Wideoszkolenie: Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Wydawanie zezwoleń na imprezy masowe. Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku, gdy impreza masowa zmienia się na imprezę niemasową z powodu małej frekwencji? Jakie są obowiązki i uprawnienia urzędu w przypadku organizacji na terenie gminy/miasta? Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa imprezy masowej? Jakie są podstawy wydania odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej? Jak w praktyce wygląda przerwanie imprezy masowej?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób wydających zezwolenia na imprezy masowe.

Uwaga! Pokażemy krok po kroku jak przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa imprez masowych!
Zdarza się, że władze samorządowe lekceważą obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych i biegów ulicznych. Zezwolenia są wydawane na krótko przed imprezami, co utrudnia ich przygotowanie. Organizatorzy, w zdecydowanej większości składają wnioski zaledwie na 3-4 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Dokumenty są wówczas weryfikowane pobieżnie, dlatego pokażemy na co zwracać uwagę w trakcie procedury przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na imprezy masowe, aby przeszła ona sprawnie i bez zarzutów.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kiedy wydać decyzję w przypadku, gdy organizator nie przedłożył kompletu wymaganych ustawą dokumentów?
 • Jaka powinna wyglądać procedura przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie przeprowadzania kontroli imprezy masowej?
 • Jak prawidłowo sporządzić protokół kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej i kto powinien go podpisać?
 • Czy kwestia sprzedaży alkoholu na terenie imprezy masowej może lub powinna być ujęta w decyzji?
 • Jak wymusić na organizatorach wydarzeń w obiektach organu gminy organizację imprez zgodnie z zasadami prawa?
 • Jak w praktyce wygląda przerwanie imprezy masowej?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Od kogo powinniśmy wymagać zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy jest ustanowiony pełnomocnik oraz w sytuacji, gdy sam organizator składa dokumenty?
 • W którym momencie postępowania administracyjnego należy informować organizatora o przetwarzaniu danych osobowych? Czy w momencie składania wniosku, czy przy wydawaniu opinii?
 • Co, jeżeli decyzję wyślemy Pocztą Polską i nie mamy osobistego kontaktu z organizatorem?
 • Czy za zmianę decyzji powinniśmy pobrać opłatę skarbową w wysokości 41 zł?
 • Co w sytuacji, gdy wydaliśmy decyzję pozytywną na organizację imprezy masowej, a podczas kontroli okazało się, że organizator nie spełnił wymogów zawartych w przepisie art. 6 lub 13 ust. 2?
 • Jak należy rozumieć zapis dotyczący ważności opinii PSP lub policji przez okres 6 miesięcy, w szczególności, gdy organizator występuje o cykl imprez na okres przekraczający 6 miesięcy, a nie dłużej niż rok?
 • Co w przypadku mniejszej liczby ratowników medycznych niż ta, o której mowa była w dokumentacji?
 • Co w przypadku, gdy organizator przerwie imprezę masową tuż po jej rozpoczęciu na skutek warunków atmosferycznych, a impreza zostanie przeniesiona na inny termin? Czy powinniśmy zmienić decyzję? Czy powinna zostać wydana nowa decyzja na wniosek organizatora?
 • Jak klasyfikować bieg uliczny, w którym bierze udział kilka tysięcy uczestników? Pakiety dla biegaczy są odpłatne, a bieg kończy się na placu, gdzie znajduje się scena, namioty oraz inne obiekty związane z imprezą.
 • Czy pracowników związanych z organizacją imprezy włącza się w liczbę uczestników imprezy masowej – ochrona, artyści i obsługa?
 • Co w przypadku, gdy komendant policji lub straży pożarnej dostarczy negatywną opinię?
 • Czy przedstawiciele służb powinni posiadać stosowne upoważnienia do kontroli?
 • Czy w wydanym zezwoleniu trzeba obligatoryjnie podać godziny rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej? Czy wystarczy zapis: godzina przed rozpoczęciem koncertu oraz godzina po zakończenia koncertu?
 • Co w sytuacji, gdy podczas kontroli imprezy masowej nie ma zabezpieczenia medycznego?
 • Czy ochrona może wpuścić osobę, której przy wejściu odebrano niebezpieczne narzędzie?
 • Co w sytuacji, gdy opiniodawca zaznacza, że jego opinia jest ważna 6 miesięcy? Została wydana decyzja na cykl imprez masowych - mecze piłki siatkowej.
 • Czy w przypadku odwołania imprezy przez organizatora naszą rolą jest umorzenie postępowania i przekazanie decyzji organizatorowi?
 • Przepis art. 21 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wskazuje, jakie dane powinien zawierać identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej kierownikowi ds. bezpieczeństwa oraz służbom informacyjnym i porządkowym. Czy identyfikator, o którym mowa we wskazanym przepisie może być wystawiony przez właściciela firmy ochroniarskiej, która zatrudnia niezbędne służby podczas imprezy masowej?

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 • Jaka powinna wyglądać procedura przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie przyjmowania wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Czy wniosek można złożyć telefonicznie?
 • Czy jeśli dokumenty przesłane są jedynie pocztą elektroniczną, to czy należy traktować je tak samo, jak dokumentację dostarczoną do urzędu w oryginale?
 • Czy terminy określone w ustawie należy traktować jako ostateczne, czy można do nich podejść instruktażowo?
 • Czy organ wydający decyzję musi trzymać się terminów określonych w ustawie, czy może wydać decyzję bez ich zachowania?
 • W jakich przypadkach można zastosować skrócony, 14-dniowy termin procedowania wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Czy jeśli organizator nie dostarczy w terminie 30 dni kompletu dokumentacji wymienionej w ustawie, to czy należy wydać decyzję odmowną lub umorzyć postępowanie, czy można zezwolić na uzupełnienie dokumentacji?
 • Czy istnieją szczególne przypadki umożliwiające skrócenie lub wydłużenie terminów określonych w ustawie? Jeśli tak, to jakie są podstawy prawne takiego działania?
 • Czy jeśli wniosek zostanie złożony bez zachowania terminu określonego w ustawie, to czy postępowanie może zakończyć się wydaniem zezwolenia?
 • Czy dokumenty złożone po czasie należy traktować jako korektę, czy jako uzupełnienie dokumentacji sprawy?
 • W jaki sposób weryfikować prawdziwość i dokładność graficznych planów zabezpieczenia przedstawianych przez organizatorów?
 • Czy w przypadku zachowania terminu złożenia wniosku, ale występowaniu braków w dokumentacji można żądać uzupełnienia dokumentacji, czy należy sprawę umorzyć?
 • Jakie opłaty wiążą się z procedurą wydawania zezwolenia na organizację imprezy masowej?
 • Czy w przypadku, gdy organizator nie wniesie wymaganych prawem opłat skarbowych można wydać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Czy opłata za pełnomocnictwo musi być wnoszona każdorazowo, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika?
 • W jaki sposób można wymusić na organizatorze przedłożenie dokumentów w terminie?

3. Jakie wydarzenia są, a jakie nie są imprezą masową w rozumieniu ustawy?

 • Jaka jest różnica między zgromadzeniem a imprezą masową?
 • Jak określić charakter wydarzenia (impreza masowa, impreza artystyczna lub rozrywkowa, zgromadzenie, inne)?
 • Jakie wydarzenia winny być organizowane jako imprezy masowe?
 • Jakie są różnice między imprezami masowymi organizowanymi wewnątrz budynków i na otwartej przestrzeni?
 • Czy juwenalia mogą zostać zorganizowane w formule imprezy masowej?
 • Czy organ gminy ma możliwość wymuszenia na organizatorze organizacji wydarzeń w formule imprezy masowej?
 • Jaka jest różnica w zabezpieczeniu sportowych imprez masowych oraz imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym?
 • Kto jest administratorem danych w ramach procedury wydawania zezwolenia na organizację imprez masowych?
 • Kogo i w jaki sposób powiadomić o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach procedury wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • W jakich wypadkach należy określić w decyzji, że impreza masowa jest imprezą masową podwyższonego ryzyka?
 • Co zrobić, gdy zmieniły się przesłanki, które zdecydowały o wskazaniu lub nie imprezy masowej jako imprezy masowej podwyższonego ryzyka?
 • Czy można dokonywać modyfikacji decyzji pod kątem statusu imprezy masowej jako imprezy masowej podwyższonego ryzyka?

4. Kiedy wydać decyzję w przypadku, gdy organizator nie przedłożył kompletu wymaganych ustawą dokumentów?

 • Kto podpisuje decyzję, jeżeli organizatorem imprezy masowej jest burmistrz, a impreza odbywa się na jego terenie?
 • Czy zawsze należy wydać decyzję odmowną, czy można jedynie napisać pismo informujące o zakończeniu procedury?
 • Jeśli organizator nie przedłożył kompletnej dokumentacji, to czy należy wydać decyzję odmowną, czy też można poczekać aż doniesie brakujące dokumenty?
 • Jakie są konsekwencje wydania decyzji po ustawowym terminie?
 • Czy organ wydający decyzję ma prawo do wprowadzenia do niej dodatkowych warunków, które organizator musi wypełnić?
 • Jak powinna wyglądać decyzja zmieniająca? Jakie elementy decyzji mogą podlegać zmianie?
 • Kiedy można, a kiedy należy wydać decyzję zmieniającą?
 • Czy wydawanie decyzji zmieniającej jest obligatoryjne, czy fakultatywne?
 • Czy można wydać decyzję zmieniającą bez zgody podmiotu dysponującego zezwoleniem na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Czy zamiast wydania decyzji zmieniającej można dołączyć adnotację do dokumentacji sprawy lub odnieść się pismem zwykłym?
 • Organ gminy zobligowany jest do dostarczenia decyzji o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej do właściwego terytorialnie urzędu wojewódzkiego w terminie 3 dni od daty wydania — czy ze względu na to, że poczta nie zawsze dostarcza oryginał w terminie, można wcześniej wysłać do urzędu wojewódzkiego skan decyzji?
 • Czy kwestia sprzedaży alkoholu na terenie imprezy masowej może lub powinna być ujęta w decyzji?

5. Jakie są podstawy wydania odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?

 • Czy z odmową czekamy do 7. dni przed imprezą, tak jak w przypadku zezwolenia?
 • W jaki sposób prawidłowo wydać odmowę wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jak organ powinien przygotować się do odwołania od decyzji o wydanie odmowy zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jak postępować z odwołaniem od decyzji odmownej?
 • Czy organ gminy może zmienić decyzję odmowną na zezwolenie, w przypadku, gdy organizator uzupełni braki w dokumentacji?
 • Czy można odmówić wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, gdy tylko jedna z opinii podmiotów opiniujących jest negatywna, a reszta dokumentacji jest kompletna?

6. Czym jest i na czym polega kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej?

 • Jak powinna przebiegać kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej?
 • Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie przeprowadzania kontroli imprezy masowej?
 • Kto może przeprowadzić kontrolę imprezy masowej w imieniu organu wydającego decyzję?
 • Jakimi uprawnieniami dysponuję kontrolujący imprezę masową?
 • Jakimi upoważnieniami (i przez kogo wystawionymi) winien legitymować się kontrolujący imprezę masową?
 • Jak wcześnie przed imprezą powinien zostać wyznaczony kontrolujący imprezę masową?
 • Czy podmiotem kontrolującym może być właściwy miejscowo komendant powiatowy policji?
 • Jak prawidłowo sporządzić protokół kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej i kto powinien go podpisać?
 • Co zrobić w przypadku, gdy impreza masowa przeciągnie się poza godziny określone w zezwoleniu?
 • Jak postąpić w przypadku, w którym w trakcie kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej kontrolujący dostrzeże rzeczy lub zachowania niezgodne z prawem, ale nie odnoszące się do warunków określonych w zezwoleniu?
 • Jaka jest różnica między służbą informacyjną, a służbą bezpieczeństwa?
 • Jak prawidłowo obliczyć ilość pracowników służby bezpieczeństwa i służby informacyjnej na imprezie masowej?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa instrukcja przeciwpożarowa?
 • Czy organ gminy może wymusić na organizatorze zmiany regulaminu imprezy masowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników imprezy?
 • Czy organ gminy może wymusić na organizatorze formę i sposób prezentacji regulaminu imprezy masowej jej uczestnikom?
 • Jakich dokumentów wymagać, w przypadku wykorzystania na imprezie masowej obiekty ruchome czy pirotechnikę?
 • Czy wykorzystanie w trakcie imprezy masowej materiałów pirotechnicznych wymaga uzyskania dodatkowych zgód?
 • Jak radzić sobie z zagrożeniem bombowym i ewakuacją w trakcie imprezy masowej?

7. Jakie uprawnienia mają organy administracji publicznejdo przerwania imprezy masowej?

 • Jak w praktyce wygląda przerwanie imprezy masowej?
 • W jakich przypadkach można podjąć decyzję o przerwaniu imprezy masowej?
 • Kiedy przerwanie imprezy masowej jest obligatoryjne, a kiedy fakultatywne?
 • Jak podjąć decyzję o przerwaniu imprezy masowej?
 • Jakie podstawy prawne powinny znaleźć się w decyzji o przerwaniu imprezy masowej?
 • Jakie są konsekwencje przerwania imprezy masowej?
 • W jakiej formie wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej?

8. Czy opinie są wiążące dla organu gminy w przypadku wydawania decyzji zezwalającej na organizację imprez masowych?

 • Co zrobić w przypadku, gdy opinia traci ważność po 6 miesiącach, a organizator wciąż dysponuję zezwoleniem na organizację imprez masowych?
 • W jaki sposób można wyegzekwować od organizatora nowe opinie?
 • Kiedy powiadomić organizatora o konieczności przedłożenia nowych opinii?
 • Ile czasu ma organizator na dostarczenie nowych opinii?
 • Czy w przypadku otrzymania nowych opinii należy wystawić nową decyzję?
 • Jakie mogą być konsekwencję wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej mimo negatywnych opinii jednego lub więcej podmiotów opiniujących?
 • Czy w przypadku zawarcia w opiniach dodatkowych obowiązków nie wynikających bezpośrednio z ustawy, organ gminy powinien w decyzji zobligować organizatora do wypełnienia tych obowiązków?
 • Czy organ gminy ma uprawnienia do weryfikacji opinii służb?
 • Czy w celu weryfikacji opinii służb można powołać biegłego?
 • Jak i w jakiej formie przeprowadzić można wizję lokalną obiektu, na którym ma odbyć się impreza masowa?

9. Jakie obowiązki spoczywają na organizatorze a jakie obowiązki naadministracji publicznej?

 • Jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa spoczywają bezpośrednio na organizatorze?
 • Jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych spoczywają na organie gminy?
 • Jak wymusić na organizatorach wydarzeń w obiektach organu gminy organizację imprez zgodnie z zasadami prawa?
 • Czy można organizować imprezy masowe na terenie gminy, jeśli gmina nie posiada odpowiedniej hali widowiskowej lub innej infrastruktury umożliwiającej organizację imprez masowych?
 • Czy organ gminy musi powiadamiać podmioty zewnętrzne o wydaniu decyzji na przeprowadzenie imprezy masowej? Jeśli tak, to jakie?
 • Czy i w jaki sposób poinformować państwowe służby i inspekcje o planowanej imprezie masowej, gdy nie została jeszcze wydana decyzja?

10. Gmina organizatorem imprezy masowej.Czy organ gminy może sam sobie wydać zezwolenie na organizację imprezy masowej?

 • Jak zabezpieczyć imprezy organizowane przez gminę, aby uniknąć ewentualnych kar?
 • Czy urząd może zorganizować imprezę masową? Do kogo urząd ma wystąpić o zgodę?
 • Czy burmistrz odpowiada za imprezę masową zorganizowaną przez ośrodek kultury za jego zgodą?
 • Czy opinie w dokumentacji muszą być w oryginale? Czy urzędnik może potwierdzić za zgodnością i pozostawić kopie? Czy można poprzestać na skanach opinii przesłanych e-mail od organizatora?
 • Na co zwracać szczególną uwagę wybierając firmę świadczącą usługi ochrony w trakcie imprez organizowanych przez organ gminy?
 • Czy gmina może zwrócić się o zapewnienie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej do szpitala w danym mieście lub do właściwej wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego?
 • Jak rozwiązać kwestię utrwalania wizerunku i wyrażenia zgody na ewentualne jego rozpowszechnianie? Na kim powinien spoczywać ten obowiązek?

11. Ustawa o imprezach masowych, a inne akty prawne

 • Czy w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego istnieją jakieś dodatkowe przepisy odnośnie organizacji imprez masowych?
 • Czy właściwe jest dołączanie do decyzji klauzuli obligującej organizatora do dostosowania działań gdyby doszło do zmiany przepisów epidemiologicznych?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w trakcie imprez masowych?
 • W jaki sposób ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych odnosi się do prawa o ruchu drogowych (wykorzystanie dróg w sposób szczególny)?
 • W jaki sposób można zorganizować imprezę masową na terenie dróg publicznych?

Prowadzący

Hubert Mysiak -kierownik referatu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku prawo. W Urzędzie Miasta Lublin pracuje od 2006 roku. Między innymi przeprowadza kontrole zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniach na ich przeprowadzenie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
12 czerwca 2024
od 599.00
03 grudnia 2024

Podobne szkolenia