Wideoszkolenie: Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Świadczenie wspierające – czy jego wprowadzenie zrewolucjonizuje pracę ośrodków pomocy społecznej? Jakie zmiany czekają nas w świadczeniu pielęgnacyjnym oraz innych świadczeniach związanych z niepełnosprawnością? Czy świadczenie pielęgnacyjne zostanie zlikwidowane? Zmiany w przepisach dotyczące przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub miast, którzy zajmują się świadczeniami rodzinnymi oraz pielęgnacyjnymi

Nowe świadczenie wspierające
Przygotowaliśmy wideoszkolenie na temat świadczeń, podczas którego opowiemy o zakresie zmian wprowadzonych w świadczeniach wspierających, rodzinnych i pielęgnacyjnych. Omówimy przedłużenie legalności pobytu na terytorium RP obywateli Ukrainy, a także jak zmienić decyzje przyznające świadczenia rodzinne dla tych osób. Co należy sprawdzić? Jakie są w tym zakresie zalecenia MRiPS? Omówiony zostanie również problem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w okresie pobierania dodatku pielęgnacyjnego. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy jednocześnie został złożony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne oraz o świadczenie wspierające
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Do kiedy obowiązuje wskazany przepis, a od kiedy obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Bardzo szczegółowo zostaną omówione przepisy wskazujące do kiedy ważne są orzeczenia, których ważność zakończyła się w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego.
 • Na podstawie jakiego orzeczenia i/lub decyzji można uzyskać świadczenie wspierające?
 • Unieważnienie decyzji przyznającej świadczenia rodzinne – czy powinno w nas wzbudzać obawy? Jakie są skutki unieważnienia decyzji? Kiedy wznowić postępowanie, a kiedy unieważnić decyzję?
 • Czy w przypadku, gdy osoba jednocześnie pobrała zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny?
 • Czy można złożyć świadczenia pielęgnacyjne i jednocześnie można wypłacać zasiłek dla bezrobotnych?

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia:


1. Świadczenie wspierające – czy zastąpi świadczenie pielęgnacyjne? Czy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku? Kto będzie je wypłacał?

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Co to jest świadczenie wspierające? Kto może je otrzymać? Czy to się „opłaca” osobom niepełnoprawnym?
 • Nowe obowiązki organu wypłacającego świadczenia rodzinne w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego
 • Kto jest realizatorem nowego świadczenia?
 • Czy świadczenie wspierające zlikwiduje świadczenie pielęgnacyjne?
 • Na podstawie jakiego orzeczenia i/lub decyzji można uzyskać świadczenie wspierające?
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy jednocześnie został złożony wniosek o świadczenie pielęgnacyjne oraz o świadczenie wspierające
 • Grupa wykluczonych – osoby, które od 1 stycznia 2024 zostaną pozbawione świadczeń

2. Świadczenia dla osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Problemy z przyznawaniem świadczeń w związku z rozstrzygnięciami samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych.

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Czy ośrodek pomocy społecznej ma prawo przyznać świadczenie pielęgnacyjne w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku (sygn. akt K 38/13)?
 • Jaka jest procedura rezygnacji z SZO na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego? Czy OPS może odmówić rezygnacji ze specjalnego zasiłku opiekuńczego? Jak prowadzić postępowanie, jeśli osoba pobierająca SZO lub ZDO złoży wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
 • W jakiej kolejności należy rozpatrywać dwa wnioski (wniosek o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasiłku dla opiekuna)?
 • W jaki sposób należy dokonywać waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można zawiesić prawo do emerytury i korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego? Czy można nie złożyć wniosku o emeryturę i dalej pobierać świadczenie pielęgnacyjne?
 • Czy specjalny zasiłek opiekuńczy można przyznać wnukowi, jeżeli żyją dzieci? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy małżonkowi w związku z opieką nad małżonkiem? Jak wygląda niniejsza kwestia w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne może pobierać osoba pobierająca zasiłek macierzyński? Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia rodzicielskiego? Czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rezygnacją z zatrudnienia?
 • Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje po śmierci osoby niepełnosprawnej?
 • Czy w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego można pracować?
 • Jakie są planowane nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku?

3. Świadczenia związane z niepełnosprawnością – osoby uprawnione oraz okres przyznania. Problemy z przedłużaniem okresu przyznawania świadczeń w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz co powoduje zmiana przepisów w tym zakresie.

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Które świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych są świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością?
 • Od kiedy przyznajemy świadczenia związane z niepełnosprawnością? Czy data złożenia wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma znaczenie?
 • Na jaki okres przedłużać okres przyznania świadczeń w związku z art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Do kiedy obowiązuje wskazany przepis, a od kiedy obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Bardzo szczegółowo zostaną omówione przepisy wskazujące do kiedy ważne są orzeczenia, których ważność zakończyła się w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego
 • Które ze świadczeń przysługują w przypadku umieszczenia w placówce? Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się osobie przebywającej w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie?

4. Przedłużenie okresu przyznania świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym:

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Które świadczenia rodzinne należy „przedłużyć” i na jaki okres? Różne okresy przyznania świadczeń dla osób dorosłych oraz dzieci uczących się w szkole
 • Jaka jest procedura postępowania zalecana przez MRiPS?
 • Czy ustawa rozwiązuje wszystkie problemy?

5. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – kiedy występują, jak je ustalać i dochodzić?

W ramach omawianego tematu uzyskają Państwo odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Unieważnienie decyzji przyznającej świadczenia rodzinne – czy powinno w nas wzbudzać obawy? Jakie są skutki unieważnienia decyzji? Kiedy wznowić postępowanie, a kiedy unieważnić decyzję?
 • Jak skutecznie ustalić nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, aby SKO utrzymało decyzję w mocy? Kiedy od nienależnie pobranych świadczeń naliczane są odsetki? Czy w każdym przypadku? Ulga w spłacie należności – czy i jak stosować?
 • Czy w przypadku, gdy osoba jednocześnie pobrała zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny należy ustalić nienależnie pobrane świadczenia?
 • Czy w przypadku wystąpienia do ZUS o potrącenie kwot zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego w trakcie pobierania dodatku pielęgnacyjnego można zastosować ulgę w spłacie? Gdzie złożyć wniosek o taką ulgę?
 • W ramach szkolenia uzyskają Państwo materiały związane z tematyką szkolenia, w tym wyroki sądów administracyjnych, opinie MRiPS, wzory decyzji administracyjnych
 • W ramach szkolenia prowadzący odpowie również na Państwa pytania związane z szeroko rozumianą tematyką świadczeń rodzinnych

Prowadzący

Beata BaczyńskaKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie od 2010 roku, praktyk z dużym doświadczeniem we wdrażaniu realizacji nowych świadczeń, między innymi: dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatkuz tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazoweoraz finansowanego ze środków gminy świadczenia dla seniorów, a także w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych. Ukończone studia z drugą lokatą i średnią naukową podczas studiów 4,68, indywidualny tok zaliczania i obrona pracy dyplomowej przed terminem. Ukończone studia podyplomowe prawo administracyjne. Zdany egzamin dla kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Laureatka IV edycji ogólnopolskiego konkursu Businessman Magazine.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
20 lutego 2024
od 499.00
21 maja 2024
od 499.00
03 września 2024

Podobne szkolenia