Wideoszkolenie: Kontrola zarządcza w PUP

W jaki sposób przygotować się do kontroli zarządczej? Jak szacować ryzyko? Jak określać mierniki? W jaki sposób ustalać cele i zadania dla kontroli zarządczej?

od 549.00 zł

Warsztaty PCC Poland skierowane do osób zajmujących się przeprowadzaniem kontroli zarządczej w urzędach pracy, skierowane do kierowników, księgowych i dyrektorów przeprowadzających kontrolę zarządczą

Co powinna zawierać samoocena pracownika?
Program jest zbiorem pytań, jakie zadali pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy z całego kraju, zajmujący się przeprowadzaniem kontroli zarządczej. Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania, m.in. jak poprawnie identyfikować ryzyko i określać mierniki dla kontroli zarządczej? Podczas warsztatów omówimy proces planowania i realizacji kontroli zarządczej. Zaprezentujemy także proces wyznaczania celów i zadań, określania ryzyka i szacowania mierników. Przedstawimy również dokumenty, jakie powinna zawierać teczka kontroli zarządczej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak prawidłowo identyfikować ryzyko?
 • W jaki sposób zweryfikować ryzyko po przeprowadzeniu kontroli i oszacować, czy to ryzyko faktycznie wystąpiło ?
 • W jaki sposób szacować mierniki?
 • Jak wyznaczać cele i zadania dla urzędu?
 • Jak uwzględnić w kontroli nieprzewidziane okoliczności, takie jak pandemia i wybuch wojny?
 • W jaki sposób należy stworzyć procedury do każdego postępowania w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jakie dokumenty powinna zawierać teczka kontroli zarządczej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności
 • Ankieta do samooceny kontroli zarządczej
 • Rejestr ryzyka
 • Roczny plan kontroli
 • Regulamin kontroli zarządczej i załączniki

Szczegółowy program szkolenia:

Jak przeprowadzić kontrolę zarządczą?

 • W jakim celu przeprowadza się kontrolę zarządczą?
 • Jakie są zalety kontroli zarządczej?
 • W jaki sposób uwzględnić w kontroli nieprzewidziane okoliczności, np. pandemia COVID, wojna?
 • Jak przygotować urząd do kontroli w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (np. COVID, wybuch wojny)?
 • Jaka jest minimalna ilość kontroli w ciągu roku?
 • Co powinno być w 100% zrealizowane w trakcie kontroli?
 • Jakie minimalne, niezbędne i zgodne z prawem kroki musi wykonać osoba realizująca kontrolę zarządczą?
 • Jak powinna wyglądać kontrola funkcjonalna?
 • W jaki sposób przygotować się do kontroli zarządczej?
 • Jak zastosować teoretyczne aspekty kontroli zarządczej w praktyce?
 • Jak przekonać pracowników do zasadności przeprowadzenia kontroli?
 • Jakie informacje wnosi dla pracowników przeprowadzona kontrola?
 • W jaki sposób należy stworzyć procedury do każdego postępowania w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jaki jest bieżący stan prawny jeśli chodzi o kontrole zarządcze?
 • Jakie są najbardziej aktualne przepisy prawne dotyczące kontroli zarządczej?
 • W jaki sposób wprowadzić nowe przepisy prawne?


W jaki sposób przeprowadzić proces samooceny wśród pracowników?

 • W jaki sposób przygotować pracowników do etapu kontroli, jakim jest samoocena?
 • Co powinna zawierać samoocena pracownika?
 • Jak interpretować pytania z arkusza samooceny pracownika?
 • W jaki sposób wypełnić samoocenę?
 • Czy w przypadku 100 pracowników urzędu każdy powinien wypełnić samoocenę?
 • Czy w przypadku kilkudziesięciu pracowników arkusze samooceny mogą ulec skróceniu?
 • Czy arkusze samooceny pracowników należy archiwizować, czy przechowywać jedynie do czasu odbycia audytu?
 • Gdzie zawrzeć szczegółowe opinie pracownika, gdy w arkuszu samooceny pytania są zbyt ogólne?
 • Jak zachować się w sytuacji, gdy pracownik nie zgadza się z protokołem po kontroli (zaleceniami)? Czy poddać to analizie, reagować w jakiś sposób?
 • Czy należy wcześniej poruszyć problematyczne kwestie z pracownikiem, aby uniknąć wprowadzania zaleceń do protokołu?


Jak określać ryzyko w urzędach pracy na potrzeby kontroli zarządczej?

 • W jaki sposób dobrać zespół do monitorowania ryzyka?
 • W jaki sposób należy przygotować dokumenty dotyczące analizy ryzyka?
 • W jaki sposób należy wypełnić deklarację dotyczącą zarządzania ryzykiem?
 • Jak zidentyfikować i ustalić ryzyko (problem wśród kierowników działów)?
 • Co stanowi ryzyko dla urzędu (pod kątem sporządzenia sprawozdania)?
 • Jakie metody badania wykorzystać w zakresie zaspokojenia niezbędnych mierników i wskaźników?
 • Czy rejestr ryzyka powinien być na bieżąco aktualizowany?
 • Ile razy w ciągu roku należy wypełniać rejestr ryzyka?
 • Jak szacować ryzyko/oceniać ryzyko?
 • Jakie są obszary ryzyka?
 • W jaki sposób określać zagrożenia związane z wydatkowaniem środków finansowych?
 • W jaki sposób określać ryzyko związane z zabezpieczaniem danych osobowych?
 • Czy ryzyko jest ryzykiem wewnętrznym? (wg mnie: Czy zagrożenia zewnętrzne można traktować jako ryzyko?)
 • Czy ryzyko zewnętrzne należy uwzględnić w kontroli?
 • Jak oszacować ryzyko dla poszczególnych celów?
 • Na co należy zwrócić uwagę w przypadku szacowania ryzyka finansowego?
 • Jakie ryzyko powinno się uwzględnić w przypadku ochrony danych osobowych?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka?
 • Kiedy mamy do czynienia z ryzykiem przeniesionym?
 • Jaki rodzaj ryzyka może wystąpić w urzędzie pracy?
 • W jaki sposób zweryfikować ryzyko po przeprowadzeniu kontroli i oszacować czy to ryzyko faktycznie wystąpiło?
 • Kiedy należy podjąć działania w związku z ryzykiem?
 • W jaki sposób funkcjonują inne jednostki? jak szacują ryzyko?
 • Jak ustalić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka?
 • Jak diagnozować zagrożenia?
 • Jak szacować ryzyko uwzględniając specyfikę działania danego urzędu?
 • Jak szacować ryzyko uwzględniając sytuacje nieprzewidziane, np. pandemia COVID, wybuch wojny? Jak postępować w takich sytuacjach?
 • Jak wygląda ścieżka szacowania ryzyka?


W jaki sposób określać cele i zadania dla urzędu?

 • W jaki sposób ustalać cele i zadania na potrzeby kontroli zarządczej?
 • Ile zadań należy wyznaczyć?
 • Ile celów należy wyznaczyć?
 • Czy poza odgórnymi przepisami samorządu, starostwa lub Ministerstwa urząd powinien mieć także własne zadania, które możemy wdrażać przez kontrolę zarządczą, czy należy brać pod uwagę jedynie odgórne wytyczne?
 • Czy zadania i cele powinny być bardzo szczegółowe?
 • Czy liczba 5 głównych zadań jest wystarczająca?
 • Jak wygląda planowanie zadań w jednostkach budżetowych (plany roczne i wieloletnie)?
 • W jaki sposób opisywać zadania, które są niezmienne i się powielają?
 • Jak postępować w sytuacji niewykonania niektórych celów i zadań, podczas gdy zostały wykonane inne, wynikające z nieprzewidzianych okoliczności (np. pandemia COVID, wojna)?
 • W jaki sposób szacować cele i zadania w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych?
 • W jaki sposób szacować cele i zadania w przypadku osób niepełnosprawnych?
 • Na co zwrócić uwagę podczas monitorowania i oceny realizacji celów i zadań?
 • Czy w przypadku wyłączenia prądu urząd powinien dysponować agregatem?
 • Jak wyznaczać zadania pozaustawowe?
 • Czy dla każdego działu występuje określona ilość zadań, jakie powinien zrealizować?
 • W jaki sposób określić mierniki?
 • W jaki sposób procentowo oszacować mierniki?
 • Jakie wartości powinny osiągać mierniki?
 • Jak prawidłowo oszacować wartość mierników dla określonych zadań, np. w przypadku rejestracji bezrobocia?


Jakie procedury i dokumenty są niezbędne dla przeprowadzenia kontroli zarządczej?

 • Jakie dokumenty powinna zawierać teczka do kontroli zarządczej?
 • Czy w dotychczasowych dokumentach zaszły jakieś zmiany?
 • Czy należy wykazywać w raporcie fakt wydania mniejszej ilości pieniędzy (np. z powodu małej liczby wniosków)?
 • Czy uwzględnić w raporcie wszystkie ryzyka, czy zawrzeć tylko kluczowe, które miały realny wpływ na niewykonanie zadania?
 • W jakim terminie plan kontroli powinien zostać opublikowany?
 • W jaki sposób ułożyć plan?
 • W jaki sposób realizować projekty?
 • Jakie są główne założenia dla urzędów?
 • Jakie są najważniejsze aspekty regulaminu przeprowadzenia kontroli?
 • Jak interpretować regulamin określenia ryzyka dla poszczególnych zadań?
 • Jak powinno wyglądać sprawozdanie z kontroli (aspekt określania ryzyka i realizacji kontroli)?
 • Na co zwrócić uwagę w przypadku zaleceń i wniosków pokontrolnych?
 • Jak prawidłowo wypełnić protokół po przeprowadzeniu kontroli zarządczej?
 • Na co należy zwrócić uwagę w dokumentacji, aby audyt nie wykazał błędów?
 • Jak wychodzić z podbramkowych sytuacji, np. jak poradzić sobie ze zdalną obsługą interesantów?
 • Jaką platformę do płatności wybrać w przypadku konieczności opłacenia faktur związanych z dotacjami?
 • Czy PUP jest zobowiązany do sporządzania i publikowania oświadczenia? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?


Prowadzący

Anna Kowalska - od ponad 7 lat jest Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, w którym pracuje blisko 16 lat. Pracę w urzędzie zaczynała od stanowiska Inspektora. Była również kierownikiem referatu oraz pośrednikiem pracy. Przez kilka lat pracowała na stanowisku Lidera Klubu Pracy, gdzie z zapałałem i zaangażowaniem prowadziła zajęcia aktywizacyjne oraz szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Kadr i płac oraz zamówień publicznych. Jest również absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
21 lipca 2023
od 549.00
11 września 2023
od 549.00
21 grudnia 2023

Podobne szkolenia