Wideoszkolenie: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - szczegółowe omówienie zasad. Jak organ przyznający dofinansowanie może przygotować się do kontroli? Jak poprawnie wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku problemowych sytuacji? Jakie są różnice między dofinansowaniem młodocianych pracowników a pomocą „de minimis”?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin, którzy prowadzą postępowania administracyjne w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szkolenie ma charakter praktyczny - omówienie procedury prowadzenia postępowania administracyjnego
Podczas wideoszkolenia nasz Ekspert szeroko omówi problemy związane z procedurą przyznania dofinansowania. Dowiedzą się Państwo jak obliczyć okres kształcenia i należną kwotę dofinansowania (warto przygotować te dane z obecnie prowadzonych przez siebie spraw i sprawdzić je z ekspertem). Podpowiemy również, jak usprawnić pracę z dokumentami składanymi przez wnioskodawców, a także, na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich weryfikowania Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak (i czy w ogóle można) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łączyć z pomocą „de minimis”?
 • Formularz - tabela „D” – czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Jak rozliczać urlopy bezpłatne młodocianych pracowników, a także za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19?
 • Jak wygląda przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór postanowienia o przekazaniu wniosku do właściwego organu
 • Wzory decyzji odmownej i pozytywnej
 • Wzory oświadczeń dla pracodawców
 • Wzory dokumentów, które ma złożyć pracodawca
 • Wzór poprawnie wypełnionego formularza w części D
 • Metryka sprawy
 • Wzory rejestrów wydanych decyzji
 • Wzór rejestru wydanych zaświadczeń
 • Wzór pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych;


Szczegółowy program szkolenia:

1. Szczegółowe omówienie zasad przyznawania dofinansowania młodocianych pracowników

 • Wyjaśnienie procedury przyznawania dofinansowania krok po kroku oraz jej przebiegu od strony praktycznej
 • Kto pełni nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników?
 • Jaka jest różnica między „nauką zawodu” a „przygotowaniem zawodowym”?
 • Dla kogo jest nauka zawodu a dla kogo przyuczenie do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są rodzaje dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego?
 • Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o dofinansowanie?
 • Jakich dodatkowych dokumentów możemy wymagać od wnioskodawcy?
 • Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy złożonego wniosku?
 • Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne?
 • Czy decyzja o przyznaniu dofinansowania ma mieć formę skróconą, czy rozbudowaną?
 • Jakie są terminy załatwiania spraw i kiedy można przedłużyć postępowanie?
 • Kiedy wnioskodawca może wnieść ponaglenie ?
 • W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać wniesione ponaglenie organowi wyższego stopnia?
 • Kto i w jaki sposób może reprezentować wnioskodawcę. Zasady dotyczące pełnomocnictw.
 • Czy metryka sprawy naprawdę musi być? Jeżeli tak to jak trzeba ją napisać?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w postępowaniu o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?
 • Jakie zawody są rozpatrywane w procedurze przyznania dofinansowania?
 • Jaki wpływ na procedurę dofinansowania młodocianych pracowników ma prawo rzemieślnicze?
 • Które zawody klasyfikowane są jako „rzemieślnicze”?
 • Na jakie zawody jest istotne zapotrzebowanie?
 • Czy wyższa kwota dofinansowania dotyczy tylko zawodów wyszczególnionych na rynku krajowym, czy też tych ujętych na szczeblu wojewódzkim?
 • Jak tworzona jest prognoza zapotrzebowania na zawody na kolejne lata?
 • Kiedy maksymalnie można przyznać kwotę dofinansowania w wysokości 8081 zł lub 10 000zł, a kiedy 5 588 zł?
 • Jak obliczyć kwotę dofinansowania w przypadku krótszego okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie?
 • Jak wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy?
 • Jak rozliczać urlopy bezpłatne młodocianych pracowników i za okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19?
 • Jak rozliczać dofinansowanie w czasie pandemii?
 • Jak naliczyć dofinansowanie w przypadku, gdy młodociany pracownik nie chodził do pracy przez pełny miesiąc?
 • Jak wygląda przyznawanie dofinansowania w przypadku różnych form prowadzenia działalności?
 • Jak pracodawca może się starać o dotację z OHP?
 • Jakie są różnice między pomocą przyznaną przez OHP a kwotą przyznaną za dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników?
 • Jak rozliczać refundację z OHP?
 • Wyjaśnienie zasad pomocy „de minimis”
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć, by uzyskać pomoc „de minimis”?
 • Jakie są różnice między pomocą „de minimis” a dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jak (i czy w ogóle można) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łączyć z pomocą „de minimis”?
 • Jakie dane wnioskodawca powinien zamieścić w formularzu informacji? Omówienie dokumentu punkt po punkcie
 • Formularz - tabela „D” – czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Firma złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu (wtedy nie przekroczyła limitu dofinansowań). Pracownik samorządowy zajął się wnioskiem w styczniu, ale wtedy firma już przekroczyła górny pułap pomocy „de minimis”. Na podstawie której informacji powinien być rozpatrywany wniosek – tej z grudnia czy tej ze stycznia?
 • Czy wydruk z SUDOP-u jest obowiązkowy?


2. Obowiązki i wymagania stawiane przed pracodawcą

 • Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba ucząca młodocianego pracownika?
 • Na jakiej podstawie są zawierane umowy z młodocianymi pracownikami?
 • Na jakiej podstawie i w jakim przypadku można rozwiązać umowę z młodocianym?
 • Jakie dokumenty musi przedstawić pracodawca starający się o dofinansowanie?
 • Co zrobić jeżeli młodociany pracownik nie dostarczy pracodawcy dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu?
 • Czy pracodawca (osoba prowadząca przygotowanie zawodowe) może nabyć potrzebne uprawnienia w trakcie kształcenia pracownika młodocianego?
 • Czy w przypadku spółki trzeba weryfikować kwalifikacje wszystkich członków?
 • Kto ma obowiązek potwierdzić dane złożone przez pracodawcę?
 • Kim jest rzemieślnik? Zastosowanie definicji w praktyce
 • Kto może się zrzeszać w Izbie Rzemieślniczej?
 • Jak udokumentować status rzemieślnika?
 • Na jakiej podstawie weryfikować status pracodawcy jako rzemieślnika? Czy oświadczenie woli wystarczy?
 • Czy jest wymagana przynależność do Izby Rzemieślniczej, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Jakie dokumenty ma składać rzemieślnik?
 • Omówienie ustawy o rzemiośle – kiedy stosować zapisy w niej zawarte?
 • Czy jest wymagane złożenie zaświadczenia od kuratora oświaty?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Jaki wpływ na egzaminy młodocianego pracownika mają kwalifikacje szkolącego?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?
 • Przejęcia pracownika: co zrobić w sytuacji, gdy umrze właściciel firmy? Spadkobiercy mogą dalej szkolić młodocianego pracownika? Jakie dokumenty powinny zostać złożone w tym przypadku?
 • Co zrobić, gdy kilka osób w firmie uczy młodocianego pracownika? Wszystkie te osoby mają przedstawić uprawnienia, czy np. tylko osoba sprawująca pieczę nad młodocianym pracownikiem ma mieć kwalifikacje ?
 • Ilu młodocianych pracowników można zatrudnić w jednej firmie?
 • Gdzie i kiedy należy wywiesić listę firm, które otrzymały dofinansowanie?

3. Młodociani pracownicy – egzaminy, formy zatrudnienia, zmiany w trakcie trwania nauki

 • Jaka forma zatrudnienia obowiązuje w przypadku młodocianych pracowników?
 • Jakie są formy egzaminów? Od czego zależy forma egzaminu, który ma zdawać młodociany pracownik?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników kończących naukę zawodu?
 • Gdzie młodociany pracownik powinien zdawać egzamin?
 • Kto ma obowiązek weryfikacji i dopuszczenia do zdania właściwego egzaminu i weryfikacji zgłoszenia formy egzaminu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy w trakcie trwania okresu kształcenia młodociany pracownik postanowi rozwiązać umowę z pracodawcą?
 • Co zrobić w przypadku, gdy młodociany pracownik zmieniał pracodawcę 4 razy w ciągu roku?
 • Co w przypadku, gdy uczeń zmieni w trakcie przygotowania zawodowego, w którym jest objęty dofinansowaniem, miejsce zamieszkania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zmieni nazwisko w trakcie trwania dofinansowania? Czy wystarczy oświadczenie młodocianego pracownika/pracodawcy, który sprawuje pieczę nad młodocianym pracownikiem? Czy może musi być odpis z USC?

4. Kontrole

 • Kto sprawdza, na co spożytkowano przyznane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie możliwości kontroli pracodawcy ma jednostka samorządowa?
 • Co zrobić, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jak jednostka samorządowa może przygotować się do kontroli?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przed kontrolą?


Prowadzący

Ewa Rahman - praktyk, pracownik samorządowy w wydziale szkół ponadpodstawowych, w ostatnich 4 latach przygotowała kilkaset decyzji przyznających i odmawiających dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ma bogate doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji prowadzonych spraw, również w procedowaniu skarg wnioskodawców do SKO.Zna orzeczenia sądów podtrzymujące w mocy każdą z zaskarżonych a przygotowanych przez siebie decyzji, a także ma doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji do kontroli w zakresie merytorycznym oraz finansowym.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
05 sierpnia 2021
od 399.00
03 września 2021
od 399.00
29 września 2021
od 399.00
15 października 2021
od 399.00
16 listopada 2021
od 399.00
09 grudnia 2021

Podobne szkolenia