Wideoszkolenie: Walka ze smogiem

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Co można zrobić, gdy mieszkaniec anonimowo zgłasza, że sąsiad spala śmieci? Czy jest obowiązek pobierania próbek z palenisk? Jak wygląda kontrola pod kątem uchwały antysmogowej? Jakie kary czekają na gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach? Jakie warunki musi spełniać mieszkaniec, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizacje? Jak wygląda procedura wymiany kotłów?

od 549.00 zł

Wideozkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za ochronę powietrza, walkę ze smogiem; wydziałów ochrony środowiska, do osób zajmujących się poprawą jakości powietrza w swoim regionie, realizacją programów ochrony powietrza, uchwał antysmogwych. Zapraszamy zarówno gminy i miasta, które wprowadziły już u siebie różne programy ekologiczne, jak i te, które dopiero szukają rozwiązań w tym zakresie

Polska w czołówce krajów z najgorszą jakością powietrza w Europie!
​WHO szacuje, że co roku blisko 7 milionów osób przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza - w Europie około pół miliona rocznie! Dlatego tak istotne jest dbanie o stan powietrza, a działania na rzecz ochrony środowiska należą do obowiązków samorządów. Aby wspomóc urzędy w realizacji zadań, przygotowaliśmy warsztaty, podczas których doświadczony praktyk podzieli się wiedzą oraz wskazówkami jak skutecznie wywiązywać się z powierzonych obowiązków, tak aby nie zostały nałożone kary za brak realizacji programów ekologicznych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie kary czekają gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach?
 • Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?
 • Gdzie gmina może szukać wsparcia oraz pieniędzy na programy?
 • Co robić w sytuacji, gdy gmina wie, że mieszkaniec pali niewłaściwymi środkami, zostaje zapowiedziana kontrola, ale mieszkaniec zdąży wszystko sprzątnąć i kontrola nic nie wykazuje? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak udowodnić, że mieszkaniec pali niedozwolonymi substancjami?
 • Jak edukować i zachęcać ludzi starszych, niezamożnych, którzy ogrzewają się piecami kaflowymi (które spełniają również inne funkcje), aby zmienili formę ogrzewania na ekologiczną?
 • Jak powinno przebiegać badanie dochodów mieszkańca? Jak dokładnie je wyliczyć?
 • Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska.PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Rozporządzenie w odniesieniu do wymogów dot. ekoprojektu
 • Pismo po kontroli
 • Obwieszczenie dot. wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
 • Pismo do WIOŚ
 • Protokół kontroli
 • Umowa o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczenia niskiej emisji
 • Umowa o przeprowadzenie badań próbek odpadów paleniskowych
 • Wezwanie do zaniechania naruszeń
 • Wniosek o ukaranie
 • Przykład zawiadomienia

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy musimy informować mieszkańców o rutynowych kontrolach?
 • Czy gminy faktycznie są kontrolowane z realizacji programów ochrony powietrza przez WIOŚ?

2. Jak skutecznie kontrolować oraz reagować w przypadku zgłoszeń mieszkańców?

 • Omówienie: ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022 – 2024 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2088) – a konkretnie art. 12 i dalej.
 • Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska. PRZYKŁAD: lokalna piekarnia posiadająca piec, musi stosować odpowiednie paliwa; działania te nie wymagają żadnych zezwoleń, ale mieszkańcy skarżą się, że jest dziwny dym i zapach – co urzędnik może sprawdzić w trakcie kontroli? Jak wygląda postępowanie administracyjne w takim wypadku? Czy po sygnale od mieszkańców gmina musi kierować skargi do inspekcji, czy sama może to skontrolować?
 • Czy w protokole można pouczyć bez wysyłania pisma do sądu?
 • Czy właściciel musi wpuścić kontrolujących na nieruchomość? Czy jeśli nie będzie chciał wpuścić, to mamy go pouczyć o konsekwencjach?
 • Co można zrobić, gdy mieszkaniec anonimowo zgłasza, że sąsiad (nie podaje jego danych) spala śmieci?
 • Co robić w sytuacji, gdy gmina wie, że mieszkaniec pali niewłaściwymi środkami, zostaje zapowiedziana kontrola, ale mieszkaniec zdąży wszystko sprzątnąć i kontrola nic nie wykazuje? Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Jak udowodnić, że mieszkaniec pali niedozwolonymi substancjami?
 • Jaki jest koszt jednego badania przeprowadzonego przez laboratorium akredytowane w ramach umowy? Ile takich badań Bydgoszcz zleca rocznie?
 • Czy jest obowiązek pobierania próbek z palenisk? Czy można przeprowadzić kontrolę bez ich pobierania?
 • Jak ustalać wysokość kar dla mieszkańców za nieprzestrzeganie przepisów? PRZYKŁAD: mieszkaniec dzwoni, że jego sąsiad pali w piecu jakimiś niedozwolonymi środkami; gmina jedzie z policją na kontrolę, a ta osoba mówi, że pali węglem, ale słabszej jakości – co robić? Czy karać takiego mieszkańca mandatem?
 • Jakie dokumenty należy sporządzać po rutynowych kontrolach kotłów?
 • Jak postępować, gdy mieszkaniec zgłasza, że sąsiad X pali śmieci?
 • Czy mieszkaniec może na podwórku palić ognisko? Jeżeli tak, to czym wolno mu palić?
 • Jak przeprowadzać kontrole w gminie, gdy nie ma straży gminnej? Jakie wymogi musi spełniać osoba, która zajmie się kontrolą?
 • Jakie są rekomendowane rodzaje paliw? Czym mieszkańcy mogą palić w piecach?
 • Jak wygląda kontrola pod kątem uchwały antysmogowej?
 • Jak dokonać pomiaru wilgotności drewna?
 • Jak określać ziarnistość węgla? Co na ten temat mówi uchwała antysmogowa? Rozbieżności między uchwałami antysmogowymi, a ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
 • Co zrobić, gdy nie da się określić wieku kotła? Brak klasy kotła.
 • Czy urzędnik gminny może kontrolować piece w przedsiębiorstwach?
 • Co w sytuacji, gdy podczas kontroli okazuje się, że termin wymiany kontrolowanego urządzenia grzewczego już minął?
 • Gdzie zgłaszać, że ktoś sprzedaje złe paliwo? Jakie certyfikaty musi mieć paliwo?
 • Co powinno znaleźć się w pokontrolnym piśmie urzędniczym, jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości?
 • Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec za palenie w piecu niedozwolonymi środkami?
 • Jakie konsekwencje może ponieść mieszkaniec palący śmieci? Jak gmina może ukarać takiego mieszkańca?
 • Jak wszczynać postępowanie w stosunku do osób, które palą śmieci?
 • Na jakiej podstawie prawnej urzędnik może wejść na posesję i dokonać kontroli?
 • Czy w upoważnieniu, zamiast numeru legitymacji może być numer i seria dowodu osobistego?
 • Kiedy urzędnik może wejść na posesję mieszkańca? Czy musi być w asyście policjanta? Jak wygląda procedura kontrolna?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi?
 • Jakie obowiązki urzędnika wynikają z uchwały antysmogowej?
 • Skąd brać pieniądze na analizę próbek w laboratorium?
 • Jak obciążyć mieszkańca opłatą za badanie składu popiołu?
 • Jak reagować na zgłoszenia mieszkańców? Co może urzędnik, a czego nie?
 • Jak powinny wyglądać kontrole przed i po zamontowaniu nowego pieca? Jak pisać raporty z kontroli? Co muszą zawierać? Czego nie można pominąć? Na co zwracać największą uwagę?
 • Jak często powinny być przeprowadzane kontrole kotłów i spalanego w nich paliwa? Czy są z góry ustalone zasady?

3. Walka ze smogiem – zdrowie, środowisko, finanse

 • Jak powinien wyglądać poprawnie złożony wniosek mieszkańca? Czy muszą być załączone jakieś załączniki? Jeżeli tak, to jakie? Jakie są najważniejsze elementy? Jakie założenia musi spełnić wnioskodawca?
 • Na jakiej podstawie przyznawane są pieniądze z programu?
 • Wyjaśnienie kwestii kwalifikowania się budynku do dofinansowania - dofinansowania są różne w zależności od tego, w którym roku powstał. Inaczej traktowane są budynki z 2012 roku, inaczej z 2018 roku a inaczej te najnowsze…
 • Jak tworzyć wewnętrzny regulamin wymiany pieców? Co powinien zawierać?
 • Czy można łączyć różne dostępne programy ze sobą? Czy są jakieś wykluczenia?
 • Wybór pieca - czy mieszkańcy mogą wybierać sobie piece? Jakie wymogi musi spełniać? Jakie certyfikaty, gabaryty musi posiadać?
 • Co w momencie, gdy ma się już jakieś ogrzewanie ekologiczne, a chce się zrobić termomodernizację budynku?
 • Jeżeli mieszkaniec złożył wniosek na wymianę pieca i otrzymał dofinansowanie, to czy może złożyć kolejny wniosek, tym razem na termomodernizację budynku?
 • Jakie są normy emisyjne 5. generacji?
 • Jak wygląda procedura wymiany kotłów? Jakie wnioski gmina powinna odrzucić?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy wymianie pieców?
 • Jak wygląda postępowanie przy dotacjach o piece? Z czym gminy mają największe problemy?
 • Jak liczyć ulgę termomodernizacyjną?
 • Gdzie znajdują się punkty newralgiczne w utracie ciepła? Jak je minimalizować?
 • Jak zachęcić mniej zamożnych mieszkańców do wymiany pieców oraz innych programów?
 • Jakie warunki musi spełniać mieszkaniec, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizacje? Jakie dokumenty musi złożyć?
 • Co musi zawierać wzór umowy przy wymianie pieców?
 • Jakich dokumentów wymaga Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ?
 • Jak wygląda badanie dochodów mieszkańca? Jak dokładnie je wyliczyć?
 • Jak wspomóc mało zamożnych mieszkańców?

4. Jak zachęcić mieszkańców do udziałów w dostępnych programach? Jak podnieść ich świadomość? Jak skutecznie realizować Program Ochrony Powietrza?

 • Jakie kary czekają na gminy, które nie wprowadzają programów ekologicznych na swoich terenach?
 • Jak będą wyglądały zapowiadane kontrole zarządów gmin na terenach gmin? Co będzie kontrolowane?
 • Poziomy alarmowe – kiedy się pojawiają?
 • Co gmina może zrobić przy słabych przepisach i małym budżecie?
 • Jakie przepisy obligują do czynności?
 • Do czego według przepisów, gmina jest zobligowana?
 • Jak skutecznie informować mieszkańców o dostępnych możliwościach?

5. Jaką rolę pełni gmina w walce ze smogiem?

 • Jakie gmina ma obowiązek opracować zasady?
 • Gdzie gmina może szukać wsparcia oraz pieniędzy na programy?
 • Omówienie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022 r, poz. 2186.
 • Jak wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska?
 • Jakie są obowiązki mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej?
 • Jak powinna wyglądać inwentaryzacja pieców i kotłów? Jak ją dobrze przeprowadzić?
 • Jak zachęcić mieszkańców do korzystania z wybranych programów?
 • Jak radzić sobie z opornymi mieszkańcami?
 • Jak najlepiej reklamować dostępne programy? Jakie akcje promocyjne można prowadzić?
 • Jak edukować i zachęcać ludzi starszych, niezamożnych, którzy ogrzewają się piecami kaflowymi (które spełniają również inne funkcje), aby zmienili formę ogrzewania na ekologiczną?

Prowadzący

Anita Marcinkiewicz- wieloletni pracownik Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, pracujący na stanowisku odpowiedzialnym za ochronę powietrza, w tym: wydający pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przygotowujący sprawozdania do Marszałka z realizacji Programów ochrony powietrza, rozpatrujący interwencje na zanieczyszczenia powietrza, zaangażowany w opiniowanie uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
03 października 2024
od 549.00
15 listopada 2024
od 549.00
20 grudnia 2024

Podobne szkolenia