Wideoszkolenie: Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdania budżetowe w gminach – Co i jak ujmować w poszczególnych sprawozdaniach? Które dochody i przekazane środki brać pod uwagę? Jakie należności w jakich grupach wpisywać? Jak ujmować w sprawozdaniach obligacje? Szczegółowe omówienie sprawozdań m.in.: Rb-n, Rb-z, Rb-27S

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się sprawozdawczością budżetową, do księgowych, głównych księgowych, skarbników

Klasyfikacja budżetowa - co ujmować w nowych paragrafach finansowych?
Podczas warsztatów zostanie omówione, jak przygotowywać różne sprawozdania budżetowe, na co warto zwrócić uwagę, oraz w jaki sposób uzupełniać konkretne rubryki w oparciu o konkretne przykłady.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Jakie są podobieństwa i różnice między sprawozdaniami Rb-N i Rb-27S?

• Jak wykazywać ulgi i umorzenia w gminach, w których występują podatki lokalne?

• W którym kwartale ująć dochody, które przychodzą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego dotyczą?

• Jak liczyć środki z ubiegłego roku?

• Sprawozdania zbiorcze, jak je wykonywać? Jak wyglądają w jednostce budżetowej, a jak w jednostce samorządu terytorialnego?

• Jak prawidłowo przekazywać sprawozdania drogą elektroniczną?

• Co ujmować w nowych paragrafach finansowych?


Szczegółowy program szkolenia:

Sprawozdanie Rb-n

• Jak poprawnie przypisywać należności i do jakich grup je zaliczać?

• W jakiej kolumnie ująć udzieloną pożyczkę dla stowarzyszenia (w której dokładnie grupie), kwestia odnośnie środków otrzymanych np. na kanalizację, inwestycje, czy powinno się je doliczyć, czy nie?

• Jak wygląda sprawa depozytów w bankach, jak ujmować środki na koniec roku?

• Czy wykazywać deklaracje VAT, gdy nie było przelewu?

• Jak liczyć należności z tytułu VAT?

• Jak poprawnie obliczyć nadwyżkę budżetową?

• Co dokładnie powinno być ujęte w kolumnie o dochodach?

• Czy w sprawozdaniach należy ujmować kwoty netto, czy brutto?

• Jak w sprawozdaniu Rb-N przypisywać środki pozyskiwane z różnych źródeł?

• Sprawozdania Rb-n i Rb-z - jaki jest podział na grupy? Jak dzielić na grupy? Jak ujmować rozliczenia z Ministerstwa w kwestii urzędów skarbowych? Jak połączyć z ewidencją księgową? Jakie są terminy składania sprawozdań?

• Jakie są podobieństwa i różnice między sprawozdaniami Rb-N i Rb-27S?

Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S

• Czy mają być wykazywane kwoty brutto, czy netto, dlaczego jest różnica w wytycznych regionalnych?

• Jakie zmiany mają zostać wprowadzone w dochodach wykonanych i należnościach?

• Jak wykazywać ulgi i umorzenia w gminach, w których występują podatki lokalne?

• Jak wykazać należności saldo, żeby nie było nadpłat?

• Zaangażowanie sprawozdania Rb-28S o wydatkach (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego)

• Co zrobić, jeśli nie ma zaplanowanych w budżecie podziałek w danej klasyfikacji?

• Jakie są zależności między Rb-30S do Rb-28S w organie?

Sprawozdanie Rb-27ZZ

• W którym kwartale ująć dochody, które przychodzą w miesiącu czerwcu, a dotyczą następnego miesiąca?

• Jakie dochody ujmujemy w sprawozdaniu?

• Co ujmować a czego nie?

• Sprawozdania zbiorcze, jak je wykonywać? Jak wyglądają w jednostce budżetowej, a jak w jednostce samorządu terytorialnego?

Sprawozdanie Rb-NDS

• Jak liczyć środki z ubiegłego roku?

• Jak wykazać dług za rok ubiegły?

• Jakie są nowości? Z czego pokrywany jest deficyt, jak go określić?

• Co wchodzi w skład wolnych środków?

• Co to jest nadwyżka budżetowa?

• Jak rozróżniać kwoty i je liczyć?

• Co to są wolne środki?

• Jak jest sfinansowany deficyt?

Przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną

• Jak prawidłowo przekazywać sprawozdania drogą elektroniczną?

• Ponieważ od 3 kwartału sprawozdania mają być przesyłane tylko drogą elektroniczną, to czy potrzeba jest ich drukowania i trzymanie kopii drukowanej w urzędzie, czy też nie będzie to wymagane?

• Jak przekazywać sprawozdania między jednostkami drogą elektroniczną?

• System ePUAP (co kiedy jednostka jest obsługiwana przez urząd, czy urząd ma sam przesyłać sprawozdania w systemie ePUAP czy nie)?

• Centrum usług wspólnych w urzędzie w ramach referatu finansowego - Czy trzeba przesyłać sprawozdania ePUAP-em osobom pracującym razem w danej jednostce?

• Wczytywanie sprawozdania Rb-z do instytucji prawnych do systemu [email protected] - jak przekazywać oraz podpisywać sprawozdania do systemu?


Jak klasyfikować wydatki w związku z finansowaniem pobytu Ukraińców?

• Dochody budżetowe - sprawozdanie Rb-27S - jak traktować pomoc osobom z Ukrainy?

• Na co konkretnie przeznaczać dotacje na pomoc dla osób z Ukrainy i jak je rozliczać?

• Jak prawidłowo rozliczać środki za nadanie numeru PESEL osobom z Ukrainy?

• Jak klasyfikować wydatki w związku z finansowaniem pobytu Ukraińców w klasyfikacji budżetowej i na jaki konkretny cel powinny być one przeznaczane?

• W jakim dokładnie terminie pomoc do osób z Ukrainy ma zostać udzielana?

• Jak rozliczać środki w oświacie na pomocy dla osób z Ukrainy?

•Zmiany w najnowszym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Jakie zmiany zostały wprowadzone w porównaniu z poprzednim Rozporządzeniem?


Klasyfikacja budżetowa

• Co ujmować w nowych paragrafach finansowych?

• Czy paragraf 218 powinien być księgowany w organie, czy jednostce budżetowej?

• Paragrafy 4300 i 4200 - jak je interpretować i czy konieczne jest w obu przypadkach słowo “remont”?

• Dział 75023 oraz 75095 - co w nich klasyfikować?

• Co Polski Ład zmienia w klasyfikacji budżetowej?

• Jaki jest nowy podział wydatków i jak powinien on prawidłowo wyglądać?

• Przypadek pracowników fizycznych, np. pracowników zieleni miejskiej: czy koszty mają być w ujęte w dziale usługowym dla działalności, czy koszty ujmować jako koszty pracownicze? Jak ujmować te koszty w dziale pracowników fizycznych?

• Czy paliwo ma być ujęte jako koszty pracownicze, np. paliwo do kosiarki, działy pracowników fizycznych - co gdzie księgować?

• W jaki sposób ujmować koszty związane z np. naprawą ciągnika czy innych urządzeń używanych przez pracowników zieleni miejskiej?

• Rozdziały usługowe - jak wyglądają koszty usług?

• Rozdziały podmiotowe - np. wydatki na stanowiska pracy - czy zaliczać je do kosztów usługi, czy też do kosztów stanowiska?

System Monitorowania Usług Publicznych

• Jak oceniana ma być jednostka pod względem wydatków?

Pozostałe zagadnienia / inne:

• Jak poprawnie pobrać do druku dokumenty ze strony Ministerstwa?

• Czy ujmować podatek VAT, który jest winny urząd skarbowy?

• Jak interpretować dochody otrzymywane z Ministerstwa?

• Jak prawidłowo rozliczać się z urzędami skarbowymi?

• Które faktury wystawiać do zobowiązań i jak je prawidłowo datować?

• Co zrobić gdy są źle wyliczone należności (inaczej są wyliczone przez Ministerstwo, a inaczej przez urząd skarbowy), podawane są zupełnie inne kwoty?

• Co zrobić w razie niejasności w kwestii daty zwrotu różnych środków?

• Jak odpowiednio księgować środki między organem a jednostką?

• Księgowanie środków pochodzących z Funduszy Unijnych -na jakich kontach i jak je zaksięgować?

• Jak uwzględniać fundusz alimentacyjny?

• Wykazywanie należności VAT między jednostkami

• Jak prawidłowo ujmować środki w drodze?

• Szczegółowe omówienie sprawozdania Rb-Z

• Sprawozdanie Rb-ZN - należności wobec wojewody lub skarbu państwa. Czy w bankach wykazywać kwoty przekazane, czy nie, jakie są rodzaje kredytów i obligacji - gdzie je wykazywać?

• Co zrobić w przypadku gdy jednostki gminy prowadzą oddzielne sprawozdania dla organu (dla urzędu), a okazuje się, że sprawozdanie powinno być jedno?

• Czy na przełomie miesiąca wpłaty z okresu sprawozdawczego wykonane terminalem powinny być ujęte jako kwoty wykonane?

• Co gdy środki unijne z programów, np. ERASMUS pozostały po jego zakończeniu? Czy i kiedy straciły status środków unijnych i jak je ujmować?

• Jak ujmować zobowiązania na podstawie ksiąg rachunkowych?

• Jak wykazywać wpłaty z karty przy końcu miesiąca, np jeśli były robione pod koniec miesiąca, to w którym momencie je wykazywać i ewidencjonować?

• Gdzie dokładnie sklasyfikować osoby prowadzące działalność gospodarczą?

• Jakie są metody sprawdzania poprawności wprowadzonych danych?

Prowadzący

Roman Żuk – wieloletni praktyk w zakresie samorządowych finansów publicznych oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym w szczególności dotyczącego samorządu terytorialnego. Od 2005 r. Skarbnik Miasta Biłgoraja. Niezależnie, od 2016 r. radca prawny. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego potwierdzone złożonym w 2004 r. egzaminem państwowym. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie bankowości i finansów.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
19 października 2022

Podobne szkolenia