Wideoszkolenie: Nielegalny pobór wody

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy - praktyczne zastosowanie. Jakie procedury wdrożyć po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej? Jak naliczać i egzekwować opłaty za wodę po wykryciu nielegalnego przyłącza? Sprawdzone praktyki walki z nielegalnym poborem wody

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej, Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędów Miast i Gmin, którzy zajmują się nielegalnym poborem wody oraz nielegalnym odprowadzaniem ścieków

Ekspert wytłumaczy, jak naliczać należności z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków!
Wideoszkolenie PCC Poland to przydatna wiedza dotycząca wykrywania i naliczania opłat za nielegalny pobór wody oraz nielegalne odprowadzanie ścieków. Pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji omówi sposoby wykrywania nielegalnych przyłączy, naliczania opłat, procedury oraz różne przypadki nielegalnego korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Przygotujemy Państwa na każde wyzwanie w pracy! Program szkolenia oparty jest o przypadki, z jakimi zetknęli się Państwo w codziennej pracy. Ponad 50 odpowiedzi na różne pytania, dotyczące nielegalnych przyłączy i sposobów postępowania w określonych sytuacjach. Od początku wideoszkolenia będą Państwo mogli również zadawać własne pytania, a prelegent-praktyk podzieli się swoimi rozwiązaniami. Żaden uczestnik nie pozostanie sam ze swoim problemem!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci, choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie. W art. 28 ustawy nie wprost mowy o uszkodzenie plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jaki przepis się powołać?
 • Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć?
 • Czy wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej to nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Co w wypadku nieuregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzenie ścieków?
 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, Wójt, Burmistrz, Prezydent / Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla dłużnika
 • pouczenie odbiorcy, który uniemożliwia dostęp do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zawiadomienie o popełnieniu/podejrzeniu popełnienia wykroczenia
 • ugoda

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Jeżeli ktoś kradnie wodę z hydrantu, to czy należy obciążyć go stawką za wodę zgodnie z przepisem art. 22 na cele gminy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie odbiera wezwań do zapłaty, informacji o odcięciu wody, nie wpuszcza pracowników i nie ma skutecznego dostrczenia korespondencji?
 • Czy przedsiębiorstwo może dokonać kontroli zbiorników bezodpływowych ? Czy UG może kazać przedsiębiorstwu przeprowadzenie kontroli?
 • Odbiorca jest podłączony do kanalizacji I posiada studnię. Czy ma obowiązek zamontowania wodomierza głównego na hydroforze? Czy w inny sposób obciążać go za ścieki?
 • Co w przypadku, gdy osoba jest na ryczałcie I nie chce płacić tej samej ilości ścieków co ilość wyliczonej wody?
 • Czy ryczałt wyliczany na podstawie osób zadeklarowanych przez odbiorcę, czy osób zameldowanych?
 • Co w sytuacji, gdy dostawca ścieków posiada umowę , a odprowadza ścieki sprzecznie z zawartą umową? Umowa została zawarta na bytowe, a odprowadzane na ścieki przemysłowe
 • Na czyją rzecz są naliczane kary za nielegalny pobór wody? Czy jest to kwota należna przedsiębiorstwu, czy też zasila Skarb Państwa? Czy zasądzona przez sąd nawiązka należy się predsiębiorcy?
 • Nie ma umowy o dostraczanie wody, a pobór wody jest bezumowny. Czy przy odciećiu wody nalezy zawiadomić sanepid i urząd miasta?

Co więcej:

 • Co w sytuacji, gdy ktoś nie jest związany z nami umową, a mamy podejrzenie, że korzysta z wody? Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków
 • Co, jeśli właściciel posesji nie chce wpuścić pracowników, aby usunęli nielegalne przyłącze?
 • Jak postąpić z mieszkanką, która od 10 lat bezumownie korzysta z odprowadzania ścieków i nie chce zapłacić wstecz nawet za rok? Czy pozostaje spisanie protokołu i zawiadomienie policji?
 • Na jakiej podstawie policja może umorzyć postępowanie ?
 • Czy zakład może naliczyć karę grzywny? Czy karę grzywny nalicza policja?
 • Za jaki okres wstecz można naliczyć opłatę?
 • Czy po otrzymaniu informacji z urzędu gminy, że dotychczasowi kontrahent nie żyje to od razu można odciąć wodę? Właściciel zmarł a rozliczenie z tytułu dostarczenie wody odbywało się na podstawie ryczałtu. Nieruchomość był przez rok zamknięta, nikt jej nie użytkował. W miesiącu wrzesień zgłosił się do zakładu syn zmarłego w celu podpisania umowy oraz ewentualnego opłacenia zadłużenia za wodę. Czy w tym przypadku należy naliczyć przez ten okres opłaty za wodę? Czy można to zrobić bez zachowania procedury odcięcia ? Co w przypadku śmierci dłużnika? Co w sytuacji, gdy spadkobierca korzysta z przyłącza i uporczywie unika zgłoszenia się do zakładu?
 • Co zrobić z osobami, które nie mają bieżącej wody? Czy muszą mieć szamba bądź oczyszczalnie?
 • Na jakiej podstawie możemy wejść na teren nieruchomości?
 • Pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy, przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tej okoliczności. Jak postępujemy w przypadku śmierci osoby, z którą zawarta jest umowa i nie wpływa do nas żadna oficjalna informacja o śmierci tejże, a rachunki wciąż płacone są przez rodzinę?
 • Odbiorca wody odmawia zabudowy wodomierza z nakładką do radiowego odczytu. Czy może odmówić?
 • Jak postąpić z osobą, która chce zgłosić ujęcie własne, ale interesuje ją tylko ryczałt i nie zgadza się na założenie wodomierza? Jak wymóc założenie wodomierza? Jak przymusić klienta do wymiany wodomierza bez legalizacji na ujęciu własnym?
 • Mieliśmy anonimowe zgłoszenie nielegalnego poboru wody z hydrantu. Po dotarciu naszych pracowników na miejsce zauważono, że koło hydrantu leży odłączony już wąż strażacki. Koledzy zrobili dokumentację fotograficzną. Sprawca nie przyznał się do kradzieży i stwierdził, że nie są to żadne dowody i nie zapłaci. Jak postępujemy w takiej sytuacji?
 • Czy zamiast grzywny sąd może nałożyć karę w formie zapłaty nawiązki sądowej na rzecz wodociągów?
 • Mimo zamontowania podliczników zgodnie z umową, zdarza się, że mieszkańcy podłączają pod podlicznik długi wąż ogrodowy i zasilają nim urządzenia przyłączone do kanalizacji. Czy można w takim wypadku rozliczać pobór wody z podlicznika przez pół roku, od kwietnia do września? Czy zgodnie z przepisami należy stworzyć standardowe umowy dla wszystkich klientów (podlicznik tylko kwiecień - wrzesień), żeby zapobiec takim sytuacjom?
 • Czy po otrzymaniu informacji z urzędu gminy, że dotychczasowy kontrahent nie żyje, od razu można odciąć wodę?
 • Właściciel zmarł, a rozliczenie z tytułu dostarczenie wody odbywało się na podstawie ryczałtu. Nieruchomość była przez rok zamknięta, nikt jej nie użytkował. We wrześniu zgłosił się do zakładu syn zmarłego w celu podpisania umowy oraz ewentualnego opłacenia zadłużenia za wodę. Czy w tym przypadku należy naliczyć opłaty za wodę za ten okres? Czy można to zrobić bez zachowania procedury odcięcia?
 • Czy możemy naliczyć opłatę za wodę przez okres od zgonu do pojawienia się nowego właściciela zgodnie z ryczałtem?
 • Dlaczego protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego jest wydawany przed podpisaniem umowy?

1.Nielegalne pobieranie wody i nielegalne wprowadzanie ścieków.

 • Co w sytuacji, gdy wykryto kradzież wody, tzn. „lewe” przyłącze lub w sytuacji, gdy wykryto pobór wody bez wcześniejszego zawarcia umowy?
 • Jak wykryć i zalegalizować nielegalne przyłącza? Jakie są metody wykrywania nielegalnych przyłączy? Czy można naliczyć opłaty za wodę wykorzystaną przez nielegalne przyłącze?
 • Jak wykryć nielegalne przyłącza? Na co zwrócić uwagę?
 • Jak można zlikwidować nielegalne przyłącza?
 • Co w sytuacji, gdy ktoś nie jest związany z nami umową, a mamy podejrzenie, że korzysta z wody? Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków
 • Co, jeśli właściciel posesji nie chce wpuścić pracowników, aby usunęli nielegalne przyłącze?
 • Czy możemy pobrać opłaty za wodę od właściciela nielegalnego przyłącza? Jak je naliczyć?
 • Jak postąpić z mieszkanką, która od 10 lat bezumownie korzysta z odprowadzania ścieków i nie chce zapłacić wstecz nawet za rok? Czy pozostaje spisanie protokołu i zawiadomienie policji?
 • Jak udowodnić właścicielowi nielegalnego przyłącza ile wody zużył?
 • Jak obliczyć opłaty z tytułu nielegalnego poboru wody lub nielegalnie odprowadzonych ścieków?
 • Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza Czy należy mu się grzywna, jak to wyliczyć?
 • Czy karać mieszkańców za nielegalny pobór wody? W jaki sposób? Jak zbierać dowody?
 • Czy właściciela nielegalnego przyłącza możemy ukarać np.: w formie grzywny? Jakiej wysokości powinna być to grzywna?
 • Jak kierować sprawy do sądu o nielegalnych przyłączach?
 • Na jakiej podstawie policja może umorzyć postępowanie ?
 • Jakie konsekwencje może ponieść właściciel nielegalnego przyłącza? Czy zakład może naliczyć karę grzywny? Czy karę grzywny nalicza policja?
 • Za jaki okres wstecz można naliczyć opłatę?
 • Czy można ponownie zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków po uregulowaniu należności przez osoby, które dokonały nielegalnego poboru wody lub odprowadzenie ścieków?
 • Czy po otrzymaniu informacji z urzędu gminy, że dotychczasowi kontrahent nie żyje to od razu można odciąć wodę? Właściciel zmarł a rozliczenie z tytułu dostarczenie wody odbywało się na podstawie ryczałtu. Nieruchomość był przez rok zamknięta, nikt jej nie użytkował. W miesiącu wrzesień zgłosił się do zakładu syn zmarłego w celu podpisania umowy oraz ewentualnego opłacenia zadłużenia za wodę. Czy w tym przypadku należy naliczyć przez ten okres opłaty za wodę? Czy można to zrobić bez zachowania procedury odcięcia ? Co w przypadku śmierci dłużnika? Co w sytuacji, gdy spadkobierca korzysta z przyłącza i uporczywie unika zgłoszenia się do zakładu?

2. Zmiana, zatrzymanie lub utrata właściwości metrologicznych wodomierza?

 • Jak poradzić sobie jeśli klienci zakładają na wodomierze magnesy zaburzające ich pracę?
 • Jak walczyć z kradzieżami na wodomierzach jednostrumieniowych?
 • Czym są magnesy neodymowe i jak sobie z nimi poradzić w przypadku kradzieży na wodzie?
 • Uszkodzone lub zerwane plomby na urządzeniach pomiarowych.
 • Zrywanie lub uszkadzanie plomb umieszczonych na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym.

3.Co, jeśli mieszkańcy mają spływ na wody opadowe do kanalizacji sanitarneji oczyszczalnia ścieków nie może nadążyć z oczyszczaniem podczas dużej ulewy?

 • Jak sprawdzić, czy ktoś ma spływ wody opadowej do kanalizacji sanitarnej?
 • Bezumowne odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.
 • „Wody opadowe i roztopowe” nie są już zaliczane do ścieków od dnia 23 sierpnia 2017r.
 • Zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej.
 • Wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

4. Co jeśli ktoś kradnie wodę z hydrantów?

 • Co jeśli straż pożarna nadużywa wody z hydrantów do gaszenia pożarów?
 • Jak współpracować ze strażą pożarną?
 • Nielegalny pobór wody z hydrantu nieposiadającego zamontowanego na stałe urządzenia pomiarowego?
 • Jeżeli ktoś kradnie wodę z hydrantu, to czy należy obciązyć go stawką za wodę zgodnie z przepisem art. 22 na cele gminy?
 • Opomiarowanie przepływu w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym hydrantów przeciwpożarowych mogących spowodować wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji bytowo-gospodarczej.

5. Kontrola mieszkańców: kto posiada, a kto nie posiada przyłączy. Czy ci, co nie posiadają, gminnej sieci wodociągowej, a dodatkowo ma własną studnię głębinową?

 • Co zrobić z osobami, które nie mają bieżącej wody? Czy muszą mieć szamba bądź oczyszczalnie?
 • W jaki sposób można wykryć nielegalne przyłącza?
 • Jakie są aspekty prawne dotyczące likwidacji nielegalnych przyłączy do wodociągów oraz kanalizacji?
 • Jakie przepisy regulują likwidację nielegalnych przyłączy? Jak stosować je w praktyce ?
 • Dłużnik odcięty od sieci kanalizacyjnej. Egzekucja komornicza bezskuteczna. Ustalono, iż wpompowuje pod osłoną nocy ścieki wężem do studzienki kanalizacyjnej. Jak Można go ukarać za taki proceder?
 • Dłużnik nadal wprowadza ścieki do sieci choć dwukrotnie przyłącze było zamykane. Odblokował samowolnie.
 • W art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nie ma wprost mowy o uszkodzenie plomby na sieci kanalizacyjnej, która została założona przez nas a uszkodzona przez dłużnika. Na jaki przepis się powołać ?
 • Co zrobić gdy odcięcia nie można dokonać –klient nie wpuszcza do domu? Na jakiej podstawie możemy wejść na teren nieruchomości?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dłużnik nie odbiera wezwań do zapłaty, informacji o odcięciu wody, nie wpuszcza pracowników i nie ma skutecznego dostrczenia korespondencji?
 • Odbiorca posiada zbiornik bezodpływowy (szambo) na ścieki i nieczystości, lecz opróżniał je nielegalnie – kto winien jest zainteresować się tym procederem
 • Czy przedsiębiorstwo może dokonać kontroli zbiorników bezodpływowych? Czy UG może kazać przedsiębiorstwu przeprowadzenie kontroli?

6. Nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych Czy to jest nielegalnekorzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych ? Nielegalny pobór wody to:

 • Pobór wody lub odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy, przy braku wiedzy przedsiębiorstwa o tej okoliczności. Jak postępujemy w przypadku śmierci osoby, z którą zawarta jest umowa i nie wpływa do nas żadna oficjalna informacja o śmierci tejże, a rachunki wciąż płacone są przez rodzinę?
 • Odbiorca wody odmawia zabudowy wodomierza z nakładką do radiowego odczytu. Czy może odmówić?
 • Korzystanie z sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej za pośrednictwem przyłącza wykonanego nielegalnie lub za pośrednictwem instalacji wewnętrznej innego podmiotu.
 • Pobieranie wody z ujęcia własnego i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowania urządzenia do pomiaru ilości odprowadzonych ścieków bytowych
 • Odbiorca jest podłączony do kanalizacji I posiada studnię. Czy ma obowiązek zamontowania wodomierza głównego na hydroforze? Czy w inny sposób obciążać go za ścieki?
 • Jak postąpić z osobą, która chce zgłosić ujęcie własne, ale interesuje ją tylko ryczałt i nie zgadza się na założenie wodomierza? Jak wymóc założenie wodomierza? Jak przymusić klienta do wymiany wodomierza bez legalizacji na ujęciu własnym?
 • Co w przypadku, gdy osoba jest na ryczałcie I nie chce płacić tej samej ilości ścieków co ilość wyliczonej wody?
 • Czy ryczałt wyliczany na podstawie osób zadeklarowanych przez odbiorcę, czy osób zameldowanych?
 • Odprowadzanie ścieków nie spełniających dopuszczalnych norm, substancji toksycznych, łatwopalnych itp.
 • Co w sytuacji, gdy dostawca ścieków posiada umowę , a odprowadza ścieki sprzecznie z zawartą umową? Umowa została zawarta na bytowe, a odprowadzane na ścieki przemysłowe
 • Odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Pobieranie wody z urządzeń wodociągowych, wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy
 • Nie dopuszczanie przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Na czyją rzecz są naliczane kary za nielegalny pobór wody ? Czy jest to kwota należna przedsiębiorstwu, czy też zasila Skarb Państwa? Czy zasądzona przez sąd nawiązka należy się predsiębiorcy?
 • Nawiązka na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 • Nawiązka a ustawowe formy popełnienia czynów z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Jakie kroki powinien podjąć ZGK po wykryciu nielegalnego przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem ? Co w takiej umowie powinno być zawarte? Skutki zawarcia ugody
 • Nie ma umowy o dostraczanie wody, a pobór wody jest bezumowny. Czy przy odciećiu wody nalezy zawiadomić sanepid I urząd miasta?

7. Co w wypadku nie uregulowania należności naliczonych przez ZGK z tytułu nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzonych ścieków?

 • Konsekwencje „uchylania się” dłużnika od wykonania obowiązków nałożonych na niego postanowieniem sądu.
 • Areszt za złożenie niezupełnego wykazu majątku.
 • Obowiązek mówienia prawdy przez dłużnika.
 • Ponowny wniosek o wyjawienie majątku.
 • Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wyjawienie majątku w przypadku, gdy dłużnik wyzbył się majątku.

8. Przekazywanie spraw do komornika.

Prowadzący

Jan Kurowski - specjalista koordynator do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko Specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu windykacji i obsługi klienta. Prelegent posiada wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/548

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
28 czerwca 2023
od 499.00
23 sierpnia 2023
od 499.00
17 października 2023
od 499.00
15 grudnia 2023

Podobne szkolenia