Wideoszkolenie: Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdawczość budżetowa w urzędach miast i gmin za II kwartał 2023 r., sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wybrane inne zagadnienia, w tym z zakresu klasyfikacji budżetowej

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się sprawozdawczością budżetową, do księgowych, głównych księgowych, skarbników

Omówimy zasady, na jakich należy sporządzać sprawozdania za II kwartał 2023 r. biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 26 stycznia 2023r.
Podczas warsztatów zostanie omówione, jak przygotowywać różne sprawozdania budżetowe, na co warto zwrócić uwagę, oraz w jaki sposób uzupełniać konkretne rubryki w oparciu o konkretne przykłady.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są podobieństwa i różnice między sprawozdaniami Rb-N i Rb-27S?
 • Jak wykazywać ulgi i umorzenia w gminach, w których występują podatki lokalne?
 • W którym kwartale ująć dochody, które przychodzą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego dotyczą?
 • Czy w Rb-28 ujmujemy zobowiązania długoterminowe?
 • Sprawozdania zbiorcze, jak je wykonywać? Jak wyglądają w jednostce budżetowej, a jak w jednostce samorządu terytorialnego?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27 gmina w paragrafie 2360 wykazuje zgodnie z Rb-27ZZ MOPS należności i zaległości według udziału JST? Czy w sprawozdaniu Rb-N również należy wykazywać te należności?
 • Co ujmować w nowych paragrafach finansowych?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Edytowalny wzór zarządzeniawójta/burmistrza/prezydenta regulującego zasady sporządzania (w formie elektronicznej) oraz sposób i terminy przekazywania sprawozdań jednostkowych przez jednostki organizacyjne, w tym instytucje kultury do urzędu.

Wdrożenie takiej instrukcji pozwoli na jednoznaczne ustalenie reguł, jakimi mają się kierować jednostki organizacyjne sporządzając i przekazując swoje sprawozdania jednostkowe zarządowi JST, tak aby sprawnie i bezbłędnie agregować dane do sprawozdań zbiorczych i łącznych.

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać środki pozabudżetowe z Funduszu Solidarnościowego?
 • Jak księgować zakup i sprzedaż węgla w organie, a jak w jednostce?
 • Czy fizycznie przekazujemy wpłaty z wyodrębnionego konta na konto budżetowe gminy?
 • Czy w Rb-ZN w należnościach pozostałych wykazujemy odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego z roku 2022? Czy należne odsetki od dodatku węglowego wykazujemy tylko w Rb-27S, w paragrafie 094?
 • Czy dochody zaewidencjonowane na wyciągu bankowym z dnia 01.04.2023 z datą nadania 31.03.2023 są dochodem wykonanym w marcu czy kwietniu?
 • Czy w RB-N i RB-27 s w kolumnie „należności” należy wykazywać należności pomniejszone o wystawione korekty?
 • Kto wykazuje plan w Rb-27ZZ?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-ZN nie wykazujemy salda należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego tylko samą należność z tytułu funduszu alimentacyjnego i ewentualnie zaliczki?
 • Czy w skutkach rozłożenia na raty wykazujemy opłatę prolongacyjną?
 • Czy w Rb-28 ujmujemy zobowiązania długoterminowe?
 • Gdzie ująć pożyczkę udzieloną stowarzyszeniu?
 • Czy subwencja wodno-kanalizacyjna otrzymana w 2020 r. jest środkiem specjalnego przeznaczenia?
 • Jak sprawdzać sprawozdania jednostek pod względem formalnym i rachunkowym? Czy wszystkie sprawozdania powinny być drukowane?
 • Czy plan na wydatki dla Ukrainy księgujemy w poszczególnych jednostkach realizujących poszczególne zadania z Funduszu Pomocy?

Omówienie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Jak poprawnie przypisywać należności i do jakich grup je zaliczać?

 • Jak poprawnie przypisywać należności i do jakich grup je zaliczać?
 • Umowa pożyczki podpisana na okres wrzesień 2022 - czerwiec 2023. Z punktu widzenia Rb-N to długo czy krótkoterminowa należność?
 • Czy akcje Portu Lotniczego wykazujemy w papierach wartościowych?
 • Czy i jak ujmować przyznane środki lub dotacje przeznaczone na dofinansowanie inwestycji?
 • Ujmowanie depozytów w bankach, jak je ujmować na koniec roku?
 • Należności z tytułu rozliczenia podatku VAT.
 • Czy w sprawozdaniu należy ujmować kwoty netto czy brutto?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać należności wynikające ze sprawozdania Rb-27ZZ dotyczące udziałów w dochodach JST?
 • Kto wykazuje w sprawozdaniu Rb-N należności UG od dłużnikowi alimentacyjnych, jeżeli zadanie realizuje GOPS?
 • Relacje pomiędzy sprawozdaniami RB-N i RB-27S
 • Czy jest jakiś sposób wyliczenia prawidłowości Rb-N ze sprawozdania Rb-27s?
 • Czy opłata za odpady komunalne powinna być w Rb-N, w wierszu N5.2 czy N5.3?
 • Jeżeli należność w podatku rolnym rozłożono na raty, które zakończą się w roku następnym, to czy raty z roku przyszłego należy przeksięgować na konto 226 i nie wykazywać ich w należnościach w RB-27S w roku bieżącym?

Omówienie sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 • Czy obligacje gminy wykazujemy w sprawozdaniu Rb-Z?

Omówienie sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

 • Jakie dochody budżetowe ujmowane są w sprawozdaniu RB-27S?
 • Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania,
 • Czy w sprawozdaniu Rb-27 gmina w paragrafie 2360 wykazuje zgodnie z Rb-27ZZ MOPS należności i zaległości według udziału JST? Czy w sprawozdaniu Rb-N również należy wykazywać te należności?
 • Kto wykazuje należności w Rb-27? Gmina czy GOPS?
 • Plan i jego zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy dla Ukrainy oraz wydatków gminy na zakup węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 • Dochody w jakich kwotach – brutto czy netto, wykazywane są w sprawozdaniu?
 • Jak wykazywać ulgi w sprawozdaniach sporządzanych przez gminy i miasta na prawach powiatu?
 • Jeżeli gmina ma jeden rachunek dochodów, tym samym sprawozdanie Rb-27 jest generowane z organu, to czy należności powinny wynikać z księgowości urzędu?

Omówienie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

 • Jakie wydatki budżetowe ujmowane są w sprawozdaniu RB-28S?
 • Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania,
 • Zaangażowanie planu wydatków budżetowych,
 • Co zrobić, jeżeli nie ma zaplanowanych pozycji wydatków w danej klasyfikacji budżetowej?
 • Planowanie wydatków dotacyjnych w planie finansowym urzędu gminy.

System Monitorowania Usług Publicznych

Omówienie sprawozdania RB-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, a w szczególności:

 • Jakie dochody ujmujemy w sprawozdaniu, a jakie nie?
 • Klasyfikacja źródła pochodzenia dochodów,
 • Relacja sprawozdania RB-27ZZ ze sprawozdaniem RB-27S,
 • Jak sporządzić sprawozdanie jednostkowe jednostki budżetowej, a jak zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego?

Omówienie sprawozdania RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:

 • Jak liczyć nadwyżkę z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne oraz wolne środki?
 • Co to jest nadwyżka budżetowa?
 • W jaki sposób finansowany jest deficyt?

Przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną:

 • Jak prawidłowo przekazywać sprawozdania drogą elektroniczną?
 • Mając na uwadze obowiązek elektronicznego przesyłania sprawozdań, to czy jest obowiązek ich drukowania i „trzymania” kopii drukowanej w urzędzie?
 • Jak przekazywać sprawozdania pomiędzy jednostkami drogą elektroniczną?
 • System ePUAP – czy w sytuacji gdy jednostka jest obsługiwana przez urząd, to czy urząd ma sam przesyłać sprawozdania w systemie ePUAP?
 • Centrum Usług Wspólnych funkcjonujące w urzędzie jako referat – czy trzeba przesyłać sprawozdania ePUAPem osobom pracującym razem w danej jednostce?
 • „Wczytywanie” sprawozdań instytucji kultury do systemu BESTIA@ - jak przekazywać oraz podpisywać sprawozdania do systemu?

Jak klasyfikować wydatki związane z finansowaniem pobytu w RP obywateli Ukrainy:

 • Dochody budżetowe – sprawozdanie RB-27S – jak traktować środki na pomoc obywatelom Ukrainy?
 • Na jakie konkretnie cele przeznaczać środki na pomoc obywatelom Ukrainy i jak je rozliczać?
 • Jak prawidłowo rozliczać środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy?
 • Jak klasyfikować wydatki w związku z finansowaniem pobytu obywateli Ukrainy?
 • W jakim terminie ma zostać udzielona pomoc obywatelom Ukrainy?
 • Jak rozliczać środki oświatowe na pomoc dla obywateli Ukrainy?
 • Wyciąg bankowy z Ukrainy powinien być księgowany w jednostce UG czy w organie?

Pozostałe zagadnienia

 • Co ujmować w nowych paragrafach klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.)?
 • Czy dochody ujmowane w paragrafie 218 winny być księgowane w organie czy też w jednostce budżetowej?
 • Co Polski Ład „zmienił” w klasyfikacji budżetowej?
 • Pracownicy fizyczni, np. pracownicy zieleni miejskiej – czy koszty związane z ich zatrudnieniem mają być ujęte w dziale usługowym dla danej działalności?
 • Czy paliwo ma być ujęte jako koszty pracownicze?
 • W jaki sposób ujmować koszty związane z np. naprawą ciągnika czy innych urządzeń używanych przez pracowników zieleni miejskiej?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-ST w pozycji „środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym” powinny znaleźć się środki na węgiel i pelet, które zostały zwrócone w 2023r.? (par. 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
 • Przepis art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy o finansach publicznych - jakie kategorie dochodów zaliczamy? Czy wliczyć dodatek węglowy?
 • Jeżeli gmina posiada jeden rachunek bankowy do dochodów budżetowych, to czy środki, takie jak dodatki węglowe, pomoc dla Ukrainy powinny być księgowane na organie jako dochody wykonane i na jednostce urzędu jako przychody jednocześnie, czy tylko na jednostce organu?
 • Na jakich kontach powinniśmy zaewidencjonować wpływy środków z Funduszu Pomocy?
 • Jak prawidłowo zaksięgować środki w drodze biorąc pod uwagę, że mogą one stanowić zaległość lub nadpłatę?
 • Jak pomniejszyć zaległość w sprawozdaniu o środki w drodze?
 • Czy koszty upomnienia wykazujemy w zaległościach netto? Jeśli tak, to na podstawie jakiego artykułu?
 • Czy należności wykazane przez US należy zaksięgować na koncie 221 w jednostce UG?
 • Jak prawidłowo przedstawić w sprawozdaniach korekty faktur za prąd w 2022 r., które będą korygowane w 13. okresach do faktur bieżących?
 • Co w przypadku, gdy na rachunku bankowym (wydatkowym) naliczyły się odsetki bankowe?
 • Czy rozróżniamy należności przypisane z decyzji i nieprzypisane, np. opłatę za reklamę?
 • Na jakich kontach powinniśmy zaewidencjonować w organie należności wynikające z realizacji zadań zleconych § 2360?
 • Czy subwencje i należności z urzędów skarbowych księgujemy w organie czy urzędzie?


Prowadzący

Roman ŻukSkarbnik Miasta Biłgoraja od 2005 r.; wieloletni praktyk w zakresie samorządowych finansów publicznych oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym w szczególności dotyczącego samorządu terytorialnego. Niezależnie, od 2016 r. radca prawny. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego potwierdzone złożonym w 2004 r. egzaminem państwowym. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie bankowości i finansów.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
26 czerwca 2023
od 499.00
11 września 2023
od 499.00
09 października 2023
od 499.00
04 grudnia 2023

Podobne szkolenia