Wideoszkolenie: Zasiedzenia bezumowne korzystanie z nieruchomości

Jak gmina może zarobić na bezprawnym zasiedzeniu oraz jakie są jej prawa i obowiązki? Kiedy i za jaki okres wstecz można naliczyć opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu? Jak postępować w przypadku roszczeń i się przed nimi bronić? Jakie mogą być roszczenia związane ze służebnością przesyłu?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się zasiedzeniami nieruchomości gminnych i miejskich, bezprawnym zajęciem nieruchomości, regulacją stanów prawnych i ustanawianiem służebności od przedsiębiorstw przesyłowych

Jak sobie radzić z bezprawnym zajęciem nieruchomości? Jakie są możliwości gminy, aby zasiadywać grunty prywatne?
Podczas praktycznego wideoszkolenia z praktykiem z UM Kraków dowiedzą się Państwo, jakie są mechanizmy ochrony gruntów gminnych przed zasiedzeniem, jak regulować stany prawne nieruchomości i co robić w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości gminy. Powiemy, jak można nie dopuścić do zasiedzenia i zaniedbań w zakresie ewidencjonowania stanu posiadania mienia publicznego oraz co zrobić, jeśli ktoś stara się o zasiedzenie. Nawet jeśli korzystają Państwo z usług adwokata czy radcy prawnego, warto wziąć udział w tym praktycznym szkoleniu, ponieważ podpowiemy też, jak przygotować dowody, gdzie szukać potrzebnych dokumentów i jak przygotować dokumenty do sądu.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak gmina może zarobić na bezprawnym zasiedzeniu?
 • Kiedy można naliczyć opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu? Czy złożenie wniosku do sądu o zasiedzenie służebności uniemożliwia naliczenie opłaty za bezumowne korzystanie?
 • Za ile lat wstecz gmina może naliczyć opłatę za bezumowne korzystanie?
 • Jakie są możliwości przerwania biegu zasiedzenia - omówienie wszystkich możliwych
 • Czy z tytułu zasiedzenia służebności właściciel gruntu otrzyma jakieś odszkodowanie?
 • Jak gmina może uniknąć roszczeń mieszkańca, który składa wniosek o zwrot za korzystanie z jego terenu (dotyczy sieci przesyłowych, urządzeń należących do gminy, które przebiegają przez nieruchomość mieszkańca)?
 • Jak pozyskać tytuł prawnych do urządzeń przesyłowych na nieruchomościach wspólnych - wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Wzory umów na służebność przy realizacji inwestycji przez gminę na działkach prywatnych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich dwóch edycji szkoleń:

 • Wpłynął nowy wniosek o zasiedzenie gruntu. Jak rozpoznać, czy jest sens w trakcie postępowania o zasiedzenie występować z ramienia gminy o sądowe wydanie terenu, aby przerwać bieg terminu zasiedzenia?
 • Co w sytuacji, gdy osoby, które zajmują grunt gminny nie odbierają korespondencji – propozycji dzierżawy?
 • Czy do chwili przekształcenia wieczystego na własność nieruchomości macierzystej nadal mówi się o posiadaniu zależnym, a dopiero od przekształcenia można liczyć bieg terminu zasiedzenia na własność?
 • Na jaką klauzulę powołać się zwracając się do organu podatkowego o udostępnienie danych osoby opłacającej podatek za dany grunt?
 • Czy może być zawarta umowa na kolejne 3 lata z dotychczasowym dzierżawcą na ten sam grunt bez przetargu?
 • Czy wspólnota może zawrzeć umowę dzierżawy na grunt pod garaż?
 • Jaką procedurę zachować w przypadku, gdy osoba bezprawnie zajmuje grunt, a nie chce podpisać umowy dzierżawy z gminą?
 • Jakie zdarzenia pomagają w stwierdzeniu, że nie doszło do zasiedzenia gruntu gminnego? Czego szukać w archiwach, zanim sprawa trafi do sądu? Czy jakakolwiek korespondencja na temat tego gruntu przerywa proces zasiedzenia?
 • Co w przypadku, gdy gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której bezumownie posadowione są garaże nietrwale związane z gruntem? Czy można wezwać do wydania nieruchomości na podstawie przepisu art. 222 ust. 1?
 • Jakie nieruchomości są wyłączone spod zasiedzenia?
 • Jaka jest podstawa prawna do usunięcia pojazdu z nieruchomości gminnej?
 • Czy porzucenie może dot. również lokalu i znajdującym się w nim rzeczy?
 • Co w sytuacji, gdy nie ma już umowy dzierżawy, a na gruncie jest budynek zamknięty? Dotychczasowy dzierżawca twierdzi, że nie użytkuje nieruchomości. Czy można przejąć nieruchomość, czy odzyskać na drodze sądowej?
 • Czy można dochodzić opłaty za bezumowne korzystanie w przypadku zasiedzenia gruntu gminnego?
 • Co spisywać protokole z wydania nieruchomości?
 • Jak obliczyć wysokość bezumownego korzystania, jeżeli korzysta przynajmniej od 10 lat a w dniu 24 marca 2023 będzie spisywany akt notarialny z tym posiadaczem?
 • Gmina jest właścicielem działki drogowej, którą nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnej. Zgodnie z MPZP działka przeznaczona jest pod drogę publiczną i zaliczona została uchwałą rady do kategorii dróg publicznych. Działka w części użytkowana jest przez właściciela nieruchomości sąsiedniej. Od ponad 30 lat posadowione tam są budynki. W jaki sposób uregulować korzystanie z tej działki, jeżeli drogi publiczne wyłączone są z obrotu cywilno-prawnego? Co z kwestią bezumownego korzystania?
 • Czy funkcjonują także nieodpłatne porozumienia na korzystanie z podwórek w zamian za utrzymanie? Czy jednak zawsze jest to dzierżawa?
 • Do naszej gminnej działki nie mamy dostępu do drogi publicznej. Na tej działce są garaże gminne, które wykorzystuje Straż Miejska. Samoistny posiadacz gruntu, przez który Straż Miejska musi przejeżdżać żeby dostać się do garażu wnosi o to, żeby zawrzeć z gminą umowę, w której on korzysta z naszego jednego garażu a my korzystamy z gruntu celem przejazdu. Czy gmina w ogóle może zawrzeć umowę z tą osobą, która nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, przez którą mamy mieć dojazd? Czy taka konstrukcja jest do zaakceptowania?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dzierżawca umiera, a spadkobiercy nie chcą przeprowadzić postepowania spadkowego?
 • Czy gmina nie będąc właścicielem nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany a jest domniemanym spadkobiercą, może wezwać osoby, które zajmują nieruchomość do jej oddania lub wystąpić z propozycją dzierżawy?
 • Czy schron można zasiedzieć?
 • Czy zmiana celu użytkowania wieczystego tylko w formie aktu notarialnego?
 • Kto ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego w sprawie zmiany stawki?
 • Czy można ustanowić służebność dla przyłączy?
 • Czy trzeba określić we wniosku czy przyłącze będzie ich własnością?
 • Czy można zasiedzieć grunt obciążony służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (urządzenia pod ziemią)?
 • Czy można ustanowić służebność przesylu na działkach stanowiących własność Skarb Państwa?
 • Jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o zasiedzenie i w trakcie postępowania dojdzie do zawarcia umowy dzierżawy, złoży wniosek o cofnięcie wniosku o zasiedzenie to jakim zapisem można w ugodzie zabezpieczyć gminę przed tym, aby dzierżawca jednak w przyszłości nie złożył wniosku o zasiedzenie z datą sprzed daty zawarcia umowy dzierżawy?
 • W jaki sposób można pozbyć się kontenerów na odzież postawionych na działkach gminnych bez tytułu prawnego? Firmy nie chcą ich usunąć.
 • W sezonach letnich nieruchomość była dzierżawiona na rekreację i ogródki przydomowe. Z czasem dzierżawcy ogrodzili te części nieruchomości i je zaadaptowali. Co roku opłacali umowę dzierżawy na sezon letni do 3 miesięcy, ale po sezonie nie rozbierali płotów, altan i nie oddawali nieruchomości, a z nich korzystali. Co roku otrzymywali bezumowne zajęcie gruntu, co trwało około 20 lat. Nieruchomość, która była dzierżawiona została sprzedana i pojawił się problem z dzierżawcami, ponieważ nie chcieli uprzątnąć terenu. Co można zrobić w tej sytuacji?
 • Gmina zrealizowała rewitalizację parku w ramach projektu unijnego, za który nie może pobierać korzyści majątkowych z rewitalizowanych nieruchomości przez okres 5 lat. Na nieruchomości pojawili się posiadacze samoistni. Znamy nazwiska, ale mamy obawy co do umowy o dofinansowanie. Nie wiemy czy policzenie bezumownego korzystania z gruntu nie naruszy warunków umowy. Wzywanie do wydania nieruchomości nic nie daje. Co możemy zrobić w takim przypadku?
 • W jakim trybie i na jaki okres zawierać umowy z posiadaczem samoistnym? Czy powinien być przeprowadzony przetarg?
 • Kończy się długoletnia umowa z wieloletnim dzierżawcą. Dzierżawca przegapił termin złożenia wniosku o kontynuację umowy. Powstanie 3 miesięczny okres bezumowny. Czy musimy wystawić bezumowne zajęcie gruntu czy wystarczy podpisać umowę z terminem obowiązywania od dnia zakończenia poprzedniej umowy?
 • Czy umowa dzierżawy skutecznie przerywa bieg zasiedzenia, skoro nie jest czynnością przed sądem?

Nowości w programie

 • Jak postępujemy w przypadku problemów z ustaleniem miejsca zamieszkania osoby, która zajęła nieruchomość gminy bez tytułu prawnego?
 • Jak postępujemy ze zbieraczami, którzy gromadzą śmieci w garażach, nie chcą ich usunąć ani rozebrać garażu? Czy gmina ma prawo usunąć garaż położony na swoim gruncie?
 • Jakie są opłaty w przypadku wycofania wniosku sądowego o zasiedzenie?
 • Za jaki okres wstecz można naliczyć wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości?
 • Czy można zasiedzieć zabytkowy park, skwer miejski lub tereny związane z melioracjami?
 • Czy możemy negocjować wysokość bezumownego, jeżeli ze stawek czynszu wychodzi wysoka kwota, a bezumowny użytkownik nie chce zapłacić?
 • Czy możemy obciążyć bezumownego użytkownika za umieszczenie tablic reklamowych na terenie miejskim?
 • Czy Prawo wodne określa, że w określonej linii od zbiornika nie można zasiedzieć działki? Ile metrów od linii brzegowej?
 • Czy niereagowanie na zajmowanie gruntu to umowa dorozumiana (przez przemilczenie)? Co należy zrobić w takiej sytuacji.
 • Czy gmina powinna wypowiedzieć przyzwolenie na korzystanie nieruchomości na piśmie w przypadku umowy przez przemilczenie? Czy gmina powinna wezwać tylko do uregulowania kwestii prawnych?
 • Sygnatury przykładowych orzeczeń dot. naliczenia bezumownego za 3 letni okres bezumownego w związku z prowadzoną przez gminę działalnością gospodarczą.
 • Co z VAT-em od bezumownego korzystania w sytuacji, kiedy sprawa zostanie skierowana do sądu?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy gmina płaci podatek od nieruchomości, którą zajmuje ktoś inny?
 • Czy w momencie, gdy jest prowadzone postępowanie w sądzie o zasiedzenie części nieruchomości, to można dokonać podziału części nieobjętej wnioskiem o zasiedzenie?
 • Jak postępować z byłym użytkownikiem wieczystym, który nie chce opuścić nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym?
 • Czy po zmianie celu prawa użytkowania wieczystego na mieszkaniowy przysługuje zmiana na własność?
 • Co w przypadku, gdy firma sprowadza odpady, mimo że nie ma na pozwolenia na zajęcie działki gminnej?

Najbardziej problematyczne przypadki w związku z zasiedzeniami

 • Jak postępować z nieuregulowanymi nieruchomościami po wygaśnięciu użytkowania wieczystego?
 • Jak postępować z nieuregulowanymi nieruchomościami chwilę przed wygaśnięciem użytkowania wieczystego?
 • Co zrobić, gdy zostało wysłane wezwanie do sądu, ale ktoś się nie pojawia, sąd sprawę umarza - co robić dalej?
 • Czy można rozwiązać umowę użytkowania wieczystego przed czasem?
 • Zmieniło się użytkowanie wieczyste we własność - co można zrobić z osobą, która nie dba o nieruchomość?
 • Kiedy gmina może zasiedzieć?
 • Co gmina może zasiedzieć?
 • Jak sobie radzić z bezprawnym zajęciem?
 • Jak gmina może zarobić na bezprawnym zasiedzeniu?
 • Jak sprawnie uzyskać dostęp do archiwalnych dokumentów, aby móc przedłożyć je do sądu?
 • Czy zawarcie umowy dzierżawy/najmu przerywa bieg terminu zasiedzenia?
 • Kiedy można naliczyć opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu? Czy złożenie wniosku do sądu o zasiedzenie służebności uniemożliwia naliczenie opłaty za bezumowne korzystanie?
 • Za ile lat wstecz gmina może naliczyć opłatę za bezumowne korzystanie?
 • Jak rozpocząć regulację statusu urządzeń przesyłowych, będących już na nieruchomościach gminnych?
 • Jak skutecznie uzyskać informację od przedsiębiorstwa przesyłowego na temat sieci usytuowanych na gruntach gminnych?
 • Jak pozyskać tytuł prawny do urządzeń przesyłowych na nieruchomościach wspólnych - wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu?
 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości?
 • Czy okres, na jaki można zawrzeć umowę obligacyjną jest regulowany w prawie? Co w przypadku umowy nienazwanej? W przypadku umowy dzierżawy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami umowy można zawierać do trzech lat na podstawie zarządzenia wójta. Czy powyżej trzech lat trzeba za każdym razem podejmować uchwałę rady gminy?
 • Czy bieg zasiedzenia nie powinien być liczony od ustawy komunalizacyjnej z maja 1990 roku?
 • Czy z tytułu zasiedzenia służebności właściciel gruntu otrzyma jakieś odszkodowanie?
 • Jak gmina może uniknąć roszczeń mieszkańca, który składa wniosek o zwrot za korzystanie z jego terenu (dotyczy sieci przesyłowych, urządzeń należących do gminy, które przebiegają przez nieruchomość mieszkańca)?
 • Jakie są tytuły prawne do nieruchomości? Kto ponosi koszty operatu szacunkowego? Kiedy nie ustanawiamy służebności?


Ustanawianie służebności przesyłu. Jak skutecznie zabezpieczyć interes gminny w umowie ustanowienia służebności?Jaki jest stosunek procedury wywłaszczenia do procedury ustanowienia służebności?

 • Kiedy można ustanowić służebność przesyłu, a kiedy można zawrzeć umowę dzierżawy czy użyczenia?
 • Jakie są roszczenia związane ze służebnością przesyłu?
 • Czy można ustanowić nieodpłatnie służebność przesyłu?
 • Czy można ustanowić służebność na użytkowaniu wieczystym?
 • Kiedy roszczenie z tytułu służebności przesyłu przedawnia się?
 • Czy gminę można uznać za przedsiębiorcę przesyłowego?
 • Czy można ustanowić służebność na drodze?
 • Jaka powinna być szerokość pasa służebności przesyłu?
 • Co powinno zawierać wynagrodzenie za ustanowienie służebności?
 • Jak szybko weryfikować operaty szacunkowe określające wartość służebności przesyłu?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć interes gminny w umowie ustanowienia służebności?
 • Jak uzyskać większy dochód ze służebności?
 • Jak przeprowadzić postępowania dotyczące ustanowienia służebności dla nowo realizowanych inwestycji?
 • Ile czasu zostało do zasiedzenia służebności przesyłu przez spółki przesyłowe na nieruchomościach gminnych?
 • Od kiedy liczymy bieg terminu zasiedzenia służebności na nieruchomościach gminnych?
 • Jak bronić się przed zarzutem zasiedzenia służebności przez spółki przesyłowe na nieruchomościach gminnych?
 • Jak bronić się przed roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie?
 • Jak właściwie przeprowadzić postępowanie administracyjne w trybie art. 124 i nast. UGN (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)?
 • Jaki jest stosunek procedury wywłaszczenia do procedury ustanowienia służebności?
 • Czy inwestor może wymusić podpisanie umowy na służebność przesyłu przed wnioskiem na umieszczenie urządzenia? Jak wydać decyzję w tej sytuacji?
 • Kiedy powinien być złożony wniosek o ustanowienie służebności pod planowane inwestycje – gdy już jest pozwolenie na budowę, czy może wcześniej w momencie koncepcji tej budowy?
 • Jakie są zasady ustalania odszkodowań za bezumowne korzystanie?
 • Co zawrzeć w porozumieniu z właścicielami gruntów a osobą, na którą tę służebność należy ustanowić?
 • Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie umieszczenia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie
 • Zasady ustanawiania służebności przesyłu na gruntach stanowiących przedmiot: własności wspólnoty mieszkaniowej albo gruntowej oraz będących w zarządzie lasów państwowych, współwłasności ułamkowej lub ustawowej

Czy opłaca się gminie starać o uregulowanie służebności nieustalonej wcześniej, np. w sytuacji gdy firmy powołują się na zasiedzenie?

 • Czy przy sprawach związanych z udostępnianiem terenów prywatnych na inwestycje służące mieszkańcom, czy możemy załatwiać sprawę tylko na drodze dobrych relacji z ludźmi?
 • Umowa dzierżawy: kiedy stosować, w jakich sytuacjach?
 • Czy umowa na służebność przesyłu może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej?
 • Czy służebność może być ustanowiona na czas nieokreślony?
 • Czy jest możliwe, aby gmina podpisywała umowy tylko na bezpłatne korzystanie?
 • Jak interpretować zapisy k.c.?
 • Jak postąpić w przypadku działki, która stanowi współwłasność kilku podmiotów w tym gminy, na której zlokalizowany jest np. gazociąg, natomiast pozostali właściciele - w tym przypadku osoby prywatne - nie wyrażają zgody na ustanowienie służebności (pozostali właściciele są z odległych miejscowości, nie chce im się angażować w tę sprawę, ewentualne zyski są zbyt małe). Gmina już przyjęła stosowne uchwały natomiast nie może tej sprawy zakończyć
 • Czy w umowie na służebność przesyłu gmina może zawrzeć zapis np. z gazownią, zakładem energetycznym, że w przypadku przebudowy odcinka, zakład ten ma obowiązek przenieść urządzenia przesyłowe w inne miejsce ponieść koszty tej inwestycji (np. z powodu przebudowy czy zmiany zagospodarowania terenu przez gminę)?
 • Co w sytuacji, kiedy służebność przesyłu została ustalona w formie umowy służebności drogi koniecznej np. na linię energetyczną?
 • Procedura ustanawiania służebności przesyłu
 • Wzory umów na służebność przy realizacji inwestycji przez gminę na działkach prywatnych
  • Czy w 2006 r. były już podstawy do ustanowienia służebności przesyłu?
  • Czy taką umowę można rozszerzać? Dotyczy np. słupów energetycznych, a konkretnie uszczegółowienia w zakresie dostępu w przypadku awarii, konserwacji, w jakim pasie technologicznym bez rozwiązywania poprzedniej
  • Czy to jest zgodne z prawem? Czy właściwe byłoby zawarcie kolejnej?
 • Czy w akcie notarialnym na służebność musi być podana kwota wynagrodzenia? Jak ustosunkować się do propozycji inwestora, aby w akcie notarialnym wpisać bezpłatne korzystanie, a wynagrodzenie zostanie wypłacone później bez tego zapisu? Jako powód braku zapisu inwestor podaje, że właściciele działek - w tym gmina - będą zobowiązani zapłacić podatek od wzbogacenia
 • Jak postępować w przypadku roszczeń i chęci uregulowania spraw dotyczących umieszczania urządzeń przez firmy energetyczne w latach 60 i 70, w przypadku braku dokumentacji w gminach?
 • Egzekwowanie kosztów służebności przesyłu od wybudowanych 20, 30 i więcej lat temu sieci elektroenergetycznych
 • Zasiedzenie służebności – przykłady orzecznictwa
 • Czy opłaca się gminie starać o uregulowanie służebności nieustalonej wcześniej np. w sytuacji, gdy firmy te powołują się na zasiedzenie?
 • Kiedy można zastosować pojęcie zasiedzenia i co to oznacza dla gmin?
 • Jakie przesłanki są potrzebne, aby sprawa uległa przedawnieniu 20, 30 lat wzwyż?
 • Czy przed 1990 r. państwowy zakład energetyczny mógł zasiedzieć grunty, czyli jeszcze przed ich skomunalizowaniem? Czy zasadne w tej sytuacji jest staranie się gmin o odszkodowanie od zakładów energetycznych, za korzystanie przez nie z gruntów gminnych?
 • Czy gminy jako jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działalność gospodarczą? Ważne w przypadku ubiegania się o ustanowienie służebności przesyłu wstecz
 • Jak postępować w przypadku innych umów, np. na elektrownie wiatrowe?
 • Służebność przesyłu a nieuregulowany stan prawny - rozbieżność KW ze stanem faktycznym, brak możliwości ustalenia właściciela gruntu lub miejsca jego pobytu - sposoby działania
 • Jakie są możliwości pozyskania informacji czy dana nieruchomość jest obciążona służebnością, w przypadku gdy w dziale III brak wpisu, a nie mamy dostępu do aktu notarialnego? Czy jest jeszcze jakiś dokument potwierdzający, że dana nieruchomość została obciążona służebnością bądź na jej rzecz została ustanowiona służebność? Gdzie szukać tych dokumentów?
 • Czy zasadne jest ustanawianie odpłatnej służebności, w przypadku wykonania przyłączy np. wodociągowych na działkach gminnych, w których biegnie sieć, na rzecz właścicieli działek przyległych, którzy takie przyłącze wykonują do prywatnej posesji? Jaka powinna być procedura i stanowisko gminy w przypadku wykonywania przyłączy na działkach nie będących drogami?
 • Co, jeśli prywatna osoba wykona przyłącze kanalizacyjne na swój koszt - czy później musi przekazać je na własność gminie lub spółce wodnej?
 • Czy inwestor może dokonać przesyłu na drogach wewnętrznych i publicznych żądając dzierżawy tych terenów - np. gmina chciałaby wydać decyzję administracyjną, ponieważ obawia się, że inwestor posiadając umowę dzierżawy np. ogrodzi teren i mieszkańcy nie będą mieli dostępu do swoich posesji – jakie zagrożenia?
 • Jak zastosować przepisy k.c. w przypadku służebności przesyłu na drogach wewnętrznych?
 • Zasady ustanawiania służebności na drogach - dlaczego nie ustanawiamy służebności przesyłu na drogach publicznych?
 • Jak bronić się przed warunkami, jakie zakład energetyczny bądź gazownia narzuca gminie po podpisaniu umowy np. inwestorzy nie kontaktują się z gminą i nie informują o swoim wejściu w pas drogowy podczas prac? Zakres kompetencji i możliwości gminy
 • Przymusowe wejście przedsiębiorstwa przesyłowego na grunt w celu realizacji inwestycji przy braku zgody właściciela

Jak wyliczać wartości w operatach? Czy należy sporządzić operaty szacunkowe na koszt właściciela nieruchomości oraz zamówić właściwe dokumenty, a następnie obliczoną wartość służebności przesyłu (dodać do tego koszty operatu i dokumentacji) przedstawić właścicielowi sieci?

 • Kto będzie ponosił koszty wyceny np. w przypadku inwestora, który przez działki gminne i osób prywatnych chce przeprowadzić linie energetyczne?
 • Jak sobie radzić z naliczaniem stawek za służebność przesyłu? Jakie zasady obowiązują gminy? Brak wytycznych przy naliczaniu stawek - czy gmina może sama ustalić stawki?
 • Jak ocenić oszacowanie wartości służebności przesyłu wykonanej przez rzeczoznawcę - są różne wytyczne, różne podejście; czy gmina jest zobowiązana zapoznać się z wyceną, zaakceptować ją lub nie?
 • Różnice między wynagrodzeniem a odszkodowaniem
 • W jaki sposób „przymusić” właściciela sieci do ustanowienia służebności na działkach gminnych? Była zgoda na umieszczenie sieci w działkach gminnych lecz nikt nie zastanawiał się nad regulacją prawną sieci i nie podjęto do tej pory działań mających na celu ustanowienie służebności przesyłu. Jakie mamy możliwości „przymuszenia” właściciela sieci do przystąpienia do aktu notarialnego (poza oddaniem sprawy do sądu)?
 • Jakie jest ryzyko ustanowienia służebności wstecz, uregulowania prawne, jakie straty?
 • Jakie narzędzia prawne posiada gmina do wyegzekwowania od przedsiębiorcy ustanowienia służebności?
 • Co w przypadku, gdy kiedyś właściciel nie miał żadnych pretensji, a teraz żąda ustanowienia służebności (w jakich sytuacjach i przedziałach czasowych)?
 • Jak przygotować się do roszczeń o zapłatę lub usunięcie urządzeń przy starym przebiegu na gruntach prywatnych? Ile jest czasu jest na dochodzenie roszczeń, jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, jak postępować, kiedy zmienił się właściciel działki?
 • Cel publiczny - co kryje się pod tym pojęciem? Jakie opłaty obowiązują w przypadku inwestycji celu publicznego?
 • Kiedy możemy mówić o celu publicznym, jakie wytyczne i wymagania przy ustanawianiu służebności przesyłu?
 • Wycena nieruchomości do celów naliczania opłaty za służebność w przypadku bezumownego korzystania z gruntu
 • Omówienie wzorów uzgodnień przy wejściu inwestycji celu publicznego na działki prywatne
 • Jakie zasady jeżeli przechodzi przez mienie komunalne?
 • Jakie umowy zastosować w tym konkretnym przypadku, czy umowę o udostępnienie gruntu, czy umowę o służebność przesyłu, czy może akt notarialny?
 • Jakie opłaty obowiązują czy gmina może sama ustalić stawki?

Jaka powinna być forma udostępniania terenu?

 • W jaki sposób zastosować przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami – co jest w niej zawarte, z czym mogą być problemy? Ustawa nie mówi o wszystkim jest bardzo niespójna
 • Czy w przypadku np. zakładu energetycznego możemy mówić o udostępnieniu terenu ze względu na „cel publiczny”?
 • Co zrobić w przypadku braku zgody mieszkańca na kanalizację? Mieszkańcy chcą kanalizacji ale nie przez swoje działki
 • Jak postępować w przypadku, gdy np. okazało się, że współwłaścicielka wcześniej uzgodniła przebieg sieci a teraz żąda jej przeniesienia? Wyroki w podobnych sprawach są różne. Jakie wytyczne?
 • Konkretne strefy ochronne dla danych sieci, np. przewodu niskiego napięcie biegnącego w ziemi
 • Na jakiej podstawie przyjmuje się szerokość pasa eksploatacji dla konkretnych sieci – w przypadku służebności przesyłu?
 • Czy dokładnie trzeba określać trasę przebiegu inwestycji?
 • Czy planowane są zmiany prawne dotyczące korytarzy przesyłowych?
 • Zdefiniowanie pojęcia przedsiębiorcy
 • Sieci i przyłącza - definicje i zastosowanie
 • Czy w procesie ustanawiania służebności przesyłu występuje pomoc de minimis?
 • Przygotowanie procedury dotyczącej prowadzenia postępowania w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
 • Uchwała rady o zasadach gospodarowania mieniem
 • Wygospodarowanie etatu w budżecie gminnym potrzebnego do prowadzenia postępowań o ustalenie służebności
 • Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na rzeczoznawcę
 • Ustalenie stanu prawnego nieruchomości
 • Wyłonienie rzeczoznawcy w trybie zamówień publicznych
 • Jakie są możliwości przerwania biegu zasiedzenia, omówienie wszystkich możliwych


Prowadzący

Zofia Kuryśko – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta w Urzędzie Miasta Krakowa. Do zakresu jej obowiązków należą sprawy związane z ochroną prawa własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa. Zajmuje się zbywaniem nieruchomości, w tym zbywaniem na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych (służebności gruntowych, przesyłu), zawieraniem umów dzierżaw, regulacją stanów prawnych gruntów zajmowanych pod ogródki działkowe, znoszeniem współwłasności nieruchomości, regulacją terenów zajętych przez wspólnoty mieszkaniowe. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Jest autorem publikacji z zakresu gospodarki nieruchomościami sektora finansów publicznych. Od ponad 30 lat pracownik samorządowy. Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja w gospodarce nieruchomości oraz specjalność szacowanie nieruchomości i kataster, studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej oraz studia doktoranckie na kierunku nauki o polityce.


Miasto Kraków jest prekursorem zastosowania instytucji służebności przesyłu do regulacji tytułów prawnych przedsiębiorstw przesyłowych do nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa. Jako pierwsze zastosowało formę sądowego zawezwania do próby ugodowej, jako trybu wyeliminowania stanu bezumownego korzystania gruntów gminnych przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Zainicjowało podjęcie szeregu działań związanych z doprowadzeniem do uregulowania przez przedsiębiorstwa przesyłowe tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa pod ciągi przesyłowe. Opracowało zasady i procedury, które pozwoliły na sprawne przeprowadzenie postępowań z tego zakresu. Skuteczność działania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa doprowadziła do uzyskania dochodu do budżetu gminy z tytułu ustanowionych służebności przesytu w kwocie 154,5 mln. Wydział Skarbu Miasta zawarł 1850 aktów notarialnych regulując tytuły prawne przedsiębiorstw przesyłowych do 3083 działek. W ramach prowadzonej ochrony prawa własności gruntów gminnych złożono 1460 wniosków do Sądu o zawarcie ugody oraz w ponad 300 sprawach wniesiono powództwo o wydanie lub uregulowanie tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
07 sierpnia 2023
od 499.00
23 listopada 2023

Podobne szkolenia