Wideoszkolenie: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Procedura przyznawania dofinansowania oraz jej przebiegu od strony praktycznej - omówienie niestandardowych przykładów w świetle obowiązujących przepisów - Czy należy się dofinansowanie, jeżeli pracodawca nie złożył do organu zawiadomienia po zawarciu umowy z młodocianym? Czy licząc kwotę dofinansowania powiększamy najpierw o wartość prognozy czy o waloryzację?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników jednostek samorządowych miast i gmin, którzy prowadzą postępowania administracyjne w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Poznaj lepiej kwestię dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników w związku z nowelizacją!
Podczas wideoszkolenia nasz ekspert szeroko omówi problemy związane z procedurą przyznania dofinansowania. Dowiedzą się Państwo, jak obliczyć okres kształcenia i należną kwotę dofinansowania (warto przygotować te dane z obecnie prowadzonych przez siebie spraw i sprawdzić je z ekspertem). Podpowiemy również, jak usprawnić pracę z dokumentami składanymi przez wnioskodawców, a także na co zwrócić szczególną uwagę podczas ich weryfikowania Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy zatwierdzenie programu kursu pedagogicznego przez kuratora jest warunkiem koniecznym dofinansowania? Jeżeli tak to od którego kuratora? Czy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika?
 • Czy 3 miesiące na złożenie wniosku liczymy od dnia wydania dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu, czy zdania egzaminu?
 • Jeśli instruktor nie jest mistrzem, ale jest po liceum i ma 4 letni staż pracy, to w jaki sposób należy ten staż zweryfikować? Czy wystarczy oświadczenie?
 • Jak obliczyć kwotę dofinansowania w przypadku dłuższego niż 36 miesięcy okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie?
 • Czy wymagamy oświadczenia o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę i uzyskanym dofinansowaniu z OHP na ucznia? Jeżeli osoba napisze, że wydała 18 000 zł, a dostała z OHP 12 000 zł, to czy wypłacamy maksymalną kwotę?
 • Czy pracodawca (osoba prowadząca przygotowanie zawodowe) może nabyć potrzebne uprawnienia w trakcie kształcenia pracownika młodocianego?
 • Jakie warunki musi spełnić instruktor praktycznej nauki zawodu, który ma tytuł inżynier logistyki, aby móc kształcić w zawodzie kucharz?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór poprawnie wypełnionego formularza w części D
 • Wzór postanowienia o przekazaniu wniosku do właściwego organu
 • Wzory decyzji odmownej i pozytywnej
 • Wzory oświadczeń dla pracodawców
 • Wzory dokumentów, które ma złożyć pracodawca
 • Metryka sprawy
 • Wzór rejestru wydanych decyzji
 • Wzór rejestru wydanych zaświadczeń
 • Wzór pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy prawidłowe jest zawiadamianie wnioskodawcy o wszczęciu postępowania?
 • Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z wszczęciem postępowania?
 • Gdzie sprawdzić czy zawód jest pokrewny?
 • Czy można waloryzować od kwot bazowych, czyli od 8081?
 • Czy kwoty dofinansowania liczymy samodzielnie czy stosujemy do tego kalkulator?
 • Jaka wysokość waloryzacji w przypadku decyzji wydanych w marcu br., które dotyczyły roku zeszłego?

1. Szczegółowe omówienie zasad przyznawania dofinansowania młodocianych pracowników - aktualny stan prawny wraz z niezbędnymi informacjami o postępowaniu

 • Kto i kiedy może starać się o dofinansowanie kosztów kształcenia?
 • Jaka jest różnica między „nauką zawodu”, a „przygotowaniem zawodowym”?
 • Dla kogo jest nauka zawodu, a dla kogo przyuczenie do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są rodzaje dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego?
 • Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o dofinansowanie?
 • Jakich dodatkowych dokumentów możemy wymagać od wnioskodawcy?
 • Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy złożonego wniosku?
 • Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne?
 • Czy decyzja o przyznaniu dofinansowania ma mieć formę skróconą, czy rozbudowaną?
 • Czy należy wysłać zawiadomienie do wnioskodawcy o zakończonym postępowaniu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę wydając decyzję negatywną?
 • Na kogo wystawia się decyzję w przypadku spółki? Kto składa wniosek w przypadku spółki? Kto powinien podpisać się pod wnioskiem?
 • Kiedy wnioskodawca może wnieść ponaglenie? W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać wniesione ponaglenie organowi wyższego stopnia?
 • Kto i w jaki sposób może reprezentować wnioskodawcę? Zasady dotyczące pełnomocnictw
 • Czy konieczna jest metryka sprawy? Jeżeli tak, to jak trzeba ją napisać? Kto jest odpowiedzialny za jej prowadzenie?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w postępowaniu o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika?
 • Czy wymagać od pracodawcy podpisania klauzuli RODO?
 • Jakie zawody są rozpatrywane w procedurze przyznania dofinansowania? Czy uwzględniamy tylko zawody na rynku krajowym?
 • Czy zatwierdzenie programu kursu pedagogicznego przez kuratora jest warunkiem koniecznym dofinansowania? Jeżeli tak to od którego kuratora? Czy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika?
 • Czy można rozwiązać umowę za porozumieniem stron i otrzymać dofinansowanie?
 • Jaki wpływ na procedurę dofinansowania młodocianych pracowników ma prawo rzemieślnicze?
 • Które zawody klasyfikowane są jako „rzemieślnicze”?
 • Jak tworzona jest prognoza zapotrzebowania na zawody na kolejne lata? Na jakie zawody jest istotne zapotrzebowanie?
 • Czy 3 miesiące na złożenie wniosku liczymy od dnia wydania dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu, czy zdania egzaminu?
 • Uczeń zdał egzamin na stolarza 31.08.2022r. Umowa obowiązywała od 01.09.2019r. Czy pod uwagę bierzemy prognozę z 2019r., kiedy zaczął umowę, czy z 2022r. kiedy zdał egzamin?
 • Czy należy wymagać aneksu do umowy, gdy pracodawca skrócił młodocianemu okres nauki zawodu?
 • Czy należy się dofinansowanie, jeżeli pracodawca nie złoży zawiadomienia po zawarciu umowy z młodocianym?
 • Czy kopie mogą być potwierdzone przez pracodawcę?
 • Jeśli instruktor nie jest mistrzem, ale jest po liceum i ma 4 letni staż pracy, to w jaki sposób należy ten staż zweryfikować? Czy wystarczy oświadczenie?
2. Źródła, kwoty oraz sposoby rozliczania pozyskanego dofinansowania młodocianego pracownika
 • Czy wyższa kwota dofinansowania dotyczy tylko zawodów wyszczególnionych w prognozie na rynku krajowym, czy też tych ujętych na szczeblu wojewódzkim?
 • Kiedy maksymalnie można przyznać kwotę dofinansowania w wysokości 8081 zł lub 10 000zł, a kiedy 5 588 zł?
 • Czy licząc kwotę dofinansowania powiększamy najpierw o wartość prognozy czy o waloryzację?
 • Waloryzacja kwoty dofinansowania powinna być pojedyncza czy jak w przypadku wszystkich innych świadczeń uwzględniać waloryzację z 2022?
 • Jak obliczyć kwotę dofinansowania w przypadku dłuższego niż 36 miesięcy okresu kształcenia młodocianego pracownika niż cykl kształcenia nauki w danym zawodzie?
 • Jak wyliczyć kwotę dofinansowania w przypadku rozwiązania umowy?
 • Jak naliczyć dofinansowanie w przypadku, gdy młodociany pracownik zatrudniony do przyuczenia nie chodził do pracy przez pełny miesiąc?
 • Czy jeśli młodociany nie pracował 36 miesięcy, to 10 000 rozliczamy proporcjonalnie?
 • Kiedy dofinansowanie liczymy do dnia zdania egzaminu, a kiedy do końca umowy?
 • Jak przyznać dofinansowanie w odniesieniu do różnych form prowadzenia działalności?
 • Czy dofinansowanie kosztów należy się z OHP?
 • Jak pracodawca może się starać o dotację z OHP?
 • Jakie są różnice między pomocą przyznaną przez OHP a kwotą przyznaną za dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników?
 • Jak rozliczać refundację z OHP?
 • Czy wymagamy oświadczenia o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę i uzyskanym dofinansowaniu z OHP na ucznia? Jeżeli osoba napisze, że wydała 18 000 zł, a dostała z OHP 12 000 zł, to czy wypłacamy maksymalną kwotę?
 • Czy każde dofinansowanie kosztów kształcenia jest pomocą „de minimis”
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać pomoc „de minimis”?
 • Jakie są różnice między pomocą „de minimis”, a dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jak (i czy w ogóle można) łączyć dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z pomocą „de minimis”?
 • Jakie dane wnioskodawca powinien zamieścić w formularzu informacji? Omówienie dokumentu punkt po punkcie
 • Formularz - tabela „D” - czy wypełniać? Jak wypełniać?
 • Firma złożyła wniosek o dofinansowanie w grudniu (wtedy nie przekroczyła limitu dofinansowań). Pracownik samorządowy zajął się wnioskiem w styczniu, ale wtedy firma już przekroczyła górny pułap pomocy „de minimis”. Na podstawie której informacji powinien być rozpatrywany wniosek - tej z grudnia czy tej ze stycznia?
 • Czy wydruk z SUDOP-u jest obowiązkowy?
 • Gdzie i kiedy należy wywiesić listę firm, które otrzymały dofinansowanie?
 • Świadectwo czeladnicze z datą 31.08, nauka zawodu do 31.08. Czy za 31.08 należy się dofinansowanie?
 • Spółka oświadcza na odrębnym dokumencie gminnym, że jest rzemieślnikiem. Umowa o pracę z młodocianym ma nr z Cechu Rzemiosł Różnych, a młodociany zdaje egzamin przed OKE. Czy należy się dofinansowanie?
 • Jak postępujemy, jeśli w trakcie nauki młodociany zmienił miejsce zamieszkania na inną gminę? Czy to musi być adres na dzień składania wniosku? Czy dzielimy proporcjonalnie?
3. Obowiązki pracodawcy - jak sprawdzić czy dana osoba (ucząca) posiada odpowiednie kwalifikacje? Jakie wymagania stawiane są przed pracodawcą, który ubiega się o dofinansowanie?
 • Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba ucząca młodocianego pracownika?
 • Kto pełni nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników?
 • Na jakiej podstawie są zawierane umowy z młodocianymi pracownikami?
 • Czy należy przyznać dofinansowanie w przypadku, jeśli pracodawca rozwiązał umowę o pracę z młodocianym na podstawie przepisu art. 196 pkt 1 Kodeksu pracy?
 • Co zrobić, jeżeli młodociany pracownik nie dostarczy pracodawcy dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu?
 • Czy wystarczy świadectwo ukończenia szkoły, czy musi być zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub dyplom?
 • Czy pracodawca (osoba prowadząca przygotowanie zawodowe) może nabyć potrzebne uprawnienia w trakcie kształcenia pracownika młodocianego?
 • Jeśli młodociany zdał egzamin w Izbie Rzemieślniczej, na co wskazuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu z izby, to można przyjąć, że pracodawca jest rzemieślnikiem? Czy w takiej sytuacji należy jeszcze wymagać oświadczenia o zrzeszeniu w izbie?
 • Czy należy wymagać umowy spółki w celu weryfikacji osoby mającej prawo do reprezentowania spółki i podpisywania wniosku?
 • Czy w przypadku spółki trzeba weryfikować kwalifikacje wszystkich członków?
 • Kto ma obowiązek potwierdzić dane złożone przez pracodawcę?
 • Kim jest rzemieślnik? Zastosowanie definicji w praktyce
 • Na jakiej podstawie weryfikować status pracodawcy jako rzemieślnika? Czy oświadczenie woli wystarczy?
 • Czy jest wymagana przynależność do Izby Rzemieślniczej, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Jakie dokumenty ma składać rzemieślnik?
 • Omówienie ustawy o rzemiośle - kiedy stosować zapisy w niej zawarte?
 • Czy jest wymagane złożenie zaświadczenia zatwierdzonego przez kuratora oświaty?
 • Jaką pomoc publiczną pracodawca musi wykazać za 3 lata wstecz?
 • Jaki wpływ na egzaminy młodocianego pracownika mają kwalifikacje szkolącego?
 • Co zrobić, gdy pracodawca sprzeda firmę/ zbankrutuje? Jak w takim wypadku wypłacić należności?
 • Przejęcia pracownika: co zrobić w sytuacji, gdy umrze właściciel firmy? Spadkobiercy mogą dalej szkolić młodocianego pracownika? Jakie dokumenty powinny zostać złożone w tym przypadku?
 • Co zrobić, gdy kilka osób w firmie uczy młodocianego pracownika? Wszystkie te osoby mają przedstawić uprawnienia, czy np. tylko osoba sprawująca pieczę nad młodocianym pracownikiem ma mieć kwalifikacje ?
 • Ilu młodocianych pracowników można zatrudnić w jednej firmie?
 • Czy technik ekonomista może szkolić sprzedawcę?
 • Jakie warunki musi spełnić instruktor praktycznej nauki zawodu, który ma tytuł inżynier logistyki, aby móc kształcić w zawodzie kucharz?
4. Młodociani pracownicy - egzaminy, formy zatrudnienia, zmiany w trakcie trwania nauki
 • Jaka forma zatrudnienia obowiązuje w przypadku młodocianych pracowników?
 • Jakie są formy egzaminów? Od czego zależy forma egzaminu, który ma zdawać młodociany pracownik?
 • Jeśli kwalifikacje są na nazwisko panieńskie kobiety, to jakie dokumenty powinna przedłożyć?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy?
 • Jakie są formy egzaminów dla młodocianych pracowników kończących naukę zawodu?
 • Gdzie młodociany pracownik powinien zdawać egzamin?
 • Którą prognozę stosować dla nauki zawodu rozpoczętą we wrześniu 2020 r. a zakończoną w sierpniu 2023r.
 • Kto ma obowiązek weryfikacji i dopuszczenia do zdania właściwego egzaminu i weryfikacji zgłoszenia formy egzaminu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zda egzamin przed niewłaściwą komisją lub go nie zda?
 • Co zrobić, gdy w trakcie trwania okresu kształcenia młodociany pracownik postanowi rozwiązać umowę z pracodawcą?
 • Co zrobić w przypadku, gdy młodociany pracownik zmieniał pracodawcę 4 razy w ciągu roku?
 • Co w przypadku, gdy uczeń zmieni w trakcie przygotowania zawodowego, w którym jest objęty dofinansowaniem, miejsce zamieszkania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy młodociany pracownik zmieni nazwisko w trakcie trwania dofinansowania? Czy może musi być odpis z USC?
 • Jak wygląda procedura w przypadku młodocianego pracownika, który nie pochodzi z Polski?
 • Pierwsza umowa do przygotowania zawodowego w zawodzie fryzjera została zawarta, gdy uczennica miała 17 lat. Dwa lata nie zdała. Uczennica przeniosła się do drugiego zakładu fryzjerskiego. Ma teraz 19 lat, a zakład fryzjerski zatrudnił ją na kolejny rok, w celu przygotowania do nauki zawodu. Czy należy tę umowę potraktować jako kontynuację?
5. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do kontroli?
 • Kto sprawdza, na co spożytkowano przyznane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?
 • Jakie możliwości kontroli pracodawcy ma jednostka samorządowa?
 • Co zrobić, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości?
 • Jak jednostka samorządowa może przygotować się do kontroli?

Prowadzący

Praktyk,od 2009 r. pracownik samorządowy, od 7 lat pracuje w wydziale szkół ponadpodstawowych gdzie przygotowała kilkaset decyzji przyznających i odmawiających dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ma bogate doświadczenie w pracy nad dokumentacją prowadzonych postępowań, niestandardowych rozstrzygnięć spraw a także w procedowaniu skarg wnioskodawców do SKO. Zna orzeczenia sądów podtrzymujące w mocy wiele z zaskarżonych decyzji, a także ma doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji do kontroli w zakresie merytorycznym oraz finansowym.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
31 lipca 2024

Podobne szkolenia