Wideoszkolenie: Świadczenia nienależnie pobrane w PUP

Świadczenia nienależnie pobrane w PUP – procedura umarzania starszych pożyczek oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych. Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Co robić w przypadkach, gdy dłużnik nie spłaca? Czy dłużnik może oddać koszty całego procesu ściągania należności? Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?

od 649.00 zł

Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, z wydziałów: Ewidencji i Świadczeń, Księgowo-Finansowego oraz do wszystkich osób zajmujących się problematyką windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych. Do udziału zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia

Zmiany w egzekucji! Najczęstsze pytania i błędy urzędów pracy
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Pracy zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję. Co powiedzą Państwo na jedno szkolenie, które zastępuje kilka innych? Zebraliśmy obawy i wątpliwości pracowników urzedów pracy z całego kraju i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • PRZYKŁAD: pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane, ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w urzędzie skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • PRZYKŁAD: strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można żądać zwrotu?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?
 • W jakim przypadku można wymagać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie szkolenia:

 • Omówimy zmiany w egzekucji!
 • Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zmiany w zakresie zgłoszenia wierzytelności należnej PUP do syndyków masy upadłości za pośrednictwem KRZ
 • Nowe orzecznictwo w zakresie nienależnie pobranego świadczenia
 • Zmiany w zakresie egzekucji należności PUP w odniesieniu do ustawy o doręczeniach elektronicznych

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji:

 • Co z opłatą sądową, poniesioną w związku z pierwszym pozwem sądowym, jeżeli wyrok się nie uprawomocnił, bo nie doręczono skutecznie wyroku osobie fizycznej w ciągu 2 miesięcy? Urząd wniósł kolejną opłatę, żeby uzyskać wyrok sądowy
 • Czy w przypadku wnoszonych wpłat na konto urzędu możemy całą kwotę zaliczyć na spłatę naszych należności czy musimy uwzględnić opłaty należne egzekutorowi?
 • Czy w tytule wykonawczym w postępowaniu administracyjnym w części E pkt 1 wpisujemy starostę czy urząd?
 • Czy w tytule wykonawczym w postępowaniu administracyjnym wpisujemy NIP powiatu?
 • Który punkt w tytule wykonawczym zaznaczamy w części D? Jaki jest identyfikator podstawy prawnej obowiązku, w przypadku nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych?
 • Czy można wystąpić o uznanie roszczenia, o którym wiemy, że jest przedawnione? Jaki wpływ na ewentualną egzekucję miałoby uznanie roszczenia przez dłużnika?
 • Mamy postanowienie sądu o planie spłaty zobowiązań upadłego. Urząd jest w nim uwzględniony na minimalną kwotę (tj. 6 zł z 9 tysięcy długu) z terminem uregulowania dopiero za 3 lata. Co zrobić z 8.994 zł zaległości?
 • Jak należy postąpić w przypadku, gdy doszło do przedawnienia należności cywilnoprawnych (umowa na doposażenie miejsc pracy w sp. z o.o.)? Mamy wyrok sądu o zwrocie, ale spółka nie ma żadnego majątku (w zasadzie już nie działa, tylko jeszcze ma wpis w KRS - ma też wiele długów) i nie ma z czego ściągać, więc doszło do przedawnienia. Co należy zrobić krok po kroku?
 • Czy można umorzyć dług osobie, która jest za granicą i nie można uzyskać ETE? Jak uzyskać europejski tytuł wykonawczy?
 • Przedsiębiorca (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) otrzymała wsparcie na podstawie Art15zzb ustawy o covid. Po rozliczeniu okazało się, że znaczna część dotacji jest do zwrotu. Wezwanie do zwrotu zostało wysłane i odebrane przez przedsiębiorcę. Środki nie zostały zwrócone, przedsiębiorca nie kontaktował się z urzędem. Jest przygotowany pozew do sądu, ale okazało się, że przedsiębiorca na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne został objęty układem restrukturyzacyjnym. Został wyznaczony przez nadzorcę układu tzw. dzień układowy, a obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Zadłużonych KRZ. Czy jest zasadne składać pozew do sądu lub czy są jakieś inne drogi postępowania?
 • Sposób funkcjonowania KRZ


Tytuł wykonawczy – jakie prawidłowo przeprowadzić procedury dot. elektronicznego tytułu wykonawczego? Jak zmieniły się tytuły wykonawcze po nowelizacji?

 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy?
 • Wzory tytułów wykonawczych
 • Jakie są rodzaje tytułów wykonawczych?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • W jaki sposób wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji?
 • Uruchomienie systemu teleinformatycznego i elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • PRZYKŁAD: pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane, ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • W jakim przypadku można żądać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?


Jak zabezpieczać się przed nienależnie pobranymi świadczeniami? Jak przeprowadzić windykację?

 • Procedura przeprowadzenia windykacji - krok po kroku
  • Jak przeprowadzić windykację pod kątem prawnym?
  • Kiedy należność ściąga komornik sądowy, a kiedy komornik pracujący przy urzędzie skarbowym?
  • Kiedy należy działać na podstawie k.p.a a kiedy na k.p.c.?
 • W przypadku osoby bezrobotnej:
   • zasiłek
   • stypendium
   • bon na zasiedlenie, stażowy, pilotażowy, komunikacyjny, opiekuńczy
   • umowy uaktywniające
  • Jak się zachować, kiedy ktoś pobiera świadczenie oraz podjął się pracy, ale nie zgłosił tego do PUP?
  • Jak można zweryfikować taką osobę?
  • Jak poprawnie napisać decyzję?
  • Na jakich podstawach prawnych należy się oprzeć?
  • Kiedy nadajemy klauzulę do komornika?
  • Jak powinno wyglądać dalsze postępowanie?
  • Jakie są warunki otrzymania bonu na zasiedlenie?
  • Jaka musi być minimalna odległość od urzędu, aby zakwalifikować się do otrzymania bonu?
  • Czy rodzaj pracy, w której zostanie zatrudniona osoba bezrobotna ma znaczenie przy otrzymaniu bonu?
 • W przypadku przedsiębiorcy:
  • W jakich przypadkach PUP może zerwać umowę z przedsiębiorcą?
  • Co może być niedopełnieniem warunków umowy przez przedsiębiorcę?
  • Na jaki okres jest zawierana taka umowa?
  • Jak długo przedsiębiorca otrzymuje środki od PUP?
  • Co z pozostałym czasem trwania umowy, kiedy przedsiębiorca zakończył okres pobierania świadczeń?
  • Jak postąpić, gdy pracownik, na którego zostało pobrane świadczenie:
   • zaszedł w ciążę
   • zachorował
   • nie chce pracować
  • Jak dokonać zmiany pracownika?
  • Jak wpływa okres poszukiwań nowego pracownika na umowę i czas jej trwania?
  • Gdzie należy szukać nowego pracownika?
  • Jakie warunki musi spełniać kandydat na nowego pracownika?
  • Kto może wybrać nowego pracownika?
  • Jakie są dofinansowania dla przedsiębiorcy:
   • wyposażenie stanowiska pracy
   • doposażenie stanowiska pracy
   • prace interwencyjne
   • roboty publiczne
   • dofinansowanie osób powyżej 50 r.ż.
   • krajowy fundusz szkoleniowy - finansowanie szkolenia w 80 lub 100%
   • dofinansowanie księgowej dla przedsiębiorcy
  • W przypadku doposażenia
   • Jak można weryfikować czy przedsiębiorca utrzymuje pracownika, na którego otrzymał środki?
   • Ile czasu przedsiębiorca powinien utrzymywać takiego pracownika?
   • Jak należy postąpić, kiedy pracodawca nie utrzymał pracownika?
   • Ile środków z doposażenia powinien oddać przedsiębiorca?
   • Od czego zależy, ile środków uda się odzyskać?
   • Jak postąpić, gdy pracodawca już nie istnieje, ponieważ od dawna jest osobą fizyczną? W jaki sposób ściągnąć należność?
   • PRZYKŁAD: w okresie COVID-19 przedsiębiorca pobrał 5 tysięcy i zmarł, zanim zdążył je spłacić. Według prawa należność powinien spłacić spadkobierca, który oddał należność. W międzyczasie doszło do zmiany przepisów covidowych. Po 2 latach spadkobierca wystąpił o zwrot. Czy należy oddać taki zwrot?
  • Na jakiej podstawie prawnej należy się opierać w przypadku:
   • jednoosobowej działalności gospodarczej
   • spółki cywilnej
   • spółki komandytowej
   • spółki z o.o.
  • Jakie są sposoby zabezpieczenia w przypadku:
   • jednoosobowej działalności gospodarczej
   • spółki cywilnej
   • spółki komandytowej
   • spółki z o.o.
 • Sposoby zabezpieczania się przy podpisywaniu umów z przedsiębiorcą
  • Kiedy należy dokonać zabezpieczenia?
  • W jaki sposób się zabezpieczać, aby odzyskać należność?
  • Rodzaje zabezpieczenia:
   • poręczenie
   • rachunku konta bankowego
   • kapitał zakładowy
   • u notariusza
  • Jakie czynniki należy brać pod uwagę podczas wyboru sposobu zabezpieczenia?
   • Czy powinniśmy brać pod uwagę staż funkcjonowania na rynku?
   • Jak wpływa staż na wybór sposobu poręczenia?
   • Czy wielkość firmy ma znaczenie przy wyborze zabezpieczenia?
  • Jakie są sposoby zabezpieczenia w przypadku:
   • jednoosobowej działalności gospodarczej
   • spółki cywilnej
   • spółki komandytowej
 • Negocjacje:
  • Kiedy korzystać z możliwości negocjacji?
  • W jaki sposób skutecznie negocjować?
  • Jak przypisywać należność w przypadku negocjacji?
 • Kontrole osób pobierających świadczenia:
  • Ile jest form kontroli?
  • Jakie są formy kontroli?
  • W jaki sposób dobrać formę kontroli?
  • Czy wgląd do ZUS-u może być formą kontroli?
  • Czy można prosić pracodawcę o udostępnienie dokumentów?
   • DRA i RCA
   • liczba pracowników
   • lista płac
   • czy pracownik był zatrudniony za najniższą krajową?
  • Jak wygląda kontrola przy rozliczaniu:
   • prac interwencyjnych
   • robót publicznych
  • Jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości w dokumentacji - to jakiej wielkości zwrotu musi dokonać przedsiębiorca?
 • Postępowanie, gdy osoba pobierająca należność umrze
  • Spadkobierca zwraca należność:
   • proporcjonalnie
   • całościowo
 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę, aby zminimalizować ryzyko przegranej sprawy w sądzie? Na co zwrócić uwagę?
 • Co zrobić, żeby dłużnik oddawał koszty całego procesu ściągania należności? Czy jest to w ogóle możliwe?
 • W jakich terminach można żądać zwrotu?
 • Czy można wysyłać kilkukrotne ponaglenia?
 • Wzór ponaglenia
 • Jakie są okresy przedawnień w postępowaniach cywilnych?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w urzędzie skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • Jak wygląda egzekucja sądowa przy współpracy z komornikami?
 • Jakich terminów należy dochować?
 • PRZYKŁAD: strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można wymagać zwrotu?
 • Czy jeśli w urzędzie są zwroty zasiłków, to czy są one zwracane w kwocie brutto czy netto?
 • Jak wygląda kwestia nienależnie pobranych świadczeń przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczenia?
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Co jeśli w jednym miesiącu osoba ma wypłacone 2 świadczenia, a powinno być wypłacone tylko 1?
 • Co zrobić, aby uniknąć przedawnień, gdy sprawa jest w toku? Sposoby przerwania biegu przedawnienia
 • Jak umarzać starsze pożyczki?
 • Co jeśli są nieściągalne?
 • Jak powinno przebiegać postępowanie umarzające?
 • Kiedy można umorzyć należność częściowo, a kiedy całościowo?
 • W jakim trybie rozpatrywać wnioski o umorzenie?
 • Jakie są przesłanki do odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń?


Jak wyglądają zwroty świadczeń nienależnie pobranych dot. tzw. świadczeń covidowych?

 • Co zrobić, gdy pojawia się nienależnie pobrane świadczenie, a osoba nie żyje?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co zrobić, gdy dłużnik brał pieniądze w opiece społecznej i w PUP, ale nie ma dochodów, a komornik umarza sprawę, ponieważ dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP?
 • Co zrobić z długami kilkakrotnie oddawanymi do komornika, szczególnie w kwestii działalności gospodarczej?
 • Jak powinny wyglądać zwroty przez instytucję np. ZUS?
 • Co robić w przypadku, jeśli dłużnik nie spłaca?
 • Jak naliczać odsetki?
 • Jaki jest sposób naliczania odsetek?
 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Co należy zrobić, gdy kilka razy zostało wysłane upomnienie i nie ma żadnej informacji zwrotnej?
 • Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?
 • Co ile czasu można wysyłać upomnienia?
 • Procedura od wezwania do zapłaty do przekazania wniosku egzekucyjnego
 • Kiedy i w jakich sytuacjach można wydłużyć termin spłaty?
 • Do ilu lat można żądać zwrotu? Jakie są terminy przedawnienia roszczenia?

Pytania urzędów pracy w sprawie egzekucji i świadczeń nienależnie pobranych:

 • Dłużnik spłaca raty z decyzji o rozłożeniu długu na raty, spóźniając się każdorazowo o 2 dni. Czy nalicza się odsetki za opóźnienie od konkretnych spóźnień np. za dwa dni, czy każdorazowo cofając się do 31 dnia terminu zwrotu z 1. wezwania?
 • W jaki sposób ująć kolejność spłat w decyzji o rozłożenie na raty, jeśli występują należności, odsetki oraz koszty sądowe?
 • Czy rozłożenie należności na raty przedsiębiorcy jest pomocą de minimis?
 • Czy można wskazać konkretny przepis prawa wskazujący, że rozłożenie na raty należności przedsiębiorcy jest pomocą de minimis? Jaką podstawę prawną należy wskazać w zaświadczeniu o pomocy de minimis?
 • Czy możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec małżonków, gdy nienależne świadczenie pobrało jedno z nich? Na jakiej podstawie?
 • Jeśli zwrot zasiłku jest rozłożony na raty, a zobowiązany nie spłaca rat, to wówczas nie naliczamy odsetek?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy po wydaniu decyzji o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, US po raz drugi zawiadamia o nieprzystąpieniu do egzekucji, a zaraz mija termin przedawnienia?
 • Co w sytuacji, gdy ZUS zaprzestał dokonywać potrąceń ze świadczenia przedemerytalnego z powodu przychodów, w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia, a kwota świadczenia jest kwotą wolną od potrąceń i egzekucji? Czy wobec tej osoby wszczynamy postępowanie i wydajemy decyzję o zwrot nienależnie pobranego świadczenia?
 • Co należy zrobić z nienależnie pobranym świadczeniem na kwotę 41zł? Dłużnik nie odbiera korespondencji
 • PRZYKŁAD: chcąc wszcząć postępowanie egzekucyjne (wznowić) pisaliśmy o udostępnienie informacji do ZUS na wniosku OKWD. ZUS odmawia nam informacji, gdyż nie jesteśmy wierzycielem wymienionym w katalogu ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Czy dla osoby, która nie jest zarejestrowana w PUP, możemy generować raporty "U1"?
 • Należność do 160 zł kierujemy na radę czy jest inny sposób rozliczenia należności z punktu ewidencji księgowej?
 • Czy na podstawie art. 45 ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych można wnioskować o zwolnienie z zaliczki na wydatki gotówkowe komornika, gdy nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym był wydany w sierpniu 2021 dla egzekucji dofinansowania art. 15 zzb, czyli przed wejściem w życie przepisu zwalniającego z kosztów sądowych?
 • Jeżeli mamy pozytywnie zaopiniowane umorzenie należności, ponieważ dłużnik zmarł, to czy w takim przypadku wystawiamy decyzję i zostawiamy sprawę w aktach, czy sporządzamy adnotację urzędową w aktach sprawy, gdyż nie ma strony - brak zdolności prawnej osoby zmarłej?
 • Czy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika skarbowego, można ponownie wysłać tytuł wykonawczy, jeżeli wiemy, że dłużnik pracuje, ale nie osiąga dochodów wyższych niż najniższa krajowa?
 • Czy jeżeli przy należnościach cywilnoprawnych np. refundacje, po wpłacie zobowiązania okaże się, że na dzień zapłaty brakuje jeszcze mniej niż 8,70 zł z tytułu odsetek, to wzywamy stronę pisemnie do dopłaty?
 • Ile wezwań do zapłaty powinniśmy wysłać do dłużnika, zanim sprawa pójdzie do sądu?
 • Jeżeli dłużnik nie spłaca rat, to od razu wzywamy do zwrotu pozostałej części należności, czy najpierw uchylamy decyzję o ratach?
 • Należność rozłożona na raty dot. COVID-19 – brak spłaty dwóch rat. Czy w tym przypadku naliczamy odsetki ustawowe za opóźnienie?
 • Czy opłata manipulacyjna i koszty egzekucji powiększają należność główną w TW?
 • Co w przypadku gdy US umorzył postępowanie, bo nie ujawnił żadnego majątku dłużnika i po jakimś czasie chcemy jako urząd ponowić ten tytuł, czy sporządzamy tytuł wykonawczy (nowy) czy kolejny tytuł wykonawczy?
 • Co zrobić w sytuacji, jeżeli komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, ponieważ nastąpił zgon dłużnika. Jak powinna wyglądać procedura, żeby wszcząć postępowanie od nowa, żeby nie doszło do przedawnienia?
 • Czy można wystawić TW, jeśli dłużnik nie odebrał decyzji/upomnienia?
 • Z czego wynika 3 lata przedawnienia?
 • Co w przypadku upływu tych 3 lat przedawnienia po wydaniu decyzji o zwrocie, ale przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji?
 • Jak US umorzy postępowanie egzekucyjne to na nowo liczymy 3 lata?
 • Na jaki dzień naliczyć odsetki przy rozłożeniu na raty spłaty doposażenia stanowiska pracy? Dłużnik złożył podanie o rozwiązanie umowy i rozłożenie spłaty na raty części doposażenia
 • Co w przypadku, jeżeli spłata raty nastąpiła np. z dwudniowym opóźnieniem? Czy naliczamy odsetki za opóźnienie?
 • Czy w przypadku rozłożenia spłaty zasiłku na raty naliczać odsetki za opóźnienie?
 • Czy naliczać odsetki od dnia decyzji o rozłożeniu na raty?
 • PRZYKŁAD: osoba nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i miała do zwrotu nienależnie pobrany zasiłek, ZUS potrącał kwoty ze świadczenia i w ratach przekazywał na konto urzędu. Osoba utraciła prawo do renty, a ZUS nie przekazał nam całej należnej kwoty. Czy możemy ubiegać się o zwrot pozostałej należnej nam kwoty od danej osoby, czy przepisy prawa na to nie pozwalają? Co w tej sprawie możemy zrobić?
 • Jeżeli ZUS pomniejszył w jakikolwiek sposób to czy nie ma już nienależnie pobranego świadczenia? ZUS tłumaczył się, że nie dokonał potrącenia jednorazowo, gdyż jest ograniczony datami wypłaty świadczeń, a informacja od urzędu, że osoba pobierała zasiłek wpłynęła do ZUS po wypłacie wyrównania renty
 • Czy opłatę egzekucyjną ponosi PUP poprzez pomniejszenie kwoty zwrotu z US o 10%, natomiast opłata manipulacyjna pobierana jest od dłużnika przez US obok należności głównej i nie zwracana do PUP?
 • Stwierdzenie "od dnia wypłaty" budzi wątpliwości dot. przedawnienia. Czy mamy 3 lata na wydanie decyzji w kwestii zwrotu nienależnie pobranego świadczenia np. zasiłek dla bezrobotnych?
 • Co zrobić, gdy US umorzył egzekucję na bezskuteczność, a my nie mamy żadnych nowych okoliczności i w okolicy 3 lat od umorzenia nie ma podstawy do ponownego wszczęcia egzekucji w administracji?
 • Czy sprawy skierowane do sądu z art. 15zzb są zwolnione z opłat sądowych?
 • Czy w przypadku rozłożenia na raty należności z 15zzb naliczać odsetki?
 • Czy przy kwocie 150,00 + 16 zł koszty upomnienia wystawiać TW?

Prowadzący

Ewa Szot -z wykształcenia jest Radcą Prawnym z ponad 20-letnim stażem pracy. Jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach pracy zajmuje się obsługą prawną urzędów administracji publicznej, w tym Powiatowych Urzędów Pracy.

Do zadań należy w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również z ustawy o COVID-19.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
09 września 2024

Podobne szkolenia