Wideoszkolenie: Regulacje stanów prawnych dotyczących dróg

Jak uregulować stan prawny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne/wewnętrzne? Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73 oraz jak dokończyć komunalizację takich dróg? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców

od 439.00 zł

Warsztaty PCC POLAND skierowane do Wydziałów Nieruchomości, Drogownictwa, osób zajmujących się regulacjami stanów prawnych nieruchomości, komunalizacją dróg

Skuteczne sposoby gminy na zasiedzenie dróg publicznych!
W trakcie licznych kontroli NIK okazuje się, że duża cześć samorządów nie wypełniała prawidłowo obowiązków zarządcy na przejętych drogach także tych, które w zasadniczy sposób wpływają na właściwe utrzymanie dróg i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dokonywano bowiem wymaganego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne lub nie ujawniono w księgach wieczystych prawa własności. Nasz ekspert pokaże na przykładach, jak nie dopuścić do zaniedbania i uniknąć skarg.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Status drogi publicznej a wewnętrznej - jak ustanowić i zweryfikować stare drogi?
 • Jak dokonać wydzielenia drogi publicznej wynikającej z planu miejscowego bez odszkodowania?
 • Podział, wydzielenie działek pod inwestycję drogową
 • Odszkodowanie z tytułu nabycia gruntów wydzielonych pod drogę
 • Regulowanie stanu prawnego dróg - ZRID - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Art. 73 - dochodzenie praw
 • Zasiedzenie – kiedy gmina składa wniosek do sądu oraz kiedy wniosek składa petent. Analiza różnych przypadków

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór - uzgodnienie/porozumienie o zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości zajęte/przeznaczone pod drogi;
 • wzór umowy – odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę;
 • wzór wniosku - art. 73 o stwierdzenie nabycia drogi przez gminę;
 • wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu/spadku;
 • wzór wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 • wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu zasiedzenia;
 • wzór wniosku o wywłaszczenie

Szczegółowy program szkolenia:

Studium przypadku:

 • W jakiej ustawie jest uregulowana sprawa stanu spokojnego posiadania?
 • Nie mogę skorzystać z drogi za pośrednictwem art.73 ponieważ 90% dróg nie są publiczne, obok dróg od osób prywatnych mam kilkaset działek wydzielonych wzdłuż drogi, jakim trybem mogę skomunalizować działki przylegle na których zazwyczaj jest rów?
 • Czy sporządzenie przez geodetę opinii technicznej dotyczącej stanu nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 jest podstawą uregulowania z art. 73?
 • Jeżeli jest działka z klasyfikacją dr w całości pod drogę publiczną, ale w egib jest zapis właściciel UG, władający SP, ale bez dokumentów własności to można wnioskować do wojewody z art. 73? Czy to raczej art. 5?
 • Czy art. 5 ustęp 1 obecnie nie funkcjonuje ?
 • Czy w uzgodnieniach można wpisać że odszkodowaniem są koszty podziału i zawarcia aktu?
 • Czy jest podstawa do odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości zgodnie z art. 93 uogn (wymóg dostępu do drogi publicznej) jeżeli nieruchomość dzielona (np. Oznaczona w egib jako dz. ewid. Nr 1) posiada jedynie dostęp do nieruchomości (np. Oznaczona w egib jako dz. ewid. Nr 2) na której urządzona jest droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy. A jak sprawa wygląda w przypadku nieruchomość której urządzona jest droga posiadająca nieuregulowany stan prawny tj. gmina jest posiadaczem samoistnym nieruchomości.
 • Czy przy regulacji z art. 73 musi być księga wieczysta? Czy wystarczy uchwała o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych?
 • Oświadczenie geodety, że w ewidencji gruntów była jako droga przesłanka art. 73 ust. 1 to nieprzysługiwanie Skarbowi Państwa albo Gminie prawa własności do nieruchomości czyli nie może być księgi, bo przesłanka nie zostaje zachowana wystarczy że burmistrz złoży oświadczenie że utrzymywał tą drogę?
 • Gmina chciałaby skomunalizować działkę będącą kiedyś mieniem wiejskim (gromady) obecnie działka jest zajęta przez osobę prywatną (ogrodzona). Jest polecenie aby skomunalizować tą działkę, jak to zrobić? i jakim trybem? w księgach gromada w ewidencji gruntów osoba prywatna w ewidencji jest błędny wpis bez podstawy prawnej

1. Stan prawny nieruchomości, stan prawny drogi, droga publiczna a droga wewnętrzna, kategorie dróg i zmiany w wyniku transformacji ustrojowej!

 • Jak poprawnie uregulować stany prawne nieruchomości stanowiących drogi publiczne oraz wewnętrzne? Wyjaśnienie możliwości w procesie zasiedzenia
 • Jak przejąć drogi na własność gminy zgodnie z art. 73? Dochodzenie praw w przypadku spadkobierców
 • Skutki decyzji o podziale nieruchomości, w wyniku której zostaje wydzielona działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi: w przypadku spadków gmina chce nabyć grunt pod drogi i nie ma ujawnionych spadkobierców. Sprawy dotyczące spadkobierców, co wtedy zrobić, jak najskuteczniej i najszybciej coś takiego rozwiązać?
 • Co zrobić z nieruchomościami zajętymi pod drogi, które nie są drogami sklasyfikowanymi jako publiczne, czyli wewnętrzne, dojazdowe itp.?


2. Art. 73 przepisów wprowadzających jako podstawa prawna procedury regulacyjnej, art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – skutki wydzielenia gruntu pod drogę publiczną, problem zasiedzenia gruntu zajętego pod drogę, inwentaryzacja gruntów zajętych pod drogi, wywłaszczenia pod drogi i zwrot wywłaszczonych nieruchomości

 • Dochodzenie praw z art. 73 dróg gminnych – w przypadku spadkobierców – niejednokrotnie jest tak, że strony zaginęły, wyjechały nawet często za ocean. Jak ustalić/dochodzić, kto jest spadkobiercą?
 • Przykład: rolnik twierdzi, że skoro użytkuje grunt, to jemu się należy przez zasiedzenie. Jak to uregulować? Uregulowanie dzierżaw – wskazówki i informacje
 • Regulacja działek pod drogi, drogi wewnętrzne z wyjątkiem zasiedzenia – jak można to uregulować inaczej, niż przez zasiedzenie? Sąd podjął decyzję, że nie można tego przez zasiedzenie. Z trybu administracyjnego również nie można, jak w inny sposób?
 • Regulacja stanów prawnych pod drogi - jak usprawnić proces regulacji, gminy wysyłają do wojewody sprawę i ta ciągnie się latami; część działek jest po drogi, część na gruncie prywatnym – jak najszybciej uregulować stany pod drogi?
 • W protokole połowa dróg widnieje jako drogi gminne, w połowie przypisane do starostwa. Jednak są księgi na powiat, natomiast w ewidencji wpisana jest gmina. Jak to uregulować? Protokół sporządzony był 5 lat temu.
 • Regulacja nieruchomości pod drogami
 • Drogi wewnętrzne – zasiedzenie przez JST - są odmienne zdania, czy gmina może zasiedzieć, czy nie może? Jak sądy podchodzą do tego? Gmina nie jest właścicielem, ale są osoby, które są właścicielami i nie żyją – jak przyspieszyć procesy w tym przypadku? Jak zmusić do postępowań spadkowych?
 • Drogi publiczne – decyzje wojewody itp.
 • Drogi z art. 73 – niedoprecyzowane przepisy; załączniki do wniosku (jest teoretycznie rozpiska, jakie są potrzebne) – ale np. sporządzanie map przez geodetów – z operatem czy bez? Wydawać decyzję, czy nie; czy wojewoda powinien tylko ją wydać? Szczegółowe omówienie, co powinno być w tych załącznikach. Brak przepisów w tym zakresie, w jaki sposób można sobie z tym poradzić? Regulować to procesem sądowym, czy administracyjnie? Co by mogła zrobić gmina, żeby to uregulować?
 • Darowizny pod drogi dla gminy
 • Przejęcie dróg, sprawy zaszłe
 • Odszkodowania za przejęte grunty
 • Użytkowanie gruntów prywatnych - mieszkańcy użytkują sobie grunt jako drogę – gmina ma problem: wykupić, czy nie wykupić?
 • Zasiedzenie dróg niepublicznych – jakie możliwości ma gmina w tym zakresie?
 • Jak powinna wyglądać cała procedura zasiedzenia?
 • Zasiedzenie na Skarb Państwa od A do Z – jak ma wyglądać?
 • Zasiedzenie na wniosek do sądu, jakie dokumenty są potrzebne?
 • Zasiedzenie – sprawy w przypadkach, kiedy gmina składa wniosek do sądu oraz kiedy wniosek składa petent. Analiza różnych przypadków
 • Regulacje stanów prawnych pod drogi – przy wywłaszczeniach, które były prowadzone w latach 70? W latach 70 i brak decyzji; jak uregulować księgi wieczyste; jak przeprowadzić zasiedzenia – w przypadku gruntów, które mają na terenie innej gminy?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy część zabudowań jest na gruncie gminnym a kiedyś, w przeszłości było budowane na granicy?
 • Nieruchomości zajęte pod drogi – decyzje wydaje wojewoda i bardzo często wynikają z tego sporne sytuacje. Jak to rozwiązywać?
 • Pod drogi: Jak uregulować stan prawny lub prawo własności nieujawnione w księgach wieczystych?
 • Wypłata odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod drogi. Problemy z długotrwałym procesem ustalania wysokości odszkodowań i ich wypłaty
 • Podjęcie skutecznych działań w celu uregulowania stanu prawnego i ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Gminy w stosunku do pozostałych działek zajętych pod drogi gminne
 • Jak uregulować stan prawny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które uzyskały status dróg publicznych po 1999 r., w stosunku do których nie można ustalić poprzednich właścicieli?
 • Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji gruntów zajętych pod drogi gminne zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i uregulowaniami wewnętrznymi
 • Jak poprawnie przeprowadzić inwentaryzację gruntów zajętych pod drogi gminne? Zastosowanie przy przeprowadzaniu inwentaryzacji gruntów pod drogami właściwej metody


3. Poszerzanie dróg – możliwe procedury, korzystanie z dróg wewnętrznych i zarządzanie gruntami zajętymi pod drogi wewnętrzne

 • Poszerzanie dróg
 • Bezumowne użytkowanie z terenów, kiedy rolnicy zajmują drogi pod uprawy co wtedy zrobić?
 • Przykłady prawidłowego rozwiązania spraw zasiedzeniowych – jest ich coraz więcej i w gminie ciężko sobie z tym poradzić. Zasiedzenie udziału w nieruchomości
 • Analiza wybranych przepisów ustawy o drogach publicznych – zadania zarządców (zarządów) dróg w zakresie rozbudowy, poszerzania dróg


Prowadzący

Adam Kasprzyk – główny specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, pracownik samorządowy z 14-letnim doświadczeniem. W pracy zawodowej na co dzień zajmuje się problematyką nieruchomości samorządowych, w tym również gruntów zajętych pod drogi publiczne i wewnętrzne. Autor publikacji m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami. Doktor nauk prawnych, wykładowca i Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniej w Sandomierzu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
06 października 2022

Podobne szkolenia