Wideoszkolenie: Sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi – Jakie nowe zadania dla gmin wynikają z obowiązku sprawozdawczego w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi? Jakie dane należy zawrzeć w sprawozdaniu? Do jakiego organu i w jakiej formie należy przedłożyć sprawozdanie? Jakie kary czekają urzędy, które nie wywiążą się na czas ze sporządzeniem sprawozdania?

od 549.00 zł

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się opracowaniem sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które jest konsekwencją nowelizacji z 7 lipca 2022r. ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Analizie zostaną poddane przykładowe wzory sprawozdania od Wód Polskich w kontekście brzmienia ustawy oraz autorskiego wzoru sprawozdania prelegenta
Decydując się na szkolenie otrzymasz autorski wzór sprawozdania opracowany przez prelegentkę - praktyka, która ma co dzień zajmuje się pracą w terenie, realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczące kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych. Poza szczegółowym wyjaśnieniem składowych sprawozdania, prelegentka wyjaśni jakie kary mogą zostać nałożone i na kogo za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego oraz jakie dane należy pozyskiwać przy kontroli mieszkańców aby zebrać wszystkie niezbędne dane potrzebne do prawidłowego opracowania sprawozdania. Dodatkowo otrzymają Państwo wyjaśnienia jak w sprawozdaniu z gospodarowania nieczystościami ciekłymi ująć nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym - gdy inna osoba jest właścicielem, a inna użytkuje daną nieruchomość?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w sprawozdaniu należy wykazać tylko te nieruchomości, które zostały skontrolowane w roku 2023?
 • Czy do CEEB wprowadzać kontrole zbiorników?
 • Jakie dane są potrzebne do opracowania sprawozdania? Skąd je pozyskać?
 • Jakie inne dane mogą być wymagane do przedstawienia, których nie określa ustawa, a mogą pojawić się we wzorze?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości, które nie są podłączone do wodociągu bądź nie posiadają zbiornika bezodpływowego na nieczystości?
 • Jak kontrolować firmy? Czy na zasadzie prawa przedsiębiorców? Jak podejść do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak ująć je w sprawozdaniu?
 • Co w sytuacji, gdy nieruchomość jest wynajmowana i osoba zamieszkująca nie posiada podpisanej umowy na wywóz nieczystości - jak ująć to w sprawozdaniu? Czy w związku z tym nakładać kary na właściciela czy na osoby wynajmujące?
 • Czy w sprawozdaniu należy ująć prowadzone kontrole z przydomowych oczyszczalni ścieków?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Prelegentka przedstawi i omówi punkt po punkcie wzór sprawozdania z zakresu gospodarowania nieczystościami ciekłymi, który zostanie przekazany uczestnikom szkolenia

Szczegółowy program szkolenia:

100 pytań pracowników urzędów, na które udzieliliśmy odpowiedzi w roku 2024:

 • Jaka jest podstawa prawna żądania okazania faktur za wodę?
 • Czy błędem jest określenie w regulaminie częstotliwości raz w roku?
 • Czy w sprawozdaniu można przyjąć średnie zużycie wody od mieszkańców, którzy mają wodociąg? Czy jednak należy przyjąć to z rozporządzenia?
 • Czy w przypadku studni należy przyjąć dane z rozporządzenia, nawet jeżeli średnia dla osób podłączonych jest niższa?
 • Czy w sprawozdaniu ujmujemy tylko zakończone kontrole?
 • Czy należy zawrzeć w sprawozdaniu nieruchomości nieużytkowane?
 • Czy powinniśmy kontrolować toi-toie? Czy tylko wykazać je w sprawozdaniu?
 • Co, jeżeli osoba ma starą oczyszczalnię z 2011 r., która nie został zgłoszona do budowy, a później do eksploatacji?
 • Czy należy ująć w sprawozdaniu toi-toi postawiony tylko na czas budowy domu, który był podłączony do kanalizacji?
 • Co z nieruchomościami zamieszkanymi, w których nikt się nie zameldował?
 • Czy w sprawozdaniu wpisujemy liczę osób zameldowanych z bazy, czy tylko tam, skąd był odbiór nieczystości w 2023 r.?
 • Czy wykazujemy w sprawozdaniu działki ogrodowe?
 • Czy umowy zawarte w formie ustnej również są brane pod uwagę?
 • W regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie mamy zapis, że „właściciele nieruchomości są zobowiązani do regularnego ich opróżniania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”. Na rynku pojawiła się nowa oferta polegająca na usłudze opróżniania nieczystości ciekłych przez platformę elektroniczną powiedzmy o nazwie X, która działa na szeroką skalę. Polega to na tym, że potencjalni klienci przez stronę zawierają umowę z firmą X na wywóz nieczystości, za pośrednictwem też strony internetowej zamawiają wywóz ścieków, a spółka X zleca wykonanie tej usługi lokalnym przedsiębiorcom, po czym podwykonawca wystawia fakturę na firmę X, a ta refakturuje na odbiorcę końcowego. Czy taka forma umowy jest honorowana, skoro firma X nie posiada zezwolenia na opróżnianie i transport nieczystości, a jest jedynie pośrednikiem?
 • Co, jeżeli na jednej nieruchomości zamieszkują osoby i jest prowadzona działalność gospodarcza? Jak należy skontrolować taką nieruchomość?
 • Jeżeli rozpoczęliśmy kontrolę dopiero od 2024 r., to czy wpisujemy 0 w liczbie właścicieli, od których odebrano nieczystości ciekłe?
 • Co, jeżeli kontrola zaczęła się w roku 2023, a kończy się w marcu 2024 r.?
 • Co w przypadku, gdy mamy 5 nieruchomości podłączonych do jednego zbiornika – jeden licznik wody na wszystkie nieruchomości, brak osób zameldowanych, jedna umowa na wywóz nieczystości? Czy wykazujemy jako jedną nieruchomość, czy 5 osobnych kontroli?
 • Czy dane o ilości zużytej wody można pozyskać od gminnego zakładu komunalnego?
 • Jak rozróżnić dane wpisane za okres sprawozdawczy, a kiedy dane ogólne?
 • Czy możemy wskazać ilość wody zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości w deklaracji śmieciowej?
 • Czy decyzje bez wskazania terminu są nieprawidłowe?
 • Czy kontrolę zza biurka powinniśmy udokumentować?
 • Jakie są obligatoryjne elementy protokołu?
 • Gmina otrzymała ankietę / sprawozdanie z Wód Polskich, w którym są dane takie jak: liczba nieruchomości, z których odebrano i nie odebrano nieczystości ciekłych z podziałem na nieruchomości wyposażone w zbiorniki i oczyszczalnie, a także m3 wody z podziałem na nieruchomości wyposażone w zbiorniki i oczyszczalnie. Czy to nie wykracza poza zakres sprawozdania?
 • Co zrobić z nierzetelnym sprawozdaniem, jeżeli podmiot nie chce w ciągu 14 dni poprawić danych?
 • Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, ale jest ona współwłasnością 8 osób, z których jedna zmarła i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Co w takim przypadku?
 • Czy informację o samowoli budowlanej powinniśmy przesłać do nadzoru budowlanego?
 • Co zrobić w przypadku nieszczelnego zbiornika bezodpływowego?
 • Z czego wynika, że mamy złożyć to sprawozdanie w formie papierowej?
 • Czy konieczne jest przeprowadzenie kontroli wszystkich właścicieli nieruchomości w cyklu dwuletnim?
 • W którym miejscu sprawozdania mamy podać liczbę skontrolowanych zbiorników i POŚ?
 • Skąd pozyskać informację o liczbie osób zameldowanych?
 • Co, jeżeli w deklaracji śmieciowej jest 5 osób, a oświadczono, że nieruchomość zamieszkują 2?
 • Jaka jest podstawa prawna do wykonywania kontroli „zza biurka”?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel nie zareagował na wezwanie, a kontrola w terenie nie powiodła się z uwagi na fakt, że nikogo nie zastano w domu?
 • Czy w sprawozdaniu można wpisać zużycie wody na podstawie normy dla wszystkich?
 • Czy wzywamy przedsiębiorców do przedłożenia dokumentów, na podstawie których zostały opracowane sprawozdania kwartalne?
 • Czy przedsiębiorca mieszkający na terenie naszej gminy i mający zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych w naszej gminie musi podpisać umowę z kimś innym?
 • Jak wpisać dane dot. zużycia wody nie mając tych danych?
 • Jeżeli wysłaliśmy 150 pism, a do kontroli stawiło się tylko 120 właścicieli, to czy w sprawozdaniu uwzględniamy 120, z których mamy sporządzone protokoły?
 • Dlaczego liczba zawartych umów w okresie sprawozdawczym musi równać się liczbie osób zameldowanych, a nie liczbie właścicieli nieruchomości?
 • Zużycie wody ze studni na podstawie normy czy oświadczenia mieszkańca?
 • Opróżnianie POŚ – czy powinniśmy stosować się do regulaminu, czy do instrukcji przedstawianej przez właściciela, która mówi o wywozie raz na 3 lata?
 • Co w przypadku, gdy zmieni się najemca?
 • Czy do sprawozdania możemy wpisać dane o zużyciu wody pozyskane ze spółki?
 • Jeżeli właściciel składa oświadczenie na piśmie, że posesja jest niezamieszkała, to nie czy podlega ona kontroli?
 • Co w przypadku, gdy ktoś nam oświadczył, że nieruchomość jest niezamieszkała, ale po weryfikacji okazało się, że występuje zużycie wody?
 • Na terenie gminy funkcjonuje zakład naprawy samochodów, który ma zbiorniki. Czy gmina może ich skontrolować?
 • Co, jeżeli w sprawozdaniach od firm asenizacyjnych mamy dużo zawartych umów, a nie mamy jeszcze skontrolowanych wszystkich nieruchomości? Co podajemy w sprawozdaniu?
 • W jaki sposób określić, ile ścieków zostało odebranych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki, a ile w POŚ?
 • Czy kontrolujemy zakład produkcyjny działający na terenie gminy?
 • Czy w całkowitej ilości ścieków powstałych na terenie gminy nie może znaleźć się ilość wytworzona przez nieruchomości niezamieszkałe, na których prowadzone są działalności gospodarcze?


 • Jaka jest dopuszczalna różnica pomiędzy ilością zużytej wody, a ilością odprowadzanych ścieków?
 • Kto może wykonać próbę szczelności zbiornika?
 • Na jakiej podstawie gmina może żądać próby szczelności?
 • Na podstawie jakich przepisów wydajemy decyzję nakazującą wykonanie nowego zbiornika w przypadku, gdy obecny jest nieszczelny?
 • Czy kontrolę ujmujemy w sprawozdaniu tylko za 2023 r., czy również kontrole przeprowadzone w 2024 r.?
 • Czy bierzemy pod uwagę umowy w formie ustnej?
 • Kto może nałożyć mandat w przypadku braku straży miejskiej?
 • Jeżeli ktoś posiada wychodek, to czy musi wykonać zbiornik bezodpływowy?
 • Z którego przepisu wynika 30-dniowy okres na doniesienie umowy?
 • Czy można przymusić właściciela nieruchomości do założenia podlicznika?
 • Co w przypadku mieszkańca, który w trakcie kontroli posiada umowę i pojedynczy dowód wywozu nieczystości, a wcześniejszych dowodów nie zbierał?
 • Czy w sprawozdaniu wpisujemy zużycie wody w rozbiciu na poszczególne adresy nieruchomości, czy ogółem?
 • Co, jeżeli właściciele nie reagują na wezwanie do kontroli zza biurka?
 • Czy w ciągu 2-letniego okresu ustawowego mają być skontrolowane wszystkie nieruchomości ze zbiornikami, czy tylko te ujęte w planie kontroli?
 • Czy wzór tabeli sprawozdawczej od Wód Polskich jest obowiązkowy?
 • Co w przypadku, gdy właściciel miał zawartą umowę z danym przedsiębiorstwem, a rachunki były od innej firmy?
 • Jak przymusić firmy asenizacyjne, aby podpisywały umowy z mieszkańcami?
 • Co, jeżeli na jednej działce jest budynek, który ma dwa zbiorniki?
 • Czy sprawozdanie ma zawierać dane tylko z kontrolowanych nieruchomości, czy dane z całej gminy?
 • Co, jeżeli pojawiają się błędy w wyliczeniach w sprawozdaniu? Czy pracownik odpowiada karnie?


 • Jaka jest podstawa prawna tego, że wykonanie zastępcze musi być wydane na rok?
 • Jeżeli podlegamy terytorialnie pod dwa RZGW, to czy sporządzamy 2 sprawozdania?
 • Dlaczego ścieki odebrane mają się równać ilości wszystkich ścieków powstałych na terenie gminy?
 • Czy można pozyskać dane z zakładu wodociągowego?
 • Czy w sprawozdaniu w liczbie ZB i POŚ podajemy stan na 31.12.2023 r.?
 • Co w przypadku, gdy kontrolujemy 200 nieruchomości, a umów mamy zawartych 150?
 • Czy złożone zgłoszenie do gminnej ewidencji wraz z umową z podmiotem asenizacyjnym i ostatnim rachunkiem za wywóz nieczystości można potraktować jako kontrolę?
 • W którym miejscu w sprawozdaniu po kontroli wpisujemy osoby, które na swojej nieruchomości nie posiadają zbiornika?
 • Co, jeżeli umowa jest zawarta na gospodarstwo rolne?
 • Czy kontrolujemy szamba z produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym?
 • Co, jeżeli nie ma meldunku na nieruchomości, a ktoś faktycznie ją zamieszkuje?
 • Jeżeli skontrolujemy zbiornik na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, to czy ujmujemy zbiornik w sprawozdaniu?
 • Jeżeli właścicielem nieruchomości jest sp. z o.o., która wynajmuje budynki innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i każdy z nich korzysta z innych ZB, to kogo należy skontrolować?
 • Czy przy kontroli konieczne jest zastosowanie regulacji zawartych w ustawie Prawo przedsiębiorców, jeżeli kontrola dotyczy ścieków bytowych?
 • Jeżeli firma ma dla pracowników toaletę i zbiornik, to w jaki sposób traktować takie ścieki? Jak ująć taki zbiornik w sprawozdaniu?
 • Czy ilość nieczystości mamy podawać ze sprawozdań kwartalnych dla wszystkich nieruchomości, z których zostały odebrane? Czy powinniśmy wykazać tylko ilość nieczystości odebranych z nieruchomości, które zostały skontrolowane w 2023 r.?
 • Czy w sprawozdaniu przedsiębiorca wykazuje sumarycznie ilość odebranych ścieków i nie musi wpisywać jaką ilość odebrał z poszczególnych nieruchomości?
 • Jak mają się dane z meldunków do faktycznego zamieszkiwania?
 • Czy liczba osób zamieszkujących i zameldowanych na danej nieruchomości ma być na stan 31.12.2023 r.?
 • Czy liczby osób zamieszkałych nie możemy określić na podstawie deklaracji śmieciowych?
 • Czy liczba zbiorników i POŚ jest tożsama z liczbą przeprowadzonych kontroli?
 • Z jakich źródeł korzystać do pozyskania danych dot. poboru wody i produkcji ścieków? Czy dane dot. poboru wody można pozyskać z przedsiębiorstwa?
 • Jakie działania podjąć w przypadku samowoli budowlanej?
 • Co, jeżeli spółka przekazała nam dane dot. nieruchomości i zużycia wody bez danych osobowych?
 • Co w przypadku, gdy ktoś oświadcza, że wodę z mycia wylewa do ogródka, a wywozi tylko nieczystości z toalety?
 • Jak weryfikować certyfikaty zbiorników?
 • Co w przypadku POŚ, kiedy właściciel twierdzi, że osad to odpad gospodarczy wg instrukcji użytkowania?
 • Czy w przypadku samowoli budowlanych wszczynamy postępowanie, czy kierujemy pismo do inspektoratu budowlanego?
 • Czy KPOŚK dotyczą gmin, które nie przyjęły uchwały o aglomeracji?
 • Jakie dane dokładnie wpisujemy w kolumnie 6 i 7?
 • Pozycja 38 w sprawozdaniu – czy umowa powinna mieć wpisaną częstotliwość


1. Jak powinno wyglądać sprawozdanie? Jakie dane powinny zostać w nim zawarte? Jaki okres sprawozdawczy obowiązuje urzędników? Przykładowy wzór sprawozdania

 • Jakie dane będą potrzebne do opracowania sprawozdania z gospodarowania nieczystościami ciekłymi?
 • Jakie dane zawrzeć w sprawozdaniu? Jakie dane zbierać podczas kontroli?
 • Jak ma wyglądać sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi? Jakie dane powinny się w nim zawrzeć? Skąd je pozyskać?
 • Wygląd i skład sprawozdania - czy sprawozdanie ma być przedstawione na zasadzie danych zebranych w tabelę? W jaki sposób dołączyć protokoły?
 • Od czego zacząć opracowanie sprawozdania z gospodarowania nieczystościami ciekłymi?
 • W jakiej formie opisać zebrane dane i do kiedy należy je złożyć?
 • Jakie dane zbierać podczas kontroli, aby nie okazało się, że pominięty aspekt będzie obligatoryjny do ujęcia w sprawozdaniu?
 • Do kogo należy przedłożyć sprawozdanie?
 • W jakiej formie składać to sprawozdanie: papierowo czy elektronicznie?
 • Od kiedy do kiedy trwa okres sprawozdawczy?
 • Jak ująć w sprawozdaniu wszystkie zbiorniki bezodpływowe w sytuacji, gdy jest ich bardzo dużo? Jak to opisać?
 • Jak zawrzeć w sprawozdaniu fakt, iż połowa gminy nie ma wodociągu?
 • Kto będzie organem kontrolującym składanie sprawozdań z gospodarowania nieczystościami ciekłymi?
 • Jakie inne dane mogą być wymagane do przedstawienia, których nie określa ustawa, a mogą pojawić się we wzorze?
 • Za jaki okres należy złożyć sprawozdanie?
 • Kiedy pojawi się rozporządzenie ze wzorem sprawozdania?

2. Skąd i w jaki sposób pozyskać odpowiednie dane do sprawozdania? Jak prowadzić kontrolę, aby pozyskać wszystkie niezbędne dane, które mogą być pomocne w opracowaniu sprawozdania?

 • Z jakich danych należy skorzystać?
 • Co w przypadku gdy umowa na wywóz nieczystości została zawarta przed rokiem sprawozdawczym: czy należy wziąć ją pod uwagę?
 • Czy sprawozdanie przekazujemy w formie papierowej czy elektronicznej?
 • Skąd wziąć dane o liczbie przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy bierzemy pod uwagę oczyszczalnie zgłoszone?
 • Czy liczba właścicieli nieruchomości ma być wzięta z EGiB-u?
 • Czy podczas kontroli mamy pytać o liczbę osób zameldowanych, czy tylko o liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących?
 • Skąd wziąć dane o liczbie zawartych umów?
 • Co w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dawał wykazu umów, które teraz należy wykorzystać?
 • Skąd mamy wiedzieć czy dana umowa była realizowana w roku obejmującym okres sprawozdawczy?
 • Co jeśli nie było wykonań zastępczych na terenie gminy?
 • Skąd wziąć dane o częstotliwości opróżniania zbiornika lub oczyszczalni?
 • Czy w sprawozdaniu zawrzeć częstotliwość z protokołu kontroli, czy z Regulaminu?
 • Czy częstotliwość opróżniania osadnika bierzemy z instrukcji użytkowania?
 • Czy ilość pobranych ścieków bytowych można wziąć ze sprawozdań kwartalnych?
 • Czy należy samemu wyliczać odebrane ścieki?
 • Skąd wziąć dane o ilości pobranej wody?
 • Czy wykaz stacji zlewnych będzie załącznikiem do sprawozdania?
 • Co należy zawrzeć w pkt.9?
 • Co należy rozumieć pod nazwą ”wynikach tych kontroli”?
 • Czy dane w sprawozdaniu mają być tożsame z aktualizacją KPOŚK?
 • Czy w sprawozdaniu należy ująć prowadzone kontrole z przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy w sprawozdaniu powinny być również zawarte dane dotyczące pobierania próbek z osadów z POŚ?

3. Jakie kary mogą zostać nałożone na urzędy za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczości? Co zrobić, aby uniknąć tych kar? Czy urzędy mogą karać mieszkańców za niedopilnowywanie terminów wywozów i jakie mają możliwości w tym zakresie Jak ująć to w sprawozdaniu?

 • Jaka kara może być nałożona na gminę, jeśli nie wywiąże się ze złożenia sprawozdania?
 • Kary dla urzędników - czy będą mogły być nakładane wielokrotnie?
 • Kto zostanie ukarany: urzędnik, gmina czy włodarz gminy?
 • Jak poradzić sobie z karami, które mogą spaść na urzędy?
 • Jak rozpatrywać i jak ująć w sprawozdaniu rozbieżności między poborem wody a wywozem nieczystości? Czy nakładać kary na mieszkańców za te rozbieżności i na jakiej podstawie?
 • Jakie kary grożą gminom za niespełnienie obowiązku sprawozdawczości?
 • Co w sytuacji, gdy nieruchomość jest wynajmowana i osoba zamieszkująca nie posiada podpisanej umowy na wywóz nieczystości - jak ująć to w sprawozdaniu? Czy w związku z tym nakładać kary na właściciela, czy na osoby wynajmujące?
 • Czy organ kontrolujący składanie sprawozdań z gospodarowania nieczystościami ciekłymi będzie od razu nakładał kary na urzędy za niezłożenie sprawozdania w terminie?
 • Czy przewidziane są również kary za niedostosowanie się do ewentualnych wytycznych pokontrolnych?
 • Co w sytuacji, gdy urząd nie zdąży z opracowaniem sprawozdania w wyznaczonym terminie?

4. Co zrobić, gdy nieruchomość nie ma podłączenia do wodociągu? Czy nakładać kary na mieszkańców nieposiadających zbiorników bezodpływowych – jaka jest podstawa do nałożenia kary? Jak ująć to w sprawozdani? Jak w sprawozdaniu zawrzeć firmy posiadające toi toi?

 • Jak egzekwować od mieszkańców, aby dostosowywali się do norm wywozu?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości, które nie są podłączone do wodociągu, bądź nie posiadają zbiornika bezodpływowego na nieczystości?
 • Jak pozyskać dane o poborze wody, jeżeli mieszkaniec podłączony jest do wodociągu innej gminy?
 • Co zrobić, gdy nieruchomość nie jest podłączona do wodociągu? Jak ująć to w sprawozdaniu?
 • Jak podejść do osób zameldowanych a liczby osób zamieszkałych - kogo brać pod uwagę podczas opracowania sprawozdania?
 • Jak ujmować w sprawozdaniu posesje niezaopatrzone w sanitaria, a co za tym idzie, zbiorniki bezodpływowe czy POŚ?
 • Jak podejść do określenia osób zamieszkujących nieruchomość? Czy w sprawozdaniu należy podać liczbę osób zameldowanych zgodnie z ustawą, czy faktycznie zamieszkujących, które realnie produkują nieczystości?
 • Które nieruchomości: zamieszkałe czy niezamieszkałe ująć w sprawozdaniu, skoro ustawa mówi o osobach zameldowanych, ale nie rozgranicza faktycznego zamieszkania?
 • Co z osobami, które są zameldowane, a nie zamieszkują pod wskazanym adresem zameldowania?
 • Jak w sprawozdaniu z gospodarowania nieczystościami ciekłymi ująć nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym - gdy inna osoba jest właścicielem, a inna użytkuje daną nieruchomość?
 • Jak podejść do firm, które posiadają toi toi?
 • Jak kontrolować firmy? Czy na zasadzie prawa przedsiębiorców? Jak podejść do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak ująć je w sprawozdaniu?
 • Czego może wymagać urząd od firm odbierających nieczystości?

5. Do kogo kierować opracowane sprawozdania? Kto będzie odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności złożonych sprawozdań?

 • Kto będzie kontrolował złożenie sprawozdań?
 • Kto będzie odpowiedzialny za kontrolę poprawności sprawozdania?
 • Czy sprawozdanie musi być spójne z BDO?
 • Czy sprawozdanie powinno zostać skierowane tylko do WIOŚ-u czy do Wód Polskich, czy tu i tu?
 • Czy sprawozdania będą rzeczywiście weryfikowane?
 • Kiedy można spodziewać się wytycznych pokontrolnych? Jaki będzie czas na ich wdrożenie?
 • Jak radzić sobie z zadaniami stawianymi przed urzędnikami w sytuacji ograniczonych zasobów ludzkich?

Prowadzący

Anna Sobczuk- Błaszczuk —Inspektor ds. gospodarki wodnej i geologii w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Chełm.

Swoje zainteresowania skupia wokół zagadnień dotyczących gospodarki wodno- ściekowej. Od kilku lat pracuje w terenie, realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczące kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych.

Na swoim stanowisku pracy zajmuje się głównie postępowaniami z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruncie, postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, kontrolami właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także udzielaniem dotacji na działania proekologiczne. Realizuje również zagadnienia związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych.

Przez 6 lat pracowała jako wykładowca akademicki. Nauczała wówczas między innymi Prawa europejskiego, Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, czy Polityki społecznej i Gospodarczej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
30 grudnia 2024

Podobne szkolenia