Wideoszkolenie: Rozliczanie VAT przez gminy i miasta

Jak wyliczyć prewspółczynnik indywidualny w działalności wod-kan? Czy gmina może odliczyć VAT od zakupu działek na mieszkania socjalne? Kiedy można odliczyć VAT od dotacji? Czy użytkowanie wieczyste podlega VAT? Czy korygujemy zakup środka trwałego, który jest wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Wydziałów Finansowych, do osób zajmujących się rozliczaniem VAT w gminach i miastach

Poznaj VAT od instalacji w OZE i usuwania azbestu z 2 maja 2024!
Interpretacja ogólna z dnia 2 maja 2024 w zakresie VAT od instalacji w OZE i usuwania azbestu. Odroczony termin wprowadzenia obligatoryjnego korzystania z KSeF – jak wykorzystać ten czas! Co z rozliczeniem bieżących inwestycji w zakresie OZE i azbestu? Dostarczymy Państwu pomocną dawkę informacji, aby po naszym szkoleniu nie trzeba było już szukać dodatkowej wiedzy. Program zawiera zbiór pytań, jakie zadali pracownicy urzędów miast i gmin z całej Polski, zajmujący się rozliczeniem VAT. Prelegent-praktyk dzięki swojej imponującej, rzetelnej wiedzy odpowie na wszystkie pytania

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co z rozliczeniem bieżących inwestycji w zakresie OZE i azbestu?
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała ośrodek sportu i rekreacji, oddała w dzierżawę jednej z podległych jej jednostek, która nie jest vatowcem. Jak z takiej inwestycji odliczyć VAT? Czy z umowy dzierżawy z jednostką, która nie jest vatowcem, można naliczać VAT?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować a których nie?
 • Co zrobić z fakturą za użytkowanie wieczyste, wystawioną przed zmianą stawki VAT, która nie została opłacona, a funkcjonuje już nowa stawka? Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia użytkowania wieczystego opłaconymi “z góry” za parę lat i jaką stawką to opodatkować?
 • PRZYKŁAD: jest działka, która jest podzielona, na jednej części jest budynek (opodatkowany stawką 23%), na drugiej części jest działka, która do tej pory była dzierżawiona jako działka rolna(od 2015 roku), stoi na niej słup energetyczny (słup zajmuje ok. 30% działki), który w świetle prawa budowlanego jest obiektem budowlanym. Jak to opodatkować? Czy słup energetyczny rzeczywiście traktować jak budowlę?
 • PRZYKŁAD: jest czynsz w mieszkaniu wynajmowanym od gminy i najemca używał mediów, wystawiane są za to faktury. Okazuje się, że najemca zapłacił za dużo. Czy trzeba to refakturować? Czy tworzy się potrzeba korekty in minus? Jak to rozwiązać? Co zrobić jak w trakcie okresu rozliczeniowego zmieni się stawka?
 • PRZYKŁAD: gmina ma umowę użyczenia podpisaną z harcerstwem na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na zbiórki. Czy powinniśmy od tego użyczenia odprowadzić VAT? Jeśli tak to jak wprowadzić to do JPK?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • autorski skrypt
 • wzór czynnego żalu
 • wzór uzgodnienia w zakresie korekty podatku należnego "in minus"

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy na ostatnim szkoleniu:

 • Czy montaż rolet w lokalach wynajmowanych odliczamy w całości czy proporcjonalnie?
 • PRZYKŁAD: Na cmentarzu poza odpłatnymi pochówkami, zajmujemy się utrzymaniem miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej – pomnik Sybiraków. Czy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT (100 %) od wydatków bieżących i inwestycyjnych na głównym cmentarzu komunalnym?
 • PRZYKŁAD: Gmina prowadzi działalność z tytułu sprzedaży wody oraz wynajmuje nieruchomości. Na jakiej podstawie możemy odliczyć podatek naliczony z wydatków administracji? Czy każdą fakturę za usługi, towary i energię można obliczyć prewspółczynnikiem? Czy każdą fakturę powinniśmy analizować osobno? Czy koszty można odliczyć od połowy roku? Czy trzeba zrobić korektę od stycznia br.?
 • PRZYKŁAD: Informatycy w urzędzie przyjmują na stan zakupione komputery. Na etapie zakupu nie posiadają wiedzy, gdzie komputery trafią. Jak skorzystać z prawa do odliczenia VAT?
 • PRZYKŁAD: W ramach Cyfrowej Gminy zakupiono urządzenia zabezpieczającego serwer oraz oprogramowanie z licencją, które zapewnia cyberbezpieczeństwo. Do sieci (serwera) podłączone są wszystkie komputery w urzędzie, również działy dokonujące sprzedaży nieruchomości i wynajmu mieszkań komunalnych na cele mieszkaniowe. Czy należy zastosować współczynnik i prewspółczynnik?
 • PRZYKŁAD: Korekta podatku VAT w przypadku środków trwałych w budowie. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku i do dzisiaj nie została oddana do użytkowania. Planowane odebranie inwestycji w 2024 roku. Jak powinna wyglądać korekta podatku VAT naliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 2014-2016 (okres przed centralizacją podatku VAT)?
 • PRZYKŁAD: Gmina w 2019 r. wybudowała świetlicę gminną finansowaną w części ze środków unijnych. Obowiązuje jeszcze trwałość projektu. Założenie było, że świetlica nie będzie wynajmowana odpłatnie i będzie tam prowadzona wyłącznie działalność publiczna wynikająca z zadań własnych gminy. Brak prawa do odliczenia został potwierdzony indywidualną interpretacją. Planowana jest zmiana przeznaczenia. Interpretacja z urzędu marszałkowskiego daje możliwość udostępniania odpłatnie, ale tylko na poziomie ponoszonych kosztów bez zysku z tego wynajmu. Ma być wyliczony koszt utrzymania świetlicy i wartość ta będzie stanowić odpłatność np. za udostępnienie świetlicy na zorganizowanie wesela. Czy uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie podlegać będzie opodatkowaniu? Czy wystąpi prawo do korekty podatku naliczonego poniesionego przy realizacji inwestycji?
 • PRZYKŁAD: Gmina prowadzi inwestycje na boisku miejskim polegającą na budowie trybun. Boisko jest w trwałym zarządzie MOSIR-u, który jest jednostką budżetową. MOSIR prowadzi najem boiska klubom sportowym. Czy gmina ma prawo odliczenia VAT od inwestycji?
 • Gmina planuje zakup pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. Ustalone w regulaminie wewnętrznym zasady wykluczają użycie pojazdu do celów prywatnych pracowników. Pojazd będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej i gminnej działalności statutowej. Dla pojazdu będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu. Jak skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT?
 • Interpretacja Ogólna z dnia 2 maja 2024r. dot. VAT od instalacji OZE i usuwania azbestu
 • Czy JST muszą sporządzać korekty w zakresie VAT od OZE i usuwania azbestu?
 • PRZYKŁAD: Jeżeli otrzymaliśmy uprawnienie na podstawie ZAW-FA, to czy można nadawać uprawnienia dalej, tj. jednostkom budżetowym oraz innym pracownikom urzędu?
 • Czy FV dot. opłaty przekształceniowej należy oznaczyć kodem GTU?
 • Od kiedy usługi opiekuńcze nie podlegają opodatkowaniu?
 • PRZYKŁAD: Czy sprzedaż gruntu z budynkiem mieszkalnym, która gmina otrzymała w spadku, jest zwolniona z podatku VAT?
 • PRZYKŁAD: Miasto odliczało VAT od FV zakupowych za węgiel w 100%. Teraz część niesprzedanego węgla zostanie nieodpłatnie przekazana do MOPS dla podopiecznych i do szkoły, która stosuje prewspółczynnik. Przekazanie węgla wiąże się z korektą odliczonego VAT?.
 • Czy opłata dodatkowa pobierana zgodnie z prawem przewozowym za brak biletu w komunikacji miejskiej będzie opodatkowana podatkiem VAT? KIS zmieniła podejście do opłat dodatkowych za brak wykupionego biletu parkingowego. Z urzędu zmieniono wydane wcześniej interpretacje. Czy przekłada się to również na opłaty za brak biletu w komunikacji miejskiej?

Rozliczanie VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Przykłady

 • Rozliczania podatku należnego w jednostkach samorządu terytorialnego – zasady ogólne
 • Zasady wystawiania faktur
 • Jaką stawkę stosujemy przy sprzedaży nieruchomości? Przykłady
 • Jakie są przesłanki klasyfikacji nieruchomości do zabudowanych i niezabudowanych?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży nieruchomości?
 • Czy obowiązek podatkowy za wadium powstaje w dacie ogłoszenia informacji o przetargu, a pozostała kwota w dacie aktu notarialnego?
 • Podział działki a stawka podatku VAT przy sprzedaży?
 • Co w przypadku sprzedaży gruntu, dla którego nie wydano warunków zabudowy? Nie posiada również planu zagospodarowania przestrzennego, jednak posiada oznaczenie "DR" czyli droga?
 • Czy sprzedaż działki, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest o przeznaczeniu pod drogę, należy opodatkować stawką 23%?
 • Czy wydanie dla działki decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jest równoznaczne z decyzją o warunkach zabudowy? Czy będzie to teren budowlany?
 • Czy wystawiamy fakturę na całość przy sprzedaży mienia, jeśli jest zwolnione i rozłożone na raty?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje nieruchomość osobie fizycznej; w akcie jest podana wartość i kwoty płatności w ratach. Czy powinniśmy wystawić fakturę na wartość sprzedaży w dacie podpisania aktu notarialnego? Czy płatności będą ewidencjonowane jako nasze należności, czy należy wprowadzić na kasę fiskalną tylko w kwocie zapłaconej raty
 • PRZYKŁAD: jest działka, która jest podzielona, na jednej części jest budynek (opodatkowany stawką 23%), na drugiej części jest działka, która do tej pory była dzierżawiona jako działka rolna(od 2015 roku), stoi na niej słup energetyczny (słup zajmuje ok. 30% działki), który w świetle prawa budowlanego jest obiektem budowlanym. Jak to opodatkować? Czy słup energetyczny rzeczywiście traktować jak budowlę?
 • PRZYKŁAD: gmina będzie sprzedawać działkę, która jest zabudowana budynkiem, wybudowanym ze środków osoby dzierżawiącej ten grunt. Dzierżawa była opodatkowana stawką 23% (nie są to grunty rolne). Grunt, na którym stoi budynek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Jaka stawka VAT do tej sprzedaży?
 • PRZYKŁAD: sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Nieruchomość jest zabudowana (sklep). Zabudowania stanowią własność użytkownika wieczystego. Czy gmina, dokonując sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, powinna naliczyć VAT?
 • PRZYKŁAD: Czy sprzedaż gruntu z budynkiem mieszkalnym, która gmina otrzymała w spadku, jest zwolniona z podatku VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina sprzedaje działkę. Kupujący dokonał zapłaty w styczniu 2023. Akt notarialny zostanie podpisany z kupującym dopiero pod koniec lipca lub na początku sierpnia 2023. Kiedy powstaje data obowiązku podatkowego VAT - w dniu, kiedy dokonano zapłaty za działkę, czy w dniu podpisania aktu notarialnego?
 • Czy z chwilą rozstrzygnięcia przetargu należy wystawić fakturę zaliczkową, a przy wpłacie reszty fakturę końcową? Czy można dopiero przy wpłacie całości wystawić jedną fakturę?
 • PRZYKŁAD: gmina chce sprzedać działkę z budynkiem, który ok. 10 lat temu był wynajmowany na cele mieszkalne. Nie było nakładów na budynek, plan zagospodarowania z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową – jaka stawka VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina dzierżawi grunt rolny na rzecz operatora telefonii komórkowej. Co miesiąc wystawia fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Na działce firma wystawiła wieżę. Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o wykupienie tej działki. Czy ta sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia na podst. Art. 43 ust.1 pkt 9, ponieważ sprzedawany jest tylko grunt rolny, pomimo że znajduje się tam wieża niebędąca własnością gminy?
 • Wadium zostało przeksięgowane na poczet zakupionych działek i powstał obowiązek podatkowy. Omyłkowo wystawiono fakturę zaliczkową na kwotę mniejszą niż faktyczna kwota przeksięgowania. Błąd został zauważony w momencie wystawienia faktury końcowej, po otrzymaniu aktu notarialnego, czyli po upływie około miesiąca. Czy można wystawić korektę faktury z aktualnym okresem rozliczeniowym?
 • Czy szkoły z racji tego ze nie podlegają podatkowaniu i nie maja żadnych obrotów muszą składać/generować plik xml zerowy do JPK?
 • Jak refakturować media? Przykłady
 • PRZYKŁAD: mamy media i okres rozliczeniowy rozpoczął się przed zmianą stawki VAT i trwał aż do obowiązywania nowej stawki, przerzucamy stawkę VAT na najemcę i czy brana jest pod uwagę data faktury (bo wtedy się tworzy obowiązek podatkowy) czy jednak inny okres rozliczeniowy?
 • Czy można wystawić fakturę VAT przed upływem terminu płatności, np. 15 września, z terminem płatności do 1 października, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta z firmą, a termin płatności jest raz w roku do dnia 1 października?
 • Czy dzierżawca powinien najpierw zapłacić, a potem powinniśmy wystawić fakturę?
 • Czy powinna zostać wystawiona faktura zaliczkowa za udostępnienie miejsca reklamowego w trakcie dożynek gminnych, jeżeli jest wpłata przed terminem dożynek?
 • Sprzedaż samochodu w gminie a stawka podatku VAT?
 • Czy sprzedaż drewna osobom fizycznym generuje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Sprzedając drewno opalowe osoby fizycznej wystawiliśmy FV. Czy powinniśmy nabić na kasę fiskalną?
 • Czy sprzedaż drewna osobom fizycznym gdy zapłata nastąpiła przelewem na rachunek bankowy generuje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Co ze sprzedażą drewna na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą?
 • Czy można naliczyć VAT od udostępniania informacji publicznej bądź udostępnienia zdjęć?
 • PRZYKŁAD: jest czynsz w mieszkaniu wynajmowanym od gminy i najemca używał mediów, wystawiane są za to faktury. Okazuje się, że najemca zapłacił za dużo. Czy trzeba to refakturować? Czy tworzy się potrzeba korekty in minus? Jak to rozwiązać? Co zrobić jak w trakcie okresu rozliczeniowego zmieni się stawka?
 • PRZYKŁAD: gmina występuje jako pośrednik w wynajmie mieszkania od TBS. TBS nakłada podatek VAT wysokości 23% na gminę. Czy gmina może nałożyć na najemcę również opłatę VAT? W jakiej wysokości gmina może nałożyć na najemcę podatek VAT?
 • Zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących „in minus” i „in plus”
 • PRZYKŁAD: gmina chce zaprosić sprzedawców na jarmark, ale chciałaby od nich zwrotu kosztów energii elektrycznej. Czy takim przedsiębiorcom można wystawiać FV za energię elektryczną?
 • PRZYKŁAD: od wspólnoty gruntowej otrzymujemy wpłaty, które są z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w danej miejscowości. Czy takie wpłaty powinny być opodatkowane?
 • Mamy umowę użyczenia ze Stowarzyszeniem. Udostępniamy im świetlicę nieodpłatnie, ale refakturujemy na nich opłaty za gaz. Czy takie użyczenie powinno być opodatkowane?
 • PRZYKŁAD: gmina ma umowę użyczenia podpisaną z harcerstwem na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na zbiórki. Czy powinniśmy od tego użyczenia odprowadzić VAT? Jeśli tak to jak wprowadzić to do JPK?
 • PRZYKŁAD: mieliśmy zawartą umowę dzierżawy na czas określony. Nie wyraziliśmy zgodny na dalsze przedłużenie umowy dzierżawy, natomiast wyraziliśmy zgodę na to, aby były dzierżawca jeszcze był na tym gruncie przez 3 miesiące, w celu uprzątnięcia i rozebrania pawilonu. Naliczyliśmy opłatę za bezumowne korzystanie ze stawką 23%. Czy ta opłata powinna być rozliczona na zasadach jak dzierżawa?
 • Czy od 01.01.2022 należy składać czynny żal w przypadku korygowania JPK_VAT?
 • Sprzedaż węgla przez JST
 • Co zrobić, gdy węgiel nie został sprzedany w całości? Czy musimy skorygować fakturę zakupu?
 • Kasy fiskalne w gminach – w jakich przypadkach tworzy się obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 • Czy błędem jest fiskalizowanie mediów na rzecz osób fizycznych
 • Od kiedy usługi opiekuńcze nie podlegają opodatkowaniu?
 • PRZYKŁAD: Miasto odliczało VAT od FV zakupowych za węgiel w 100%. Teraz część niesprzedanego węgla zostanie nieodpłatnie przekazana do MOPS dla podopiecznych i do szkoły, która stosuje prewspółczynnik. Przekazanie węgla wiąże się z korektą odliczonego VAT?.
 • Czy opłata dodatkowa pobierana zgodnie z prawem przewozowym za brak biletu w komunikacji miejskiej będzie opodatkowana podatkiem VAT? KIS zmieniła podejście do opłat dodatkowych za brak wykupionego biletu parkingowego. Z urzędu zmieniono wydane wcześniej interpretacje. Czy przekłada się to również na opłaty za brak biletu w komunikacji miejskiej?

Zasady odliczania podatku VAT w gminie. Jak zrozumieć pojęcie działalności gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego? Jak wyliczyć prewspółczynnik indywidualny w działalności wod-kan? Jak zrobić korektę VAT od środków trwałych?

 • Jak zrozumieć pojęcie działalności gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego?
 • Prawo do odliczenia podatku VAT – istotne informacje do poprawnych odliczeń
 • Prawo do odliczenia podatku VAT - prewspółczynnik i struktura
 • Jeśli gmina prowadzi sprzedaż zwolnioną np. sprzedaż nieruchomości, to czy poza prewspółczynnikiem musi stosować również współczynnik struktury sprzedaży?
 • Rodzaje zakupów od których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w gminie – przykłady
 • Czy odliczyć VAT od zakupów których dokonują pracownicy gospodarczy, którzy pracują dla gminy, np. rękawice, farby, sól żeby posypać schody?
 • Czy montaż rolet w lokalach wynajmowanych odliczamy w całości czy proporcjonalnie?
 • Czy tonery można odliczyć do każdej drukarki znajdującej się w urzędzie?
 • Czy można stosować kilka prewspółczynników?
 • Co znaczy inny do działalności wodno-kanalizacyjnej, inny do działalności mieszanej?
 • Czy można odliczać VAT w 100% od zakupów odsprzedawanych?
 • Czy przy zakupach związanych z usunięciem awarii wodociągu należy stosować prewspółczynnik?
 • Gruntowny remont budynku urzędu gminy odliczenie współczynnikiem i prewspółczynnikiem?
 • PRZYKŁAD: termomodernizacja budynku w którym występuje sprzedaż opodatkowana, niepodlegająca i zwolniona - czy gmina może odliczyć VAT, jeśli tak, to jakim współczynnikiem - powierzchniowym?
 • Darmowa komunikacja miejska a prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu lub dzierżawy autobusów?
 • Cmentarz świadczy m.in darmowe usługi, czy przysługuje prawo do odliczenia VAT np. z tytułu usługi sprzątania?
 • Przykład: Na cmentarzu poza odpłatnymi pochówkami, zajmujemy się utrzymaniem miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej – pomnik Sybiraków. Czy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT (100 %) od wydatków bieżących i inwestycyjnych na głównym cmentarzu komunalnym?
 • Gmina, bardzo sporadycznie na swój koszt chowa zmarłych. Mamy zaświadczenia z MGOPS, że takich pochówków nie było w danym roku. Czy mogę odliczyć 100%?
 • Terminy skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT
 • PRZYKŁAD: Gmina prowadzi działalność z tytułu sprzedaży wody oraz wynajmuje nieruchomości. Na jakiej podstawie możemy odliczyć podatek naliczony z wydatków administracji? Czy każdą fakturę za usługi, towary i energię można obliczyć prewspółczynnikiem? Czy każdą fakturę powinniśmy analizować osobno? Czy koszty można odliczyć od połowy roku? Czy trzeba zrobić korektę od stycznia br.?
 • Gmina nie odliczyła podatku VAT od zakupów w ciągu trzech miesięcy to czy może sporządzić korektę JPK?
 • PRZYKŁAD: Informatycy w urzędzie przyjmują na stan zakupione komputery. Na etapie zakupu nie posiadają wiedzy, gdzie komputery trafią. Jak skorzystać z prawa do odliczenia VAT?
 • Gmina prowadzi parkingi miejskie na swoich działkach. Sprzedaż biletów parkingowych jest opodatkowana podatkiem VAT. Na kilku parkingach możliwy jest postój darmowy przez pierwsze 30 min. Czy gmina może odliczyć 100% podatku naliczonego, czy musi zastosować prewspółczynnik?
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała kanalizację, którą następnie przekazała aportem do Zakładu Usług Komunalnych sp. z.o.o, stawka 23%. Od budowy kanalizacji odliczono VAT w 100 %. Przekazanie następuje w okresie do 4 miesięcy (czas na rozliczenie inwestycji oraz podjęcie uchwał). Czy gmina musi sporządzić korektę i oddać odliczony podatek VAT?
 • PRZYKŁAD: czy na etapie budowy przez gminę basenu, który będzie administrowany przez ośrodek sportu, można na bieżąco odliczać VAT prewspółczynnikiem, od inwestycji zakładu budżetowego? Czy po przekazaniu wybudowanego basenu zakładowi budżetowemu ośrodek sportu może odliczać VAT z tytułu bieżącego utrzymania basenu (czynność opodatkowana sprzedaż biletów, korzystanie z basenu przez szkoły)? Czy zakład budżetowy może na potrzeby odliczeń VAT od zakupów, związanych z basenem, stosować odrębny prewspółczynnik, wyliczony na podstawie wielkości sprzedaży biletów, opodatkowanych do ogólnej sprzedaży biletów, w tym obciążeń szkół notami księgowymi?
 • Jak zrobić korektę środków trwałych?
 • Jaki okres korekty dla termomodernizacji budynku?
 • PRZYKŁAD: gmina skorzystała z prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych w ramach projektu, projekt się zakończył, w między czasie zmieniają się prewspółczynniki bądź wskaźniki. Jak zrobić z tego korekty?
 • PRZYKŁAD: W ramach Cyfrowej Gminy zakupiono urządzenia zabezpieczającego serwer oraz oprogramowanie z licencją, które zapewnia cyberbezpieczeństwo. Do sieci (serwera) podłączone są wszystkie komputery w urzędzie, również działy dokonujące sprzedaży nieruchomości i wynajmu mieszkań komunalnych na cele mieszkaniowe. Czy należy zastosować współczynnik i prewspółczynnik?
 • Co jeśli odliczam od faktur środki trwałe, ale inwestycja jest w budowie, jak to później skorygować?
 • Czy w przypadku odliczania VAT od inwestycji w 100%, w trakcie realizacji inwestycji także należy zrobić korektę dziesięcioletnią?
 • Czy korygujemy zakup środka trwałego, który jest wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej?
 • Gmina prowadzi hotel na terenie stadionu od którego odlicza VAT gdyż jest to sprzedaż opodatkowana (wystawia paragony i faktury), w hotelu tym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają tam za darmo. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego czy ta dotacja podlega pod VAT?
 • PRZYKŁAD: gmina wybudowała ośrodek sportu i rekreacji, oddała w dzierżawę jednej z podległych jej jednostek, która nie jest vatowcem. Jak z takiej inwestycji odliczyć VAT? Czy z umowy dzierżawy z jednostką, która nie jest vatowcem można naliczać VAT?
 • Gmina ma spółkę z o.o., której wydzierżawia wodociąg. Czy koszty użytkowania tego wodociągu można odliczać w 100%?
 • Spółka używa infrastruktury i ponosi koszty niewielkich napraw, większe pokrywa gmina. Jak odliczać?
 • Co z budową nowych inwestycji, jeżeli jest założenie, że będzie to wydzierżawione dla spółki ZGK?
 • Czy gmina może odliczyć VAT od zakupu działek na mieszkania socjalne?
 • PRZYKŁAD: jeśli inwestycja zaczęła się w 2020 roku i ma się zakończyć w 2023, to czy musimy korygować odliczenia ze względu na zmianę prewspółczynnika w styczniu 2021, styczniu 2022 i styczniu 2023? Czy tylko zaczynamy korektę w styczniu 2024, gdyż to będzie w 2023?
 • PRZYKŁAD: Korekta podatku VAT w przypadku środków trwałych w budowie. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku i do dzisiaj nie została oddana do użytkowania. Planowane odebranie inwestycji w 2024 roku. Jak powinna wyglądać korekta podatku VAT naliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 2014-2016 (okres przed centralizacją podatku VAT)?
 • PRZYKŁAD: Gmina w 2019 r. wybudowała świetlicę gminną finansowaną w części ze środków unijnych. Obowiązuje jeszcze trwałość projektu. Założenie było, że świetlica nie będzie wynajmowana odpłatnie i będzie tam prowadzona wyłącznie działalność publiczna wynikająca z zadań własnych gminy. Brak prawa do odliczenia został potwierdzony indywidualną interpretacją. Planowana jest zmiana przeznaczenia. Interpretacja z urzędu marszałkowskiego daje możliwość udostępniania odpłatnie, ale tylko na poziomie ponoszonych kosztów bez zysku z tego wynajmu. Ma być wyliczony koszt utrzymania świetlicy i wartość ta będzie stanowić odpłatność np. za udostępnienie świetlicy na zorganizowanie wesela. Czy uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie podlegać będzie opodatkowaniu? Czy wystąpi prawo do korekty podatku naliczonego poniesionego przy realizacji inwestycji?
 • PRZYKŁAD: Gmina prowadzi inwestycje na boisku miejskim polegającą na budowie trybun. Boisko jest w trwałym zarządzie MOSIR-u, który jest jednostką budżetową. MOSIR prowadzi najem boiska klubom sportowym. Czy gmina ma prawo odliczenia VAT od inwestycji?
 • Gmina planuje zakup pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. Ustalone w regulaminie wewnętrznym zasady wykluczają użycie pojazdu do celów prywatnych pracowników. Pojazd będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej i gminnej działalności statutowej. Dla pojazdu będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu. Jak skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT?

Dotacje – zasady rozliczenia VAT

 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania dotacji na OZE i azbest
 • Interpretacja Ogólna z dnia 2 maja 2024r. dot. VAT od instalacji OZE i usuwania azbestu
 • Czy JST muszą sporządzać korekty w zakresie VAT od OZE i usuwania azbestu?
 • Cyfrowa Gmina a kwalifikowalność VAT w projekcie
 • Co, jeżeli z programu Cyfrowa Gmina była finansowania serwerownia?
 • Czy dotacje rozliczyć w kwocie netto czy brutto? Jaka jest podstawa prawna odliczania VAT od dotacji? Kiedy można odliczyć VAT od dotacji? Przykłady. Jak zaksięgować zwrot VAT z dotacji?
 • Jaka jest podstawa prawna odliczania VAT od dotacji?
 • Czy dotacje trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, kiedy rodzi się ten obowiązek?
 • Czy opodatkować dotacje, w jaki sposób to robić, które trzeba opodatkować a których nie?
 • Czy z dotacji na odnawialne źródła energii (przeznaczone dla mieszkańców) można odliczyć VAT? Jaką stawką możemy rozliczać VAT?
 • Czy przy próbie odliczenia VAT od dotacji wystarczą przepisy ogólne, czy jednak trzeba każdorazowo prosić o interpretację podatkową?
 • Umowa związana z dotacjami została zawarta w trakcie trwania jednych stawek, inwestycja się przeciąga między czasie zmieniają się stawki i teraz jak to rozliczyć, czy odprowadzać VAT i w jakiej stawce?
 • PRZYKŁAD: gmina chce założyć panele fotowoltaiczne na budynek oczyszczalni, jest dotacja dla gminy a nie de facto dla mieszkańców. Czy od tej dotacji można odliczyć VAT?
 • Jak rozliczyć dotacje na usuwanie azbestu, na pokrycia dachowe, na usuwanie folii rolniczych, na remonty i budowę dróg, na usuwanie opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag, na sieć wodno-kanalizacyjną, na mieszkania socjalne, na sterylizacje psów?
 • Czy powinno się opodatkować dotację z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia dla pracowników?
 • Przełomowy wyrok TSUE dot. OZE i usuwania azbestu – co to oznacza dla JST?
 • Problem z wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych
 • Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości - przykłady
 • Prewspółczynnik i struktura - korekta wieloletnia - przykłady
 • Rozliczenie opłat przekształceniowych i wieczystego użytkowania - przykłady

Faktura ustrukturyzowana – czym jest i czemu służy? Jakie obowiązki dojdą księgowym w związku z fakturą ustrukturyzowaną? Jakie zagrożenia i korzyści się z nią wiążą?

 • Co to jest faktura ustrukturyzowana?
 • Jak nadać uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur?
 • Jak się przygotować do obligatoryjnego wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych?
 • Czy faktura ustrukturyzowana dotyczy każdej faktury, czyli: najmu, dzierżawy, energii elektrycznej itd.?
 • Czy faktury ustrukturyzowane będą podpisywane podpisem elektronicznym?
 • Czy wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej wymusi przebudowę bądź budowę od podstaw system informatyczno-księgowego?
 • Czy jako gmina będziemy musieli mieć specjalny program do odbierania faktur, wystawionych przez przedsiębiorców?
 • Czy data wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie taka sama jak data wprowadzenia do systemu?
 • Co zrobić jak zawiesi się system KSeF?
 • Jak przekazać fakturę ustrukturyzowaną do osoby która nie ma Internetu?
 • Czy będzie możliwość poprawek faktury i kto będzie widział te zmiany?
 • Jak będą wyglądać zwroty i potwierdzenia odbioru faktury ustrukturyzowanej?
 • Wpływ KSe-F na zamówienia publiczne i mechanizm podzielonej płatności
 • PRZYKŁAD: Jeżeli otrzymaliśmy uprawnienie na podstawie ZAW-FA, to czy można nadawać uprawnienia dalej, tj. jednostkom budżetowym oraz innym pracownikom urzędu?

Czy użytkowanie wieczyste podlega VAT? Jaką stawkę VAT ustalić dla poszczególnych przypadków przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności?

 • Omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-604/19 oraz interpretacji ogólnej Nr PT1.8101.2.2021 Ministra Finansów dot. opodatkowania opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 • Jak rozliczać umowy użytkowania wieczystego zawarte przed 2004 rokiem, czy coś z nimi robić, jeśli tak to co konkretnie?
 • Jak rozliczyć umowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zawarte i trwające pomiędzy zmianami w wysokości stawki podatku z 22% na 23%?
 • Czy trzeba korygować okres w opłacie przekształceniowej od 2019 r. do 2021r.?
 • Czy powinniśmy wystawiać faktury na wpłatę za przekształcenia? Czy te faktury powinny być już wystawione w 2019 roku na całe przekształcenie?
 • Co z 1%, jeżeli do końca 2021 roku rozliczyliśmy wszystko ze stawką 22%, a w styczniu wpłynęła zaległość?
 • Czy opłata przekształceniowa podlega opodatkowaniu VAT?
 • Użytkowanie wieczyste - czy trzeba rozliczać przez faktury czy innymi wewnętrznymi dokumentami, w tym czy jest potrzebna kasa fiskalna?
 • Kiedy wystawić fakturę za opłatę przekształceniową, czy ten obowiązek tworzy się w momencie wpłaty czy brane są pod uwagę inne czynniki?
 • Co w przypadku kiedy jest dużo nadpłat na koncie opłaty przekształceniowej?
 • Co w przypadku gdy opłata przekształceniowa wpłynęła w styczniu 2022 i nie została wystawiona faktura?
 • Co z 1%, jeżeli do końca 2021 roku rozliczono opłaty przekształceniowe wg stawki 22%, a w styczniu 2022 wpłynęła zaległość?
 • Co zrobić z fakturą za użytkowanie wieczyste, wystawioną przed zmianą stawki VAT, która nie została opłacona a funkcjonuje już nowa stawka? Co zrobić z fakturami z tytułu czynności przekształcenia użytkowania wieczystego opłaconymi “z góry” za parę lat i jaką stawką to opodatkować?
 • Opodatkowanie należności otrzymane w tym roku z tytułu opłaty przekształceniowej, które wcześniej nie były rozliczone, bowiem były to opłaty sprzed maja 2004 r.? Z jakich przepisów to wynika?
 • Czy FV dot. opłaty przekształceniowej należy oznaczyć kodem GTU?

Prowadzący

Małgorzata Matusiak- wieloletni pracownik administracji samorządowej - przede wszystkim praktyk w prezentowanej dziedzinie. Kierownik Biura Skarbnika, zajmuje się problematyką podatku VAT w gminie, decydując o naliczeniu podatku należnego oraz prawie do odliczenia podatku naliczonego od zakupów bieżących i zakupów inwestycyjnych. Gmina, w której pracuje, zrealizowała prawo do odliczenia podatku VAT poprzez korekty deklaracji VAT i odliczenie podatku naliczonego, a słuszność tych decyzji potwierdziły liczne kontrole podatkowe. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas długoletniej pracy w Urzędzie Skarbowym, prowadząc czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, a także postępowania podatkowe z zakresu podatku VAT.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
02 lipca 2024
od 549.00
05 września 2024
od 549.00
06 grudnia 2024

Podobne szkolenia