Wideoszkolenie: Windykacja w SPP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie są sposoby na ściągnięcie należności, gdy jest to utrudnione? Co zrobić, gdy leasing nie przekaże danych kierowcy? W jakich przypadkach należy przyjąć reklamację? Jak wygląda wykupienie miejsca parkingowego w SPP?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do wydziału drogownictwa, pracowników Biura Strefy Płatnego Parkowania, do osób zajmujących się tworzeniem i zarządzaniem strefą płatnego parkowania, oznakowaniem strefy oraz ściąganiem należności

Dowiedz się, co zrobić, gdy w Cepiku są nieaktualne dane kierowcy
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak skutecznie ściągnąć należności, jak udokumentować wystawianie wezwań/zawiadomień, co zrobić, jeśli w CEPiK-u jest podane tylko imię i nazwisko i nie ma innych danych, a także otrzyma wzory pism związanych ze ściąganiem należności. Podpowiemy również, jacy użytkownicy strefy mają ulgi, na kogo wysłać upomnienie w sytuacji, gdy reklamację składa ktoś inny, a w CEPiK-u widnieje inny właściciel oraz jak należy traktować dowód w postaci umowy kupna-sprzedaży pojazdu, która została zgłoszona w starostwie. Nasz prelegent posłuży się przykładami ze swojej codziennej pracy, dzięki czemu zdobędą Państwo praktyczne wskazówki i rozwiązania. Omówimy problematyczne sytuacje związane z prowadzeniem windykacji w SPP w taki sposób, aby pomóc zrozumieć, jak zastosować zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach związanych z windykacją należności ze strefy płatnego parkowania Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co w przypadku, gdy osoba nie chce przekazać danych użytkownika lub nabywcy, zasłaniając się RODO lub odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań?
 • Co zrobić z parkującym samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, jeżeli nie mamy danych osobowych właściciela?
 • Jak rozpatrzeć zarzut „błąd co do zobowiązanego w związku z brakiem przedstawienia umowy kupna-sprzedaży” na etapie upomnienia? Czy kosztami obciążamy dłużnika?
 • Co, jeśli w CEPiK-u jest podane tylko imię i nazwisko i nie ma innych danych?
 • Co z tzw. tablicami kolekcjonerskimi lub podrobionymi?
 • Mamy osobę, na którą jest wystawionych 50 tytułów. US nie ściągnął jeszcze ani grosza, a już mamy kolejne nieopłacone zawiadomienia za parkowanie. Co w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku osób, które według bazy PESEL nie posiadają zameldowania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Odpowiedź na reklamację w sprawie naliczonej opłaty dodatkowej
 • Upomnienie - wzywające do zapłaty opłaty dodatkowej wraz z kosztami upomnienia oraz podstawa prawna, która to określa
 • Ujednolicenie, jak postępować, gdy ktoś zgłasza reklamację z wystawionego zawiadomienia
 • Pisma związane z egzekucją należności

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • W jaki sposób szukać spadkobierców?
 • Czy doliczamy odsetki do kary z tytułu niezgłoszenia w terminie 30 dni nabycia lub zbycia pojazdu płaconej po terminie?
 • Co, jeżeli zacięła się maszynka, kontroler zrobił zdjęcia i nie włożył za wycieraczkę wezwania do zapłaty? Czy można przesłać upomnienie?
 • Co w sytuacji, gdy na etapie upomnienia dostaliśmy zwrot listu z adnotacją listonosza „adresat zmarł”? Czy musimy ten fakt potwierdzić w USC? Czy wierzyciel może w takiej sytuacji umorzyć postępowanie?
 • Co, jeżeli urząd skarbowy prześle postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na jego bezskuteczność? Czy wystawiamy nowy tytuł wykonawczy?
 • Po wysłaniu upomnienia otrzymaliśmy nową umowę kupna-sprzedaży. W umowie są dane obywatela Ukrainy, nie ma podpisów stron. Poinformowaliśmy pisemnie stronę zobowiązaną, że umowa jest nieważna, na co strona przesłała kolejną wersję umowy już z podpisami. Czy taką umowę powinno się uznać?
 • Czy po 5 latach możemy umorzyć należność? Czy należy informować urząd skarbowy?
 • Co, jeżeli wygenerowano upomnienia, a okazało się, że w tamtym momencie bilety parkingowe nie były wgrane do systemu? Czy można anulować upomnienia?
 • Co, jeżeli wyślemy upomnienie, które zostanie skutecznie doręczone, a osoba zapłaci tylko opłatę dodatkową bez kosztów upomnienia?
 • Firma leasingowa wysłała nam dane użytkownika pojazdu, który jest obcokrajowcem mieszkającym w Niemczech. Czy wysyłamy mu upomnienie, nawet jeżeli koszty wysyłki przewyższają koszty upomnienia?
 • Nasze parkometry nie posiadają możliwości wpisania numeru rejestracyjnego, co wiąże się z tym, że bilety są przekazywane wzajemnie. Nagminnie są sytuacje, że osoba przychodzi i pokazuje bilet, którego nie było w pojeździe na desce rozdzielczej i tłumaczy, że „bilet spadł” lub „wiatr go zwiał”. Czy w takiej sytuacji możemy anulować reklamację, jeżeli ten bilet jest ważny na czas wystawienia zawiadomienia?
 • Jaka jest podstawa prawna do zwrócenia się do CEIDG o udostępnienie numeru PESEL osoby zobowiązanej?
 • Czy burmistrz jako zarządca drogi może w regulaminie SPP ustanowić straż miejską jako zarządzającego SPP?
 • Jaka jest podstawa prawna mówiąca o tym, ze strażnicy miejscy nie mają uprawnień do prowadzenia postępowań egzekucyjnych w SPP?
 • Po wpisaniu zapytania o pojazd w CEPiK-u na dzień zdarzenia automatycznie pokazał się inny numer rejestracyjny pojazdu. CEPiK przesłał wyjaśnienie: „zapytanie o pojazd o numerze rejestracyjnym na dzień zdarzenia zwraca dane pojazdu, który miał lub ma wskazany numer na podaną datę. W tym przypadku wpisany numer przestał obowiązywać przed podaną datą, dlatego wyświetlany jest numer aktualny w podanej dacie”. Po wysłaniu upomnienia do wskazanej osoby, ta stwierdziła, że nigdy takiego samochodu nie posiadała. Co w takiej sytuacji? Czy powinniśmy anulować upomnienie?
 • Czy powinniśmy anulować upomnienie, jeżeli osoba przesłała ksero dowodu rejestracyjnego a w nim zapis: „samochód specjalny sanitarny”?
 • Upomnienie wystawiamy w języku polskim czy narodowym kierowcy?
 • Koszty upomnienia są należne w przypadku, gdy w momencie odebrania upomnienia istniała zaległość, uznając zarzut co do osoby zobowiązanej stwierdzamy, że nie powstała zaległość. Na jakiej zasadzie możemy dalej dochodzić kosztów upomnienia?
 • W bazie CEPiK widnieje, że osoba zmarła. Nie ma spadkobierców. Jakie czynności należy podjąć, aby ustalić osobę korzystającą z pojazdu?
 • Co w przypadku otrzymania niepełnych danych z CEPiK-u, np. brak numeru PESEL, który jest niezbędny do wystawienia TW?
 • Czy dane w CEPiK-u aktualizowane są dopiero w momencie rejestracji samochodu przez nowego właściciela? Czy zgłoszenie zbycia pojazdu nic nie zmienia?
 • Czy umarzamy należność w przypadku kierowcy z zagranicy, z którym nie ma żadnego kontaktu, a upomnienie jest bezskuteczne?
 • Czy do upomnienia dla obcokrajowcy doliczamy koszty w wysokości 16,00 zł, pomimo że koszty wysyłki są wyższe?
 • Pozyskaliśmy z CEPiK-u dane zobowiązanego na dzień zdarzenia. Wysłaliśmy upomnienie, niestety bezskuteczne. Wystawiliśmy TW, a zobowiązany wniósł zarzut i przesłał umowę. Czy możemy oddalić zarzut błędu co do zobowiązanego w uzasadnieniu wpisując, że zobowiązany nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu?
 • Czy w TW zaznaczamy następcę prawnego, jeżeli jest wystawiony na spadkobiercę?
 • Czy bieg terminu przedawnienia przerywa pierwszy zastosowany skuteczny środek egzekucyjny?
 • Po jakim czasie dokumenty przekazujemy do archiwum?
 • Zobowiązany odebrał upomnienie i nie zapłacił. Został wystawiony tytuł wykonawczy. Zobowiązany wniósł zarzut i załączył kopię umowy kupna-sprzedaży samochodu. Czy można w tej sytuacji uznać zarzut w części dot. należności głównej?
 • Co w sytuacji, gdy kontroler wystawi zawiadomienie z błędem?
 • Kiedy powstają koszty upomnienia?
 • Co w przypadku, gdy CEPiK wskazuje właściciela, który podaje informacje ze strony www.historiapojazdu.gov.pl, że auto zostało zezłomowane 2 lata wcześniej?
 • CEPiK wskazał firmę z numerem REGON, ale po wpisaniu numeru do wyszukiwarki wyświetla się zupełnie inna nazwa przedsiębiorstwa. Na kogo powinniśmy wystawić upomnienie?
 • W przelewie za wezwanie nie ma danych czego dotyczy przelew. Czy powinniśmy wysłać na adres z przelewu prośbę o kontakt w celu uzupełnienia danych?
 • Z jakich przepisów wynika termin 30 dni dotyczący uiszczenia opłaty dodatkowej?

Najczęstsze problematyczne przypadki, z którymi spotykają się urzędnicy

 • Czy oznakowane powinno być poziome i pionowe jednocześnie?
 • Co w sytuacji, gdy w zimie jest oznakowanie poziome zakryte przez śnieg?
 • Czy na znaku pionowym D-18 musi być napis „płatny”?
 • Skąd się bierze 7 dni na reklamacje od wezwania? Czy jest jakaś podstawa prawna?
 • Czy zamiast oznakowania poziomego linii może być oznakowanie w postaci kostki brukowej, tzw. konstruktywne?
 • Co, jeśli ktoś wpisze błędny nr rejestracyjny pojazdu?
 • Jeżeli zostało wysłane upomnienie, a reklamacja została uznana, to czy odpisujemy koszty?
 • Co zrobić w przypadku, gdy ktoś na etapie wezwania wniósł opłatę i przyszedł to wyjaśnić?
 • Jeżeli ktoś wniesie 8 dnia reklamację, to już jej nie rozpatrujemy?
 • Czy odpowiedź na reklamację powinna być w oparciu o przepisy k.p.a.?
 • Co z samochodami na zagranicznych numerach rejestracyjnych, jeśli klient nie zapłaci za wezwanie?
 • Co zrobić z parkującym samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, jeżeli nie mamy danych osobowych właściciela?
 • Co w przypadku, gdy zobowiązany wpłaci całą należność do wierzyciela? Czy należy wycofać tytuł wykonawczy? Co z kosztami?
 • Właściciel samochodu nie żyje. Samochód został sprzedany i nieprzerejestrowany na nowego właściciela. Cały czas wystawiane są wezwania i nie można wyegzekwować należności. Co w takiej sytuacji?
 • Klient dostał upomnienie. Przesłał nam umowę sprzedaży samochodu, na której nie ma pieczątki urzędu skarbowego. Czy można uznać taką umowę i przepisać upomnienie?
 • Zdarza się, że zobowiązani dostarczają umowę kupna-sprzedaży samochodu po wystawieniu tytułu wykonawczego, nie w formie zarzutu za pośrednictwem US, ale bezpośrednio do naszego urzędu lub MZDIM. Co z kosztami egzekucyjnymi?
 • Umowa kupna-sprzedaży została okazana przez sprzedającego. Nie ma na niej żadnej pieczątki. Czy taką umowę można uznać?
 • Jak należy traktować dowód w postaci umowy kupna-sprzedaży pojazdu, która została zgłoszona w starostwie?
 • Co w sytuacji, gdy spółka została zlikwidowana?
 • Wniosek został wysłany do CEPiK-u w 2021 roku. Następnie zostało wysłane upomnienie – dwukrotnie awizowane. Kolejnym etapem jest tytuł wykonawczy. Minął rok od upomnienia do wystawienia tytułu wykonawczego. Czy przed samym tytułem wykonawczym musimy sprawdzić dane w CEPiK-u, ponieważ często się zdarza, że w CEPiK-u dane są nieaktualne i są zarzuty?
 • Jak często jest aktualizowana baza danych CEPiK?
 • Na kogo wysłać upomnienie w sytuacji, gdy reklamację składa ktoś inny, a w CEPiK-u widnieje inny właściciel?
 • Co, jeżeli właściciel pojazdu zamieszkuje poza granicami Unii Europejskiej?
 • Po wysłaniu upomnienia dostajemy umowę sprzedaży bez pieczątki urzędu skarbowego. Czy można uznać taki dokument i przepisać upomnienie na kolejną osobę?
 • Czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego należy sprawdzić, czy ktoś nie ogłosił upadłości konsumenckiej?
 • Czy doręczenie jest skuteczne, jeżeli w bazie CEPiK jest podany adres oddziału firmy, a nie adres siedziby głównej?
 • Czy jest jeszcze jakaś instytucja oprócz Biura Łączności zajmująca się ściąganiem należności od obcokrajowców?
 • Jak rozpatrzeć zarzut „błąd co do zobowiązanego w związku z brakiem przedstawienia umowy kupna-sprzedaży” na etapie upomnienia? Czy kosztami obciążamy dłużnika?
 • Na jakiej podstawie dochodzić kosztów?
 • Czy dokumentacja fotograficzna jest obowiązkowa?
 • Co w przypadku, gdy funkcjonariusz nie zrobił zdjęcia, a zobowiązany twierdzi, że nie otrzymał wezwania?
 • Czemu na umowie ma być pieczątka urzędu skarbowego?
 • Czy do upomnienia trzeba doręczyć informację o RODO?
 • Czy opłata dodatkowa jest dziedziczona?
 • Do jakiego sądu składamy wniosek o ujawnienie majątku? Jaki jest tego koszt?
 • Co w przypadku, jeżeli nowy nabywca nie jest spokrewniony z osobą zmarłą?
 • Jeśli wygenerujemy tytuł egzekucyjny, a osoba już nie żyje, to czy platforma ETV odrzuca wniosek?
 • Jak uniknąć zapłaty kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli dłużnik zgłosił sprzedaż, a CEPiK danych nie posiadał, pomimo że dane były zgłoszone w wydziale komunikacji?
 • Czy pojazd zarządcy drogi, nie zarządu dróg, jest zwolniony z opłat w strefie?
 • Czy w opłacie dodatkowej za parkowanie występuje przerwanie biegu przedawnienia?
 • Czy przerwanie biegu przedawnienia następuje po wystawieniu tytułu wykonawczego?
 • Co w przypadku, gdy osoba nie chce przekazać danych użytkownika lub nabywcy, zasłaniając się RODO lub odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań?
 • Czy można wystawić upomnienie na zawiadomienie wystawione 6 lat temu?
 • Czy postanowienie o zaliczeniu wpłaty wystawiamy dla zobowiązanego?
 • Czy ubezpieczyciel poda nam dane: imię i nazwisko właściciela?
 • Co, jeśli w CEPiK-u jest podane tylko imię i nazwisko i nie ma innych danych?
 • Z jakiego programu korzystać do obsługi SPP?
 • Jeżeli w CEPiK-u podane jest tylko imię i nazwisko, a użytkownik jest nieidentyfikowalny, to czy może zwrócić się do wydziału komunikacji w celu uzupełnienia danych?
 • Czy wystawiane są tytuły na firmy leasingowe?
 • Czy do firm leasingowych wysyłamy upomnienie, czy pismo z prośbą o wskazanie użytkownika?
 • Czy wezwanie wysyłamy za urzędowym poświadczeniem odbioru?
 • Co w przypadku osób, które według bazy PESEL nie posiadają zameldowania?
 • Czy wezwanie, które zostaje za wycieraczką nie wystarczy?
 • Czy SYSTEmEG generuje wezwania?
 • ZPO nie dotarło. Minął czas na reklamację na poczcie. Wystawiono duplikat upomnienia. Czy należy anulować upomnienie i wystawić nowe?
 • Czy od opłaty dodatkowej nie ma odsetek?
 • Jaka jest wysokość opłaty dodatkowej?
 • Czy potwierdzenie z poczty wystarczy do wystawienia tytułu wykonawczego?
 • Co, jeśli z zobowiązanego nie można ściągnąć należności? Czy wystawiamy następne tytuły?
 • Mamy osobę, na którą jest wystawionych 50 tytułów. US nie ściągnął jeszcze ani grosza, a już mamy kolejne nieopłacone zawiadomienia za parkowanie. Co w takiej sytuacji?
 • Czy upomnienie generujemy do jednego wezwania czy zbiorczo do kilku?
 • Co z osobami, które nie mają zameldowania?
 • Czy można zobowiązanemu udostępnić na życzenie zdjęcie zaparkowanego pojazdu na etapie upomnienia, nawet jeżeli inny podmiot zarządza SPP?
 • Co w przypadku, gdy kontroler wpisze błędny numer rejestracyjny na wezwaniu?
 • Co z tzw. tablicami kolekcjonerskimi lub podrobionymi?
 • Co w przypadku, gdy firma leasingowa nie podaje danych właścicieli?
 • Czy zaznaczamy na wnioskach do CEPiK-u nr VIN?
 • Czy CEPiK wskazuje dane obecne? Czy jest możliwość zapytania o dane właściciela pojazdu z 2020 roku?
 • Jeśli kierowca składa odwołanie od opłaty dodatkowej, ponieważ nie wiedział o konieczności wykupienia opłaty parkingowej, to czy powinniśmy rozpatrywać takie odwołania?


Jakie są niezawodne sposoby na ściągnięcie należności?

 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy nie ma możliwości ściągnięcia należności z osoby, która nadal parkuje w SPP bez wnoszenia opłaty, a tytuły wykonawcze nie działają, skarbówka też nie pomaga? Czy powinno się wystawiać wezwanie na taki pojazd? Czy jest obowiązek wystawienia takiego wezwania, skoro urząd skarbowy nalicza koszty egzekucyjne z gminy? Jakie są inne możliwości?
 • Jak wygląda kwestia dochodzenia należności od firmy (spółka cywilna, jawna, osoba prowadząca działalność), która została zlikwidowana? Od kogo należy dochodzić należności? Od prezesa firmy, skoro nie ma szans na doręczenie upomnienia z powodu likwidacji? Czy należy wtedy kończyć sprawę? Jakie są inne sposoby?
 • Co można zrobić, gdy należność jest mniejsza do egzekwowania niż zryczałtowane koszty postępowania?
 • Jak zdobyć kontakt w przypadku osoby, która nie zapłaciła, gmina pozyskuje dane tej osoby z centralnej bazy kierowców, ale dane te są nieaktualne, np. osoba wyjechała?
 • Jakie są sposoby na ściągnięcie należności od obcokrajowców, gdy jest to utrudnione?
 • Egzekucja - procedura
 • Jakie są rozwiązania, gdy upomnienia są nieodbierane przez osobę?
 • Jak ustalać właścicieli pojazdów, gdy nie każdy rejestruje auta?
 • Egzekucja administracyjna należności w SPP
 • Czynności przedegzekucyjne w dochodzeniu opłat z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w SPP
 • Jak wygląda wszczęcie egzekucji?
 • Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • Skarga na czynności egzekucyjne
 • Jakie są alternatywne możliwości w przypadku kierowcy, który nie zapłacił?
 • Co w przypadku, gdy kierowca nie zgadza się z karami?
 • Co zrobić, gdy osoby nie płacą, wymyślają różne historie?
 • Czy strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do prowadzenia postępowań egzekucyjnych wobec osób, które nie dokonały opłat za postój pojazdów w SPP?
 • Jak zabezpieczyć interes gminy, gdy obowiązek zapłaty spada na samorząd? Urząd skarbowy nie jest w stanie ściągnąć należności, gdyż osoba nie podlega kodeksowi karnemu
 • Jak uniknąć egzekucji administracyjnej? - postępowanie przez urząd skarbowy, który obciąża
 • Jak wygląda procedura egzekucji należności w przypadku parkingu poza strefą, poza drogą publiczną?
 • Jak w najlepszy sposób egzekwować należności?
 • Jak egzekwować należności, jeśli to przewyższa koszty gminy?
 • Windykacja należności powstałych z tytułu dodatkowych opłat za nieuiszczenie opłaty - terminy przedawniania opłat dodatkowych, wskazywanie właścicieli pojazdów przez umowy kupna sprzedaży - kiedy uwzględniamy, że umowa jest wiarygodna? Kiedy możemy stwierdzić, że danym właścicielem jest dana osoba?
 • Windykacja tytułów wykonawczych


Jak poradzić sobie w odnalezieniu właściciela, gdy jest to utrudnione?

 • Jak powinno odbywać się pozyskiwanie danych właścicieli z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców? Co gmina musi spełnić, by ten dostęp uzyskać?
 • Jak wygląda ustalenie, gdy ktoś zmarł, nie ma tej osoby w centrali, osoby nabyły w spadku pojazd, a nie ma informacji kto jest właścicielem?
 • Kogo należy windykować, gdy w Cepiku są nieaktualne dane kierowcy, mimo że dokumenty były zgłoszone, dane są niepełne, nie ma właściciela lub właściciel się zmienił?
 • Porzucone samochody w SPP
 • Czy opłata dodatkowa w SPP za brak opłaty to kwestia dziedziczenia czy nie? Czy to jest należność związana z osobą zmarłą czy przechodzi na spadkobierców?
 • Co w przypadku, gdy leasing nie przekaże danych kierowcy?
 • Co w sytuacji, gdy w centralnej ewidencji są nieprawdziwe dane, np. osoby już dawno nie mają auta?
 • Czy Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do żądania od właściciela pojazdu wskazania komu powierzył on pojazd do kierowania lub używania w sytuacjach postoju pojazdu bez wniesionej opłaty w Strefie Płatnego Parkowania?
 • Czy strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do prowadzenia postępowania w celu ustalenia miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, który korzystał z postoju pojazdem w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesionej opłaty oraz opłaty dodatkowej?
 • Problemy dotyczące zgłaszania wierzytelności - samorządy późno dowiadują się o upadłości dłużnika, po okresie 30 dni, który jest na zgłoszenie wierzytelności a po nich jest konieczność opłacenia zryczałtowanych kosztów postępowania - płacić czy nie płacić?


Kiedy należy przyjąć reklamację i odwołanie?

 • Reklamacja - proces
 • Kiedy należy podjąć reklamacje i odwołania decyzją administracyjną, a kiedy zwykłym pismem?
 • Procedura odwoławcza od wezwania - teoretycznie prawo nie pozwala anulować takiego wezwania tylko na etapie wykonywanego tytułu wykonawczego (reklamacje), Czy trzeba czekać od uprawomocnienia się?
 • Kiedy traktować/uwzględnić reklamację, gdy ktoś kupił bilet po czasie?
 • Odwołania
 • Jakie są najlepsze rozwiązania, gdy osoby nie wiedzą, gdzie się płaci?
 • Jak postępować, gdy ktoś zgłasza reklamacje z wystawionego zawiadomienia?
 • Co należy zrobić w przypadku, jeśli ktoś składa zarzut na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego?
 • Co w przypadku, gdy ktoś żąda anulacji?
 • W jaki sposób należy rozpatrywać pisma, “zarzuty”? Jak reagować na wcześniejsze pisma?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy nie ma reklamacji?
 • Jak należy odpowiadać na pismo, jeśli ktoś składa odwołanie?


Wystawianie upomnień a wystawianie wezwań

 • Wystawianie upomnień
 • Wystawianie wezwań - postępowanie
 • Jak udokumentować wystawianie wezwań?
 • Obsługa klientów z wezwaniem


Kiedy przedawniają się należności?

 • Wygasanie opłat za parkowanie
 • Przedawnienie należności
 • Przerwanie terminu przedawnienia


Opłata parkingowa – jakie opłaty są pobierane w SPP?

 • W jaki sposób ustalać/podwyższać stawki w SPP?
 • Zmiana uchwały w sprawie stawek
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku wniesienia opłaty parkingowej
 • Powstanie obowiązku zapłaty opłaty za postój w SPP
 • Zasadnicza opłata parkingowa
 • Opłata parkingowa
 • Jakie opłaty są pobierane w SPP?
 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej
 • Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej
 • Wysokość opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego


Osoby z niepełnosprawnościami w strefach płatnego parkowania

 • Nadzór nad funkcjonowaniem SPP
 • Karta parkingowa
 • Kwestia wykupienia miejsca parkingowego w strefie (np. dla sklepów, firm)
 • Czy SPP dotyczy busów?
 • Czy SPP dotyczy osób niepełnosprawnych?
 • Czy w przypadku braku naklejki należy wystawić mandat?
 • Jakie są rozwiązania w przypadku problemu związanego z brakiem miejsc?
 • Czy osobom niepełnosprawnym w SPP należy się jakaś ulga?
 • Jakie uprawnienia w SPP mają osoby niepełnosprawne?


Dokumentacja w strefie płatnego parkowania

 • Aktualne przepisy prawa związane z funkcjonowaniem SPP
 • Regulacje prawne
 • Omówienie ustaw
 • Przepisy ustawy o drogach publicznych,
 • Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa egzekucji w administracji
 • Jakie dokumenty warto znać/mieć (pisma, ustawy, uchwały)?

Prowadzący

Beata Krentusz-Kinzel - Kierownik Referatu Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach od 2018 r. Wcześniej była Kierownikiem w Opolu. Doświadczenie zawodowe związane ze strefami płatnego parkowania posiada od 2010 r. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunek prawo

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
06 września 2024

Podobne szkolenia