Wideoszkolenie: Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych

Czy cena za przekazanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może zależeć od jej stanu technicznego? Co w sytuacji, gdy sieć została wybudowana dawno przez osobę prywatną i nie została przekazana? Czy można wydać warunki na włączenie w sieć innemu odbiorcy? Czy przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia sieci ze względu na mały pobór? Co zrobić w sytuacji, gdy właściciel sieci zwróci się do przedsiębiorstwa o rekompensatę za świadczenie usług dostawy wody przez przedsiębiorstwo na jego urządzeniu?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów inwestycji, wydziałów technicznych w urzędach miast i gmin, a także do pracowników przedsiębiorstw wodociągowych i zakładów gospodarki komunalnej oraz do innych osób, których obowiązkiem jest przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych.

Czy sieć wodno-kanalizacyjna jest własnością tej osoby, która ją wybudowała, pomimo, że właściciel ziemi, na której przebiega sieć sprzedał te działki?
W trakcie naszego szkolenia wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z przejmowaniem sieci wodno-kanalizacyjnych omówi krok po kroku proces przekazania urządzeń sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; poruszy istotne kwestie dotyczące umowy przekazania sieci, kosztów związanych z przejęciem, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i obowiązków wobec pracownika, jakie wynikają z przejęcia sieci.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy we wniosku o przejęcie sieci powinien być załącznik graficzny, jak ta sieć wodno-kanalizacyjna wygląda?
 • Jeżeli wodociąg nie jest przekazany do przedsiębiorstwa i znajduje się na drodze prywatnej, to czy można wymagać oświadczeń od właścicieli lub współwłaścicieli drogi, jak również i wodociągu?
 • Jak powinno przebiegać podpisanie dokumentów dotyczących przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, jeśli w danym momencie właścicielami tego terenu, przez który biegnie sieć, jest piętnastu właścicieli, ponieważ poprzedni właściciel sprzedał ten teren na działki?
 • Czy przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić na zasadzie wyceny, ile dochodu z tej sieci zakład wodociągów i kanalizacji może uzyskać za zaopatrzanie w wodę lub odprowadzanie ścieków?
 • Jak sformułować wzór umowy przekazania sieci wodociągowej?
 • Na jakich podstawach prawnych powinno przebiegać przejęcie urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę?
 • Jak sprawdzić dokładnie, czy warunki techniczne wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej są spełnione?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Uczestnicy otrzymają wzór umowy przekazania urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej dla gminy/przedsiębiorstwa.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Proces przejmowania sieci wodno-kanalizacyjnej – krok po kroku, warunki budowy sieci

 • Jak odróżnić sieć od przyłączą?
 • Jak powinien wyglądać projekt inwestycyjny?
 • Czy można wydać warunki budowy sieci?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć sieć wybudowaną przez prywatnego inwestora?
 • Jakie badania powinny zostać wykonane przed przejęciem przez gminę urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Czy można porozumieć się z inwestorem, że on kupuje materiały, a przedsiębiorstwo realizuje budowę?
 • Jak powinno przebiegać krok po kroku postępowanie w przypadku przejmowania sieci wodociągowej przez urząd?
 • Jakie są różnice pomiędzy przejmowaniem sieci wodociągowej od osoby prywatnej, a od dewelopera? Jak powinien przebiegać ten proces w obu przypadkach?
 • Jak powinien przebiegać cały proces przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Jak sprawdzić dokładnie, czy warunki techniczne wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej są spełnione?
 • Czy jest jakiś termin przejęcia sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora od czasu odbioru technicznego?
 • Co w sytuacji, gdy sieć została wybudowana dawno przez osobę prywatną i nie została przekazana? Czy można wydać warunki na włączenie w sieć innemu odbiorcy?

2. Dokumenty – umowa przekazania sieci wodno-kanalizacyjnej, wymagana dokumentacja

 • W jaki sposób mają być zawierane umowy z osobami, które chciałyby wybudować sieć wodno-kanalizacyjną?
 • Na jakim etapie budowy powinna zostać zawarta umowa pomiędzy mieszkańcem, a gminą w sprawie przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Jaki zakres dokumentów jest wymagany od dewelopera, który przekazuje gminie urządzenia wodno-kanalizacyjne?
 • Jakie dokumenty należy obowiązkowo dostarczyć gminie w trakcie przekazywania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych?
 • Czy można żądać od osoby, która przekazuje gminie sieć wodociągową protokół z wykonania dezynfekcji sieci wodociągowej?
 • Jaka dokumentacja jest konieczna do przejęcia urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej?
 • Jakie dokumenty techniczne są wymagane w trakcie przejmowania sieci wodociągowej?
 • Jak sformułować wzór umowy przekazania sieci wodociągowej?
 • W jaki sposób ma być sformułowana umowa przekazania sieci gminie?
 • Jakie atesty są wymagane do przejęcia sieci wodociągowej?
 • Czy należy przyjmować dokumenty na przyłącze wodociągowe, jeżeli później tworzona jest sieć wodociągowa?
 • Czy można żądać od mieszkańca, który przekazuje gminie urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne pełnej dokumentacji budowlanej z protokołami prób szczelności?
 • Jak powinien być uzupełniony prawidłowo protokół jakości urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego przekazywanego gminie?

3. Koszty związane z przejęciem sieci wodno-kanalizacyjnej – jak powinna wyglądać wycena? Od czego może być uwarunkowana kwota, którą musi zapłacić gmina za przejęcie sieci?

 • Jaką kwotę powinna zapłacić gmina osobie fizycznej za przejęcie sieci wodociągowej?
 • Za jaką kwotę przedsiębiorstwo może odkupić sieć prywatną od inwestora?
 • Na jakiej podstawie powinna być oszacowana wartość?
 • Jakie powinny być sposoby wyceny przyjmowanej przez gminę sieci?
 • Jak powinna być ustalana kwota za przejęcie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych? Czy procentowo od poniesionych kosztów budowy, według stałej kwoty czy uznaniowo?
 • Za jaki procent poniesionej kwoty przy budowie sieci przez osobę fizyczną powinna gmina przejąć urządzenia wodociągowe?
 • Za jaką kwotę może gmina przejąć sieć wodno-kanalizacyjną od osoby fizycznej?
 • Jak należy rozliczać faktury? Czy liczyć same koszty za wybudowanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, czy również wliczać koszty za jej zaprojektowanie?
 • Czy odpłatne przejmowanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez gminę może przebiegać na zasadzie negocjacji pomiędzy stronami?
 • Za jaką kwotę przedsiębiorstwo powinno odkupić sieć po 10 latach od jej wybudowania? Czy w wycenie można uwzględnić amortyzację i jej naturalne zużycie?
 • Czy można wycenić sieć wodno-kanalizacyjną za pomocą metody odtworzeniowej?
 • Czy cena za przekazanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może zależeć od jej stanu technicznego?
 • Czy to, że sieć wodno-kanalizacyjna jest przekazywana od razu po wybudowaniu lub po jakimś czasie użytkowania ma wpływ na wysokość opłaty za jej przejęcie?
 • Czy przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić na zasadzie wyceny, ile dochodu z tej sieci zakład wodociągów i kanalizacji może uzyskać za zaopatrzanie w wodę lub odprowadzanie ścieków?
 • Czy opłata za przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej powinna być wyższa, im więcej odbiorców ta sieć obejmuje np. sieć przejęta jest od dewelopera, do której jest podłączonych dużo budynków wielorodzinnych lub osiedle ?
 • Czy przedsiębiorstwo może za darmo przejmować sieci wodno-kanalizacyjne?
 • Czy deweloper, który uzbroił działki i składał dokumenty na przyłącze wodociągowe, może żądać zwrotu kosztów za budowę sieci, jeśli przyłącze zamieniło się w sieć wodociągową?
 • Jeżeli na terenie naszej gminy inna firma wykonuje rozbudowę sieci wodociągowej, to czy my jako przedsiębiorstwo powinniśmy pobierać opłatę za przyłączenie do sieci?

4. Aspekty prawne – prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, nowelizacja przepisów odnośnie przejmowania urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej

 • Jak ustosunkowuje się aktualne prawo wodne do przejmowania przez gminę urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez osobę fizyczną?
 • Co mówi na ten temat ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę?
 • Jak interpretować ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?
 • Czy jest przepis mówiący, że wybudowana przez prywatnego inwestora sieć wodno-kanalizacyjna może stać się własnością przedsiębiorstwa?
 • Czy gmina ma obowiązek przejmowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej od osoby fizycznej?
 • Czy gmina ma obowiązek przejąć nową sieć wodno-kanalizacyjną, jeśli położona jest na prywatnej działce i zbudowana zgodnie z projektem i warunkami technicznymi?
 • Czy można nieodpłatnie przejąć wybudowaną sieć od prywatnego inwestora?
 • Czy zakład gospodarki komunalnej ma obowiązek przejąć urządzenia wodno-kanalizacyjne od osoby fizycznej?
 • Na jakich warunkach powinno przebiegać przekazanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych?
 • Czy właściciel gruntu, który przekazał sieć wodno-kanalizacyjną do przedsiębiorstwa i jest ustanowiona służebność, musi wyrazić zgodę na podłączenie nowej osoby do tej sieci?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy inwestor, który wybudował sieć wodno-kanalizacyjną nie reaguje na pisma z gminy?
 • Czy do przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od mieszkańca lub dewelopera konieczna jest uchwała rady gminy?
 • Na jakich podstawach prawnych powinno przebiegać przejęcie urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę?
 • Jakie są podstawy prawne przejęcia infrastruktury wodociągowej przez gminę od osoby fizycznej?
 • Czy nastąpiła jakaś nowelizacja przepisów odnośnie przejmowania urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej przez gminę?
 • Czy każdy z współwłaścicieli drogi musi być u notariusza w celu przekazania sieci wodno-kanalizacyjnej, jeśli właściciel gruntu, przez które przebiega sieć, podzielił ziemię na działki i je sprzedał?
 • Jakie dokumenty powinna posiadać gmina dotyczące przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej od osoby fizycznej w razie sytuacji, gdyby doszło do nieporozumienia i sprawa trafiła na drogę sądową?
 • Czy gmina może przejąć od właściciela przyłącze?
 • Jakie obowiązki wobec pracownika urzędu wynikają z podstaw prawnych przejmowania sieci wodno-kanalizacyjnych od mieszkańców?
 • Na jakiej podstawie można wydać warunki przyłączenia do sieci niebędącej własnością przedsiębiorstwa?
 • Czy przedsiębiorstwo może odmówić przejęcia sieci ze względu na mały pobór?
 • Co w przypadku, gdy wodociąg nie został przekazany do przedsiębiorstwa? Czy można wydać warunki przyłączenia się do sieci będącej własnością prywatną? Czy można wymagać oświadczeń dotyczących zgody na przyłączenia się do prywatnej sieci?

5. Granica przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej, obowiązki gminy i właściciela sieci

 • Do którego miejsca za sieci kanalizacyjne odpowiada zakład wodociągowy, a do którego właściciel posesji? Gdzie jest ta granica?
 • Czy granicą na osiedlu mieszkaniowym, do której odpowiedzialność za kanalizację bierze zakład wodociągowy jest pierwsza studzienka na posesji?
 • Czy za sieci kanalizacyjne umiejscowione na terenie osiedla mieszkaniowego odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa bez pierwszej studzienki od głównego kolektora?
 • Czy przyłączanie instalacji wodociągowej zbudowanej przez dewelopera lub mieszkańca to służebność przesyłu czy służebność gruntowa? Kto powinien to załatwić, przedsiębiorstwo wodociągowe, czy jeszcze jest to obowiązek osoby, która przekazuje sieć?
 • Czy właściciel sieci wodno-kanalizacyjnej może dostać pieniądze za przekazanie tej sieci do gminy, jeśli działki, na których leży ta sieć już nie należą do niego?
 • Czy pozostała część przyłącza (za pierwszą studzienką), finansowanego przez prywatnego inwestora, tworzy sieć gminną?
 • Sieć wodociągowa będąca własnością przedsiębiorstwa przebiega na terenie prywatnym. Czy przedsiębiorstwo może wydawać warunki, zastrzegając uzyskanie zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren? Brak ustanowionej służebności

6. Wniosek o przejęcie urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej - załączniki

 • Co powinien dostarczyć inwestor we wniosku o przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
 • Czy we wniosku o przejęcie sieci powinien być załącznik graficzny, jak ta sieć wodno-kanalizacyjna wygląda?
 • Czy inwestor, który nie dostał pozwolenia na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, ponieważ jego budynek znajduje się daleko, musi się zwrócić osobno do przedsiębiorstwa z wnioskiem o warunki rozbudowy sieci, pomimo, że sam buduje sieć?

7. Problematyczne sytuacje – jak rozwiązać spór z osobą, która przekazuje sieć wodno-kanalizacyjną?

 • Jak rozwiązać sytuację w celu przeprowadzenia modernizacji przepompowni ścieków, aby móc zapewnić możliwość odbioru ścieków od przyszłych mieszkańców terenu, w której sieć została wybudowana przez komitet, który otrzymał dofinansowanie i od dziesięciu lat nie przekazał jej gminie (w umowach przekazania sieci był zapis, że inwestor musiał wyrazić zgodę na przyłączenie do sieci)?
 • Jak powinno przebiegać podpisanie dokumentów dotyczących przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, jeśli w danym momencie właścicielami tego terenu, przez który biegnie sieć, jest piętnastu właścicieli, ponieważ poprzedni właściciel sprzedał ten teren na działki? Czy każdy z współwłaścicieli powinien stawić się w tym samym czasie u notariusza?
 • Czy sieć wodno-kanalizacyjna jest własnością tej osoby, która ją wybudowała, pomimo, że właściciel ziemi, na której przebiega sieć, posprzedawał te działki?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy właściciel sieci ma kilka działek, które posprzedawał i chce oddać gminie sieć wodno-kanalizacyjną, która przechodzi przez te sprzedane działki? Czy żądać od właściciela tej sieci wodno-kanalizacyjnej jakiś konkretnych dokumentów?
 • Co w przypadku, kiedy prywatny inwestor wybudował sieć niezgodnie z planem rozbudowy wodociągów? Czy przedsiębiorstwo lub gmina powinna dążyć do przejęcia sieci?
 • Co zrobić, gdy nie mamy sieci w pobliżu działek inwestora i nie mamy środków na budowę sieci, a inwestor chce ją sam zaprojektować i wybudować? Jakie trzeba wydać warunki? Czy spisać porozumienie?
 • Jeżeli przyłącze jest z rury o większej średnicy, to czy właściciel może część tego przyłącza przekwalifikować na sieć, aby mógł się przyłączyć ktoś inny?
 • Co w sytuacji, gdy sieć przebiega przez teren osoby prywatnej, została wybudowana dawno temu i gmina nie posiada zgody ówczesnego właściciela na wybudowanie sieci? Właściciel się zmienił i zwrócił z wnioskiem o usunięcie sieci z jego działki. Co w tej sytuacji? Czy po otrzymaniu od niego pisma, wzywającego do usunięcia sieci, możemy wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu i gruntowej?
 • Jeżeli wodociąg nie jest przekazany do przedsiębiorstwa i znajduje się na drodze prywatnej, to czy można wymagać oświadczeń od właścicieli lub współwłaścicieli drogi, jak również i wodociągu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy właściciel prywatnej sieci zwróci się do przedsiębiorstwa o rekompensatę za świadczenie usług dostawy wody przez przedsiębiorstwo na jego urządzeniu?
 • Jeśli polityka gminy zakłada budowę i przejmowanie prywatnych sieci tylko tam, gdzie ustanowiony jest MPZP, to w jaki sposób świadczyć usługi dostawy wody na prywatnych sieciach?

8. Przyłącze – procedura legalizacji, podłączenie sąsiadów

 • Czy można wydać warunki do istniejącego przyłącza, wykonanego przez prywatnego inwestora?
 • Czy miejsce przyłączenia nie powinno być wykonane przez przedsiębiorstwo?
 • Co, jeśli inwestor wybudował przyłącze, a później zgodził się na podłączenie do niego innym sąsiadom celem ułatwienia? Czy sąsiedzi mogą się do niego podłączyć?
 • Czy po wybudowaniu przyłącza wodociągowego przez inwestora i zgłoszeniu do odbioru, koszt wodomierza i montaż należy do przedsiębiorstwa?
 • Co, jeśli przydomowa przepompownia ścieków jest elementem przyłącza?
 • Jak powinna wyglądać procedura legalizacji przyłącza?
 • Co odpowiedzieć na wniosek o wymianę przyłącza na nowe, ze względu na zły stan techniczny? Według umowy przyłącze należy do inwestora. Należy poinformować, że wymiana przewodów jest w jego zakresie?

Prowadzący

Szymon Mozolpraktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży wodno-kanalizacyjnej, kierownik Działu Technicznego i Zarządzania Majątkiem w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o., prawnik, absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Podyplomowo ukończył także studia z zakresu szacowania nieruchomości. Na co dzień zajmuje się sprawami z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym szeroko rozumianym zarządzaniem majątkiem liniowym i nieruchomościami przedsiębiorstwa funkcjonującego w ponad stutysięcznej aglomeracji. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się obsługą kluczowych inwestycji, prowadząc w tym zakresie negocjacji zmierzające do określenia zasad rozbudowy i nabycia sieci po ich zrealizowaniu przez podmioty zewnętrzne. Zajmuje się także procedurami związanymi z tzw. „zaszłościami” inwestycyjnymi, regulując tytuł prawny do urządzeń przesyłowych, jak i do gruntu, w którym się one znajdują. Koordynuje także współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem, a organami jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się formalno-prawnymi aspektami związanymi z powierzeniem przedsiębiorstwu zadań własnych gminy w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Współautor regulaminów do korzystania z usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych miasta Opola, jak i dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola.

Uczestnik licznych kursów, konferencji i kongresów branży wod.-kan. w szczególności organizowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. Ustawicznie pogłębia i aktualizuje swoją wiedzę optymalizując stosowane przez przedsiębiorstwo procedury dotyczące określania warunków przyłączenia do sieci, jej rozbudowy oraz nabywania prawa własności, łącznie z pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
02 listopada 2023

Podobne szkolenia