Wideoszkolenie: Lokalizacja zjazdów

Czy można wykonać dwa zjazdy do jednej działki? Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru? Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji? Czy na budowę zjazdu wymagany jest zawsze projekt? Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych? Czy zjazd traktować jako część drogi? Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu? Jaką szerokość zjazdu można maksymalnie wpisać w decyzji na zjazd po zmianie przepisów?


Warsztaty skierowane do osób zajmujących się lokalizacją zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych, a także zajęciem pasa drogowego

Jak wygląda procedura naliczania kar w przypadku zjazdów?
Szkolenie w swoim zakresie będzie obejmowało omówienie obowiązujących przepisów, omówienie wzorów dokumentów, wzorów rysunków technicznych, przykłady praktyczne przy postepowaniu w sprawie zjazdów oraz procedury naliczania ewentualnych kar. Dodatkowo zostaną omówione kwestie zmian organizacji ruchu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia? Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?
 • Co w przypadku, gdy na planie zagospodarowania działki zaprojektowano budynki i przeznaczono część działki pod teren dróg publicznych zgodnie z MPZP i złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na projektowany teren przeznaczony w MPZP na drogi publiczne? Czy można wymagać od inwestora w pierwszej kolejności na wydzielenie terenu przeznaczonego pod drogę, a następnie uzgodnić zjazd z nowo powstałej drogi publicznej?
 • Inwestor ma warunki zabudowy na dostęp do drogi powiatowej. Działka ma dostęp do drogi gminnej publicznej. Czy zarządca drogi powiatowej może wydać decyzję na lokalizację zjazdu od drogi niższej kategorii?
 • Jak zmusić właściciela zjazdu, żeby posprzątał jezdnię, ponieważ w trakcie ulewy z jego posesji spływa muł i szlam na drogę publiczną?
 • Czy projekt zjazdu musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia drogowe?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zjazdy, ale nie wykonał tego i nie wybudował zjazdu, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Jak powinna przebiegać procedura w przypadku nielegalnie wykonanego zjazdu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego zgodnie z nowym rozporządzeniem
 • Przykłady wzorów rysunków technicznych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co z opłatami, które trzeba ponieść przy zjeździe publicznym?
 • Co w przypadku, gdy wniosek o lokalizację zjazdy dotyczy miejsc postojowych bezpośrednio przylegających do jezdni?
 • Czy gmina ma wystąpić z wnioskiem o lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej do drogi powiatowej, żeby mieć dostęp do drogi publicznej?
 • Co w przypadku, gdy wniosek dotyczy zjazdu do nieistniejącej już drogi, jeżeli w MPZP jest to teren przeznaczony pod drogę?
 • Na czyj koszt jest usunięcie drzewa w miejscu, w którym inwestor zlokalizował zjazd, jeżeli drzewo znajduje się w pasie drogowym?
 • Co, jeżeli inwestor nie chce usnąć drzewa i odwołał się od tego zapisu w decyzji?
 • Czy osoba, która opracowuje projekt zjazdu musi posiadać uprawnienia?
 • Co w przypadku, gdy nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, a tylko jeden wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu?
 • Co, jeżeli drugi współwłaściciel nie zgadza się na zjazd?
 • Co ze zjazdem na cele rolne?
 • Czy o lokalizację zjazdu może wystąpić wyłącznie właściciel nieruchomości?
 • Czy inwestor musi dołączyć do wniosku oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością?
 • Czy projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu musi zostać złożony do zatwierdzenia przez inwestora?
 • Ile czasu czekać na wydanie decyzji po wysłaniu powiadomienia stronie?
 • Właściciel zjazdu wystąpił o protokół odbioru zjazdu. Nie było opłaty za zajęcie pasa drogowego, ponieważ zjazd został wykonany podczas przebudowy drogi. Co w takiej sytuacji?
 • Czy termin na wykonanie zjazdu może być krótszy niż 3 lata?
 • Czy w decyzji zawieramy informację o czasie użytkowania zjazdów tymczasowych?
 • Co w sytuacji, gdy inwestor wybuduje zjazd, a zarządca go nie odbierze?
 • Czy w przypadku zabrudzenia na drogach wewnętrznych możemy zwrócić się do policji?
 • Co w przypadku, gdy inwestor posiada obok siebie dwie wąskie działki i składa wniosek na lokalizację jednego zjazdu po środku do dwóch działek, aby obie je skomunikować? Czy zarządca może wydać na to zgodę?
 • Czy należy wymagać zgłoszenia wodnoprawnego przed zajęciem pasa drogowego na budowę zjazdu?
 • Co, jeżeli została wydana decyzja na lokalizację zjazdu, a zmienił się właściciel nieruchomości? Czy należy uchylić decyzję wydaną na poprzedniego właściciela?
 • Czy przy wydawaniu decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym można zastosować przeniesienie, jeżeli zmienia się właściciel urządzenia?
 • Czy w decyzji każdy zwykły zjazd jest zjazdem dwukierunkowym? Czy konieczne jest podawanie warunków możliwości minięcia się pojazdów z zachowaniem bezpiecznej odległości między nimi?
 • Czy zjazd do posesji należy traktować jako dwukierunkowy? Czy wymagać przejezdności?
 • Czy dla przejezdności warunkowej na zjeździe do domu jednorodzinnego należy wystąpić o opinię do organu zarządzającego ruchem?
 • Jeżeli droga nie posiada chodnika, a w ogrodzeniu jest furtka i brama wjazdowa, to czy zjazd powinien być wykonany na szerokość furtki i bramy?
 • Czy są przepisy mówiące o odległości zjazdu od skrzyżowania?
 • Czy zarządca drogi wydaje uzgodnienie obsługi komunikacyjnej dla danej działki, na której planowana jest inwestycja do drogi publicznej gminnej?
 • Czy o uzgodnienie obsługi komunikacyjnej może wystąpić kupujący?
 • Inwestor ma zjazd do działki publicznej gminnej i wystąpił o lokalizację zjazdu do drogi powiatowej przez zjazd do drogi gminnej. Czy oznacza to przebudowę skrzyżowania?
 • Kiedy jest zjazd jednokierunkowy, a kiedy dwukierunkowy?
 • Jeżeli działka sąsiaduje z drogą gminną i powiatową, to czy właściciel działki powinien wystąpić o lokalizację zjazdu do drogi gminnej czy powiatowej?


1. Jakie przepisy aktualnie regulują problematykę zjazdu?

2. Jakie są rodzaje zjazdów?

 • Jak określać parametry zjazdów w związku z likwidacją zjazdu indywidualnego i publicznego?
 • Co to jest korona zjazdu?
 • Czy można stosować stare parametry w decyzji na lokalizację zjazdu, jak dla indywidualnego lub publicznego?
 • Czy można stosować stare parametry z poprzedniego rozporządzenia, zachowując nazewnictwo zjazdu nowego rozporządzenia? Czy gminy wydają tylko decyzje na zjazdy zwykłe?


3. Do czego służą i jak wykorzystać wytyczne do projektowania zjazdów?

 • Czy w nowych wytycznych, rekomendowanych pozostały te same wymiary, co do zjazdu indywidualnego?


4. Ile może być zjazdów do jednej działki?

 • Czy można wykonać dwa zjazdy do jednej działki?
 • Wnioskodawca złożył wniosek o lokalizację dwóch zjazdów do swojej nieruchomości, składającej się z dwóch przyległych działek. Chce wykonać po jednym zjeździe do każdej działki? Wydajemy jedną decyzję czy dwie osobne?
 • Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu, jeżeli osoba chce mieć zjazd w innym miejscu niż w tym, w którym teraz się znajduje?
 • Co w przypadku, gdy na planie zagospodarowania działki zaprojektowano budynki i przeznaczono część działki pod teren dróg publicznych zgodnie z MPZP i złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu na projektowany teren przeznaczony w MPZP na drogi publiczne? Czy można wymagać od inwestora w pierwszej kolejności na wydzielenie terenu przeznaczonego pod drogę, a następnie uzgodnić zjazd z nowo powstałej drogi publicznej?
 • Co wydać przy braku bezpośredniego połączenia działki inwestora z drogą?


5. Co powinien zawierać wniosek o lokalizację lub przebudowę zjazdu?

 • Czy istnieje nowy wzór wniosku o lokalizację/przebudowę zjazdu zwykłego, zgodnie z nowym rozporządzeniem?
 • Czy lokalizacja zjazdu musi być naniesiona na mapę przez projektanta?
 • Czy wszyscy współwłaściciele działki muszą podpisać wniosek na lokalizację/przebudowę zjazdu na drogę powiatową/gminną?
 • Czy wnioski odnośnie zjazdów, zamieszczone na stronie gminy, mają być tylko na zjazdy zwykłe czy też awaryjne i techniczne?
 • Czy wnioski na zjazd mają zawierać lokalizację i przebudowę zjazdu do wyboru?
 • Inwestor ma warunki zabudowy na dostęp do drogi powiatowej. Działka ma dostęp do drogi gminnej publicznej. Czy zarządca drogi powiatowej może wydać decyzję na lokalizację zjazdu od drogi niższej kategorii?
 • Wystąpiono do nas z wnioskiem o zezwolenie na lokalizację zjazdu. Nie jest to działka wnioskującego, ale jest on wpisany w akcie notarialnym jako użytkownik wieczysty. Czy wystarczające jest to, że dołączy do wniosku akt notarialny? Czy musi być to wniosek złożony przez właściciela?


6. Co powinna zawierać decyzja na lokalizację lub przebudowę zjazdu?

 • Jak wykonać przebudowę zjazdu, jeżeli nie ma decyzji na lokalizację, a stary zjazd istnieje w terenie bez decyzji?
 • Czy w decyzji na zjazd na rowie podajemy średnicę rury umieszczonej pod zjazdem? Czy jest to na etapie zgłoszenia wodnoprawnego?
 • Czy w decyzji na lokalizację zjazdu można zawrzeć zapis, że zjazd zostanie odebrany po jego wykonaniu, po przedłożeniu geodezyjnej inwentaryzacji, czyli naniesieniu przez geodetę na mapę nowego zjazdu i przedłożeniu tego do wydziału geodezji?
 • Czy w przypadku kilku właścicieli działki decyzję na lokalizację zjazdu wysyłamy do każdego z właścicieli czy tylko do wnioskodawcy?
 • Czy w przypadku zjazdów stosujemy zawiadomienia przed wydaniem decyzji?
 • Czy można zrobić terminową decyzję na lokalizację zjazdu?


7. Ile jest ważna decyzja na lokalizację zjazdu?

 • Czy pozwolenia na lokalizację dla budowy zjazdu w połączeniu z drogą wewnętrzną jest ważne 3 lata?
 • W 2010 roku została wydana decyzja na zjazd. Zjazd nie został wybudowany, mimo wybudowania budynku mieszkalnego (na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę). Czy w tej chwili (2022 rok) możemy stwierdzić nieważność/wygaśnięcie decyzji?
 • Co w przypadku, gdy wydana decyzja na lokalizację zjazdu utraciła ważność a inwestor wystąpił o przedłużenie jej tuż po utracie przez nią ważności?
 • Ważność decyzji na lokalizację zjazdu to 3 lata. Jeżeli ktoś uzyska pozwolenie na budowę, to czy automatycznie zostaje mu przedłużona ważność decyzji?


8. Kto buduje i utrzymuje zjazd?

 • Jak zmusić właściciela zjazdu, żeby posprzątał jezdnię, ponieważ w trakcie ulewy z jego posesji spływa muł i szlam na drogę publiczną?
 • Jeżeli inwestor wykona zjazd na podstawie wydanej decyzji, a nie uzyska protokołu odbioru w okresie obowiązywania tej decyzji, to czy taki zjazd należy traktować jako wykonany bez zezwolenia?
 • Co w przypadku, gdy zatkany przepust blokuje przepływ wód w rowie przydrożnym podczas intensywnych opadów deszczu, co powoduje uszkodzenie drogi.
 • Czy w tym przypadku mamy prawo rozebrać zjazd jako zarządca? Jak wyglądałaby jego ewentualna odbudowa?
 • Czy można nałożyć na właściciela działki obowiązek wyremontowania zjazdu stwierdzając zły stan techniczny wraz zniszczonym przepustem pod nim?


9. Czy zjazd wymaga projektu budowlanego lub technicznego?

 • Czy na budowę zjazdu wymagany jest zawsze projekt?
 • Czy projekt zjazdu musi być wykonany przez projektanta mającego uprawnienia drogowe?
 • Czy na zjazd na drogę wewnętrzną mamy obowiązek wymagać projektu zjazdu?
 • Czy zwykłym pismem akceptujemy wydaną decyzję na lokalizację zjazdu i przedstawienie projektu przez stronę?
 • Czy wymagany jest projekt budowlany lub techniczny zjazdu w przypadku budowy zjazdu na drogę powiatową?
 • Czy konieczność wykonania przez projektanta projektu technicznego zjazdu wynika z przepisów?
 • Czy można wymagać projektu zjazdu z dróg wewnętrznych?


10. Czy zjazd wymaga pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego?

 • Czy na zjazd potrzebne jest zgłoszenie do Wód Polskich?


11. Czy na budowę zjazdu wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

 • Czy zjazd traktować jako część drogi?
 • Czy powinno nastąpić zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu?
 • Czy mamy obowiązek pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego na drodze wewnętrznej na wykonanie zjazdu? Według właściciela zjazd nie naruszy w ogóle naszej działki i będzie przejezdność.
 • Czy odbiór pasa drogowego po wybudowaniu zjazdu jest z datą następnego dnia?
 • Czy do wniosku o zajęcie pasa na wykonanie zjazdu należy wymagać od wnioskodawcy zgłoszenia wodnoprawnego w związku z tym, że umieszcza przepust w rowie przydrożnym?
 • Co w przypadku, gdy ktoś wystąpił o decyzję na zjazdy, ale nie wykonał tego i nie wybudował zjazdu, a decyzje zostały wydane? Podmiot nie zgłasza się po odbiór, a my po wizji stwierdzamy, że w pasie drogowym nic się nie znajduje?
 • Jak liczyć zajęcie pasa przy budowie zjazdu?


12. Czy i kiedy zjazd wymaga projektu zmiany organizacji ruchu tymczasowej i stałej?

 • Czy należy wymagać projektu zmiany stałej organizacji ruchu przy budowie zjazdu, jeżeli nie zachodzą zmiany w istniejącej stałej organizacji ruchu, ale zmienia się geometria drogi poprzez budowany zjazd?


13. Co ma zawierać projekt organizacji ruchu dla zjazdów?

 • Czy ustawienie lustra drogowego należy do właściciela zjazdu, jeżeli nie ma on widoczności wyjeżdżając z posesji?


14. Czy zjazd wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym?


15. Jak dobierać klasy zjazdów zgodnie z wytycznymi?

 • Czy możemy wydawać decyzje na zjazd, który należy projektować jako zjazd zwykły klasy od A do E, zgodnie z klasyfikacją zjazdów zwykłych, zgodnie z tabelą 5.1., zawartą w wytycznych WR-D-33?
 • Czy projektant określa, jaki to zjazd wraz z innymi parametrami?
 • Czy zgodnie z tabelami musimy określać klasy zjazdów i inne parametry?


16. Jaka powinna być szerokość zjazdu?

 • Jaką szerokość zjazdu można maksymalnie wpisać w decyzji na zjazd po zmianie przepisów?
 • Czy możemy się zgodzić na bardzo szeroki zjazd z drogi wewnętrznej do posesji, jeżeli właściciel posesji chce wjeżdżać do siebie ciężarówką i potrzebuje szerokiego wjazdu?
 • Czy jest możliwość wydania zgody na zjazd o szerokości większej niż przyległa droga?
 • Czy istnieje możliwość wydania dwóch zgód na dwa zjazdy, które będą do siebie przylegle?
 • Czy możemy wydać zgodę na zjazd deweloperowi budującemu obiekty szeregowe przy drodze wewnętrznej o szerokości 3,5 m, do której istnieje dojazd z innej drogi wewnętrznej, o szerokości 2,2 m? Szerokości nie są normatywne. Droga należy do gminy


17. Jak powinny wyglądać przedłożone przez inwestora rysunki zjazdu?


18. Czy zjazd wymaga odwodnienia?

 • Czy rodzaj przepustu musi być określony w decyzji na zjazd?


19. Co się dzieje ze zjazdami w momencie przebudowy drogi?


20. Jak traktować zjazdy na drogi wewnętrzne lub z dróg wewnętrznych?

 • Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej będącej własnością gminy. Czy organ odmawia wszczęcia postępowania, czy uzgadnia lokalizację pismem, nie decyzją?
 • Czy wydajemy decyzję na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej na posesję?


21. Co grozi za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia?

 • Jak powinna przebiegać procedura w przypadku nielegalnie wykonanego zjazdu?
 • Czy powinno się to zgłaszać do nadzoru budowlanego?


22. Jak wygląda procedura naliczania kar w przypadku zjazdów?


23. Zjazdy i dojścia jak je rozróżniać i co wymaga zezwolenia?

 • Wydaliśmy zgodę na lokalizację zjazdu, który został wykonany. Mieszkańcy tego domu wykonali wejście do domu od drugiej strony. Nie ma przepisu, który mówi o lokalizacji wejścia do domu. Czy możemy nakazać przywrócenia do stanu pierwotnego?
 • Czy możemy nakazać zrobienia dojścia do domu od strony zjazdu?
 • Co jeżeli nie ma chodnika, tylko jest pobocze i jezdnia a inwestor chce zrobić dojście do działki?

24. Problemy urzędników związane z ustalaniem wjazdów i zjazdów

 • Co z wnioskiem o lokalizację zjazdu na drogę wewnętrzną, która jest własnością prywatną i gmina nie ma udziału? Czy wystarczy pismo, że działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez działkę wewnętrzną, a lokalizacja zjazdu powinna być uzgodniona z właścicielami drogi wewnętrznej?
 • Jakie rozporządzenie określa parametry zjazdu?
 • Czy w przypadku dwóch zjazdów usługowych do jednej działki nalicza się opłatę podwójnie?
 • Czy można uzgodnić drugi zjazd do posesji, ponieważ mieszkaniec chce zrobić miejsce parkingowe przed budynkiem i drugi zjazd jest do tego niezbędny?
 • Co oznacza zjazd jednokierunkowy lub dwukierunkowy?
 • Czy właściciel działki, która ma dojazd poprzez drogę gminną, może ubiegać się o drugi zjazd z drogi powiatowej?
 • Co w przypadku, gdy zjazd z działki jest bezpośrednio na asfalt i nie ma pobocza na wykonanie zjazdu? Czy można odstąpić od decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania zjazdu?
 • Czy można przenieść decyzję na zjazd na nowego właściciela?
 • Czy do wniosku na zjazd musi zostać załączony projekt wykonany przez osobę uprawnioną do projektowania? Czy może być to mapa z wykreślonym zjazdem przez wnioskodawcę?
 • Na którym etapie wymagać projektu technicznego przy odbiorze tego zjazdu?
 • Czy do jednej działki można wykonać dwa zjazdy?
 • Na jakiej podstawie właściciel zjazdu utrzymuje lustro drogowe?
 • Czy można wymagać inwentaryzacji zjazdu?
 • Czy należy uzgodnić z zarządcą drogi projekt zagospodarowania działki i lokalizacji zjazdu w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Czy budowa zjazdu w połączeniu z drogą wewnętrzną, pozwolenie lokalizacyjne jest ważne 3 lata?

Prowadzący

Aldona Słowik – pracownik samorządowy; naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM Bochnia, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń, komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. Posiada ponad 12-letnią praktykę w temacie administrowania pasem drogowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej o kierunku Inżynieria Ruchu Drogowego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia