Wideoszkolenie: Decyzje środowiskowe

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2021 rok. Jaką zebrać dokumentację? Kiedy stosować kartę informacyjną, a kiedy niezbędny jest raport? Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu? Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland adresowane do pracowników Urzędów Miast i Gmin zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych

Omówimy zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych z dnia 30 marca 2021 r.
Podczas szkolenia omówimy procedurę wydawania decyzji środowiskowej, krok po kroku. Wskażemy strony postępowania, sposób przekazywania decyzji środowiskowych do publicznej informacji, obowiązku udostępnienia treści decyzji środowiskowej w BIP oraz dokumentację niezbędną do sporządzenia karty informacyjnej, oraz raportu. Podpowiemy, jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych i które z nich są nadrzędne do podjęcia właściwej decyzji środowiskowej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem?
 • W jakich przypadkach niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej?
 • Jakie przesłanki mogą wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej przez sąd administracyjny?
 • Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Od czego rozpocząć procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

 • Decyzje, których wydanie jest poprzedzane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Czy każda inwestycja wymaga podjęcia decyzji środowiskowej?
 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Jak sprawdzić, czy inwestycja jest dobrze zakwalifikowana?
 • Czy urząd może samodzielnie nanosić korekty przy błędnej kwalifikacji inwestora?
 • Jak postępować w przypadku, gdy przedsięwzięcia nie są kwalifikowane, a inwestorzy starają się o dofinansowanie?
 • Zestawienie przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Czy gmina musi wszczynać postępowanie administracyjne w celu zakwalifikowania przedsięwzięcia?

2. Wszczęcie i co dalej?

 • Co może zrobić organ w przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych wniosku?
 • Czy wnioskodawca może zwrócić się z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku?
 • Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?
 • Najczęściej spotykane nieprawidłowości w tworzeniu kart informacyjnych
 • Jakich dokumentów należy wymagać od przedsiębiorcy do sporządzenia karty informacyjnej?
 • Jak czytać kartę informacyjną, na co zwracać uwagę, jak ją zweryfikować?
 • Jak zadbać o jakość karty informacyjnej, dokumentacji i wszelkich materiałów dowodowych mających wpływ na jakość decyzji środowiskowej?
 • W jaki sposób tworzyć raport? Jakie zagadnienia umieszczać w raporcie?
 • Jakie są różnice między kartą a raportem?
 • Jak czytać raport o oddziaływaniu na środowisko?
 • Czy osoba niebędąca stroną postępowania może wnioskować o uzupełnienie raportu?
 • Czy inwestor przy złożeniu raportu może wnieść również zastrzeżenie do wglądu przez osoby trzecie?
 • Opiniowanie przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta dla przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednej gminy
 • Jakie należy uzyskać wymagane prawem opinie i uzgodnienia z innymi organami?
 • Kiedy możemy odmówić wydania decyzji środowiskowej. W jakiej formie to następuje?
 • Ile trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • W jaki sposób skrócić wydanie decyzji środowiskowej?
 • Jakie mogą wystąpić przesłanki do zawieszenia postępowania?
 • Wzór typowej decyzji środowiskowej
 • Kiedy można zmienić decyzję środowiskową?
 • W jakich przypadkach niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej?
 • Kiedy trzeba decyzję podjąć na nowo?

3. Publicznie dostępne wykazy zawierające informacje o środowisku oraz bazy ocen oddziaływania na środowisko

 • baza ocen oddziaływania na środowisko
 • publicznie dostępne wykazy

4. Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej?

 • Czy właściciel działki okolonej drogą w odległości około 15 metrów od inwestycji powinien mieć udział w postępowaniu?
 • Jak szeroki może być zakres stron postępowania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego?
 • O czym warto pamiętać, dobierając strony postępowania, przy wydawaniu decyzji środowiskowych?
 • Jak powinno być przeprowadzone postępowanie w razie śmierci jednego ze stron postępowania? Co zrobić, jeśli sprawa spadkowa nie jest uregulowana?
 • Nieaktualne dane w wypisach z rejestru gruntów, nieuregulowany stan prawny nieruchomości a wpływ na postępowanie.
 • Jak prawidłowo ustalać strony postępowania w przypadku ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko?
 • Czy uwzględnia się gminę jako stronę w postępowaniu?
 • Jak postępować w sytuacji, w której mieszkańcy nie byli stroną postępowania, ale protestują w sprawie nowej inwestycji? Czy i jak uwzględniać opinię społeczeństwa?
 • Kiedy należy przeprowadzić ponowne konsultacje ze społeczeństwem w przypadku, gdy raport jest nieodpowiedni i trzeba go kilkakrotnie uzupełniać?
 • W jaki sposób powinny być rozpatrywane wnioski stron postępowania przy udziale społeczeństwa?
 • Jak postępować w przypadku udziału społeczeństwa w postępowaniu przy budowie kurnika lub składowisk azbestu?
 • Jeżeli inwestor określa, że skutki działania przedsięwzięcia będą ograniczały się tylko do jego działki, czy w takim przypadku można dopuścić właścicieli działek sąsiednich jako strony w postępowaniu?
 • Naruszenie obowiązku zapewnienia społeczeństwu czynnego udziału w ramach postępowania dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

5. W jaki sposób podajemy decyzje środowiskowe do publicznej informacji? Czy wystarczy informacja umieszczona na BIP? Czy informujemy jedynie o tym, że decyzja została wydana?

 • Czy możliwe jest zastosowanie zawiadomienia osobistego o wydanej decyzji środowiskowej?
 • Gdzie dokładnie umieścić obwieszczenie i jak długo powinno być dostępne?
 • Jak i gdzie umieścić obwieszczenie gdy brakuje tablicy ogłoszeń? Czy wystarczy informacja na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń w urzędzie?
 • Czy przekazujemy informacje obwieszczeniem w postępowaniu z udziałem społeczeństwa?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania, jeżeli jest poniżej dziesięciu stron, a jak w przypadku kiedy jest ich więcej? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem w obydwu przypadkach?

6. Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

 • Jak postępować gdy zakres oddziaływania inwestycji przekracza granice nieruchomości przez oddziaływanie hałasem lub emisją do atmosfery?
 • Czy jest możliwość przedstawienia przez inwestora stronom postępowania podobnej inwestycji, jej wpływ na społeczeństwo i środowisko? Czy takie stanowisko inwestora możemy dopuścić do argumentacji w decyzji środowiskowej?
 • Czy bierzemy pod uwagę wpływ inwestycji np. budowę chlewni na otoczenie, jeśli sąsiad prowadzi podobną inwestycję? Czy traktujemy obie inwestycje jako oddziaływanie skumulowane?
 • Jak uwzględnić wariant alternatywny? Wariant inwestorski zakłada inwestycje w środku wsi, ale inwestor dopuszcza możliwość wybudowania tuczarni w znacznej odległości od zabudowań. Jak sporządzić decyzję środowiskowa aby inwestor skorzystał z wariantu alternatywnego?
 • W jaki sposób weryfikować nadmierne oddziaływanie na środowisko przy wydaniu decyzji środowiskowych?
 • Jakie normy przewidują kwestie oddziaływania trzody chlewnej na środowisko i społeczeństwo?
 • W jaki sposób inwestor ma zgromadzić dane właścicieli działek, na których wpłynie jego inwestycja?

7. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z I i II grupy inwestycji?

 • Podział przedsięwzięć i kryteria kwalifikacji w I grupie inwestycji
 • Czy zawsze jest wymagane przeprowadzenie oceny przy potencjalnej rozbudowie istniejącej już inwestycji?
 • Czy dodatkowe obowiązki nałożone na strony postępowania powinny być zawarte w postanowieniu, czy w decyzji środowiskowej?

8. Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych: RZGW, WP i RDOŚ? Kto ma ostatecznie zdecydować o wydaniu decyzji?

 • Jak długo urząd może czekać na wniesienie uzupełnień do raportu, czy można zawiesić z urzędu takie postępowanie, jeżeli nie ma opinii RDOŚ?
 • Jak interpretować sprzeczne opinie RDOŚ i Sanepidu? Czy jest potrzeba wystąpienia do organu opiniującego, który wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej lub raportu po raz drugi, jeśli drugi organ nie miał zastrzeżeń?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • Jaki jest właściwy zakres opiniowania przez instytucje opiniujące?
 • Wpływ konfliktów społecznych na realizację inwestycji i odniesienie się tych konfliktów w decyzji środowiskowej? W jaki sposób pisać decyzję środowiskowa aby konflikt społeczny został rozwiązany?

9. Jakie podejmować działania w przypadku zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w świetle toczących się protestów społeczeństwa?

 • Z czego wynika różnica w interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez inwestorów i organy administracji architektoniczno-budowlanej?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?
 • Jak wygląda wydanie decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej gdy działka jest położona poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jak należy odnieść się do pisma od osoby, która planuje budowę domu mieszkalnego w sąsiedztwie i nie zgadza się na taką działalność?

Prowadzący

Katarzyna Mroczka – praktyk, kierownik Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, w latach 2008-2020 kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Administracja, obecnie kończy studia podyplomowe na AGH w Krakowie Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
12 listopada 2021
od 379.00
23 grudnia 2021

Podobne szkolenia