Wideoszkolenie: Decyzje środowiskowe

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Pełny proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od momentu wpłynięcia wniosku. Jaką zebrać dokumentację? Kiedy stosować kartę informacyjną, a kiedy niezbędny jest raport? Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu? Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland adresowane do pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych

Co warto wiedzieć o wydawaniu decyzji środowiskowych od A do Z!
Podczas wideoszkolenia PCC Poland dowiesz się, w jaki sposób wydać decyzję środowiskową od momentu wpłynięcia wniosku do momentu wydania decyzji z uzasadnieniem, z uwzględnieniem KPA, aby nie było możliwości jej podważenia. Dowiesz się, co w praktyce oznaczają zmiany z ustawy usprawniającej. Nasza prelegentka, która jest Kierownikiem Biura Ochrony Środowiska, podpowie również, komu przysługuje status strony, jak informować takie osoby o postępowaniu oraz w jaki sposób przekazywać decyzję do informacji publicznej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem?
 • Czy wydając decyzję zmieniającą poprzednią decyzję (na wniosek inwestora), piszemy tylko o zmianach? Czy powielamy decyzję, wprowadzając zmiany?
 • Jakie przesłanki mogą wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej przez sąd administracyjny?
 • Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Wzór ogłoszenia o wydanie decyzji pow. 10 stron postępowania
 • Wzór ogłoszenia o wydanie decyzji do 10 stron postępowania

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy zmiana kwalifikacji przedsięwzięcia musi mieć formę pisemną?
 • Czy można przedłużyć termin na uzupełnienie braków formalnych?
 • Czy opinia z RDOŚ o nałożeniu raportu jest wiążąca dla organu?
 • Jeżeli stron postępowania jest więcej niż 10 i jedna z nich jest z innej gminy, to czy można wezwać wnioskodawcę o wykazanie, że liczba stron jest większa niż 10 oraz dołączenie wypisu i wyrysu?
 • Czy KIP lub raport w wersji elektronicznej powinien być podpisany? Slajd 28 dopisano
 • Jeżeli technologia jest opatentowana i inwestor nie chce jej ujawniać, to czy może zastrzec wybrany rozdział raportu?
 • Jeżeli wydajemy postanowienie o konieczności raportu, to czy obwieszczamy je na rok zgodnie z przepisem art. 33a?
 • Co w sytuacji, gdy inwestor zawnioskuje do starostwa o zmianę pozwolenia na budowę, która jeszcze się nie rozpoczęła, a starostwo dopatrzy się różnić pomiędzy decyzją środowiskową pod pierwotnym pozwoleniem na budowę, a wnioskiem o zmianę PB? Inwestor złożył wniosek o zawieszenie postępowania w starostwie jednocześnie zwracając się do urzędu gminy o zmianę decyzji środowiskowej przez dodanie do kompleksu obiektów, które same w sobie nie są wymienione w katalogu (basen i kort tenisowy). Czy jest możliwa zmiana w sytuacji, gdy starostwo na podstawie decyzji środowiskowej wydało już pozwolenie na budowę? Czy postępowania wyjaśniającego nie powinno się przeprowadzać starostwo zgodnie z przepisem art. 88 OOŚ? Jeżeli postępowanie przeprowadza gmina, to czy inwestor powinien przedłożyć zaktualizowany raport o nowe elementy?
 • Czy musimy wyznaczyć i spisać wszystkie strony postępowania, jeżeli jest ich więcej niż 10?
 • Jak gmina jako organ ma określić strony postępowania z punktu 3 – działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania na przedsięwzięcie, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości?
 • Jak zawiadamiamy strony o postępowaniu, jeżeli jest ich mniej niż 10, a w przypadku jednej jest nieujawniony stan prawny?
 • Czy postanowienie organu o obowiązku raportu umieszczamy na 14 dni?
 • Czy w terenie na tablicy ogłoszeń powinniśmy podać treść decyzji, gdy jest więcej niż 10 stron?
 • Czy przystąpienie do przeprowadzenia OOŚ rozpoczyna się w momencie wydania postanowienia przez organ o nałożeniu raportu?
 • MPZP uchwalono na miesiąc przed wydaniem decyzji środowiskowej. Na dzień składania wniosku MPZP nie było. Czy przedsięwzięcie musi być zgodne z MPZP? Dodano do 138
 • Czy brak opłaty za wydanie decyzji środowiskowej uniemożliwia procedowanie postępowania?
 • Jak liczyć powierzchnię farmy fotowoltaicznej? Po granicy działki, na której jest przewidziana farma czy po powierzchni fundamentów?
 • Czy postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu można zrobić w ten sam dzień, co postanowienie o konieczności sporządzenia raportu?


Omówimy zmiany w ustawie usprawniającej:

 • Zasady podawania do wiadomości publicznej informacji o wydawanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
 • Zasady informowania stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacji, kiedy liczba stron postępowania jest większa niż 10
 • Zasady sprawdzania zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • Rozszerzenie możliwości nałożenia przez RDOŚ obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla niektórych przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Rozszerzenie katalogu inwestycji, których lokalizacja będzie dopuszczalna na obszarze parków narodowych lub rezerwatów przyrody
 • Zasady postępowania w przypadku skargi do sądu na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych
 • Zasady prowadzenia postępowania w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • Zasady nakładania kar za naruszenie warunków, wymogów oraz obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Zasady nakładania kar na organy gminy w przypadku niedopełnienia obowiązku informacyjnego w sprawach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


1. Od czego rozpocząć procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

 • Decyzje, których wydanie jest poprzedzane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Czy każda inwestycja wymaga podjęcia decyzji środowiskowej?
 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Co jeśli inwestor niewłaściwie zakwalifikuje inwestycję i nikt tego nie zauważy?
 • Jaka jest podstawa prawna do kwalifikowania przedsięwzięcia przez inwestora?
 • Jak sprawdzić, czy inwestycja jest dobrze zakwalifikowana?
 • Czy urząd może samodzielnie nanosić korekty przy błędnej kwalifikacji inwestora?
 • Jak postępować w przypadku, gdy przedsięwzięcia nie są kwalifikowane, a inwestorzy starają się o dofinansowanie?
 • Zestawienie przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Czy gmina musi wszczynać postępowanie administracyjne w celu zakwalifikowania przedsięwzięcia?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia pasuje kilka kwalifikacji z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, np. planowana jest stacja demontażu pojazdów i w związku z tym będą składowane duże ilości odpadów niebezpiecznych, np. zużyty olej silnikowy?
 • Gmina otrzymała decyzje ZRID na przebudowę 800 m odcinka drogi. W ramach jednej inwestycji (jedno dofinansowanie) chce zrobić 800 m drogi oraz dalej kolejne 600 m drogi. Czy na wykonanie drogi o długości 600 m musi uzyskać decyzję środowiskową?
 • Jeżeli RDOŚ nie określił w opinii istotnych warunków korzystania ze środowiska, to czy organ wydający decyzję może sam je określić?


2. Jakie kolejne kroki podjąć po wszczęciu postępowania?

 • Co może zrobić organ w przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych wniosku?
 • Czy wnioskodawca może zwrócić się z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku?
 • Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?
 • Najczęściej spotykane nieprawidłowości w tworzeniu kart informacyjnych
 • Jakich dokumentów należy wymagać od przedsiębiorcy do sporządzenia karty informacyjnej?
 • Jak czytać kartę informacyjną, na co zwracać uwagę, jak ją zweryfikować?
 • Jak zadbać o jakość karty informacyjnej, dokumentacji i wszelkich materiałów dowodowych mających wpływ na jakość decyzji środowiskowej?
 • W jaki sposób tworzyć raport? Jakie zagadnienia umieszczać w raporcie?
 • Jakie są różnice między kartą a raportem?
 • Jak czytać raport o oddziaływaniu na środowisko?
 • Czy osoba niebędąca stroną postępowania może wnioskować o uzupełnienie raportu?
 • Czy inwestor przy złożeniu raportu może wnieść również zastrzeżenie do wglądu przez osoby trzecie?
 • Opiniowanie przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta dla przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednej gminy
 • Jakie należy uzyskać wymagane prawem opinie i uzgodnienia z innymi organami?
 • Kiedy możemy odmówić wydania decyzji środowiskowej. W jakiej formie to następuje?
 • Ile trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • W jaki sposób skrócić wydanie decyzji środowiskowej?
 • Jakie mogą wystąpić przesłanki do zawieszenia postępowania?
 • Wzór typowej decyzji środowiskowej
 • Kiedy można zmienić decyzję środowiskową?
 • W jakich przypadkach niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej?
 • Kiedy trzeba decyzję podjąć na nowo?
 • Czy można przenieść decyzję np. z burmistrza na gminę lub odwrotnie? Jeśli tak, na jakiej podstawie i co należy dołączyć do wniosku?
 • Czy możemy zmienić decyzję na farmę fotowoltaiczną? Zmiana ma dotyczyć zwiększenia mocy pojedynczego modułu, a przedsięwzięcie jest zakwalifikowane odnośnie powierzchni zabudowy, a powierzchnia nie może się zmienić
 • Czy zwiększenie mocy przerobowych zakładu przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów w stosunku do obecnie posiadanej decyzji marszałka na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będzie wymagało uzyskania decyzji środowiskowej?
 • Firma wystąpiła o przeniesienie decyzji na inną firmę, gmina wydała zgodę. Potem firma dysponująca decyzją wystąpiła o jej zmianę. Czy ma do tego prawo?
 • Była decyzja wydana na gminę na rozbudowę drogi - starostwo stwierdziło, że nie może wydać decyzji na gminę, że należy przenieść decyzję na burmistrza miasta i gminy. Czy możliwe jest takie przeniesienie?
 • Była wydana decyzja środowiskowa na działkę, która została poddana podziałowi. Czy musimy zmienić decyzję środowiskową tak, by zawierała nowe numery działek?
 • Czy wydając decyzję zmieniającą poprzednią decyzję (na wniosek inwestora) piszemy tylko o zmianach? Czy powielamy decyzję wprowadzając zmiany?
 • Jeśli inwestycja graniczy z drugą gminą, to czy musimy się zwracać o opinię do wójta/burmistrza sąsiedniej gminy?


3. Publicznie dostępne wykazy zawierające informacje o środowisku oraz bazy ocen oddziaływania na środowisko

 • Baza ocen oddziaływania na środowisko
 • Publicznie dostępne wykazy


4. Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej?

 • Czy właściciel działki okolonej drogą w odległości około 15 metrów od inwestycji powinien mieć udział w postępowaniu?
 • Jak szeroki może być zakres stron postępowania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego?
 • O czym warto pamiętać, dobierając strony postępowania, przy wydawaniu decyzji środowiskowych?
 • Jak powinno być przeprowadzone postępowanie w razie śmierci jednego ze stron postępowania? Co zrobić, jeśli sprawa spadkowa nie jest uregulowana?
 • Nieaktualne dane w wypisach z rejestru gruntów, nieuregulowany stan prawny nieruchomości a wpływ na postępowanie.
 • Jak prawidłowo ustalać strony postępowania w przypadku ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko?
 • Czy uwzględnia się gminę jako stronę w postępowaniu?
 • Jak postępować w sytuacji, w której mieszkańcy nie byli stroną postępowania, ale protestują w sprawie nowej inwestycji? Czy i jak uwzględniać opinię społeczeństwa?
 • Kiedy należy przeprowadzić ponowne konsultacje ze społeczeństwem w przypadku, gdy raport jest nieodpowiedni i trzeba go kilkakrotnie uzupełniać?
 • W jaki sposób powinny być rozpatrywane wnioski stron postępowania przy udziale społeczeństwa?
 • Jak postępować w przypadku udziału społeczeństwa w postępowaniu przy budowie kurnika lub składowisk azbestu?
 • Jeżeli inwestor określa, że skutki działania przedsięwzięcia będą ograniczały się tylko do jego działki, czy w takim przypadku można dopuścić właścicieli działek sąsiednich jako strony w postępowaniu?
 • Naruszenie obowiązku zapewnienia społeczeństwu czynnego udziału w ramach postępowania dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Czy w przypadku wystąpienia 8 stron postępowania, jeśli jedna ze stron umrze w trakcie postępowania, to wysyłamy decyzję mimo to, czy pomijamy taką osobę?


5. W jaki sposób podajemy decyzje środowiskowe do publicznej informacji? Czy wystarczy informacja umieszczona na BIP? Czy informujemy jedynie o tym, że decyzja została wydana?

 • Czy możliwe jest zastosowanie zawiadomienia osobistego o wydanej decyzji środowiskowej?
 • Czy decyzję trzeba podpiąć pod obwieszczenie? Czy można publikować w innym folderze?
 • Gdzie dokładnie umieścić obwieszczenie i jak długo powinno być dostępne?
 • Jak i gdzie umieścić obwieszczenie gdy brakuje tablicy ogłoszeń? Czy wystarczy informacja na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń w urzędzie?
 • Czy przekazujemy informacje obwieszczeniem w postępowaniu z udziałem społeczeństwa?
 • Kiedy prowadzi się postępowanie z udziałem społeczeństwa? Jak wygląda ten udział?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania, jeżeli jest poniżej dziesięciu stron, a jak w przypadku kiedy jest ich więcej? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem w obydwu przypadkach?
 • Jeśli procedujemy postępowanie, gdzie mniejsza część inwestycji znajduje się na terenie sąsiedniej gminy, to wszystkie informacje powinny również być umieszczane na BIP i tablicy ogłoszeń tamtego urzędu?
 • Jeśli obszar inwestycji znajduje się w jednej gminie, ale graniczy z drugą gminą i obszar oddziaływania wychodzi poza obszar gminy, to wszystkie informacje powinny być umieszczane również na BIP i tablicy ogłoszeń tamtego urzędu?
 • Czy do bazy można wprowadzić wcześniejsze decyzje środowiskowe, jeżeli od ich wydania minęło już 30 dni?


6. Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

 • Jak postępować gdy zakres oddziaływania inwestycji przekracza granice nieruchomości przez oddziaływanie hałasem lub emisją do atmosfery?
 • Czy jest możliwość przedstawienia przez inwestora stronom postępowania podobnej inwestycji, jej wpływ na społeczeństwo i środowisko? Czy takie stanowisko inwestora możemy dopuścić do argumentacji w decyzji środowiskowej?
 • Czy bierzemy pod uwagę wpływ inwestycji np. budowę chlewni na otoczenie, jeśli sąsiad prowadzi podobną inwestycję? Czy traktujemy obie inwestycje jako oddziaływanie skumulowane?
 • Jak uwzględnić wariant alternatywny? Wariant inwestorski zakłada inwestycje w środku wsi, ale inwestor dopuszcza możliwość wybudowania tuczarni w znacznej odległości od zabudowań. Jak sporządzić decyzję środowiskowa aby inwestor skorzystał z wariantu alternatywnego?
 • W jaki sposób weryfikować nadmierne oddziaływanie na środowisko przy wydaniu decyzji środowiskowych?
 • Jakie normy przewidują kwestie oddziaływania trzody chlewnej na środowisko i społeczeństwo?
 • W jaki sposób inwestor ma zgromadzić dane właścicieli działek, na których wpłynie jego inwestycja?
 • Czy dojazd do terenu inwestycji np. farmy fotowoltaicznej traktujemy również jako teren inwestycji?
 • Czy w razie pisania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny, należy zastosować nowe rozporządzenie, mimo że wszczęcie postępowania było w kwietniu i wcześniej była też KIP?
 • Czy można wprowadzać wszystkie dokumenty, czy trzeba uważać na RODO, np. dane inwestora w KIP?
 • Inwestor złożył wniosek wraz z KIP, lecz inwestycja należy do grupy I. Organ prowadzący przesłał do organów uzgadniających dokumenty z prośbą o określenie zakresu raportu. Sprawa jest w toku, jednakże przed wydaniem opinii i zakresu raportu przez organy uzgadniające, inwestor przesłał raport dla przedmiotowej sprawy. Co w takiej sytuacji?
 • Przedsięwzięcie nie jest wymienione w rozporządzeniu, a tym samym planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ wszczął postępowanie i wysłał KIP do organów opiniujących. Czy przed wydaniem decyzji umarzającej należy w drodze obwieszczenia zawiadomić strony o zamiarze wydania decyzji umarzającej? Stron jest powyżej 10
 • Na wniosek inwestora postępowanie administracyjne zostało zawieszone do czasu uzupełnienia KIP (wezwania z RDOŚ oraz PGW Wody Polskie). Po upływie około 2 miesięcy od daty zawieszenia postępowania do urzędu wpłynęło pismo z Inspekcji Sanitarnej - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do końca listopada z uwagi na wspomniane zawieszenie postępowania. Czy takie pismo sanepid powinien przesłać, jeżeli postępowanie jest zawieszone?


7. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z I i II grupy inwestycji?

 • Podział przedsięwzięć i kryteria kwalifikacji w I grupie inwestycji
 • Czy zawsze jest wymagane przeprowadzenie oceny przy potencjalnej rozbudowie istniejącej już inwestycji?
 • Czy dodatkowe obowiązki nałożone na strony postępowania powinny być zawarte w postanowieniu, czy w decyzji środowiskowej?


8. Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych: RZGW, WP i RDOŚ? Kto ma ostatecznie zdecydować o wydaniu decyzji?

 • Jak długo urząd może czekać na wniesienie uzupełnień do raportu, czy można zawiesić z urzędu takie postępowanie, jeżeli nie ma opinii RDOŚ?
 • Jak interpretować sprzeczne opinie RDOŚ i Sanepidu? Czy jest potrzeba wystąpienia do organu opiniującego, który wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej lub raportu po raz drugi, jeśli drugi organ nie miał zastrzeżeń?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • Jaki jest właściwy zakres opiniowania przez instytucje opiniujące?
 • Wpływ konfliktów społecznych na realizację inwestycji i odniesienie się tych konfliktów w decyzji środowiskowej? W jaki sposób pisać decyzję środowiskowa aby konflikt społeczny został rozwiązany?
 • Co w przypadku, gdy RDOŚ wezwał inwestora do uzupełnienia karty inwestycyjnej przedsięwzięcia, zadając kilka pytań o szczegóły planowanej inwestycji, a tymczasem sanepid i Wody Polskie wysłały opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. Czy powinniśmy przesłać odpowiedź inwestora na pytania RDOŚ jeszcze raz do ponownego opiniowania do pozostałych organów?


9. Jakie podejmować działania w przypadku zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w świetle toczących się protestów społeczeństwa?

 • Z czego wynika różnica w interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez inwestorów i organy administracji architektoniczno-budowlanej?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?
 • Wnioskodawca zakwalifikował inwestycję do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 57 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów, tj. jako zabudowę usługową inną niż wymieniona w pkt 56, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. W ocenie organu, w związku z tym, że w projektowanym budynku przeważa funkcja magazynowa, której powierzchnia stanowi ok. 76% powierzchni użytkowej obiektu, należało uznać, że analizowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a ww. rozporządzenia, tj. zabudowa magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia również wynika, że projektowany budynek będzie wykorzystywany do celów biurowo-magazynowych, cyt.: „w przyszłości inwestor nie wyklucza zmiany sposobu użytkowania obiektu, który będzie można adaptować do celów handlowych czy usługowych”. W uzupełnieniu doprecyzowano, że w obiekcie będzie realizowana sprzedaż hurtowa (internetowa) maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (powołano się na PKWiU). Jest to o tyle istotne, że opierając się na wykazanej w KIP powierzchni zabudowy, obiekt magazynowy będzie należał do przedsięwzięć potencjalnie wpływających na środowisko, a jeśli przychylimy się do kwalifikacji Inwestora to nie, przy czym okazało się, że na tym terenie, zapisy MPZP wykluczają lokalizację przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko. Co w tej sytuacji?
 • Jak wygląda wydanie decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej gdy działka jest położona poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jak należy odnieść się do pisma od osoby, która planuje budowę domu mieszkalnego w sąsiedztwie i nie zgadza się na taką działalność?
 • Czy instytucje występujące o wydanie decyzji obowiązkowo muszą wnosić opłatę skarbową?
 • Czy pełnomocnik składający wniosek jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej?
 • Czy wymagane 100 m mierzy się od granic działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, czy od danego obiektu, dla którego ma być wydana decyzja środowiskowa?

Prowadzący

Katarzyna Mroczka– praktyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie od kwietnia 2022, w latach 2008-2020 kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Administracja oraz studia podyplomowe na AGH w Krakowie Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
22 sierpnia 2024

Podobne szkolenia