Wideoszkolenie: Zarządzanie kryzysowe - zadania starostw

Jak należy aktualizować plan zarządzania kryzysowego w starostwach? Jaki jest podział obowiązków i zadań w sytuacji kryzysowej między organami tj. straż, policja, starostwo czy gmina? Jakie są planowane zmiany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym? Jak w praktyce powinny być przeprowadzone ćwiczenia z ewakuacji?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników wydziału zarządzania kryzysowego starostw powiatowych.

Jak opracować procedury planu zarządzania kryzysowego?
W trakcie wideoszkolenia doświadczony Inspektor do spraw obronności i zarządzania kryzysowego omówi wiele problematycznych zagadnień zgłaszanych przez pracowników wydziałów zarządzania kryzysowego w starostwach powiatowych na terenie całego kraju. Poruszy między innymi kwestie współpracy z innymi jednostkami np. strażą, czy policją; opracowywania planu operacyjnego i obronnego oraz planu ewakuacji ludności w sytuacji kryzysowej. Zwróci także uwagę na obecną ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz omówi działania, które należy podjąć w sytuacji np. pożaru, czy powodzi. Prelegent przygotował również dla Państwa wzory, które z pewnością ułatwią pracę m. in. plan ewakuacji, kartę realizacji zadań planu operacyjnego, tabelę sygnałów, czy konspekt ćwiczeń.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wykonać plan zarządzania kryzysowego, aby był on realnie możliwy do wykonania w praktyce?
 • Jak powinna przebiegać współpraca oraz łączność między starostwem a innymi organami w przypadku dużego wypadku na drodze krajowej?
 • Jak prawidłowo realizować obowiązki zarządzania kryzysowego o obronie ludności i ojczyzny w obecnej sytuacji likwidacji tej ustawy?
 • Jak przygotować konspekt używany w momencie ćwiczeń ewakuacyjnych?
 • Co można zrobić, aby polepszyć przepływ informacji na linii powiat-gmina-mieszkańcy?
 • Jak należy sprawnie zarządzać działaniami w sytuacjach kryzysowych? W jaki sposób skonstruować raport związany z wystąpieniem sytuacji kryzysowej?
 • Skąd i na jakich zasad można pozyskać dofinansowanie na modernizację sprzętu przeznaczonego na wypadek sytuacji kryzysowych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykłady ćwiczeń
 • Konspekt ćwiczeń
 • Plan ewakuacji (przykład)
 • Studium przypadku sytuacji kryzysowej oraz omówienie
 • Załączniki do planu zarządzania kryzysowego
 • Plan operacyjny - tabela/karta realizacji zadań
 • Tabela sygnałów
 • Stopnie alarmowe

Szczegółowy program szkolenia:

1. Plan zarządzania kryzysowego - jak opracować plan zarządzania kryzysowego, aby był on użyteczny w praktyce?

 • Jak opracować plan zarządzania kryzysowego? Co powinien on zawierać w kontekście nieistniejącej ustawy o obronie cywilnej? Jakie przełożenie ma to na pracę powiatu, a jakie na gminy?
 • Jak opracować procedury planu zarządzania kryzysowego?
 • Jakie podstawy prawne powinien zawierać plan zarządzania kryzysowego?
 • Jakie wyróżniamy formy planu zarządzania kryzysowego?
 • Jak wykonać aktualizację planu zarządzania kryzysowego?
 • W jaki sposób ująć w planie zarządzania kryzysowego kwestie współdziałania z policją i strażą pożarną?
 • Plan zarządzania kryzysowego, a przepisy prawne związane ze współdziałaniem.
 • Jak koordynować w planie zarządzania kryzysowego zadania dla starostw, straży czy policji?
 • Jak ująć w planie zarządzania kryzysowego podział obowiązków i zadań dla starostwa, straży i policji w przypadku wielkopowierzchniowego pożaru?
 • W jaki sposób przygotować plan zarządzania kryzysowego, aby było on praktycznie możliwy do realizacji w sytuacji wojny?
 • Jakie są zadania powiatu w aspekcie zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy?
 • Jakie załączniki powinien zawierać plan zarządzania kryzysowego?
 • O co dokładnie chodzi w planowaniu operacyjnym i obronnym?
 • Jak wykonać plany operacyjne na zagrożenie powodzią?
 • Jak dokonać aktualizacji planu infrastruktury krytycznej?
 • Jak ująć w plan zarządzania kryzysowego oświetlenia dróg i skrzyżowań, bezpieczne przejścia dla pieszych?
 • Jaki jest zakres rezerw przeznaczonych na cele zarządzania kryzysowego? Na co można je przeznaczyć?
 • Jakie są procedury uruchamiania rezerw zarządzania kryzysowego?
 • W jakich przypadkach i kiedy można wykorzystać z rezerwę zarządzania kryzysowego?
 • Jak prawidłowo powinna przebiegać akcja kurierska?
 • Jak przekazywać świadczenia na rzecz akcji kurierskiej?
 • Do kogo starosta ma się zwrócić o zgodę na uruchomienie akcji kurierskiej?

2. Współpraca z organami - jak powinna przebiegać współpraca z jednostkami takimi jak policja, straż czy wojsko? W jakich przypadkach kryzysowych należy informować inne jednostki o zaistniałej sytuacji?

 • Jakie procedury ułatwiają przekazywanie informacji na szczeblu powiat-gmina? Jak przebiega całodobowy przepływ informacji na tym poziomie?
 • Jak przebiega przyjmowanie i nadawanie informacji z jednostką straży pożarnej?
 • Jakich zasad należy przestrzegać podczas przekazywania informacji o zdarzeniach, zagrożeniach innym jednostkom? Na jakich zasadach powinno opierać się współdziałanie z innymi siłami?
 • Jak ulepszyć łączność powiat-gmina? Czy warto jest zakupić radiotelefony cyfrowe?
 • Jak przekazywać informacje bezpośrednio do wójta/burmistrza/prezydenta w sytuacji kryzysowej?
 • Jak prawidłowo przebiega współpraca starostwa powiatowego ze:
  • Strażą
  • Policją
  • Wojskiem
  • ASW
  • WCER
  • Sanepidem
  • Weterynarią
  • Mediami
 • Jakiego zakresu pomocy można oczekiwać od innych jednostek takich jak straż, policja lub wojsko?
 • Jak współpracować z innymi jednostkami w momencie klęsk żywiołowych? Jak w praktyce przebiega współpraca z innymi jednostkami, bazując na notach prawnych?
 • Jak przebiega akcja ratownicza w przypadku dużych wypadków drogowych np. wypadek autokaru, w zależności od warunków atmosferycznych?
 • Przebieg współpracy między starostwem a policją i strażą - jak załatwić sprawy np. plamy oleju na drodze wojewódzkiej - kto za to odpowiada? Jak powinna przebiegać współpraca?
 • Jak przebiega współpraca z organami w momencie sytuacji kryzysowej? Kto kogo ma powiadamiać? O czym należy się wzajemnie powiadamiać? Kto, za co jest odpowiedzialny?
 • Jaki obowiązuje podział i koordynacja zadań zarządzania kryzysowego między organami takimi jak straż, policja, starostwo czy gmina? Jak efektywnie współpracować z tymi organami nad pomocą dla mieszkańców?
 • Jak zwoływać sztab kryzysowy? Jak przeprowadzać takie spotkanie? Jakie działania obejmują zadania sztabu kryzysowego?

3. Ustawa, przepisy - co dalej z ustawą o obronie cywilnej i obronie ojczyzny?

 • Jakie zmiany są planowane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym?
 • Czy są przewidziane zmiany w ustawie o ochronie ludności i obronie ojczyzny? Co może się zmienić?
 • Czy mogą zostać one ponownie wzniesione?
 • Jak interpretować i rozumieć obecną ustawę o zarządzaniu kryzysowym?
 • Czy nastąpi przejęcie obowiązków przez straż pożarną?
 • Jak interpretować zjawisko klęsk żywiołowych w perspektywie obecnie istniejącej ustawy o zarządzaniu kryzysowym?
 • Czy nowy projekt ustawy przewiduje zmianę syren alarmowych?
 • Jakie przełożenie na pracę starostw ma usunięcie służby cywilnej?
 • Jakie zadania ciążą na zarządzaniu kryzysowym, a nie są uregulowane prawnie, przez ustawę jak np. ochrona ludności?
 • W związku z zaistniałą sytuacją ustawową, na jakich przepisach powinno się pracować, aby wypełniać wszystkie obowiązki, pomimo braków w ustawie?
 • Jakie przepisy obowiązują w odniesieniu do akcji kurierskiej?
 • Jak powinna przebiegać realizacja zadań zarządzania kryzysowego w momencie wygaśnięcia ustawy?
 • Czym charakteryzują się prace dyżurowe jednostek zarządzania kryzysowego, opierając się na przepisach prawnych?

4. Plan ewakuacji oraz ćwiczenia z zarządzania kryzysowego- jakie ćwiczenia z zarządzania kryzysowego można przeprowadzić? Jak to wygląda w praktyce?

 • Jak opracować plan ewakuacji?
 • Jak przygotować aktualizację planu ewakuacji?
 • Jak sporządzić plan ewakuacji ludności w sytuacji kryzysowej?
 • Co powinien zawierać plan ewakuacji? Co należy w nim ująć?
 • Jak zapewnić schron, miejsce pobytu mieszkańcom w sytuacji uruchomienia planu ewakuacji?
 • Jakie ćwiczenia mogą być organizowane z zakresu zarządzania kryzysowego? Przykłady ćwiczeń z zarządzania kryzysowego oraz ich opis.
 • Jaką dokumentację należy prowadzić podczas przeprowadzania ćwiczeń z zarządzania kryzysowego?
 • Jak przygotować konspekt potrzebny do zorganizowania ćwiczeń z zarządzania kryzysowego?
 • Jak powinny wyglądać ćwiczenia z zarządzania kryzysowego?

5. Sytuacje kryzysowe - jak opracować plan zagrożenia powodziowego? Jakie procedury uruchomić w razie powodzi?

 • Jak należy tworzyć zastępcze punkty szpitalne w przypadku zdarzeń kryzysowych?
 • Jakie procedury i działania należy wdrożyć w sytuacji, gdy na terenie polskich stref powietrznych pojawi się obcy obiekt lotniczy?
 • Jak nie powinno się odpowiadać na potencjalne zagrożenie?
 • Co należy zrobić i jak, aby prawidłowo opracować procedury reagowania w sytuacji kryzysowej?
 • Jakie procedury oraz jakie działania należy uruchomić w sytuacji:
  • pożaru,
  • powodzi,
  • gwałtownych burz,
  • ewakuacji
  • oraz szacowanie ryzyka w takich przypadkach.
 • Jak powinny być stworzone ukrycia dla ludności (nie schrony)?
 • Jaki system obronny powinien zostać uruchomiony w sytuacji konfliktu międzynarodowego?
 • Jak przygotować plan ryzyka powodziowego?
 • Jak powinno się interpretować definicje „powodzi” w kontekście zarządzania kryzysowego?
 • W jaki sposób należy raportować sytuacje kryzysowe?
 • Jak zabezpieczać źródła energii w przypadku zarządzania kryzysowego?
 • Jak można zabezpieczać archiwa dokumentacyjne w momencie konfliktu międzynarodowego tak, aby były odporne na zniszczenia?
 • Jak ma się kwestia zabezpieczania dóbr należących do kościoła w obliczu konfliktu międzynarodowego? Kto jest za to odpowiedzialny? Powiat czy kościół?
 • Czy powiat może zapewnić wsparcie w formie sprzętu w przypadkach kryzysowych takim jednostkom jak OPS, OSP, WOT?
 • Jakie są przepisy funkcjonowania pozamilitarnego?
 • Jakie zadania faktycznie należą do starosty w zakresie kwalifikacji wojskowych?
 • Jak sprawnie i poprawnie podejmować działania w sytuacjach kryzysowych?
 • Jakie procedury wdrożyć w sytuacji pojawienia się zwierzyny na drodze? Co zrobić w sytuacji, gdy w wyniku wypadku jest martwa na miejscu lub taka, którą trzeba “dobić”?
 • Jak przebiega zabezpieczenie powiatu przed zagrożeniami?
 • Skąd powiat może pozyskać dodatkowe fundusze na zakup sprzętu?
 • Na co powiat może przeznaczyć pieniądze z dofinansowania? Jakie działania, kupno sprzętów można pokryć z tych pieniędzy?

Prowadzący

Łukasz Kowalczyk- Inspektor ds. obronności i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. Od 2008 roku zajmuje się sprawami ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obronności. W ramach wykonywanych zadań zajmuje się planowaniem obronnym, organizacją ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego, kwalifikacją wojskową, komisją bezpieczeństwa, akcją kurierską oraz szeroko rozumianą tematyką reagowania kryzysowego. Organizował szereg ćwiczeń obronnych i zarządzania kryzysowego pk.t Tory2012, Kryzys2017 oraz studia podyplomowe "bezpieczeństwo wewnętrzne", szkolenie obronne na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, szkolenie SI PROMIEŃ na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kurs podoficerski w AMW w Ustce. Brał udział w konferencjach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, terroryzmowi, łączności kryzysowej. Czynnie współpracuje ze stowarzyszeniami paramilitarnymi oraz OSP.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
20 czerwca 2024

Podobne szkolenia