Wideoszkolenie: Sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi – Jakie nowe zadania dla gmin wynikają z obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi? Jakie dane należy zawrzeć w sprawozdaniu? Do jakiego organu i w jakiej formie należy przedłożyć sprawozdanie? Jakie kary czekają urzędy, które nie wywiążą się na czas ze sporządzeniem sprawozdania?

od 599.00 zł

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się opracowaniem sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które jest konsekwencją nowelizacji z 7 lipca 2022r. ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Omówiony zostanie wzór sprawozdania z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi
Decydując się na szkolenie otrzymasz autorski wzór sprawozdania opracowany przez prelegentkę - praktyka, która ma co dzień zajmuje się pracą w terenie, realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczące kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych. Poza szczegółowym wyjaśnieniem składowych sprawozdania, prelegentka wyjaśni jakie kary mogą zostać nałożone i na kogo za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego oraz jakie dane należy pozyskiwać przy kontroli mieszkańców aby zebrać wszystkie niezbędne dane potrzebne do prawidłowego opracowania sprawozdania. Dodatkowo otrzymają Państwo wyjaśnienia jak w sprawozdaniu z gospodarowania nieczystościami ciekłymi ująć nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym - gdy inna osoba jest właścicielem, a inna użytkuje daną nieruchomość?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie dane są potrzebne do opracowania sprawozdania? Skąd je pozyskać?
 • Jakie inne dane mogą być wymagane do przedstawienia, których nie określa ustawa, a mogą pojawić się we wzorze?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości, które nie są podłączone do wodociągu bądź nie posiadają zbiornika bezodpływowego na nieczystości?
 • Jak kontrolować firmy? Czy na zasadzie prawa przedsiębiorców? Jak podejść do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak ująć je w sprawozdaniu?
 • Co w sytuacji, gdy nieruchomość jest wynajmowana i osoba zamieszkująca nie posiada podpisanej umowy na wywóz nieczystości - jak ująć to w sprawozdaniu? Czy w związku z tym nakładać kary na właściciela czy na osoby wynajmujące?
 • Czy w sprawozdaniu należy ująć prowadzone kontrole z przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Kary dla urzędników - czy można je nakładać wielokrotnie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Prelegentka przedstawi i omówi punkt po punkcie wzór sprawozdania z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi, który zostanie przekazany uczestnikom szkolenia

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy można pozyskać dane z zakładu wodociągowego?
 • Czy w sprawozdaniu w liczbie ZB i POŚ podajemy stan na 31.12.2023 r.?
 • Co w przypadku, gdy kontrolujemy 200 nieruchomości, a umów mamy zawartych 150?
 • Czy złożone zgłoszenie do gminnej ewidencji wraz z umową z podmiotem asenizacyjnym i ostatnim rachunkiem za wywóz nieczystości można potraktować jako kontrolę?
 • W którym miejscu w sprawozdaniu po kontroli wpisujemy osoby, które na swojej nieruchomości nie posiadają zbiornika?
 • Co, jeżeli umowa jest zawarta na gospodarstwo rolne?
 • Czy kontrolujemy szamba z produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym?
 • Co, jeżeli nie ma meldunku na nieruchomości, a ktoś faktycznie ją zamieszkuje?
 • Jeżeli skontrolujemy zbiornik na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, to czy ujmujemy zbiornik w sprawozdaniu?
 • Jeżeli właścicielem nieruchomości jest sp. z o.o., która wynajmuje budynki innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i każdy z nich korzysta z innych ZB, to kogo należy skontrolować?
 • Czy przy kontroli konieczne jest zastosowanie regulacji zawartych w ustawie Prawo przedsiębiorców, jeżeli kontrola dotyczy ścieków bytowych?
 • Jeżeli firma ma dla pracowników toaletę i zbiornik, to w jaki sposób traktować takie ścieki? Jak ująć taki zbiornik w sprawozdaniu?
 • Czy ilość nieczystości mamy podawać ze sprawozdań kwartalnych dla wszystkich nieruchomości, z których zostały odebrane? Czy powinniśmy wykazać tylko ilość nieczystości odebranych z nieruchomości, które zostały skontrolowane w 2023 r.?
 • Czy w sprawozdaniu przedsiębiorca wykazuje sumarycznie ilość odebranych ścieków i nie musi wpisywać jaką ilość odebrał z poszczególnych nieruchomości?
 • Jak mają się dane z meldunków do faktycznego zamieszkiwania?
 • Czy liczba osób zamieszkujących i zameldowanych na danej nieruchomości ma być na stan 31.12.2023 r.?
 • Czy liczby osób zamieszkałych nie możemy określić na podstawie deklaracji śmieciowych?
 • Czy liczba zbiorników i POŚ jest tożsama z liczbą przeprowadzonych kontroli?
 • Z jakich źródeł korzystać do pozyskania danych dot. poboru wody i produkcji ścieków? Czy dane dot. poboru wody można pozyskać z przedsiębiorstwa?
 • Jakie działania podjąć w przypadku samowoli budowlanej?
 • Co, jeżeli spółka przekazała nam dane dot. nieruchomości i zużycia wody bez danych osobowych?
 • Co w przypadku, gdy ktoś oświadcza, że wodę z mycia wylewa do ogródka, a wywozi tylko nieczystości z toalety?
 • Jak weryfikować certyfikaty zbiorników?
 • Co w przypadku POŚ, kiedy właściciel twierdzi, że osad to odpad gospodarczy wg instrukcji użytkowania?
 • Czy w przypadku samowoli budowlanych wszczynamy postępowanie, czy kierujemy pismo do inspektoratu budowlanego?
 • Czy KPOŚK dotyczą gmin, które nie przyjęły uchwały o aglomeracji?
 • Jakie dane dokładnie wpisujemy w kolumnie 6 i 7?
 • Pozycja 38 w sprawozdaniu – czy umowa powinna mieć wpisaną częstotliwość


1. Jak powinno wyglądać sprawozdanie? Jakie dane powinny zostać w nim zawarte? Jaki okres sprawozdawczy obowiązuje urzędników? Przykładowy wzór sprawozdania

 • Jakie dane będą potrzebne do opracowania sprawozdania z gospodarowania nieczystościami ciekłymi?
 • Jakie dane zawrzeć w sprawozdaniu? Jakie dane zbierać podczas kontroli?
 • Jak ma wyglądać sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi? Jakie dane powinny się w nim zawrzeć? Skąd je pozyskać?
 • Wygląd i skład sprawozdania - czy sprawozdanie ma być przedstawione na zasadzie danych zebranych w tabelę? W jaki sposób dołączyć protokoły?
 • Od czego zacząć opracowanie sprawozdania z gospodarowania nieczystościami ciekłymi?
 • W jakiej formie opisać zebrane dane i do kiedy należy je złożyć?
 • Jakie dane zbierać podczas kontroli, aby nie okazało się, że pominięty aspekt będzie obligatoryjny do ujęcia w sprawozdaniu?
 • Do kogo należy przedłożyć sprawozdanie?
 • W jakiej formie składać to sprawozdanie: papierowo czy elektronicznie?
 • Od kiedy do kiedy trwa okres sprawozdawczy?
 • Jak ująć w sprawozdaniu wszystkie zbiorniki bezodpływowe w sytuacji, gdy jest ich bardzo dużo? Jak to opisać?
 • Jak zawrzeć w sprawozdaniu fakt, iż połowa gminy nie ma wodociągu?
 • Kto będzie organem kontrolującym składanie sprawozdań z gospodarowania nieczystościami ciekłymi?
 • Jakie inne dane mogą być wymagane do przedstawienia, których nie określa ustawa, a mogą pojawić się we wzorze?
 • Za jaki okres należy złożyć sprawozdanie?
 • Kiedy pojawi się rozporządzenie ze wzorem sprawozdania?

2. Skąd i w jaki sposób pozyskać odpowiednie dane do sprawozdania? Jak prowadzić kontrolę, aby pozyskać wszystkie niezbędne dane, które mogą być pomocne w opracowaniu sprawozdania?

 • Z jakich danych należy skorzystać?
 • Co w przypadku gdy umowa na wywóz nieczystości została zawarta przed rokiem sprawozdawczym: czy należy wziąć ją pod uwagę?
 • Czy sprawozdanie przekazujemy w formie papierowej czy elektronicznej?
 • Skąd wziąć dane o liczbie przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy bierzemy pod uwagę oczyszczalnie zgłoszone?
 • Czy liczba właścicieli nieruchomości ma być wzięta z EGiB-u?
 • Czy podczas kontroli mamy pytać o liczbę osób zameldowanych, czy tylko o liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących?
 • Skąd wziąć dane o liczbie zawartych umów?
 • Co w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dawał wykazu umów, które teraz należy wykorzystać?
 • Skąd mamy wiedzieć czy dana umowa była realizowana w roku obejmującym okres sprawozdawczy?
 • Co jeśli nie było wykonań zastępczych na terenie gminy?
 • Skąd wziąć dane o częstotliwości opróżniania zbiornika lub oczyszczalni?
 • Czy w sprawozdaniu zawrzeć częstotliwość z protokołu kontroli, czy z Regulaminu?
 • Czy częstotliwość opróżniania osadnika bierzemy z instrukcji użytkowania?
 • Czy ilość pobranych ścieków bytowych można wziąć ze sprawozdań kwartalnych?
 • Czy należy samemu wyliczać odebrane ścieki?
 • Skąd wziąć dane o ilości pobranej wody?
 • Czy wykaz stacji zlewnych będzie załącznikiem do sprawozdania?
 • Co należy zawrzeć w pkt.9?
 • Co należy rozumieć pod nazwą ”wynikach tych kontroli”?
 • Czy dane w sprawozdaniu mają być tożsame z aktualizacją KPOŚK?
 • Czy w sprawozdaniu należy ująć prowadzone kontrole z przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy w sprawozdaniu powinny być również zawarte dane dotyczące pobierania próbek z osadów z POŚ?

3. Jakie kary mogą zostać nałożone na urzędy za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości? Co zrobić, aby uniknąć tych kar? Czy urzędy mogą karać mieszkańców za niedopilnowywanie terminów wywozów i jakie mają możliwości w tym zakresie Jak ująć to w sprawozdaniu?

 • Jaka kara może być nałożona na gminę, jeśli nie wywiąże się ze złożenia sprawozdania?
 • Kary dla urzędników - czy będą mogły być nakładane wielokrotnie?
 • Kto zostanie ukarany: urzędnik, gmina czy włodarz gminy?
 • Jak poradzić sobie z karami, które mogą spaść na urzędy?
 • Jak rozpatrywać i jak ująć w sprawozdaniu rozbieżności między poborem wody a wywozem nieczystości? Czy nakładać kary na mieszkańców za te rozbieżności i na jakiej podstawie?
 • Jakie kary grożą gminom za niespełnienie obowiązku sprawozdawczości?
 • Co w sytuacji, gdy nieruchomość jest wynajmowana i osoba zamieszkująca nie posiada podpisanej umowy na wywóz nieczystości - jak ująć to w sprawozdaniu? Czy w związku z tym nakładać kary na właściciela, czy na osoby wynajmujące?
 • Czy organ kontrolujący składanie sprawozdań z gospodarowania nieczystościami ciekłymi będzie od razu nakładał kary na urzędy za niezłożenie sprawozdania w terminie?
 • Czy przewidziane są również kary za niedostosowanie się do ewentualnych wytycznych pokontrolnych?
 • Co w sytuacji, gdy urząd nie zdąży z opracowaniem sprawozdania w wyznaczonym terminie?

4. Co zrobić, gdy nieruchomość nie ma podłączenia do wodociągu? Czy nakładać kary na mieszkańców nieposiadających zbiorników bezodpływowych – jaka jest podstawa do nałożenia kary? Jak ująć to w sprawozdani? Jak w sprawozdaniu zawrzeć firmy posiadające toi toi?

 • Jak egzekwować od mieszkańców, aby dostosowywali się do norm wywozu?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości, które nie są podłączone do wodociągu, bądź nie posiadają zbiornika bezodpływowego na nieczystości?
 • Jak pozyskać dane o poborze wody, jeżeli mieszkaniec podłączony jest do wodociągu innej gminy?
 • Co zrobić, gdy nieruchomość nie jest podłączona do wodociągu? Jak ująć to w sprawozdaniu?
 • Jak podejść do osób zameldowanych a liczby osób zamieszkałych - kogo brać pod uwagę podczas opracowania sprawozdania?
 • Jak ujmować w sprawozdaniu posesje niezaopatrzone w sanitaria, a co za tym idzie, zbiorniki bezodpływowe czy POŚ?
 • Jak podejść do określenia osób zamieszkujących nieruchomość? Czy w sprawozdaniu należy podać liczbę osób zameldowanych zgodnie z ustawą, czy faktycznie zamieszkujących, które realnie produkują nieczystości?
 • Które nieruchomości: zamieszkałe czy niezamieszkałe ująć w sprawozdaniu, skoro ustawa mówi o osobach zameldowanych, ale nie rozgranicza faktycznego zamieszkania?
 • Co z osobami, które są zameldowane, a nie zamieszkują pod wskazanym adresem zameldowania?
 • Jak w sprawozdaniu z gospodarowania nieczystościami ciekłymi ująć nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym - gdy inna osoba jest właścicielem, a inna użytkuje daną nieruchomość?
 • Jak podejść do firm, które posiadają toi toi?
 • Jak kontrolować firmy? Czy na zasadzie prawa przedsiębiorców? Jak podejść do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak ująć je w sprawozdaniu?
 • Czego może wymagać urząd od firm odbierających nieczystości?

5. Do kogo kierować opracowane sprawozdania? Kto będzie odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności złożonych sprawozdań?

 • Kto będzie kontrolował złożenie sprawozdań?
 • Kto będzie odpowiedzialny za kontrolę poprawności sprawozdania?
 • Czy sprawozdanie musi być spójne z BDO?
 • Czy sprawozdanie powinno zostać skierowane tylko do WIOŚ-u czy do Wód Polskich, czy tu i tu?
 • Czy sprawozdania będą rzeczywiście weryfikowane?
 • Kiedy można spodziewać się wytycznych pokontrolnych? Jaki będzie czas na ich wdrożenie?
 • Jak radzić sobie z zadaniami stawianymi przed urzędnikami w sytuacji ograniczonych zasobów ludzkich?

Prowadzący

Anna Sobczuk- Błaszczuk —Inspektor ds. gospodarki wodnej i geologii w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Chełm.

Swoje zainteresowania skupia wokół zagadnień dotyczących gospodarki wodno- ściekowej. Od kilku lat pracuje w terenie, realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczące kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych.

Na swoim stanowisku pracy zajmuje się głównie postępowaniami z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruncie, postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, kontrolami właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także udzielaniem dotacji na działania proekologiczne. Realizuje również zagadnienia związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych.

Przez 6 lat pracowała jako wykładowca akademicki. Nauczała wówczas między innymi Prawa europejskiego, Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, czy Polityki społecznej i Gospodarczej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
11 marca 2024

Podobne szkolenia