Wideoszkolenie: Komunalizacja nieruchomości

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa po zmianie przepisów. Rodzaje nieruchomości podlegających komunalizacji. Jakich nieruchomości nie można komunalizować? Z jakiego artykułu należy komunalizować poszczególne rodzaje dróg? Czy gmina może skomunalizować rowy i lasy?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się komunalizacją w urzędach miast i gmin oraz w starostwach powiatowych

Cała procedura komunalizacji nieruchomości od początku do końca. Każdy uczestnik otrzyma pełną dokumentację potrzebną do komunalizacji.
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń! Wideoszkolenie poprowadzi praktyk – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa. Omówimy co należy zrobić, gdy wojewoda odmawia wszczęcia postępowania, a także jak pozyskiwać nowe grunty i nieruchomości. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma również 9 edytowalnych wzorów pism i wniosków, które wystarczy podporządkować pod swoją jednostkę samorządu terytorialnego, co skróci i ułatwi pracę każdego uczestnika szkolenia. Poza tym doświadczona prelegentka odpowie czy można i jak skomunalizować lasy, rowy

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Interpretacja najnowszych przepisów dotyczących komunalizacji
 • Omówienie różnych przypadków przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy – na postawie jakich przepisów przejmować nieruchomości?
 • Nabycie mienia Skarbu Państwa na wniosek
 • Komunalizacja nieruchomości rolnych w trybie art. 13
 • Czy można skomunalizować tereny Lasów Państwowych
 • Drogi budowane z udziałem czynu społecznego

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające
 • Wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi SP
 • Wniosek na podstawie art. 8g ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 • Wniosek o wznowienie postępowania komunalizacyjnego
 • Wniosek o uznanie nieruchomości za mienie gminne (gromadzkie)
 • Wyroki NSA - trzy przykłady
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji z dnia 9 lipca 1990 r.

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy z ust. 4 można skomunalizować własność działki, której użytkowanie wieczyste zostało nieodpłatnie nabyte od PKP?
 • Czy można wystąpić do wojewody o wydanie decyzji dot. komunalizacji działki, jeżeli nie ma księgi wieczystej, a dokumentem potwierdzającym własność jest decyzja starosty o uznaniu za mienie gromadzkie?
 • Gmina jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się budynek z założoną osobną księgą wieczystą (własność nieżyjących osób prywatnych). Nie mamy wiedzy o tym, czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym. Czy gmina może uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku, który jest własnością osób prywatnych?
 • Czy działka sklasyfikowana obecnie jako W położona na terenach rolnych na dzień 30.05.2000 r. podlega komunalizacji, jeżeli na wskazany dzień miała użytek Wp?
 • Czy rowy podlegają komunalizacji?
 • W jakim trybie najczęściej są komunalizowane rowy?
 • Czy przy nieuregulowanym stanie prawnym komunalizacja prowadzona jest na dokumentach? Czy powinniśmy wezwać do założenia księgi wieczystej?
 • W którym zasobie powinny znajdować się działki, które nie mają jeszcze wydanej decyzji? W zasobie Skarbu Państwa, czy w zasobie gminy?
 • Czy można oddać w najem gminną działkę, na którą mamy złożony wniosek o przeprowadzenie komunalizacji, jeżeli starosta wyraził zgodę?
 • Czy można skomunalizować działkę Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu wieczystym parafii? Są to działki znajdujące się przy cmentarzu.
 • Czy można skomunalizować działki będące w użytkowaniu wieczystym spółki energetycznej?
 • Czy cmentarz, na którym są dokonywane pochowki wielowyznaniowe podlega komunalizacji?
 • Czy działka oddana w zarząd w dniu 27 maja 1990 r. może zostać skomunalizowana?
 • Co w przypadku, gdy dla danego terenu nie został uchwalony plan miejscowy?
 • Co zrobić z lasami będącymi we władaniu samoistnym gminy, jeżeli nie ma żadnych dokumentów?
 • Kto jest odpowiedzialny za dokonanie podziału geodezyjnego? Wnioskodawca czy organ?
 • W jaki sposób uregulować stan prawny, jeżeli w planie była rola, a w ewidencji jest oznaczenie dr? Co w przypadku, gdy na nieruchomości mieszkają spadkobiercy i nie są zainteresowani uregulowaniem stanu prawnego?
 • Czy można skomunalizować działkę zajętą w dniu 27 maja 1990 r. pod wody płynące, jeżeli nie ma KW?
 • Czy Wody Polskie mogą zablokować przeprowadzenie komunalizacji?
 • Czy wody stojące można skomunalizować?
 • Czy Skarb Państwa może nabyć na własność nieruchomości, które stanowią według EGiB własność: nieustalony, dla których brak jest KW i dokumentów potwierdzających własność? Na terenie powiatu posiadamy sporo takich nieruchomości stanowiących rowy. Kto powinien je nabyć i uregulować?
 • Czy rowy można traktować jako mienie gromadzkie?
 • Czy osoby zobowiązane do utrzymania rowu w rozumieniu przepisów Prawa wodnego można traktować jako samoistnych posiadaczy?
 • Jeżeli rów na terenie miasta znajduje się w posiadaniu samoistnym, to kto powinien zająć się nim? Urząd miasta czy starosta?
 • Co z rowem, który w ewidencji wpisany jest na Skarb Państwa, a właścicielem jest osoba fizyczna, która nie żyje?
 • Jaka jest podstawa prawna do skomunalizowania rowu, który ma nieuregulowany stan prawny?
 • Czy można przekazać Lasom Państwowym w zarząd grunty sklasyfikowane jako drogi dr, w odniesieniu do których wojewoda wskazał na brak podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego? Czy należy najpierw skomunalizować użytki?
 • Czy nieruchomość oznaczona symbolem Ls niebędąca w zarządzie Lasów Państwowych podlega komunalizacji?
 • Czym można uzasadnić interes gminy?
 • Czy można skomunalizować działkę, na którą mamy zawartą teraz umowę użyczenia?
 • Czy gmina może sprzedać skomunalizowaną działkę?
 • W jaki sposób skomunalizować publiczną drogę gminną, jeśli działka, na której znajduje się droga jest własnością Skarbu Państwa, prawo użytkowania wieczystego ma gmina, a PKP rości sobie prawo do rozporządzania tym gruntem z powodu dostępu do linii kolejowych?
 • Kto zakłada księgę wieczystą w przypadku mienia gromadzkiego i wydania decyzji przez starostę?
 • Co w przypadku, gdy w ewidencji gruntów widnieje, że właściciel jest nieustalony?
 • W jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej skomunalizować działkę, użytek Ps, w MPZP grunty rolne, a w KW wpisane „dobro gminne”?
 • Co w sytuacji, gdy działka objęta wnioskiem komunalizacyjnym objęta jest umową użyczenia lub dzierżawy? Czy taki stan uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem komunalizacyjnym w trybie przepisu art. 5 ust. 4?
 • Czy można wystąpić o komunalizację fragmentu działki objętej umową użytkowania, w sytuacji, gdy Lasy Państwowe nie chcą wyrazić zgody na podział nieruchomości?
 • Kto zleca podział nieruchomości?
 • Jeżeli w ewidencji jest użytek Tr, to czym posiłkować się przy ustalaniu przeznaczenia działki skierowanej do komunalizacji?
 • Czy gmina może stać się właścicielem działki drogowej?
 • Jeżeli w ewidencji jest użytek T, a wg planu z 1998 r. grunty były przeznaczone pod zalesienie, to czy taki grunt podlega komunalizacji?
 • Jeżeli mamy uchwałę, w której jest ujęta droga zakładowa, to czy możemy takie drogi komunalizować na podstawie przepisu art. 5?
 • Co należy załączyć do wniosku i na jaki przepisu się powołać, aby skomunalizować drogi publiczne, które dawniej były zakładowe? Co oprócz dziennika urzędowego, uchwały Gminnej Rady Narodowej, wypisów i wyrysów, jeżeli działki mają nieuregulowany stan prawny?


Tryby komunalizacji, konstytutywne decyzje wojewody

 • Co w sytuacji, gdy wojewoda odmawia wszczęcia postępowania?
 • Jeśli nie trzeba wysyłać spisów do wojewody to znaczy, że w ogóle nie trzeba ich robić?
 • Czy korzystne jest złożenie do wojewody przy wniosku z przepisu art. 5 ust. 1 i 2 zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków o stanie nieruchomości na dzień 27.05.1990 r.?
 • Jesteśmy w trakcie komunalizacji nieruchomości, gdzie na części zadania statutowe mają Wody Polskie i musimy zrobić podział, lecz cała działka, którą komunalizujemy była już kiedyś podzielona i wojewoda wymaga dokumentu podziału, lecz starostwo twierdzi, że podział był i nie mają dokumentu. Co w takiej sytuacji?
 • Istota komunalizacji nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji
 • Przebieg procesu komunalizacji po wejściu w życie ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Zmiany w procesie komunalizacji wynikające z ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
 • Od zmiany przepisów wojewoda nie wydaje decyzji w trybie przepisu art. 5 ust. 1; co należy zrobić, aby takowe były jednak przez niego wydawane?
 • Strony postępowania komunalizacyjnego
 • Tryby komunalizacji
 • Przesłanki pozytywne komunalizacji
 • Czy można skomunalizować nieruchomość na podstawie zaświadczenia starosty, że w dniu 27 maja 1990 nieruchomość była własnością Skarbu Państwa, jeśli dla nieruchomości nie ma księgi wieczystej?
 • Czy gmina, która jest posiadaczem samoistnym może dokonać komunalizacji?
 • Przesłanki negatywne komunalizacji
 • Co w przypadku braku dokumentów potwierdzających trwały zarząd jednostki oświatowej wpisanej w ewidencji gruntów na działce będącej własnością Skarbu Państwa?
 • Co w sytuacji, gdy zarząd mają Wody Polskie?
 • Nabycie mienia państwowego przez gminę na wniosek
 • Konstytutywne decyzje wojewody
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku składanego na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 dla nieruchomości niespełniających warunków umożliwiających komunalizacje z mocy prawa, ale związanych z realizacją zadań własnych?


Państwowy Fundusz Ziemi

 • Decyzje wyłączające nieruchomości z PFZ (art. 92 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości)
 • Zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po wejścia w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r.
 • Formy przekazania nieruchomości na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (art. 14 w związku z art. 19, art. 16 i art. 18 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP).


Komunalizacja rolna

 • Co zrobić z nieruchomością na terenach wiejskich, która na dzień 27 maja 1990 r. jest w ewidencji nieruchomością rolną i w planie przeznaczona pod rolę, a nieprzekazana do KOWR, zaś na 30 czerwca 2000 r. jest w ewidencji nieruchomością rolną, a w planie, którego żąda wojewoda jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową? Czy taką nieruchomość można skomunalizować na podstawie przepisu art. 5 ust.1?
 • Czy nieruchomość przejęta na rzecz Skarbu Państwa na cele reformy rolnej (dekret PKWN z 1946r.), stanowiąca w dniu 30.06.2000r. rów, oznaczona w tej dacie w ewidencji użytkiem W - rów i przeznaczona w planie na cele rolne, może zostać skomunalizowana w trybie przepisu art. 13?
 • Co w sytuacji, gdy na dzień 30 czerwca 2000 r. nieruchomość posiada przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, a w ewidencji widnieje jako użytek rolny?
 • Czy nieruchomość na terenach wiejskich, posiadająca ewidencji gruntów użytek rolny oraz w planie posiada przeznaczenie jako tereny upraw rolnych, która nie została przekazana do KOWR, może zostać skomunalizowana na podstawie przepisu art. 5 ust.1?
 • Komunalizacja nieruchomości rolnych w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • Przesłanki komunalizacji w trybie art. 13
 • Czy można skomunalizować grunt rolny Skarbu Państwa z przepisu art. 13, jeżeli nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest częściowo przeznaczona jako grunt rolny, a częściowo jako las
 • Czy może się zdarzyć, że dana działka może być skomunalizowana z dwóch różnych przepisów po wcześniejszym podziale, np. cześć rolna i cześć o innym przeznaczeniu - każda oddzielnie
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za renty lub emerytury
 • Jak powinna przebiegać procedura odzyskiwania nieruchomości przez gminę, gdy właściciele budynku, po którym zostały ruiny nie żyją, a grunty należą do Skarbu Państwa?


Komunalizacja gruntów pod wodami

 • Czy powinniśmy komunalizować rowy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy grunt należy do Skarbu Państwa, ale jako trwały zarządca jest wpisane RZGW? Co zrobić w przypadku, gdy w rzeczywistości zamiast cieku wodnego jest tam droga?
 • Co, jeśli działka stanowi grunt biegnący obok koryta rzeki, ale w ewidencji ma użytek Wp?


Nieruchomości leśne

 • Czy można skomunalizować tereny Lasów Państwowych? Zasady komunalizacji lasów w trybie art. 5 ust. 4 ustawy komunalizacyjnej
 • Czy jest możliwość komunalizacji całej nieruchomości czy tylko tej części, która nie jest oznaczona Ls?
 • Część nieruchomości przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić taką nieruchomość?
 • Czy istnieje możliwość komunalizacji nieruchomości zajętej pod publiczną drogę gminną, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a znajdującej się w zarządzie nadleśnictwa?
 • Czy podlega komunalizacji będący własnością Skarbu Państwa Zarząd Lasów Państwowych? Grunt nie stanowił lasu na dzień 27 maja 1990 i był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe


Komunalizacje dróg


 • Komunalizacja dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych
 • W jakim trybie nabywać na własność gminy drogi wewnętrzne, które są w posiadaniu samoistnym gminy?
 • Drogi, gdy nie ma tytułów prawnych po stronie Skarbu Państwa, gdy nie ma zapisów w księgach wieczystych
 • Czy jest możliwość komunalizacji działki, która nie posiada księgi wieczystej i stanowi drogę wewnętrzną?
 • Jeżeli droga wewnętrzna jest we własności Skarbu Państwa, lecz prawo do użytkowania ma gmina, to czy można wystąpić do Wojewody o komunalizację? Jeżeli tak, to na jaki artykuł można się powołać?
 • Czy drogi wewnętrzne znajdujące się w MPZP na terenie rolnym komunalizujemy z przepisu art. 13?
 • Gmina jest użytkownikiem wieczystym działek, na których jest droga gminna. Właścicielem działek jest Skarb Państwa. Czy gmina może wystąpić o komunalizację tych działek?
 • Z jakiego art. komunalizować drogi gminne? Z jakiego artykułu komunalizować jeśli brakuje uchwały, a właścicielem jest Skarb Państwa?
 • Czy drogi gminne niewyodrębnione z działki leśnej podlegają komunalizacji?
 • Na podstawie jakiego przepisu prawnego możemy skomunalizować drogi dojazdowe do pól, które nie są zaliczone do dróg publicznych?
 • Drogi budowane z udziałem czynu społecznego
 • Przesłanki zastosowania art. 51 ustawy o drogach publicznych do potwierdzenia własności Skarbu Państwa
 • Przepis art. 51 - jakie dokumenty są potrzebne i jak założyć w takim przypadku KW z wpisem własności SP? Kto wydaje decyzję?
 • Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - regulacja stanu prawnego dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
 • Przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby zastosować artykuł 73. Jakie dowody należy załączyć do wniosku?
 • Kto sporządza mapę na potrzeby art. 73?
 • Czy istnieje możliwość przejęcia drogi na podstawie art. 73, gdy właściciele nie chcą współpracować (udostępnić akt własności, postanowień, aktów notarialnych)?
 • W gminie jest kilka dróg. W ewidencji widnieje zapis „właściciel samoistny”. Po sprawdzeniu księgi wieczystej okazało się, że drogi te wpisane są w księdze wieczystej właściciela prywatnego. Czy gmina może wystąpić o komunalizację?
 • Czy to wojewoda zamieszcza ogłoszenia, kiedy nie ma właściciela i czy to on wydaje decyzję, jeżeli nie są ustalone strony postępowania, w związku z brakiem właściciela?
 • Czy musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe po byłych właścicielach?
 • Co w sytuacji, gdy spadkobiercy nie przeprowadzą postępowania spadkowego z różnych przyczyn, a wojewoda zrzuca to na wnioskodawcę, czyli gminę?
 • Czy w przypadku braku informacji o księdze wieczystej i aktualnych właścicielach można przedłożyć do wniosku zaświadczenie starosty, że dana nieruchomość nie stanowiła w dniu 31.12.1998r. własności Skarbu Państwa?
 • Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi na mocy art. 73
 • Czy uchwała o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych mogła zawierać działki nieskomunalizowane?
 • Kwestia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 73)
 • Art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z 13 października 1998 r. jako podstawa do nabycia nieruchomości stanowiących drogi, które w dniu 1 stycznia 1999 r. stanowiły własność Skarbu Państwa
 • Przesłanki zastosowania art. 60
 • Na jakiej podstawie prawnej gmina może skomunalizować działkę w Zarządzie Lasów, na której jest droga publiczna?


Postępowania komunalizacyjne w przypadku braku dokumentów

 • Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Co, jeśli w ewidencji gruntów wpisane jest władanie samoistne?
 • Co w sytuacji, gdy nie można stwierdzić własności Skarbu Państwa? (brak dokumentów w zasobach starostwa)
 • Decyzje komunalizacyjne bez zakładania ksiąg wieczystych
 • Kto może wystąpić z wnioskiem o założenie ksiąg wieczystych?
 • Znaczenie zapisów w ewidencji i w księgach wieczystych przy postępowaniach komunalizacyjnych,
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy w ewidencji wpisany jest Skarb Państwa, ale działka nie posiada założonej księgi wieczystej, jak również nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego własność Skarbu Państwa? Wojewoda wymaga od Starosty założenia księgi wieczystej na Skarb Państwa, a starosta nie ma dokumentu potwierdzającego ta własność
 • Jak komunalizować ziemię, gdy gmina jest wpisana w rejestrze gruntów jako właściciel, a nie ma aktu własności i księgi wieczystej?
 • Zapisy dokonane bezpodstawnie
 • Czy właściwe jest wzywanie przez Wojewodę wnioskodawcy do przeprowadzenia postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł?
 • Jeżeli budynek, który podlega komunalizacji, jest w złym stanie technicznym i zagraża życiu osób postronnych, ale posiada dach, to czy można zmusić spadkobierców do zburzenia takiego domu?
 • Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy brakuje spadkobierców przy ustalaniu stron postępowania?


Zmiana decyzji komunalizacyjnej

 • Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę?
 • Czy można zmienić decyzję, jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
 • Czy można uchylić/podważyć decyzję komunalizacyjną w części/w całości?
 • Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej – w jakich przypadkach?
 • Jak skutecznie wzruszyć decyzję komunalizacyjną po 30 latach, jeśli nie można już jej unieważnić w trybie KPA


Kazusy i problematyczne przypadki przy komunalizacji nieruchomości:

 • Starosta złożył szereg wniosków komunalizacyjnych dotyczących potwierdzenia nabycia dróg przez gminę. Gmina nie uzyskała decyzji wojewody, nawet po potwierdzeniu jej przez KKU. Złożyła skargę, ale WSA 8 września ją odrzuciło. Czy geodeta może wprowadzić do EGiB gminę jako właściciela działki?
 • Co zrobić, gdy brak numeru księgi wieczystej, a w ewidencji gruntów gmina wpisana jest jako samoistny posiadacz?
 • Co zrobić, gdy została już wydana decyzja komunalizacyjna wojewody, zawierająca numer księgi wieczystej, a sąd odmawia wpisu z uwagi na brak działki i jej powierzchni w KW?
 • Co, jeżeli gmina jest użytkownikiem wieczystym, a właścicielem jest Skarb Państwa? Czy gmina może nabyć prawo w drodze komunalizacji?
 • Co w sytuacji, gdy do gminy wpłynął wniosek o kupno działki należącej do Skarbu Państwa?
 • Jeżeli nieruchomość jest w części Ls i w części Lzr, to czy bierzemy pod uwagę tereny leśne?
 • Czy od Lasów Państwowych jako załącznik do wniosku kanalizacyjnego powinniśmy uzyskać dokument potwierdzający, że dana działka nie jest uwzględniona w planie urządzenia lasów?
 • Czy skomunalizowaną nieruchomość gminną można później sprzedać?
 • Co z odszkodowaniem dla bieżących postępowań na podstawie przepisu art. 73? Czy właściciel składa pozew do wydziału cywilnego sądu powszechnego?
 • Czy samorząd musi wyczerpać ścieżkę odwoławczą, żeby nie zostać posądzonym o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy gmina musi skomunalizować wszystkie drogi, jeżeli przez lata nic nie komunalizowała, a teraz starostwo wnioskuje, aby gmina podjęła stosowne czynności?
 • Co z budynkami wielorodzinnymi, w których na 27.05 były mieszkania służbowe funkcjonariuszy?
 • Czy nieruchomość w grupie rejestrowej IVd podlega komunalizacji?
 • Czy grunty położone na terenach wiejskich wchodziły w skład PFZ?
 • Dlaczego nie możemy posługiwać się definicją nieruchomości rolnej z Kodeksu cywilnego?
 • Czy nieużytek można skomunalizować?
 • Co, jeżeli droga w spisie rzeczowym jest dobrem publicznym? Droga wewnętrzna, brak księgi wieczyste?
 • Czy dokumentem potwierdzającym własność na dzień 27.05.1990 r. może być również odpis z KW? Czy musi być to dokument ze starostwa w postaci wypisu z EGiB na dzień 27.05.1990r.?
 • Czy rowy w ewidencji gruntów stanowiące własność Skarbu Państwa, a na dzień 27.05.1990r. stanowiły własność PFZ podlegają komunalizacji?
 • W gminie powołana jest Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, która w swoim zakresie ma gospodarkę nieruchomościami. Czy wobec istnienia ww. komisji konieczne jest powołanie odrębnej komisji ds. komunalizacji?
 • Czym różni się tryb, w jakim wydawana jest decyzja komunalizacyjna w przypadku działek pod drogami publicznymi, a działek pod drogami wewnętrznymi?
 • Na podstawie jakiego przepisu można komunalizować drogi rolne, dojazdy do pól i rowy?
 • Co w przypadku, gdy jesteśmy w posiadaniu jedynie kopii decyzji o przejęciu gospodarstwa na własność państwa i nie możemy odnaleźć oryginału?
 • Czy grunty rolne podlegające komunalizacji na podstawie przepisu art. 13 muszą być w planie na dzień 30 czerwca oznaczone jako rolne?
 • Czy użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa przejęte przez gminę w drodze spadkobrania można skomunalizować?
 • Zarząd dróg wojewódzkich zwrócił się do gminy o wyłączenie z decyzji komunalizacyjnej z 1991r. działki, która obecnie jest częścią drogi i leży w części drogi wojewódzkiej. W decyzji przekazana była działka Bz, która została podzielona i pozostała część jest własnością prywatną. W jaki sposób wyłączyć z decyzji działkę po podziale?
 • Na podstawie jakiego przepisu prawnego można skomunalizować grunty przekazane za rentę na Skarb Państwa?
 • Jak skomunalizować nieużytek?
 • Czy komunalizacji może podlegać grunt z oznaczeniem wp wg stanu na dzień 27.05.1990r., na którym była już urządzona droga i możemy to wykazać na podstawie starych map zasadniczych lub zdjęć lotniczych?
 • Czy decyzja komunalizacyjna zatwierdza podział nieruchomości?
 • Lasy Państwowe są właścicielem działki o użytku Ls, na części której znajduje się urządzona droga. Zgodnie z MPZP jest to droga gminna. Czy kompletując materiały do złożenia wniosku w trybie przepisu art. 5 ust. 4 musi być wydzielona działka, na której znajduje się przedmiotowa droga? Jeśli tak, to w jaki sposób dokonać podziału nieruchomości, gdy właściciel nie wyraża na to zgody?
 • Jeśli nieruchomość ma KW, to czy do wniosku trzeba dołączać dokumenty potwierdzające prawo własności Skarbu Państwa do nieruchomości, które były podstawą wpisu do KW?
 • Czy działka sklasyfikowana jest jako droga będąca własnością Skarbu Państwa, dla której posiadamy dokumenty z 1996r. (decyzja zatwierdzająca projekt podziału, wykaz zmian gruntowych, opis i mapa z 1996r.) może być skomunalizowana?
 • Co w sytuacji, gdy w EGiB Starostwa Powiatowego działka jest gminna, ale nie posiada KW i brak jest dokumentu potwierdzającego jej przekazanie na rzecz gminy?
 • Czy na postawie przepisu art. 51 można wydzielać działki zajęte pod drogę publiczną?
 • Czy przepis art. 51 może dotyczyć działki, która aktualnie pozostaje we władaniu gminy?
 • Droga publiczna częściowo skomunalizowana w obszarach, gdzie działka drogowa odpowiadała parceli gruntowej stanowiącej dobro publiczne. Pozostała część drogi publicznej biegnie po działce we władaniu gminy. W jaki sposób nabyć własność tej działki?
 • Czy droga mogła być mieniem gromadzkim?
 • Czy można uznać drogi za mienie gromadzkie i je skomunalizować, jeżeli nie można stwierdzić własności Skarbu Państwa tych działek?
 • Co, jeżeli KOWR odpisuje, że nie ma dokumentów, a w ewidencji gruntów widnieje grupa IVd? Czy mamy wystąpić do ewidencji o wykreślenie zapisu?
 • Co, jeśli nie ma MPZP, a jedynie studium?
 • Jaki dokument należy przedłożyć, jeżeli MPZP został uchwalony w 2005r., więc nie było go w dniu 30 czerwca 2000r? W uchwale z 2005r. w sprawie ustalenia MPZP jest powołane studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego na dzień 30 czerwca 2000r. Dodatkowo jest zapis, że projekt MPZP jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr... Rady Gminy z dnia 30.06.2000r.
 • Czy podziału geodezyjnego dokonuje się na podstawie decyzji burmistrza? Czy podział dokonany jest na podstawie decyzji komunalizacyjnej?
 • Czy zapis, że działka stanowi pas techniczny wybrzeża nie jest przeszkodą komunalizacji?
 • Co, jeśli w ewidencji gruntów jako właściciel wpisana jest gmina, ale nie posiada dokumentu potwierdzającego ten stan?
 • Czy można skomunalizować teren byłej linii PKP?
 • Starostwo wydało decyzję o przyznaniu mienia grodzkiego na rzecz gminy, lecz w KW jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa – Lasy Państwowe. Działka ma powyżej 5000m2, cześć działki stanowi Ls (3000m2), a postała cześć to R, która jest zabudowana świetlicą wiejską, wybudowaną w latach 60. Czy możliwa jest komunalizacja całej nieruchomości?
 • Czy gmina musi skomunalizować wszystkie grunty Skarbu Państwa w swojej gminie?
 • Czy taki protokół ma sporządzić specjalnie powołana komisja? Czy gmina sąsiednia, której mieszkańcy użytkują tę drogę może ją zasiedzieć?
 • Czy gmina może skomunalizować rowy?
 • Czy można skomunalizować lasy?
 • W jaki sposób gmina ma udowodnić, że dane mienie państwowe służy użyteczności publicznej i może zostać przekazane na podstawie przepisu art. 5 ust. 3? Jakie dokumenty należy przedstawić?
 • Czy nieruchomość oznaczona w ewidencji symbolem Ls, niebędąca w zarządzie Lasów Państwowych, również nie podlega komunalizacji?
 • Czy księga wieczysta nie jest potrzebna w każdym typie komunalizacji?
 • Co w sytuacji, gdy decyzja o przekazaniu nieruchomości za rentę nie zawiera wymienionych działek?
 • Kto powinien wykonać dokumentację, jeżeli droga publiczna gminna nie została wydzielona z gruntów leśnych?


Prowadzący

Monika Romanowicz-Pel: od 2017 roku zatrudniona na stanowisku StarszegoInspektora Wojewódzkiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Białej Podlaskiej. Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji, w tym m. in postępowania odszkodowawcze za nieruchomości wywłaszczone na realizację celów publicznych. Przez 4 lata pracowała na stanowisku analityka nieruchomości w centrali jednego z dużych banków uniwersalnych, weryfikując wartość oraz stan prawny nieruchomości przedstawianych jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Przez kolejne 3 lata analityk wartości nieruchomości zabezpieczających listy zastawne w Banku Hipotecznym. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim oraz m.in podyplomowych studiów na kierunku Wycena Nieruchomości na WSHiFM im. F. Skarbka w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
04 czerwca 2024
od 549.00
22 sierpnia 2024
od 549.00
07 października 2024
od 549.00
12 grudnia 2024

Podobne szkolenia