Wideoszkolenie: Upadłość konsumencka

Jak prowadzić windykację należności od dłużnika w upadłości lub w restrukturyzacji – instruktaż krok po kroku. Jak efektywnie posługiwać się Krajowym Rejestrem Zadłużonych? Jak radzić sobie z upływającymi terminami? Jakie są skuteczne metody ściągania zaległych należności?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do urzędów miast i gmin mających w swojej strukturze wyodrębniony wydział lub osoby zajmujące się administracyjną stroną windykacji długu od dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne

xx

Liczba dłużników rośnie! Dowiedz się, jak prowadzić skuteczną windykację zaległości od dłużnika w upadłości lub restrukturyzacji
Program jest zbiorem pytań zadanych przez pracowników urzędów miast i gmin z całego kraju, którzy zajmują się windykacją należności od dłużnika w upadłości lub restrukturyzacji. Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania znajdujące się w programie oraz na pytania, które pojawią się podczas trwania szkolenia. Wyjaśnimy czynności, które powinien wykonać urzędnik zajmujący się windykacją zaległości od dłużnika w upadłości i restrukturyzacji. Przedstawimy instruktaż postępowania od przyjęcia informacji o postępowaniu aż po jego faktyczne zakończenie. Przybliżymy zakres kompetencji windykacyjnych urzędów miast i gmin oraz zasady współpracy z prawnikami i instytucjami zaangażowanymi w postepowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Na szkoleniu zostaną omówione terminy i tryby zgłaszania wierzytelności. Pokażemy również gotowe rozwiązania sytuacji sprawiających problemy, posługując się praktycznymi przykładami dotyczącymi postepowania z dłużnikiem w upadłości lub restrukturyzacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Omówienie wszystkich możliwych sposobów ściągania należności od podmiotów w upadłości w zależności od typu tego podmiotu (np. rodzaju spółki)
 • Procedura postępowania w momencie otrzymania informacji o postępowaniu upadłościowym lub w restrukturyzacji
 • Jakie obowiązki ma wierzyciel po ogłoszeniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego dłużnika?
 • Jak efektywnie i szybko założyć konto w elektronicznym rejestrze KRZ? Jakie dokumenty dołączyć do elektronicznego konta?
 • Jak zgłaszać wierzytelności do syndyka?
 • Jak i na jakiej podstawie egzekwować informacje od syndyka?
 • Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie/upomnienie do syndyka
 • Uzasadnienie - Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego
 • Stanowisko wierzyciela w sprawie umorzenia wierzytelności bez planu spłaty
 • Zastrzeżenia wierzyciela w sprawie przedstawionych propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Pismo do likwidatora spółki (2 wzory)
 • Wezwanie do spadkobiercy
 • Wzór pełnomocnictwa do założenia konta podmiotu w KRZ
 • Wzór pisma do likwidatora
 • Restrukturyzacja - układ zastrzeżenia

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniej edycji szkolenia:

 • Czy przed wydaniem decyzji o odpowiedzialności osób trzecich należy wszcząć postępowanie?
 • Kto zawiadamia gminę o upadłości konsumenckiej, abyśmy mogli zdążyć ze zgłoszeniem wierzytelności?
 • Czy zapytania do syndyka kierujemy w systemie KRZ czy można tradycyjnie za pośrednictwem poczty?
 • Jakie czynności może prowadzić wierzyciel, aby dochodzić zaległości powstałych po ogłoszeniu upadłości? Wierzyciel zgłosił długi do 2020 r., a syndyk nie reguluje podatku za kolejne lata
 • Co w przypadku, gdy sąd oddalił postępowanie w sprawie upadłości spółki, która posiada zaległości z tytułu podatku zabezpieczoną hipoteka przymusową? Czy nadal możemy prowadzić postepowanie egzekucyjne w administracji?
 • Czy w upomnieniu zamieszczamy pouczenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jeżeli nie możemy wystawić tytułu wykonawczego?
 • Czy syndyk może wnioskować w sprawie odroczenia płatności bieżących zobowiązań podatkowych?
 • Czy zawsze odpisujemy zobowiązania po postanowieniu sądu czy czekamy do ich przedawnienia?
 • Podatnik ogłosił upadłość w Wielkiej Brytanii. Wierzyciel nie zgłosił wierzytelności do syndyka. Po zakończeniu upadłości dłużnik złożył pismo do gminy o anulowanie podatku do momentu ogłoszenia upadłości; załączył tylko kopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o uwolnieniu ze statusu upadłości. Co w tej sytuacji?
 • Czy prezydent miasta wystawia imienne pełnomocnictwo do założenia konta?
 • Czy wniosek o zgłoszenie może podpisać ktoś inny poza radcą prawnym?
 • Czy logowanie do konta jednostki odbywa się wyłącznie przez konto prywatne?
 • W urzędzie mamy konto założone bezpośrednio na prezydenta miasta. Czy potwierdzone za zgodność kopie dokumentów, po podpisaniu wysyłamy do syndyka?
 • Czy zgłoszenie robi bezpośrednio prezydent i jego podpis uwierzytelnia wysyłkę?
 • Czy zgłoszenie zawsze jest podpisywane przez radcę prawnego czy przez pracowników lub operatorów upoważnionych do KRZ?
 • Skąd uzyskać identyfikator?
 • Czy dokumenty dołączone w postaci plików PDF muszą zostać również przesłane w wersji papierowej do syndyka?
 • Czy rozpoczęte kilka lat wcześniej postępowania nadal prowadzi się w formie tradycyjnej? Czy te postępowania nie będą przenoszone do KRZ?
 • Czy do wpisu do KRZ potrzebne są uchwały rady miasta?
 • Podatnik zmarł w 2018r., a decyzje były odbierane przez domowników. Co w tej sytuacji? UM założył sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Co z decyzjami wystawionymi na zmarłego?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik posiadał zaległości od roku 2013-2021, objęte tytułem wykonawczym i zmarł w 2022 roku? Czy można egzekwować w decyzji od spadkobierców rok 2013-2017, wydając decyzję w roku 2023?
 • Czy wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego można złożyć w wersji papierowej, jeżeli nie jest wprowadzony do KRZ?

Szczegółowy program szkolenia:

Zakres kompetencji windykacyjnych organu podatkowego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 • Omówienie wszystkich możliwych sposobów ściągania należności od podmiotów w upadłości w zależności od typu tego podmiotu (np. rodzaju spółki)
 • Czy można przenieść zobowiązanie na członka zarządu albo inne osoby trzecie? Jeśli tak, to na kogo?
 • Kiedy i jakie czynności podjąć, gdy dostajemy propozycje układu? Co zrobić przed i po układzie?
 • Czy sytuacja, kiedy dłużnik jest w upadłości konsumenckiej lub restrukturyzacji wyklucza prowadzenie postępowania egzekucyjnego administracyjnego lub sądowego? Czy się je zawiesza? Czy to zawieszenie jest zawsze po stronie wierzyciela?

Współpraca z prawnikami i innymi osobami lub instytucjami (syndyk, radca prawny i inni)

 • Jak zgłaszać wierzytelności do syndyka?
 • Jak i na jakiej podstawie egzekwować informacje od syndyka?
 • Czy spółka w likwidacji może mieć syndyka?
 • Kiedy trzeba samodzielnie szukać syndyka w przypadku zgłoszenia?
 • Jakie działania może podjąć urząd wobec organów egzekucyjnych i wobec dłużnika? Czy może wysłać upomnienie do syndyka albo właściciela majątku?
 • Jak powinna przebiegać komunikacja pomiędzy urzędem a komornikami (sądowym i skarbowym)?
 • Kiedy składać odpowiednie dokumenty do komornika?

Instruktaż postępowania z dłużnikiem w upadłości lub w restrukturyzacji – krok po kroku

 • Procedura postępowania w momencie otrzymania informacji o postępowaniu upadłościowym lub w restrukturyzacji
 • Jakie obowiązki ma wierzyciel po ogłoszeniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego dłużnika?
 • Szczegółowe omówienie faz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem tego, co może wydarzyć się na poszczególnych etapach (jakie sytuacje mogą mieć miejsce)- realne przypadki od strony praktycznej
 • Kiedy organ musi wypowiadać się jako wierzyciel?
 • Co w przypadku braku odpowiedzi na pismo?
 • Jak stosować ustawę za pomocą konkretnych pism?
 • Gdzie szukać informacji, co znajduje się w spisie wierzytelności? Jakie są zasady udostępniania tego spisu przez sąd? Jakie są terminy związane z udostępnianiem tych informacji? Czy występuje się po te informacje do sądu? Kto jest uprawniony do wystąpienia po te informacje (pracownik czy radca prawny)?
 • Jak monitorować cały przebieg postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego? Jak uzyskiwać informacje?
 • Co urząd może zrobić, żeby przyspieszyć windykację należności od dłużnika postępowaniu upadłościowym?

Omówienie terminów w windykacji

 • Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności?
 • W którym momencie zatrzymuje się naliczanie odsetek?
 • Terminowość procedury w praktyce: w jaki sposób działać, żeby nie zaniechać i żeby dokonanie czynności było skuteczne? Jakie są ramy czasowe?
 • Czy zaległość się przedawnia?
 • Czy syndyk spłaca masę upadłościową główną, czy spłaca też odsetki?
 • Czy odsetki biegną do momentu postępowania upadłościowego, czy też po jej ogłoszeniu?
 • Zaniechanie dochodzenia wierzytelności- na ile będzie to bezczynność, a na ile ochrona przed stratą kosztów poniesionych w dochodzeniu wierzytelności?
 • Jak dochodzić odsetek zasądzonych w sprawie cywilnej?
 • Czy ogłoszenie upadłości przerywa termin przedawnienia?

Praktyczne zagadnienia dotyczące postępowania z dłużnikiem w upadłości lub restrukturyzacji

 • Z czego wynika kolejność spłacania należności przez dłużnika w upadłości/restrukturyzacji?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, kiedy nie można uzyskać klauzuli wykonalności?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, która nie jest zameldowana?
 • Co w sytuacji, kiedy spółka nie wywiązuje się z postępowania układowego?
 • Gdzie szukać informacji czy dłużnik prowadzi działalność lub zaprzestał prowadzenia działalności podczas postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?
 • Jak sprawdzić stan majątkowy dłużnika (np. czy posiada inne nieruchomości?)
 • Jak najszybciej dotrzeć do majątku dłużnika zanim go upłynni?
 • Co jeżeli majątek, który posiada dłużnik, przewyższa zaległości? Na ile organ podatkowy może sobie pozwolić, żeby koszty nie przerosły tego, ile najwięcej może odzyskać?
 • Niektóre postępowania trwają latami- jak podejść do starszych spraw upadłości lub restrukturyzacji?
 • Czy można wystawiać upomnienia dla podatników w restrukturyzacji i upadłości? Na kogo wystawiać te upomnienia? Jak je windykować?
 • Kiedy dłużnik w upadłości znajduje się w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeden upada, drugi nie - jak prowadzić windykację należności w tym wypadku?
 • Gdzie urzędnicy mogą dowiedzieć się o upadłości dłużnika i gdzie mają tego pilnować?
 • Czy ktoś ma obowiązek zawiadomić organ o upadłości dłużnika?
 • Czy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego można prowadzić egzekucję?
 • Wyznaczony zarządca dla osoby prawnej w restrukturyzacji nie płaci bieżących kosztów - co poza pisaniem do sądu? Czy możemy prowadzić egzekucję w stosunku do masy? Jakie są możliwości egzekucji?

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości lub po zakończeniu postępowania

 • Czy można egzekwować należności w czasie upadłości? Czy można zabezpieczać wierzytelności w inny sposób żeby nie uległy przedawnieniu?
 • Co robić z zaległościami dłużnika powstałymi już po rozpoczęciu postępowania upadłościowego?
 • Jakie są drogi do ściągnięcia należności bieżących?
 • Kiedy organ może umorzyć należności po zakończeniu postępowania?
 • Jak urząd może odzyskać należności w przypadku umorzenia postępowania i nieściągnięcia długu od dłużnika?
 • W jaki sposób odbywa się przekazywanie informacji o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu przez sąd zaproponowanego układu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy uznany układ nie przewiduje całkowitego zaspokojenia wierzyciela- jak windykować część niespłaconą lub który dług umorzyć?
 • Kiedy upadłość konsumencka nie dochodzi do skutku? Co dalej z tytułami zawieszonymi z zaległościami? Jak liczyć terminy? Kiedy na kontach blokuje się windykację należności ujętych w upadłości?
 • Kiedy postępowanie faktycznie kończy się dla dłużnika i dla wierzyciela?
 • Kiedy dla urzędu pojawia się faktyczna data zakończenia postępowania?

Wpis do hipoteki

 • Jak wygląda wpis hipoteki: czy trzeba wpisywać hipotekę po upadłości? Ile dokładnie wierzytelności można zająć na hipotece (ile %)? Czy można zająć je z odsetkami?
 • Czy w przypadku podatnika w restrukturyzacji można robić zabezpieczenia formie hipoteki?
 • Co się składa na hipotekę i ile można tam wpisać? Wpisy na hipotekę na zaległościach

Dłużnik zmarł - i co dalej? Poprawność opodatkowania i windykacji w prawie spadkowym

 • Umorzenia w sprawach spadkowych- jak poszukiwać spadkobierców, którzy mogą spłacić dług po zmarłym?
 • Co w sytuacji, kiedy spadkobiercy wielokrotnie odrzucają spadek?
 • Jak wystawiać decyzje podatkowe wobec osób, które nie odrzuciły spadku? Jak wystawiać te decyzje w sytuacji, kiedy osoba, która nie odrzuciła spadku jest ,,odległym” spadkobiercą w linii bocznej? Co z zaległościami?
 • Co ma zrobić wierzyciel- gdzie ma kierować pisma?
 • Czy wierzyciel musi czekać na pisma związane z postępowaniem, czy sam powinien się po nie zgłosić? Od kogo byłyby te pisma?

Elektroniczne zgłaszanie wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych - instruktaż postępowania „krok po kroku”

 • Jak efektywnie i szybko założyć konto w elektronicznym rejestrze (omówienie wszystkich formalności)? Jak wypełniać, jak założyć? Jakie dokumenty dołączyć do elektronicznego konta?
 • Jak obsługiwać konto?
 • Co zrobić w przypadku odrzucenia zgłoszenia?
 • Jak zgłaszać wierzytelność? Jak wypełnić zgłoszenie? jakie podać dane? Co trzeba zawrzeć we wpisie? Jakie zawrzeć tytuły wykonawcze? Jakie trzeba dołączyć dokumenty? Jakie dokumenty załączać w oryginale, a jakie w kopii? Czy trzeba samodzielnie zgłaszać się po te dokumenty?
 • Jak usprawnić zakładanie konta w KRZ dla jednostek samorządowych?
 • Jak efektywnie posługiwać się programem tak, by nie uciekł termin?
 • Co kiedy termin upłynie przez problemy z elektronicznym zgłaszaniem (np. przez problemy techniczne)? Jak uniknąć kary?
 • Szczegółowe informacje co do terminów i trybu zgłaszania dłużników do KRZ
 • Jakie mogą wystąpić braki formalne zgłoszenia?
 • Na jakich upoważnieniach działa pracownik?
 • Jak postępować w okresie, w którym organ oczekuje na akceptację na stronie ministerialnej - co robić z podatnikiem w tym czasie, podczas gdy terminy płyną?
 • Czy organ jest zobowiązany do dokonywania wpisów do KRZ? Czy to jest płatne?
 • Czy jedno świadczenie równa się jedno zgłoszenie? Czy trzeba sformułować różne wnioski w przypadku różnych świadczeń?
 • Co w przypadku odrzucenia zgłoszenia przez brak pełnomocnictwa? Jakie mogą być inne powody odrzucenia pełnomocnictwa?
 • Jak sprawdzić kondycję finansową dłużnika w centralnym rejestrze? Skąd pozyskać informacje dotyczącą kondycji finansowej dłużnika? Na ile urząd może sobie pozwolić w zakresie windykacji i jaką ma do tego podstawę?
 • Jak informować dłużnika o wpisie do KRZ, żeby zdał sobie sprawę z negatywnych konsekwencji wpisu i poczuł się zmotywowany do spłaty długu?
 • Jak zgłaszać przez KRZ upadłość konsumencką osób fizycznych, a jak osób prawnych?
 • Jak podzielić okresy upadłościowe (Dzień przed/po okresie upadłości?)
 • Jak wprowadzić odsetki?
 • Co zrobić, kiedy system nie przepuszcza podpisanego wniosku?
 • Jak ustanowić kuratora dla osób prawnych w upadłości?
 • Jak sprawdzać czy postanowienie jest prawomocne i nieprawomocne?

Informacje o różnych rejestrach dotyczących dłużników w upadłości poza KRZ

 • Jakie skutki dla dłużnika ma wpisanie go w któryś z rejestrów dłużników? Czym konkretnie skutkuje wpis do określonego rejestru?
 • Do którego rejestru najlepiej jest wpisać dłużnika w upadłości? Który jest dla niego najdotkliwszy? (Np. rejestr należności publicznoprawnych, rejestry komercyjne za które trzeba płacić)

Wzory pism

 • Wezwanie/upomnienie do Syndyka
 • Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego
 • Stanowisko wierzyciela w sprawie umorzenia wierzytelności bez planu spłaty
 • Zastrzeżenia wierzyciela w sprawie przedstawionych propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Pismo do Likwidatora spółki
 • Wezwanie do Spadkobiercy

Prowadzący

Katarzyna Pietrusińska-Fiutak - Kierownik Referatu Windykacji Należności Miasta w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Od 11 lat na stanowisku kierowniczym w Wydziale Windykacji, wcześniej 6 lat na stanowisku Inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów - windykacja należności i ewidencja księgowa niepodatkowych dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy gruntów gminy. Ukończyła: Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji z zakresu Egzekucji administracyjnej, Licencjat oraz Studia Magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku: Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
08 maja 2023
od 499.00
03 lipca 2023
od 499.00
23 października 2023
od 499.00
18 grudnia 2023

Podobne szkolenia