Wideoszkolenie: Sprawozdawczość i polityka rachunkowości w PUP

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Sprawozdawczość, ewidencja księgowa i polityka rachunkowości w PUP. Jak powinien wyglądać plan kont? Jakie elementy powinna zawierać polityka rachunkowości? Jakie załączniki należy umieścić w polityce rachunkowości w związku ze środkami trwałymi i inwentaryzacją? Jak ujmować zdarzenia gospodarcze? Część budżetowa i część funduszu pracy. Opis sprawozdań, przykłady. Gotowy wzór polityki rachunkowości i sprawozdań

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do księgowych oraz głównych księgowych powiatowych urzędów pracy, a w szczególności do osób, które zajmują się sprawozdawczością oraz polityką rachunkowości

Prawidłowe rozliczanie limitowanych środków Fundusz Pracy (aktywne, fakultatywne, KFS, programy oraz projekty) – kiedy dokonujemy zwrotu środków, a kiedy zostawiamy środki na rachunku bankowym, jakie są terminy?
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie dla księgowych powiatowych urzędów pracy. Omówimy jak stworzyć politykę rachunkowości, jaka jest odpowiedzialność księgowych za aktualizowanie polityki rachunkowości. jak powinny wyglądać załączniki w polityce rachunkowości w związku ze środkami trwałymi i inwentaryzacją, a także szeroko na przykładach omówimy sprawozdawczość w PUP oraz ewidencję księgową. Nie zabraknie gotowych wzorów dokumentów, takich jak polityka rachunkowości czy sprawozdania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinien wyglądać plan kont? Jak stworzyć plan kont? Jak go stosować i opisywać? Czy wszystkie konta trzeba opisywać? Jakie są różnice w opisywaniu kont?
 • Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości? Jakich zapisów należy unikać przy tworzeniu polityki rachunkowości? Wzór polityki rachunkowości
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku z instrukcją inwentaryzacyjną i środkami trwałymi?
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań?
 • Jak wprowadzić decyzje finansowe oraz plan finansowy Funduszu Pracy, żeby miał swoje odzwierciedlenie w informacji z wykonania planu finansowego FP (Rb-33)?
 • Jak prawidłowo zaciągać zobowiązania w ramach środków Funduszu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz dyscypliną finansów publicznych?
 • Wykazywanie nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej w sprawozdawczości budżetowej

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Gotowy wzór polityki rachunkowości gotowy do podpięcia do swojej jednostki
 • Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont
 • Wzór instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Wzór instrukcji obiegu dokumentów księgowych
 • Wzory sprawozdań budżetowych
 • Wzór Rb-27S
 • Wzór Rb-28S
 • Wzór Rb-N
 • Wzór Rb-Z

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników szkolenia, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu:?

 • Będziemy realizować projekt współfinansowany z PFRON – „dostępna przestrzeń publiczna”. Wkład własny mamy w budżecie, natomiast kwota dofinansowania jest poza budżetem. Na jakich kontach księgować PFRON?
 • Czy główny księgowy powinien parafować każdą umowę przed jej zawarciem, potwierdzając tym samym posiadanie środków w planie finansowym na jej zawarcie?
 • W jaki sposób robić wydruki miesięczne i na koniec roku – oddzielnie czy razem? Czy co miesiąc należy robić oddzielnie wydruki dla projektów EFS+?
 • Czy co roku należy sporządzić nową politykę rachunkowości?
 • Czy o zmianę kategorii archiwalnej należy wystąpić do archiwum państwowego?
 • Czy można zutylizować dokumenty, w tym księgowe EFS+ z okresu 2004-2007?
 • Czy za brakowanie dokumentów przez firmę zewnętrzną można zapłacić z FP?
 • Co z roczną inwentaryzacją, jeżeli nie ma kasy w jednostce?
 • Jeżeli rozpoczęliśmy prowadzenie projektu EFS+ 1 czerwca 2023 r., to czy projekt powinien obowiązywać od 1 stycznia, czy od 1 czerwca?
 • Na jakim koncie księgować należności długoterminowe?
 • Kto uzupełnia historię składek?
 • Czy z przepisu art. 108 ust. 1 pkt 31c „organizacja targów pracy” można sfinansować usługę cateringową lub wynajem sali?
 • Jak zawierać umowy na SEPI?
 • W jaki sposób aneksować umowy na SEPI przy umowie zawartej na rok?
 • Czy można finansować z FP zaliczkę egzekucyjną dot. covid?
 • Jak w BU księgować w 2023 r. i 2024 r. listy składki zdrowotnej bezrobotnych bez prawa do zasiłku?
 • Na jakim koncie powinna znajdować się nadpłata korekty ZUS za bezrobotnych bez prawa do zasiłku?
 • Księgowaliśmy korekty na koncie 229, a zwrot nadpłaty ma być zaksięgowany na koncie 221. Jak zamknąć konto 229?
 • Gdzie wykazać w sprawozdaniu Rb-33 odpis na 290 i umorzoną należność?
 • Czy dyrektor może sam dokonywać zmian w paragrafach FP?
 • Jaka przepis prawny mówi o tym, że środki niewydatkowane na dzień 31.12. pozostają na rachunku bankowym?
 • Czy w Rb-N wykazujemy koszty postępowania sądowego przypisanych do dłużnika?
 • Czy nienależnie pobrane świadczenia dot. lat ubiegłych zwrócone przez bezrobotnego w roku bieżącym, np. bon zasiedleniowy zwiększają limit roku bieżącego?
 • Na jakim koncie zaksięgować wypłatę kosztów zastępstwa procesowego (zwróconego wcześniej przez dłużnika) budżecie?
 • Mamy należność – badania lekarskie o wartości 35 zł, teraz koszty ETW to 100 zł. Najczęściej komornik umarza postępowania, a koszty narastają, ponieważ dochodzą jeszcze koszty korespondencji? Czy w każdym przypadku musimy od początku wszczynać egzekucję? Czy można od razu umorzyć?
 • Mamy odpowiedź z WUP za niewykorzystane środki programu „Firma +1” z roku poprzedniego. Czy możemy przeznaczyć środki na realizację innych działań aktywizacji osób bezrobotnych? Czy te środki zwiększają limit?
 • Czy umorzenie z urzędu musi opiniować rada?
 • Jeżeli bezrobotny, który ma zwrócić zasiłek przebywa w zakładzie karnym, to czy możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne?
 • Czy wysyłkę do osoby, która była bezrobotna i została wyrejestrowana z powodu otrzymania środków na działalność, można finansować z FP?
 • Czy możemy finansować z FP materiały biurowe np. teczki, segregatory, papier?
 • Czy dopuszczenie do przedawnienia nie podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy należność dłużnika, względem którego sąd ogłosił upadłość konsumencką podlega umorzeniu?
 • Co, jeżeli dłużnik powołuje się na ogłoszenie upadłości przez sąd i nie chce złożyć wniosku o umorzenie zaległości?
 • Czy opłata za ustanowienie kuratora powinna być ujęta jako należność?
 • Co ze środkami, które pozostaną na rachunku projektu na koniec roku?
 • Czy pozostałe na koniec roku środki KFS (w tym rezerwa KFS), które są na odrębnym rachunku bankowym, należy przekazać na konto podstawowe FP? Czy zwracamy te środki do MRiPS?
 • Co z odsetkami od KFS, które zwrócił nam przedsiębiorca? Czy zostawiamy je na przychodach FP?
 • Kto możne podpisywać dokumenty za głównego księgowego podczas jego nieobecność? W jakim dokumencie to zawrzeć?
 • Jaki przepis mówi o terminach archiwizacji sprawozdań?
 • Czy dopuszczalne jest niedrukowanie dokumentów i księgowanie tylko dokumentów elektronicznych? Jak wówczas rozwiązać sprawę opisu faktur, zatwierdzenie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty? Jeśli dokumenty będą tylko w wersji elektronicznej, to jak postępować w przypadku kontroli zewnętrznej w urzędzie?
 • Czy na dzień 31 grudnia przeksięgowujemy konta 136 i 853?
 • Czy przeksięgowujemy konto 853 na fundusz własny w środkach obrotowych?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zaksięgowania przedawnienia?
 • Na podstawie jakich dokumentów dokonuje się odpisów aktualizujących?
 • Czy odpis robimy od każdego rodzaju należności: kapitał, odsetki, zastępstwa procesowe, opłaty sądowe i komornicze?
 • Czy można utworzyć odpis aktualizujący na należnościach zabezpieczonych dotyczących dotacji na działalność gospodarczą?
 • Czy radca prawny powinien wypowiedzieć się na temat należności wątpliwych pod wnioskiem dyrektora?
 • Jak postępować w przypadku umorzenia należności przez komornika?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy rada umorzyła zasiłek, a zostały odsetki i koszty egzekucyjne od tego zasiłku?
 • Co u umorzeniem kosztów zastępstwa procesowego?
 • W jaki sposób wyksięgować błędnie naliczone odsetki od należności, która została wprowadzona na odpis aktualizujący należności w roku poprzednim? Jest to należność wątpliwa, a dłużnik niewypłacalny. W wyroku sądowym odstąpiono od naliczania odsetek. Jak dokonać korekty w sprawozdaniu Rb-33?
 • Jak postąpić z należnością, który figuruje w PUP od 2005 r. w wysokości 269,30 zł?
 • Czy na gadżetach reklamowych wystarczy tylko umieszczenie logo urzędu? Czy również wypunktowane podstawowe usługi świadczone przez urząd?
 • Czy na podstawie przepisu art. 108 ust. 1 pkt 38 możemy finansować koszt podróży i diety dla pracowników PUP odbywających podróż w związku ze szkoleniem?
 • Na jakim paragrafie ujmować opłatę dla syndyka oraz dla kuratora w związku z ustanowieniem przez sąd kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu?
 • Czy koszty dostawy mogą być finansowane z Funduszu Pracy?
 • Z czego możemy sfinansować koszt za parkowanie samochodu na szkolenie pracownika PUP?
 • Czy z FP możemy kupować teczki do wpinania dokumentów?
 • Czy w projekcie pilotażowym zakupy słodyczy na spotkanie z uczestnikami pilotażu należy księgować w § 4220 czy § 4210?
 • Czy możemy dokonywać zakupu wiązek kwiatów i drobnych upominków na zaproszenia otrzymane od innych instytucji dot. obchodów roczni i jubileuszy tychże instytucji z budżetu?
 • Czy na podpisie kwalifikowanym powinna być pełniona funkcja osoby, która podpisuje dokumenty?
 • Czy należy skorygować sprawozdanie MPiPS-02 za grudzień w przypadku, gdyby wysokość zobowiązań w późniejszym sprawozdaniu Rb-33 za grudzień była inna, ponieważ były doksięgowane zobowiązania po sporządzeniu MPiPS-02, a przed Rb-33?
 • Czy zamówienie dodatkowych numerów do centrali telefonicznej można zapłacić z systemu informatycznego?
 • Czy opłacamy abonament za radio w samochodzie?
 • Czy przy wypłacie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej potrącamy podatek?
 • Jeżeli zakupujemy odzież roboczą, to nie ma ekwiwalentu za pranie?
 • Dlaczego nie powinno się ujmować paragrafu przy utworzeniu odpisu?
 • Czy program pilotażowy należy uwzględnią do wiersza 12 dot. zaangażowania?
 • Czy można zaciągać zobowiązania na fakultety?
 • Co z umowami na usługi telekomunikacyjne?
 • Czy umowę z pocztą zawiera się na rok?
 • Co w przypadku opłat pocztowych z FP?
 • Czy na należności covidowe można zrobić odpis?
 • Czy występować o zwrot, tzw. salda w ZUS-ie, które widnieje w PUE ZUS?
 • Gdzie w sprawozdaniach budżetowych wykazujemy zwrot składki zdrowotnej od starostwa?
 • Czy w Rb-N wykazujemy należności z FP
 • Dyrektor chce upoważnić kierownika CAZ do zastępowania go w czasie jego nieobecności. Wystąpiliśmy do starosty o upoważnienia dla kierownika do dysponowania (w zastępstwie) środkami FP. Prawnicy starosty uważają, że to dyrektor ma udzielić upoważnienia na podstawie przepisu art. 48 Ustawy o samorządzie powiatowym. Co w takiej sytuacji?
 • Kto i na jakiej podstawie może zastępować głównego księgowego?
 • Czy należy naliczyć wynagrodzenie płatnika od zaliczki z podatku z FP?
 • Czy pozabilansowe księgowanie zwrotu składki zdrowotnej jest prawidłowe?
 • Co z odsetkami od kosztów procesu?
 • Czy od wynagrodzenia wypłaconego z pilotażu składkę społeczną pracodawcy można wypłacić z budżetu?
 • Czy stan środków FP na 31 grudnia wykazujemy w RB-N?
 • Czy w EFS+ zwrot VAT z doposażenia korygujemy we wniosku o płatność?
 • Na którym paragrafie księgować przedawnienie niewypłaconych zasiłków po 6 miesiącach?
 • Jak podzielić różne zwroty kosztów komorniczych z sądów?
 • Czy świadczenia wypłacane bezrobotnym w ramach pilotażu są zwolnione z podatku?
 • Czy umorzona decyzją administracyjną należność z FP powinna być wykazywana w PIT?
 • Czy trzeba przeksięgowywać niewykorzystane środki z AF i fakultatywne na dzień 31.12 na zasiłki?
 • Czy w informacji o umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych należy wykazywać umorzone należności z FP?
 • Czy dyrektor może sam przesuwać środki z paragrafu 4850?
 • Czy główny księgowy powinien również podpisać zatwierdzenie do wypłaty? Czy wystarczy tylko podpis dyrektora?
 • Czy zakup e-DOK może być z FP, czy z budżetu?
 • Czy zwrot nadpłaty z salda wykazanego z ZUS należy odzyskać do końca roku 2023?
 • Co w przypadku, gdy nie wiemy, czego dotyczy nadpłata, tylko ogólnie jest pokazane saldo?
 • Jak proporcjonalnie wyliczyć bon na zasiedlenie do zwrotu, jeżeli bezrobotny przepracował tylko 2 miesiące?
 • Czy od należności rozłożonej na raty też trzeba dokonać przeliczenia odsetek w przypadku zmiany stopy procentowej?
 • Za jaki okres możemy dochodzić odsetek od należności przypisanej do zwrotu, jeżeli należność została przypisana do zwrotu w 2016 r.?

1. Polityka rachunkowości w PUP – gotowy wzór polityki rachunkowości dla powiatowych urzędów pracy, załącznik do planu kont. Fundusz pracy. Obsługa programów w księgowości typu Syriusz

 • Ustawa o rachunkowości – omówienie
 • Ustawa o finansach publicznych – omówienie
 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie oraz aktualizację polityki rachunkowości?
 • Jak powinien wyglądać plan kont? Jak stworzyć plan kont? Jak go stosować i opisywać? Czy wszystkie konta trzeba opisywać? Jakie są różnice w opisywaniu kont?
 • Jak budować konta w funduszu pracy? Czy powinno opisywać się konta szczegółowo, czy tylko ogólnie opisywać?
 • Jak powinny wyglądać plany kont pod kątem unijnych zmian? Czy należy wyodrębniać rachunki?
 • Co oznaczają dane człony w planie kont? Z ilu członów powinien składać się plan kont?
 • Czy plany kont należy wyróżniać na podstawie kosztów, rodzajów, czy paragrafów?
 • Jak zakładać dodatkowe konta powiązane z innymi działami?
 • Jakie elementy powinna zawierać polityka rachunkowości?
 • Co należy zapisać w polityce rachunkowości w związku z zapisywaniem i archiwizacją dokumentacji elektronicznej? Jakie są sposoby przechowywania oraz archiwizacji dokumentów?
 • Jakie są sposoby obiegu dokumentów? Praktyczne wyjaśnienie instrukcji obiegu dokumentów
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku ze środkami trwałymi?
 • Jakie załączniki należy umieścić w związku z instrukcją inwentaryzacyjną?
 • Jakich elementów nie warto zawierać w polityce rachunkowości?
 • Jakich błędów unikać przy opracowywaniu polityki rachunkowości? Szczegółowość, niekompletność, nieaktualność, nieadekwatność
 • Jak aktualizować politykę rachunkowości?
 • Jak często zmieniać politykę rachunkowości?
 • Jakie uproszczenia można zapisać w polityce rachunkowości?
 • Kiedy i kto dokonuje zmian w polityce rachunkowości?
 • Jakich zapisów należy unikać przy tworzeniu polityki rachunkowości?
 • Jak przygotować politykę rachunkowości pod kątem kontroli?
 • Na co najczęściej zwraca uwagę kontrola, która sprawdza politykę rachunkowości?
 • Jakie są kary za nieprzestrzeganie zasad polityki rachunkowości? Jakie kary może nanieść RIO na osobę odpowiedzialną za skonstruowanie polityki rachunkowości?
 • Polityka rachunkowości, a klasyfikacja budżetowa
 • Jak powinna wyglądać definicja tworzenia kont księgowych?
 • Jak klasyfikować konta księgowe?
 • Podstawowe operacje gospodarcze
 • Finanse publiczne i ZUS w polityce rachunkowości
 • Jakie są różnice pomiędzy polityką w budżecie, a polityką w funduszu pracy?
 • Czy trzeba księgować zaangażowanie wydatków w Funduszu Pracy?
 • Jak obsługiwać programy typu syriusz w księgowości w PUP? Instrukcja na żywo

2. Sprawozdawczość i ewidencja księgowa w PUP. Zdarzenia gospodarcze pod kątem budżetowym i funduszu pracy


 • Skąd wziąć kwotę zaangażowania do sprawozdania MRPiPS-02?
 • Jak uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań?
 • Jak należy rozliczyć zwroty należności z tytułu otrzymanej pomocy w ramach covid-19?
 • Rozliczanie nadpłaty z tytułu korekty składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa oraz zasady ewidencji księgowej
 • Sprawozdania pod kątem budżetowym dla urzędów pracy – jak je wypełniać? Opis sprawozdań, przykłady
 • Wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – ewidencja księgowa.
 • Jakie są okresy sprawozdawcze w roku obrotowym?
 • Jak dzielić koszty związane z działalnością programową i administracyjną?
 • Na jakich paragrafach i kodach ujmować ewidencję księgową?
 • Jak ujmować zdarzenia gospodarcze? Część budżetowa i część funduszu pracy
 • Wykazywanie nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej w sprawozdawczości budżetowej
 • Prawidłowe rozliczanie limitowanych środków Fundusz Pracy (aktywne, fakultatywne, KFS, programy oraz projekty) – kiedy dokonujemy zwrotu środków a kiedy zostawiamy środki na rachunku bankowym, jakie są terminy?
 • Jak prawidłowo zaciągać zobowiązania w ramach środków Funduszu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz dyscypliną finansów publicznych?
 • Czy należności Funduszu Pracy wykazujemy w sprawozdaniu Rb-N?
 • Jak wprowadzić decyzje finansowe oraz plan finansowy Funduszu Pracy, żeby miał swoje odzwierciedlenie w informacji z wykonania planu finansowego FP (Rb-33)?
 • Jak rozliczać dochody, które wpływają do samorządu? Jak je księgować?
 • Jak ewidencjonować wydatki?
 • Jak prawidłowo ewidencjonować naliczenia odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – kiedy należy dokonać przypisu odsetek.
 • Jak rozliczać środki unijne? Dofinansowania z Unii w wysokości 85%
 • Jak sprawnie prowadzić księgi rachunkowe?
 • Jak księgować wszystkie koszty gospodarcze?

3. Pytania urzędów w sprawie sprawozdawczości i polityki rachunkowości w urzędach pracy

 • Czy główny księgowy powinien podpisywać się na angażach?
 • Czy w czasie zastępstwa dokumenty może podpisywać upoważniony pracownik przez głównego księgowego?
 • Kto podpisuje zatwierdzenie do wypłaty? Główny księgowy czy dyrektor?
 • Czy główny księgowy powinien podpisywać umowy z Funduszem Pracy?
 • Czy PUP może ponosić wydatki z przepisu art. 108 pkt 31b i 3 c Ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy?
 • Czy PUP ponosi koszty z Funduszu Pracy na szkolenie pracowników z płac?
 • Czy PUP ponosi wydatki z Funduszu Pracy na podróże służbowe (delegacje) na szkolenie opłacane z FP?
 • Czy zwrot kosztów dojazdu na konferencje i spotkania w WUP można finansować z Funduszu Pracy?
 • Jeżeli w zawiadomieniu wskazane jest „szkolenie bezpłatne”, to czy dojazd można opłacić z Funduszu Pracy?
 • Czy diety z tytułu podróży służbowej związanej z wyjazdem pracownika na szkolenie można finansować ze środków Funduszu Pracy?
 • Co powinniśmy aktualizować w polityce?
 • Czy dodając plan kont dla EFS+ należy wprowadzić zarządzeniem do polityki rachunkowości jako załącznik?
 • Czy w EFS+ można wpisać, że jest nowy kod 101 i wszystkie operacje są księgowane tak jak w przypadku Funduszu Pracy?
 • Jak wygląda zwrot wydatków poniesionych przez pracowników?
 • Otrzymaliśmy fakturę opłaconą przez pracownika. Czy powinien mieć pisemną zgodę od dyrektora do zaciągnięcia tego zobowiązania?
 • Jak opisać paragon za drobny zakup?
 • Czy zmiany można wprowadzać w trakcie roku? Czy dopiero od nowego?
 • Czy można mieć zapis, że dokumenty wpływające w nowym miesiącu są ujmowane w księgach nowego miesiąca?
 • Czy przedmiot o wartości równej 10 000 zł to już środek trwały?
 • W którym miejscu w polityce rachunkowości zamieścić zapis: „do okresu sprawozdawczego danego miesiąca ujmuje się wszystkie dokumenty księgowe, które dotyczą tego okresu”?
 • Podpisywanie dokumentów za głównego księgowego w czasie urlopu lub delegacji. Co powinna mieć osoba zastępująca na pieczątce? „Z upoważnienia dyrektora” czy „w zastępstwie za głównego księgowego”?
 • Czy zaangażowanie środków na staże lub szkolenia powinien wyliczać pracownik księgowości czy merytoryczny?
 • Czy RIO sprawdza Fundusz Pracy?
 • Czy robimy odpis w przypadku, gdy pismo w sprawie bonów na zasiedlenie zostało zgłoszone do sądu i obecnie czekamy na odpowiedź?
 • Czy od dopisanej należności naliczamy odsetki?
 • Czy jest jakiś termin, po którym należności się przedawniają i można je wyksięgować?
 • Należność była na odpisach. Komornik umorzył sprawę z urzędu z powodu stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Jakich księgowań powinniśmy dokonać?
 • Czy musimy dokonać odpisu należności?
 • Wynajmujemy pomieszczenia biurowe, w których znajduje się PUP. Za zużytą energię elektryczną wystawia nam fakturę właściciel budynku. Czy księgujemy na paragrafie 4260?
 • Dlaczego nie finansujemy z Funduszu Pracy skoroszytów i segregatorów? Co ze skoroszytem do wpinania decyzji lub przechowywania akt bezrobotnych?
 • Co z radiem samochodzie? Czy trzeba płacić abonament? Czy możemy opłacać abonament pod koniec roku na rok następny?
 • Dokonując refundacji zakupu okularów pracownik pobrał fakturę wystawioną na PUP, a następnie otrzymał refundację dokonanych wydatków. Czy pobranie faktury na PUP jest błędem?
 • Czy pracownicy merytoryczni muszą dodatkowo kliknąć i dodać listę osób, aby pojawiło się to w sprawozdaniu? Czy muszą to robić w każdym miesiącu do końca roku?
 • Czy opłaty pocztowe mogą być finansowane tylko z Funduszu Pracy? Czy tylko budżet powinien ponosić koszt?
 • Jaki dokument stosuje się przy rozliczaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS+? Czy księguje się na ewidencji pozabilansowej?
 • Na skutek korekt składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku nastąpiła nadpłata składki zdrowotnej za okresy wsteczne. Wystąpiliśmy do ZUS o zwrot tej nadpłaty. ZUS rozliczył nasze konto i dokonał zwrotu dotyczącego złożonych korekt. Jednocześnie poinformował nas, że na naszym koncie rozliczeniowym widnieje nadpłata składki w zakresie 51 i 01 wynikająca z rozliczenia całego konta. Czy powinniśmy wystąpić do ZUS o zwrot tej nadpłaty? Jeżeli tak, to jak powinniśmy ją zaksięgować?
 • Czy oddajemy do ministerstwa odsetki z KFS, które zwracają pracodawcy?
 • Na jakie konto ZUS zwróci składkę zdrowotną?
 • Mamy pisma korekt z ewidencji. Czy możemy sami pomniejszyć przelew do ZUS-u, a następnie przekazać na konto budżetu i dalej z konta budżetu na konto powiatu?
 • Czy trzeba uzgadniać składkę ze skarbnikiem w planie dochodów?
 • Czy zwrot składki zdrowotnej w sprawozdaniu Rb-27S?
 • Gdzie wykazujemy należności z ZUS (składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)?
 • Czy zgrywamy księgi na płytę?
 • Projekt pilotażowy. Czy wynagrodzenie dla płatnika odprowadzamy do ministerstwa?
 • Czy przy odzyskiwaniu nadpłaty składki zdrowotnej z ZUS w pierwszej kolejności należy wysłać do ZUS-u pismo na druku RD-S „wniosek o stanie konta płatnika”, a następnie druk RZS-P „wniosek o zwrot”?
 • Czy bony na zasiedlenie na 3030?
 • Czy zakupy na obsługę rady rynku pracy to paragraf 4220 i z Funduszu Pracy?
 • Czy zakupy na obsługę rady rynku pracy, np. poczęstunek płacimy z BU?
 • Jeżeli ZUS rozliczył całe nasze konto i wykazał nadpłatę na zakresie 01 dot. pracowników i zakresie 51 dot. bezrobotnych, to czy należy wystąpić o zwrot tej nadpłaty do ZUS-u, jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, jaka część nadpłaty z zakresu 51 dot. osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, a jaka część dot. składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku? Nadpłata powstała w wyniku całościowego rozliczenia naszego konta w ZUS-ie. Czy odzyskaną nadpłatę z zakresu 51 należy w całości przyjąć na dochody FP?
 • W jakich pozycjach bilansu jednostki wykazywać Fundusz Pracy (stan konta i funduszu)?
 • Czy w nadpłacie w 51 można się ubiegać o zwrot na BU, jeżeli nie wiemy z czego wynika nadpłata?
 • Czy koszty zastępstwa procesowego i egzekucji wypłacacie z FP czy BU?
 • Jakie księgowania w BU na wypłatę kosztów zastępstwa?
 • Co zrobić z kosztami, jeżeli odzyskiwanie należności będzie trwać 2 lata?
 • Czy można wydatkować środki Funduszu Pracy na artykuły spożywcze na spotkanie partnerów rynku pracy?
 • Czy należy drukować dziennik księgowy?
 • Jak wykazywać we wniosku dotacje z VAT?

Prowadzący

Bądkowska Dorota – specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, Główny Księgowy z długoletnim stażem pracy w księgowości powiatowego urzędu pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi finansowej i gospodarki Funduszu Pracy, budżetu, ZFŚS i projektów unijnych

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
15 maja 2024
od 679.00
15 lipca 2024
od 679.00
21 sierpnia 2024
od 679.00
22 października 2024
od 679.00
09 grudnia 2024

Podobne szkolenia