Wideoszkolenie: Podatek od środków transportowych

Jak wyliczyć DMC zespołu pojazdów? Zwolnienie z podatku - jakie pojazdy można uznać za specjalne i jak je weryfikować? Postępowanie w przypadku zaległości - śmierć podatnika i odpowiedzialność osób trzecich. Jak ustalać właściwość miejscową organu - spółki wielozakładowe i osoby fizyczne

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się wymiarem podatku od środków transportowych

Praktyk powie, jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów!
Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o wymiarze podatku w środkach transportowych. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów, np. jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów? Na przykładach wytłumaczymy skomplikowane zagadnienia, dzięki czemu żaden uczestnik nie pozostanie sam ze swoim problemem

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Opodatkowanie środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty podatek na każdy miesiąc? Jak ustalić raty podatku, jeżeli deklaracja została złożona w sierpniu? Kiedy należy zapłacić podatek?
 • Jak przebiega postępowanie w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego przywrócenie?
 • Na kogo założyć kartoteki, jeżeli podmiotem nie jest osoba fizyczna lub osobna prawna? Czy możliwe jest, że gmina zakłada kartoteki na spółki cywilne? Czy spółka cywilna może być płatnikiem?
 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy można obciążyć podatkiem współmałżonka osoby fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która złożyła deklarację, w przypadku braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Odpowiedzialność osób trzecich. Co należy zrobić, jeżeli spółka została zlikwidowana, a zaległości w podatku zostały?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Decyzja określająca wysokość podatku od środków transportowych
 • Wzór postanowienia o wszczęciu postępowania
 • Wzór wezwania do złożenia deklaracji
 • Wzór wezwania do złożenia korekty i wyjaśnień


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy w deklaracji DT-1a należy wykazywać kwoty w groszach, a na deklaracji DT-1 w pełnych złotych?
 • Czy za datę ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu powinno się przyjąć datę decyzji ostatniego dnia czasowego wycofania z ruchu, czy kolejny dzień?
 • Jak samodzielnie wyliczyć dopuszczalną masę zespołu pojazdów, jeżeli nie jest ono dołączane do dowodu rejestracyjnego?
 • Pojazd został wycofany z ruchu od maja 2021 roku do maja 2022 roku. Urząd dostał informację z wydziału komunikacji, że jest przedłużenie do maja 2023 roku. Czy podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację za rok 2022 o przedłużeniu czasowej rejestracji?
 • Czy powinno się wymagać kopii dowodów rejestracyjnych przy przyjmowaniu deklaracji na powstanie obowiązku podatkowego?
 • Czy rolnicy są zobowiązani zawsze do 15 lutego każdego roku składać oświadczenia o używaniu przyczep lub naczep do celów rolniczych?
 • Co w przypadku, gdy nie ma wszystkich istotnych parametrów technicznych naczepy - rodzaju zawieszenia czy masy zespołu?
 • Jaka jest dalsza procedura, gdy po wydaniu decyzji podatnik zgłosił, że sprzedał pojazd już na początku roku?
 • Co zrobić, gdy cały majątek został zlicytowany przez komornika, podatnik przebywa za granicą, ale jeden pojazd nie został wyrejestrowany?
 • W gminie jest duża firma, która z dużym opóźnieniem rejestruje nabyte pojazdy, a jest ich bardzo dużo. Jak weryfikować poprawność danych w deklaracji, jeżeli firma posiada jedynie faktury zakupu?
 • Osoba stała się podatnikiem podatku od środków transportowych na podstawie umowa kupna–sprzedaży. Od 2014 jest właścicielem pojazdu na podstawie umowy, nie dokonała jednak czynności administracyjnych - przerejestrowania auta na siebie, wobec czego nie figuruje w Wydz. Kom. i w CEPIK. Czy ta osoba jest podatnikiem, którego trzeba opodatkować?
 • Podatnik sprzedał auto obcokrajowcowi. Przedstawił fakturę sprzedaży, jednak auta nie wyrejestrował. Minęło kilka miesięcy i nadal auto pozostaje zarejestrowane, co budzi podejrzenia, czy przedstawiona faktura jest autentycznym dokumentem. Co w takiej sytuacji? Czy pojazd powinien być opodatkowany, czy nie?
 • Podatnik został wezwany do złożenia deklaracji dt-1, w odpowiedzi dostaliśmy informację, iż od 03.08.2021 nie jest właścicielem pojazdu. Tego samego dnia został włączony do spółki, a spółka dnia 31.12.2021 sprzedała pojazd. Faktura sprzedażowa jest wystawiona na spółkę, której współwłaścicielem jest również wezwany podatnik. Co w takiej sytuacji. Czy osoba fizyczna powinna złożyć deklarację do dnia 03.08.2021? Do odpowiedzi na wezwanie podatnik przekazał kopię aktu notarialnego przekazania
 • Dostaliśmy informację ze starostwa o zarejestrowaniu pojazdu na jakąś zagraniczną spółkę, ale nie poinformowano, komu ten pojazd powierzono. Czy to powinno przychodzić z automatu, czy musimy o to wnioskować? Adres spółki jest zagraniczny
 • Jak uzyskać dostęp do Cepiku jako gmina? Czy dostęp jest odpłatny? Czy można mieć dostęp "non stop", czy za każdym razem należy występować z wnioskiem o konkretny pojazd?
 • Jak wyliczać raty podatku pojazdów zakupionych, bądź sprzedanych w ciągu roku? Czy dzielimy wysokość podatku na pół, czy adekwatnie do miesięcy? Część podatników z automatu dzieli podatek na pół, czy taka deklaracja jest poprawna?
 • Czy w przypadku złożenia deklaracji przez dwóch współwłaścicieli deklaracje księguje się na karcie kontowej każdej osoby, czy tylko na karcie pierwszego współwłaściciela?
 • Czy jeśli właściciel sprzedaje pojazd i składa deklarację wygaśnięcia obowiązku podatkowego w wyniku czego powstaje nadpłata podatku, razem z deklaracją musi złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty? Czy nadpłatę urząd zwraca na podstawie deklaracji?
 • Czy można przyjąć deklarację, która związana jest z nabyciem pojazdów w różnych miesiącach? Ma to wpływ na termin płatności I raty. Czy w takiej sytuacji prawidłowe jest wprowadzenie deklaracji dwukrotnie za każdy miesiąc osobno?
 • Czy trzeba wydać postanowienia o zwrocie nadpłaty lub zaliczeniu nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań podatkowych?
 • Podatnik składał deklarację w naszej gminie. W 2022 r. okazało się, że od 2018 r. jego adres zamieszkania zmienił się, o czym jego księgowa nie poinformowała organu i cały czas składała deklarację na stary adres w naszej gminie. Pojazdy nie zostały przerejestrowane i nadal podlegały pod naszą gminę. Czy organ powinien zamknąć konto podatnika w 2018 r. i zwrócić nienależny podatek?
 • Podatnik będący rolnikiem kupuje samochód ciężarowy z przeznaczeniem przewozu żywych zwierząt. Twierdzi, że jest on przystosowany do tego celu. W dowodzie nie ma informacji o tym, że jest specjalny. Co należy zrobić?
 • Podatnik będący rolnikiem kupuje przyczepę i oświadcza, że wykorzystuje ją do celów rolniczych. Czy przysługuje mu zwolnienie z podatku? W dowodzie rejestracyjnym nie ma informacji, że jest to przyczepa rolnicza
 • Czy dopuszczalne jest przy zakupie pojazdu w marcu, podzielenie podatku za okres kwiecień- czerwiec i lipiec-grudzień?
 • Czy możliwe jest ustalenie DMC zespołu pojazdów np. naczepy, poprzez dostanie DMC naczepy i DMC pojazdu, który ją ciągnie?
 • W jaki sposób sprawdzić, czy podatnik wykazuje wszystkie pojazdy?
 • Czy właściciele pojazdów specjalnych mają obowiązek składania deklaracji na podatek od środków transportowych, chociaż są ustawowo zwolnieni z zapłaty?
 • Jaką przyczynę składania deklaracji podaje podatnik przy zakupie pojazdu w trakcie roku, jeśli składał już deklarację w lutym na inne posiadane pojazdy: korektę deklaracji czy powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku, i czy w załącznikach wpisuje wszystkie pojazdy, czy tylko ten nowo nabyty?
 • Czy osoby posiadające pojazdy zwolnione z podatku uchwałą Rady Gminy powinny składać deklaracje?
 • Jeśli ktoś kupi pojazd 6 marca, a sprzeda 25 marca, to podatek naliczamy za jeden miesiąc?
 • Po śmierci podatnika okazało się, że jeden pojazd nie został zgłoszony do opodatkowania. Czy podatek określić na spadkobierców?
 • Czy po otrzymaniu informacji o śmierci podatnika nie należy wygasić zobowiązania od dnia śmierci? Czy jest potrzebna decyzja z wydziału komunikacji o wyrejestrowaniu?
 • Co można zrobić, jeżeli nie było przeprowadzone postepowanie spadkowe, a w wydziale komunikacji pojazd nadal widnieje na zmarłego?
 • W przypadku wydania decyzji o przeniesieniu zaległości na spadkobiercę, odsetki od podatku liczymy od tej nowej decyzji na spadkobiercę (14 dni od otrzymania ww. decyzji), czy od pierwotnych terminów płatności podatku?
 • Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli pojazd był wycofany czasowo z ruchu np. do 31 czerwca ? Ponieważ obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu
 • Czy nie należy zrobić odpisu części należności pozostałych do zapłaty do końca roku?(nie ma zaległości, są bieżące zobowiązania, rata płatna we wrześniu, śmierć w czerwcu, ten sam rok)
 • W przypadku decyzji na spadkobierców, jak liczymy odsetki? Do dnia śmierci? Czy do dnia zapłaty decyzji wydanej na spadkobierców?
 • Jeśli podatnik w jednym miesiącu sprzedał i kupił pojazd może złożyć jedną deklarację i zaznaczyć dwie przyczyny, czy powinien złożyć dwie deklaracje na wygaśnięcie i powstanie obowiązku?
 • W deklaracji podatkowej w pozycji 80 wpisujemy kwotę podatku z groszami? System nalicza z groszami, a podatnicy czasami zaokrąglają do pełnych złotych. Czy można przyjąć taką deklarację bez wprowadzania poprawek z urzędu?
 • Czy jeśli podatnik wykaże kwotę podatku, ale nie wpisze rat podatku, to należy go wzywać do uzupełnienia lub zrobić korektę z urzędu?
 • Co z podatnikiem, który kiedyś mieszkał w naszej gminie, od kilku lat nie odbiera korespondencji, nie płaci, pojazdy nadal są zarejestrowanie w naszym wydziale komunikacji i w zasadzie nie można stwierdzić ,gdzie mieszka, nie składa tez deklaracji, nie odbiera wezwań, egzekucja jest umarzana przez US
 • Jeśli podatnik posiada już pojazdy, dokupił kolejny, złożył deklarację na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku i w pozycji 80 należy poddać kwotę podatku tylko za jeden nowy pojazd?

1. Podmioty a obowiązek podatkowy – kto ma obowiązek zapłacić podatek?

 • Kto jest podatnikiem w podatku od środków transportowych? Na kogo założyć kartę kontową w przypadku spółki cywilnej? Czy spółka cywilna może być płatnikiem podatku?
 • PRZYKŁAD: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą złożyła deklarację. Czy można obciążyć podatkiem współmałżonka przy braku rozdzielności majątkowej?
 • Czy można przyjąć deklarację osoby, która jest zameldowana w innej gminny?
 • Czy należy sprawdzać adres zamieszkania osoby, która składa deklarację?
 • Czy wymagać faktury zakupu/umowy zakupu auta w momencie naliczania podatku? Czy taki dowód zakupu potwierdza powstanie obowiązku podatkowego?
 • PRZYKŁAD: spółka będąca właścicielem pojazdów “znika”, a w gminie nadal zarejestrowane są na nią środki transportowe - co należy zrobić w takiej sytuacji? Na kogo przechodzi obowiązek podatkowy?
 • PRZYKŁAD: samochód został sprzedany do innej gminy, nie został on przerejestrowany. Gmina nie miała informacji, że samochód jest sprzedany. Czy w takiej sytuacji powinna naliczyć podatek w miesiącach, kiedy podatnik nie miał już samochodu?
 • PRZYKŁAD: pani X złożyła deklarację na samochód zarejestrowany na firmę, w której była prezesem natomiast nie przerejestrowała samochodu. Na kogo naliczyć podatek?
 • PRZYKŁAD: firma została sprzedana, natomiast w umowie nabycia firmy nie było samochodu, który ciągle był zarejestrowany na firmę, która została sprzedana. Co robić w takiej sytuacji?
 • Czy w przypadku zakupu nowego pojazdu trzeba złożyć nową deklarację? Jakie są przyczyny składania deklaracji?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca sprzedaje pojazd, to musi wypełnić deklarację od nowa? Czy wystarczy złożyć korektę deklaracji?
 • Jeżeli osoba złożyła deklarację w lutym, a w marcu dokupuje nowe auta to musi złożyć nową deklarację?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku, kiedy podatnik sprzedał/kupił auto/zakończył działalność?
 • Co w przypadku, kiedy samochód został skradziony? Czy wówczas wstrzymuje się naliczanie podatku?
 • Czy właściciel pojazdu, który nie korzysta z pojazdu, jest zobowiązany do składania deklaracji?
 • Czy syndyk lub komornik sądowy są podatnikiem podatku od środków transportowych?


2. Współwłasność środka transportowego

 • Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku, kiedy występuje współwłasność środka transportowego?
 • Kto ma płacić podatek w przypadku współwłasności? Co jeśli jedna ze stron nie płaci?
 • Kto ma składać deklarację w przypadku współwłasności banku i osoby fizycznej? Na której ze stron spoczywa odpowiedzialność opłacenia podatku?
 • Czy jeżeli osoba fizyczna zapłaci swoją część podatku to bank powinien zapłacić drugą część?


3. Właściwość miejscowa organów - unikanie odpowiedzialność przez podatników

 • Podatnik melduje się czasowo w innej gminie. Czy wtedy może składać deklarację w innej gminie?
 • Na jakiej podstawie można zmienić miejsce składania deklaracji podatku od środków transportowych?
 • Jak ustalać właściwość miejscową organu?
 • PRZYKŁAD: inne gminy mają niższe stawki podatku od środków transportowych niż nasza. Podatnicy z gminy XXX odprowadzają podatek w innych gminach. Jak egzekwować od mieszkańców, aby płacili podatki w gminie, w której mieszkają?
 • Czy podatnicy powinni płacić podatek w gminie, gdzie jest siedziba firmy? Czy w miejscu zamieszkania?
 • Gdzie powinny płacić podatek spółki wielozakładowe?
 • Gdzie należy składać deklarację, jeżeli współwłaściciele pojazdów mieszkają w różnych gminach?


4. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • PRZYKŁAD: podatnik na deklaracji wpisuje inną datę niż ta, która przychodzi na dokumentach ze starostwa z wydziału komunikacji. Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • Od kiedy naliczać podatek od środków transportowych? Czy od momentu zakupu pojazdu? Czy od momentu zarejestrowania go?
 • Opodatkowanie środków transportowych w ciągu roku
 • Czy rozbijanie płatności na raty jest ustawowo określone?
 • Jak prawidłowo rozłożyć podatek na raty? Czy podzielić go na dwie raty? Czy proporcjonalnie do miesięcy?
 • Czy podatek może być opłacony w jednej racie?
 • Co w przypadku, kiedy ktoś zakupi pojazd w lipcu? Jak wtedy rozłożyć raty podatku?
 • Moment opodatkowania środków transportowych w ciągu roku. Czy rozbijać na raty podatek na każdy miesiąc? Jak ustalić raty podatku jeżeli deklaracja została złożona w sierpniu? Kiedy należy zapłacić podatek?
 • PRZYKŁAD: deklaracja jest składana w maju a pojazd kupiony w lutym. Czy należy pobierać odsetki za miesiące, kiedy podatnik nie złożył deklaracji? W jakiej wysokości pobierać odsetki? Na jaki dzień rejestrować takiego podatnika w systemie?


5. Przedmiot podlegający opodatkowaniu i przysługujące zwolnienia

 • Wyliczenie dopuszczalnej masy całkowitej
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów?
 • Jak wyliczyć dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
 • Czy przy wyliczaniu dmc należy liczyć wyższą ładowność pojazdu?
 • Od czego uzależniona jest dmc?
 • Czy w dowodach rejestracyjnych jest informacja o dmc?
 • Czy pracownik urzędu ma obowiązek określać dmc pojazdu?
 • Samochody sprowadzane z zagranicy, a podatek od środków transportowych
 • Od jakiego momentu obowiązuje podatek od samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Jak opodatkować pojazdy kupione za granicą?
 • Czy stawki podatku powinny być inne dla samochodów sprowadzanych z zagranicy?
 • Podmioty zwolnione z podatku od środków transportowych
 • Zwolnienie z podatku - w jakich sytuacjach i kogo można zwolnić z obowiązku podatkowego?
 • Czy wymagać zaświadczenia o tym, że ktoś jest rolnikiem, żeby zwolnić tę osobę z obowiązku podatkowego?
 • Pojazdy specjalne
 • Jakie pojazdy można uznać za pojazdy specjalne?
 • Czy pojazdy specjalne są zwolnione z podatku?
 • Na jakich zasadach zwalnia się z podatku pojazdy specjalne?
 • Jak weryfikować to, że pojazd jest pojazdem specjalnym?
 • Czy dowód rejestracyjny będzie wystarczającym dokumentem do określenia tego, że pojazd jest specjalny?
 • Czy można wymagać decyzji od starostwa na potwierdzenie, że pojazd jest specjalny?
 • Czy podatnicy, którzy mają samochody ciężarowe, mogą zmienić ich klasyfikacje na pojazdy specjalne? Samochód ciężarowy jest wykorzystywany jako pojazd rolniczy
 • Czy przyczepy wykorzystywane do celów rolniczych są zwolnione z podatku? Na jakich zasadach można zwolnić z opodatkowania przyczepę wykorzystywaną do celów rolniczych?
 • Jak zakwalifikować naczepę do cumowania łodzi? Czy pobierać podatek od takiej naczepy?
 • Czy można zwolnić z podatku pojazdy do nauki jazdy, które posiadają w dowodzie rejestracyjnym wpis „L”?


6. Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie

 • Co to jest "czasowe wycofanie z ruchu" i "przywrócenie pojazdu do ruchu"?
 • Jak przebiega postępowanie w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego przywrócenie?
 • Czy na wycofanie czasowe podatnik powinien złożyć deklarację?
 • Czasowe wycofanie z ruchu i przywrócenie. PRZYKŁAD: jeżeli dowód rejestracyjny nie został zabrany, to czy podatnik ma obowiązek w takiej sytuacji zapłacić podatek od środków transportowych?


7. Zwroty i zaległości w podatku od środków transportowych

 • Jak powinno przebiegać postępowanie w przypadku zaległości w płaceniu podatku?
 • Czy osoba, która zalega z płaceniem podatku może wystąpić o przedawnienie? Czy urząd może stwierdzić przedawnienie? Czy w takiej sytuacji należy liczyć 5 lat od naliczenia zaległości przez urząd, czy 5 lat od powstania w zaległości?
 • Odpowiedzialność osób trzecich. PRZYKŁAD: co należy zrobić, jeżeli spółka została zlikwidowana, a zaległości w podatku zostały?
 • Jak wygląda postępowanie windykacyjne w przypadku nieopłacenia podatku? Czy ściąganie zaległości należy do zadań urzędu gminy, czy urzędu skarbowego?
 • Jak zrobić zastaw na samochód w przypadku zaległości? Od jakiej kwoty można robić zastaw? Gdzie uzyskać informację odnośnie zastawianego samochodu?
 • PRZYKŁAD: podatnik zmarł i był tzw. “słupem” w posiadaniu środków transportowych. Od 10 lat nie żyje, a nadal figuruje jako właściciel. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak wygasić obowiązek w związku ze śmiercią podatnika i przenieść obowiązek na inną osobę?
 • Czy od spadkobierców można ściągać zaległości w sytuacji kiedy osoba, która zmarła, prowadziła działalność w spółce cywilnej? Czy można przenieść zaległości na spadkobierców?
 • PRZYKŁAD: podatnik zmarł, nie ma spadkobierców - jak przebiega postępowanie zmierzające do wyegzekwowania zaległości zmarłego podatnika, który nie ma spadkobierców?
 • Co w przypadku, jeśli spadkobiercy zrzekają się spadku po podatniku, który nie płacił podatku?


8. Kontrola w podatku od środków transportowych

 • Co najczęściej kontroluje RIO? Na co RIO zwraca uwagę podczas kontroli?
 • Jak kontrole z RIO patrzą na to, że w deklaracjach nie wypełnia się wszystkich kolumn (np. o zanieczyszczeniu itp.)?


Prowadzący

Helena Nowak - Kierownik Referatu ds. wymiaru podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i skarbowej w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych z podatkami i opłatami lokalnymi w tym z podatkiem od środków transportowych. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad system opodatkowania środków transportowych w Gminie Kraków. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne wynikające z realizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na Wydziale Zarządzania ze specjalizacją w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
13 marca 2023
od 499.00
05 czerwca 2023
od 499.00
13 października 2023

Podobne szkolenia