Wideoszkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców - Jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, na co zwracać uwagę zbierając materiał dowodowy? Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń w czasie obecnej sytuacji w Polsce i na świecie? Jakie zadania spoczywają na PUP w zakresie tytułów pobytowych, pozwoleń na prace sezonowe, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i informacji starosty?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowanedo osób zajmujących się rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydających zezwolenia na pracę sezonową


Uwaga! Powiemy o zmianach w powiadomieniach o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy
Zapraszamy na wideoszkolenie, w świetle zmian w ustawie o cudzoziemcach! Przepisy dotyczącą również zatrudniania Ukraińców. Do tej pory mogli się zatrudnić na podstawie zezwolenia lub oświadczenia. Rząd przyjął specustawę o pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną. Ułatwi to między innymi ich zatrudnianie. Przewidziane jest również przyjęcie projektu nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Głównym założeniem ma być m.in. zniesienie obowiązku przeprowadzania "testu rynku pracy" a także zmieni się wysokość opłaty za tzw. oświadczenie o powierzeniu pracy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak stosować w praktyce nowe zapisy po wyjściu Brytyjczyków z UE? Zmiana w tytułach pobytowych, dwie nowe wizy w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE.
 • Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?
 • Czy na wizie 02 można rejestrować oświadczenia? Czy na Kartę Polaka rejestrujemy oświadczenie?
 • Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń? Tytuły pobytowe: ruch bezwizowy, wiza, karta pobytu. Czy trzeba robić weryfikację wniosków?
 • Czy wizy krajowe i karty pobytu w dalszym ciągu z mocy prawa się wydłużają w związku z stanem zagrożenia epidemicznego?
 • Zmiany w powiadomieniach o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, które zostały wprowadzone specustawą
 • Tytuły pobytowe – jaki ma wpływ tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Szczegółowy program szkolenia:

1. Czy na wizie 02 można rejestrować oświadczenia?Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?

 • Czy jeśli cudzoziemiec ma ruch bezwizowy, to może pracować np. w Niemczech? Czy tylko pozwala na przebywanie?
 • Co w sytuacji, kiedy pracodawca składa oświadczenie na kierowcę, wiza D skończyła się 17 stycznia. Pracodawca informuje, że cudzoziemiec ma pozwolenie na rok i czekają na przedłużenie. Rejestrować czy nie oraz czy uwzględniać specustawę?
 • Czy wizy krajowe i karty pobytu w dalszym ciągu z mocy prawa się wydłużają w związku ze stan zagrożenia epidemicznego?
 • Czy na Kartę Polaka rejestrujemy oświadczenie?
 • Czy bez wizy 18, tylko posiadając Kartę Polaka, cudzoziemiec może pracować?
 • Czy posiadając Kartę Polaka, nie mając wizy 18, cudzoziemiec może być delegowany do DE?
 • Oświadczenie o powierzeniu dla cudzoziemca złożył pracodawca, którym jest obywatel Ukrainy (posiadający kartę stałego pobytu), prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie działania Urzędu. W dokumentacji brakuje oświadczenia o miejscu stałego pobytu, gdyż pracodawca nie posiada zameldowania w RP - wynajmuje tutaj jedynie mieszkanie. Jak w tej sytuacji ustalić właściwego starostę?
 • Czy trzeba robić nową weryfikację w systemie? W przypadku rozłożenia na raty ZUS wychodzi zaległość i weryfikacja negatywna, a pracodawca zawsze dołącza zaświadczenie
 • Czy możemy zostawić nieuzupełnione rubryki np. pracodawca zaznaczy, że cudzoziemiec posiada wizę, ale nie wpisze nr wizy i dat jej ważności?
 • Co w przypadku, gdy pracodawca X składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, a później pracodawca Y składa również wniosek o wpis? Czy wydajemy drugi wpis do ewidencji? Czy przedłużenie zezwolenia?
 • Czy instytucja PCK jest zwolniona z opłaty za oświadczenie, gdy powołują się na art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i twierdzą, że są zwolnieni?
 • Czy w związku z nowym rozporządzeniem wiadomo coś na temat wysokości opłat?
 • Co zrobić z wnioskami, gdzie upłynęło w tamtym roku 120 dni od wydania zaświadczenia?
 • Czy należy robić weryfikację wniosków?
 • Czy można wydać zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli są zaległości w ZUS-ie?
 • Skąd wziąć informacje o stawce w regionie?
 • Czy należy odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeśli ubezpieczenie w KRUS na cudzoziemca nie było opłacane?
 • Czy w konsulacie nie ma problemów z uzyskaniem wizy, jeśli cudzoziemiec zgłosi się z elektronicznie podpisanym oświadczeniem?
 • W którym miejscu w SYRIUSZU sprawdza się weryfikację miejsca stałego pobytu po PESEL-u?
 • Czy gospodarstwo rolne to podmiot, czy osoba fizyczna?
 • Czy pracownik, który jest na umowie zlecenia i ma jeszcze oświadczenie, może starać się o pozwolenie typu A?
 • Czy wydawać informację starosty w zawodach zwolnionych z rozporządzenia, jeśli pracodawca upiera się, że chce tę informację, mimo iż jest zwolniony?
 • Czy możemy wydać informację w 2-gim dniu, jeżeli nie mamy kandydatów?

2. Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 • Czy można przedłużyć oświadczenie?
 • Czy można zarejestrować nowe oświadczenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Jak weryfikować dokumenty, które są dołączone do oświadczenia? W jakich przypadkach należy kontaktować się ze Strażą Graniczną w celu weryfikacji?
 • Co w sytuacji oświadczeń rejestrowanych kilka razy? Czy można drugi raz zarejestrować oświadczenie?
 • Czy na oświadczeniu ma być pokazane miejsce wykonywania pracy, czy wystarczy tylko zgodność zlecenia?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie w nim wprowadza w błąd?
 • Czy zgłaszać to do Straży Granicznej, że wydaliśmy oświadczenie konkretnej osobie?
 • Ile czasu mamy na rejestrację oświadczenia?

3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 • Zmiana wysokości opłaty za tzw. oświadczenie o powierzeniu pracy
 • Jakie są wymagane dokumenty?
 • Jakie są zasady działania aplikacji centralnej?
 • Druki decyzji – odmowa
 • Statusy w Syriuszu
 • Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP?

4. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce. Które przepisy traktować jako nadrzędne? Uproszczona procedura legalizacji pobytu!

 • Zmiany w powiadomieniach o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, które zostały wprowadzone specustawą
 • Wpływ ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na zatrudnianie cudzoziemców!
 • Legalność pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.
 • Przedłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 roku.
 • Dostęp obywateli Ukrainy do rynku pracy: poszukiwanie pracy, podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarcze!

5. Prace sezonowe:

 • Czy można wydać zezwolenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Kiedy nie trzeba wydawać nowego zezwolenia?
 • Czy młodociany może pracować na umowę o pomocy przy zbiorach?

6. Pozwolenie na prace sezonowe

 • Omówienie prac sezonowych, zastosowanie, analiza PKD
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Druki decyzji – zezwolenia, odmowy, umorzenia, uchylenia
 • Statusy w Syriuszu
 • W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD?
 • Jak wygląda zbieranie materiału dowodowego?
 • Jak wygląda procedura administracyjna związana z odmową decyzji wydania zezwolenia i odwołania się od tej decyzji?

7. Tytuły pobytowe:

 • Jak długo trwa przedłużenie tytułu pobytowego po jego upływie ważności?
 • Czy w związku z odwołaniem pandemii cudzoziemcy powinni w ciągu 30 dni (ewentualnie) opuścić kraj?
 • Kiedy cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić Polskę?
 • Jaki wpływ ma tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

8. Ruch bezwizowy: analiza, narzędzia, obliczenia, jakie kraje objęte są ruchem bezwizowym?

 • Wizy: jakie są rodzaje wiz? Omówienie wiz krajowych i wiz innych państw strefy Schengen
 • Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?
 • Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu?
 • Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce?
 • Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
 • Pobyt czasowy: karty czasowego pobytu; karty stałego pobytu

9. Funkcje w Syriuszu - działanie i odznaczanie informacji o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy, aby zdarzenia skutecznie pojawiały się w Aplikacji Centralnej

 • Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu?
 • Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu?

10. Informacja starosty

 • analiza bazy danych w Syriuszu
 • wydanie informacji
 • W jakich przypadkach musi być wydawana opinia starosty?
 • Jak przeszukiwać poprawnie bazę danych (Syriusz) pod kątem informacji starosty – kod zawodu, zawód wykonywany, zawód do statystyk?
 • Co w przypadku, gdy stanowisko pod informację starosty nie ma wymagań (chęć do pracy) i praktycznie każdy zarejestrowany je spełnia?

11. Portal praca.gov.pl

 • Jak wygląda rejestracja elektronicznych wniosków i oświadczeń?
 • Jak udzielać elektronicznych odpowiedzi? Na czym polega odpowiedź elektroniczna?
 • Kiedy i czy można wysłać elektronicznie zarejestrowane oświadczenie lub decyzję?

12. KPA – postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, zbieranie materiału dowodowego

 • Art. 64 § 2 KPA – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 • Art. 9 KPA – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Art. 50 § 1 KPA – podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 • Art. 36 KPA – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 • Art. 37 KPA – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 • Art. 8 § 2 KPA – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 • Art. 33 KPA – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 • Art. 79a KPA – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

13. Współpraca PUP z agencjami zatrudnienia

 • Jak sprawdzać rzetelność agencji zatrudnienia?
 • Realizacja ofert pracy
 • Wydawanie certyfikatów dla agencji zatrudnienia
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czego wymagać od agencji zatrudnienia?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Jak działać w przypadkach, jeśli pośrednik pracy prowadzi agencję pośrednictwa pracy i przez tę agencję chce zatrudniać cudzoziemców?

14. Dodatkowo:

 • Ci cudzoziemcy maja wyznaczone terminy co dwa miesiące czyli jak wyjada na ponad miesiąc to należy go pozbawić statusu bo taci te przywileje z mocy ustawy
 • Czy każdy cudzoziemiec z Ukrainy który przekracza granice wpada w specustawę czy może przekroczyć granice na biometrii?
 • A co jeżeli nie dopełni obowiązku w ciągu 60 dni, przebywa nielegalnie?
 • Co w przypadku gdy pracodawca złoży oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Mamy rejestrować czy odmówić?
 • Jeżeli okres ważności wizy skończył się w maju tego roku, a cudzoziemiec wjechał jeszcze w zeszłym roku to może cudzoziemiec przebywać tylko do 31 grudnia, czy na podstawie ustawy covidowej do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego?
 • Co w przypadku gdy cudzoziemiec wjechał do polski po 24 lutym i nie przedstawił pracodawcy pieczątki wjazdu a pracodawca złożył oświadczenie do urzędu, mamy zarejestrować oświadczenie czy pracodawca powinien tylko zgłosić powiadomienie o podjęciu pracy?
 • Co w przypadku jeżeli pracodawca (agencja zatrudnienia) chce zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywatela Ukrainy i składa przez prace gov.pl? Czy Urząd Pracy może odmówić rejestracji i na jakiej podstawie jeśli cały czas obowiązuje druga ścieżka?
 • Czy emeryt UKR może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w PL. Emerytura w wysokości ok.1000zl
 • Co z osoba która przyjeżdża z Ukrainy po 24 lutym i podejmuje prace w sadownictwie, podmiot powinien
 • złożyć wniosek o prace sezonowa czy zgłosić przez portal praca gov.pl samo powiadomienie?
 • Czy jest przeciwskazanie prawne które mówi o tym ze nie można powierzyć pracy np. Lekarzowi z Rosji, pielęgniarce?
 • Czy jeżeli Urząd Pracy wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, to pracodawca powinien jeszcze raz zgłosić powiadomienie przez portal praca.gov.pl?
 • Czy mamy sprawdzać ac i ingerować w okres zatrudnienia? Skracać do 2 lat?
 • Czy cudzoziemiec może mieć wpisane kilka oświadczeń jednocześnie i każde z nich na 24 m-ce, okresy nakładają się?
 • Wnioski o pracę sezonowa maja ulegać umorzeniu z mocy prawa, nie wymaga już to żadnej czynności z naszej strony?
 • Jeżeli specustaw jest przodująca to czy pracodawca nie może złożyć oświadczania?


Prowadzący

Piotr Gajda - pracownik Działu Obsługi Zatrudniania Cudzoziemców w Grodzkim Urzędzie Pracy wKrakowie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
21 grudnia 2022