Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem w PUP

Postępowanie z dłużnikiem w PUP – Jak radzić sobie z dłużnikiem, z którym nie ma żadnego kontaktu? Jak dotrzeć do dłużnika za granicą? Co zrobić, kiedy dłużnik umiera? Jak uniknąć przedawnień? W jaki sposób funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak i dlaczego warto z niego korzystać? Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Od jakiego momentu zliczać odsetki? Co robić, jeżeli tytuły wykonawcze nieustannie wracają do nadawcy?

od 589.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników powiatowych urzędów pracy, z wydziałów: ewidencji i świadczeń, księgowo-finansowego oraz do wszystkich osób zajmujących się problematyką windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych. Do udziału zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia

Jak postępować w przypadku śmierci lub ucieczki dłużnika? Jak uniknąć przedawnienia? Na to pytanie i wiele innych dotyczących postępowania z dłużnikiem odpowie Radca Prawny z PUP Rzeszów posiadający ponad 20 lat doświadczenia.
Celem szkolenia jest wsparcie pracy urzędników poprzez dostarczenie merytorycznych i obszernych informacji dotyczących postępowania z dłużnikiem. Na szkoleniu zostaną omówione wszelkie kwestie dotyczące trudnych dłużników, ale także bloki tematyczne opowiadające o korzyściach korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Każdy z urzędników otrzyma autorski skrypt doświadczonej prelegentki z PUP Rzeszów, która funkcję Radcy Prawnego sprawuje ponad 20 lat. Pani Ewa Szot odpowie także na każde pytanie dotyczące Twojego trudnego dłużnika i jak sobie z nim radzić.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak skutecznie pozyskiwać dane dłużników? Jak wskazywać majątek? Jak ustalać adresy dłużników?
 • Dłużnik jest wypłacalny, ale nie chce spłacać – co w takim przypadku?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki? Czy dzwonić do urzędów skarbowych, aby zobaczyć na jakim etapie jest postępowanie?
 • Jak uniknąć przedawnienia?
 • Co w przypadku, kiedy sprawa zostaje umorzona i ponownie trafia do komornika do sprawdzenia – jak to liczyć? Kiedy przedawnienie wynosi 3, a kiedy 6 lat?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić?
 • Windykacja sądowa i przedsądowa z umów cywilnoprawnych, które są zawierane przez urząd. Jakie są skuteczne sposoby informowania windykacyjnego?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma do komornika
 • Wzór pisma o przedawnienie długu
 • Wniosek o podział spadku
 • Wniosek ugodę
 • Wniosek o rozłożenie na raty

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na którym odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Jaka jest podstawa prawna do wnioskowania do różnych instytucji i zakładów pracy o udostępnianie danych o dochodach uzyskiwanych przez dłużnika?
 • Czy można wnioskować o kuratora sądowego, kiedy wiemy, że dłużnik przebywa obecnie w USA i nie znamy jego adresu zamieszkania, ale w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego znany był adres dłużnika, a korespondencja dostarczona była skutecznie?
 • Co z kosztami upomnienia w egzekucji administracyjnej? Kiedy ulegają przedawnieniu?
 • Sad odmówił wszczęcia postępowania na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6; wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ wierzyciel podał dwa adresy dłużnika, a nie jeden, a następnie na podst. przepisu art 182 par. 2 pkt 1 k.p.c. umorzył postepowanie. Komornik ustalił adres już znany, gdzie nie ma możliwości skutecznego doręczenia. Na tej podstawie sąd umorzył postępowanie w sprawie wyjawienia majątku. Co w takiej sytuacji?
 • Jeśli komornik US nie rozpocznie egzekucji i wyda zawiadomienie o niewszczynaniu postępowania, to czy przerywa to bieg przedawnienia?
 • Czy wystawiając pierwszy tytuł wykonawczy do naczelnika urzędu skarbowego (nienależnie pobranego świadczenia), czy musi być wskazany majątek lub źródło dochodu?
 • Jak komornik nalicza odsetki przy przekroczeniu trzyletniego okresu przedawnienia odsetek?
 • Co w przypadku umów cywilnoprawnych, jeżeli dłużnik zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty?
 • Kiedy możemy zawrzeć umowę?
 • W jaki sposób można skorzystać z elektronicznego postępowania upominawczego?
 • Kto wydaje dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych? Czy wykazujemy tylko należności powyżej 5 tys., czy wszystkie administracyjne?


Nowości w programie

 • Czy umorzenie nie powinno być na wniosek dłużnika?
 • Czy dłużnik ma obowiązek powiadomić nas, że jego wniosek o upadłości został rozpatrzony? Czy musimy wystąpić do dłużnika o podanie takich informacji?
 • Czy rozpatrywanie spraw rozłożenia na raty należy również przedstawiać na powiatową Radę Rynku Pracy celem wydania opinii?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą raty 3 dni, innym razem 5 dni i usprawiedliwia to trudną sytuacją. Czy już przy pierwszym spóźnieniu wypowiadać układ ratalny, czy naliczać odsetki?
 • Jaka jest podstawa prawna zapytania do komornika na jakim etapie jest egzekucja?
 • W jaki sposób ponowić egzekucję administracyjną po umorzeniu, jeżeli nie mamy żadnego nowego źródła, z którego można dochodzić należności? Czy możemy złożyć ponownie tytuł wykonawczy bez wskazania źródła majątku, aby nie przedawnić roszczenia?
 • Naczelnik skarbowy przesłał pismo, w którym prosi o stwierdzenie, czy należność nie jest przedawniona, wskazując, że ostatnia skuteczna czynność była w 2016 r. Dodał, że jeżeli tak, to powinniśmy wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania. Co w takim przypadku? Co po ewentualnym umorzeniu? Czy doszło do czyjegoś przewinienia z powodu tego przedawnienia?
 • Osoba miała do zwrotu refundację i jej nie zwróciła. Została ogłoszona upadłość, następnie umorzono postępowanie upadłościowe. W chwili obecnej roszczenie uległo przedawnieniu i dłużnik zmarł. Co w takiej sytuacji?
 • Co zrobić, gdy po upływie 3 lat od pobranego zasiłku przez bezrobotnego, PUP dowiedział się o tej sprawie, ale jest już przedawnienie i nie możemy wydać decyzji administracyjnej o zwrocie? Czy w takich sytuacjach, jeżeli bezrobotny nie odda tej należności, możemy skierować sprawę do prokuratury, aby wszczęła postępowanie lub je umorzyła?
 • Pracodawca otrzymał w roku 2021 refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W listopadzie 2022 na podstawie U1 ustalono, że ostatni okres rozliczeniowy to 5.2022 r. za zatrudnionego skierowanego. Z dniem 1.12.2022 r. pracodawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do chwili obecnej nie wyrejestrował pracownika, ZUS nic nie może zrobić. Brak jakiegokolwiek kontaktu z pracodawcą, z pracownikiem (świadectwa pracy) również. Co możemy zrobić? Jakiej wysokości zwrotu powinniśmy wymagać, jeżeli nie możemy ustalić, ile faktycznie dana osoba pracowała u przedsiębiorcy? Czy wymagać całości przyznanych środków wraz z odsetkami? Proporcjonalności nie możemy ustalić
 • Jeżeli posiadamy informację, że dłużnik przebywa za granicą, ale nie znamy dokładnego adresu, to czy mamy jakąś możliwość prowadzenia egzekucji?
 • Jeżeli osoba składa wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia, to jakie dokumenty do wniosku powinna nam złożyć?
 • Kiedy można odpisać należność bez prowadzenia postępowania o umorzenie z przepisu art. 76?
 • Co w sytuacji wydanej decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu, kiedy okazuje się, że dłużnik przebywa w areszcie?
 • Mamy dłużniczkę, która ma do zwrotu nienależny zasiłek. U komornika jest tytuł wykonawczy, który nie umarza postępowania. Dłużniczka nie pracuje, natomiast jej mąż pracuje za granicą. Czy możemy dochodzić należności z majątku wspólnego?
 • Co w przypadku, gdy komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, a spółka z o.o. nadal jest aktywna, ale nie wykazuje zysku? Czy mamy czekać, aż pojawi się majątek, aby ponowić egzekucję?
 • Czy analizując sytuację majątkową osoby, która ubiega się o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia należy brać pod uwagę także dochody małżonka?
 • Jak wygląda w egzekucji sytuacja kosztów zastępstwa, które zostały przyznane w pierwszym postępowaniu egzekucyjnym?
 • Jak się odnieść do pisma naczelnika US, gdy powołuje się na Ordynację podatkową, wskazując, że każda należność się przedawnia?
 • Jak możemy zbadać jaka jest sytuacja członków zarządu?
 • Czy harmonogram spłat powinien być zawarty w treści decyzji, czy jako załącznik do decyzji?
 • Czy błędem jest, jeżeli urząd zalicza spłaty inaczej niż komornik?
 • Co w sytuacji, gdy komornik nie zawsze wpisuje w tytule przelewu za co robi przelew?
 • Mamy do zwrotu całą dotację na rozpoczęcie działalności. W piśmie o zwrocie wskazujemy kwotę główną, odsetki do zwrotu i termin 30 dni na zwrot od dnia otrzymania wezwania. Za jaki okres policzyć kwotę odsetek? Od dnia przyznania dotacji do dnia wystawienia pisma o zwrocie? Czy od 31 dnia liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?
 • Dłużnik przebywa w DPS, ma świadczenie emerytalne, egzekucja na chwilę obecną nie toczy się. Czy pobyt w DPS może być podstawą umorzenia należności?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik nie poda PUP-u jako wierzyciela?

Najbardziej problematyczne kwestie związane z dłużnikiem PUP. Jak określić składniki majątku dłużnika?

 • W jaki sposób szukać dłużnika, jeżeli nie ma z nim żadnego kontaktu?
 • Jak skutecznie pozyskiwać dane dłużników? Jak wskazywać majątek? Jak ustalać adresy dłużników?
 • Jak dotrzeć do dłużnika za granicą?
 • Co zrobić, kiedy dłużnik zmarł, a dług dziedziczy po nim kilka osób?
 • W jaki sposób szukać majątku wśród rodziny dłużnika w przypadku jego śmierci?
 • Jakie są umocowania do spadku?
 • Windykacja świadczeń nienależnie pobranych przy zgonie dłużnika
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy jest złożone postępowanie, a występuje brak majątku, z którego można by dochodzić zadłużenia?
 • Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Jak długo można dochodzić należności w takim przypadku?
 • Dłużnik jest wypłacalny, ale nie chce spłacać – co w takim przypadku?
 • Co w przypadku bardzo wysokich kwot długu i braku informacji, gdzie szukać dłużnika?
 • Jakie kroki poczynić, kiedy dłużnik nie chce spłacać długu?
 • Co, jeśli dłużnik nie przyjmuje długu?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki?
 • Czy dzwonić do urzędów skarbowych, aby zobaczyć na jakim etapie jest postępowanie?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdy więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Dłużnik ma trudną sytuację i składa wniosek o rozłożenie na raty – co wtedy?
 • Czy należy wynajmować prawnika w Niemczech, jeżeli dłużnik wyjechał do tego kraju?
 • Jakie są skuteczne sposoby na dochodzenie należności w przypadku, kiedy dłużnik ucieka za granicę, nie odbiera korespondencji i nie ma z nim kontaktu?
 • Dłużnik od 20 lat nie jest zainteresowany swoją sytuacją, odsetkami i komornikiem – co w takiej sytuacji należy zrobić?
 • Czy należy kontrolować, co dzieje się z dłużnikiem?

Odsetki, raty i okresy przedawnienia. Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija? Czy są sposoby, aby unikać przedawnień?Terminowość należności – praktyczne omówienie

 • Jak uniknąć przedawnienia?
 • Jak wyliczyć termin spłaty?
 • W jaki sposób liczyć odsetki? Od jakiego momentu należy je naliczać?
 • Kiedy należy pisać pismo o przedawnienie?
 • Odsetki i sposób rozumowania – co, jeśli komornicy inaczej interpretują ustawę o odsetkach i ustawę covidową?
 • Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija?
 • Jak wszcząć postępowanie, aby okres przedawnienia nie minął?
 • Jakie są narzędzia do egzekwowania okresów przedawnienia?
 • Jak prawidłowo sporządzić dokumenty w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, czy nabycia spadku?
 • Zawieranie ugody i decyzji w przypadku rozłożenia na raty
 • Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności
 • Postępowanie o nabycie spadku – wniosek o podział spadku
 • Ustalenie zakresów odpowiedzialności
 • Co w przypadku, kiedy sprawa zostaje umorzona i ponownie trafia do komornika do sprawdzenia – jak to liczyć? Kiedy przedawnienie wynosi 3, a kiedy 6 lat?
 • Zaliczenia na poczet długów – wszystkie koszty uboczne
 • Należności od przedsiębiorców i firm, które zlikwidowały działalność, a zalegają wysokie kwoty pożyczek. Do kiedy można ubiegać się o należności? Jak to skutecznie robić?
 • Wydana decyzja o raty – co robić, jeśli osoba nie spłaca, albo spłaca nie w terminie? Jak naliczać odsetki w przypadku decyzji o raty?
 • ZUS – co jeżeli ZUS dokonuje zwrotu niezależnie pobranego i nie zdoła pobrać całej należności? Czy należy żądać potrącenia, czy powinien robić to ZUS? Co dzieje się z resztą długu w przypadku potrącenia z renty?
 • Przedawnienie kosztów
 • Jak rozliczać wpłaty, gdzie nie są one zgodne z rozłożeniem na raty? Kiedy są odsetki? Sposoby rozliczania wpłat

Krajowy rejestr zadłużonych – dlaczego warto korzystać z KRZ?Jakie są techniczne nowinki związane z krajowym rejestrem zadłużonych?

 • Jak odczytywać przesłane korespondencje w rejestrze?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić? Czy jesteśmy podpięci z automatu?
 • Czy dłużnik widnieje w systemie? Jak to sprawdzić?
 • Na jakich zasadach osoba jest wpisywana do KRZ?
 • Windykacje z lat 90 – czy wpisywać do KRZ?
 • Sąd poniszczył bardzo stare dokumenty, a ktoś domaga się dostarczenia tych dokumentów – co
 • wtedy?
 • Stare windykacje – co zrobić, kiedy poręczyciel umiera? Umorzyć, czy księgować?
 • Jak założyć konto w KRZ? Jak powiązać krajowy rejestr z jednostką organizacją? Instrukcja KRZ i
 • założenia rachunku
 • System nie jest kompatybilny ze stopą procentową – jak prawidłowo naliczyć odsetki?
 • Co, jeśli wynikają różnice ze sposobu naliczania odsetek między urzędem pracy, a urzędem
 • skarbowym?

Osoby bezrobotne, składniki majątku

 • Jakie są składniki majątku?
 • Jak postępować w przypadku osób bezrobotnych i nienależnie pobranych świadczeń?
 • Dłużnik jest bezrobotny, nie ma dochodów, a z zasiłków z opieki nie można ściągać świadczeń nienależnie pobranych – Co robić?
 • Zasiłki dla bezrobotnych w kwestii długów
 • Jak poszukiwać spadkobierców?

ABC Egzekucji administracyjnej i cywilnej – różnice, podobieństwa, omówienie

 • Jakie są różnice w egzekucji administracyjnej i cywilnej? Jakie są części wspólne? Zmiany w ustawodawstwie
 • Omówienie sądowych postępowań
 • Jak rozpocząć postępowanie?
 • Jak złożyć tytuł wykonawczy?
 • Od jakiego pozwu zależy naliczanie odsetek? Co w przypadku, kiedy nie ma radcy prawnego?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdzie więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Europejski nakaz zapłaty – omówienie
 • Niska ściągalność egzekucji – jak temu zaradzić?
 • Co to jest dzień układowy i w jakich postępowaniach występuje?
 • Jakie są konsekwencje, jak działać, co ustalać w przypadku dnia układowego?
 • Przypadki restrukturyzacyjne – upadłości konsumenckie
 • Dziedziczenie długów w praktyce – jak to wygląda?
 • Tytuły wystawionych decyzji – sądowe i inne
 • Omówienie świadczeń nienależnie pobranych
 • Postępowania sądowe – omówienie
 • Rozwiazywanie umów
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze – omówienie
 • Ustawa covidowa – opinia wojewody dotycząca zastosowania ulg czy rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń. Czy opinia/ decyzja wojewody zawsze jest wiążąca? Co, jeśli wojewoda rozpatrzy negatywnie wniosek o raty?
 • Windykacja sądowa i przedsądowa z umów cywilnoprawnych, które są zawierane przez urząd. Jakie są skuteczne sposoby informowania windykacyjnego?
 • Zabezpieczenia przed udzielaniem pożyczek – wiarygodność żyranta, wzory aktów notarialnych
 • Jakie powinny być przesłanki do wszczęcia postepowania? Jakie kroki należy podjąć po umorzeniu postepowania?
 • Bony spadkowe i zasiłek stażowy – charakterystyka

Współpraca z komornikiem i sądem

 • Jak skutecznie występować do komornika?
 • Czy i kiedy występować do komornika o ponowne wszczęcie postępowania?
 • Procedura przyjmowania spadku przez komornika sądowego
 • Pisma do komorników, kiedy dłużnik nie odpowiada na wezwanie do spłaty – jak powinny wyglądać? Kiedy i jak je wysyłać?
 • Jak skutecznie współpracować z sądem?

Tytuły wykonawcze – umowy, kwoty

 • Co robić, kiedy tytuły wykonawcze nieustannie wracają?
 • Co, jeśli dłużnik nie odbiera pisma?
 • Ile upomnień należy wysyłać do dłużnika? Czy należy wysyłać 2, czy 3 upomnienia?
 • Jeżeli upomnienie jest awizowane, czy uważa się je za odebrane, czy nie?
 • Procedura księgowania wpłat i wyksięgowania w momencie płatności – jak księgować po spłaceniu długu?


Prowadzący

Ewa Szot -z wykształcenia jest Radcą Prawnym z ponad 20-letnim stażem pracy. Jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach pracy zajmuje się obsługą prawną urzędów administracji publicznej, w tym Powiatowych Urzędów Pracy.

Do zadań należy w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również z ustawy o COVID-19.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 589.00
19 czerwca 2023
od 589.00
03 października 2023
od 589.00
28 listopada 2023

Podobne szkolenia