Wideoszkolenie: Nadzór nad SKP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i wydawanie uprawnień diagnostycznych. Co powinien uwzględniać protokół z kontroli? Czy osoba samozatrudniona może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do wykonywania badań technicznych? Kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności diagnostę, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów komunikacji w starostwach i urzędach miast, osób zajmujących się na terenie powiatu nadzorem przedsiębiorców w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

Jakie wykształcenie może być akceptowane do wydania uprawnień dla diagnosty?
Podczas naszego szkolenia prelegent omówi istotne kwestie dotyczące nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, praktyki i wykształcenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty, cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych, czy protokołu z kontroli. Zwróci uwagę na temat zmian konstrukcyjnych w pojazdach, naruszeń na stacji kontroli pojazdów oraz możliwych zmian w przepisach. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda aktualna sytuacja ze zmianami? Jaki jest planowany podział obowiązków pomiędzy organami po zmianach przepisów?
 • Czy brać pod uwagę kolejność - wykształcenie, praktyka przy wydawaniu uprawnień dla diagnosty, ponieważ niektóre urzędy nie przyjmują wniosków, gdzie najpierw była praktyka, a później wykształcenie?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące anonimowego zgłoszenia o pojawianiu się naruszeń w stacji kontroli pojazdów?
 • Czy diagnosta może zaakceptować zmiany konstrukcyjne pojazdów z ciągników siodłowych na pojazdy specjalne w trakcie przeprowadzania badania technicznego?
 • Co zrobić, jeśli na stacji kontroli pojazdów jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?
 • Czy diagnosta, który stara się ponownie o uprawnienia do wykonywania badań technicznych, musi od nowa zdobywać kwalifikacje?
 • Jakie szkoły branżowe można akceptować wydając uprawnienia do wykonywania badań technicznych? Co oznacza wykształcenie średnie techniczne?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór protokołu z kontroli SKP

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy kandydat posiadający świadectwo ukończenia szkoły policealnej wraz z dyplomem w zawodzie technik informatyk, prowadzący własną działalność gospodarczą „usługi wulkanizacyjno-mechaniczne” może uzyskać uprawnienia diagnosty?
 • Co w przypadku, gdy diagnosta zrzeknie się uprawnień w trakcie postępowania dotyczącego ich cofnięcia?
 • Czy w trakcie kontroli stacji diagnostycznej zawsze trzeba poczekać, aż pojawi się jakiś pojazd na badaniu technicznym?
 • W trakcie kontroli właściciel w mówi, że ma nowy analizator spalin. Czy sprawdzamy jego legalizację? Czy musi wyjaśnić, dlaczego jest nowy?
 • Czy diagnosta ma obowiązek wykonania pomiaru zadymienia spalin?
 • Czy można honorować wykształcenie średnie techniczne mechanika samochodowego oraz praktykę samochodową w warsztacie samochodowym zdobytym na Ukrainie?
 • Czy w ramach kontroli SKP powinny być sprawdzane aktualne szkolenia BHP diagnostów i właścicieli?
 • Czy za przeprowadzone badanie techniczne ciągnika rolniczego powyżej 3,5 t na podstawowej stacji kontroli pojazdów powinny być cofnięte uprawnienia?
 • Czy w protokole powinna być zamieszczona informacja dot. sprawdzenia przedsiębiorcy w CEIDG lub KRS oraz jego niekaralność w KRK? Czy odpisy z rejestrów należy załączyć do protokołu?
 • Na jakiej podstawie i w jakim celu sprawdzamy niekaralność diagnostów?
 • Co w przypadku, gdy SKP jest prowadzona przez spółkę cywilną i jeden ze wspólników ma zawieszoną działalność gospodarczą?
 • Czy wykreślając z rejestru SKP należy wydać decyzję?
 • Czy osoba kontrolująca, która posiada 3 lata doświadczenia będzie musiała mieć uprawnienia diagnosty?
 • Podczas okresowej kontroli okazało się, że decyzja TDT straciła ważność kilka miesięcy wcześniej. Co z SKP? Co z przeprowadzonymi badanami?
 • Czy wykaz sprzętu sporządza się w dwóch egzemplarzach?
 • Co w sytuacji, gdy kontrolę przeprowadzamy 30 września, a wypis z KRK jest na dzień 20 września? Czy można przeprowadzić kontrolę później niż data wypisu z KRK?
 • Mamy złożony wniosek o wypis z rejestru karnego, ale w przypadku pewnego przedsiębiorcy wydaje go ministerstwo sprawiedliwości. Nie przesłali go jeszcze, a termin kontroli nastąpił. Kontrola miała miejsce w trakcie uzyskiwania wypisu. Co w takiej sytuacji?

2. Wykształcenie osób wnioskujących o uprawnienia do wykonywania badań technicznych – jakie szkoły mogą być akceptowane do wydania uprawnień?

 • Jakie warunki koniecznie musi spełnić osoba, która chce uzyskać uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Jak powinno się prawidłowo interpretować przepisy odnośnie wymaganego wykształcenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostyczne?
 • Jakie wykształcenie może być akceptowane do wydania uprawnień dla diagnosty?
 • Co powinno być uznawane za wykształcenie techniczne, aby móc wydać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy brać pod uwagę kolejność - wykształcenie, praktyka przy wydawaniu uprawnień dla diagnosty, ponieważ niektóre urzędy nie przyjmują wniosków, gdzie najpierw była praktyka, a później wykształcenie?
 • Jakie wykształcenie powinna mieć osoba starająca się o uprawnienia diagnosty? Czy można wydać uprawnienia dla osoby np. po technikum żywieniowym, jeśli w przepisach jest wspomniane, że diagnostą może zostać osoba, która posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa?
 • Czy szkoły policealne można zaliczyć do szkół technicznych podczas wydawania uprawnień diagnostom?
 • Co oznacza wykształcenie średnie techniczne?
 • Jaki dokument potwierdza wykształcenie średnie techniczne?
 • Czy w każdym przypadku data zakończenia kształcenia się osoby wnioskującej o zdobycie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych powinna być przed datą odbycia jego praktyki?
 • Jakie szkoły branżowe można akceptować wydając uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Jakie szkoły nie mogą być akceptowane jako wykształcenie osoby wnioskującej o uprawnienia do wykonywania badań technicznych?

3. Praktyka osób starających się o uprawnienia diagnosty – czy okres stażu można zaliczać przed wykształceniem? Czy akceptować praktykę osób będących na własnej działalności?

 • Czy osoba, która nie posiada doświadczenia, ale odbyła praktyki w trakcie nauki w szkole zawodowej może dostać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy naukę zawodu można traktować jako odbycie praktyki?
 • Jak prawidłowo zaliczać okres stażu w trakcie wydawania uprawnień diagnostycznych - przed czy po nauce?
 • Czy kandydat może mieć odbytą praktykę przed rozpoczęciem wykształcenia?
 • Jakie dokumenty dotyczące form zatrudnienia lub praktyki powinny być uznawane dla osób chcących zostać diagnostami?
 • Na podstawie jakich dokumentów powinna być udokumentowana praktyka w stacji kontroli pojazdów?
 • Jakie dokumenty potwierdzające praktykę osoby ubiegającej się o uprawnienia są właściwe?
 • Czy praktyka osoby, która stara się o uprawnienia diagnostyczne powinna odbywać się tylko w zakładzie, który kompleksowo zapewnia badanie pojazdu?
 • W jakim wymiarze pracy powinna się odbywać praktyka osób starających się o uprawnienia diagnostyczne? Czy powinien być to pełny etat?
 • Czy osoba, która posiada swój warsztat i odbywa praktykę w tym warsztacie, może uzyskać uprawnienia diagnostyczne?
 • Czy jest możliwość, aby praktyka, która jest obowiązkowa do wydania uprawnień dla diagnostów odbyła się w zakresie własnej działalności?
 • Czy osoba samozatrudniona może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do wykonywania badań technicznych, jeżeli spełniła warunki, które są określone w przepisach?
 • Czy osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą może to mieć uznane za praktykę wymaganą do uzyskania uprawnień diagnostycznych?
 • Czy można akceptować praktykę osób będących na własnej działalności?
 • Czy samozatrudnienie może stanowić realizację przesłanki o praktykach w SKP?
 • Czy praktykę osoby na stanowisku kierowca mechanik można uznać za wystarczającą do wystawienia uprawnień diagnostycznych?
 • Czy osoba, która pracuje jako kierowca mechanik, pracuje na stanowisku naprawczym?
 • Czy praktyka może być uznana, jeśli osoba w danym miejscu jest na umowie o pracę?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem doświadczenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostyczne?

4. Cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych – jak powinien przebiegać ten proces?

 • Kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności diagnostę w przypadku wykrycia podczas kontroli występowania nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych?
 • W jakim zakresie starosta powinien cofać uprawnienia diagnosty? Czy w ramach kontroli, czy dopiero po wyroku sądowym?
 • Jak powinien przebiegać proces cofania uprawnień diagnoście?
 • Za co natychmiast powinny być cofane uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Komu należy przekazać informację na temat tego, że diagnoście mają być zabrane uprawnienia do wykonywania badań technicznych, jeśli nie jest znana właściwość miejscowa danej osoby?
 • Dlaczego w przypadku diagnostów nie ma w przepisach stopniowania kar?
 • Czy starosta może na podstawie prawomocnego wyroku sądu wykreślić z ewidencji diagnostę, który przeprowadził badanie techniczne pojazdu niezgodnie z procesem przeprowadzania badań i są na to dowody? Czy musi zostać zlecona dodatkowa kontrola z ramienia starostwa i dopiero po niej zostaną zabrane uprawnienia?
 • Jak postępować w przypadku, gdy z prokuratury przychodzi pismo dotyczące diagnosty, a cofnięcie uprawnień nie jest możliwe bez kontroli ze strony starostwa? Co można zrobić w takim wypadku, aby uniknąć sytuacji, że diagnosta odwoła się po cofnięciu uprawnień i urząd będzie zobowiązany do zapłacenia odszkodowania?

5. Ponowne wydawanie uprawnień dla diagnosty – czy należy od nowa podchodzić do egzaminu kwalifikacyjnego?

 • Jak powinno przebiegać ponowne wydawanie uprawnień dla diagnosty?
 • Co w sytuacji powrotu diagnosty, któremu wcześniej na pewien okres zostały zabrane uprawnienia? Czy odzyskuje je z powrotem, czy musi od nowa podchodzić do egzaminu kwalifikacyjnego?
 • Czy diagnosta, który ponownie stara się o uprawnienia do wykonywania badań technicznych, musi od nowa zdobywać kwalifikacje?

6. Kontrola przeprowadzania badań technicznych – jaki zakres powinna obejmować?

 • Jak powinien przebiegać proces powiadamiania przedsiębiorcy o kontroli?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona kontrola?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli przeprowadzania badań technicznych przez diagnostę?
 • Jak szczegółowy zakres kontroli powinno obejmować sprawdzanie SKP?
 • Co w szczególności powinno być przedmiotem nadzoru w stacji kontroli pojazdów?
 • Jak nadzorować rzeczywistą pracę stacji kontroli pojazdów, jeśli nie można dokonać kontroli bez uprzedzenia?
 • W jaki sposób uniknąć sytuacji, w której po dwutygodniowym uprzedzeniu SKP o planowanej kontroli, w momencie gdy urzędnik przyjeżdża na stację, nie ma na niej żadnych pojazdów?
 • Jak powinno wyglądać ściślejsze egzekwowanie przez organy nadzoru nad SKP konieczności umieszczania adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem lub alternatywnie innymi źródłami zasilania w DR?
 • Jaki zakres obejmuje dodatkowe badanie techniczne związane z istotną szkodą wpisywaną przez ubezpieczyciela?

7. Kontrola urządzeń znajdujących się na stacji kontroli pojazdów – postępowanie w przypadku braku legalizacji. Co zrobić, kiedy na stacji jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?

 • Jak osoba nadzorująca SKP ma sprawdzić, czy urządzenia znajdujące się na stacji są zgodne z urządzeniami, które były podczas poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych przez TDT, jeśli wysyłają oni jedynie samo poświadczenie bez załącznika, który stanowił jego wydanie?
 • Jak postąpić, gdy stacja kontroli pojazdów nie zgłosiła wymiany urządzenia i podczas kontroli jakości wykonywanych badań technicznych okazuje się, że SKP nie posiada urządzenia z konkretnym numerem, tylko np. inny analizator spalin?
 • Co zrobić, jeśli na stacji jest urządzenie o innym numerze niż powinno być?
 • Co powinien obejmować zakres kontroli urządzeń przeprowadzanej przez osobę ze starostwa?
 • Jak osoba nadzorująca SKP powinna kontrolować urządzenia znajdujące się na stacji?
 • W jakim stopniu podczas kontroli urzędnik może ingerować w wyniki badań technicznych, jeśli chodzi o np. pomiar zadymienia spalin i analizę spalin?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli urządzeń w SKP?
 • Jak urzędnik ma sprawdzić urządzenia znajdujące się na stacji kontroli pojazdów, jeśli nie ma wiedzy na temat ich prawidłowego funkcjonowania i szkoleń z tego zakresu?
 • W jakim terminie powinny być legalizowane urządzenia?
 • Czy należy od razu żądać uzupełnienia do protokołu, w momencie gdy podczas kontroli okaże się, że na stacji kontroli pojazdów skończyła się legalizacja analizatora spalin lub manometru?
 • Jak postępować, gdy podczas kontroli okaże się, że była przerwa w legalizacji manometru lub analizatora spalin? Co organ nadzoru powinien zrobić w takim wypadku?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy urządzenie znajdujące się na stacji kontroli pojazdów jest niezalegalizowane od pół roku?

8. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez diagnostów – czy należy weryfikować każdy dokument?

 • Jakich dokumentów do przedstawienia wymagać od diagnosty podczas kontroli SKP?
 • Jak szczegółowo należy sprawdzać dokumentację, którą sporządza diagnosta?
 • Czy należy dokładnie weryfikować każde zaświadczenie, które wystawia diagnosta?
 • Jak dużo świadczeń należy sprawdzić podczas kontroli?
 • Czy należy porównywać dokumenty, które wystawił diagnosta, z tymi, które są wprowadzone do systemu CEPiK?
 • Czy weryfikować wszystkie daty, które diagnosta wprowadza do systemu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy diagnosta pomylił się w dacie? Czy należy dokonać korekty, czy zabrać uprawnienia do wykonywania badań technicznych?
 • Co zrobić, gdy diagnosta źle naniósł dane do dowodu rejestracyjnego np. wpisał dwa lata, a badania techniczne mogą być ważne przez rok?

9. Protokół z kontroli SKP – jakie dokumenty powinny być dołączone? Co powinien uwzględniać?

 • Jak powinien wyglądać protokół kontroli? Co powinno być w nim zawarte?
 • Co powinno znajdować się w protokole kontroli SKP?
 • Co powinien uwzględniać protokół z kontroli SKP?
 • Czy w protokole kontroli powinny być wyszczególnione wszystkie urządzenia znajdujące się na stacji kontroli pojazdów?
 • Jak powinien wyglądać protokół kontroli SKP, aby kontrola nie trwała 5 h, ale żeby zostały zweryfikowane wszystkie konieczne elementy?
 • Jakie dokumenty należy dołączać do protokołu z kontroli?
 • Jakie dokumenty dołączać do protokołu, aby nie zbierać niepotrzebnych rzeczy?

10. Zmiany konstrukcyjne w pojazdach – jak powinno wyglądać badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych?

 • Kiedy diagnosta jest w stanie stwierdzić, czy pojazd jest konstrukcyjnie przeznaczony do posiadania małych tablic?
 • Czy diagnosta może zaakceptować zmiany konstrukcyjne pojazdów z ciągników siodłowych na pojazdy specjalne w trakcie przeprowadzania badania technicznego?
 • Jak powinno wyglądać badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych z pojazdu osobowego na ciężarowe?
 • Jak interpretować przepisy z art. 66 ust. 4b o ruchu drogowym dotyczące zasad postępowania w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w pojazdach?

11. Naruszenia na stacji kontroli pojazdów – postępowanie w przypadku zgłoszenia błędów w pracy diagnosty

 • Czy zawsze należy przeprowadzać kontrolę doraźną, gdy do urzędu przychodzi anonim i zgłasza, że na stacji kontroli pojazdów są wykonywane badania techniczne bez pojazdu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dochodzi do zgłoszenia, że pojazdy nie przyjeżdżają na stację, a badania są wykonywane? Jak starostwo może to zweryfikować, nie mając narzędzi śledczych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie dotyczące anonimowego zgłoszenia o pojawianiu się jakichś naruszeń w stacji kontroli pojazdów, aby nie naruszyć prawa przedsiębiorców i nie zostać posądzonym o utrudnianie pracy na rynku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba kupiła pojazd i okazuje się, że auto nie powinno przejść badania technicznego rok temu, a przeszło? Jak zweryfikować, czy taki pojazd był na stacji diagnostycznej, jeśli nie ma na to dokumentów?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać postępowanie, w momencie gdy ktoś zgłasza do jednostki nadzorującej diagnostów, że jakiś diagnosta popełnił błąd?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy stacja kontroli pojazdów pracowała w trybie awaryjnym trzy dni i po skończeniu tego czasu starostwo nie wyraża zgody na kontynuowanie pracy, a oni zaczynają dalej działać?
 • Czy w momencie gdy dojdzie do rażącego naruszenia, to natychmiast należy zamknąć stację diagnostyczną?
 • Czy od razu zamykać stację kontroli pojazdów, gdy podczas kontroli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, co spowoduje, że powiat zostanie bez SKP?

12. Aspekty prawne – zatrudnianie diagnostów. Czy kontrola stacji diagnostycznej powinna odbywać się raz w roku kalendarzowym, czy rok od poprzedniej kontroli?

 • Czy diagnosta, który nie ma pełnych uprawnień, ponieważ był dopuszczony do pracy przed zmianą przepisów, może pracować na okręgowej stacji kontroli pojazdów, która ma pełny zakres, a także w sytuacji, gdy w czasie jego pracy nie ma innego diagnosty?10Jakie mogą być podstawy do wykreślenia z rejestru przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów?
 • Czy dwie spółki, które połączyły się w jedną, należy traktować jako nowy podmiot gospodarczy?
 • Czy w przypadku, gdy SKP jest prowadzone przez spółkę cywilną i jeden ze wspólników jest ukarany prawomocnym wyrokiem sądu, to stacja musi zostać zamknięta? Czy wystarczy, że zmieni nazwę i wspólnika nie będzie w nazwie?
 • Czy w przypadku diagnostów można stosować gradację kar?
 • Ile razy w ciągu roku powinno się kontrolować SKP, bo w ustawie jest, że ,,przynajmniej” raz w roku kontrola?
 • Czy kontrola stacji diagnostycznej powinna odbywać się raz w roku kalendarzowym, czy rok od poprzedniej kontroli?
 • Czy otwierając stację kontroli pojazdów należy zatrudnić przynajmniej dwóch diagnostów?
 • Czy powinno się sprawdzać dokumentację potwierdzającą zatrudnienie diagnostów na danej stacji kontroli pojazdów?
 • Czy diagnosta może żądać od Wydziału Komunikacji wydania tymczasowych tablic rejestracyjnych dla zarejestrowanego pojazdu w przypadku wydania decyzji o nabyciu nowego numeru nadwozia/ramy w pojeździe?
 • Czy we wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, w przypadku stacji okręgowej, jest konieczność wpisywania, że stacja okręgowa jest upoważniona do nadawania cech identyfikacyjnych, czy należy zostawiać puste pole?
 • Jak prawidłowo powinny być sporządzane zalecenia pokontrolne dla stacji kontroli pojazdów?
 • Kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w momencie, gdy kontrola stacji diagnostycznej odbyła się przed południem, a na popołudniowej zmianie przyjeżdża osoba z ledwo działającym autem i diagnosta podbija mu badanie techniczne?
 • Jak się zabezpieczyć, aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności, w przypadku sytuacji, w których na kontroli wszystko było w porządku, a później okazuje się, że diagnosta otrzymuje korzyści majątkowe za podbijanie badań technicznych?
 • Co jest sprawdzane u urzędników zajmujących się nadzorem nad SKP podczas kontroli z NIK?
 • Jakie są wymagania wobec przedsiębiorcy wnioskującego o wpis do rejestru działalności regulowanej?

13. Zmiany w prawie – aktualna sytuacja, planowany podział obowiązków pomiędzy organami

 • Jakie są proponowane zmiany przepisów odnośnie SKP? Kiedy można się spodziewać, że wejdą w życie?
 • Jak wygląda aktualna sytuacja ze zmianami, które miały zostać wprowadzone? Kiedy można się spodziewać tych zmian?
 • Czy uprawnienia diagnostyczne będą wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny?
 • Kiedy TDT przejmie nadzór nad stacjami kontroli pojazdów?
 • Kiedy podniesiona zostanie cena za badania techniczne?
 • Czy TDT mają wnioski, aby wyznaczyć służbę techniczną?
 • Jaki jest planowany podział obowiązków pomiędzy organami po zmianach przepisów?

Prowadzący

Krzysztof Piekarski - jest technikiem i inżynierem, od 30 lat pracuje w administracji, w tym 20 latna stanowisku dyrektora Wydziału Komunikacji i transportu w Starostwie Powiatowym w Chojnicach w bezpośrednim nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów. Wieloletni praktyk z dużym doświadczeniem zawodowym. Były członek komisji rządu, samorządu, PWPW oraz wykonawców przy Ministerstwie Transportu w dziedzinie wdrażania CEPiK. Absolwent technikum leśnego w Tucholi. Zajmuje się również pracą w administracji specjalnej Lasów Państwowych, pracą w terenowej administracji rządowej - Urząd Rejonowy w Chojnicach nadzór w imieniu Kierownika Urzędu Rejonowego nad lasami niepaństwowymi oraz pracą w powiecie chojnickim także w zakresie kontroli nad zadaniami powierzonymi - nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
19 lipca 2024
od 549.00
19 grudnia 2024

Podobne szkolenia