Wideoszkolenie: Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Jak wyliczać limit zwrotu podatku za paliwo rolnicze? Jak postępować z rolnikami, którzy wykorzystali limit w pierwszym półroczu? Jakie podstawy prawne powinny znaleźć się w decyzji? Czy konieczna jest zmiana decyzji pierwotnej? Jak wyglądać będzie kwestia sprawozdawczości?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów podatkowych w urzędach gmin i urzędach miast i gmin zajmujących się podatkiem akcyzowym oraz wszystkich innych osób zainteresowanych.

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.
W trakcie szkolenia otrzymają Państwo praktyczne wskazówki i rozwiązania przydatne w codziennych obowiązkach związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Prelegentka wyjaśni Państwu na przykładowych stanach faktycznych m.in jak postępować, gdy rolnik wykorzystał limit w pierwszym półroczu, czy można honorować faktury niewykorzystane, jak rozliczać limit i które stawki stosować. Dzięki szkoleniu otrzymają Państwo kompleksowe wyjaśnienie całej procedury łącznie ze sprawozdawczością oraz otrzymają m.in wzory decyzji określających limit zwrotu podatku, które pomogą Państwu w codziennej pracy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak obliczyć zwrot podatku akcyzowego w drugim półroczu?
 • Jak ustalać limit zwrotu podatku za paliwo rolnicze na utrzymywanie świń, kóz, koni i owiec?
 • Jak traktować traktować rolników, którzy składają wnioski w drugim półroczu, a nie wykorzystali limitu w pierwszym półroczu? Którą stawkę stosować?
 • Jak napisać decyzję i co w niej ująć?
 • Czy limit określony w decyzji powinien być określony kwotowo czy w litrach?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie składane do wojewody?
 • Sprawozdanie z pomocy publicznej do Systemy Rejestracji Pomocy Publicznej i pomoc de minimis - Czy konieczne jest sporządzenie dwóch sprawozdań?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory decyzji: wzór decyzji zmieniających, wzór decyzji ustalających, wzór decyzji określającej limit zwrotu podatku na utrzymywane zwierzęta hodowlane, wzór decyzji określającej limit zwrotu podatku na użytki rolne
 • Wzory sprawozdań
 • Wzory wniosków o dotacje
 • Wzory załączników
 • Wzory formularzy informacyjnych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy trzeba składać drugi wniosek, jeżeli ktoś nie ma dodatkowych zwierząt?Jeżeli ktoś ma bydło i hektary, to czy składa tylko jeden stary wniosek?
 • Jeżeli rolnik wykorzystał limit na użytki, a ma zwierzęta (prosiaki), to czy składa dwa wnioski czy tylko jeden nowy wniosek na zwierzęta?
 • Czy informację o DJP koni wydaje ARiMR?
 • Czy stawka dla nowych rolników w 2024 roku będzie wynosić 1,46?
 • Czy w decyzji należy ująć część limitu niewykorzystaną za rok 2023?
 • Czy możemy przyjmować kopie faktur? Czy musimy opieczętować oryginały, zrobić ksero i zostawić w urzędzie?
 • Co wpisać w rubryce „podstawa prawna udzielenia pomocy” i „oznaczenie programu pomocowego lub pomocy indywidualnej”?
 • Ile należy przechowywać dokumenty związane z akcyzą B10 i B5?
 • Czy rolnik może złożyć wniosek, jeżeli zwierzęta znajdują się w naszej gminie, a ziemia na terenie innej?
 • Czy przed wydaniem decyzji powinniśmy wysłać informację dot. zapoznania się z dokumentacją zgodnie z przepisami k.p.a.?
 • Rolnicy przynoszą umowy zawarte z firmą XXX, w których nie ma informacji o dzierżawie, tylko o sprzedaży trawy. Czy dodatkowo powinni złożyć oświadczenie, że dzierżawią dane ha?
 • Czy z systemu podatkowego możemy brać powierzchnię fizyczną?


1. Rozliczanie limitu, stawki - Jak wyglądać będzie kwestia przeliczania limitów zwrotu podatku? Które stawki stosować, jak je przeliczać i jak ująć to w decyzji?

 • Czy w 2024 roku będzie przysługiwała stawka 0,54 zł?
 • Jak wyliczyć limit roczny od 2024 roku?
 • Jakie kwoty powinny znaleźć się w decyzji?
 • Czy osoba, która wykorzystała limit w pierwszym półroczu może ubiegać się o zwrot w drugim półroczu?
 • Czy faktury VAT z dodatkowego formularza na świnie, owce, kozy i konie można rozliczyć do wniosku na powierzchnię i bydło?
 • Jak ustalać limit zwrotu podatku za paliwo rolnicze na utrzymywanie świń, kóz, koni i owiec?
 • Czy możliwe jest ponowne wykorzystanie faktur z pierwszego półrocza w 2024 roku?
 • Kwestia przeliczania danych w systemach gminnych - czy dane i liczby będą poprawne?
 • Jak traktować rolników, którzy składają wnioski w drugim półroczu, a nie wykorzystali limitu w pierwszym półroczu?
 • Rozgraniczenie przepisami wykonawczymi - czy limity będą ograniczone przepisami wykonawczymi?
 • Jak obliczyć zapotrzebowanie na środki przeznaczane na zwrot podatku?
 • Jak rozdzielić pomoc publiczną a kwotę zwrotu?


2. Wydawanie decyzji i przyjmowanie wniosków- Czy konieczna jest zmiana decyzji pierwotnej? Co powinna zawierać decyzja? Jaką podstawę prawną zastosować?

 • Czy do każdego wniosku producent rolny powinien składać komplet dokumentów? Czy producent rolny do każdego wniosku powinien złożyć oświadczenie o pomocy publicznej i klauzulę RODO?
 • Jaką podstawę prawną zawrzeć w decyzji?
 • Czy do podstawowego wniosku (z 2018 r. na powierzchnię i bydło) producent rolny, który nie składa jednorazowego formularza na świnie, owce, kozy i konie aby uzyskać dodatkową pomoc powinien dołączyć kolejny dokument tj. oświadczenie, że należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw? Co w przypadku gdy nie załączy takiego oświadczenia?
 • Przypadki odwołania od decyzji - Jak sprawy te będzie rozpatrywać Samorządowe Kolegium Odwoławcze?
 • Dwa wnioski do jednej decyzji - Jak wyglądać będą przeliczenia?
 • Jak wprowadzać wnioski do systemu?
 • Czy w przypadku rolników, którzy wykorzystali przysługujący limit w pierwszym półroczu urzędnik zobowiązany jest do wydania decyzji odmownych?
 • Czy oświadczenie o DJP koni opublikowane na stronie MRiRW jest obowiązujące w 2024 roku?
 • Jaka należy wskazywać wartość DJP jeśli wynik z działania ma więcej niż dwie cyfry po przecinku?
 • Gdzie stemplować pieczątki?
 • Czy limit określony w decyzji powinien być określony kwotowo czy w litrach?


3. Sprawozdawczość i kontrola - Jak wyglądać będą rozliczenia w sprawozdaniach? Jak rozliczyć dotacje? Czy terminy na złożenie wniosków o dotacje są wystarczające?

 • Jak zrobić rozliczenie roczne i półroczne?
 • Kontrola sprawozdań - Jaką odpowiedzialność mogą ponieść urzędnicy?
 • Jak powinno wyglądać rozliczenie składane do wojewody?
 • Kwestia rozliczanie kwot w sprawozdaniach - Jakie kwoty stosować?
 • Jak wygląda kontrola przeprowadzana przez Regionalne Izby Obrachunkowe?
 • Sprawozdanie z pomocy publicznej do Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej i pomoc de minimis - Czy konieczne jest sporządzenie dwóch sprawozdań?
 • Co umieszczać w sprawozdaniach?
 • Jak rozliczać dotację?
 • Sprawozdania składane przez system SHRIMP - Czy programy pomocowe będą dostosowane? Czy konieczne będzie konieczne dwukrotne wprowadzenie tej samej osoby do systemu?
 • Załączniki dotyczące pomocy innej niż pomoc de minimis - czy konieczne są oddzielne załączniki do każdego składanego wniosku?
 • Potencjalne nieścisłości w sprawozdaniach - czy treści zawarte w sprawozdaniach rocznych i półrocznych będą zgodne? Kto ponosić będzie odpowiedzialność za potencjalne błędy i na jakiej zasadzie?
 • Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego - jakie konsekwencje mogą ciążyć na urzędnikach w przypadku stwierdzenia nieścisłości interpretacyjnych i niewłaściwego zwrotu podatku?
 • Jakie kwoty umieszczać we wnioskach przekazywanych do wojewody?


4. Weryfikacja danych i kwestie techniczne - Jak weryfikować oświadczenia składane przez wnioskodawców?

 • Kwestia weryfikacji dokumentów załączanych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, którzy będą się zwracać o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do hodowli koni - jak zweryfikować prawdziwość danych zawartych w oświadczeniach?
 • Jak weryfikować oświadczenia dotyczące hodowców koni w większych gminach?
 • Czy odpowiedzialność za weryfikację danych w oświadczeniach składanych przez rolników będzie ciążyć na urzędnikach?
 • Jak i czy urzędnicy są zobowiązani do weryfikacji dokumentów składanych przez wnioskodawców?
 • Czy konieczne będzie przegranie danych do programów informatycznych używanych przez urzędy?
 • Czy programiści i osoby obsługujące systemy informatyczne będą weryfikować zawarte tam dane czy odpowiedzialność za to będzie ciążyć na urzędnikach?
 • Jak wyglądać będą zaktualizowane programy podatkowe, z których korzystają urzędy?
 • Czy dane będą uaktualnione i czy ich poprawność będzie zweryfikowana? Kto będzie dokonywał weryfikacji?
 • Jak poradzić mogą sobie gminy, które nie korzystają z systemów informatycznych i są zobligowane do dokonywania obliczeń ręcznie?
 • Czy urzędnicy będą zmuszeni do dokonywania obliczeń ręcznie w przypadku błędów w systemach?
 • Informacje zamieszczane na stronach internetowych urzędów - co powinno się tam znaleźć? Jakie informacje przekazywać rolnikom?

Prowadzący

Inspektorka ds. księgowości podatkowej w urzędzie gminy. Magister administracji - studia ukończyła w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zwrotem podatku akcyzowego zajmuję się od 11 lat, w tym czasie przyjęła oraz zweryfikowała ponad 7 tysięcy wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
01 lipca 2024
od 599.00
05 sierpnia 2024
od 599.00
17 września 2024

Podobne szkolenia