Wideoszkolenie: Zarządzanie kryzysowe

Jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację dotyczącą zarządzania kryzysowego i obronności? Co zmienia w pracy urzędnika gminy ustawa o obronie ojczyzny? Jakie zmiany przewiduje ustawa o ochronie ludności? Jak postąpić w przypadku braku zgody podmiotu na nałożenie świadczeń rzeczowych?

od 529.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe lub obronność

Uwaga! Szablony planów i procedur! Jak dobrze prowadzić i aktualizować dokumentację?
W ramach naszego wideoszkolenia poznają Państwo zasady tworzenia i aktualizowania planów i procedur z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności. Otrzymają Państwo gotowe szablony planów i procedur oraz dowiedzą się, w jaki sposób je zastosować w prowadzonej dokumentacji - co przyczyni się do skrócenia czasu ich tworzenia od podstaw oraz pomoże w szybkiej aktualizacji obecnych planów i procedur. Rozwiejemy również Państwa wątpliwości związane z ustawą o obronie ojczyzny i o ochronie ludności. Powiemy o działaniach w zakresie zarządzania kryzysowego w kontekście niebezpieczeństwa ataku bronią atomową.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Niebezpieczeństwo ataku bronią atomową, a działania w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury w konkretnych sytuacjach kryzysowych?
 • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
 • Jak często należy aktualizować dokumentację akcji kurierskiej?
 • Z czym wiąże się wprowadzenie stanu wyjątkowego? Co zmienia w funkcjonowaniu samorządów?
 • Kontrole dokumentacji dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności - kto i jakie dokumenty sprawdza?
 • Jakie upoważnienia powinien mieć pracownik, aby móc przetwarzać dokumenty „zastrzeżone”?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Szablony planów i procedur zarządzania kryzysowego w gminie
 • Instruktaż stopni alarmowych
 • Wskazówki do tworzenia dokumentacji akcji kurierskiej
 • Załączniki do dokumentacji akcji kurierskiej
 • Wskazówki do tworzenia planu ewakuacji I, II i III stopnia

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Czym sugerować się przy wskazaniu sił i środków do planu zarządzania kryzysowego? Liczba ludności się zmienia, a nie da się przewidzieć wszystkich zagrożeń.
 • Czy folie na dach nie powinna mieć zakupiona PSP w pierwszej kolejności? Kto w pierwszej kolejności ma być pomocą - PSP czy UM?
 • Co zrobić gdy kierownik jedynego podmiotu medycznego odmawia podpisania porozumienia i planu akcji jodowej?
 • Czy plan dystrybucji jodku musi być wprowadzony zarządzeniem burmistrza?
 • Czy radiostacja musi być obsługiwana przez UM w momencie, gdy jest do zadań wyznaczona jedna osoba? Czy można zrezygnować z tej formy komunikacji?
 • Czy w momencie katastrofy drogowej, gdy niezbędna jest pomoc w postaci ciepłego posiłku lub herbaty osoba odpowiedzialna jest pracownik UM? Czy może pracownik MOPS?
 • Czy stały dyżur musi być organizowany w jednostkach organizacyjnych gminy? Czy należy to do decyzji burmistrza?
 • Z jaką częstotliwością powinny być wykonywane zadania wynikające z obowiązującego i przedłużanego stopnia alarmowego?
 • Jak interpretować Kodeks pracy w stosunku do osób zaangażowanych w SD, np. matki wychowujące dzieci do 8 roku życia?
 • Czy dokumentacja z treningu SD powinna być zastrzeżona?
 • Co sprawia, że wszyscy kurierzy mają mieć upoważnienia do informacji o klauzuli „zastrzeżone”, jeżeli na dokumentach niejawnych pracują kurierzy-wykonawcy?
 • Czy plan zarządzania kryzysowego powinien być przyjęty zarządzeniem wójta?
 • Jak często przeprowadzać ćwiczenia FOC? Na co zwracać uwagę przy takich szkoleniach/ćwiczeniach?
 • Plan dystrybucji jodku potasu - na co zwracać uwagę przy sporządzaniu takiego planu? Jaka podstawa prawna? Z kim uzgadniać?
 • Czy będą jakieś wytyczne, aby w urzędach była zatrudniona osoba wyłącznie do omawianych zagadnień? Obecnie w gminach jest to tylko część zakresu obowiązków
 • Czy możemy omijać stanowiska kierowania komend powiatowych PSP odnośnie dysponowania jednostkami OSP?
 • Jaka jest podstawa prawna do powoływania rzeczoznawców?
 • Jak teoria ma się do stanu realnego zagrożenia? Czy w przypadku realnego zagrożenia ktokolwiek będzie wypełniał karty, sprawdzał plany?
 • Czy nowa legislacja będzie miała wpływ na plan operacyjny i załączniki do planu?
 • Czy możemy szkolić i wymieniać członków formacji obrony cywilnej lub aktualizować plan OC?
 • Czy można zlikwidować przestarzałe formacje? Jeśli tak, to nas jakiej podstawie?
 • Czy można usunąć formacje obrony cywilnej?
 • Co z kartami wcielenia do formacji OC?
 • Kto wcześniej był dysponowany do klęsk żywiołowych?
 • Czy powinniśmy mieć opracowane wszystkie plany każdego stopnia?
 • Czy istniejące dotychczas formacje obrony cywilnej nie mają na ten moment podstaw, by funkcjonować?
 • Jakie upoważnienia powinien mieć pracownik, aby móc przetwarzać dokumenty „zastrzeżone”?
 • Jak często należy aktualizować dokumentację akcji kurierskiej?
 • Jeśli mamy zarządzenie wójta z zeszłego roku odnośnie stałej dyżury na podstawie starej ustawy, to czy zarządzenie trzeba teraz zmienić na podstawie nowej ustawy?
 • Jak należy archiwizować dokumentację o klauzuli „zastrzeżone”?
 • Czy obrona cywilna nadal istnieje w samorządach?
 • Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której gmina musi posiadać plan obrony cywilnej wraz z planami ewakuacji?
 • Czy gmina powinna posiadać schrony lub inne budynki ochronne? Jak zapewnić schronienie mieszkańcom w przypadku braku takich miejsc?
 • Czy plany obrony cywilnej można zarchiwizować?
 • Jaką podstawę prawną stosować do aktualizacji składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania?
 • Jak postąpić w przypadku braku zgody podmiotu na nałożenie świadczeń rzeczowych?
 • Czy należy przeprowadzić oględziny w terenie w przypadku braku zgłoszenia się stron postępowania we wskazanym terminie? Czy od razu nałożyć decyzję?

1. Zarządzanie kryzysowe - jak dobrze tworzyć i aktualizować dokumentację? Kiedy i w jaki sposób posługiwać się środkami z rezerwy finansowej? Jak reagować przy wprowadzeniu stopni alarmowych?

 • Podział obowiązków – kto i za co jest odpowiedzialny? Jakie są organy nadrzędne? Kto i kiedy wykonuje czyje polecenia?
 • Jak efektywnie się komunikować z innymi podmiotami?
 • Zastosowanie środków łączności w praktyce - jak posługiwać się środkami łączności radiotelefonicznej między urzędnikami, a służbami ratowniczymi?
 • Kto przejmuje kontrolę nad MOPS-em w sytuacji kryzysowej?
 • Skąd pozyskać środki finansowe?
  • Tworzenie rezerwy z budżetu gminy? Ile powinna wynosić rocznie?
  • Jak rozpoznać sytuację kryzysową aby móc skorzystać ze środków rezerwy?
  • Jak skutecznie skorzystać z rezerwy finansowej?
  • Na co można przeznaczyć rezerwę finansową w 1. etapie?
 • Jak wprowadzać stopnie alarmowe? Jak gminy do tego podchodzą i jak sobie z tym radzą? W jakiej ustawie można się z nimi zapoznać?
 • Jak informować obywateli o zdarzeniach kryzysowych? Jak uspokoić ludność?
 • Stałe dyżury – jak mają wyglądać, ile powinny trwać - 6, 12 czy 24h?
 • Jak skutecznie przeprowadzić akcję kurierską? Na podstawie jakiego rozporządzenia jest przeprowadzana?
  • Dokumentacja akcji kurierskiej. Jakie dokumenty są jawne, a jakie tajne?
  • Koszty i ich zwrot - do kogo się można o nie zwrócić?
 • Od czego należy zacząć przygotowując plany i procedury zarządzania kryzysowego?
 • Jak stworzyć i na co zwrócić uwagę tworząc plany i procedury podczas takich sytuacji jak:
  • wichury
  • gradobicia
  • podtopienia
  • ostre mrozy
  • susze
  • wymrożenia zbóż
  • problemy z owadami
  • ASF/dziki
  • odławianie zwierzyny leśnej w związku z kolizjami drogowymi
  • zatrucia wodociągu E.Coli
  • dostarczanie wody w warunkach specjalnych
  • braki prądu
  • cyberataki
  • informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
 • Jak monitorować lokalne zagrożenia? Na co zwrócić uwagę?


2. Jakie są założenia projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej? Jak stworzyć plany ewakuacji?

 • Plany i procedury jakie będą obowiązywać
  • Na podstawie jakich dokumentów prawnych lub poleceń będzie można je tworzyć?
  • W jaki sposób napisać je przystępnie dla każdego?
  • Jak to dobrze zrobić od podstaw?
  • Jak szybko i prawidłowo je zaktualizować?
  • Jakie są sposoby skutecznego ich wdrażania?
 • Plany ewakuacji I, II i III stopnia:
  • W jakiej kolejności kogo i co ewakuować?
  • Na co powinna zwrócić uwagę gmina miejska, a na co wiejska?
 • Magazyny obrony cywilnej:
  • Co powinno się w nich znaleźć?
  • Na kim leży obowiązek zakupu wyposażenia magazynu?
 • Projekt ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej
  • Zarządzanie kryzysowe – na czym będzie polegać?
  • Czym jest SI OMNIBUS?
  • Kto będzie odpowiadał za zadania zarządzania kryzysowego?
  • Stany według projektu ustawy
  • „Stan pogotowia”
  • „Stan zagrożenia”
  • „Stan klęski żywiołowej”
  • Krajowy System Ratowniczy – zadania
  • Kto będzie odpowiadał za organizację obrony cywilnej?
  • Obrona cywilna w świetle projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej
  • Jak będzie wyglądać finansowanie na ochronę ludności?
 • Schrony dla ludności:
  • Jak szybko i skutecznie schronić ludność?
  • Jak informować obywateli o naturalnym schronie?


3. Obronność – jak dobrze pełnić swoje funkcje i obowiązki podczas stanu wyjątkowego? Jak odnieść się do kwestii świadczeń rzeczowych i osobistych?

 • Z czym wiąże się wprowadzenie stanu wyjątkowego? Jak funkcjonują wtedy samorządy?
 • Plany tworzenia stanowiska zapasowego – jak je stworzyć?
 • Świadczenia rzeczowe i osobiste – postępowanie
  • W jaki sposób informować obywateli? Jak ich do tego przygotować? Jak tłumaczyć ludziom konieczność oddania samochodu dla wojska?
  • Jak uświadamiać społeczeństwo? Jak zachęcać ludzi do działalności charytatywnej - pomocy jako wolontariusz?


4. Kontrole – jakie jednostki kontrolują plany i procedury? Jak dobrze przygotować swoją dokumentację?

 • Kto kontroluje dokumentację dot. z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, a kto związaną z obronnością?
 • Jakie dokumenty są kontrolowane najczęściej i najdokładniej? Na które plany i procedury należy zwrócić uwagę?
 • Na jakie elementy dokumentacji zwraca się uwagę najczęściej?
 • Jak przygotować się do kontroli?


5. Niebezpieczeństwo ataku bronią atomową, a działania w zakresie zarządzania kryzysowego

 • Plan dystrybucji jodku potasu
 • Na co zwrócić uwagę przy opracowaniu planu
 • Wydawać czy podawać jodek potasu?
 • Jak zorganizować dystrybucję na terenie całej gminy? Co należy mieć przygotowane?


6. Ustawa o obronie ojczyzny - co powinien o niej wiedzieć pracownik urzędu gminy?

 • Jaki jest kierunek zmian?
 • Jak je interpretować?
 • Czy zmiany będą również dotyczyć poziomu gmin?

Prowadzący

Katarzyna Sadowskakierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze; od 2009 r. związana z samorządem, najpierw, przez 3 lata, jako strażnik straży miejskiej; od 10 lat pracuje w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Również niemal od 10 lat pełni funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. W swojej codziennej pracy zajmuje się sprawami dotyczącymi m.in. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, OSP oraz ochroną informacji niejawnych. Obecnie również koordynuje i realizuje zadania dotyczące przyjmowania i zakwaterowania uchodźców. Ukończyła studia w zakresie języka polskiego o specjalności: komunikacja społeczna i medialna oraz studia podyplomowe na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP”

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
17 października 2023
od 529.00
05 grudnia 2023

Podobne szkolenia