Wideoszkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Zatrudnianie cudzoziemców - Jak prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, na co zwracać uwagę zbierając materiał dowodowy? Jaki jest czas trwania zezwoleń i oświadczeń w czasie obecnej sytuacji w Polsce i na świecie? Jakie zadania spoczywają na PUP w zakresie tytułów pobytowych, pozwoleń na prace sezonowe, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i informacji starosty?

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowanedo osób zajmujących się rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydających zezwolenia na pracę sezonową


Przedłużenie terminu pobytów osób, które wjechały do Polski
Zapraszamy na wideoszkolenie, w świetle zmian w ustawie o cudzoziemcach! Przepisy dotyczącą również zatrudniania Ukraińców. Do tej pory mogli się zatrudnić na podstawie zezwolenia lub oświadczenia. Rząd przyjął specustawę o pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną. Ułatwi to między innymi ich zatrudnianie. Przewidziane jest również przyjęcie projektu nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Głównym założeniem ma być m.in. zniesienie obowiązku przeprowadzania "testu rynku pracy" a także zmieni się wysokość opłaty za tzw. oświadczenie o powierzeniu pracy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Na portalu praca.gov.pl są trzy podmioty: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i organizacja. W Syriuszu widnieje tylko osoba fizyczna i podmiot gospodarczy. W jaki sposób radzić sobie z takimi rozbieżnościami?
 • Co w sytuacji, gdy podmiot zawiesił swoją działalność na podstawie art. 88z ust. 6, jeżeli starosta może nie wydać odmowy wpisania oświadczenia? Czy jest to obligatoryjne czy wydajemy zaświadczenie, nie zważając na zaistniałą sytuację?
 • Zostało złożone oświadczenie, ale wystąpiła zaległość w ZUS w raporcie dostępnym w Syriuszu. Pracodawca dostarczył zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapisem, że pracodawca jest w układzie ratalnym. Czy należy wypisać oświadczenie i je wydać?
 • Oświadczenie o powierzeniu dla cudzoziemca złożył pracodawca, którym jest obywatel Ukrainy (posiadający kartę stałego pobytu), prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie działania Urzędu. W dokumentacji brakuje oświadczenia o miejscu stałego pobytu, gdyż pracodawca nie posiada zameldowania w RP - wynajmuje tutaj jedynie mieszkanie. Jak w tej sytuacji ustalić właściwego starostę?
 • Czy pracownik młodociany z Ukrainy, który będzie na przygotowaniu zawodowym, może być zgłoszony przez powiadomienie?
 • PRZYKŁAD: jak przebiega ubieganie się o wydanie wizy dla kierowcy w transporcie międzynarodowym? Pracodawcy informują, że od 22 września ubiegając się o wydanie wizy dla kierowcy międzynarodowego muszą okazywać oświadczenie, z którego wynika, że cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w charakterze kierowcy międzynarodowego i chcą zmieniać oświadczenia na stanowisko „kierowca w transporcie międzynarodowym”. Czy rzeczywiście jest to konieczne?
 • Co w przypadku działu specjalnego produkcji rolnej, jeżeli jest wpis w REGON, a nie ma w CEIDG?

Szczegółowy program szkolenia:

Otrzymają Państwo informacje na temat:

 • Przedłużenie pomocy dla uchodźców
 • Legalny pobyt dla obywateli Ukrainy z nową datą
 • Przedłużenie możliwości zatrudnienia na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Najtrudniejsze pytania:

 • Jak ustalać i weryfikować wysokość wynagrodzenia przy oświadczeniach?
 • Jak radzić sobie z utrudnionym kontaktem z urzędem wojewódzkim? Gdzie należy szukać informacji?
 • Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy przez urząd wojewódzki trwa długo - w jaki sposób udzielać informacji petentom?
 • Omówienie obowiązków PUP: powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy pod kątem praktycznych wskazówek, na co zwrócić uwagę
 • Jak radzić sobie z brakiem jednolitych zasad postępowania i różnych interpretacji przepisów?

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniej edycji szkolenia

 • W jaki sposób prawidłowo weryfikować wysokość wynagrodzenia przy oświadczeniu?
 • Czy wszyscy obywateli Ukrainy mogą być zatrudnieni poprzez powiadomienie? Czy są jakieś wyjątki?
 • Jeżeli data ważności paszportu jest do czerwca 2024 r., to czy możemy zarejestrować wszystkie oświadczenia cudzoziemców na 2 lata?
 • Oświadczenie zostało wpisane na 2 lata, a cudzoziemiec skończył pracę po 5 miesiącach i pracodawca złożył informację w PUP. Po 3 miesiącach wrócił do tego samego pracodawcy. Czy oświadczenie nadal jest ważne? Czy może złożyć powiadomienie o podjęciu pracy?
 • Pracodawca jest rolnikiem. Napisał oświadczenie, że prowadzi ogrzewane szklarnie, ale uprawia tylko ogórki. Czy rejestrujemy oświadczenie na 2 lata, czy ma to być zezwolenie na prace sezonowe?
 • Czy złożenie wniosku o kartę pobytu powoduje utratę statusu UKR?
 • Pracodawca zarejestrował oświadczenie, ale cudzoziemiec nie ma ważnej wizy ani karty pobytu. Przy rejestracji zaznaczył, że cudzoziemiec kontynuuje pobyt. Co w takim przypadku?
 • Po co zgłaszać straży granicznej osoby zarejestrowane w oświadczeniu?
 • Jak weryfikować stały pobyt osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
 • Czy jest obowiązek prowadzenia rejestru wynagrodzeń z ofert pracy, aby przy kontroli wykazać, na czym opieraliśmy się, wydając oświadczenie?
 • Czy zmieniamy status w oświadczeniach w Syriuszu „wynik weryfikacji”?
 • Osoba złożył oświadczenie w imieniu podmiotu powierzającego prace cudzoziemcowi. Ma upoważnienie, ale nie notarialne. Czy będzie pełnomocnikiem w Syriuszu?
 • Czy możemy poprawiać oświadczenie złożone elektroniczne?
 • Czy każdemu pracodawcy składającemu oświadczenie o powierzeniu sprawdzamy zadłużenie ZUS?
 • Czy należy również podpisywać wersję PDF, czy tylko przy wysyłaniu z Syriusza?
 • Jeżeli cudzoziemiec przybywa w Polsce, ma paszport biometryczny i chciałby podjąć pracę sezonową, to na ile wydajemy zezwolenie?
 • Pracodawca złożył OPWP dla cudzoziemca posiadającego kartę pobytu stałego i mimo poinformowania go, że może zatrudnić taka osobę bez konieczności zgłaszania do PUP-u prosi o wydanie oświadczenia. Czy wydajemy mu takie oświadczenie?
 • Jak pospisujemy informacje starosty elektronicznie, jeśli jest do wydania 100 egzemplarzy informacji?
 • Czy uznajemy za uzasadnioną odmowę pracodawcy ze względu na niespełnienie oczekiwań pracodawcy?
 • Jak rozumieć par. 8 pkt 8 rozporządzenia: w przypadku, gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem?
 • Czy stosować instytucję zatarcia skazania, weryfikując ukaranie podmiotu powierzającego?
 • Jakie kroki musi podjąć pracodawca, który chce zatrudnić pracownika z Zimbabwe?
 • Co, jeżeli cudzoziemiec ma pusty paszport i jest z Ukrainy, nie posiada statusu UKR, a pracodawca chce go zatrudnić na zezwolenie typu S? Co, jeżeli dostał odmowę o nadanie statusu?
 • Jeżeli zostało złożone oświadczenie na obywatela Ukrainy, to czy pracodawca musi złożyć tylko informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy?
 • W informacji od starosty jest zwarte, że mamy dostępnych 50 miejsc pracy. Jesteśmy w stanie faktycznie zapewnić 5 miejsc pracy. Czy wydajemy informację, że jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby kadrowe pracodawcy? Czy wydajemy informację, że nie jesteśmy w stanie zapewnić 45 miejsc pracy?
 • Jak wpisać w oświadczeniu, że cudzoziemiec wykonuje pracę w systemie akordowym?
 • Co w przypadku, gdy na oświadczeniu jest błąd w dacie urodzenia cudzoziemca lub literówka w nazwisku, a urząd tego nie zauważył i wydał oświadczenie? Pracodawca zgłosił błąd. Czy powinniśmy poprawić oświadczenie wpisane do ewidencji i wydać je jeszcze raz? Czy powinniśmy złożyć nowe oświadczenie?
 • Czy braki formalne do wezwania pracodawca może wysłać na maila?
 • Dwóch obywateli Ukrainy przyjechało do Polski 18 sierpnia 2021 r. w ruchu bezwizowym i nie wyjechali po 90. dniach ze względu na przepisy covidowe. Następnie wybuchła wojna i pozostali w Polsce. Czy cudzoziemcy przebywają nielegalnie? Czy obejmuje ich specustawa? Pracodawca chciałby zatrudnić ich u siebie w gospodarstwie, a cudzoziemcy nic nie zrobili dodatkowego ze swoim pobytem od dnia przyjazdu.

1. Czy na wizie 02 można rejestrować oświadczenia?Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?

 • Czy służba medyczna z zagranicy potrzebuje oświadczenia lub zezwolenia?
 • Czy jeśli cudzoziemiec ma ruch bezwizowy, to może pracować np. w Niemczech? Czy tylko pozwala na przebywanie?
 • Co w sytuacji, kiedy pracodawca składa oświadczenie na kierowcę, wiza D skończyła się 17 stycznia. Pracodawca informuje, że cudzoziemiec ma pozwolenie na rok i czekają na przedłużenie. Rejestrować czy nie oraz czy uwzględniać specustawę?
 • Czy wizy krajowe i karty pobytu w dalszym ciągu z mocy prawa się wydłużają w związku ze stan zagrożenia epidemicznego?
 • Czy na Kartę Polaka rejestrujemy oświadczenie?
 • Czy bez wizy 18, tylko posiadając Kartę Polaka, cudzoziemiec może pracować?
 • Czy posiadając Kartę Polaka, nie mając wizy 18, cudzoziemiec może być delegowany do DE?
 • Oświadczenie o powierzeniu dla cudzoziemca złożył pracodawca, którym jest obywatel Ukrainy (posiadający kartę stałego pobytu), prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie działania Urzędu. W dokumentacji brakuje oświadczenia o miejscu stałego pobytu, gdyż pracodawca nie posiada zameldowania w RP - wynajmuje tutaj jedynie mieszkanie. Jak w tej sytuacji ustalić właściwego starostę?
 • Czy trzeba robić nową weryfikację w systemie? W przypadku rozłożenia na raty ZUS wychodzi zaległość i weryfikacja negatywna, a pracodawca zawsze dołącza zaświadczenie
 • Czy możemy zostawić nieuzupełnione rubryki np. pracodawca zaznaczy, że cudzoziemiec posiada wizę, ale nie wpisze nr wizy i dat jej ważności?
 • Co w przypadku, gdy pracodawca X składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji, a później pracodawca Y składa również wniosek o wpis? Czy wydajemy drugi wpis do ewidencji? Czy przedłużenie zezwolenia?
 • Czy instytucja PCK jest zwolniona z opłaty za oświadczenie, gdy powołują się na art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i twierdzą, że są zwolnieni?
 • Czy w związku z nowym rozporządzeniem wiadomo coś na temat wysokości opłat?
 • Co zrobić z wnioskami, gdzie upłynęło w tamtym roku 120 dni od wydania zaświadczenia?
 • Czy należy robić weryfikację wniosków?
 • Czy można wydać zaświadczenie o wpisie do ewidencji, jeśli są zaległości w ZUS-ie?
 • Skąd wziąć informacje o stawce w regionie?
 • Czy należy odmówić wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeśli ubezpieczenie w KRUS na cudzoziemca nie było opłacane?
 • Czy w konsulacie nie ma problemów z uzyskaniem wizy, jeśli cudzoziemiec zgłosi się z elektronicznie podpisanym oświadczeniem?
 • W którym miejscu w SYRIUSZU sprawdza się weryfikację miejsca stałego pobytu po PESEL-u?
 • Czy gospodarstwo rolne to podmiot, czy osoba fizyczna?
 • Czy pracownik, który jest na umowie zlecenia i ma jeszcze oświadczenie, może starać się o pozwolenie typu A?
 • Czy wydawać informację starosty w zawodach zwolnionych z rozporządzenia, jeśli pracodawca upiera się, że chce tę informację, mimo iż jest zwolniony?
 • Czy możemy wydać informację w 2-gim dniu, jeżeli nie mamy kandydatów?

2. Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

 • Czy można przedłużyć oświadczenie?
 • Czy można zarejestrować nowe oświadczenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • W jakich przypadkach można odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Jak weryfikować dokumenty, które są dołączone do oświadczenia? W jakich przypadkach należy kontaktować się ze Strażą Graniczną w celu weryfikacji?
 • Co w sytuacji oświadczeń rejestrowanych kilka razy? Czy można drugi raz zarejestrować oświadczenie?
 • Czy na oświadczeniu ma być pokazane miejsce wykonywania pracy, czy wystarczy tylko zgodność zlecenia?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba składająca oświadczenie w nim wprowadza w błąd?
 • Czy zgłaszać to do Straży Granicznej, że wydaliśmy oświadczenie konkretnej osobie?
 • Ile czasu mamy na rejestrację oświadczenia?

3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

 • Jakie są wymagane dokumenty?
 • Jakie są zasady działania aplikacji centralnej?
 • Druki decyzji – odmowa
 • Statusy w Syriuszu
 • Co robić, gdy już jedno oświadczenie na tego samego cudzoziemca jest zarejestrowane w innym PUP?

4. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce. Które przepisy traktować jako nadrzędne? Uproszczona procedura legalizacji pobytu

 • Legalność pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.
 • Przedłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 roku.
 • Dostęp obywateli Ukrainy do rynku pracy: poszukiwanie pracy, podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarcze!

5. Prace sezonowe:

 • Czy można wydać zezwolenie, jeśli upłynął termin ważności ruchu bezwizowego/wizy/karty pobytu?
 • Kiedy nie trzeba wydawać nowego zezwolenia?
 • Czy młodociany może pracować na umowę o pomocy przy zbiorach?

6. Pozwolenie na prace sezonowe

 • Omówienie prac sezonowych, zastosowanie, analiza PKD
 • Jakie dokumenty są wymagane?
 • Druki decyzji – zezwolenia, odmowy, umorzenia, uchylenia
 • Statusy w Syriuszu
 • W jakich przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej może powierzyć cudzoziemcowi wykonanie innej pracy poza sekcjami PKD?
 • Jak wygląda zbieranie materiału dowodowego?
 • Jak wygląda procedura administracyjna związana z odmową decyzji wydania zezwolenia i odwołania się od tej decyzji?

7. Tytuły pobytowe:

 • Jak długo trwa przedłużenie tytułu pobytowego po jego upływie ważności?
 • Czy w związku z odwołaniem pandemii cudzoziemcy powinni w ciągu 30 dni (ewentualnie) opuścić kraj?
 • Kiedy cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić Polskę?
 • Jaki wpływ ma tytuł pobytowy cudzoziemca na wydanie pozwolenia typu S oraz zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

8. Ruch bezwizowy: analiza, narzędzia, obliczenia, jakie kraje objęte są ruchem bezwizowym?

 • Wizy: jakie są rodzaje wiz? Omówienie wiz krajowych i wiz innych państw strefy Schengen
 • Na jaką wizę można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?
 • Jak wyliczać pobyt w ramach ruchu bezwizowego?
 • Jak oświadczenia i wnioski odnoszą się do karty pobytu?
 • Czy wizy innych państw strefy Schengen pozwalają na pracę w Polsce?
 • Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy - jakie dokumenty muszą posiadać, aby wykonywać pracę w Polsce?
 • Pobyt czasowy: karty czasowego pobytu; karty stałego pobytu

9. Funkcje w Syriuszu - działanie i odznaczanie informacji o podjęciu/niepodjęciu/zakończeniu pracy, aby zdarzenia skutecznie pojawiały się w Aplikacji Centralnej

 • Jak zaznaczać zgłoszenia i niezgłoszenia cudzoziemców w Syriuszu?
 • Jak łączyć płatności z oświadczeniami i wnioskami w Syriuszu?

10. Informacja starosty

 • Analiza bazy danych w Syriuszu
 • Wydanie informacji
 • W jakich przypadkach musi być wydawana opinia starosty?
 • Jak przeszukiwać poprawnie bazę danych (Syriusz) pod kątem informacji starosty – kod zawodu, zawód wykonywany, zawód do statystyk?
 • Co w przypadku, gdy stanowisko pod informację starosty nie ma wymagań (chęć do pracy) i praktycznie każdy zarejestrowany je spełnia?

11. Portal praca.gov.pl

 • Jak wygląda rejestracja elektronicznych wniosków i oświadczeń?
 • Jak udzielać elektronicznych odpowiedzi? Na czym polega odpowiedź elektroniczna?
 • Kiedy i czy można wysłać elektronicznie zarejestrowane oświadczenie lub decyzję?

12. KPA – postępowanie administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców, zbieranie materiału dowodowego

 • Art. 64 § 2 KPA – wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
 • Art. 9 KPA – obowiązek poinformowania o pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Art. 50 § 1 KPA – podstawa prawna wezwania strony do uzupełnienia materiału dowodowego lub złożenia wyjaśnień w toku postępowania administracyjnego
 • Art. 36 KPA – obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia
 • Art. 37 KPA – obowiązek przekazania ponaglenia w terminie 7 dni do drugiej instancji (MRPiPS) wraz z odpowiedzą na zarzuty
 • Art. 8 § 2 KPA – nie odstępowanie bez uzasadnionej przyczyny od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym
 • Art. 33 KPA – pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczone (przez notariusza); adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelniać odpisy udzielonych im pełnomocnictw
 • Art. 79a KPA – obowiązek poinformowania o możliwościach wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony

13. Współpraca PUP z agencjami zatrudnienia

 • Jak sprawdzać rzetelność agencji zatrudnienia?
 • Realizacja ofert pracy
 • Wydawanie certyfikatów dla agencji zatrudnienia
 • Jak się zabezpieczyć?
 • Czego wymagać od agencji zatrudnienia?
 • Jakie są zasady rejestracji oświadczeń przez agencje zatrudnienia, głównie nowo powstające lub które funkcjonują na rynku bardzo krótko?
 • Jak działać w przypadkach, jeśli pośrednik pracy prowadzi agencję pośrednictwa pracy i przez tę agencję chce zatrudniać cudzoziemców?

14. Dodatkowo:

 • Jeżeli zostało złożone oświadczenie na obywatela Ukrainy, to czy pracodawca musi złożyć tylko informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy?
 • W informacji od starosty jest zwarte, że mamy dostępnych 50 miejsc pracy. Jesteśmy w stanie faktycznie zapewnić 5 miejsc pracy. Czy wydajemy informację, że jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby kadrowe pracodawcy? Czy wydajemy informację, że nie jesteśmy w stanie zapewnić 45 miejsc pracy?
 • Jak wpisać w oświadczeniu, że cudzoziemiec wykonuje pracę w systemie akordowym?
 • Co w przypadku, gdy na oświadczeniu jest błąd w dacie urodzenia cudzoziemca lub literówka w nazwisku, a urząd tego nie zauważył i wydał oświadczenie? Pracodawca zgłosił błąd. Czy powinniśmy poprawić oświadczenie wpisane do ewidencji i wydać je jeszcze raz? Czy powinniśmy złożyć nowe oświadczenie?
 • Czy braki formalne do wezwania pracodawca może wysłać na maila?
 • Dwóch obywateli Ukrainy przyjechało do Polski 18 sierpnia 2021 r. w ruchu bezwizowym i nie wyjechali po 90. dniach ze względu na przepisy covidowe. Następnie wybuchła wojna i pozostali w Polsce. Czy cudzoziemcy przebywają nielegalnie? Czy obejmuje ich specustawa? Pracodawca chciałby zatrudnić ich u siebie w gospodarstwie, a cudzoziemcy nic nie zrobili dodatkowego ze swoim pobytem od dnia przyjazdu.
 • Czy przy zmianie umowy pracodawca powinien złożyć nowe powiadomienie? Czy przy składaniu powiadomienia pracodawca musi dołączyć paszport i inne dokumenty należące do cudzoziemca?
 • Czy aktualnie COVID, pobyty, zezwolenia przedłużają się do 30.07.2023?
 • Jeżeli po wpisaniu oświadczenia do ewidencji oświadczeń pracodawca chce zmienić umowę o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony i zwiększyć wynagrodzenie, to czy powinien wystąpić o nowe oświadczenie?
 • Czy możemy wpisać oświadczenie do ewidencji oświadczeń, jeżeli dokument podróży cudzoziemca - paszport - kończy się sierpniu 2023r., a pracodawca wypisuje oświadczenie na okres do 24 miesięcy?
 • Czy przedłużenie zezwolenia i pobytu na podstawie ustawy covidowej do 30.07.2023r. dotyczy wszystkich cudzoziemców przebywających na terytorium RP?
 • Czy specustawa nie zniosła zakazu pracy na wizie 01?
 • Czy szpital nie musi zgłaszać powiadomień o zatrudnieniu cudzoziemca?
 • Jeżeli obywatel Ukrainy, który prowadzi działalność na terytorium RP, złoży kompletny wniosek oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, możemy wpisać oświadczenie do ewidencji oświadczeń?
 • W którym momencie można zrobić korektę przy przyjmowaniu oświadczenia?

 • Czy przy zmianie miejsca pracy u tego samego pracodawcy cudzoziemiec musi złożyć nowe oświadczenie?
 • Czy mamy obowiązek sprawdzać w systemie SRP, jeżeli osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, składa u nas oświadczenie?
 • Jeżeli osoba fizyczna ma firmę zarejestrowaną w naszym powiecie, a meldunek ma w innym powiecie, to czy możemy mu wydać zaświadczenie?
 • Jeżeli cudzoziemiec przekracza granicę RP na ponad 30 dni, to czy traci uprawnienia ze specustawy?
 • Co w przypadku rejestracji oświadczenia dla cudzoziemca? Czy może pracować na powiadomieniu czy dopiero na oświadczeniu?
 • Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków ważne jestpr 120 dni od dnia wydania zaświadczenia na prace sezonowe?
 • Co w przypadku, gdy wniosek został umorzony, a cudzoziemiec przyjechał z wizą po umorzeniu z mocy prawa wniosku? Czy można wydać zezwolenie na legalny pobyt?
 • Czy liczymy 18 miesięcy od utraty ważności wizy lub karty pobytu, a nie do 24 sierpnia?
 • Co w sytuacji, gdy cudzoziemiec wysyła dokumenty do urzędu wojewódzkiego i dostaje tylko zwrotkę z potwierdzeniem wysyłki? Czy jego pobyt i praca są legalne na podstawie potwierdzenia? Czy musi być stempel w paszporcie? Trwa to już ponad 5 miesięcy
 • Co w sytuacji, gdy podmiot zawiesił swoją działalność na podstawie § 88 ust. 6, jeżeli starosta może nie wydać odmowy wpisania oświadczenia? Czy jest to obligatoryjne czy wydajemy zaświadczenie, nie zważając na zaistniałą sytuację?
 • Co w przypadku, gdy obywatel Ukrainy wyjechał z Polski na czas powyżej jednego miesiąca i wrócił? Czy rejestrujemy oświadczenie lub zezwolenie na pracę sezonową? Czy wystarczy samo powiadomienie?
 • Czy na decyzjach o zezwoleniu, odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową i zaświadczeniu o wpisie jest pieczęć urzędu?
 • Co w sytuacji, gdy pracodawca złożył powiadomienie o zakończeniu pracy na podstawie oświadczenia, które zakończyło się w czasie pandemii (okres dłuższy niż we wpisie)? Czy należy uwzględnić to w SYRIUSZ-u?
 • Czy są spisywane notatki służbowe z rozmowy telefonicznej?
 • Jeżeli wniosek jest złożony przez portal praca.gov.pl, to czy dokumenty (oświadczenie o niekaralności lub pełnomocnictwo) można dostarczyć osobiście do urzędu?
 • Czy karty pobytu należy załączyć do oświadczeń?
 • Zostało złożone oświadczenie, ale wystąpiła zaległość w ZUS w raporcie dostępnym w Syriuszu. Pracodawca dostarczył zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zapisem, że pracodawca jest w układzie ratalnym. Czy należy wypisać oświadczenie i je wydać?
 • Co w przypadku działu specjalnego produkcji rolnej, jeżeli jest wpis w REGON, a nie ma w CEIDG?
 • Czy powinniśmy zostawić w aktach kopię informacji starosty, którą wydaliśmy?
 • Który egzemplarz wydać pracodawcy, jeżeli będzie chciał duplikat?
 • Czy można rejestrować oświadczenie dla pracownika młodocianego?
 • Czy pracownik młodociany z Ukrainy, który będzie na przygotowaniu zawodowym, może być zgłoszony przez powiadomienie?
 • Czy możemy przyjąć oświadczenie o niekaralności na starym druku, jeżeli data wypełnienia jest aktualna?
 • Na portalu praca.gov.pl są trzy podmioty: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i organizacja. W Syriuszu widnieje tylko osoba fizyczna i podmiot gospodarczy. W jaki sposób radzić sobie z takimi rozbieżnościami?
 • Czy cudzoziemiec zawsze powinien dołączyć wizę?
 • W jakim przypadku pracodawca może ubiegać się o zwrot opłaty za niezarejestrowane oświadczenie, jeżeli zostało złożone przez pomyłkę przez obywatela Kazachstanu?
 • Jaki przepis prawny podawać przy odmowie wpisu ze względu na niskie wynagrodzenie?
 • Jak postępujemy z kierowcami ciągników siodłowych?
 • PRZYKŁAD: cudzoziemiec wjechał przed wojną do Polski na ruch bezwizowy i skończyła mu się wiza. Aktualnie przebywa na warunkowo przedłużonym ruchu bezwizowym, zgodnie ze specustawą. Czy może wyjechać do Niemiec na warunkowo przedłużonym ruchu bezwizowym, który został przedłużony u nas?
 • PRZYKŁAD: jak przebiega ubieganie się o wydanie wizy dla kierowcy w transporcie międzynarodowym? Pracodawcy informują, że od 22 września ubiegając się o wydanie wizy dla kierowcy międzynarodowego muszą okazywać oświadczenie, z którego wynika, że cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w charakterze kierowcy międzynarodowego i chcą zmieniać oświadczenia na stanowisko „kierowca w transporcie międzynarodowym”. Czy rzeczywiście jest to konieczne?
 • Jeśli wydajemy 100 sztuk informacji dla starosty, to ile należy zostawiać u siebie w aktach?
 • Jak traktować rozbieżność pomiędzy ustawą a rozporządzeniem - w ustawie jest definicja odpowiedniej pracy, rozbieżna z nowym rozporządzeniem, w którym jest mowa o tym, że osoba skierowana powinna być zainteresowana pracą (tego z kolei nie ma w ustawie). Kogo kierować na ofertę? Tych, którzy spełniają warunki oferty, czy tylko tych zainteresowanych?
 • Pracodawca zarejestrował oświadczenie na 24 miesiące, następnie po 3 miesiącach zgłosił zakończenie pracy. Czy może po 6 miesiącach przerwy ponownie powiadomić o podjęciu pracy na tym samym oświadczeniu u tego samego pracodawcy?
 • Czy dział specjalny produkcji rolnej jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą?
 • Czy wydłużona wiza/ruch bezwizowy ze specustawy uprawnia do wydania oświadczenia?
 • Co w przypadku, gdy w oświadczeniu, w miejscu wykonywania pracy nie było informacji, że będzie to kierowca międzynarodowy? Czy należy zmienić oświadczenia czy wystarczy tylko karta kierowcy międzynarodowego i zapis w umowie?
 • Co należy wpisać w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania ze względu na zadłużenie w ZUS? Jaka powinna być treść, jeżeli chodzi konkretnie o zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu, a nie o wyjaśnienia i jakiekolwiek inne dokumenty?
 • Czy należy zbadać sytuację, jeśli w KAS wychodzi strata i/albo brak dochodu?
 • Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie uzupełni numeru PESEL w oświadczeniu to jest to brak formalny?
 • Cudzoziemcy maja wyznaczone terminy co dwa miesiące - czy jak wyjada na ponad miesiąc to należy pozbawić cudzoziemca statusu z powodu utraty przywilei z mocy ustawy?
 • Czy każdy cudzoziemiec z Ukrainy który przekracza granice wpada w specustawę czy może przekroczyć granice na biometrii?
 • A co jeżeli nie dopełni obowiązku w ciągu 60 dni, przebywa nielegalnie?
 • Co w przypadku gdy pracodawca złoży oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Mamy rejestrować czy odmówić?
 • Co w przypadku gdy cudzoziemiec wjechał do Polski po 24 lutym i nie przedstawił pracodawcy pieczątki wjazdu a pracodawca złożył oświadczenie do urzędu, mamy zarejestrować oświadczenie czy pracodawca powinien tylko zgłosić powiadomienie o podjęciu pracy?
 • Co w przypadku jeżeli pracodawca (agencja zatrudnienia) chce zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywatela Ukrainy i składa przez prace gov.pl? Czy Urząd Pracy może odmówić rejestracji i na jakiej podstawie jeśli cały czas obowiązuje druga ścieżka?
 • Czy emeryt UKR może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Polsce? Emerytura w wysokości ok.1000zł
 • Co z osoba która przyjeżdża z Ukrainy po 24 lutym i podejmuje prace w sadownictwie, podmiot powinien złożyć wniosek o prace sezonowa czy zgłosić przez portal praca gov.pl samo powiadomienie?
 • Czy jest przeciwskazanie prawne które mówi o tym ze nie można powierzyć pracy np. Lekarzowi z Rosji, pielęgniarce?
 • Czy jeżeli Urząd Pracy wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, to pracodawca powinien jeszcze raz zgłosić powiadomienie przez portal praca.gov.pl?
 • Czy mamy sprawdzać ac i ingerować w okres zatrudnienia? Skracać do 2 lat?
 • Czy cudzoziemiec może mieć wpisane kilka oświadczeń jednocześnie i każde z nich na 24 m-ce, okresy nakładają się?
 • Wnioski o pracę sezonowa maja ulegać umorzeniu z mocy prawa, nie wymaga już to żadnej czynności z naszej strony?
 • Jeżeli specustaw jest przodująca to czy pracodawca nie może złożyć oświadczania?

Prowadzący

Piotr Gajda - pracownik Działu Obsługi Zatrudniania Cudzoziemców w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
06 czerwca 2024
od 679.00
11 września 2024
od 679.00
26 listopada 2024