Wideoszkolenie: Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Świadczenie wspierające – czy jego wprowadzenie zrewolucjonizowało pracę ośrodków pomocy społecznej? Jakie zmiany nastąpiły w kwestii świadczeń pielęgnacyjnych oraz innych świadczeń związanych z niepełnosprawnością? W jaki sposób wygląda przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku? Czy są wytyczne i wzory z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej? Jakich wzorów wniosków i wzorów decyzji należy używać od 1 stycznia 2024?


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub miast, którzy zajmują się świadczeniami rodzinnymi oraz pielęgnacyjnymi

Omówimy nowe świadczenia. Dodatkowo omówimy także dodatek osłonowy
Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach wspierających, rodzinnych i pielęgnacyjnych. Omówimy przedłużenie legalności pobytu na terytorium RP obywateli Ukrainy, a także jak zmienić decyzje przyznające świadczenia rodzinne dla tych osób. Co należy sprawdzić? Jakie są w tym zakresie zalecenia MRiPS? Omówiony zostanie również problem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w okresie pobierania dodatku pielęgnacyjnego. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy jednocześnie został złożony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne oraz o świadczenie wspierające
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Do kiedy obowiązuje wskazany przepis, a od kiedy obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Bardzo szczegółowo zostaną omówione przepisy wskazujące do kiedy ważne są orzeczenia, których ważność zakończyła się w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego.
 • Na podstawie jakiego orzeczenia i/lub decyzji można uzyskać świadczenie wspierające?
 • Unieważnienie decyzji przyznającej świadczenia rodzinne – czy powinno w nas wzbudzać obawy? Jakie są skutki unieważnienia decyzji? Kiedy wznowić postępowanie, a kiedy unieważnić decyzję?
 • Czy w przypadku, gdy osoba jednocześnie pobrała zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?
 • Czy można złożyć świadczenia pielęgnacyjne i jednocześnie można wypłacać zasiłek dla bezrobotnych?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie szkolenia:

1. Świadczenie wspierające – czy zastąpi świadczenie pielęgnacyjne? Czy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku? Kto będzie je wypłacał?

2. Dwa typy świadczenia pielęgnacyjnego istniejące od 1 stycznia 2024 roku. Czym się różnią? Jak rozpatrzyć wniosek? Skąd wiadomo o jaki typ świadczenia osoba wnioskuje? Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało dla nas nowe wzory wniosków?

3.Świadczenia związane z niepełnosprawnością – osoby uprawnione oraz okres przyznania. Problemy związane z realizacją decyzji, którymi przedłużono okres przyznawania świadczeń w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

4.Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym

5. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – kiedy występują, jak je ustalać i dochodzić?

DODATKOWO: OMÓWIMY DODATEK OSŁONOWY

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia

 • Zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne po odwołaniu do SKO w 2023 r. – niespełniona przesłanka przepisu art. 17 ust. 1b. Orzeczenie kończy się do marcu 2024 r. Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej złożył wniosek na stare świadczenie pielęgnacyjne w celu jego kontynuacji. Czy działamy na dotychczasowych przepisach i wydajemy decyzję odmowną? Czy przyznajemy świadczenie pielęgnacyjne od razu w oparciu o zasadę praw nabytych traktując to jako kontynuację?
 • Jak powinna wyglądać rezygnacja ze starego świadczenia i przejście na nowe?
 • Osoba się odwołała i orzeczenie zostało wydane przez sąd zgodnie z żądaniem strony. Czy przyznajemy świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do wydania wniosku na nowych zasadach? Czy powinniśmy żądać umowy o pracę jako potwierdzenie, aby nie opłacać składek? Czy wystarczy samo oświadczenie?
 • Czy jest obowiązek przeprowadzania wywiadów środowiskowych przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Jak określić w decyzji na nowych zasadach do kiedy przyznajemy świadczenie, jeżeli dziecko 30 lipca kończy 18 lat?
 • Matka ma przyznane świadczenie na starych zasadach. Z dniem 29 stycznia rezygnuje, ponieważ chce przejść na nowe zasady i złożyła oświadczenie, a razem z nim wniosek o przyznanie świadczenia na nowych zasadach. Czy data wniosku na nowych zasadach ma być 1 luty?
 • Matka pobiera na jedno dziecko świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach. Od stycznia chciałaby uzyskać również na drugie dziecko. Czy w takim przypadku powinniśmy uchylić wcześniejszą decyzję i wydać nową na dwoje dzieci? Czy wydajemy jedną decyzję na drugie dziecko?
 • Kobieta pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dwoje swoich dzieci. Dla trzeciego dziecka stanowi matkę zastępczą. Chce również na to dziecko pobierać świadczenie. Czy powinna złożyć jeden wniosek na troje dzieci, czy dwa wnioski – jeden na swoje dzieci, a drugi na dziecko, dla którego stanowi rodzinę zastępczą?
 • Skąd pozyskać informację, że dana osoba stara się o przyznanie świadczenia wspierającego?
 • W jaki sposób ustalić, że dana osoba złożyła wniosek o świadczenie wspierające, jeżeli nam tego nie zgłoszono?
 • Świadczenie pielęgnacyjne zostanie zawieszone od dnia wpłynięcia wniosku o świadczenie wspierające, czy od momentu przyznania osobie świadczenia wspierającego?
 • Czy osoba musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, aby wystąpić o wydanie zaświadczenia do złożenia wniosku o świadczenie wspierające?
 • Czy powinniśmy poinformować daną osobą, że od stycznia może złożyć wniosek o świadczenie na nowych zasadach, jeżeli do tej pory pracowała, ale ma zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?
 • Czy po wstrzymaniu wypłaty któregoś ze świadczeń opiekuńczych z powodu złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wspierające należy stronę poinformować na piśmie o wstrzymaniu? Jeżeli tak, to w jakiej formie?
 • Jeżeli matka ma przyznaną rentę i składa wniosek na nowych zasadach, to czy składki emerytalno-rentowe może odprowadzać?
 • Czy należy zmienić decyzję w przypadku matki pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na dzieci, którym orzeczenia kończą się w maju 2024 r.?
 • Orzeczenie było ważne do końca października 2023 r., ale osoba nie będzie już stawała na ponowna komisję. Co zrobić w takim przypadku?
 • Jeżeli wydłużyliśmy prawo do świadczeń do 30.09.2024 r., a decyzja została zmieniona, to czy musimy ją ponownie zmienić?
 • Jeżeli przedłużyliśmy osobie prawo do świadczeń do 31.03.2024 r., to czy już teraz wydłużamy prawo do 30.09.2024 r. na podstawie ostatniej ustawy? Czy możemy poczekać i od kwietnia wydłużyć do września?
 • Matka otrzymała odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej. SKO utrzymało w mocy decyzję, sprawa trafiła do sądu. Czy kobieta może zrezygnować ze świadczenia na starych zasadach i złożyć wniosek na nowych zasadach?
 • Matce przyznano świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Co ze składkami społecznymi?
 • Córka wnioskodawczyni podjęła pracę i nie zgłosiła tego faktu. W rozmowie kobieta upiera się, że córka sama się utrzymuje i nie jest na jej utrzymaniu. Nie znajduje się w składzie rodziny, ale oficjalnej informacji o tym nie pozyskaliśmy. Dodatkowo wnioskodawczyni jest na świadczeniu rehabilitacyjnym po ustaniu zatrudnienia, czego również oficjalnie nie zgłosiła. Co w takiej sytuacji?
 • Osoba ma nienależnie pobrane świadczenia. Przeprowadziła się do innej miejscowości. Czy przekazujemy akta i nienależnie pobrane świadczenia do gminy właściwej z miejsca zamieszkania osoby?
 • Czy można zwrócić się do pracodawcy o zaświadczenie o wysokości dochodu?
 • Kobieta pobierała zasiłek rodzinny u nas, a w międzyczasie przeprowadziła się do innej miejscowości i weszła w związek małżeński. Dowiedzieliśmy się o tym fakcie z innej gminy. Czy powinniśmy orzec nienależnie pobrane świadczenia i przekazać sprawę do miejscowości właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kobiety?
 • Otrzymaliśmy od syndyka informację o upadłości dłużnika. Czy musimy wysłać informację o zadłużeniu do KRZ? Czy wierzytelność wraz z odsetkami wprowadzamy do KRZ? Czy pierwsza decyzja przyznająca fundusz może stanowić tytuł wykonawczy?


Szczegółowy program szkolenia:


1. Świadczenie wspierające – czy zastąpi świadczenie pielęgnacyjne? Czy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku? Kto będzie je wypłacał?

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Co to jest świadczenie wspierające? Kto może je otrzymać? Czy to się „opłaca” osobom niepełnoprawnym?
 • Nowe obowiązki organu wypłacającego świadczenia rodzinne w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego
 • Kto jest realizatorem nowego świadczenia?
 • Czy świadczenie wspierające zlikwiduje świadczenie pielęgnacyjne?
 • Na podstawie jakiego orzeczenia i/lub decyzji można uzyskać świadczenie wspierające?
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy jednocześnie został złożony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne oraz o świadczenie wspierające?
 • Grupa wykluczonych – osoby, które od 1 stycznia 2024 zostaną pozbawione świadczeń

2. Świadczenia dla osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Problemy z przyznawaniem świadczeń w związku z rozstrzygnięciami samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych.

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Czy ośrodek pomocy społecznej ma prawo przyznać świadczenie pielęgnacyjne w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku (sygn. akt K 38/13)?
 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • W jakiej kolejności należy rozpatrywać dwa wnioski (wniosek o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla opiekuna)?
 • W jaki sposób należy dokonywać waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego? Czy można nie złożyć wniosku o emeryturę i dalej pobierać świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy małżonkowi w związku z opieką nad małżonkiem? Jak wygląda niniejsza kwestia w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba pobierająca zasiłek macierzyński? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia rodzicielskiego? Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rezygnacją z zatrudnienia?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje po śmierci osoby niepełnosprawnej?
 • Czy w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego można pracować?
 • Jakie są planowane nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku?

3. Świadczenia związane z niepełnosprawnością – osoby uprawnione oraz okres przyznania. Problemy z przedłużaniem okresu przyznawania świadczeń w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz co powoduje zmiana przepisów w tym zakresie.

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Które świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych są świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością?
 • Od kiedy przyznajemy świadczenia związane z niepełnosprawnością? Czy data złożenia wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma znaczenie?
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Do kiedy obowiązuje wskazany przepis, a od kiedy obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Bardzo szczegółowo zostaną omówione przepisy wskazujące do kiedy ważne są orzeczenia, których ważność zakończyła się w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego
 • Które ze świadczeń przysługują w przypadku umieszczenia w placówce? Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie?

4. Przedłużenie okresu przyznania świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym:

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Które świadczenia rodzinne należy „przedłużyć” i na jaki okres? Różne okresy przyznania świadczeń dla osób dorosłych oraz dzieci uczących się w szkole
 • Jaka jest procedura postępowania zalecana przez MRiPS?
 • Czy ustawa rozwiązuje wszystkie problemy?

5. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – kiedy występują, jak je ustalać i dochodzić?

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Unieważnienie decyzji przyznającej świadczenia rodzinne – czy powinno w nas wzbudzać obawy? Jakie są skutki unieważnienia decyzji? Kiedy wznowić postępowanie, a kiedy unieważnić decyzję?
 • Jak skutecznie ustalić nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, aby SKO utrzymało decyzję w mocy? Kiedy od nienależnie pobranych świadczeń naliczane są odsetki? Czy w każdym przypadku? Ulga w spłacie należności – czy i jak stosować?
 • Czy w przypadku, gdy osoba jednocześnie pobrała zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia?
 • Czy w przypadku wystąpienia do ZUS o potrącenie kwot zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego w trakcie pobierania dodatku pielęgnacyjnego można zastosować ulgę w spłacie? Gdzie złożyć wniosek o taką ulgę?
 • W ramach szkolenia uzyskają Państwo materiały związane z tematyką szkolenia, w tym wyroki sądów administracyjnych, opinie MRiPS, wzory decyzji administracyjnych
 • W ramach szkolenia prowadzący odpowie również na Państwa pytania związane z szeroko rozumianą tematyką świadczeń rodzinnych

Prowadzący

Beata BaczyńskaKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie od 2010 roku, praktyk z dużym doświadczeniem we wdrażaniu realizacji nowych świadczeń, między innymi: dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatkuz tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazoweoraz finansowanego ze środków gminy świadczenia dla seniorów, a także w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych. Ukończone studia z drugą lokatą i średnią naukową podczas studiów 4,68, indywidualny tok zaliczania i obrona pracy dyplomowej przed terminem. Ukończone studia podyplomowe prawo administracyjne. Zdany egzamin dla kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Laureatka IV edycji ogólnopolskiego konkursu Businessman Magazine.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia