Wideoszkolenie: Rejestr zwierząt egzotycznych i jego dokumentacja

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie dokumenty mogą być podstawą wpisu do rejestru? Jakie dokumenty zagraniczne pozwalają na rejestrację zwierzęcia? Co zrobić, jeżeli nie można ustalić łacińskiej nazwy zwierzęcia? Czy wymagać tłumaczenia dokumentu, który jest w innym języku? W jaki sposób weryfikować dostarczone dokumenty? Co zrobić, gdy interesant chce zarejestrować zwierzę po 14 dniach od jego nabycia? Czy można odmówić rejestracji?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie jest skierowane do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, którzy zajmują się rejestracją zwierząt egzotycznych

Dowiesz się czy poprawnie rozpatrujesz wnioski o rejestrację zwierząt egzotycznych
Podczas tego wideoszkolenia praktyk w kompleksowy sposób omówi proces rejestracji oraz problemy, które podczas niego się pojawiają. Prelegentka wyjaśni problematyczne zagadnienia związane z dokumentami zagranicznymi czy też brakiem odpowiednich dokumentów dostarczanych przez interesantów. Zostaną poruszone również kwestie postępowania w przypadkach niedotrzymywania terminów przez interesantów oraz ewentualnej odmowy zarejestrowania zwierzęcia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakich dokumentów możemy wymagać od interesanta?
 • Co zrobić, gdy dokumenty są wybrakowane? Np. nie ma daty urodzenia/wyklucia zwierzęcia, albo jest jedynie rok. Co należy wpisać w rejestrze?
 • Co zrobić, gdy interesant nie ma żadnych dokumentów?
 • Czy za każdym razem powinno się weryfikować hodowcę?
 • Posiadacze których gatunków zwierząt potrzebują dodatkowych pozwoleń?
 • Na jakiej podstawie można odmówić wpisu do rejestru?
 • PRZYKŁAD: Osobie rejestrującej wykluło się 7 węży.
  Czy należy wymagać od tej osoby siedmiu różnych wniosków i siedmiu opłat?
  Czy można w tym przypadku wymagać siedmiu różnych wniosków i jednej opłaty?
  Czy można przyjąć jeden wniosek i jedną opłatę?
  Czy można w tym przypadku dokonać jednego wpisu do rejestru z zaznaczeniem, że interesant posiada siedem sztuk zwierząt? Jeżeli tak, to w wypadku oddania, sprzedaży lub śmierci zwierzęcia, jak należy zaznaczyć to w rejestrze?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wniosek o rejestrację
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru
 • Odmowa wpisu do rejestru
 • Wzór dokumentu z prośbą o przedłożenie tłumaczenia/Wezwanie do przetłumaczenia dokumentu
 • Krótki przewodnik po rejestracji
 • Ustawy i załączniki, które regulują rejestrację (Załączniki CITES)
 • Aktualna lista zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czego dotyczy zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku? W jakich sytuacjach wydaje się takie zezwolenie? Kto jest kompetentny do jego wydania?
 • Czy znalezienie zabłąkanego zwierzęcia można uznać za schwytanie w środowisku?
 • Kiedy dokument rejestracyjny wydany przez innego starostę można uznać za dokument potwierdzający legalne pochodzenie zwierzęcia?
 • Czy w przypadku znalezienia okazu wnioskodawca może zgłosić się do Ministerstwa w celu wystawienia świadectwo CITES?
 • Czy dokument „potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia” ma ustawowy wzór?
 • Czy pozostawienie sprawy bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia braków we wniosku kończy postępowanie? Co w przypadku, gdy posiadacz zwierzęcia nie uzupełnił we wniosku braków, pomimo wezwania? Czy sprawa zostaje bez rozpatrzenia? Czy po kolejnym wezwaniu należy wydać decyzję odmowną?
 • Jeżeli nie uznajemy dokumentu rejestracyjnego starosty, to czy wzywamy do uzupełnienia wniosku? Czy nabywca zwierzęcia ma wystąpić do starosty o wydanie kopii dokumentów będących w posiadaniu starosty?
 • Co w sytuacji, gdy osoba zawnioskowała o wpisanie do rejestru zwierzęcia, które jest w Polsce gatunkiem chronionym, ale nie jest w żadnym aneksie? Zwierzę zostało nabyte w Czechach.
 • Czy organ powinien weryfikować istnienie okazów zarejestrowanych, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zwierzę może już nie żyć?
 • Co w przypadku zarejestrowania boa dusiciela, który z czasem zmienił faktyczną nazwę na „boa cesarski”? Prawdopodobnie przy zgłoszeniu w dokumentach sprzedający wpisał błędną nazwę lub zbyt młody osobnik spowodował trudności w rozróżnieniu gatunku.
 • Jeżeli we wniosku jest kilka sztuk zwierząt i nie są tego samego gatunku, ani miotu, to czy wydajemy dwa lub więcej zaświadczeń do jednego wniosku?
 • Jakiego dokumenty wymagać przy rejestracji małpek?
 • Czy zgłaszamy sprawę na policję w przypadku pozostawienia jej bez rozpoznania?
 • Czy w piśmie, które wydajemy w sprawie pozostawionej bez rozpoznania można zawrzeć zapis, że osoba naraża się na karę, ale też możliwość ponownego złożenia wniosku?
 • Czy do posiadania papug CITES1 Aneks A trzeba mieć pozwolenie od powiatowego lekarza weterynarii?
 • Co, jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania rejestracyjnego zwierzę zmarło?
 • Czy jest jakaś podstawa prawna do prowadzenia oględzin przed wydaniem rejestracji?
 • Czy Leptalurus Serval podlega rejestracji?
 • Czy można obciążyć kosztami właściciela za tłumaczenie dokumentów?
 • Jaki dokument należy wydać przy odmowie rejestracji zwierzęcia w przypadku braku ciągłości przekazywania zwierzęcia na dokumencie potwierdzającym legalność jego pochodzenia?
 • Co z numeracją kopii w przypadku, gdy hodowca posiada zaświadczenie o urodzeniu 150. zwierząt i zamiaru sprzedaży jednorazowej 30. sztuk? Czy powinien wydać 30 kopii zaświadczenia?
 • Czy CITES dołączany do dokumentacji rejestrowej musi posiadać tłumaczenie tłumacza przysięgłego?
 • Co zrobić w przypadku znalezienia zwierzęcia egzotycznego?
 • Czy każdy, kto aktualnie posiada okaz danego gatunku zwierzęcia ma obowiązek posiadać oryginały dokumentów? Czy musi przedłożyć kopie wszystkich dokumentów w trakcie rejestracji?
 • Jakie dokumenty przyjąć do rejestracji przy zakupie w sklepie zoologicznym? Co, jeżeli właściciel okazuje tylko paragon, a sklep nie posiada żadnych innych dokumentów?
 • Co to jest aneks A i B? W jakich przypadkach oprócz dokumentu CITES wymagany jest dokument RDOŚ?
 • Czy przy rejestracji sowy uszatej wymagana jest decyzja RDOŚ?
 • Czy należy i na podstawie jakiego dokumentu zarejestrować zwierzę, które do tej pory nie wymagało rejestracji, a w wyniku tegorocznej zmiany Rozporządzenia nr 228/77 trafiło do aneksu B?
 • Co, jeżeli wnioskodawca przesłał wniosek o rejestrację pocztą tradycyjną wraz z kopią świadectwa do użytku komercyjnego, którą sam podpisał za zgodność z oryginałem? Czy w takim przypadku powinniśmy wezwać do przedłożenia oryginału świadectwa (żółty egzemplarz)? Czy kopia jest wystarczająca?
 • Jaka powinna być data wpisu do rejestru? Czy data wykonania faktycznego wpisu?
 • Czy jest wzór pisma na wykreślenie zwierzęcia z rejestru?
 • Czy powinniśmy wymagać dokumentu będącego podstawą do wykreślenia zwierzęcia, jeżeli zwierzę uciekło lub właściciel stwierdził jego zgon?
 • Jak prawidłowo prowadzić rejestr? Czy można dopisywać zwierzęta pod danego właściciela, czy trzeba odrębnie wpisywać zgłaszane zwierzęta pod kolejnym rekordem w rejestrze?
 • Czy Poecilotheria metallica (ptasznik) podlega rejestracji?
 • Przepis art. 64 ust 6. „Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11.” Czy musimy wymagać i uwierzytelniać posiadane przez posiadacza zwierzęcia dokumenty?
 • Czy przy rejestracji zwierzęcia organ ma obowiązek wydać zaświadczenie i pobrać za nie 17 zł? Czy zaświadczenie wydaje się na wniosek strony?
 • Jakie dokumenty dołączane są do okazów z Niemczech?
 • Czy trzeba wymagać udokumentowania drogi przekazania do ZOO?
 • CITES wystawiony na Specials Turtles. Brak drogi przekazania do firmy czeskiej, która sprzedała żółwia do Polski. Brak drogi przekazania z Włoch do Czech – czy należy to wyjaśnić?

1. Jakie dokumenty i informacje są potrzebne do dokonania rejestru oraz jak je weryfikować?

 • Jakie informacje musi podać osoba, która chce zarejestrować zwierzę?
 • Jakich dokumentów należy wymagać podczas rejestracji zwierzęcia?/Jakie dokumenty musi złożyć osoba rejestrująca zwierzę?
 • Jakich dokumentów możemy wymagać od interesanta?
 • Co zrobić, gdy interesant posiada jedynie paragon świadczący o zakupie zwierzęcia?
 • Jaka powinna być forma przekazania zwierzęcia? Czy wystarczy adnotacja, skąd osoba nabyła zwierzę/od kogo je przejęła?
 • Jak powinien wyglądać dokument przekazania?
 • Czy należy wymagać dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie zwierzęcia z innego starostwa?
 • Czy należy wymagać całej historii rejestracji zwierzęcia?
 • Czy można uznać archiwalny dokument, który potwierdza pochodzenie zwierzęcia?
 • Czy do rejestracji wystarczy CITES?
 • Jeżeli interesant dostarczył CITES czy powinniśmy wymagać dokumentu potwierdzającego pochodzenie zwierzęcia?
 • Czy dokumenty z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej należy traktować inaczej?
 • Czy do rejestru wystarczy kopia dokumentu czy należy wymagać oryginału?
 • Jak powinna wyglądać ewentualna kopia takiego dokumentu?
 • W jaki sposób postępować, gdy ktoś przychodzi zarejestrować zwierzę, które było już zarejestrowane w innym regionie, a osoba rejestrująca nie przynosi dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie tego zwierzęcia? Jak usprawnić proces takiej rejestracji?
 • Czy można zarejestrować zwierzę na podstawie wpisu do rejestru z innego starostwa?
 • Czy kopia rejestracji w innym starostwie może być dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia? Jeśli np. jest na niej informacja, jaki dokument był podstawą do rejestracji?
 • Co zrobić, gdy interesant nie posiada dokumentu potwierdzającego wejście do Unii Europejskiej? Czy taki dokument jest wymagany?
 • Czy można zarejestrować zwierzę, którego nabywcą na dokumencie sprzedaży jest osoba nieletnia?
 • W jaki sposób powinno wyglądać zaświadczenie od lekarza weterynarii?
 • Co zrobić w przypadku braku zaświadczenia od lekarza weterynarii?
 • Co zrobić, jeśli strony nie mają wymaganych dokumentów, aby uzyskać potrzebne zaświadczenie ze starostwa?
 • Jakie dokumenty będą wystarczające, aby dokonać wpisu, czy muszą być kompletne? (dokumenty przewozowe, zaświadczenie o urodzeniu w hodowli, zaświadczenie z innego kraju, że dane zwierzę było już gdzieś rejestrowane, np. w innym rejestrze prowadzonym przez inne starostwo, czy certyfikaty CITES)
 • Jaka jest podstawa prawna regulująca wymagane dokumenty do zarejestrowania zwierzęcia?
 • Jak powinno wyglądać zezwolenie na import do kraju?
 • Jak powinno wyglądać zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku? Jak powinien wyglądać taki dokument z zagranicy?
 • Jeżeli nie jest możliwe określenie osobników w miocie, jaki zapis powinien zastosować lekarz weterynarii w wydawanym dokumencie? Czy powinien on wydać określoną liczbę dokumentów, czy może wydać jeden? Jeśli lekarz weterynarii może wydać jeden dokument, to czy osoba, która posiada zwierzęta, może posługiwać się kopiami tego dokumentu? Jak powinna być wykonana taka kopia?
 • W jaki sposób powinien wyglądać dokument wydany przez lekarza weterynarii i jakie informacje powinien zawierać?

Błędnie wypełnione dokumenty i dokumenty wybrakowane

 • Co zrobić, gdy dokumenty są wybrakowane? Np. nie ma daty urodzenia/wyklucia zwierzęcia, albo jest jedynie rok. Co należy wpisać w rejestrze?
 • Co zrobić, gdy dokument poświadczający zakup zwierzęcia jest zapisany w złej formie, nieczytelny, nie posiada informacji: daty, kto przekazał (nie ma odpowiedniej formy przekazania), czytelnego podpisu, ile sztuk, nowy właściciel?
 • Co zrobić, gdy nie ma odpowiedniej formy przekazania?
 • Co zrobić, gdy dokumentacja zwierzęcia jest nieczytelna np. coś jest rozmazane?
 • Co zrobić, jeżeli CITES nie posiada numeracji ciągu?

Brak dokumentów

 • Co zrobić, gdy interesant zgubił dokumenty potrzebne do rejestracji?
 • Co zrobić, gdy interesant nie ma żadnych dokumentów?
 • Co zrobić, gdy interesant nie posiada dokumentów lub są one niepoprawne?
 • Co zrobić, gdy osoba nie posiada żadnych dokumentów i nie jest w stanie ich wyegzekwować od sprzedawcy?

Weryfikacja

 • Jak weryfikować prawdziwość dostarczonych dokumentów?
 • Jak zweryfikować czy dokument nie został sfałszowany?
 • W jaki sposób weryfikować kopie dokumentów?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy interesant złożył fałszywe dokumenty?
 • Sprawdzanie legalności dokumentów, które są kopią kopii, jak sprawdzić, czy ta kopia nie została już użyta do rejestracji w innych urzędach?

2. Dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia

 • Jakie dokumenty potwierdzają legalność pochodzenia zwierzęcia? - PRZYKŁADY
 • Co można uznać za dokument legalnego pochodzenia zwierzęcia?
 • Jak wyglądają dokumenty z Unii Europejskiej potwierdzające legalność pochodzenia zwierzęcia?
 • Jaką ustawą się kierować, żeby ustalić, który dokument może być podstawą rejestracji zwierzęcia?
 • Jakie dane powinien posiadać dokument świadczący o legalnym pochodzeniu zwierzęcia?
 • Co powinien zawierać zagraniczny dokument świadczący o legalności pochodzenia zwierzęcia?
 • Jakie organy mogą wydawać dokumenty świadczące o legalności pochodzenia zwierzęcia?
 • Czy można zarejestrować zwierzę na podstawie ksera dokumentu świadczącego o jego legalnym pochodzeniu? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać kopia takiego dokumentu? W co powinna być zaopatrzona?
 • Czy należy wymagać oryginału dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia?
 • Jak wcześniej wyglądały dokumenty świadczące o legalności pochodzenia zwierzęcia? Czy można zarejestrować zwierzę na podstawie dawnego dokumentu?
 • Czy dokument stworzony ze wzoru stowarzyszenia Salamandra: “Pochodzenie pochodzenia zwierzęcia” może być podstawą do wpisania do rejestru?
 • Jak weryfikować dokumenty, które potwierdzają legalność pochodzenia zwierzęcia?
 • Co zrobić, gdy dokumenty świadczące o legalnym pochodzeniu są nieczytelne?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dokumenty przekazania/dokumenty potwierdzające zakup/ świadczące o legalnym pochodzeniu zwierzęcia są nieczytelne, a nie ma możliwości skontaktowania się np. z ich poprzednim właścicielem?
 • Co zrobić, jeżeli osoba rejestrująca nie posiada dokumentu potwierdzającego legalne pochodzenie zwierzęcia?
 • Co zrobić, jeśli interesant twierdzi, że nie posiada dokumentu, który potwierdzałby legalność pochodzenia zwierzęcia?
 • Co zrobić, jeżeli strona internetowa, przez którą zarejestrowano zwierzę, nie wymagała dokumentów świadczących o legalnym pochodzeniu?

3. Hodowcy i pośrednicy

 • Jaki dokument od hodowcy może być podstawą do wpisu do rejestru?
 • Jakie dane powinien zawierać dokument wydany przez hodowcę?
 • Jak zweryfikować dokument od hodowcy?
 • Jak zweryfikować hodowcę?
 • Czy za każdym razem powinno się weryfikować hodowcę?
 • Jak powinien wyglądać dokument wydany przez pośrednika, aby można było na jego podstawie dokonać wpisu do rejestru? Co taki dokument powinien zawierać?
 • Jakie dokumenty powinien dostarczać pośrednik, aby można było później zarejestrować zwierzę?
 • Czy wystarczy kopia dokumentu od hodowcy lub pośrednika?
 • Co zrobić, gdy nie można potwierdzić danych zagranicznego sprzedawcy - brak możliwości weryfikacji hodowli, która znajduje się poza granicami państwa?
 • W jaki sposób weryfikować hodowców z innych krajów?

4. Dodatkowe dokumenty

 • Posiadacze których gatunków zwierząt potrzebują dodatkowych pozwoleń?
 • Jakie dokumenty są wymagane, jeżeli zwierzę jest chronione w Polsce?/Jakie dokumenty są wymagane, jeżeli zwierzę podlega ochronie gatunkowej w Polsce?
 • Jakie dodatkowe dokumenty powinna złożyć osoba rejestrująca zwierzę niebezpieczne?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba chcąca zarejestrować niebezpieczne zwierzę nie posiada odpowiednich uprawnień?
 • Czy zwierzę z aneksu A można zarejestrować?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji zwierzęcia z aneksu A?
 • Czy zwierzęta z aneksu A mogą być przedmiotem handlu?
 • Czy zwierzęta z aneksu A urodzone w niewoli podlegają handlowi? Czy wymagane są wtedy dodatkowe pozwolenia na ich posiadanie?
 • W jakich przypadkach interesant musi mieć pozwolenie od ministra na odstępstwo od handlu?
 • Które gatunki potrzebują pozwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska?
 • Co zrobić, gdy interesant nie posiada pozwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a posiada zwierzę, które tego wymaga?/Co zrobić jeśli interesant chce zarejestrować zwierzę, które podlega ochronie gatunkowej w Polsce, a nie posiada zezwolenia regionalnego dyrektora od spraw środowiska? (czyli posiada zwierzę nielegalnie)

5. Dokumenty zagraniczne

 • Jakie zagraniczne dokumenty mogą być podstawą do zarejestrowania zwierzęcia?
 • Jaka powinna być dokumentacja, jeżeli zwierzę zostało sprowadzone z zagranicy?
 • Jakich zezwoleń należy wymagać od osoby, która sprowadziła zwierzę z zagranicy?
 • Jak powinny wyglądać dokumenty przewozowe?
 • Jakie dokumety z Czech, Słowacji i Holandii mogą być podstawą do zarejestrowania zwierzęcia? - PRZYKŁADY
 • Jakie dokumenty czeskie można uznawać za podstawę do rejestracji zwierzęcia?
 • W jaki sposób zweryfikować zagraniczny dokument?

6. Tłumaczenie

 • Czy można zarejestrować zwierzę na podstawie dokumentu, który nie jest przetłumaczony?
 • Czy dokument, na którego podstawie rejestrujemy zwierzę zawsze musi być przetłumaczony na język polski?
 • Czy wszystkie dokumenty dostarczone przez interesanta muszą być przetłumaczone na język polski?
 • Co zrobić, jeżeli dokument, który został dostarczony przez interesanta, nie jest przetłumaczony na język polski? Czy należy wymagać przetłumaczenia dokumentu legalnego pochodzenia?
 • Czy należy wymagać tłumaczenia od interesanta czy raczej powinno przetłumaczyć się dokument we własnym zakresie?
 • Czy dokumenty CITES muszą być przetłumaczone?
 • Czy od interesanta należy wymagać tłumaczenia CITES czy należy to zrobić we własnym zakresie?
 • Jeśli dokument jest z Unii Europejskiej czy należy wymagać jego przetłumaczenia?
 • Jak powinno odbywać się przetłumaczenie dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia?
 • Co zrobić, gdy dokument, który ma być podstawą do rejestracji zwierzęcia jest wydany w innym języku, za granicą i informacje w nim zawarte są wybrakowane (brak jest daty, nazwy importera, nazwy zwierzęcia)?

7. Terminy

 • Jaka jest procedura, gdy interesant przekroczy okres 14 dni na zgłoszenie?/ Jakie są procedury, gdy osoba nie zarejestruje zwierzęcia do 14 dni od jego zakupu? Na dokumencie potwierdzającym zakup jest data, która wskazuje, że od zakupu minął np. miesiąc?
 • Jakie są skutki dla interesanta niezarejestrowania zwierzęcia w ciągu 14 dni od jego nabycia?
 • Co zrobić, gdy interesant przekroczy okres 14 dni rejestrowania lub wyrejestrowania zwierzęcia?
 • Czy można odmówić wpisu do rejestru, gdy osoba przekroczyła 14 dni na zgłoszenie zwierzęcia?
 • Niezarejestrowanie zwierzęcia w ciągu 14 dni jest wykroczeniem, czy należy taki przypadek zgłosić na policję?
 • Czy można wymagać oświadczenia z powodem opóźnienia dostarczenia wniosku, gdy interesant przekroczył okres 14 dni?
 • Jeżeli spóźniony interesant składa oświadczenie z powodem przekroczenia terminu, czy można taki przypadek zgłosić na policję? Czy należy odnotować to w rejestrze?
 • Czy w przypadku złożenia wniosku po terminie 14 dni, można wystosować pouczenie?
 • Czy spóźnione złożenie wniosku należy odnotować w rejestrze?
 • Czy można naliczyć karę za niezarejestrowanie zwierzęcia w ciągu 14 dni?
 • Jaka jest podstawa prawna do naliczenia kary za niezarejestrowanie zwierzęcia w ciągu 14 dni?
 • Jak zweryfikować, kiedy zwierzę zostało nabyte? Umowa kupna - sprzedaży czy przekazanie do dalszej hodowli, czy przyjąć tę datę, czy inną?
 • Co zrobić, jeżeli nie jest się w stanie określić, kiedy zwierzę zostało nabyte przez właściciela?

8. Proces rejestracji

 • Jak powinien przebiegać proces rejestracji? OD A DO Z
 • Gdzie można znaleźć informację, czy dane zwierzę podlega rejestracji?
 • Gdzie znaleźć aktualną listę rejestrowanych gatunków? Czy jest polska wersja tego pliku? Jeśli tak, to jak ją znaleźć?
 • Gdzie znaleźć aktualną listę zwierząt, które są objęte ochroną?
 • Gdzie sprawdzić zmiany zachodzące na liście chronionych gatunków?
 • Gdzie sprawdzić od kiedy obowiązuje zmiana, która zaszła na liście?
 • Od kiedy należy rejestrować nowo umieszczone zwierzęta na liście?
 • W jaki sposób prawidłowo odszukać nazwę zwierzęcia?
 • Gdzie sprawdzić prawidłową nazwę zwierzęcia (jakich stron używać)?
 • Co zrobić, jeżeli nie można ustalić łacińskiej nazwy zwierzęcia?
 • Co zrobić z rejestrem zwierząt, które zostały usunięte z listy zwierząt podlegających rejestracji?
 • W jaki sposób szybko wyszukać, czy zwierzę podlega rejestracji? - PRAKTYCZNA PORADA
 • Zwierzęta których kategorii zawartych na liście podlegają rejestracji?
 • Jak interpretować zapis “liczba posiadanych zwierząt” w zaświadczeniu wpisu do rejestru? Chodzi jedynie o liczbę zwierząt zarejestrowanych czy o liczbę zwierząt ogólnie (np. domowych)?/Liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych - czy podlegających rejestrowi czy ogólnie?
 • Co oznacza zapis “dane posiadacza lub prowadzącego hodowlę”? Określenie kim jest posiadacz i prowadzący hodowlę.
 • Czy adres miejsca posiadania zwierząt lub prowadzenia hodowli powinien być tożsamy z adresem posiadacza lub prowadzącego hodowlę?
 • Czym dokładnie jest hodowla? Cele rozmnożeniowe czy do utrzymania?
 • Jakie są cele przetrzymywania lub prowadzenia hodowli? Jaką informację należy wpisać w rejestrze?

9. Specyficzne przypadki

 • Jak ustalić, czy zwierzę powinno być zarejestrowane, skoro zmieniła się nazwa zwyczajowa?
 • Jakiej nazwy użyć do rejestracji zwierzęcia, jeśli nazwa zwyczajowa się zmieniła, a w klasyfikacji widnieje stara nazwa? Czy do rejestracji użyć nowej nazwy zwyczajowej, czy "starej", która jest na liście?
 • Jak prawidłowo zidentyfikować nazwę zwyczajową zwierzęcia, jeśli nazwy obiegowe są różne, a nazwy zwyczajowe ulegają zmianie, np. kiedyś w klasyfikacji obowiązywała inna nazwa niż obecnie. Jak określić, do której grupy należy zwierzę i czy jest objęte ochroną, czy nie?
 • Czy należy rejestrować hybrydy zwierząt?
 • W jaki sposób dokonać zapisu hybrydy w przypadku, gdy jest to połączenie zwierzęcia pod ochroną i niechronionego?
 • W jaki sposób dokonać zapisu hybrydy w przypadku, gdy jest to połączenie zwierząt pod ochroną?
 • Gatunki zwierząt - czy węże bez znaczenia, jaki jest to gatunek, należy wpisywać wszystkie do rejestru, aby zapobiegać sytuacji, że nie da się ustalić właściciela węża, w przypadku, kiedy ucieknie?

10. Odmowa wpisu do rejestru

 • Czy można odmówić rejestracji zwierzęcia?
 • Czy jeśli osoba nie posiada wymaganych dokumentów należy odmówić rejestracji?
 • Na jakiej podstawie można odmówić wpisu do rejestru?
 • Jakie są konsekwencje odmowy wpisu do rejestru?
 • Czy urząd może być ukarany, jeśli odmówi dokonania rejestracji?
 • Jaka jest procedura po odmowie rejestracji zwierzęcia?
 • Jeżeli rejestracja zwierzęcia nie powiedzie się, czy w każdym takim przypadku należy to zgłosić na policję? Czy zgłoszenie na policję zależy od dokumentów, które dostarczył interesant?
 • Jakie organy należy poinformować, jeżeli stwierdzi się, że nie można zarejestrować danego zwierzęcia - dokumenty nie dają takiej podstawy, np. zwierzę jest nielegalnie nabyte?
 • Jakie przypadki należy zgłaszać na policję?
 • Jaki jest proces w wypadku stwierdzenia, że dokumenty zwierzęcia są sfałszowane?
 • Jeżeli dokonuje się odmowy rejestru, co dzieje się ze zwierzętami?
 • Co interesant powinien zrobić ze zwierzęciem, którego rejestracji odmówiono?
 • W jakiej formie odmówić wpisu do rejestru? Jaka jest procedura? Jak powinien wyglądać taki dokument?

11. Niezarejestrowane zwierzę

 • Co zrobić, gdy zgłoszono nam, że ktoś posiada niezarejestrowane zwierzę? Jakie są procedury postępowania w takiej sytuacji?
 • Jaka jest procedura, gdy został zgłoszony donos, że mieszkaniec posiada niezarejestrowane zwierzę? Jak odnotować takie zdarzenie?
 • Co grozi osobie, która nie zarejestrowała zwierzęcia, które podlega rejestracji?

12. Dokonywanie zmian w rejestrze

 • W jaki sposób odnotować zaczipowanie zwierzęcia, które jest już wpisane do rejestru?
 • Czy można odmówić wyrejestrowania zwierzęta? Jeśli tak, to w jakim przypadku?
 • Kiedy starostwa wykreślają zwierzęta z rejestru, w jakich przypadkach?
 • Czy podczas wyrejestrowania należy wymagać jakichś dokumentów? Jeśli tak, to jakich?
 • Czy interesant powinien dostarczyć jakieś dokumenty, zgłaszając śmierć zwierzęcia?
 • Czy należy wydać zaświadczenie o wyrejestrowaniu zwierzęcia, gdy zgłoszona została jego śmierć?
 • Co zrobić w sytuacji śmierci zwierzęcia podczas procesu rejestracji? Czy należy to w jakiś sposób odnotować?
 • Jeżeli zwierzę zmienia właściciela w obszarze powiatu, czy w rejestrze powinna być odnotowana zmiana właściciela czy wyrejestrowanie i ponowna rejestracja? Czy trzeba to robić na wniosek właścicieli (zarówno wyrejestrowanie na wniosek, jak i zarejestrowanie na wniosek)?
 • Co zrobić, gdy strona rejestrująca zwierzę nie zgłosi jego śmierci?
 • Co zrobić, gdy strona rejestrująca zwierzę nie zgłosi jego sprzedaży?
 • Co zrobić, gdy strona rejestrująca zwierzę nie zgłosi jego oddania do innego hodowcy?
 • Co zrobić, gdy interesant zgłasza śmierć, sprzedaż lub oddanie zwierzęcia po czasie dłuższym, niż 14 dni? Czy i jak należy to udokumentować?

13. Wydawanie dokumentów

 • Rejestrując zwierzę powinno się wydać dokument rejestracyjny czy zaświadczenie wpisu do rejestru?
 • Jakie dane powinny znajdować się na zaświadczeniu wpisu do rejestru?

14. Opłaty skarbowe

 • Jakie opłaty skarbowe powinno się pobrać podczas rejestracji zwierzęcia?
 • Czy wydając zaświadczenie wpisu do rejestru należy pobrać opłatę 17 zł?
 • Czy opłata skarbowa za rejestrację powinna być od liczby zwierząt czy od gatunku?
 • Jeżeli jest kilka zwierząt na wniosku, czy należy wymagać kilku opłat? Czy dokonać jednego rejestru? Jeśli tak, to jak odnotowywać w nim zmiany (np. śmierć jednego ze zwierząt)?

15. Omówienie ciekawych przypadków

 • PRZYKŁAD: Zbrojniki zebrowate niedawno wpisano na listę zwierząt, które trzeba rejestrować. Właściciel zakupił swoje zwierzęta przed tą zmianą, a nowe zbrojniki urodziły się już u niego w hodowli. Ze względu na wcześniejszy brak obowiązku rejestracji, interesant nie ma dokumentów świadczących o legalnym pochodzeniu zwierząt. Co zrobić w takiej sytuacji? Na podstawie jakiego dokumentu można dokonać rejestru?
 • PRZYKŁAD: Osoba chce zarejestrować ptaka drapieżnego, który jest hybrydą ptaka objętego ochroną i ptaka, który tą ochroną nie jest objęty. Czy w takim przypadku należy to zwierzę zarejestrować? W jaki sposób zapisać wspomniane zwierzę?
 • PRZYKŁAD: Osoba chce zarejestrować zwierzę, które jest hybrydą dwóch gatunków objętych ochroną. Czy należy to zwierzę zarejestrować? W jaki sposób zapisać taką hybrydę?
 • PRZYKŁAD: W Polsce rejestrowi nie podlegają 3 gatunki papug. Interesant chce zarejestrować papugę, która nie należy do tych 3 gatunków, a jednocześnie nie ma jej na liście papug do rejestracji. Co należy zrobić w takim wypadku?
 • PRZYKŁAD: Osobie rejestrującej wykluło się 7 węży.
  Czy należy wymagać od tej osoby siedmiu różnych wniosków i siedmiu opłat?
  Czy można w tym przypadku wymagać siedmiu różnych wniosków i jednej opłaty?
  Czy można przyjąć jeden wniosek i jedną opłatę?
  Czy można w tym przypadku dokonać jednego wpisu do rejestru z zaznaczeniem, że interesant posiada siedem sztuk zwierząt? Jeżeli tak, to w wypadku oddania, sprzedaży lub śmierci zwierzęcia, jak należy zaznaczyć to w rejestrze?
 • PRZYKŁAD: Samica pająka złożyła jaja. Nie ma możliwości określenia ich ilości. Jak w takim wypadku powinno wyglądać zaświadczenie od lekarza weterynarii? Czy powinno zawierać informację ile jest osobników w miocie, czy po prostu, że było wyklucie? Czy lekarz weterynarii powinien wydać dokument dla każdego ze zwierząt czy może wydać jeden dokument, a osoba posiadająca zwierzęta może robić jego kopie? Jeśli tak, to w jaki sposób kopia powinna być wykonana?
 • PRZYKŁAD: Interesant chce zarejestrować kilka zwierząt na raz. Czy powinien złożyć kilka wniosków osobno, czy może złożyć tylko jeden wniosek?
 • PRZYKŁAD: Osoba posiadająca zarejestrowane zwierzę sprzedała je osobie, która mieszka w tym samym powiecie. Czy w tym przypadku należy wyrejestrować zwierzę, a następnie ponownie je zarejestrować? Czy wystarczy sama zmiana właściciela i miejsca przebywania zwierzęcia w systemie?
 • PRZYKŁAD: Osoba chce zarejestrować zwierzę, jednak nie dostarcza pełnej dokumentacji. Wysyłamy prośbę o uzupełnienie dokumentów, jednak osoba się nie odzywa/nie pojawia się już więcej w urzędzie. Jaka jest wtedy procedura postępowania?
 • PRZYKŁAD: Osoba posiadająca zwierzę ma 2 miejsca zamieszkania w różnych powiatach. Często między tymi miejscami się przemieszcza wraz ze swoim zwierzęciem. Gdzie w takim przypadku powinno być zarejestrowane zwierzę?
 • PRZYKŁAD: Interesant chcący zarejestrować zwierzę przedstawia dokument świadczący o tym, że zwierzę było wcześniej zarejestrowane w innym starostwie. Po kontakcie ze wspomnianym starostwem okazuje się, że taka rejestracja nie miała miejsca. Co zrobić w takim przypadku?
 • PRZYKŁAD: Zwierzę, które chce zarejestrować interesant pochodzi ze schroniska. Jedyne dokumenty, jakie posiada klient, to te uzyskane od schroniska. Czy można zarejestrować takie zwierzę na podstawie tych dokumentów? Czy należy wymagać jakichś innych dokumentów?
 • PRZYKŁAD: Interesant chce zarejestrować zwierzę, które znalazł. Czy można takie zwierzę zarejestrować? Jak wygląda proces w takim przypadku? Po wykonaniu jakich czynności można dokonać rejestru?
 • PRZYKŁAD: W Czechach nie obowiązuje rejestracja papugi, która podlega rejestracji w Polsce, z tego względu, zakupiona tam papuga nie posiada dokumentu świadczącego o jej legalnym pochodzeniu. Osoba kupująca taką papugę na giełdzie dostaje wypisany ręcznie dokument, który ma potwierdzać zakup zwierzęcia. Czy dokument może być podstawą do zarejestrowania takiej papugi w Polsce?
 • PRZYKŁAD: Osoba rejestrująca zwierzę, kupiła je w innym kraju, gdzie panują inne wymogi co do dokumentacji posiadania tego zwierzęcia. Z tego względu interesant posiada dowód zakupu oraz zaświadczenie od lekarza weterynarii, jednak nie ma dokumentu, który potwierdzałby legalne pochodzenie zwierzęcia. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • PRZYKŁAD: Właściciel sklepu zoologicznego kupuje zwierzęta za granicą, gdzie nie ma obowiązku rejestracji zwierząt, które są rejestrowane w Polsce. Z tego względu może on nie posiadać odpowiednich dokumentów świadczących o legalnym pochodzeniu zwierzęcia. Jaki dokument pośrednik powinien wydać osobie kupującej, aby możliwe było zarejestrowanie zwierzęcia? Jakie dane taki dokument powinien posiadać?
 • PRZYKŁAD: Hodowca nie ma dokumentu skąd pochodzi zwierzę. Czy na podstawie dokumentu sprzedaży wydanego od hodowcy z Czech można dokonać rejestracji?

Prowadzący

Paulina Kawęcka - od 2001 roku pracownik Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, od 2017 roku obejmuje stanowisko do spraw ochrony przyrody oraz informacji o środowisku i rybactwa śródlądowego. Zajmuje się rejestracją zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym. Rocznie rozpatruje około 60 wniosków o rejestrację zwierząt egzotycznych. Realizuje zadania z zakresu ustawy o gatunkach obcych oraz odpowiada za współpracę z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz siedlisk. Absolwentka kierunku biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
24 września 2024

Podobne szkolenia