Wideoszkolenie: Decyzje środowiskowe

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jaką zebrać dokumentację? Kiedy stosować kartę informacyjną, a kiedy niezbędny jest raport? Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu? Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland adresowane do pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się wydawaniem decyzji środowiskowych

Rozwiązywanie sytuacji spornych - co zrobić w przypadku rozbieżnych opinii innych organów
Podczas wideoszkolenia PCC Poland dowiesz się od a do z w jaki sposób wydać decyzję środowiskową. Nasza prelegentka, która jest Kierownikiem Biura Ochrony Środowiska, dokładnie omówi, jak wydać taką decyzję tak, żeby nie było możliwości jej podważenia. Podpowie również, komu przysługuje status strony, jak informować takie osoby o postępowaniu oraz w jaki sposób przekazywać decyzję do informacji publicznej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem?
 • Czy wydając decyzję zmieniającą poprzednią decyzję (na wniosek inwestora), piszemy tylko o zmianach? Czy powielamy decyzję, wprowadzając zmiany?
 • Jakie przesłanki mogą wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej przez sąd administracyjny?
 • Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Wzór ogłoszenia o wydanie decyzji pow. 10 stron postępowania
 • Wzór ogłoszenia o wydanie decyzji do 10 stron postępowania

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczetsników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Trwa postępowanie administracyjne. Właścicielem gruntu jest osoba fizyczna, która wystąpiła o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i chce dokonać zmiany inwestora z siebie jako osoby fizycznej na firmę, której jest właścicielem. Kiedy może to zrobić? W jaki sposób dokonać tego prawidłowo?
 • Czy instytucje występujące o wydanie decyzji obowiązkowo muszą wnosić opłatę skarbową?
 • Wody Polskie i Inspekcja Sanitarna wydały opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i umieściły szereg warunków do decyzji. RDOŚ wzywał inwestora do uzupełnień i w trakcie inwestor zmienił powierzchnię inwestycji, w związku z tym inwestycja nie kwalifikowała się do wydania decyzji. Czy organ wydający decyzję musi ponownie prosić o opinię Wody Polskie oraz Inspekcję Sanitarną?
 • Czy pełnomocnik składający wniosek jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej?
 • Czy poza BIP oraz tablicą ogłoszeń należy gdzieś jeszcze zamieścić informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?
 • Czy w przypadku konieczności dopisania 2 kodów odpadów należy przeprowadzić procedurę zmiany decyzji środowiskowej (kod 170802-materiały budowlane zawierające gipsy)?
 • Inwestycja wymagała przedstawienia raportu, co zostało wcześniej uzgodnione z RDOŚ, została wydana także opinia PPIS. Raport został dostarczony i wydano decyzję środowiskową. RDOŚ wraz PPIS uzgodnili konieczność przedłożenia raportu, ale sanepid już nie. Inwestor złożył wniosek o zmianę decyzji środowiskowej, przedłożył od razu zmieniony raport. W jaki sposób przeprowadzić procedurę? Komu należy wysłać poprawiony raport?


1. Od czego rozpocząć procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

 • Decyzje, których wydanie jest poprzedzane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Czy każda inwestycja wymaga podjęcia decyzji środowiskowej?
 • Kwalifikacje przedsięwzięcia - jak sobie radzić, kiedy inwestor nie dookreśli szczegółów inwestycji?
 • Jaka jest podstawa prawna do kwalifikowania przedsięwzięcia przez inwestora?
 • Jak sprawdzić, czy inwestycja jest dobrze zakwalifikowana?
 • Czy urząd może samodzielnie nanosić korekty przy błędnej kwalifikacji inwestora?
 • Jak postępować w przypadku, gdy przedsięwzięcia nie są kwalifikowane, a inwestorzy starają się o dofinansowanie?
 • Zestawienie przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Czy gmina musi wszczynać postępowanie administracyjne w celu zakwalifikowania przedsięwzięcia?


2. Wszczęcie i co dalej?

 • Co może zrobić organ w przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych wniosku?
 • Czy wnioskodawca może zwrócić się z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku?
 • Co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?
 • Najczęściej spotykane nieprawidłowości w tworzeniu kart informacyjnych
 • Jakich dokumentów należy wymagać od przedsiębiorcy do sporządzenia karty informacyjnej?
 • Jak czytać kartę informacyjną, na co zwracać uwagę, jak ją zweryfikować?
 • Jak zadbać o jakość karty informacyjnej, dokumentacji i wszelkich materiałów dowodowych mających wpływ na jakość decyzji środowiskowej?
 • W jaki sposób tworzyć raport? Jakie zagadnienia umieszczać w raporcie?
 • Jakie są różnice między kartą a raportem?
 • Jak czytać raport o oddziaływaniu na środowisko?
 • Czy osoba niebędąca stroną postępowania może wnioskować o uzupełnienie raportu?
 • Czy inwestor przy złożeniu raportu może wnieść również zastrzeżenie do wglądu przez osoby trzecie?
 • Opiniowanie przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta dla przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednej gminy
 • Jakie należy uzyskać wymagane prawem opinie i uzgodnienia z innymi organami?
 • Kiedy możemy odmówić wydania decyzji środowiskowej. W jakiej formie to następuje?
 • Ile trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
 • W jaki sposób skrócić wydanie decyzji środowiskowej?
 • Jakie mogą wystąpić przesłanki do zawieszenia postępowania?
 • Wzór typowej decyzji środowiskowej
 • Kiedy można zmienić decyzję środowiskową?
 • W jakich przypadkach niezbędna jest zmiana decyzji środowiskowej?
 • Kiedy trzeba decyzję podjąć na nowo?
 • Czy można przenieść decyzję np. z burmistrza na gminę lub odwrotnie? Jeśli tak, na jakiej podstawie i co należy dołączyć do wniosku?
 • Czy możemy zmienić decyzję na farmę fotowoltaiczną? Zmiana ma dotyczyć zwiększenia mocy pojedynczego modułu, a przedsięwzięcie jest zakwalifikowane odnośnie powierzchni zabudowy, a powierzchnia nie może się zmienić
 • Firma wystąpiła o przeniesienie decyzji na inną firmę, gmina wydała zgodę. Potem firma dysponująca decyzją wystąpiła o jej zmianę. Czy ma do tego prawo?
 • Była decyzja wydana na gminę na rozbudowę drogi - starostwo stwierdziło, że nie może wydać decyzji na gminę, że należy przenieść decyzję na burmistrza miasta i gminy. Czy możliwe jest takie przeniesienie?
 • Była wydana decyzja środowiskowa na działkę, która została poddana podziałowi. Czy musimy zmienić decyzję środowiskową tak, by zawierała nowe numery działek?
 • Czy wydając decyzję zmieniającą poprzednią decyzję (na wniosek inwestora) piszemy tylko o zmianach? Czy powielamy decyzję wprowadzając zmiany?
 • Jeśli inwestycja graniczy z drugą gminą, to czy musimy się zwracać o opinię do wójta/burmistrza sąsiedniej gminy?


3. Publicznie dostępne wykazy zawierające informacje o środowisku oraz bazy ocen oddziaływania na środowisko

 • Baza ocen oddziaływania na środowisko
 • Publicznie dostępne wykazy

4. Jakim podmiotom przysługuje status strony w postępowaniu wydania decyzji środowiskowej?

 • Czy właściciel działki okolonej drogą w odległości około 15 metrów od inwestycji powinien mieć udział w postępowaniu?
 • Jak szeroki może być zakres stron postępowania zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego?
 • O czym warto pamiętać, dobierając strony postępowania, przy wydawaniu decyzji środowiskowych?
 • Jak powinno być przeprowadzone postępowanie w razie śmierci jednego ze stron postępowania? Co zrobić, jeśli sprawa spadkowa nie jest uregulowana?
 • Nieaktualne dane w wypisach z rejestru gruntów, nieuregulowany stan prawny nieruchomości a wpływ na postępowanie.
 • Jak prawidłowo ustalać strony postępowania w przypadku ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko?
 • Czy uwzględnia się gminę jako stronę w postępowaniu?
 • Jak postępować w sytuacji, w której mieszkańcy nie byli stroną postępowania, ale protestują w sprawie nowej inwestycji? Czy i jak uwzględniać opinię społeczeństwa?
 • Kiedy należy przeprowadzić ponowne konsultacje ze społeczeństwem w przypadku, gdy raport jest nieodpowiedni i trzeba go kilkakrotnie uzupełniać?
 • W jaki sposób powinny być rozpatrywane wnioski stron postępowania przy udziale społeczeństwa?
 • Jak postępować w przypadku udziału społeczeństwa w postępowaniu przy budowie kurnika lub składowisk azbestu?
 • Jeżeli inwestor określa, że skutki działania przedsięwzięcia będą ograniczały się tylko do jego działki, czy w takim przypadku można dopuścić właścicieli działek sąsiednich jako strony w postępowaniu?
 • Naruszenie obowiązku zapewnienia społeczeństwu czynnego udziału w ramach postępowania dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Czy w przypadku wystąpienia 8 stron postępowania, jeśli jedna ze stron umrze w trakcie postępowania, to wysyłamy decyzję mimo to, czy pomijamy taką osobę?


5. W jaki sposób podajemy decyzje środowiskowe do publicznej informacji? Czy wystarczy informacja umieszczona na BIP? Czy informujemy jedynie o tym, że decyzja została wydana?

 • Czy możliwe jest zastosowanie zawiadomienia osobistego o wydanej decyzji środowiskowej?
 • Gdzie dokładnie umieścić obwieszczenie i jak długo powinno być dostępne?
 • Jak i gdzie umieścić obwieszczenie gdy brakuje tablicy ogłoszeń? Czy wystarczy informacja na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń w urzędzie?
 • Czy przekazujemy informacje obwieszczeniem w postępowaniu z udziałem społeczeństwa?
 • Jak powinna przebiegać procedura powiadamiania stron postępowania, jeżeli jest poniżej dziesięciu stron, a jak w przypadku kiedy jest ich więcej? Czy każdą ze stron powiadamiamy oddzielnym pismem w obydwu przypadkach?
 • Jeśli procedujemy postępowanie, gdzie mniejsza część inwestycji znajduje się na terenie sąsiedniej gminy, to wszystkie informacje powinny również być umieszczane na BIP i tablicy ogłoszeń tamtego urzędu?
 • Jeśli obszar inwestycji znajduje się w jednej gminie, ale graniczy z drugą gminą i obszar oddziaływania wychodzi poza obszar gminy, to wszystkie informacje powinny być umieszczane również na BIP i tablicy ogłoszeń tamtego urzędu?


6. Przy jakich inwestycjach niezbędna jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

 • Jak postępować gdy zakres oddziaływania inwestycji przekracza granice nieruchomości przez oddziaływanie hałasem lub emisją do atmosfery?
 • Czy jest możliwość przedstawienia przez inwestora stronom postępowania podobnej inwestycji, jej wpływ na społeczeństwo i środowisko? Czy takie stanowisko inwestora możemy dopuścić do argumentacji w decyzji środowiskowej?
 • Czy bierzemy pod uwagę wpływ inwestycji np. budowę chlewni na otoczenie, jeśli sąsiad prowadzi podobną inwestycję? Czy traktujemy obie inwestycje jako oddziaływanie skumulowane?
 • Jak uwzględnić wariant alternatywny? Wariant inwestorski zakłada inwestycje w środku wsi, ale inwestor dopuszcza możliwość wybudowania tuczarni w znacznej odległości od zabudowań. Jak sporządzić decyzję środowiskowa aby inwestor skorzystał z wariantu alternatywnego?
 • W jaki sposób weryfikować nadmierne oddziaływanie na środowisko przy wydaniu decyzji środowiskowych?
 • Jakie normy przewidują kwestie oddziaływania trzody chlewnej na środowisko i społeczeństwo?
 • W jaki sposób inwestor ma zgromadzić dane właścicieli działek, na których wpłynie jego inwestycja?
 • Czy dojazd do terenu inwestycji np. farmy fotowoltaicznej traktujemy również jako teren inwestycji?
 • Czy w razie pisania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny, należy zastosować nowe rozporządzenie, mimo że wszczęcie postępowania było w kwietniu i wcześniej była też KIP?

7. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z I i II grupy inwestycji?

 • Podział przedsięwzięć i kryteria kwalifikacji w I grupie inwestycji
 • Czy zawsze jest wymagane przeprowadzenie oceny przy potencjalnej rozbudowie istniejącej już inwestycji?
 • Czy dodatkowe obowiązki nałożone na strony postępowania powinny być zawarte w postanowieniu, czy w decyzji środowiskowej?

8. Jakie kroki należy podjąć w przypadku sprzecznych decyzji organów opiniodawczych: RZGW, WP i RDOŚ? Kto ma ostatecznie zdecydować o wydaniu decyzji?

 • Jak długo urząd może czekać na wniesienie uzupełnień do raportu, czy można zawiesić z urzędu takie postępowanie, jeżeli nie ma opinii RDOŚ?
 • Jak interpretować sprzeczne opinie RDOŚ i Sanepidu? Czy jest potrzeba wystąpienia do organu opiniującego, który wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej lub raportu po raz drugi, jeśli drugi organ nie miał zastrzeżeń?
 • Czy wymagana jest kolejna decyzja środowiskowa jeśli planowana jest jedynie rozbudowa tej inwestycji? Czy wystarczy wcześniejsza decyzja wydana przy budowie?
 • Jaki jest właściwy zakres opiniowania przez instytucje opiniujące?
 • Wpływ konfliktów społecznych na realizację inwestycji i odniesienie się tych konfliktów w decyzji środowiskowej? W jaki sposób pisać decyzję środowiskowa aby konflikt społeczny został rozwiązany?
 • Co w przypadku, gdy RDOŚ wezwał inwestora do uzupełnienia karty inwestycyjnej przedsięwzięcia, zadając kilka pytań o szczegóły planowanej inwestycji, a tymczasem sanepid i Wody Polskie wysłały opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania. Czy powinniśmy przesłać odpowiedź inwestora na pytania RDOŚ jeszcze raz do ponownego opiniowania do pozostałych organów?


9. Jakie podejmować działania w przypadku zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w świetle toczących się protestów społeczeństwa?

 • Z czego wynika różnica w interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez inwestorów i organy administracji architektoniczno-budowlanej?
 • W jaki sposób zadbać o zgodność obecnie realizowanych inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z poprzednich lat?
 • Jak wygląda wydanie decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej gdy działka jest położona poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jak należy odnieść się do pisma od osoby, która planuje budowę domu mieszkalnego w sąsiedztwie i nie zgadza się na taką działalność?

Prowadzący

Katarzyna Mroczka– praktyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie od kwietnia 2022, w latach 2008-2020 kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Administracja oraz studia podyplomowe na AGH w Krakowie Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
06 listopada 2023

Podobne szkolenia