Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem w PUP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Postępowanie z dłużnikiem w PUP – Jak radzić sobie z dłużnikiem, z którym nie ma żadnego kontaktu? Jak dotrzeć do dłużnika za granicą? Co zrobić, kiedy dłużnik umiera? Jak uniknąć przedawnień? W jaki sposób funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak i dlaczego warto z niego korzystać? Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Od jakiego momentu zliczać odsetki? Co robić, jeżeli tytuły wykonawcze nieustannie wracają do nadawcy?

od 739.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy, z wydziałów: ewidencji i świadczeń, księgowo-finansowego oraz do wszystkich osób zajmujących się problematyką windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych. Do udziału zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia

Omówimy następstwa zmian w egzekucji! Na jakie nowe problemy natrafiają urzędy pracy?
Celem szkolenia jest wsparcie pracy urzędników poprzez dostarczenie merytorycznych i obszernych informacji dotyczących postępowania z dłużnikiem. Na szkoleniu zostaną omówione wszelkie kwestie dotyczące trudnych dłużników, ale także bloki tematyczne opowiadające o korzyściach korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Każdy z urzędników otrzyma autorski skrypt doświadczonej prelegentki z PUP Rzeszów, która funkcję Radcy Prawnego sprawuje ponad 20 lat. Pani Ewa Szot odpowie także na każde pytanie dotyczące Twojego trudnego dłużnika i jak sobie z nim radzić.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co zrobić w przypadku, gdy osoba z prawem do zasiłku podpisała umowę o pracę, została zgłoszona do ubezpieczenia z dniem podpisania umowy, a faktycznie nie pojawiła się w pracy ze względów zdrowotnych, a następnego dnia podpisała rezygnację? Świadczenia za pracę nie otrzymała. Co zrobić z zasiłkiem, czy musi go zwracać? Czy istnieje przesłanka do umorzenia należności z uwagi na fakt, że osoba fizyczne nie była w pracy i nie otrzymywała profitów z tego tytułu?
 • Jak skutecznie pozyskiwać dane dłużników? Jak wskazywać majątek? Jak ustalać adresy dłużników?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki? Czy dzwonić do urzędów skarbowych, aby zobaczyć na jakim etapie jest postępowanie?
 • Jak uniknąć przedawnienia?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić?
 • Windykacja sądowa i przedsądowa z umów cywilnoprawnych, które są zawierane przez urząd. Jakie są skuteczne sposoby informowania windykacyjnego?
 • Mamy do zwrotu całą dotację na rozpoczęcie działalności. W piśmie o zwrocie wskazujemy kwotę główną, odsetki do zwrotu i termin 30 dni na zwrot od dnia otrzymania wezwania. Za jaki okres policzyć kwotę odsetek? Od dnia przyznania dotacji do dnia wystawienia pisma o zwrocie? Czy od 31 dnia liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma do komornika
 • Wzór pisma o przedawnienie długu
 • Wniosek o podział spadku
 • Wniosek ugodę
 • Wniosek o rozłożenie na raty

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Omówimy zmiany w egzekucji!
 • Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zmiany w zakresie zgłoszenia wierzytelności należnej PUP do syndyków masy upadłości za pośrednictwem KRZ
 • Nowe orzecznictwo w zakresie nienależnie pobranego świadczenia
 • Zmiany w zakresie egzekucji należności PUP w odniesieniu do ustawy o doręczeniach elektronicznych

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Co w przypadku, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne na podstawie przepisu art. 59 § 2, a my nie dysponujemy żadną wiedzą na temat dochodów? Ile mamy czasu na podjęcie na nowo postępowania egzekucyjnego, aby się nie przedawniło?
 • Urząd wystawił tytuł wykonawczy skierowany do naczelnika urzędu skarbowego, w celu przymusowego wyegzekwowania należności na podstawie przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Naczelnik urzędu skarbowego umorzył przedmiotowe postępowanie egzekucyjne wydając postanowienie o umorzeniu na podstawie art. 59 § 2. W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 postępowanie egzekucyjne wszczyna się ponownie po ujawnieniu przez wierzyciela majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Urząd powziął informację o źródłach dochodu zobowiązanego. W jaki sposób urząd ma ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne w administracji w stosunku do zobowiązanego?
 • Osoba miała do zwrotu koszty badań lekarskich. Sprawa została skierowana do komornika, który umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. W ciągu 3 lat od umorzenia nie uzyskaliśmy informacji o jakimkolwiek majątku, z którego można dochodzić należności. Sprawa jeszcze się nie przedawniła. Wysłaliśmy dłużnikowi pismo przypominające o konieczności zwrotu. Otrzymaliśmy informację zwrotną o zgonie dłużnika. Cała należność wraz z kosztami i odsetkami wynosi 80 zł. Jakie jest dalsze postępowanie w tym przypadku?
 • Osoba zwróciła zaległość w kwocie brutto. Czy istnieje przepis mówiący o tym, że po spłacie nienależnie pobranego świadczenia musimy osobie oddać składkę zdrowotną?
 • Co w przypadku, gdy po umorzeniu postępowania u komornika z powodu bezskuteczności zbliża się przedawnienie, a my nadal nie mamy informacji o dłużniku, czy ma jakikolwiek majątek, aby zwrócić się do komornika o ponowne wszczęcie postępowania? Co możemy zrobić, aby nie dopuścić do przedawnienia?
 • Co zrobić, gdy od 2005 r. jest należność z tytułu alimentów? Jaka jest podstawa do wyksięgowania takiej należności?
 • Dłużnik przebywa w Anglii od 2011 r. Należność z tytułu pomocy udzielanej na kredyty mieszkaniowe wg ustawy z 2009 r. Nie można nawiązać z dłużnikiem żadnego kontaktu. Sprawa dawno została umorzona przez komornika. Odsetki są cały czas naliczane. Ambasada nie chce udzielić informacji czy dłużnik nadal zamieszkuje na terenie Anglii i pod jakim adresem. PUP nie jest uprawniony do otrzymania takich informacji. Co w takim przypadku?
 • Spółka z o.o. ma zasądzony zwrot refundacji prac interwencyjnych na rok 2017. Komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. Spółka do chwili obecnej widnieje w KRS, z którego wynika, że co roku składa sprawozdania. Skład spółki jednoosobowy. Co roku do spółki wysyłamy potwierdzenia sald, ale informacji zwrotnej nie uzyskujemy. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Czy koszty poniesione na doręczenie korespondencji do dłużnika w sprawie wystawienia pozwu do sądu mogą być ściągnięte od dłużnika? Czy należy je pokryć ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na koszty egzekucyjne?
 • Co zrobić w przypadku zgonu dłużnika? Na jakiej podstawie wyksięgować należność główną i koszty upomnienia (np. zasiłek dla bezrobotnych)? Czy należność do umorzenia z powodu zgonu zobowiązanego należy przekazać do zaopiniowania przez PRRP powołując się na przepis art. 76 ust. 7 pkt 3? Czy po uzyskaniu pozytywnej opinii PRRP należy wydać decyzję orzekającą o umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia i pozostawić ją w aktach sprawy?
 • Jeżeli decyzja o zwrocie nie jest jeszcze prawomocna, a osoba już złożyła wniosek o rozłożenie na raty, to czy możemy od razu wszcząć postępowanie?
 • Dłużnik ogłosił upadłość. Urząd otrzymał od syndyka masy upadłości plan spłaty należności wierzycieli. Przy zgłaszaniu wierzytelności błędnie podano kwotę kosztów adwokackich, które znalazły się w planie spłaty w kategorii nr II. Czy można sprostować wniosek o zgłoszenie wierzytelności, aby podać prawidłowe kwoty?
 • Dłużnik ogłosił upadłość. Urząd otrzymał od syndyka masy upadłości plan spłaty należności Wierzycieli. Zgodnie z otrzymanym planem spłaty należność do zwrotu przypadająca na rzecz tut. urzędu jest mniejsza niż faktyczna należność do zwrotu należna od dłużnika (środki na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy). Urząd nie otrzyma więc całej kwoty, która jest mu należna. Na jakiej podstawie urząd ma wyksięgować pozostałą część należności do zwrotu, której nie ma ujętej w planie spłaty?
 • W 2020 r. przedsiębiorca otrzymał pożyczkę covidovą. Po otrzymaniu pożyczki zawiesił działalność gospodarczą i jest skreślony z rejestru REGON. W tej chwili przebywa za granicą i nie ma z nim żadnego kontaktu. Prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie. Pożyczka została objęta odpisem aktualizującym. Co możemy zrobić w tej sytuacji?
 • Osoba jest bezrobotna od dwóch lat, ale na podstawie bieżących informacji uchylono decyzję o zasiłku i statusie. Czy wszczynamy postępowanie o zwrocie? Czy nadal stosujemy zasadę dot. adresu, że osoba ma nas poinformować o jego zmianie?
 • Jaką decyzję wydać, jeśli osoba wpłaciła po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, ale przed wydaniem decyzji w tej sprawie?
 • Jeżeli nie można ściągnąć od osoby bezrobotnej nienależnie pobranego świadczenia, to czy można umorzyć to świadczenie po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia bez jej wniosku, a więc z urzędu? Czy w takiej sytuacji należy wydać decyzję o umorzeniu, jeżeli nie ma kontaktu z osobą bezrobotną i nie można ustalić, czy ma jakiś majątek?
 • Co w przypadku, gdy przekroczymy termin 21 w przypadku nienależnie pobranego świadczenia przekraczającego na kwotę 160 zł?
 • Czy w odniesieniu do nienależnie pobranych świadczeń z tytułu bezrobocia ma zastosowanie paragraf 2 pkt 2 Rozporządzenia MF w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia?
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych – składanie wniosku, prowadzenie spraw.
 • Jak szukać źródła majątku lub dochodu zobowiązanego, aby było ponowne wszczęcie egzekucji?
 • Mamy nienależnie pobrany zasiłek w kwocie 60 zł. Pomimo kontaktów telefonicznych osoba nie zapłaciła należności. Czy możemy wystawić tytuł wykonawczy, jeżeli należność nie przekracza 10-krotności kosztów upomnienia?
 • Czy w przypadku egzekucji administracyjnej dot. poniesionych kosztów chodzi o poniesione koszty z tyt. postępowania? Czy przy ponownym wszczęciu egzekucji możemy domagać się od dłużnika? Czy takie koszty umarza się po 3 latach?
 • Jeżeli nie będziemy szukać spadkobierców przy zgonie dłużnika, to czy możemy umorzyć postępowanie na podstawie przepisu art. 76 ust. 7 pkt 3?
 • Jeżeli komornik umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności, to czy po jego śmierci należy poinformować komornika i PRRP o śmierci dłużnika?

Najbardziej problematyczne kwestie związane z dłużnikiem PUP. Jak określić składniki majątku dłużnika? Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika?

 • Czy istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu obowiązku zwrotu bonu na zasiedlenie, stwierdzonej nakazem zapłaty w toku toczącego się postępowania egzekucyjnego? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie i w jakim trybie? Czy można umorzyć koszty dochodzenia należności?
 • Co w sytuacji, gdy w toku postępowania w sprawie uznania świadczenia za nienależnie pobrane strona zmarła? Jak zakończyć postępowanie? Co w sytuacji, gdy osoba umiera przed wszczęciem postępowania w sprawie uznania świadczenia za nienależnie pobrane?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik żyje, ale nie ma możliwości ściągnięcia długu? Poręczyciele nie żyją i ściągamy należność cywilnoprawną ze spadkobierców. Mają bardzo trudną sytuację i finalnie spadkobiercą jest 14 latka. Sprawa ciągnie się od 1993 r.
 • Jak interpretować przepis art. 77 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wskazuje na dziedziczenie świadczeń z tytułu bezrobocia? Czy może być podstawą do dochodzenia należności od spadkobierców dłużnika?
 • Co w przypadku osoby znajdującej się w zakładzie karnym, która pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych?
 • Wierzytelność stała się wymagalna po złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnik nie zgłosił tej wierzytelności syndykowi. Wierzyciel wniósł pozew do sądu, ponieważ nie wiedział o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Czy wierzyciel powinien zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym? Czy możliwe jest dochodzenie wierzytelności po zakończeniu postępowania upadłościowego? Czy sąd powszechny zawiesi postępowanie sądowe do czasu zakończenia postępowania upadłościowego?
 • Dłużnik złożył wniosek o rozłożenie na raty należności (COVID), ale nie zgłosił się na nasze wezwanie celem ustalenia jego sytuacji materialnej. Do rozłożenia na raty należności potrzebna jest opinia wojewody. Czy naliczam cały czas odsetki?
 • Czy w odniesieniu do przepisu art. 78 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli kwota do zwrotu przez ZUS wynosiła 2000 zł, a potrącono 1500 zł i ZUS poinformował, że dalej nie może już potrącać, to tych 500 zł nie możemy dochodzić od strony na podstawie przepisu art. 76 ust. 2 pkt 3?
 • Co, jeśli dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem i osadzony w zakładzie karnym, a miał świadczenie rozłożone na raty, których teraz nie będzie spłacał?
 • Co, jeśli dłużnik przebywa w zakładzie karnym i tam pracuje? Ma dochody. Czy można uzyskać coś z tych dochodów?
 • Co zrobić w przypadku, gdy kolejny raz komornik umarza postępowanie na złożony przez urząd wniosek o dostarczenie korespondencji do dłużnika z uwagi na brak możliwości skutecznego dokonania doręczenia korespondencji? Z dłużnikiem brak kontaktu, nie mieszka pod adresem ustalonym przez urząd miasta. Jak ustalić adres pobytu dłużnika?
 • Czy można wnioskować o kuratora sądowego, kiedy wiemy, że dłużnik przebywa obecnie w USA i nie znamy jego adresu zamieszkania, ale w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego znany był adres dłużnika, a korespondencja dostarczona była skutecznie?
 • Jaka jest podstawa prawna do wnioskowania do różnych instytucji i zakładów pracy o udostępnianie danych o dochodach uzyskiwanych przez dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik nie poda PUP-u jako wierzyciela?
 • Jeżeli posiadamy informację, że dłużnik przebywa za granicą, ale nie znamy dokładnego adresu, to czy mamy jakąś możliwość prowadzenia egzekucji?
 • Pracodawca otrzymał w roku 2021 refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W listopadzie 2022 na podstawie U1 ustalono, że ostatni okres rozliczeniowy to 5.2022 r. za zatrudnionego skierowanego. Z dniem 1.12.2022 r. pracodawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do chwili obecnej nie wyrejestrował pracownika, ZUS nic nie może zrobić. Brak jakiegokolwiek kontaktu z pracodawcą, z pracownikiem (świadectwa pracy) również. Co możemy zrobić? Jakiej wysokości zwrotu powinniśmy wymagać, jeżeli nie możemy ustalić, ile faktycznie dana osoba pracowała u przedsiębiorcy? Czy wymagać całości przyznanych środków wraz z odsetkami? Proporcjonalności nie możemy ustalić
 • Czy analizując sytuację majątkową osoby, która ubiega się o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia należy brać pod uwagę także dochody małżonka?
 • W jaki sposób szukać dłużnika, jeżeli nie ma z nim żadnego kontaktu?
 • Jak skutecznie pozyskiwać dane dłużników? Jak wskazywać majątek? Jak ustalać adresy dłużników?
 • Jak dotrzeć do dłużnika za granicą?
 • Co zrobić, kiedy dłużnik zmarł, a dług dziedziczy po nim kilka osób?
 • W jaki sposób szukać majątku wśród rodziny dłużnika w przypadku jego śmierci?
 • Jakie są umocowania do spadku?
 • Windykacja świadczeń nienależnie pobranych przy zgonie dłużnika
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy jest złożone postępowanie, a występuje brak majątku, z którego można by dochodzić zadłużenia?
 • Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Jak długo można dochodzić należności w takim przypadku?
 • Dłużnik jest wypłacalny, ale nie chce spłacać – co w takim przypadku?
 • Co w przypadku bardzo wysokich kwot długu i braku informacji, gdzie szukać dłużnika?
 • Jakie kroki poczynić, kiedy dłużnik nie chce spłacać długu?
 • Co, jeśli dłużnik nie przyjmuje długu?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki?
 • Czy dzwonić do urzędów skarbowych, aby zobaczyć na jakim etapie jest postępowanie?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdy więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Dłużnik ma trudną sytuację i składa wniosek o rozłożenie na raty – co wtedy?
 • Czy należy wynajmować prawnika w Niemczech, jeżeli dłużnik wyjechał do tego kraju?
 • Jakie są skuteczne sposoby na dochodzenie należności w przypadku, kiedy dłużnik ucieka za granicę, nie odbiera korespondencji i nie ma z nim kontaktu?
 • Dłużnik od 20 lat nie jest zainteresowany swoją sytuacją, odsetkami i komornikiem – co w takiej sytuacji należy zrobić?
 • Czy należy kontrolować, co dzieje się z dłużnikiem?

Odsetki, raty, i okresy przedawnienia. Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija? Czy są sposoby, aby unikać przedawnień?Terminowość należności – praktyczne omówienie

 • Czy w przypadku działalności gospodarczej (była RMP), wobec której ogłoszono upadłość konsumencką i po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Rynku Pracy, dotyczącej umorzenia należności, powinniśmy przygotować pismo (znamy jej adres pobytu) i poinformować osobę, że zaległość została umorzona? Sprawa była wszczęta z urzędu, więc dłużnik nie wiedział, że pisaliśmy do rady o umorzenie? Czy wystarczy sama notatka? Czy na podstawie notatki księgowość lub wyzerować konto?
 • Jakie odsetki naliczamy przy zwrotach COVID-19 dofinansowania z przepisu art.15 zzb i art. 15 zzc?
 • Co zrobić w przypadku, gdy osoba z prawem do zasiłku podpisała umowę o pracę, została zgłoszona do ubezpieczenia z dniem podpisania umowy, a faktycznie nie pojawiła się w pracy ze względów zdrowotnych, a następnego dnia podpisała rezygnację? Świadczenia za pracę nie otrzymała. Co zrobić z zasiłkiem, czy musi go zwracać? Czy istnieje przesłanka do umorzenia należności z uwagi na fakt, że osoba fizyczne nie była w pracy i nie otrzymywała profitów z tego tytułu?
 • Dłużnik posiada zadłużenie z tytułu świadczenia covidowego z 2020 roku oraz świadczenia z tyt. refundacji wynagrodzenia. Sprawa jest u komornika, który ściągnął część długu. Na jakie świadczenie powinniśmy pierwsze zaksięgować wyegzekwowaną kwotę?
 • Czy w przypadku prowadzenia postępowania o umorzenie należności można wystąpić do MOPS-u o opinię czy wywiad o dłużniku?
 • Od 2005 r. w księgach urzędu jest należność z tytułu alimentów w kwocie 269.30 zł. Co powinniśmy dalej zrobić z tą należnością? Czy przedstawić ją na powiatowej radzie zatrudnienia, czy potraktować jako przedawnioną i wyksięgować?
 • Co zrobić w przypadku bardzo małych kwot zadłużenia, np. 8.50, 4.50 zł? Obie sprawy znajdują się już w US, jednak nie zostało nic wyegzekwowane. Czy wysyłać dodatkowo ponaglenia pomimo tego, iż koszt wysyłki jest większy niż samo zadłużenie? Czy istnieje przesłanka do umorzenia?
 • Co w przypadku umów cywilnoprawnych, jeżeli dłużnik zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty?
 • Mamy do zwrotu całą dotację na rozpoczęcie działalności. W piśmie o zwrocie wskazujemy kwotę główną, odsetki do zwrotu i termin 30 dni na zwrot od dnia otrzymania wezwania. Za jaki okres policzyć kwotę odsetek? Od dnia przyznania dotacji do dnia wystawienia pisma o zwrocie? Czy od 31 dnia liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?
 • Jak się odnieść do pisma naczelnika US, gdy powołuje się na Ordynację podatkową, wskazując, że każda należność się przedawnia?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą raty 3 dni, innym razem 5 dni i usprawiedliwia to trudną sytuacją. Czy już przy pierwszym spóźnieniu wypowiadać układ ratalny, czy naliczać odsetki?
 • Czy rozpatrywanie spraw rozłożenia na raty należy również przedstawiać na powiatową Radę Rynku Pracy celem wydania opinii?
 • Jak uniknąć przedawnienia?
 • Jak wyliczyć termin spłaty?
 • W jaki sposób liczyć odsetki? Od jakiego momentu należy je naliczać?
 • Kiedy należy pisać pismo o przedawnienie?
 • Odsetki i sposób rozumowania – co, jeśli komornicy inaczej interpretują ustawę o odsetkach i ustawę covidową?
 • Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija?
 • Jak wszcząć postępowanie, aby okres przedawnienia nie minął?
 • Jakie są narzędzia do egzekwowania okresów przedawnienia?
 • Jak prawidłowo sporządzić dokumenty w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, czy nabycia spadku?
 • Zawieranie ugody i decyzji w przypadku rozłożenia na raty
 • Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności
 • Postępowanie o nabycie spadku – wniosek o podział spadku
 • Ustalenie zakresów odpowiedzialności
 • Co w przypadku, kiedy sprawa zostaje umorzona i ponownie trafia do komornika do sprawdzenia – jak to liczyć? Kiedy przedawnienie wynosi 3, a kiedy 6 lat?
 • Zaliczenia na poczet długów – wszystkie koszty uboczne
 • Należności od przedsiębiorców i firm, które zlikwidowały działalność, a zalegają wysokie kwoty pożyczek. Do kiedy można ubiegać się o należności? Jak to skutecznie robić?
 • Wydana decyzja o raty – co robić, jeśli osoba nie spłaca, albo spłaca nie w terminie? Jak naliczać odsetki w przypadku decyzji o raty?
 • ZUS – co jeżeli ZUS dokonuje zwrotu niezależnie pobranego i nie zdoła pobrać całej należności? Czy należy żądać potrącenia, czy powinien robić to ZUS? Co dzieje się z resztą długu w przypadku potrącenia z renty?
 • Przedawnienie kosztów
 • Jak rozliczać wpłaty, gdzie nie są one zgodne z rozłożeniem na raty? Kiedy są odsetki? Sposoby rozliczania wpłat

Krajowy rejestr zadłużonych – dlaczego warto korzystać z KRZ?Jakie są techniczne nowinki związane z krajowym rejestrem zadłużonych? Elektroniczne postępowanie upominawcze. Rejestr Należności Publicznoprawnych

 • Jak odczytywać przesłane korespondencje w rejestrze?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić? Czy jesteśmy podpięci z automatu?
 • Czy dłużnik widnieje w systemie? Jak to sprawdzić?
 • Na jakich zasadach osoba jest wpisywana do KRZ?
 • Windykacje z lat 90 – czy wpisywać do KRZ?
 • Sąd poniszczył bardzo stare dokumenty, a ktoś domaga się dostarczenia tych dokumentów – co
 • wtedy?
 • Stare windykacje – co zrobić, kiedy poręczyciel umiera? Umorzyć, czy księgować?
 • Jak założyć konto w KRZ? Jak powiązać krajowy rejestr z jednostką organizacją? Instrukcja KRZ i
 • założenia rachunku
 • System nie jest kompatybilny ze stopą procentową – jak prawidłowo naliczyć odsetki?
 • Co, jeśli wynikają różnice ze sposobu naliczania odsetek między urzędem pracy, a urzędem
 • skarbowym?
 • W jaki sposób można skorzystać z elektronicznego postępowania upominawczego?
 • Kto wydaje dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych? Czy wykazujemy tylko należności powyżej 5 tys., czy wszystkie administracyjne?

Osoby bezrobotne, składniki majątku

 • Jakie są składniki majątku?
 • Jak postępować w przypadku osób bezrobotnych i nienależnie pobranych świadczeń?
 • Dłużnik jest bezrobotny, nie ma dochodów, a z zasiłków z opieki nie można ściągać świadczeń nienależnie pobranych – Co robić?
 • Zasiłki dla bezrobotnych w kwestii długów
 • Jak poszukiwać spadkobierców?

Egzekucja administracyjna i cywilna – różnice, podobieństwa, omówienie. Postępowania upadłościowe i umorzenia postępowań. Świadczenia nienależnie pobrane

 • Czy w przypadku osoby bezrobotnej przy kosztach szkolenia lub badań lekarskich nie powinniśmy wszczynać postępowania i wysyłać tytułu wykonawczego?
 • Jeśli sprawa była w US i została przekazana do komornika w związku ze zbiegiem egzekucji, która następnie została przez niego umorzona z uwagi na bezskuteczność, to gdzie powinniśmy kierować sprawę, jeśli znajdziemy nowe źródło dochodu?
 • Czy w upomnieniu musimy pouczyć o kosztach egzekucyjnych?
 • W 2021 r. dostaliśmy pismo o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. Czy urząd może ubiegać się o zwrot należności? Jakie wtedy zastosować procedury? Czy postanowienie sądu o umorzeniu powinniśmy przedstawić na posiedzeniu powiatowej rady zatrudnienia?
 • Czy wystawiając pierwszy tytuł wykonawczy do naczelnika urzędu skarbowego (nienależnie pobranego świadczenia), czy musi być wskazany majątek lub źródło dochodu?
 • Co z kosztami upomnienia w egzekucji administracyjnej? Kiedy ulegają przedawnieniu?
 • Dłużnik przebywa w DPS, ma świadczenie emerytalne, egzekucja na chwilę obecną nie toczy się. Czy pobyt w DPS może być podstawą umorzenia należności?
 • Czy harmonogram spłat powinien być zawarty w treści decyzji, czy jako załącznik do decyzji?
 • Jak wygląda w egzekucji sytuacja kosztów zastępstwa, które zostały przyznane w pierwszym postępowaniu egzekucyjnym?
 • Mamy dłużniczkę, która ma do zwrotu nienależny zasiłek. U komornika jest tytuł wykonawczy, który nie umarza postępowania. Dłużniczka nie pracuje, natomiast jej mąż pracuje za granicą. Czy możemy dochodzić należności z majątku wspólnego?
 • Co w sytuacji wydanej decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu, kiedy okazuje się, że dłużnik przebywa w areszcie?
 • Czy dłużnik ma obowiązek powiadomić nas, że jego wniosek o upadłości został rozpatrzony? Czy musimy wystąpić do dłużnika o podanie takich informacji?
 • Jeżeli osoba składa wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia, to jakie dokumenty do wniosku powinna nam złożyć?
 • Kiedy można odpisać należność bez prowadzenia postępowania o umorzenie z przepisu art. 76?
 • Naczelnik skarbowy przesłał pismo, w którym prosi o stwierdzenie, czy należność nie jest przedawniona, wskazując, że ostatnia skuteczna czynność była w 2016 r. Dodał, że jeżeli tak, to powinniśmy wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania. Co w takim przypadku? Co po ewentualnym umorzeniu? Czy doszło do czyjegoś przewinienia z powodu tego przedawnienia?
 • Osoba miała do zwrotu refundację i jej nie zwróciła. Została ogłoszona upadłość, następnie umorzono postępowanie upadłościowe. W chwili obecnej roszczenie uległo przedawnieniu i dłużnik zmarł. Co w takiej sytuacji?
 • Co zrobić, gdy po upływie 3 lat od pobranego zasiłku przez bezrobotnego, PUP dowiedział się o tej sprawie, ale jest już przedawnienie i nie możemy wydać decyzji administracyjnej o zwrocie? Czy w takich sytuacjach, jeżeli bezrobotny nie odda tej należności, możemy skierować sprawę do prokuratury, aby wszczęła postępowanie lub je umorzyła?
 • Czy umorzenie nie powinno być na wniosek dłużnika?
 • W jaki sposób ponowić egzekucję administracyjną po umorzeniu, jeżeli nie mamy żadnego nowego źródła, z którego można dochodzić należności? Czy możemy złożyć ponownie tytuł wykonawczy bez wskazania źródła majątku, aby nie przedawnić roszczenia?
 • Jakie są różnice w egzekucji administracyjnej i cywilnej? Jakie są części wspólne? Zmiany w ustawodawstwie
 • Omówienie sądowych postępowań
 • Jak rozpocząć postępowanie?
 • Jak złożyć tytuł wykonawczy?
 • Od jakiego pozwu zależy naliczanie odsetek? Co w przypadku, kiedy nie ma radcy prawnego?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdzie więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Europejski nakaz zapłaty – omówienie
 • Niska ściągalność egzekucji – jak temu zaradzić?
 • Co to jest dzień układowy i w jakich postępowaniach występuje?
 • Jakie są konsekwencje, jak działać, co ustalać w przypadku dnia układowego?
 • Przypadki restrukturyzacyjne – upadłości konsumenckie
 • Dziedziczenie długów w praktyce – jak to wygląda?
 • Tytuły wystawionych decyzji – sądowe i inne
 • Omówienie świadczeń nienależnie pobranych
 • Postępowania sądowe – omówienie
 • Rozwiazywanie umów
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze – omówienie
 • Ustawa covidowa – opinia wojewody dotycząca zastosowania ulg czy rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń. Czy opinia/ decyzja wojewody zawsze jest wiążąca? Co, jeśli wojewoda rozpatrzy negatywnie wniosek o raty?
 • Windykacja sądowa i przedsądowa z umów cywilnoprawnych, które są zawierane przez urząd. Jakie są skuteczne sposoby informowania windykacyjnego?
 • Zabezpieczenia przed udzielaniem pożyczek – wiarygodność żyranta, wzory aktów notarialnych
 • Jakie powinny być przesłanki do wszczęcia postepowania? Jakie kroki należy podjąć po umorzeniu postepowania?
 • Bony spadkowe i zasiłek stażowy – charakterystyka

Współpraca z komornikiem i sądem

 • Co zrobić w przypadku, gdy dłużnik nie spłacał zobowiązania z tyt. niewywiązania się z warunków zawartych w umowie o przyznanie bonu na zasiedlenie? Sprawa została skierowana do komornika, ale po kilku latach umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu niemożności wyegzekwowania
 • Jak komornik nalicza odsetki przy przekroczeniu trzyletniego okresu przedawnienia odsetek?
 • Sad odmówił wszczęcia postępowania na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6; wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ wierzyciel podał dwa adresy dłużnika, a nie jeden, a następnie na podst. przepisu art 182 par. 2 pkt 1 k.p.c. umorzył postepowanie. Komornik ustalił adres już znany, gdzie nie ma możliwości skutecznego doręczenia. Na tej podstawie sąd umorzył postępowanie w sprawie wyjawienia majątku. Co w takiej sytuacji?
 • Jeśli komornik US nie rozpocznie egzekucji i wyda zawiadomienie o niewszczynaniu postępowania, to czy przerywa to bieg przedawnienia?
 • Co w sytuacji, gdy komornik nie zawsze wpisuje w tytule przelewu za co robi przelew?
 • Czy błędem jest, jeżeli urząd zalicza spłaty inaczej niż komornik?
 • Jaka jest podstawa prawna zapytania do komornika na jakim etapie jest egzekucja?
 • Co w przypadku, gdy komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, a spółka z o.o. nadal jest aktywna, ale nie wykazuje zysku? Czy mamy czekać, aż pojawi się majątek, aby ponowić egzekucję?
 • Jak skutecznie występować do komornika?
 • Czy i kiedy występować do komornika o ponowne wszczęcie postępowania?
 • Procedura przyjmowania spadku przez komornika sądowego
 • Pisma do komorników, kiedy dłużnik nie odpowiada na wezwanie do spłaty – jak powinny wyglądać? Kiedy i jak je wysyłać?
 • Jak skutecznie współpracować z sądem?

Tytuły wykonawcze – umowy, kwoty

 • Co robić, kiedy tytuły wykonawcze nieustannie wracają?
 • Co, jeśli dłużnik nie odbiera pisma?
 • Ile upomnień należy wysyłać do dłużnika? Czy należy wysyłać 2, czy 3 upomnienia?
 • Jeżeli upomnienie jest awizowane, czy uważa się je za odebrane, czy nie?
 • Procedura księgowania wpłat i wyksięgowania w momencie płatności – jak księgować po spłaceniu długu?


Prowadzący

Ewa Szot -z wykształcenia jest Radcą Prawnym z ponad 20-letnim stażem pracy. Jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach pracy zajmuje się obsługą prawną urzędów administracji publicznej, w tym Powiatowych Urzędów Pracy.

Do zadań należy w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również z ustawy o COVID-19.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 739.00
22 maja 2024
od 739.00
09 października 2024
od 739.00
05 grudnia 2024

Podobne szkolenia