Wideoszkolenie: Komunalizacja nieruchomości

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa po zmianie przepisów. Jak komunalizować po uchyleniu art. 5? Rodzaje nieruchomości podlegających komunalizacji. Jakich nieruchomości nie można komunalizować? Z jakiego artykułu należy komunalizować poszczególne rodzaje dróg?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do osób zajmujących się komunalizacją w Urzędach Miast i Gmin oraz w Starostwach Powiatowych.

Uwaga! Wideoszkolenie poprowadzi Inspektor Wojewódzki
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń! Podczas wideoszkolenia, zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące zmian jakie zaszły po zmianie przepisów. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa. Dowiedzą się Państwo, jak komunalizować po uchyleniu art. 5 oraz omówimy proces przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji.
 • Omówienie różnych przypadków przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy – na postawie jakich przepisów przejmować nieruchomości?
 • Jak komunalizować po uchyleniu art.5? Jak przeprowadzić postępowanie komunalizacyjne nieruchomości po zmianie przepisów?
 • Komunalizacja gruntów, które są własnością (należały do) Państwowego Funduszu Ziemi.
 • Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę?
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za renty lub emerytury.
 • Czy drogi gminne, które były kiedyś drogami krajowymi można komunalizować z art. 5 ust. 4?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające;
 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi SP;
 • wniosek na podstawie art. 8g ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 • wniosek o wznowienie postępowania komunalizacyjnego.
 • wniosek o uznanie nieruchomości za mienie gminne (gromadzkie);
 • wyroki NSA - trzy przykłady
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostekorganizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji z dnia 9 lipca 1990 r.

Szczegółowy program szkolenia:

Wprowadzenie do komunalizacji

 • Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - komunalizacja nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji.
 • Czy można powoływać komisje inwentaryzacyjne? Czy można jeszcze przesłać karty inwentaryzacyjne do Wojewody?
 • Przesłanki pozytywne komunalizacji
 • Strony postępowania komunalizacayjnego.
 • Co w sytuacji, kiedy wojewoda nie chce rozpatrywać wniosków z art. 5 ust. 1
 • Przesłanki negatywne komunalizacji
 • Nabycie mienia państwowego przez gminę z mocy prawa i na wniosek.
 • Nabycie przez gminę mienia państwowego związanego z realizacją zadań własnych gminy
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku składanego na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 dla nieruchomości nie spełniających warunków umożliwiających komunalizacje z mocy prawa, ale związanych z realizacja zadań własnych?
 • Wniosek o sprzedaż działki Skarbu Państwa, co do której istnieją przesłanki dot. komunalizacji w trybie art. 5 ust. 1 . Czy zgodnie z art. 228 ustawy o gospodarce nieruchomościami taka działka nie podlega ewidencjonowaniu w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, bo stała się z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa własnością gminy?


Państwowy Fundusz Ziemi

 • Komunalizacja gruntów, które są własnością (należały do) Państwowego Funduszu Ziemi.
 • Dawne decyzje wyłączające nieruchomości z PFZ
 • Grunty PFZ, kiedy nie ma ksiąg wieczystych


Komunalizacja rolna

 • Komunalizacja nieruchomości rolnych w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za renty lub emerytury.
 • Jak powinna wyglądać procedura odzyskiwania nieruchomości przez gminę, w przypadku, gdy właściciele budynku (po którym zostały ruiny), nie żyją, a grunty należą do Skarbu Państwa?
 • Jeśli nieruchomość pochodzi z reformy rolnej, ale przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie rolne to czy podlega komunalizacji?
 • Czy może się zdarzyć, że dana działka może być skomunalizowana z dwóch rożnych przepisów po wcześniejszym podziale, np. cześć rolna i cześć o innym przeznaczeniu - każda oddzielnie.


Komunalizacja gruntów pod wodami

 • Miejscowe Starostwo wciąż próbuje przekazywać w drodze komunalizacji grunty pod rowami.
 • Czy od każdej takiej decyzji trzeba się odwołać?


Nieruchomości leśne

 • Czy można skomunalizować tereny Lasów Państwowych?
 • Część nieruchomości przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić taką nieruchomość? Znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego w takich przypadkach.
 • Grunty będące w UW gminy są to grunty leśne. Czy można je komunalizować?


Komunalizacje dróg

 • Komunalizacja dróg wewnętrznych
 • Drogi, gdy nie ma tytułów prawnych po stronie Skarbu Państwa, gdy nie ma zapisów w księgach wieczystych.
 • Drogi budowane z udziałem czynu społecznego
 • Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - regulacja stanu prawnego dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
 • Na podstawie jakich przepisów można nabyć na własność drogę publiczną przebiegającą po terenach lasów Państwowych?
 • Kwestia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 73)
 • Z jakiego art. wystąpić z wnioskiem o komunalizacje dróg, które były kiedyś drogami krajowymi?
 • Czy drogi gminne, które były kiedyś drogami krajowymi można komunalizować z art. 5 ust. 4?
 • Z jakiego art. komunalizować drogi gminne? Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych? Z jakiego artykułu komunalizować jeśli brakuje uchwały a właścicielem jest Skarb Państwa?
 • Z jakiego art. wystąpić z wnioskiem o komunalizacje dróg, które były kiedyś drogami krajowymi?
 • Czy możemy wystąpić z wnioskiem o komunalizację drogi gminnej , która jest własnością nadleśnictwa? W dniu ustawowej komunalizacji grunty stanowiły użytek LS, a nie dróg. Zasiedzenie na Skarb Państwa było dla całej działki leśnej. Czy prostym rozwiązaniem jest przejęcie drogi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych?
 • Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach komunalizacyjnych i w sprawach prowadzonych w trybie art. 73. Przykłady orzecznictwa WSA i NSA


Minie gromadzkie, mienie gminne

 • Nabycie nieruchomości przez wspólnoty gruntowe


Postępowania komunalizacyjne w przypadku braku dokumentów

 • Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Decyzje komunalizacyjne bez zakładania ksiąg wieczystych
 • Znaczenie zapisów w ewidencji i w księgach wieczystych przy postępowaniach komunalizacyjnych,
 • Zapisy dokonane bezpodstawnie
 • Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy brakuje spadkobierców przy ustalaniu stron postępowania?


Zmiana decyzji komunalizacyjnej

 • Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę?
 • Czy można zmienić decyzję, jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
 • Czy można uchylić/podważyć decyzję komunalizacyjną w części/w całości?
 • Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej – w jakich przypadkach?


Prowadzący

Monika Romanowicz-Pel: od 2017 roku zatrudniona na stanowisku Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Białej Podlaskiej. Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji, w tym m. in postępowania odszkodowawcze za nieruchomości wywłaszczone na realizację celów publicznych.

Przez 4 lata pracowała na stanowisku analityka nieruchomości w centrali jednego z dużych banków uniwersalnych, weryfikując wartość oraz stan prawny nieruchomości przedstawianych jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Przez kolejne 3 lata analityk wartości nieruchomości zabezpieczających listy zastawne w Banku Hipotecznym.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim oraz m.in podyplomowych studiów na kierunku Wycena Nieruchomości na WSHiFM im. F. Skarbka w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
22 października 2021
od 399.00
01 grudnia 2021

Podobne szkolenia