Wideoszkolenie: Kontrola zarządcza w CUW

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak zadbać o ryzyko związane z finansami i kontrolą kosztów w małych jednostkach? Jak przygotować arkusz kluczowych ryzyk? Kontrola ryzyka związanego z wprowadzeniem i użytkowaniem dzienników elektronicznych w szkołach. Jak zadbać o politykę bezpieczeństwa informacji oraz zabezpieczenie dostępu do danych? Istota obiegu dokumentacji w CUW.

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników CUW oraz ZEAS. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zdobyć szczegółowe informacje na temat kontroli zarządczej w CUW bądź ZEAS

Powiemy jak opracować skutecznie mierniki poświadczające o efektywności kontroli zarządczej
Wideoszkolenie dostarczy Państwu szeregu wyjaśnień dotyczących kontroli zarządczej w CUW. Ekspertka wyjaśni Państwu jakie korzyści niesie dobrze zaplanowany proces kontroli zarządczej. Powie również co należy zrobić aby kontrola zarządcza była wymiernym narzędziem do oceny funkcjonowania CUW na każdej płaszczyźnie. W związku z tym Prelegentka powie Państwu jak prowadzić rejestr celów na wyznaczony okres a dodatkowo poda praktyczne instrukcje do zarządzania ryzykiem - szacowania i analizowania, minimalizowania kosztów oraz ustalania mierników. Dodatkowo otrzymają Państwo gotowe wzory dokumentów wraz ze szczegółową instrukcją ich poprawnego wypełnienia, którą Prelegentka przekaże podczas warsztatów. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe, darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których mają Państwo możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak skonstruować dokument poświadczający o przeprowadzeniu przez jednostkę kontroli zarządczej?
 • Czy ankieta samooceny powinna nawiązywać do planu działania kontroli zarządczej, czy może opierać się na ogólnych założeniach?
 • Jak dostosować liczbę działań wykonywanych w ramach kontroli zarządczej do rozmiaru jednostki?
 • Jak zadbać o ryzyko związane z finansami i kontrolą kosztów w małych jednostkach?
 • Czy CUW ma możliwość wglądu oraz wpływu na treść dokumentacji obowiązującej w szkole?
 • Jak ma się kontrola zarządcza w CUW w odniesieniu do podstaw prawnych prowadzonych w gminie?
 • Jak dostosować mierniki do przyjętego planu działania kontroli zarządczej?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Plan działalności: najważniejsze cele do realizacji w roku; cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku; inne cele przyjęte do realizacji w roku
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Centrum Usług Wspólnych
 • Plan pracy plan działalności na rok wydział finansowo-księgowy
 • Rejestr ryzyk - informacja dotycząca identyfikacji, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu na realizację celów/zadań jednostki, objętych planem działalności na rok (tabela)
 • Procedura oceny ryzyka - procedura zarządzania ryzykiem
 • Kwestionariusz samooceny realizacji kontroli zarządczej - kadra kierownicza
 • Kwestionariusz samooceny realizacji kontroli zarządczej - pracownicy
 • Ocena realizacji celów i zadań
 • Plan działalności na rok
 • Formularz identyfikacji i analizy ryzyka w CUW
 • Zarządzenie dyrektora CUW w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej oraz procedury zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych
 • Zarządzenie dyrektora Centrum Usług Wspólnych w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz określenia misji Centrum Usług Wspólnych
 • Plan kontroli zarządczej
 • Schemat zarządzania ryzykiem
 • Mapa ryzyka
 • Mierniki do planu kontroli zarządczej
 • Karta zarządzania ryzykiem
 • Przykład modelu ryzyka dla pionu podległego głównemu księgowemu

Szczegółowy program szkolenia:

Jak powinien wyglądać szczegółowy plan kontroli zarządczej? Jak właściwie przygotować się do przeprowadzenia kontroli? Na co warto zwrócić uwagę, aby poprawnie przeprowadzić kontrolę zarządczą?

 • Co zrobić, aby kontrola była dostosowana do jednostki organizacyjnej?
 • Jakie są praktyczne zalecenia pomagające w sprawowaniu kontroli zarządczej?
 • Jak przebiega prawidłowy proces kontroli zarządczej?
 • Jakie są cele przeprowadzania kontroli zarządczej?
 • W jakich aspektach kontroli zarządczej powinni być wyspecjalizowani pracownicy CUW i ZEAS?
 • Na co powinny zwrócić uwagę małe jednostki podczas przeprowadzania kontroli zarządczej?
 • Jak ustalić mierniki, poświadczające o efektywności kontroli zarządczej?
 • Jak w ramach kontroli zarządczej dostosować liczbę wykonywanych działań do rozmiaru jednostki?
 • Czy jest możliwość i sens integrowania systemu kontroli zarządczej z innymi systemami zarządzania na przykład z ISO 9001, ISO 14001, czy ISO 27000?
 • Jak właściwie przygotować się do przeprowadzenia kontroli zarządczej?
 • Na jakich aspektach kontroli zarządczej należy skupić się w pierwszej kolejności, a jakie można pominąć?
 • W jaki sposób przeprowadzić kontrolę zarządczą w placówkach zajmujących się finansami publicznymi oraz placówkach oświaty?
 • Czym różni się kontrola zarządcza przeprowadzana w CUW od tej przeprowadzanej w szkole?
 • Kto przeprowadza i jest odpowiedzialny za inwentaryzację w szkole - placówce obsługiwanej?
 • Czy każda placówka składa zaświadczenie o stanie kontroli zarządczej, nawet jeśli CUW liczy 5 osób?
 • Jakie są najczęstsze popełniane błędy w pełnieniu kontroli zarządczej?
 • Jak powinien wyglądać szczegółowy plan kontroli zarządczej?
 • Jak utworzyć roczny plan kontroli zarządczej?
 • Jak wyznaczyć terminy kontroli zarządczej?
 • W jaki sposób ułatwić proces kontroli zarządczej?
 • Jakie kompetencje są potrzebne do przeprowadzenia prawidłowej kontroli zarządczej?
 • Jak wyznaczyć strategię kontroli zarządczej?
 • Jak usystematyzować rzeczową wiedzę z zakresu kontroli zarządczej?
 • Jak przygotować się na audyt?
 • Audyt wewnętrzny w CUW. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
 • Czy w ramach kontroli zarządczej powinniśmy tworzyć ankiety?
 • Jak minimalizować błędy pojawiające się w kontroli zarządczej?


Szczegółowa analiza ryzyka w procesie kontroli zarządczej - korzyści płynące z badania i kontroli obszarów ryzyka

 • Jak przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka?
 • Jak oszacować i zminimalizować koszty związane z ryzykiem?
 • W jaki sposób należy wypełnić rejestr ryzyka?
 • W jaki sposób stworzyć mapę ryzyka?
 • Jak dostosować mierniki do przyjętego planu działania kontroli zarządczej?
 • Jak kontrolować ryzyko związane z tworzeniem kopii zapasowych?
 • Jak kontrolować ryzyko związane z zabezpieczeniami danych?
 • Jak monitorować cele postawione w oparciu o plan działania kontroli zarządczej?
 • Jak wyznaczać i kontrolować ryzyka operacyjne i strategiczne?
 • Jakie czynniki ryzyka powinno się szczególnie brać pod uwagę?
 • Ile zadań i celów należy zidentyfikować, nadzorować i objąć zarządzaniem ryzykiem?
 • Jak zadbać o ryzyko związane z finansami i kontrolą kosztów w małych jednostkach?
 • Jak przygotować arkusz kluczowych ryzyk?
 • Jak przygotować się na nagłe sytuacje trudne (pandemia, wojna)?
 • Jak obliczyć prawdopodobieństwo ryzyka?
 • Jak pracować nad przewidywalnością ryzyka?
 • Jak ograniczyć negatywne skutki ryzyka?
 • W jaki sposób ograniczyć ryzyko?
 • Jak wybrać i nazwać ryzyko?
 • Jak spisywać stopnie ryzyka?
 • Jak właściwie zarządzać wydatkowaniem kosztów?
 • W jaki sposób przebiegają zmiany ryzyka?
 • Jak dostosować ryzyko do realiów szkół?
 • Jak kontrolować ryzyko związane z wprowadzeniem i użytkowaniem dzienników elektronicznych w szkołach?
 • Jak kontrolować ryzyko związane z koniecznością pracy zdalnej (w szkołach)?

Jakie dokumenty są istotne przy kontroli zarządczej?

 • Jak tworzyć protokoły kontroli zarządczej?
 • Czy „regulamin kontroli zarządczej” jest obowiązkowy?
 • Jakie zarządzenia i instrukcje powinno się w pierwszej kolejności zatwierdzić, jeśli dopiero wprowadza się KZ?
 • Jak przyjmować zamówienia publiczne w szkołach do 140 tys. zł?
 • Czy CUW ma możliwość wglądu oraz wpływu na treść dokumentacji obowiązującej w szkole?
 • Czy CUW/ZEAS może kontrolować wywiązywanie się szkoły z prowadzonej przez nią dokumentacji?
 • Jakie są wzory dokumentów do kontroli zarządczej tj. zarządzenia i instrukcje dla ZEAS-u?
 • Czy wystarczające jest, aby w ramach kontroli zarządczej gromadzić tylko dokumenty dotyczące planu działalności oraz sprawozdawczości w tym zakresie?
 • Co zrobić, aby dokumenty (m.in. oświadczenia, zarządzenia, regulaminy) były czytelne?
 • Jak wyznaczać roczne cele?
 • W jaki sposób napisać regulamin kontroli zarządczej i przygotować do niego potrzebne załączniki?
 • Jak przygotować roczny i kwartalny plan kontroli zarządczej?
 • Jak skonstruować dokument poświadczający o przeprowadzeniu przez jednostkę kontroli zarządczej?
 • Czy zaświadczenie o stanie kontroli jest obowiązkowe? Czy są konsekwencje z jego nie dostarczenia?
 • Do kiedy dyrektor szkoły musi złożyć oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, jeśli organ założycielski nie wyznaczył konkretnego terminu?
 • Jak przygotować dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych w placówkach oświaty?
 • Jak rozwiązywać testy dotyczące kontroli zarządczej?
 • Jak tworzyć dokumenty o procesie ewakuacyjnym (w szkołach)?
 • Jakie wzory dokumentów potrzebne są w CUW a jakie w oświacie?
 • Czy w ramach Kontroli należy opracować procedury związane z awansem zawodowym nauczycieli?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w szkołach, przedszkolach, żłobkach?
 • Jak powinien wyglądać obieg dokumentacji w CUW?
 • Jak przygotować dokument dotyczący zasad BHP w placówkach oświaty?

Jakie podstawy prawne obowiązują w kontroli zarządczej?

 • Jakie są procedury prawne w kontroli zarządczej dla CUW?
 • Do przeglądania jakich aktów osobowych jest upoważniony kierownik?
 • Do jakich ustaw należy się stosować?
 • Co ma być w "planie kontroli zarządczej", biorąc pod uwagę jej definicję ustawową? Z czego wynika konieczność sporządzania takiego planu?
 • Jakie są i jak wprowadzać zabezpieczenia zapisów, RODO?
 • Jak zadbać o politykę bezpieczeństwa informacji oraz zabezpieczenie dostępu do danych?
 • Jak prowadzić politykę rachunkowości w CUW w kontekście kontroli zarządczej?
 • Jakie zmiany przepisów odnośnie kontroli zarządczej weszły/wchodzą obecnie w życie?
 • Jak się ma kontrola zarządcza w CUW w odniesieniu do podstaw prawnych prowadzonych w gminie?

Jak prawidłowo napisać samoocenę?

 • Jak przygotować ankietę dla pracowników, badającą jakość pracy, efektywność oraz ocenę zakładu pracy?
 • Czy ankieta samooceny powinna nawiązywać do planu działania kontroli zarządczej, czy może opierać się na ogólnych założeniach?
 • Jak wprowadzić regulamin oceny?
 • Jak przeprowadzać samoocenę i ocenę pracowników?
 • Czy ankieta do samooceny kontroli zarządczej pracownika powinna być anonimowa?

Jak powinien wyglądać podział zadań osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli zarządczej?

 • Kto może kontrolować CUW z zewnątrz?
 • Jakie są obowiązki osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli zarządczej w CUW-ie?
 • Czy dyrektorzy szkół powinni być kontrolowani z ramienia CUW-u?
 • Jak powinna wyglądać hierarchia osób zajmujących się kontrolą zarządczą - kto kogo zastępuje, kto po kim przejmuje zadania, kto za co odpowiada?
 • Do przeglądania jakich aktów osobowych jest upoważniony kierownik?
 • W jaki sposób wdrażać nowych pracowników, aby minimalizować oraz zapobiegać błędom i nieścisłościom?
 • Kto powinien wdrażać nowych pracowników? Czy osoba starsza stażem może wdrażać młodszą?
 • Jak opracować system współpracy między jednostkami/działami?
 • Jak przeprowadzać kontrolę zarządczą na poszczególnych szczeblach, poszczególnych jednostkach (od miast po gminy)?
 • Jak naprowadzić oporne jednostki podległe, aby zaczęły się wywiązywać z obowiązku przeprowadzenia kontroli zarządczej?
 • Jak pracować nad efektywnością i terminowością pracy?
 • Jaki wkład w kontrolę zarządczą ma informatyk w szkołach?
 • Jakie programy mogłyby być pomocne do przeprowadzenia kontroli zarządczej?
 • Co w przypadku, gdy obsługujemy jednostki takie jak szkoły, przedszkola, opiekę społeczną, bibliotekę, GOK i dowóz dzieci do szkół, kiedy spośród 8. osób 2 przebywają na urlopie macierzyńskim, a gmina nie chce przekazać pieniędzy na zastępstwo, ucinając plany finansowe? Co w przypadku czynników, na które nie mamy wpływu?

Prowadzący

Barbara Nawrocka – w roku 2013 odpowiedzialna za utworzenie w Gdańsku Centrum Obsługi Placówek Oświatowych, w roku 2016 odpowiedzialna za utworzenie w Gdańsku Centrum Usług Wspólnych. Uczestniczyła też w przygotowaniu projektów Centrum Usług Wspólnych w Szczecinie i Dąbrowie Górniczej.

Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej od 1993 r. W latach 2005-2019 zajmowała stanowisko dyrektor ZEAS/CUW. Posiada ponad 16-letni staż pracy na stanowiskach wymagających umiejętności zarządzania ryzykiem i projektami.

W roku 2021 ukończyła studia podyplomowe uzyskując certyfikat audytora wewnętrznego o specjalizacji Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej i gospodarce, a rok później - studia podyplomowe uzyskując dyplom specjalisty ds. HR. W 2017 roku otrzymała główną nagrodę za inicjatywę w sektorze publicznym – utworzenie pierwszego w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych, przyznaną przez jury CCE Shared Service and Outsourcing Awards Międzynarodowego Stowarzyszenie Pracodawców. Ponadto posiada także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy ryzyka i projektowania procesów scentralizowanej obsługi procesów finansowo - księgowych i kadrowo-płacowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
12 września 2024
od 549.00
27 listopada 2024

Podobne szkolenia