Wideoszkolenie: Egzekucja administracyjna

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Postępowanie przedegzekucyjne, egzekucja i windykacja administracyjna. Jakie są nowe obowiązki wierzycieli publicznoprawnych? Gmina – jako spadkobierca ustawowy. Gmina – jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych, wydziałów księgowości do pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się windykacją, czynnościami przedegzekucyjnymi oraz windykacją i egzekucją administracyjną

Powiemy o zmianach jakie wprowadza nowelizacja, której kolejne przepisy wchodzą w życie już od 1 lipca! Dowiedz się więcej o zmianach w kosztach upomnienia oraz o zmianach elementów TW!
Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy, jakie są obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Prowadzący szczegółowo przedstawi instrukcje elektronicznego formularza tytułu wykonawczego oraz przedstawi wzór upomnienia. Omówimy, jak ustrzec się przed błędami w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Praktycy postępowania będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz przeprowadzić analizę problemową szczególnie skomplikowanych kwestii dotyczących postępowań na biegu. Walorem wideoszkolenia jest wieloletnie doświadczenie praktyczne prowadzącego – liniowego pracownika/dyrektora organu egzekucyjnego, komornika skarbowego Urzędu Miasta oraz pełnomocnika Gminy w postępowaniach cywilnych, w których Gmina jest wierzycielem. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wzory pism, formularzy, prezentację oraz skrypt w oparciu o najbardziej aktualny stan prawny.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są obowiązki gminy, urzędu miasta jako wierzyciela – zasady wystawiania upomnień, oświadczenia o stanie majątkowym, uprawnienia informacyjne wierzyciela
 • Tytuły wykonawcze - znowelizowane zasady wystawiania TW, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów? Od kiedy dostęp do ujednoliconego systemu? Wzór nowego tytułu wykonawczego oraz kolejnego
 • Postępowanie w przypadku śmierci podatnika – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie? Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem?
 • Wpis do rejestru dłużników oraz hipoteka - jak dokonać takich wpisów?
 • Terminy – kiedy doręczono, a kiedy nie? Po wysłanym upomnieniu do dłużnika wraca zwrotka, nie podjęto w terminie – uważa się za doręczone, czy nie? Czy takie upomnienie jako datę potwierdzenia przyjmuje się 1, 2 datę, czy jest to bez różnicy?
 • Jak przeprowadzić egzekucję z rachunków bankowych oraz z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka? Jak usprawnić system w egzekucji z ruchomości?
 • Jakich elementów nie może zabraknąć w tytule wykonawczym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Obowiązek informacyjny wierzyciela (art. 32aa u.p.e.a.)
 • Postanowienie wierzyciela ws. zarzutu
 • Postanowienie - ws. sprzeciwu właściciela rzeczy (art. 27j u.p.e.a.)
 • Postanowienie - ws. sprzeciwu współmałżonka (art. 27f § 5 u.p.e.a.)
 • Skarga wierzyciela – przewlekłość (art. 54a u.p.e.a.)
 • Oświadczenie zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia (art. 37b u.p.e.a.)
 • Wezwanie wierzyciela / organu egzekucyjnego - do złożenia oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu (art. 37b u.p.e.a.)
 • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego (art. 61 § 1 pkt 1 u.p.e.a.)
 • Wniosek wierzyciela o umorzenie kosztów egzekucyjnych (art. 64e § 2 pkt 1 lit. b u.p.e.a.)
 • Żądanie wierzyciela - umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 59 § 1 pkt 6 u.p.e.a.)
 • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o wniesieniu powództwa wstrzymującego (art. 35a u.p.e.a.)
 • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie istnienia / wysokości docho-dzenia należności pieniężnej (art. 32a u.p.e.a.)

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co, jeśli zobowiązany nie odebrał upomnienia i otrzymaliśmy zwrot? Co z naliczaniem kosztów upomnienia?
 • Czy tytuł wykonawczy musi być wystawiony, podpisany i wysłany w tym samym dniu?
 • Co w przypadku, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową?
 • Co w sytuacji, gdy organ nie wiedział o rozdzielności majątkowej, zobowiązany dostarczył postanowienie o rozdzielności po wszczęciu egzekucji, a TW dotyczy zaległości przed datą uprawomocnienia się postanowienia o rozdzielności? Czy w takiej sytuacji egzekucja z majątku wspólnego jest zasadna?
 • Co w przypadku, gdy podatnik ma dwa konta podatkowe (inne współwłasności), na których występują zaległości, a wpłaca na indywidualny rachunek tylko jednego z kont? Czy należy zostawić wpłatę na koncie podatkowym, czy przeksięgować na drugie konto ze starszą zaległością? Czy wskazanie rachunku bankowego w tej sytuacji wiąże organ podatkowy?
 • Czy do doręczenia upomnienia na zwrotce stosujemy przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego czy Ordynacji podatkowej?
 • Co, jeśli zobowiązany nie jest nigdzie zameldowany i organ nie jest w stanie zweryfikować jego aktualnego miejsca pobytu? Co w przypadku osoby prawnej, która posiada siedzibę za granicą?
 • Kto nakłada karę grzywny?
 • Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upomnienia o dalsze zaległości wysyłamy do syndyka?
 • Odpady komunalne. Zgodnie z uchwałą za dany miesiąc należy uiścić wpłatę do końca danego miesiąca. Czyli za miesiąc grudzień należy wpłacić do 31 dnia danego roku? Kiedy należy przedawnić miesiąc grudzień?

1. Tytuły wykonawcze po zmianie przepisów - jak powinny wyglądać, jakie są zasady wystawiania?

 • Jak wyglądają tytuły wykonawcze w formie elektronicznej?
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze: jakie zasady wystawiania, możliwe odstępstwa od zasady wystawiania i przekazywania TW drogą elektroniczną
 • Czy tytuły wykonawcze mają być elektronicznie wysyłane do US?
 • Czy Urzędy Skarbowe przyjmują tytuły w wersji papierowej czy elektronicznej?
 • Czy tytuły będą w wersji elektronicznej a upomnienia w wersji papierowej?
 • Jeśli szukamy miejsca zamieszkania dłużnika - czy można skorzystać z pomocy GUS - który w latach poprzednich przeprowadzał spis mieszkańców, a każdy miał obowiązek się spisać. Czy można do GUS wy-stosować też pismo na podstawie art. 36 u.p.e.a. o udzielenie informacji gdzie dana osoba mieszka?
 • Czy w tytule wykonawczym wpisujemy od razu dane współmałżonka?
 • Jak wypełniać nowe tytuły wykonawcze?
 • Jakich elementów nie może zabraknąć w tytule wykonawczym?
 • Przy wykorzystaniu jakiego sytemu będą tworzone nowe tytuły?
 • Czy każdy z pracowników może wystawiać tytuły wykonawcze?
 • Czy musi być upoważnienie przez władze do podpisu elektronicznego ePUAP?
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji - Co powinno zostać załączone do tytułu wykonawczego?
 • Czy małżonek musi dostać odrębne upomnienie przed wystawieniem tytułu?
 • Jeżeli deklaracja jest złożona na oboje małżonków, to można od razu ich wpisać w TW? A jeśli tylko na jednego - dopiero poprzez kolejny tytuł wykonawczy?
 • Zmieniony tytuł wykonawczy - w jakich przypadkach jest wystawiany, o jakich zmianach mowa? Zmiana wysokości należności czy zmiana danych osobowych?
 • Czy wystawiamy zmieniony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego plus egzemplarz dla zobowiązanego czy tylko jeden?
 • Czy robiąc aktualizację tytułu wykonawczego w związku z częściową wpłatą należności, to też robimy zmieniony tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?
 • Czy należy wskazać egzekucję z ruchomości wysyłając TW do urzędu skarbowego?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ma wystawiony TW następnie wpłaca kwotę bez wskazania za jaki okres, a kwota sugeruje bieżące zobowiązanie? Czy można zaliczyć na to bieżące (też wymagalne) zobowiązanie, na które nie ma jeszcze TW?
 • Co zrobić, jeżeli tytuł wykonawczy zawiera błędne dane?
 • Czy istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie przyjmie tytułu egzekucyjnego? Jeżeli tak – to na jakiej podstawie prawnej?
 • Podatek od środków transportowy - spółka rosyjska, właściciela nie można znaleźć wyjechał najprawdopodobniej do Rosji. Co roku jest wystawiana decyzja, upomnienie wysyłamy na ostatni znany adres. Tytuł US umarza. Co należy w tej sytuacji zrobić?
 • Czy kierując do organu egzekucyjnego wniosek o egzekucję nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?
 • Czy jest możliwość wystawienia łącznego tytułu wykonawczego do kilku zobowiązań?
 • Jaką datę powstania należności należy wpisać w polu D1 poz. 6 w przypadku podatku od nieruchomości osoby fizycznej, jeżeli sąd nie wpisał hipoteki na podstawie tytułu wykonawczego?
 • Co w sytuacji, gdy do egzekucji pozostały jedynie odsetki ustawowe za opóźnienie, a należność główna została opłacona?
 • Co w sytuacji, gdy odsetki zostały w całości umorzone po dniu wydania decyzji i pozostała tylko należność główna?
 • Co w przypadku, gdy należność dotyczy okresu, w którym w części nalicza się odsetki ustawowe, a w części ustawowe za opóźnienie? Jakie odsetki powinny być zaznaczone na tytule? Czy wierzyciel może zakwestionować rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego?
 • Jaką podstawę prawną zastosować do sporządzenia tytułu wykonawczego dla należności, które dotyczą wydania opinii biegłego lekarza, a sprawa toczyła się przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?
 • Czy jeśli zobowiązany wpłaci część należności, to powinniśmy wystawić zmieniony tytuł wykonawczy?
 • W TW musimy wpisać nr decyzji podatkowej. Czy TW wystawiamy podając nr decyzji zmarłego? Decyzja wystawiona na zmarłego nie została dostarczona prawidłowo, ponieważ podatnik nie żyje. Decyzja jest nieprawomocna. Czy w postępowaniu cywilnoprawnym bieg przedawnienia przerywa nakaz zapłaty lub klauzula wykonalności?
 • Czy jest możliwość wystawienia łącznego tytułu wykonawczego do kilku zobowiązań?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy po upomnieniu dwukrotnie awizowanym ?
 • Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?


2. Upomnienia po zmianie przepisów - w jaki sposób prawidłowo przypominać o zaległej należności?

 • Czy urzędnik może wysłać sms-a, mail-a z upomnieniem, że nie została zapłacona należność? Czy takie upomnienie jest prawidłowe?
 • Jakie informacje powinno zawierać upomnienie? Czy upomnienie może być tylko do jednej należności, czy można użyć tego samego upomnienia do innych należności?
 • Kiedy należy naliczyć koszty upomnienia?
 • Czy są sytuacje, w których można nie wysyłać upomnienia?
 • Kwestia przedawnienia kosztów upomnienia? Na jakiej podstawie odpisać przedawnione koszty upomnienia?
 • Czy jest obowiązek kserowania wszystkich upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień?
 • Jak postąpić w razie wpłaty, która nastąpiła w dniu nadania upomnienia?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy po upomnieniu dwukrotnie awizowanym?
 • Czy w przypadku upomnień istnieje obowiązek posługiwania się adresem zameldowania, czy należy posługiwać się adresem zamieszkania podczas prowadzonego postępowania?
 • Czy księgowe wezwanie do zapłaty może być traktowane jako upomnienie?
 • Od kiedy nie ma konieczności wysyłania upomnienia na małżonka?
 • Jak postąpić w razie wpłaty, która nastąpiła w dniu nadania upomnienia?


3. Jak skutecznie wszcząć postępowanie oraz jaka jest rola gminy w postępowaniu?

 • Na jakie szczegóły urzędnik powinien zwrócić uwagę? Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy
 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości i przyłączenia do egzekucji
 • Jakie koszty ponosi gmina w trakcie postępowania egzekucyjnego? Opłata komornicza, koszty bezskutecznej egzekucji ponoszone przez wierzyciela
 • Co wierzyciel - gmina musi zrobić, aby zawiesić postępowanie egzekucyjne? Jakie dokumenty musi złożyć?
 • Czy urząd skarbowy może zwrócić tytuł wykonawczy i obciążyć gminę kosztami? Jeżeli tak, to co gmina powinna robić w takiej sytuacji? Jak gmina może się przed tym uchronić?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której urząd skarbowy zwraca tytuł wykonawczy do gminy z pominięciem postanowienia, na które gminie przysługuje zażalenie?
 • Zaległość została uregulowana przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, urząd skarbowy nie odnotował wycofania, nadal prowadzi postępowanie i egzekwuje kolejne środki (zdublowana płatność, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina powinna odsyłać dłużnika do urzędu?
 • Jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne?
 • Jak poprawnie przeprowadzić egzekucję wobec osób prawnych?
 • Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?
 • Czy komornik musi odpowiedzieć na zapytanie wierzyciela o stan postępowania egzekucyjnego i co, gdy tego nie zrobi?
 • Jakie władze mogą upoważnić do podpisu elektronicznego?
 • Czy w kasie urzędu nie powinno się pobierać od dłużnika dużych kwot zaległości objętych tytułem?
 • Czy na podstawie tego art. 36 u.p.e.a. można też się zwracać do ewidencji ludności w danej gminie o udostępnienie nr PESEL dłużnika, jeśli nie posiadamy go?


4. Zobowiązany w postępowaniu - jak się zachować w różnych sytuacjach?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy po wystawieniu tytułu wykonawczego zobowiązany spłaci zadłużenie lub jego część?
 • Czy komornik ma obowiązek poinformowania gminy, jeśli miała być egzekucja, ale gmina nie była wierzycielem, który wystąpił o licytację nieruchomości i licytacja się nie odbyła, bo dłużnik wpłacił zaległość do komornika?
 • Dowód wpłaty wystawiony na podatek. Czy jest podstawa prawna przeksięgowania wpłaty?
 • Organ podatkowy nie umorzył zaległości podatkowej za ubiegły rok, podatnik osoba prawna składa odwołanie od decyzji i jednocześnie płaci bieżący podatek wskazując, że za luty 2022, marzec 2022 Czy możemy zaliczyć te wpłaty na zaległość?
 • Posiadając około 10 tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wystawionych na dłużnika i będących w posiadaniu Urzędu Skarbowego - egzekucja bezskuteczna. Czy trzeba wycofać stare tytuły i wystawić nowe (za lata ubiegłe) uwzględniając w nich żonę dłużnika w celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, czy aktualizować stare tytuły dodając jako uczestnika żonę dłużnika?
 • GOPS czy ZUS nie chcą odpowiedzieć na wniosek o udostępnieniu danych osobowych dłużnika (bank, rachunek bankowy, zakład pracy, świadczenia, ubezpieczenie składki) uzasadniając, że gmina nie jest egzekutorem a tylko wierzycielem – co w tym przypadku?
 • Śmierć dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym - kwestie procesowe
 • Po wystawionym upomnieniu dłużnik wpłaca kwotę ze wskazaniem za konkretny okres z pominięciem kosztów upomnienia i odsetek. Jak zaliczać wpłatę?
 • W przypadku, gdy Urząd zawiesza postępowanie z uwagi na śmierć podatnika co wtedy dalej robić?
 • Śmierć dłużnika, a egzekwowanie należności. Jak skutecznie odzyskać należność?
 • Jak ustalić następcę prawnego po śmierci zobowiązanego? Jak rozpocząć takie postępowanie?
 • Co zrobić w sytuacji zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny z powodu śmierci dłużnika?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?
 • Gmina skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, organ egzekucyjny nie może skutecznie wyegzekwować należności bo dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?
 • Opłata za śmieci - dłużnik notorycznie nie płaci, nie ma z czego ściągnąć bo małżonkowie nie pracują - tylko na czarno, co można zrobić?
 • Jak ściągnąć należności z dłużnika, który pracuje na czarno? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy urząd skarbowy wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?
 • Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?
 • Zastaw skarbowy – procedura i konsekwencje obciążenia majątku ruchomego zobowiązanego.
 • Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego oraz dla wymagalności wierzytelności
 • Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?
 • Jakie i do kogo skierować pisma, żeby pozyskać informacje na temat zaległości dłużnika, prowadzonych wobec niego postępowaniach egzekucyjnych oraz wierzycielach?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy a organ zwraca tytuł z informacją, że nie jest właściwym organem egzekucyjnym?
 • Tryb zajęcia innej wierzytelności pieniężnej np. wynagrodzenia z umowy zlecenie
 • Tryb zajęcia wynagrodzenia za pracę
 • Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?
 • Kiedy można domagać się wyjawienia majątku dłużnika? Procedura
 • Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?
 • Jak ściągnąć długi, gdy spółka ogłasza upadłość?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały w czasie zawieszenia postępowania trzeba wystawiać upomnienia?
 • Czy w przypadku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego bezwzględnie obowiązuje zasada proporcjonalnego rozliczania na należność główną i odsetki?
 • Czy do wniosku o umorzenie kosztów wystarczy lakonicznie powołanie się na interes publiczny? Czy Urząd Skarbowy przychyli się do takich wniosków?
 • Czy stanowisko wierzyciela w formie postanowienia może być zaskarżone przez zobowiązanego do organu wyższego stopnia?
 • Czy wierzyciel jest informowany o postępowaniu upadłościowym?
 • Czy zwolnienie środków z depozytu Urzędu Skarbowego spowoduje wypłatę tych środków osobie zobowiązanej czy wierzycielowi?
 • Czy można wysyłać zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego w wersji papierowej?
 • Co zrobić w przypadku nieprawidłowości na zwrotce? Czy reklamację składa się Poczcie Polskiej?
 • Czy w zawiadomieniu do urzędu skarbowego z art. 32aa musimy wpisać kwotę odsetek?
 • Zobowiązany wpłaca zaległość, jest wystawiony TW - odsetki pobiera się od 9 zł. Jak podchodzić w urzędzie do odsetek w egzekucji administracyjnej?
 • Mamy zobowiązanego, który wg systemu USC żyje, ale wiemy, że zmarł w 2021. Wdowa nie chce przynieść aktu zgonu - jak ją do tego zobowiązać? Jak postępować w kwestii egzekucji?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały w czasie zawieszenia postępowania trzeba wystawiać upomnienia?
 • Czy gminie opłaca się przystępowanie do postępowania spadkowego? Jakie koszty ponosi?


5. Zobowiązany zmarł – i co dalej? Jak znaleźć spadkobiercę?

 • W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? Jak ustalić miejsce pobytu? Jakie są koszty takiego postępowania? W jakiej części będzie obciążony wierzyciel? Jakie i do kogo złożyć pisma? Ile trwa takie postępowanie? Czy jest skuteczne?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?
 • Pozostały po zmarłym niezaspokojone zaległości – co zrobić, gdy są zaległości spadkowe, nie ma postępowania spadkowego, nikt się nie zgłasza po spadek – jak od potencjalnych spadkobierców wyegzekwować należności? Jak ich pociągnąć do odpowiedzialności?
 • Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę?
 • W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?
 • Co zrobić z podatkiem, jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?
 • Jak krok po kroku jak przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jakie są potrzebne dokumenty, wnioski, pisma?
 • Czym różni się spadek w całości od spadku z dobrodziejstwem inwentarza?
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty, czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?


6. Jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości lub ruchomości?

 • Czy ruchomości na terenie nieruchomości dłużnika uznawane są za jego własność?
 • W jakiej formie należy zgłosić zaległości na licytację? TW jest już w US.
 • Wszczęcie egzekucji z nieruchomości z niezapłaconej opłaty za odpady. Dłużnik płaci tylko za podatek. Wpłata jest w kasie UM
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?
 • Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?
 • Czy powinno się dołączyć tytuł wykonawczy kierując wniosek o egzekucję z nieruchomości?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze działań kilku organów egzekucyjnych? W jaki sposób zostanie określony właściwy organ egzekucyjny?
 • Jak powinno przebiegać zajęcie nieruchomości? Jakie dokumenty trzeba przesłać dłużnikowi?
 • Co robić, gdy jest tytuł wykonawczy na męża, który jest jedynym właścicielem nieruchomości? Czy w takiej sytuacji dług zostanie ściągnięty z żony, pomimo tego, że nie jest właścicielem nieruchomości?
 • PRZYKŁAD: komornik sądowy prowadzi licytację z nieruchomości; na podstawie decyzji zostały wystawione tytuły i wpis hipoteczny; przychodzi zawiadomienie o wskazaniu zaległości podatnika na dzień licytacji; czy w tej sytuacji można doprowadzić do zbiegu, zawiadamiając Urząd Skarbowy o licytacji z nieruchomości? Jak powinna wyglądać cała ścieżka doprowadzenia do zbiegu?
 • Jakie są zasady podziału ceny nabycia po licytacji nieruchomości?
 • Kolejność zaspokajania wierzytelności w egzekucji z nieruchomości
 • Czy gmina i urząd ma udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?
 • Jak wygląda współpraca z organem egzekucyjnym przy egzekucji z nieruchomości?
 • Gmina dostaje informacje o licytacji. Jakie powinna podjąć działania, aby być wśród podmiotów przystępujących do egzekucji?
 • Czy istnieją formalnoprawne sposoby na przyśpieszenia toku postępowania egzekucyjnego?
 • Osoba prawna - brak prezesa jest tylko prokurent (właściciel), brak wspólników występują tylko członkowie zarządu (córki właściciela) - egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna (brak dojazdu do działki) - Czy można prowadzić egzekucję w stosunku do członków zarządu (córek właściciela), czy istnieje inny sposób aby ugryźć nurtujący nas problem?
 • Czy komornik ma obowiązek poinformowania gminy, jeśli miała być egzekucja, ale gmina nie była wierzycielem, który wystąpił o licytację nieruchomości i licytacja się nie odbyła, bo dłużnik wpłacił zaległość do komornika?


7. Zbieg egzekucji oraz przedawnienie - kiedy można umorzyć egzekucję?

 • Co zrobić, gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Czy zawiadamiać o tym organ egzekucyjny? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel, a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej firmie?
 • Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w takiej sytuacji gmina może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Co zrobić gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Do kogo go przesłać – do komornika czy US? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości, o które wnioskuje dłużnik?
 • Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?
 • W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?
 • Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?
 • Kiedy przedawniają się zobowiązania publicznoprawne?
 • Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?
 • Przedawnienie a przerwanie terminu przedawnienie np. zajecie rachunku - jak to opisać przy przedawnieniu?
 • W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia? Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?
 • Jakie czynności należy wykonać w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (komorniczej) wobec Urzędu Skarbowego?
 • Czy zajęcie rachunku bankowego, który już nie istnieje, przerywa bieg przedawnienia, jeżeli wg Ustawy o świadczeniach rodzinnych bieg terminu przedawnienia przerywa zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony?
 • Kto ponosi koszty postępowania w przypadku, gdy wierzyciel stwierdza przedawnienie?
 • Czy w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej oraz egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy zawiadomienie o wpłacie przez dłużnika do wierzyciela wysyła się do obydwu organów?
 • Jak ustalić koszty egzekucyjne, jeśli US przed umorzeniem postępowania nie określa kwoty kosztów egzekucyjnych?
 • Czy przy zbiegu mamy wysyłać do komornika dalszy tytuł wykonawczy?
 • PRZYKŁAD: komornik sądowy prowadzi licytację z nieruchomości; na podstawie decyzji zostały wystawione tytuły i wpis hipoteczny; przychodzi zawiadomienie o wskazaniu zaległości podatnika na dzień licytacji; czy w tej sytuacji można doprowadzić do zbiegu, zawiadamiając Urząd Skarbowy o licytacji z nieruchomości? Jak powinna wyglądać cała ścieżka doprowadzenia do zbiegu?


8. Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności

 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej?
 • Kiedy można dokonać wpisu na hipotekę? Czy w trakcie toczącego się postepowania egzekucyjnego, czy dopiero gdy jest ono umorzone przez US?
 • Czy można dokonać wpisu hipoteki przymusowej na podstawie decyzji czy na podstawie TW?
 • Wpis hipoteczny jest zrobiony na podstawie decyzji wymiarowej. Czy teraz należy wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
 • Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?
 • Hipoteka jako forma zabezpieczenia
 • Hipoteka w toku egzekucji jako zabezpieczenia należności JST
 • Czy hipoteka jest sposobem na dłużnika?
 • Czy warto robić hipotekę gdy wartość nieruchomości jest wyceniona na 5 milionów a wpisów hipotecznych na kwotę 50 milinów?
 • Hipoteka – jak dokonać wpisu?
 • Czy po nowelizacji ustawy o egzekucji procedura ustanowienia hipoteki przymusowej jest taka sama jak wcześniej, beż żadnych zmian?
 • Jak sprawdzić aktualność wpisów w KW?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?
 • Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?
 • Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?
 • Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności? Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Jest dłużnik, który ma tylko nieruchomość. Była prowadzona egzekucja z nieruchomości, ale nikt nie kupił nieruchomości. Dłużnik pracuje u syna na 1/32 etatu informacja z US. US umorzył postępowanie. Hipotekę była zrobiona. Co dalej w takiej sytuacji?
 • Czy można wysłać decyzję za 5 lat wstecz w celu założenia hipoteki, jeżeli nie ma zwrotu odbioru decyzji?
 • Jak wygląda wystawienie dalszego tytułu wykonawczego do wpisu na hipotekę po wysłaniu do Urzędu Skarbowego? Czy należy go wydrukować i załączyć do wniosku o wpis do księgi wieczystej?
 • Czy należy złożyć do sądu tytułu wykonawcze opatrzone klauzulą wykonalności, które przekazał Urząd Skarbowy?
 • Czy w sądowym wyjawieniu majątku możemy wpisać też należności, które są wpisane do hipoteki (wiemy, że je możemy egzekwować tylko na drodze egzekucji z nieruchomości), czy tylko nieprzedawnione? Zobowiązany płaci wszystkie należności oprócz opłaty śmieciowej
 • Jaka jest podstawa prawna wniosku do US - kiedy została nadana klauzula wykonalności i jakie koszty egzekucyjne US poniósł? Czy możemy wpisać należności na hipotekę, gdy US nie przystąpił do egzekucji?
 • Mamy niezapłacone należności z 2019, 2020 i 2021 na kwotę 159,00 plus 36,00 odsetek - czy wpisać je na hipotekę? Kolejny czy dalszy TW do wpisu na hipotekę?
 • Jak dowiedzieć się czy hipoteka jest nadal aktualna i wymagalna?
 • Czy można dokonać wpisu hipoteki przymusowej na podstawie decyzji czy na podstawie TW?

Prowadzący

Seweryn Robaczewski - Główny Specjalista w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Równolegle wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. W 2017 r. ukończył studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. W 2020 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2021 r. złożył z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem BD-1620. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy zatrudniony od 2017 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
14 lutego 2024
od 499.00
23 maja 2024
od 499.00
22 sierpnia 2024
od 499.00
21 października 2024

Podobne szkolenia