Wideoszkolenie: Świadczenia nienależnie pobrane w PUP

Świadczenia nienależnie pobrane w PUP – zwroty związane z obsługą tarczy COVID-owej, procedura umarzania starszych pożyczek oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych. Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Co robić w przypadkach gdy dłużnik nie spłaca? Czy dłużnik może oddać koszty całego procesu ściągania należności? Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?

od 409.00 zł

Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, z wydziałów: Ewidencji i Świadczeń, Księgowo-Finansowego oraz do wszystkich osób zajmujących się problematyką windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych. Do udziału zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia.

Uwaga, praktyczne omówienie najnowszej nowelizacji przepisów ustawy o COVID-19!
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Pracy zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję. Praktyk powie o nowych wzorach tytułów wykonawczych od lutego 2020, jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczek na działalność gospodarczą oraz szczegółowo przedstawi kwestie dotyczące zwrotów związanych z obsługą tarczy COVID. Dowiedzą się Państwo jak ściągać pieniądze jeśli dłużnik nie osiąga dochodów oraz szczegółowo omówione zostaną pytania zawarte w programie szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Postępowanie związane z wydaniem decyzji w sprawie zastosowania ulgi w spłacie należności wynikających z ustawy o COVID-19, w tym charakter opinii wojewody w tej kwestii
 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w Urzędzie Skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • Sytuacja: Strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które tego nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można żądać zwrotu?
 • Co należy zrobić gdy kilka razy zostało wysłane upomnienie i nie ma żadnej informacji zwrotnej? Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?

Szczegółowy program szkolenia:

Wszystko o nowych tytułach wykonawczych

 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy?
 • Wzory tytułów wykonawczych
 • Jakie są rodzaje tytułów wykonawczych?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • W jaki sposób wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji?
 • Czy wiadomo kiedy i czy zmienią się tytuły wykonawcze z formy papierowej na elektroniczną? Jakie kryteria powinny spełniać urzędy? Jakie będą wymagania?
 • Jak przygotować urząd na elektronizację?
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • Sytuacja: Pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane, ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • W jakim przypadku można żądać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?

Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie z ustawy o COVID-19, w tym weryfikacja prawdziwości złożonych oświadczeń

Problem podwójnego dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne przyznanego przez PUP i WPU w ramach tarczy antykryzysowej, w tym wjaki sposób należy przeprowadzić kontrolę przedsiębiorcy , który otrzymał wsparcie w ramach ustawy o COVID-19

 • Podstawy prawne przeprowadzania kontroli przedsiębiorców,
 • Jakich dokumentów należy wymagać od kontrolowanych w celu ustalenia, czy pomoc została wykorzystana zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie
 • Zwroty związane z obsługą tarczy COVIDowej
 • Jak rozliczać dofinansowania wypłacone na podstawie ustawy o COVID-19 ?
 • Jakie odsetki powinien naliczyć urząd pracy od należności wypłaconych przedsiębiorcom w oparciu o przepisy ustawy o COVID-19 ?
 • Jakie należy podjąć czynności w celu dochodzenia zwrotu należności wypłaconych w ramach tarczy antykryzysowej w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości ?
 • Co zrobić, gdy pojawia się nienależnie pobrane świadczenie, a osoba nie żyje?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co zrobić, gdy dłużnik brał pieniądze w opiece społecznej i w PUP, ale nie ma dochodów, a komornik umarza sprawę, ponieważ dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP?
 • Co zrobić z długami kilkakrotnie oddawanymi do komornika, szczególnie w kwestii działalności gospodarczej?
 • Jak powinny wyglądać zwroty od osób bezrobotnych?
 • Jak powinny wyglądać zwroty przez instytucję (np. ZUS)?
 • Jak tworzyć raporty?

Procedura rozpatrywania wniosków w sprawie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty nienależnie pobranych lub w nadmiernejwysokości świadczeń przyznanych w ramach tarczy antykryzysowej

 • Przesłanki umorzenia, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty należności wynikających z ustawy o COVID-19,
 • Postępowanie związane z wydaniem decyzji w sprawie zastosowania ulgi w spłacie należności wynikających z ustawy o COVID-19, w tym charakter opinii wojewody w tej kwestii,
 • Omówienie postępowania odwoławczego w sprawach dotyczących umorzenia , odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty należności wynikających z ustawy o COVID-19.

Co robić w przypadku jeśli dłużnik nie spłaca

 • Jak naliczać odsetki?
 • Jaki jest sposób naliczania odsetek?
 • Jak podczas pandemii rozwiązać kwestię wezwania do sądu?
 • Co należy zrobić gdy kilka razy zostało wysłane upomnienie i nie ma żadnej informacji zwrotnej?
 • Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?
 • Co ile czasu można wysyłać upomnienia?
 • Procedura od wezwania do zapłaty do przekazania wniosku egzekucyjnego
 • Kiedy i w jakich sytuacjach można wydłużyć termin spłaty?
 • Do ilu lat można żądać zwrotu?

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych

 • Co zrobić, żeby dłużnik oddawał koszty całego procesu ściągania należności? Czy jest to w ogóle możliwe?
 • W jakich terminach można żądać zwrotu?
 • Czy można wysyłać kilkukrotne ponaglenia?
 • Kiedy należy oddać sprawę do komornika?
 • Jakie są okresy przedawnień w postępowaniach cywilnych?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w Urzędzie Skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • Jak miałaby wyglądać procedura?
 • Jak wygląda egzekucja sądowa przy współpracy z komornikami?
 • Jakich terminów należy dochować?
 • Sytuacja: Strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które tego nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można żądać zwrotu?
 • Czy jeśli w urzędzie są zwroty zasiłków, to czy są one zwracane w kwocie brutto, czy netto?
 • Jak wygląda kwestia nienależnie pobranych świadczeń przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczenia?
 • Który organ powinien być tym pierwszym właściwym, który będzie dochodził zwrotu?
 • Co jeśli w jednym miesiącu osoba ma wypłacone 2 świadczenia, a powinno być wypłacone tylko 1?
 • Co zrobić, aby uniknąć przedawnień gdy sprawa jest w toku?
 • Jak umarzać starsze pożyczki?
 • Co jeśli są nieściągalne?
 • Jak powinno przebiegać postępowanie umarzające?
 • Kiedy można umorzyć należność częściowo, a kiedy całościowo?
 • W jakim trybie rozpatrywać wnioski o umorzenie?
 • Jakie są przesłanki do odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń?

Omówienie najnowszej nowelizacji przepisów ustawy o COVID-19 oraz przedstawienie aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z ustawy o COVID-19?


Prowadzący

Ewa Szot -z wykształcenia jest Radcą Prawnym z ponad 20-letnim stażem pracy. Jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach pracy zajmuje się obsługą prawną urzędów administracji publicznej, w tym Powiatowych Urzędów Pracy.

Do zadań należy w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również z ustawy o COVID-19.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
14 lipca 2022
od 409.00
17 października 2022

Podobne szkolenia