działek, które posiadają R i Ł?
 • Z czego wynika, że sam wniosek strony powoduje wszczęcie postępowania? W naszej gminie jest praktyka wysyłania pisma ze wszczęciem. Czy to błąd?
 • Jeżeli wydamy postanowienie opiniujące, to czy wnioskodawca ma obowiązek dokonać podziału?
 • Czy w przypadku złożenia wniosku o podział, jeśli w załączonych dokumentach nie ma postanowienia, bo nie było nigdy wydane, to powinniśmy rozpatrzeć wniosek jako żądanie wydania postanowienia i dalszego procedowania, aż do wydania decyzji o podział, czy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?
 • Czy przy podziale działki z budynkiem granica musi być narysowana na budynku czy tylko na gruncie?
 • Czy po opiniowaniu powinniśmy czekać na kolejny wniosek o decyzję czy odczekać 7 dni na zażalenie i od razu przejść do wydania decyzji?
 • Połączenie i ponowny podział. Jaką działkę dzielimy w tym artykule? Czy jest to działka „wirtualna” powstała z połączenia, której nie ma w zasobie geodezyjnym? Jak wygląda wykaz zmian gruntowych przy takim podziale?
 • Czy do drugiego etapu podziału (postanowienie wydane pozytywne pół roku temu) geodeta powinien pisać wniosek o wydanie decyzji? Czy wystarczy złożyć mapy z protokołem z czynności?
 • Czy przy podziale działki służącej wydzieleniu budynku mieszkalnego art. 95, ust. 7 można dokonać podziału wyznaczając granicę po ścianie budynku mieszkalnego, który przylega do budynku klasyfikowanego, jako inny budynek niemieszkalny? Co z zachowaniem odległości w przypadku, kiedy w budynku są otwory okienne?
 • Kto ma wydać decyzję podziałową z przepisu art. 98b?
 • Czy przed wydaniem decyzji podziałowej konieczne jest wydanie zawiadomienia o zapoznaniu się z aktami?
 • Jeśli w rejonie minimalna powierzchnia wydzielanej działki wynosi 5 m2 ze względu na przepisy ppoż, co skutkuje trudnościami w uzyskaniu pozwolenia na budowę, to co w takim przypadku? Czy nie jest to zbyt mała powierzchnia?
 • Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 10 m drogi wewnętrznej, to czy możemy wydzielić drogi węższe?
 • Czy podział na polepszenie działki sąsiedniej dotyczy tylko działek oznaczonych pod zabudowę mieszkaniową?
 • Czy jest określona szerokość dojazdu i przechodu przy ustanawianiu służebności do nieruchomości powstającej po podziale?
 • Jeżeli podział jest ze służebnością, to czy taka służebność powinna być zawarta na mapie?
 • Czy służebność dojazdu powinna zostać naniesiona na mapkę podziałową, jeżeli wydzielana działka nie ma dostępu do drogi publicznej?
 • Czy dokonując podziału działki na powiększenie nieruchomości sąsiedniej można zatwierdzić podział, jeżeli działka nie ma dostępu do drogi?
 • Czy warunki zabudowy określają parametry wydzielanych działek?
 • Kto jest stroną w postępowaniu o podział nieruchomości na powiększenie? Czy tylko właściciel działki?
 • Będziemy dokonywać podziału nieruchomości o powierzchni 68 m2 z działki zabudowanej blokiem mieszkalnym na poprawę warunków działki przyległej niezabudowanej. W jakiej odległości po podziale powinna znajdować się granica od bloku?
 • Kiedy przeprowadzany jest podział rolny?
 • Strona wnioskuje o podział 5 działek i drogi, ale sąsiad obok ma już wydzielone działki i drogę o szerokości 3 m. Strona, która chce dokonać podziału twierdzi, że uzgodniła z sąsiadem podział wydzielenie 2 m drogi i wspólne korzystanie z niej. Czy można wymagać od sąsiada oświadczenia, że zgadza się na to?
 • Czy gmina może zamienić działkę stanowiącą drogę w planie i studium (droga) na działkę leśną i wydzielić nowy dojazd do nieruchomości? Czy rada gminy może wyrazić zgodę na taką zamianę?
 • Czy wydajemy opinię w przypadku, gdy gmina sama chce dokonać podziału nieruchomości?
 • Podczas podziału w gminie nie było praktyki robienia wszczęcia, zawiadamiania i dodatkowych elementów z k.p.a., tylko opinia, dokonanie podziału i ewentualne wezwanie kogoś do uzupełnienia braków. Czy powinniśmy zmienić postępowanie?
 • Czy podział nieruchomości na dwie jest uzasadniony, jeżeli wybudowano na działce dwa domy bliźniacze? Podział jest niezależny od planu. Przepisy stanowią celowość takiego podziału, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonalności tychże budynków, a nie z racji wygody dla potencjalnych nabywców. Jak uzasadnić konieczność takiego podziału?
 • Kiedy wydać negatywną decyzję przy przepisie art. 95?
 • Czy każdy budynek w ramach nowych granic musi mieć zapewnioną infrastrukturę wyłącznie w ramach nowych granic? Czy przyłącze wody może przebiegać przez sąsiednią działkę?
 • Czy powinno się wymagać rzutów, jeżeli jest komin? Czy powinien być wyrysowany podział po rzutach określający, które wentylacje i kominy należą do danych nieruchomości?
 • Czy rzut musi być podpisany przez architekta?
 • Co z podziałem, jeżeli linia podziału przechodzi przez budynek gospodarczy?
 • Czy przepis art. 95 można zastosować do budynków w trakcie budowy, które nie są ujawnione w EGiB?
 • Czy w przypadku wydzielania pasa poszerzającego drogę gminną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wydajemy decyzję?
 • Czy na drogach wewnętrznych poniżej 0,3 na terenach rolnych wydajemy decyzję?
 • Podział działki gminnej pod budynkiem. Po podziale na nowo powstałej działce o powierzchni 0,23 ha stary budynek zostanie zburzony, a działka zostanie przekazana policji na wybudowanie komisariatu. Na jakiej podstawie dokonać podziału?
 • Właściciel nieruchomości złożył wniosek o wydzielenie z jego działki kapliczki, którą ma przejąć gmina i ją odnowić. Z jakiego przepisu prawnego najlepiej skorzystać?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel nie godzi się na wysokość odszkodowania?
 • Plan zagospodarowania przestrzennego określa wielkość działki pod usługi – minimalna powierzchnia 2000 m2. Projektując taki podział zgodnie z linią rozgraniczającą planu zagospodarowania przestrzennego uzyskujemy działkę poniżej 2000 m2, gdyż działka dzielona jest wąska. Czy taki podział może być zgodny z planem?
 • Czy w decyzji zamieszczamy adresy właścicieli działki dzielonej?
 • Wniosek o podział nieruchomości został złożony drogą elektroniczną, a mapa jest w formie papierowej. Jak ma wyglądać decyzja? Czy musi zostać podpisana elektronicznie przez kierownika?
 • Co, jeżeli zostało złożone postanowienie i strona nie złożyła reszty dokumentów? Co, jeżeli wystąpiła o nową opinię?
 • Jeżeli podział dotyczy dwóch działek sąsiednich stanowiących odrębne nieruchomości i składany jest jeden wspólny wniosek o podział, to czy wydajemy jedną decyzję zatwierdzającą podział?
 • Czy działka zabudowana może być wydzielona na podst. niesprzeczności z przepisami odrębnym, jeżeli jedna przeznaczona będzie do sprzedaży budynku z nadleśnictwa, natomiast druga pozostaje w ich władaniu?
 • Co należy rozumieć przez „możliwość zagospodarowania wydzielonych działek gruntu”?
 • Czy w uzasadnieniu można zapisać, że po podziale działka będzie stanowić jedną nieruchomość?
 • Jak wygląda zapis wynikający z przepisu art. 98, który mówi, że działka po podziale z mocy prawa staje się własnością gminy lub powiatu? Jakie czynności ma przeprowadzać organ po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej w trybie przepisu art. 98?
 • Czy możemy wymagać od wnioskodawcy określenia, która działka po podziale będzie stanowić czyją własność?
 • Co z inwestycjami na WZ, do których w myśl przepisu art. 61 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się odstępstwa?
 • Jakim trybem dokonać podziału działki, gdy gmina weszła na działkę prywatną z chodnikiem i chce uregulować stan prawny?
 • Czy można uznać różnicę pomiędzy wstępnym projektem a projektem do decyzji, jeżeli są 2 metry różnicy w pierwotnym podziale?
 • Czy do protokołu musi być zawsze załączony szkic na podstawie rozporządzenia?
 • Jak ma wyglądać wykaz synchronizacyjny? Do czego on służy?
 • Czy do podziału nieruchomości zgodnie z MPZP przydaje się wykaz zmian gruntowych?
 • W gminie wydział budownictwa opiniuje podział, a wydział nieruchomości wydaje decyzje. Wnioskodawca składa najpierw wniosek do budownictwa o zaopiniowanie, później drugi wniosek o wydanie decyzji składa do nieruchomości. Czy wydział nieruchomości wszczyna wtedy oddzielne postępowanie administracyjne? Czy traktujemy to jako jedno postępowanie?
 • Co z wydzieleniem działki budowlanej z użytkiem B z większej działki rolnej?
 • Czy możliwy jest podział działki rolnej niezabudowanej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, jeżeli jest jeden właściciel i jedna KW?
 • Czy w uzasadnieniu decyzji powinniśmy zawierać informację o tym, którędy będzie się odbywał dojazd do działki?
 • Co w przypadku, gdy jest pośredni dostęp przez prywatną działkę? Czy trzeba dopisać o konieczności ustanowienia służebności?
 • W którym momencie przybijamy na mapie pieczątkę z adnotacją zatwierdzającą podział?
 • Strony zawnioskowały o podział nieruchomości. Załączono do wniosku mapy z podziałem nieruchomości z opieczętowaniem starostwa powiatowego. Będzie to podział na podstawie przepisu art. 98. Nie otrzymaliśmy wcześniej map ze wstępnym projektem podziału. Jak teraz postąpić? Czy teraz powinniśmy zwrócić się o uzupełnienie braków formalnych wniosku, tj. dostarczenie nowych map ze wstępnym projektem podziału?
 • Czy decyzję po uprawomocnieniu można wysłać do wydziału ksiąg wieczystych?
 • Jeżeli stroną postępowania jest małżeństwo, to czy wydajemy jedną decyzję?
 • Jaki jest maksymalny termin od postanowienia do decyzji? W jakim czasie strona ma złożyć dokumenty do zatwierdzenia podziału?
 • Czy należy wydzielić drogę wewnętrzną zgodnie z planem, jeśli działka dzielona znajduje się pomiędzy drogą powiatową a gminną?
 • Czy we wniosku o wydanie postanowienia i decyzji powinna być wzmianka w jakim trybie zostanie dokonany podział?
 • Czy należy wydzielić KDW, jeżeli działka ma dostęp do drogi gminnej, ale w planie jest, że musi być dostęp do działki przez drogi niższej klasy?
 • Co jeśli WZ obejmują budowę 2 domów a w podziale zaprojektowany jest podział na 3 działki, w tym dwie na zabudowę a jedna jako pas roli?
 • Czy można wydzielić działkę pod wybudowany już słup trafostacji, który powstał na podstawie pozwolenia na budowę?
 • Jeśli podczas zawieszenia uchwalony zostanie plan, to czy opiniujemy zgodnie z planem?
 • Na działce jest pas lasu, a WZ nie może go obejmować. Las leży bezpośrednio przy drodze gminnej, a z tyłu rola objęta WZ. Jak rozwiązać kwestię dostępu do drogi?
 • Czy zawsze bezwzględnie należy odmówić wydania opinii w sprawie podziału w trybie przepisu art. 95?
 • Czy możliwy jest taki podział, jeśli liczniki nie będą w wydzielanej działce?
 • Co, jeśli szambo nie mieści się na wydzielanej działce?
 • Czy wydanie warunków zabudowy na 0,1000 ha na działce, która ma 10 ha oznacza, że wydano dla tej nieruchomości warunki zabudowy, w związku z czym nie można uznać całej nieruchomości jako spełniającą definicję nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne (przepis art. 92 ust. 2)?
 • Jak weryfikujemy możliwość zrealizowania zjazdu na etapie podziału?
 • Jaki jest termin na wypłacenie odszkodowania?
 • Kiedy wydajemy postanowienie, a kiedy decyzję?
 • Czy przed wydaniem decyzji należy wydać zawiadomienie o zakończeniu postepowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją?
 • Kiedy występujemy o zgodę do wojewódzkiego konserwatora zabytków? Czy powinniśmy sprawdzić, czy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków?
 • Co jeżeli geodeta popełnił błąd w numerze księgi wieczystej? Czy powinniśmy zawiadomić właściciela o błędzie?
 • Czy protokół z ustalenia granic musi być podpisany przez właścicieli? Co jeśli ich nie ma? Czy geodeta powinien napisać w protokole, że właściciele się nie stawili?
 • Co jeśli granice nie pokrywają się z planem?
 • Gmina chce dokonać podziału działki prywatnej na poszerzenie drogi gminnej, ale właścicielka jest za granicą. Brak dokładnego adresu, a udostępniane w rejestrze gruntów są nieprawidłowe. Nie można zastosować przepisu art. 98. Brak wniosku. Czy możemy dokonać podziału z urzędu?


Prowadzący

Aleksandra Drozdowska - praktyk, ponad 14 lat pracująca na stanowisku Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Obecnie pracuje w prężnie rozwijającej się Rumi. Do obowiązków należy m. in. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozgraniczeń nieruchomości. W 2008 r. ukończyła: Geodezja i Kartografia, zakres: Geodezja i systemy informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe Postępowanie Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
17 czerwca 2024
od 599.00
29 sierpnia 2024
od 599.00
25 listopada 2024

Podobne szkolenia