Wideoszkolenie: Świadczenia nienależnie pobrane w PUP

Świadczenia nienależnie pobrane w PUP – elektroniczne doręczenia tytułów wykonawczych, procedura umarzania starszych pożyczek oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych. Co robić w przypadkach, gdy dłużnik nie spłaca? Czy dłużnik może oddać koszty całego procesu ściągania należności? Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?

od 649.00 zł

Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, z wydziałów: ewidencji i świadczeń, księgowo-finansowego oraz do wszystkich osób zajmujących się problematyką windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych. Do udziału zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia.

Opowiemy o egzekwowaniu świadczeń nienależnie pobranych i egzekucji po nowelizacji przepisów!
Uczestnicy wideoszkolenia z egzekucji w PUP, na przykładzie Urzędu Pracy w Rzeszowie, zdobędą wiedzę na temat najnowszych zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w zakresie egzekucji należności PUP. W trakcie wideoszkolenia omówione zostanie najnowsze orzecznictwo w zakresie nienależnie pobranego świadczenia, a także uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie zgłaszać wierzytelności należne PUP do syndyków masy upadłości za pośrednictwem KRZ. Każdy uczestnik otrzyma skrypt z odpowiedziami na pytania z programu szkolenia, co pozwoli na utrwalenie zdobytej wiedzy, a także możliwość zadawania pytań od pierwszych minut szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Sytuacja: Pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane, ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w Urzędzie Skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • Sytuacja: Strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które tego nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można żądać zwrotu?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?
 • W jakim przypadku można żądać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Omówimy zmiany w egzekucji!
 • Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zmiany w zakresie zgłoszenia wierzytelności należnej PUP do syndyków masy upadłości za pośrednictwem KRZ
 • Nowe orzecznictwo w zakresie nienależnie pobranego świadczenia
 • Zmiany w zakresie egzekucji należności PUP w odniesieniu do ustawy o doręczeniach elektronicznych

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia

 • Jeżeli decyzja została nadana 07.02.2024 r., a osoba odebrała ją 09.02.2024 r., to od której daty liczymy okres 14 dni?
 • Jak liczyć termin przedawnienia przy zwrocie refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy?
 • Co w przypadku, gdy osoba złożyła nieprawdziwe oświadczenie?
 • Czy istnieje możliwość dochodzenia należności urzędu z tytułu nienależnie pobranego świadczenia od męża zmarłej dłużniczki na podstawie przepisu art. 77 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
 • Co, jeżeli osobie zostało wysłane upomnienie i zwróciła kwotę nienależnie pobranego świadczenia (kwota poniżej 160 zł), ale bez kosztów upomnienia?
 • Co dalej, jeżeli dojdzie do przedawnienia należności pieniężnej?
 • Jak postępujemy w sprawie bonu na zasiedlenie?
 • Jaki jest termin przedawnienia od wezwania starosty?
 • Czy bon na zasiedlenie dochodzimy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego?
 • Czy po wniosku o rozłożenie na raty jesteśmy zobligowani do przejścia na regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego i wydania decyzji adm.?
 • Czy wierzytelność z bonu na zasiedlenie traktujemy jako świadczenie nienależnie pobrane?
 • Co z odsetkami od bonu na zasiedlenie? Czy po rozłożeniu na raty naliczamy odsetki na podstawie decyzji?
 • Naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W jaki sposób ustalić majątek zobowiązanego?
 • Co z decyzją administracyjną dot. nienależnie pobranego świadczenia wydaną po ogłoszeniu upadłości? Czy należność podlega zgłoszeniu do syndyka? Czy dochodzimy jej z majątku dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym?
 • Sąd umorzył postępowanie. Do jakiego maksymalnie okresu możemy znów wszcząć egzekucję?
 • ZUS przyznał rentę wstecz. Osoba bezrobotna zmarła. ZUS nie oddał żądanego zasiłku. Od kogo wymagać zwrotu?
 • Czy urząd może rozłożyć dług na raty dłużnikowi będącemu przedsiębiorcą - należność, którą nakazał Sąd Rejonowy II Wydział Karny w wyroku sądu, w wyniku wykrycia nieprawidłowości poprzez poświadczenie nieprawdziwego oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS? Należność dot. dofinansowania refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia. Na zatrudnione osoby do 30 roku życia oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ramach COVID-19. Czy taką decyzję powinien podjąć sąd?
 • Jak postępować z dłużnikiem, który wziął bon na zasiedlenie? W wyniku niewywiązania się miał zwrócić niewykorzystaną część. Po działaniach informacyjnych dłużnik zwrócił część zobowiązania natomiast została do zwrotu kwota ok. 60 zł. Dłużnik przestał odbierać telefony oraz nie odbiera korespondencji. Czy taką kwotę mamy przekazać do komornika? Czy istnieją przepisy przewidujące umorzenie zobowiązania?
 • Co w sytuacji, gdy ZUS zwróci niepełną kwotę świadczenia? Czy różnica podlega zwrotowi?
 • Pomimo próby kontaktu ze zobowiązanym przy kwocie do zwrotu 50 zł nadal nie dokonano zwrotu, co należy zrobić w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy zostało umorzone postępowanie egzekucyjne z powodu braku majątku, a w toku egzekucji zastosowano środek egzekucyjny, o którym zobowiązany został zawiadomiony? Mija 5 lat od podjęcia tego środka
 • Czy można pobierać należność z wypłat zasiłków dla bezrobotnych?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik spłaca część należności covidowej i nie zamierza składać wniosku o rozłożenie na raty?
 • W jaki sposób możemy zweryfikować przedstawioną trudną sytuację finansową przez wnioskującego o umorzenie? Czy dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę będą wystarczające na wypadek wniesienia odwołania od decyzji? Czy nie zostanie nam zarzucone przez wojewodę, że nie zebraliśmy materiału dowodowego w sposób wyczerpujący?
 • W jaki sposób ustalić, czy dłużnik posiada majątek?
 • Czy nalicza się odsetki dłużnikowi, wobec którego ogłoszono upadłość?
 • Dłużnik zmarł. Koszty postępowania spadkowego przewyższają należność i chcemy to umorzyć z urzędu. Zostało wszczęte postępowanie. Komu wysyłamy zawiadomienie i decyzję?
 • PRZYKŁAD: w sądzie toczyła się sprawa z tytułu należności; sąd umorzył postępowanie z powodu braku środków u wierzyciela. Czy urząd może dochodzić zwrotu i w jakim czasie?
 • W księgach urzędu od 2005 r. figuruje należność w kwocie 269,30 zł. i nie ma nadziei, że zostanie zwrócona. Co robić dalej z tą należnością?
 • Co w przypadku, gdy osoba zmarła w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej i komornik umorzył postępowanie? Czy w tym przypadku szukamy spadkobierców osoby?
 • Czy koszty upomnienia przedawniają się?
 • Jak postępujemy w przypadku, gdy umiera osoba, która dostała dotację?
 • Czy w przypadku braku zwrotu bonu na zasiedlenie, rozłożonego na raty, prowadzimy postępowanie egzekucyjne administracyjne czy sądowe?
 • Co w przypadku, gdy wezwaliśmy osobę do wyjawienia majątku, a osoba ta nie stawiła się w urzędzie?


1. Tytuł wykonawczy

 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy?
 • Nowe wzory tytułów wykonawczych
 • Jakie są rodzaje tytułów wykonawczych?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • W jaki sposób wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji?
 • Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych.
 • Uruchomienie systemu teleinformatycznego i elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych.
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • Sytuacja:Pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane, ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • W jakim przypadku można żądać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?
 • Osoba nienależnie pobrała zasiłek dla bezrobotnych. Było upomnienie, następnie tytuł wykonawczy został wystawiony 20.10.2015 r. W dniu 19.06.2020 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisu art. 59 par 6 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w myśl którego postępowanie egzekucyjne umarza się w przypadku śmierci zobowiązanego. Zobowiązany zmarł 03.06.2020 r. Czy taką należność w związku z administracyjnie umorzonym postępowaniem należy wyksięgować z zobowiązań windykacyjnych?
 • Jeżeli komornik pisze, że egzekucja jest bezskuteczna z powodu braku majątku, to czy należy za jakiś czas ponownie wystawić tytuł wykonawczy, czy dać taką należność do umorzenia przez Radę Rynku Pracy?
 • Gdzie można sprawdzić, czy był wystawiony tytuł wykonawczy?


2. Jak zabezpieczać się przed nienależnie pobranymi świadczeniami? Jak przeprowadzić windykację?

 • Procedura przeprowadzenia windykacji - krok po kroku
  • Jak przeprowadzić windykację pod kątem prawnym?
  • Kiedy należność ściąga komornik sądowy, a kiedy komornik pracujący przy Urzędzie Skarbowym?
  • Kiedy należy działać na podstawie k.p.a a kiedy na k.p.c.?
 • W przypadku osoby bezrobotnej:
  • zasiłek
  • stypendium
  • bon na zasiedlenie, stażowy, pilotażowy, komunikacyjny, opiekuńczy
  • umowy uaktywniające
  • Jak się zachować kiedy ktoś pobiera świadczenie oraz podjął się pracy ale nie zgłosił tego do PUP.
  • Jak można zweryfikować taką osobę?
  • Jak poprawnie napisać decyzję?
  • Na jakich podstawach prawnych należy się oprzeć?
  • Kiedy nadajemy klauzulę do komornika?
  • Jak powinno wyglądać dalsze postępowanie?
  • Jakie są warunki otrzymania bonu na zasiedlenie?
  • Jaka musi być minimalna odległość od urzędu aby zakwalifikować się do otrzymania bonu?
  • Czy rodzaj pracy w której zostanie zatrudniona ma znaczenie przy otrzymaniu bonu?
 • W przypadku przedsiębiorcy:
  • W jakich przypadkach PUP może zerwać umowę z przedsiębiorcą?
  • Co może być niedopełnieniem warunków umowy przez przedsiębiorcę?
  • Na jaki okres jest zawierana taka umowa?
  • Jak długo przedsiębiorca otrzymuje środki od PUP?
  • Co z pozostałym czasem trwania umowy, kiedy przedsiębiorca zakończył okres pobierania świadczeń?
  • Jak postąpić gdy pracownik, na którego zostało pobrane świadczenie:
  • zaszedł w ciążę
  • zachorował
  • nie chce pracować
  • Jak dokonać zmiany pracownika?
  • Jak wpływa okres poszukiwań nowego pracownika na umowę i czas jej trwania?
  • Gdzie należy szukać nowego pracownika?
  • Jakie warunki musi spełniać kandydat na nowego pracownika?
  • Kto może wybrać nowego pracownika?
  • Jakie są dofinansowania dla przedsiębiorcy:
  • wyposażenie stanowiska pracy
  • doposażenie stanowiska pracy
  • prace interwencyjne
  • roboty publiczne
  • dofinansowanie osób powyżej 50 r.ż.
  • krajowy fundusz szkoleniowy - finansowanie szkolenia w 80 lub 100%
  • dofinansowanie księgowej dla przedsiębiorcy
  • W przypadku doposażenia
  • Jak można weryfikować czy przedsiębiorca utrzymuje pracownika na którego otrzymał środki?
  • Ile czasu powinien przedsiębiorca utrzymywać takiego pracownika?
  • Jak należy postąpić kiedy pracodawca nie utrzymał pracownika?
  • Ile środków z doposażenia powinien oddać przedsiębiorca?
  • Od czego zależy ile środków uda się odzyskać?
  • Jak postąpić gdy pracodawca już nie istnieje, ponieważ od dawna jest osobą fizyczną? W jaki sposób ściągnąć należność?
  • Sytuacja: Przedsiębiorca pobrał w okresie COVID-19 5 tysięcy i zmarł zanim zdążył spłacić. Według prawa należność powinien spłacić spadkobierca i zatem oddał należność. W międzyczasie doszło do zmiany przepisów covidowych. Po 2 latach spadkobierca wystąpił o zwrot. Czy należy oddać taki zwrot?
  • Na jakiej podstawie prawnej należy się opierać w przypadku:
  • jednoosobowej działalności gospodarczej
  • spółki cywilnej
  • spółki komandytowej
  • spółki z o.o.
  • Jakie są sposoby zabezpieczenia w przypadku:
  • jednoosobowej działalności gospodarczej
  • spółki cywilnej
  • spółki komandytowej
  • spółki z o.o.
 • Sposoby zabezpieczania się przy podpisywaniu umów z przedsiębiorcą?
  • Kiedy należy dokonać zabezpieczenia?
  • W jaki sposób zabezpieczać się aby odzyskać należność?
  • Rodzaje zabezpieczenia:
  • poręczenie
  • rachunku konta bankowego
  • kapitał zakładowy
  • u notariusza
  • Jakie czynniki należy brać pod uwagę podczas wyboru sposobu zabezpieczenia?:
  • Czy powinniśmy brać pod uwagę staż działania na rynku?
  • Jak wpływa staż na wybór sposobu poręczenia?
  • Czy wielkość firmy ma znaczenie przy wyborze zabezpieczenia?
  • Jakie są sposoby zabezpieczenia w przypadku:
  • jednoosobowej działalności gospodarczej
  • spółki cywilnej
  • spółki komandytowej
 • Negocjacje:
  • Kiedy korzystać z możliwości negocjacji?
  • W jaki sposób skutecznie negocjować?
  • Jak przypisywać należność w przypadku negocjacji?
 • Kontrole osób pobierających świadczenia:
  • Ile jest form kontroli?
  • Jakie są formy kontroli?
  • W jaki sposób dobrać formę kontroli?
  • Czy wgląd do ZUS-u może być formą kontroli?
  • Czy można prosić pracodawcę o udostępnienie dokumentów?
  • DRA i RCA
  • ilość pracowników
  • lista płac
  • czy pracownik był zatrudniony za najniższą krajową?
  • Jak wygląda kontrola przy rozliczaniu:
  • prac interwencyjnych
  • robót publicznych
  • Jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości w dokumentacji to jakiej wielkości zwrotu musi dokonać przedsiębiorca?
 • Postępowanie gdy osoba pobierająca należność umrze
  • Spadkobierca zwraca należność:
  • proporcjonalnie
  • całościowo
 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę aby zminimalizować ryzyko przegranej sprawy w sądzie? Na co zwrócić uwagę?
 • Co zrobić, żeby dłużnik oddawał koszty całego procesu ściągania należności? Czy jest to w ogóle możliwe?
 • W jakich terminach można żądać zwrotu?
 • Czy można wysyłać kilkukrotne ponaglenia?
 • Wzór ponaglenia
 • Jakie są okresy przedawnień w postępowaniach cywilnych?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w Urzędzie Skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • Jak wygląda egzekucja sądowa przy współpracy z komornikami?
 • Jakich terminów należy dochować?
 • Sytuacja: Strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które tego nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można żądać zwrotu?
 • Czy jeśli w urzędzie są zwroty zasiłków, to czy są one zwracane w kwocie brutto, czy netto?
 • Jak wygląda kwestia nienależnie pobranych świadczeń przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczenia?
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Co jeśli w jednym miesiącu osoba ma wypłacone 2 świadczenia, a powinno być wypłacone tylko 1?
 • Co zrobić, aby uniknąć przedawnień gdy sprawa jest w toku? Sposoby przerwania biegu przedawnienia.
 • Jak umarzać starsze pożyczki?
 • Co jeśli są nieściągalne?
 • Jak powinno przebiegać postępowanie umarzające?
 • Kiedy można umorzyć należność częściowo, a kiedy całościowo?
 • W jakim trybie rozpatrywać wnioski o umorzenie?
 • Jakie są przesłanki do odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń?
 • Czy urząd może umorzyć należność wynikającą ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. stypendium stażowego lub zasiłku, jeżeli kwota dochodzona wynosi 8,00 zł? Sprawa jest w urzędzie skarbowym
 • Co należy zrobić, gdy osoba ma rozłożone na raty nienależnie pobrane świadczenie i prosi o przesunięcie płatności jednej z rat?
 • Czy w przypadku orzeczonego przez sąd (wydział karny) obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, w postaci zwrotu dofinasowania dla samozatrudnionych (COVID-19), powinny być naliczane odsetki? Czy jeśli zobowiązany na tym etapie postępowania złoży wniosek o rozłożenie na raty, to w przypadku, gdy wysokość kwoty dofinansowania pobranej nienależnie jest wyższa od 1500 zł, opinię w tej sprawie wydaje wojewoda?
 • Jeżeli strona złoży wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, a są już koszty upomnienia, to czy koszty postępowania egzekucyjnego i należności można również umorzyć w trybie przepisu art. 76 ust. 7?
 • Co zrobić, gdy pojawia się nienależnie pobrane świadczenie i okazuje się, że osoba nie żyje?


3. Jak wyglądają zwroty świadczeń nienależnie pobranych dot. tzw. świadczeń covidowych?

 • Co zrobić, gdy pojawia się nienależnie pobrane świadczenie, a osoba nie żyje?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co zrobić, gdy dłużnik brał pieniądze w opiece społecznej i w PUP, ale nie ma dochodów, a komornik umarza sprawę, ponieważ dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP?
 • Co zrobić z długami kilkakrotnie oddawanymi do komornika, szczególnie w kwestii działalności gospodarczej?
 • Jak powinny wyglądać zwroty przez instytucję (np. ZUS)?
 • Co robić w przypadku jeśli dłużnik nie spłaca?
 • Jak naliczać odsetki?
 • Jaki jest sposób naliczania odsetek?
 • Jak podczas pandemii rozwiązać kwestię wezwania do sądu?
 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Co należy zrobić gdy kilka razy zostało wysłane upomnienie i nie ma żadnej informacji zwrotnej?
 • Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?
 • Co ile czasu można wysyłać upomnienia?
 • Procedura od wezwania do zapłaty do przekazania wniosku egzekucyjnego
 • Kiedy i w jakich sytuacjach można wydłużyć termin spłaty?
 • Do ilu lat można żądać zwrotu? Jakie są terminy przedawnienia roszczenia?


Prowadzący

Justyna Wojdyło - Radca Prawny ipracownik Powiatowego Urzędu Pracy z Rzeszowa - na co dzień współpracuje z kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa cywilnego (odszkodowawczego) i gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Obecnie wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. W trakcie aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi w Rzeszowie i Przemyślu, oraz towarzystwem ubezpieczeniowym, a także uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Absolwentka Prawa i Administracji, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych i konferencjach naukowych zdobywając doświadczenie zawodowe podczas praktyk w Sądzie Rejonowym w Przemyślu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
24 czerwca 2024
od 649.00
12 listopada 2024

Podobne szkolenia