Wideoszkolenie: Komunalizacja nieruchomości

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa po zmianie przepisów. Rodzaje nieruchomości podlegających komunalizacji. Jakich nieruchomości nie można komunalizować? Z jakiego artykułu należy komunalizować poszczególne rodzaje dróg?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do osób zajmujących się komunalizacją w Urzędach Miast i Gmin oraz w Starostwach Powiatowych.

Uwaga! Wideoszkolenie poprowadzi Inspektor Wojewódzki
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń! Podczas wideoszkolenia, zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące zmian jakie zaszły po zmianie przepisów. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa. Omówimy proces przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji.
 • Omówienie różnych przypadków przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy – na postawie jakich przepisów przejmować nieruchomości?
 • Czy można skomunalizować teren byłej linii PKP?
 • Komunalizacja gruntów, które są własnością (należały do) Państwowego Funduszu Ziemi.
 • Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę?
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za renty lub emerytury
 • Jak powinna wyglądać procedura odzyskiwania nieruchomości przez gminę, w przypadku, gdy właściciele budynku (po którym zostały ruiny), nie żyją, a grunty należą do Skarbu Państwa?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające;
 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi SP;
 • wniosek na podstawie art. 8g ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 • wniosek o wznowienie postępowania komunalizacyjnego.
 • wniosek o uznanie nieruchomości za mienie gminne (gromadzkie);
 • wyroki NSA - trzy przykłady
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostekorganizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji z dnia 9 lipca 1990 r.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do komunalizacji

 • Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - komunalizacja nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji.
 • Czy można powoływać komisje inwentaryzacyjne? Czy można jeszcze przesłać karty inwentaryzacyjne do Wojewody?
 • Przesłanki pozytywne komunalizacji
 • Strony postępowania komunalizacyjnego
 • Co w sytuacji, kiedy wojewoda nie chce rozpatrywać wniosków z art. 5 ust. 1
 • Przesłanki negatywne komunalizacji
 • Nabycie mienia państwowego przez gminę z mocy prawa i na wniosek.
 • Nabycie przez gminę mienia państwowego związanego z realizacją zadań własnych gminy
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku składanego na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 dla nieruchomości niespełniających warunków umożliwiających komunalizacje z mocy prawa, ale związanych z realizacją zadań własnych?
 • Wniosek o sprzedaż działki Skarbu Państwa, co do której istnieją przesłanki dot. komunalizacji w trybie art. 5 ust. 1. Czy zgodnie z art. 228 ustawy o gospodarce nieruchomościami taka działka nie podlega ewidencjonowaniu w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, bo stała się z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa własnością gminy?
 • Czy można skomunalizować teren byłej linii PKP, grunt w użytkowaniu wieczystym PKP, własność Skarb Państwa? Dla działek wydana została decyzja Wojewody o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością skarbu państwa z 2008 roku. Teren nie jest użytkowany jako torowisko – brak torów, gmina chce tu wybudować ścieżkę rowerową i w części drogę


2. Państwowy Fundusz Ziemi

 • Komunalizacja gruntów, które są własnością (należały do) Państwowego Funduszu Ziemi
 • Dawne decyzje wyłączające nieruchomości z PFZ
 • Grunty PFZ, kiedy nie ma ksiąg wieczystych


3. Komunalizacja rolna

 • Komunalizacja nieruchomości rolnych w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za renty lub emerytury
 • Jak powinna wyglądać procedura odzyskiwania nieruchomości przez gminę, w przypadku, gdy właściciele budynku (po którym zostały ruiny), nie żyją, a grunty należą do Skarbu Państwa?
 • Jeśli nieruchomość pochodzi z reformy rolnej, ale przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne to czy podlega komunalizacji?
 • Czy może się zdarzyć, że dana działka może być skomunalizowana z dwóch różnych przepisów po wcześniejszym podziale, np. cześć rolna i cześć o innym przeznaczeniu - każda oddzielnie
 • Czy można komunalizować mienie wspólnot wsi?
 • Czy budynki gospodarcze, które są na innej nieruchomości, powinny być zwrócone osobie, która przekazała je na rzecz Skarbu Państwa?
 • Co zrobić w przypadku, gdy działka ma klasoużytek B (jedna część) oraz RIII (II część), a trzeba skomunalizować część działki z klasoużytkiem B? Czy należy zacząć od podziału działki? Na jakiej podstawie można skomunalizować działkę z użytkiem B?


4. Komunalizacja gruntów pod wodami

 • Miejscowe Starostwo wciąż próbuje przekazywać w drodze komunalizacji grunty pod rowami.
 • Czy od każdej takiej decyzji trzeba się odwołać?
 • Co zrobić z gruntami, na których leżą rowy melioracyjne?
 • Co zrobić w przypadku, gdy grunt należy do Skarbu Państwa, ale jako trwały zarządca jest wpisane RZGW? Powinno się najpierw wygasić trwały zarząd, a potem złożyć wniosek o komunalizację? Co zrobić w przypadku, gdy w rzeczywistości zamiast cieku wodnego jest tam droga?


5. Nieruchomości leśne

 • Czy można skomunalizować tereny Lasów Państwowych?
 • Część nieruchomości przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić taką nieruchomość? Znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego w takich przypadkach.
 • Grunty będące w UW gminy są to grunty leśne. Czy można je komunalizować?


6. Komunalizacje dróg

 • Komunalizacja dróg wewnętrznych
 • Drogi, gdy nie ma tytułów prawnych po stronie Skarbu Państwa, gdy nie ma zapisów w księgach wieczystych.
 • Drogi budowane z udziałem czynu społecznego
 • Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - regulacja stanu prawnego dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
 • Na podstawie jakich przepisów można nabyć na własność drogę publiczną przebiegającą po terenach Lasów Państwowych?
 • Czy drogi gminne niewyodrębnione z działki leśnej podlegają komunalizacji?
 • Czy uchwała o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych mogła zawierać działki nieskomunalizowane ?
 • Kwestia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 73)
 • Z jakiego art. wystąpić z wnioskiem o komunalizacje dróg, które były kiedyś drogami krajowymi?
 • Z jakiego art. komunalizować drogi gminne? Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych? Z jakiego artykułu komunalizować jeśli brakuje uchwały, a właścicielem jest Skarb Państwa?
 • Z jakiego art. wystąpić z wnioskiem o komunalizacje dróg, które były kiedyś drogami krajowymi?
 • Czy możemy wystąpić z wnioskiem o komunalizację drogi gminnej, która jest własnością nadleśnictwa? W dniu ustawowej komunalizacji grunty stanowiły użytek LS, a nie dróg. Zasiedzenie na Skarb Państwa było dla całej działki leśnej. Czy prostym rozwiązaniem jest przejęcie drogi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych?
 • Jeżeli droga wewnętrzna jest we własności Skarbu Państwa, lecz prawo do użytkowania ma gmina, to czy można wystąpić do Wojewody o komunalizację? Jeżeli tak, to na jaki artykuł można się powołać?
 • Czy do uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w sprawie wykazu dróg gminnych dołączane były załączniki graficzne?
 • Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach komunalizacyjnych i w sprawach prowadzonych w trybie art. 73. Przykłady orzecznictwa WSA i NSA

7. Minie gromadzkie, mienie gminne

 • Nabycie nieruchomości przez wspólnoty gruntowe
 • Co zrobić w przypadku, gdy w 1990 roku został gminie przekazany budynek mieszkalny przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ten budynek był wynajmowany. W 2021 roku został spalony w wyniku pożaru. Po tej sytuacji okazało się, że grunt na którym znajduje się budynek, nie należy do gminy. Czy jeśli budynek jest własnością gminy, to na takiej podstawie można wystąpić o komunalizację gruntu ? Grunt należy do Skarbu Państwa. Jeżeli można, to na podstawie jakiego artykułu?


8. Postępowania komunalizacyjne w przypadku braku dokumentów

 • Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Decyzje komunalizacyjne bez zakładania ksiąg wieczystych
 • Kto może wystąpić z wnioskiem o założenie ksiąg wieczystych?
 • Znaczenie zapisów w ewidencji i w księgach wieczystych przy postępowaniach komunalizacyjnych,
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy w ewidencji wpisany jest Skarb Państwa, ale działka nie posiada założonej księgi wieczystej, jak również nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego własność Skarbu Państwa? Wojewoda wymaga od Starosty założenia księgi wieczystej na Skarb Państwa, a starosta nie ma dokumentu potwierdzającego ta własność
 • Jak komunalizować ziemię, gdy gmina jest wpisana w rejestrze gruntów jako właściciel, a nie ma aktu własności i księgi wieczystej?
 • Zapisy dokonane bezpodstawnie
 • Czy właściwe jest wzywanie przez Wojewodę wnioskodawcy do przeprowadzenia postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł?
 • Czy ma znaczenie w jakim czasie zmarła strona postepowania - przed czy po dniu wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania/ po wydaniu decyzji ZRiD?
 • Jeżeli budynek, który podlega komunalizacji, jest w złym stanie technicznym i zagraża życiu osób postronnych, ale posiada dach, to czy można zmusić spadkobierców do zburzenia takiego domu?
 • Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy brakuje spadkobierców przy ustalaniu stron postępowania?
 • Czy można sprzedaż spadkobiercom fragment gruntu pod budynkiem?


9. Zmiana decyzji komunalizacyjnej

 • Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę?
 • Czy można zmienić decyzję, jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
 • Czy można uchylić/podważyć decyzję komunalizacyjną w części/w całości?
 • Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej – w jakich przypadkach?

Prowadzący

Monika Romanowicz-Pel: od 2017 roku zatrudniona na stanowisku Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Białej Podlaskiej. Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji, w tym m. in postępowania odszkodowawcze za nieruchomości wywłaszczone na realizację celów publicznych.

Przez 4 lata pracowała na stanowisku analityka nieruchomości w centrali jednego z dużych banków uniwersalnych, weryfikując wartość oraz stan prawny nieruchomości przedstawianych jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Przez kolejne 3 lata analityk wartości nieruchomości zabezpieczających listy zastawne w Banku Hipotecznym.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim oraz m.in podyplomowych studiów na kierunku Wycena Nieruchomości na WSHiFM im. F. Skarbka w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
24 października 2022
od 409.00
16 grudnia 2022

Podobne szkolenia