Wideoszkolenie: Komunalizacja nieruchomości

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa po zmianie przepisów. Rodzaje nieruchomości podlegających komunalizacji. Jakich nieruchomości nie można komunalizować? Z jakiego artykułu należy komunalizować poszczególne rodzaje dróg?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się komunalizacją w urzędach miast i gmin oraz w starostwach powiatowych

Uwaga! Wideoszkolenie poprowadzi Inspektor Wojewódzki
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń! Podczas wideoszkolenia, zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące zmian jakie zaszły po zmianie przepisów. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa. Omówimy proces przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji
 • Omówienie różnych przypadków przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy – na postawie jakich przepisów przejmować nieruchomości?
 • Czy można skomunalizować teren byłej linii PKP?
 • Komunalizacja gruntów, które są własnością (należały do) Państwowego Funduszu Ziemi
 • Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę?
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za renty lub emerytury
 • Jak powinna wyglądać procedura odzyskiwania nieruchomości przez gminę, w przypadku, gdy właściciele budynku (po którym zostały ruiny), nie żyją, a grunty należą do Skarbu Państwa?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające
 • Wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi SP
 • Wniosek na podstawie art. 8g ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 • Wniosek o wznowienie postępowania komunalizacyjnego
 • Wniosek o uznanie nieruchomości za mienie gminne (gromadzkie)
 • Wyroki NSA - trzy przykłady
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostekorganizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji z dnia 9 lipca 1990 r.

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Od zmiany przepisów wojewoda nie wydaje decyzji w trybie przepisu art. 5 ust. 1; co należy zrobić, aby takowe były jednak przez niego wydawane?
 • Co w sytuacji, gdy zarząd mają Wody Polskie?
 • Jeżeli ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na danej nieruchomości nastąpiło po 27.05.1990 r., to czy zostaje ono utrzymane po wydaniu decyzji komunalizacyjnej?
 • Czy jest możliwość komunalizacji działki, która nie posiada księgi wieczystej i stanowi drogę wewnętrzną?
 • Czy można wpłynąć na podmiot, przy braku zaangażowania wojewody, jeżeli ten bezkrytycznie przesuwa rozstrzygniecie, wyznaczając kolejne terminy na ewentualne dostarczenie dokumentacji przez PKP?
 • Jak zmusić gminy, żeby przekazały dane z MPZP, jeżeli nie są zainteresowane komunalizacją i nie odpowiadają na nasz wniosek o informację?
 • Czy drogi wewnętrzne znajdujące się w MPZP na terenie rolnym komunalizujemy z przepisu art. 13?
 • Co, jeśli działka stanowi grunt biegnący obok koryta rzeki, ale w ewidencji ma użytek Wp?
 • Czy jest możliwość komunalizacji drogi wewnętrznej, która nie posiada założonej księgi wieczystej?
 • Jak uregulować stan prawny drogi powiatowej, na którą w latach 90. wydano decyzję komunalizacyjną?
 • Przepis art. 51 - jakie dokumenty są potrzebne i jak założyć w takim przypadku KW z wpisem własności SP? Kto wydaje decyzję?
 • Jakie dokumenty załączyć do wniosku z przepisu art. 13? Czy musimy robić karty inwentaryzacyjne i obwieszczenie?
 • Czy podczas komunalizowania zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ma znaczenie, że droga w terenie przebiega w innym miejscu niż na mapie (mapa w skali 1:2880 i brak modernizacji)?
 • Czy ma znaczenie przy przepisie art. 5 to, czy drogi są urządzone?
 • W jaki sposób uregulować na rzecz powiatu działkę Skarbu Państwa, oddaną w użytkowanie wieczyste, zajętą pod drogę powiatową?

Nowości w programie:

 • Czy jest możliwość komunalizacji na rzecz gminy, jeżeli właścicielem jest związek międzygminny do spraw wodociągów, a grunty oddane są w użytkowanie wieczyste?
 • Jeżeli grunty nieprzekazane do funduszu miały klasę „użytek Tr”, naniesiony po zakończeniu budowy zalewu, a wcześniej miały „użytki rolne”, to czy podlegają komunalizacji?
 • Czy obszary, po których przebiegają drogi gminne, przechodzące przez obszar lasów państwowych mogą być skomunalizowane na pewnych odcinkach?
 • Czy możliwa jest komunalizacja części działki leśnej, przez którą przebiega droga i stanowi jedyny dojazd do zabudowanej nieruchomości osoby fizycznej?
 • Czy tereny przeznaczone zgodnie z MPZP pod funkcje: produkcyjną/składową/magazynową/usługową mogą zostać skomunalizowane zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1?
 • Czy do wniosku trzeba dołączyć wstępny podział?
 • Kto w praktyce wydaje zaświadczenie?
 • Czy do wydania zaświadczenia potrzebny jest materiał dowodowy?
 • Z mocy ustawy drogi są wyłączone z obrotu cywilnoprawnego, czy to nie wyklucza zasiedzenia?
 • Czy to wojewoda zamieszcza ogłoszenia, kiedy nie ma właściciela i czy to on wydaje decyzję, jeżeli nie są ustalone strony postępowania, w związku z brakiem właściciela?
 • Czy gmina, która jest posiadaczem samoistnym może dokonać komunalizacji?
  Co w przypadku braku dokumentów potwierdzających trwały zarząd jednostki oświatowej na działce będącej własnością Skarbu Państwa? Istnieje wpis w ewidencji gruntów
 • W gminie jest kilka dróg. W ewidencji widnieje zapis „właściciel samoistny”. Po sprawdzeniu księgi wieczystej okazało się, że drogi te wpisane są w księdze wieczystej właściciela prywatnego. Czy gmina może wystąpić o komunalizację?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków komunalizacyjnych? W gminie jest droga, która zgodnie z uchwałą rady gminy została wpisana do ewidencji, że jej posiadaczem samoistnym jest gmina. Jakie dokumenty należy zebrać?
 • Czy można skomunalizować grunt rolny Skarbu Państwa z przepisu art. 13, jeżeli nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest częściowo przeznaczona jako grunt rolny, a częściowo jako zieleń nieurządzona?
 • Gmina chciałaby skomunalizować nieruchomość z przepisu art. 13. Czy musi być MPZP na dzień 30 czerwca 2000 r., jeżeli nie było na tamten moment MPZP?
 • Czy można komunalizować mienie wspólnot wsi?
 • Jak powinna przebiegać procedura odzyskiwania nieruchomości przez gminę, gdy właściciele budynku, po którym zostały ruiny nie żyją, a grunty należą do Skarbu Państwa?
 • Czy istnieje możliwość komunalizacji nieruchomości zajętej pod publiczną drogę gminną, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a znajdujacej się w zarządzie nadleśnictwa?
 • Czy jest możliwość komunalizacji działki leśnej, która jest jedynie wykorzystywana jako droga, a w ewidencji jest gruntem leśnym?
 • Czy w przypadku braku informacji o księdze wieczystej i aktualnych właścicielach można przedłożyć do wniosku zaświadczenie starosty, że dana nieruchomość nie stanowiła w dniu 31.12.1998r. własności Skarbu Państwa?
 • Jak złożyć wniosek komunalizacyjny w przypadku, gdy działka nie była objęta spisem inwentaryzacyjnym, przekazanym do dnia 31.12.2005r.?
 • Co zawierają protokoły, o których mowa przepisie w art. 17 ust. 3?


Najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • PRZYKŁAD: na dzień 27 maja1990 r. grunt był zabudowany. W dniu wydawania decyzji budynki już nie istniały. Czy nabycie własności nieruchomości zabudowanej czy niezabudowanej powinien stwierdzić wojewoda?
 • PRZYKŁAD: gmina jest użytkownikiem wieczystym działek, na których jest droga gminna. Właścicielem działek jest Skarb Państwa, starostwo administruje. Czy gmina może wystąpić o komunalizację tych działek?
 • PRZYKŁAD: gmina nie złożyła inwentaryzacji gruntów. Dotychczas udało się skomunalizować kilka działek, ale gmina od wielu decyzji komunalizacyjnych złożyła odwołania, przez co proces komunalizacji nadal trwa i jest sporo gruntów, które podlegają komunalizacji. Czy w sytuacji po uchyleniu art. 17 ust.3 starosta może nadal inicjować komunalizację pozostałych nieruchomości? Czy należy czekać aż gmina będzie chciała przejmować nieruchomości?
 • PRZYKŁAD: gmina jest użytkownikiem wieczystym drogi publicznej z chodnikiem. Czy może wystąpić o komunalizację?
 • Czy działki przejęte przez Skarb Państwa za emeryturę lub rentę albo z reformy rolnej podlegają komunalizacji, jeśli były przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na cele nierolne?
 • Czy protokół przekazania-przejęcia nieruchomości możemy traktować jako dokument potwierdzający oddanie w użytkowanie?
 • Czy mieszkanie służbowe służb mundurowych w budynku wielomieszkaniowym traktujemy jako wyłączone z komunalizacji?
 • Czy powinniśmy komunalizować rowy?
 • Czy podlega komunalizacji grunt nabyty na rzecz Skarbu Państwa Zarządu Lasów Państwowych pod osadę leśną? Grunt nie stanowił lasu na dzień 27 maja i był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe
 • Na jakiej podstawie prawnej gmina może skomunalizować działkę w Zarządzie Lasów, na której jest droga publiczna?
 • Po znacznej części Lasów Państwowych przebiegają gminne drogi dojazdowe do istniejących zabudowań i nie są wydzielone geodezyjnie. Od czego należy rozpocząć komunalizację?
 • Czy musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe po byłych właścicielach?
 • Co w przypadku, gdy wojewoda odmawia przeprowadzenia postępowania spadkowego?
 • Czy można ustanowić kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu?
 • Co w sytuacji, gdy spadkobiercy nie przeprowadzą postępowania spadkowego z różnych przyczyn, a wojewoda zrzuca to na wnioskodawcę, czyli gminę?
 • Czy zarząd lub użytkowanie wygasa samo, czy trzeba wydać decyzję na podstawie art. 60?
 • Czy na podstawie art. 2a gmina może się wpisać w księgę wieczystą jako właściciel w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego w zakresie działki, która jest drogą gminną?
 • Na podstawie jakiego przepisu prawnego możemy skomunalizować drogi dojazdowe do pól, które nie są zaliczone do dróg publicznych?
 • Czy można skomunalizować nieruchomość na podstawie zaświadczenia starosty, że w dniu 27 maja 1990 nieruchomość była własnością Skarbu Państwa, jeśli dla nieruchomości nie ma księgi wieczystej?
 • Czy możemy uznać, że grunt w mieście należał do PFZ, jeśli w ewidencji gruntów jest brak takiego wpisu, a grunt miał przeznaczenie nierolne?
 • Czy możemy nadal się posługiwać uchwalą Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1987r. o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych? Urząd wojewódzki wystąpił o przedłożenie takiej uchwały wg stanu na dzień 5 grudnia 1990 r., która nie została podjęta
 • Co, jeśli PKP ma oddane w zarząd grunty, w których na których są tory kolejowe i urządzenia oraz drogi publiczne?
 • Czy istnieje możliwość przejęcia drogi na podstawie art. 73, gdy właściciele nie chcą współpracować (udostępnić akt własności, postanowień, aktów notarialnych)?
 • Czy teren zamknięty można komunalizować?
 • PRZYKŁAD: jedyna obowiązująca mapa ewidencyjna jest mapą katastralną w skali 1:2880, nieposiadającą układu współrzędnych, a co za tym idzie nie ma możliwości ustalenia granic w terenie w postępowaniu ustalenia lub rozgraniczenia. Nie ma również stwierdzonych faktycznych granic przebiegu drogi wg stanu na 31.12.1998r., bez poniesienia znacznych kosztów, a gmina ma wypłacić odszkodowanie, które będzie pewnie znacznie niższe niż wszystkie koszty geodezyjne. Czy istnieje inna możliwość potwierdzenia przebiegu drogi na koniec 1998r.?
 • Kto sporządza mapę na potrzeby art. 73?

1. Wprowadzenie do komunalizacji

 • Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - komunalizacja nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji.
 • Czy można powoływać komisje inwentaryzacyjne? Czy można jeszcze przesłać karty inwentaryzacyjne do Wojewody?
 • Przesłanki pozytywne komunalizacji
 • Strony postępowania komunalizacyjnego
 • Co w sytuacji, kiedy wojewoda nie chce rozpatrywać wniosków z art. 5 ust. 1
 • Przesłanki negatywne komunalizacji
 • Nabycie mienia państwowego przez gminę z mocy prawa i na wniosek.
 • Nabycie przez gminę mienia państwowego związanego z realizacją zadań własnych gminy
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku składanego na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 dla nieruchomości niespełniających warunków umożliwiających komunalizacje z mocy prawa, ale związanych z realizacją zadań własnych?
 • Wniosek o sprzedaż działki Skarbu Państwa, co do której istnieją przesłanki dot. komunalizacji w trybie art. 5 ust. 1. Czy zgodnie z art. 228 ustawy o gospodarce nieruchomościami taka działka nie podlega ewidencjonowaniu w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, bo stała się z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa własnością gminy?
 • Czy można skomunalizować teren byłej linii PKP, grunt w użytkowaniu wieczystym PKP, własność Skarb Państwa? Dla działek wydana została decyzja Wojewody o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością skarbu państwa z 2008 roku. Teren nie jest użytkowany jako torowisko – brak torów, gmina chce tu wybudować ścieżkę rowerową i w części drogę


2. Państwowy Fundusz Ziemi

 • Komunalizacja gruntów, które są własnością (należały do) Państwowego Funduszu Ziemi
 • Dawne decyzje wyłączające nieruchomości z PFZ
 • Grunty PFZ, kiedy nie ma ksiąg wieczystych


3. Komunalizacja rolna

 • Komunalizacja nieruchomości rolnych w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za renty lub emerytury
 • Jak powinna wyglądać procedura odzyskiwania nieruchomości przez gminę, w przypadku, gdy właściciele budynku (po którym zostały ruiny), nie żyją, a grunty należą do Skarbu Państwa?
 • Jeśli nieruchomość pochodzi z reformy rolnej, ale przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne to czy podlega komunalizacji?
 • Czy może się zdarzyć, że dana działka może być skomunalizowana z dwóch różnych przepisów po wcześniejszym podziale, np. cześć rolna i cześć o innym przeznaczeniu - każda oddzielnie
 • Czy można komunalizować mienie wspólnot wsi?
 • Czy budynki gospodarcze, które są na innej nieruchomości, powinny być zwrócone osobie, która przekazała je na rzecz Skarbu Państwa?
 • Co zrobić w przypadku, gdy działka ma klasoużytek B (jedna część) oraz RIII (II część), a trzeba skomunalizować część działki z klasoużytkiem B? Czy należy zacząć od podziału działki? Na jakiej podstawie można skomunalizować działkę z użytkiem B?


4. Komunalizacja gruntów pod wodami

 • Miejscowe Starostwo wciąż próbuje przekazywać w drodze komunalizacji grunty pod rowami.
 • Czy od każdej takiej decyzji trzeba się odwołać?
 • Co zrobić z gruntami, na których leżą rowy melioracyjne?
 • Co zrobić w przypadku, gdy grunt należy do Skarbu Państwa, ale jako trwały zarządca jest wpisane RZGW? Powinno się najpierw wygasić trwały zarząd, a potem złożyć wniosek o komunalizację? Co zrobić w przypadku, gdy w rzeczywistości zamiast cieku wodnego jest tam droga?


5. Nieruchomości leśne

 • Czy można skomunalizować tereny Lasów Państwowych?
 • Część nieruchomości przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić taką nieruchomość? Znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego w takich przypadkach
 • Grunty będące w UW gminy są to grunty leśne. Czy można je komunalizować?


6. Komunalizacje dróg

 • Komunalizacja dróg wewnętrznych
 • Drogi, gdy nie ma tytułów prawnych po stronie Skarbu Państwa, gdy nie ma zapisów w księgach wieczystych.
 • Drogi budowane z udziałem czynu społecznego
 • Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - regulacja stanu prawnego dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
 • Na podstawie jakich przepisów można nabyć na własność drogę publiczną przebiegającą po terenach Lasów Państwowych?
 • Czy drogi gminne niewyodrębnione z działki leśnej podlegają komunalizacji?
 • Czy uchwała o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych mogła zawierać działki nieskomunalizowane ?
 • Kwestia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 73)
 • Z jakiego art. wystąpić z wnioskiem o komunalizacje dróg, które były kiedyś drogami krajowymi?
 • Z jakiego art. komunalizować drogi gminne? Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych? Z jakiego artykułu komunalizować jeśli brakuje uchwały, a właścicielem jest Skarb Państwa?
 • Z jakiego art. wystąpić z wnioskiem o komunalizacje dróg, które były kiedyś drogami krajowymi?
 • Czy możemy wystąpić z wnioskiem o komunalizację drogi gminnej, która jest własnością nadleśnictwa? W dniu ustawowej komunalizacji grunty stanowiły użytek LS, a nie dróg. Zasiedzenie na Skarb Państwa było dla całej działki leśnej. Czy prostym rozwiązaniem jest przejęcie drogi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych?
 • Jeżeli droga wewnętrzna jest we własności Skarbu Państwa, lecz prawo do użytkowania ma gmina, to czy można wystąpić do Wojewody o komunalizację? Jeżeli tak, to na jaki artykuł można się powołać?
 • Czy do uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w sprawie wykazu dróg gminnych dołączane były załączniki graficzne?
 • Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach komunalizacyjnych i w sprawach prowadzonych w trybie art. 73. Przykłady orzecznictwa WSA i NSA

7. Minie gromadzkie, mienie gminne

 • Nabycie nieruchomości przez wspólnoty gruntowe
 • Co zrobić w przypadku, gdy w 1990 roku został gminie przekazany budynek mieszkalny przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ten budynek był wynajmowany. W 2021 roku został spalony w wyniku pożaru. Po tej sytuacji okazało się, że grunt na którym znajduje się budynek, nie należy do gminy. Czy jeśli budynek jest własnością gminy, to na takiej podstawie można wystąpić o komunalizację gruntu ? Grunt należy do Skarbu Państwa. Jeżeli można, to na podstawie jakiego artykułu?


8. Postępowania komunalizacyjne w przypadku braku dokumentów

 • Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Decyzje komunalizacyjne bez zakładania ksiąg wieczystych
 • Kto może wystąpić z wnioskiem o założenie ksiąg wieczystych?
 • Znaczenie zapisów w ewidencji i w księgach wieczystych przy postępowaniach komunalizacyjnych,
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy w ewidencji wpisany jest Skarb Państwa, ale działka nie posiada założonej księgi wieczystej, jak również nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego własność Skarbu Państwa? Wojewoda wymaga od Starosty założenia księgi wieczystej na Skarb Państwa, a starosta nie ma dokumentu potwierdzającego ta własność
 • Jak komunalizować ziemię, gdy gmina jest wpisana w rejestrze gruntów jako właściciel, a nie ma aktu własności i księgi wieczystej?
 • Zapisy dokonane bezpodstawnie
 • Czy właściwe jest wzywanie przez Wojewodę wnioskodawcy do przeprowadzenia postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł?
 • Czy ma znaczenie w jakim czasie zmarła strona postepowania - przed czy po dniu wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania/ po wydaniu decyzji ZRiD?
 • Jeżeli budynek, który podlega komunalizacji, jest w złym stanie technicznym i zagraża życiu osób postronnych, ale posiada dach, to czy można zmusić spadkobierców do zburzenia takiego domu?
 • Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy brakuje spadkobierców przy ustalaniu stron postępowania?
 • Czy można sprzedaż spadkobiercom fragment gruntu pod budynkiem?


9. Zmiana decyzji komunalizacyjnej

 • Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę?
 • Czy można zmienić decyzję, jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
 • Czy można uchylić/podważyć decyzję komunalizacyjną w części/w całości?
 • Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej – w jakich przypadkach?
 • Jak skutecznie wzruszyć decyzję komunalizacyjną po 30 latach, jeśli nie można już jej unieważnić w trybie k.p.a.?

Prowadzący

Monika Romanowicz-Pel: od 2017 roku zatrudniona na stanowisku Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Białej Podlaskiej. Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji, w tym m. in postępowania odszkodowawcze za nieruchomości wywłaszczone na realizację celów publicznych. Przez 4 lata pracowała na stanowisku analityka nieruchomości w centrali jednego z dużych banków uniwersalnych, weryfikując wartość oraz stan prawny nieruchomości przedstawianych jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Przez kolejne 3 lata analityk wartości nieruchomości zabezpieczających listy zastawne w Banku Hipotecznym. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim oraz m.in podyplomowych studiów na kierunku Wycena Nieruchomości na WSHiFM im. F. Skarbka w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
20 lutego 2023
od 499.00
24 marca 2023
od 499.00
11 maja 2023
od 499.00
28 czerwca 2023
od 499.00
20 września 2023
od 499.00
26 października 2023
od 499.00
14 grudnia 2023

Podobne szkolenia