Wideoszkolenie: Kontrola przydomowych oczyszczalni

Co zrobić ze starymi oczyszczalniami, które nie posiadają certyfikatów? Czy i na jakiej podstawie można nałożyć karę za niedostosowanie oczyszczalni do aktualnych norm? Jakie procedury rozróżniają kontrolę zbiorników bezodpływowych od POŚ? Czy przy odbiorze oczyszczalni należy sprawdzać miąższość gruntu? Kto jest zobowiązany do kontroli osadów z oczyszczalni? Co jaki czas należy kontrolować zawartość osadów? Czy urzędnicy podczas kontroli powinni również na te aspekty zwracać uwagę?


Szkolenie skierowane do osób zajmujących się kontrolą przydomowych oczyszczalni ścieków

Skontroluj przydomowe oczyszczalnie w wyznaczonym terminie, aby nie ponieść kary
Kontrola przydomowych oczyszczalni przysparza licznych trudności, budzi wątpliwości a sytuacje, które pojawiają się w niektórych gminach są szczególnie niestandardowe. Dlatego też dowiedzą się Państwo m.in. czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może dalej funkcjonować, jeżeli zostanie zalegalizowana przez PINB a także co należy zrobić, jeśli nowy mieszkaniec lub nabywca kupuje dom i nie ma wiedzy, czy poprzednik złożył zgłoszenie, a także nie ma wiedzy na temat POŚ lub szamba? Ponadto oferujemy Państwu skorzystanie z wiedzy i doświadczenia praktyka, który udzieli odpowiedzi na wszystkie problematyczne zagadnienia związane z kontrolą przydomowych oczyszczalni jak i możliwość wymiany doświadczeń z urzędnikami z całej Polski

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co w sytuacji nieuregulowanego statusu prawnego nieruchomości - kiedy ktoś inny jest właścicielem, a inna osoba użytkuje daną nieruchomość?
 • Jak kontrolować przedsiębiorców posiadających oczyszczalnie ścieków? Czy procedura kontroli jest taka sama jak przy kontroli POŚ na prywatnych posesjach?
 • Czy przy zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni oprócz zgody wydziału budownictwa mamy pobierać dokumenty ze zgłoszeniem wodnoprawnym od właściciela nieruchomości?
 • Co w sytuacji, kiedy właściciel wybudował przydomową oczyszczalnię i nie dokonał zgłoszenia do starostwa? Gdzie zgłaszać takie przypadki? Czy i gdzie zgłaszać zamiar eksploatacji, jeśli mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą o takim obowiązku?
 • Jakie narzędzia może zastosować urząd, aby wyegzekwować wykonanie inwestycji, jeżeli mieszkańcy nie mają wystarczających środków finansowych na założenie oczyszczalni?
 • Jeżeli gmina przyznaje dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni i w tych dokumentach dotacyjnych ma wszystkie dane, dotyczące przydomowej oczyszczalni, może z urzędu uznać, że zgłoszenie zostało zrobione, bo organ ma wiedzę i wszystkie dane na podstawie danych rozliczeniowych dotacji? Czy konieczne jest ponowne składanie zgłoszenia przez właściciela?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy na rynku istnieją oczyszczalnie, które nie wytwarzają osadników?
 • Co, jeżeli MPZP nie zezwala na montaż oczyszczalni, a mieszkaniec wyposażył nieruchomość w POŚ?
 • Kto sprawdza szczelność zbiornika?
 • Co wyznacza odległość nasadzeń drzew i krzewów od drenażu rozsączającego w przypadku, gdy właściciel nasadził krzewy? Czy mamy podstawę, aby wezwać go do ich usunięcia?
 • Czy na podstawie przepisu art. 154 Prawa ochrony środowiska po przyjęciu zgłoszenia POŚ możemy nakazać regularnych badań ścieków oczyszczonych?
 • Jak należy postąpić, gdy mieszkaniec posiada przydomową oczyszczalnię ścieków wybudowaną przed powstaniem sieci kanalizacyjnej i po wezwaniu z urzędu składa zgłoszenie POŚ do eksploatacji? Co w przypadku, gdy POŚ nie spełnia aktualnych norm z rozporządzenia?
 • Co w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się sławojka? Jak wyegzekwować budowę zbiornika?
 • Z jakich przepisów wynika, że w aglomeracji nie mogą funkcjonować przydomowe oczyszczalnie drenażowe lub biologiczne?
 • Co w sytuacji, gdy na posesji jest wychodek, ale ktoś deklaruje, że tam nie mieszka, pomimo, że jest tam zameldowany? Zużycie wody jest niewielkie – deklaruje, że to tylko na podlewanie kwiatów. Uiszcza opłaty za odpady.
 • Co w sytuacji, gdy dwie osoby zamieszkujące nieruchomość nie mają łazienki ani instalacji wodno-kanalizacyjnej? Mają wodę ze studni, a wychodek na zewnątrz.
 • Mamy w gminie mały pensjonat wyposażony w POŚ. Jest prowadzona działalność gospodarcza. Jak podejść podczas kontroli do tematu jej zgłoszenia?
 • Czy wójt przyjmuje zgłoszenie eksploatacji tylko od osób fizycznych?
 • Co w przypadku, gdy ktoś ma „nowoczesny” wychodek wyposażony w poliestrowy zbiornik otwarty od góry lub zbiornik z trocinami, w którym zachodzi proces kompostowania? Najczęściej takie wychodki mają osoby przebywające na działkach letniskowych. Czy właściciel posesji powinien podpisać umowę z firmą asenizacyjną na odbiór ścieków z wychodka takiego typu?
 • Jakich dokumentów powinniśmy wymagać od osób, które twierdzą, że przebudowali szambo na POŚ i wykonali to sami bez udziału firmy, a tego faktu nie zgłosili do starostwa?
 • W gminie wymagamy, żeby po wybudowaniu POŚ właściciel zgłosił do nas ten fakt. Wymagamy również, aby w zgłoszeniu POŚ oprócz druku deklaracji właściciele posesji dołączali ksero zgłoszenia ze starostwa wraz z mapką ze starostwa z naniesieniem POŚ na teren posesji, instrukcję w celu zweryfikowania technologii działania i częstotliwości wywozu osadu oraz certyfikat POŚ. Czy taki sposób postępowania jest właściwy?
 • Jeżeli oczyszczalnia ma około 20 lat, to czy możemy wymagać od właściciela POŚ, aby wykonał sprawdzenia poprawności jej działania, szczelności i jej renowację? Czy możemy wymagać tego dopiero w momencie, gdy w trakcie kontroli wyjdą jakieś nieprawidłowości?


1. Dokumentacja do kontroli i wymagania formalne – czego mogą wymagać urzędnicy? Czy i na jakiej podstawie urząd może domagać się faktur za wywóz osadów od firm realizujących te działania? Weryfikacja POŚ - jak skutecznie pozyskiwać dokumenty od mieszkańców? Na jakiej podstawie egzekwować umowy wywozu osadów?

 • Jak rozumieć sformułowania, że oczyszczalnia: spełnia wymagania prawa zapewnia dostateczny poziom oczyszczania; jest zgłoszona do eksploatacji?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada certyfikatu oczyszczalni? Kto - urząd czy mieszkaniec i od kogo powinien taki dokument uzyskać?
 • Jeśli osoby posiadające POŚ nie mają instrukcji eksploatacji, to w jaki sposób złożą wszystkie wymagane informacje do zgłoszenia?
 • Czy jeżeli rada miasta/gminy przyjęła uchwałę o tym, że nie trzeba wymagać umów, tylko wystarczą rachunki za wywóz nieczystości, to czy mieszkaniec musi posiadać umowę z firmą prowadzącą wywóz osadów?
 • Czy i na jakiej podstawie urząd może domagać się faktur za wywóz osadów od firm realizujących te działania?
 • Co zrobić ze starymi oczyszczalniami, które nie posiadają certyfikatów? Czy i na jakiej podstawie można wyegzekwować od mieszkańca modernizację takiej oczyszczalni? Czy i na jakiej podstawie można nałożyć karę za niedostosowanie oczyszczalni do aktualnych norm?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel nie posiada deklaracji, nie ma żadnych dokumentów, a na dodatek sam skonstruował oczyszczalnię parędziesiąt lat temu?
 • Jak postępujemy w przypadku zgłoszonych oczyszczalni, jeśli nie wymagaliśmy certyfikatów? Czy należy wezwać do uzupełnienia?
 • W jaki sposób pozyskiwać informacje niezbędne do prowadzenia kontroli z ewidencji ludności? Jak zadbać w tym przypadku o RODO?
 • Jakie dokumenty ma przedłożyć właściciel i czego może oczekiwać gmina od właściciela nieruchomości, na której znajduje się POŚ?
 • Co, jeżeli posiadacz POŚ przedstawia instrukcje, że odbiór odpadów powinien być przeprowadzany raz na 3 lata?
 • Co w sytuacji nieuregulowanego statusu prawnego nieruchomości - kiedy ktoś inny jest właścicielem, a inna osoba użytkuje daną nieruchomość?
 • Co w sytuacji, gdy na terenie danej nieruchomości nie ma meldunków, a są one zamieszkałe?
 • Co zrobić w sytuacji rozbieżności pomiędzy udokumentowanymi wywozami a czasem określonym w instrukcji na wywóz osadów z POŚ?
 • Co w sytuacji, gdy POŚ ma mniejszą przepustowość niż wskazana w przepisach?
 • Czy umowa pomiędzy mieszkańcem a firmą zajmującą się wywozem odpadów może być sporządzona na druku faktury? Czy są określone wytyczne, jak powinna wyglądać taka umowa?
 • Jakie procedury rozróżniają kontrolę zbiorników bezodpływowych od POŚ?
 • Jak uwzględnić mieszkańców zajmujących się rolnictwem, gdzie pobór wody jest znacznie większy, a nie mają wyodrębnionych podliczników?
 • Jak kontrolować pobór wody w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest podłączona do wodociągu, a woda jest pobierana np. ze studni?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy zbiornik jest stosunkowo niewielki, a użytkowany jest np. przez 7 osób zamieszkałych?
 • Jak powinien wyglądać protokół z kontroli? Czy wystarczy, aby były dane nieruchomości, czy jest zbiornik, czy oczyszczalnia, ile osób zamieszkuje, dowód opłaty za ostatni odbiór, umowa, zużycie wody?


2. Uprawnienia urzędników do prowadzenia kontroli – kogo kontrolować i na jakich zasadach?

 • Co może zrobić gmina, jeżeli na jej terenie nie ma firmy, która ma możliwość wywozu osadów z POŚ?
 • Czy i na jakiej zasadzie urząd może wystąpić do firmy zajmującej się wywozem nieczystości/osadów? Jak zastosować się w tym przypadku do zasad związanych z ochroną danych osobowych?
 • Kto jest zobowiązany do kontroli osadów z oczyszczalni? Co jaki czas należy kontrolować zawartość osadów? Czy urzędnicy podczas kontroli powinni również na te aspekty zwracać uwagę?
 • Czy na podstawie art. 150 Prawa ochrony środowiska można zobowiązać podmiot do wykonania próbek osadów? Jakie uprawnienia daje ten artykuł?
 • Jakie uprawnienia daje artykuł 360 Prawa ochrony środowiska?
 • Co w sytuacji, gdy pobór próbek osadów jest niemożliwy? Co powinien zrobić urzędnik?
 • Jak kontrolować przedsiębiorców posiadających oczyszczalnie ścieków? Czy procedura kontroli jest taka sama jak przy kontroli POŚ na prywatnych posesjach?
 • Jaki jest zakres kompetencji urzędników wyznaczonych do kontroli z ramienia burmistrza?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy podczas kontroli okazuje się, że dana nieruchomość posiada oczyszczalnię, a nie została ona zgłoszona? Jakie są procedury?
 • Jak kontrolować oczyszczalnie podlegające pod działalność gospodarczą? Czy takie oczyszczalnie również należy kontrolować?
 • Jakie są procedury postępowania w sytuacji, gdy w wyniku kontroli pojawiają się nieścisłości w funkcjonowaniu oczyszczalni?
 • Jak rozplanować pracę w momencie, gdy brakuje zasobów ludzkich do wykonywania czynności związanych z kontrolą w terenie?
 • Czy jeśli oczyszczalnia nie została zgłoszona do starostwa, to badamy warstwę wodonośną, czy wymagamy badań, oświadczenia?
 • Co robimy, jeśli mieszkaniec nie zgłosi eksploatacji POŚ?
 • Czy zgłoszenie eksploatacji jest podstawą wpisu do ewidencji POŚ?
 • Czy po legalizacji zgłaszamy POŚ do eksploatacji?


3. Jak kontrolować POŚ pod kątem technicznym?

 • Jak urzędnik ma kontrolować aspekty techniczne POŚ? Jak sprawdzić, czy oczyszczalnia jest szczelna?
 • Co w sytuacji, gdy POŚ nie spełnia aktualnych wymogów?
 • Co w sytuacji, gdy oczyszczalnia została założona ponad 20 lat temu i aktualnie nie spełnia ona określonych standardów? Czy urząd może ponieść odpowiedzialność za to, że właściciel nieruchomości nie podejmuje działań mających na celu usprawnienie czy zmodernizowanie oczyszczalni?
 • W jaki sposób kontrolować dane techniczne oczyszczalni? Na czym bazować?
 • Jak sprawdzać oczyszczalnie ekologiczne pod kątem technicznym? Jak kontrolować oczyszczalnie biologiczne?
 • Czy w przypadku biologicznych oczyszczalni z workiem filtrującym trzeba wywozić osady? Zgodnie z instrukcją osady te można wykorzystać jako kompost - czy i jak należy to sprawdzić?
 • Rola powiatowego inspektora budowlanego - jak powinna przebiegać kontrola szczelności zbiornika/POŚ?
 • Na jakich przepisach bazować podczas zgłaszania nieprawidłowości?
 • Czy mieszkańcy posiadający POŚ powinni pobierać próbki osadów i przekazywać je do analizy?
 • Jak często powinny być pobierane próbki z osadów?
 • Czy kierować się informacjami zawartymi w instrukcji oczyszczalni, czy założeniami rozporządzenia w zakresie wywozu osadów?
 • Jak często opróżniać osady z oczyszczalni? Czy należy respektować czas określony w instrukcji oczyszczalni, czy wymagać, aby mieszkańcy stosowali się do czasu określonego w uchwale urzędu?
 • Ile razy mają być opróżniane oczyszczalnie?
 • Z jaką częstotliwością powinno się wywozić osady ściekowe z POŚ?
 • W jaki sposób określić częstotliwość opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni? Czy istnieje inna metoda niż z instrukcji użytkowania osadnika
 • Jak często powinny być wywożone osady ściekowe? Co w sytuacji rozbieżności terminów?
 • Jak podejść do rozbieżności w poborze wody a wywozem osadów z POŚ? Instrukcje do takich oczyszczalni bardzo często określają inne okresy, niż przewiduje uchwalone rozporządzenie o konieczności wywozu zbierających się osadów. Jak zatem ująć te dane?
 • Czy przy zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni oprócz zgody wydziału budownictwa mamy pobierać dokumenty ze zgłoszeniem wodnoprawnym od właściciela nieruchomości?
 • Jak sprawdzić, czy oczyszczalnia ma odrębne części, które wymagają zgody wodnoprawnej? Zapytać wykonawcę, czy wynika to z dokumentacji?


4. Postępowanie w przypadku braku wodociągu przy nieruchomości. Co w sytuacji, gdy mieszkańcy nie mają możliwości wybudowania oczyszczalni ani zbiornika na nieczystości, a także nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji?

 • Co w sytuacji, gdy nie ma zbiornika ani oczyszczalni, gdyż w domu nie ma sanitariatów ani bieżącej wody - czy karać mieszkańców mandatami? Jak podejść do takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkańcy nie mają możliwości wybudowania oczyszczalni ani zbiornika na nieczystości?
 • Jakie narzędzia może zastosować urząd, aby wyegzekwować wykonanie inwestycji, jeżeli mieszkańcy nie mają wystarczających środków finansowych na założenie oczyszczalni?
 • Czy zgodnie z nową ustawą można wydać decyzję nakazującą przyłączenie do sieci posesji wyposażonej w starą oczyszczalnię przydomową?


5. W jaki sposób skutecznie egzekwować od mieszkańców dokumentację dotyczącą wywozu osadów ściekowych?

 • Skuteczne egzekwowanie dokumentów - co zrobić, aby mieszkańcy przedkładali niezbędne dokumenty?
 • Jak zwiększyć świadomość mieszkańców na temat konieczności wywozu odpadów z przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Jakimi kanałami informować mieszkańców o konieczności zgłoszenia utworzenia POŚ bądź przekształcenia ze zbiornika bezodpływowego tak, aby komunikaty nie były ignorowane?
 • Jakie są podstawy prawne do ubiegania się o dokumentację z wywozu powstałych osadów?
 • Jakimi środkami zaradczymi dysponują urzędnicy, aby skutecznie zwalczać niechęć mieszkańców do współpracy?
 • Jakie są skuteczne metody wymagania od mieszkańców obowiązku informowania urzędu o zawarciu umowy na wywóz osadów i dostarczania potwierdzenia wywozu?
 • Jak zobligować mieszkańców do donoszenia dokumentacji z wywozu osadów z oczyszczalni?
 • Jak zmobilizować ludzi do systematycznego wywożenia osadów?
 • Jak zwiększyć świadomość ludzi odnośnie wywozu nieczystości i osadów? W jaki sposób budować świadomość mieszkańców, z czym wiąże się zaniedbywanie regularnych wywozów?
 • Jakimi narzędziami mogą posłużyć się urzędnicy, aby uzyskać niezbędną dokumentację? Jakie narzędzia zapewnia aktualne prawo?
 • Jak zmotywować mieszkańców do systematycznego zgłaszania, założenia bądź zmian przy przydomowych oczyszczalniach? Jakie techniki będą najbardziej skuteczne?
 • W jaki sposób sprawdzić, czy mieszkańcy faktycznie wywożą osady pozostające w oczyszczalni?


6. Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga dodatkowego zezwolenia? Czy poprzednie zezwolenia automatycznie zezwalają na opróżnianie POŚ?

 • Co, jeśli nowy mieszkaniec lub nabywca kupuje dom i nie ma wiedzy, czy poprzednik złożył zgłoszenie, a także nie ma wiedzy na temat POŚ lub szamba?
 • Co, jeżeli oczyszczalnię wybudowano przed wymogiem uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego?
 • Jak postępować w przypadku oczyszczalni, które zostały wybudowane przez mieszkańca, a nie przez firmę wykonującą tego typu usługi?
 • Co w przypadku, gdy oczyszczalnia została wybudowana, zgłoszona 6 miesięcy od momentu uruchomienia, a gmina nie miała możliwości złożenia sprzeciwu do budowy tej instalacji? Co możemy zrobić?
 • Często mieszkańcy mają zbiornik, wstawiają jakieś rury drenażowe i nazywają to oczyszczalnią, bez zachowania jakichkolwiek warunków technicznych, co zrobić?
 • Właściciel nieruchomości zgłosił do gminnej ewidencji przydomową oczyszczalnię, którą określił jako drenażową, użytkowaną około 15 lat. Czy można takie zgłoszenie ująć do ewidencji przydomowych oczyszczalni?
 • Czy istnieje zakaz stosowania oczyszczalni drenażowych w obrębie aglomeracji?
 • Co w sytuacji, kiedy właściciel wybudował przydomową oczyszczalnię i nie dokonał zgłoszenia do starostwa? Gdzie zgłaszać takie przypadki? Czy i gdzie zgłaszać zamiar eksploatacji, jeśli mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą o takim obowiązku?
 • Czy przy odbiorze oczyszczalni należy sprawdzać miąższość gruntu?
 • Jeśli indywidualna oczyszczalnia spełnia normy substancji zanieczyszczających, określonych w rozporządzeniu, istnieje możliwość zmniejszenia częstotliwości wykonywania badań do 2 rocznie?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, a koniecznie chce wybudować POŚ?
 • Czy oczyszczalnię ścieków, która nie była używana, mamy traktować jako zbiornik bezodpływowy?
 • Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może dalej funkcjonować, jeżeli zostanie zalegalizowana przez PINB? Co, jeżeli istnieje sieć kanalizacyjna i możliwość podłączenia? Czy właściciele nie muszą się podłączyć, bo mają zalegalizowaną przydomową oczyszczalnię ścieków?
 • Oczyszczone ścieki są magazynowane w zbiorniku bezodpływowym, a później wykorzystywane do podlewania. Co się dzieje w zimie? Czy na POŚ jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?
 • Właściciel nieruchomości posiada POŚ, ale na Geoportalu w tym miejscu widnieje studnia. Jak postępować w takim przypadku?
 • Czy wykreślić z ewidencji POŚ oczyszczalnie, których właścicielem jest zakład kamieniarski? POŚ został wpisany w ewidencję wiele lat temu, gdy wydano pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie. Czy mamy obowiązek zgłosić taką oczyszczalnię do innego organu (WIOŚ, Wody Polskie), żeby oni wykonali kontrolę?
 • Czy rozszerzenie o POŚ wymaga dodatkowego zezwolenia? Czy poprzednie zezwolenia automatycznie zezwalają na opróżnianie POŚ?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ma POŚ i studnię głębinową do poboru wody? Jak w takim przypadku zweryfikować ilość pobranej wody?
 • Czy pozwolenia wodnoprawne były od zawsze wymagane?
 • Czy wszystkie przydomowe oczyszczalnie przed 09.08.2022 r. wymagały pozwolenia wodnoprawnego?
 • W jaki sposób zweryfikować, czy do danej POŚ było zgłoszenie wodnoprawne?
 • Czy zgłoszenie wodnoprawne mieszkaniec udostępnia gminie/miastu, czy do starostwa?
 • Czy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przydomowe oczyszczalnie ścieków do 5m3?
 • Od jakiej ilości ścieków przemysłowych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?


7. Jakie kary mogą być nakładane na mieszkańców?

 • Czy brak zgłoszenia o założeniu oczyszczalni bądź przekształceniu zbiornika w oczyszczalnie jest podstawą do nałożenia kary na mieszkańca?
 • Czy wszystkie osoby posiadające POŚ muszą złożyć do gminy zgłoszenie?
 • Co zrobić, jeśli ktoś nie ma rachunków za wywóz osadów? Kiedy powiadomić policję? Kiedy jest możliwe wyegzekwowanie przez urząd skutecznej kary dla mieszkańca za niedopełnienie obowiązku?
 • PRZYKŁAD: para emerytów posiadająca zbiornik o wielkości 12m3. Ze względu na fakt, iż ze zbiornika korzysta jedynie dwie osoby, w praktyce nie ma konieczności opróżniania go raz na kwartał, jak zakłada rozporządzenie. Co w takiej sytuacji? Czy należy wyegzekwować od mieszkańców wywóz zgodny z określonym terminem, mimo iż pobór wody nie wskazuje na tak częstą konieczność opróżniania zbiornika? Czy mimo niezgodności pozostawić do wywozu w zależności od potrzeb? Czy urząd może w takim przypadku narazić się na poniesienie kary?
 • Jeśli użytkownik BZŚ i POŚ powie, że zawrze umowę jak najszybciej, to czy musimy nałożyć karę?
 • Mieszkaniec zgłosił przydomową oczyszczalnię ścieków w momencie wezwania na kontrolę – po 10 latach eksploatacji. Nie złożył wniosku o eksploatacji w gminie, lecz jedynie zamiar budowy w starostwie. Nie ma również kompletnych dokumentów. Kto nakłada karę za niezgłoszenie POŚ?


8. Kary dla urzędów

 • Jakie kary są przewidziane za niedopełnienie obowiązku zewidencjonowania POŚ?


9. Dofinansowanie na budowę oczyszczalni - czy jest ono tożsame ze zgłoszeniem do ewidencji?

 • Jeżeli oczyszczalnia wykonana jest z dofinansowaniem z budżetu gminy i dane, które są potrzebne do zgłoszenia, są we wniosku o dofinansowanie, to właściciel musi zgłaszać do gminy jej wykonanie?
 • Czy organ, mając wiedzę na podstawie wniosku o dofinansowanie, może wprowadzić dane do ewidencji?
 • Czy dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni powinny być przyznawane do budowy na wybranych terenach, czy nie ma to znaczenia na terenach mocno zurbanizowanych?
 • Jeżeli gmina przyznaje dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni i w tych dokumentach dotacyjnych ma wszystkie dane, dotyczące przydomowej oczyszczalni, może z urzędu uznać, że zgłoszenie zostało zrobione, bo organ ma wiedzę i wszystkie dane na podstawie danych rozliczeniowych dotacji? Czy konieczne jest ponowne składanie zgłoszenia przez właściciela?


10. Jak skutecznie prowadzić ewidencję POŚ? W jakiej formie powinny być zbierane dane?

 • W jakim programie należy prowadzić ewidencję POŚ?
 • Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny mieć własną ewidencję?
 • Jak powinna być skonstruowana ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy musi być odrębna ewidencja niż do GOK? (Gospodarki Odpadów Komunalnych)


11. Czy urzędy będą zobligowane do złożenia dodatkowego sprawozdania z prowadzonej kontroli przydomowych oczyszczalni?

 • Czy w sprawozdaniu z kontroli zbiorników bezodpływowych trzeba będzie ująć również skontrolowane do tej pory przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Czy sprawozdania będą dotyczyły również kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Co należy ująć w sprawozdaniu z kontroli?
 • Czy w sprawozdaniu należy podać liczbę nałożonych mandatów, liczbę wszczętych postępowań w celu utworzenia zbiornika/oczyszczalni?
 • Czy z kontroli POŚ trzeba będzie złożyć dodatkowe sprawozdanie?
 • Czy z prowadzonej kontroli POŚ trzeba będzie opracować sprawozdanie?
 • Jakie dane z kontroli przydomowych oczyszczalni powinny pojawić się w sprawozdaniu?
 • Jak ująć w zestawieniu dane za zużycie wody?
 • Jak ma wyglądać sprawozdanie z kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Gdzie, jak i komu przedstawić wyniki z prowadzonej kontroli POŚ? W jakiej formie powinny zostać one przedstawione?

Prowadzący

Weronika Reszka– Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Przodkowo. Praktyk z 12-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami. W ramach obowiązków służbowych przeprowadza liczne postępowania administracyjne wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie przyrody.

Bierze czynny udział w tworzeniu aktów prawa miejscowego dotyczących nieczystości ciekłych, odpadów komunalnych. Absolwentka ochrony środowiska i geografii a także studiów podyplomowych w zakresie waloryzacji i ochrony terenów przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia