Wideoszkolenie: Kadry w OPS

Dokumentacja pracownicza po zmianach w 2023. Wzory dokumentów w jednostkach OPS. Jak sprawnie wprowadzić w funkcjonowanie jednostki zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy? Co oznacza koniec pandemii dla pracodawców? Zmiany rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przepisy szczególne dotyczące zatrudnienia urzędników, pracowników socjalnych, zakaz konkurencji

od 529.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników OPS, MOPS, GOPS, MOPR, którzy zajmują się kadrami

Nabór na stanowiska urzędnicze, a kwestia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – raport NIK i zapowiedziane dalsze kontrole
Podczas wideoszkolenia PCC Poland zostaną omówione najważniejsze zmiany w OPSach, takie jak zmiany w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dot. kwalifikacji kierownika jednostki, odłożone badania okresowe w związku z końcem pandemii, zmiany w treści umowy, szczególne przepisy dotyczące umów na okres próbny i czas określony, informacja dodatkowa do umowy o pracę po nowemu i kary przewidziane za jego brak. Uczestnicy otrzymają także wzory pism, między innymi omówienie błędów w aktach osobowych, omówienie obowiązków w zakresie indywidualnej dokumentacji czasu pracy, czy wzory nowej umowy o pracę. Wszystkie te zmiany omówi nasza doświadczona prowadząca, która posiada ponad 15 lat stażu pracy w MOPR Opole na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr. Masz inne pytanie, na jakie chciałbyś poznać odpowiedź? Podczas naszego szkolenia jest możliwość zadawania pytań od pierwszych minut szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w katalogu danych osobowych pobranych w procesach rekrutacyjnych oraz podczas zatrudnienia konkretnego kandydata lub kandydatki?
 • Kary dla pracodawców za niewypełnianie określonych obowiązków po nowemu - art. 281 k.p.4.
 • Nabór na stanowiska urzędnicze – a kwestia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – raport NIK i zapowiedziane dalsze kontrole
 • Umowa na okres próbny, a jednostka samorządowa - czy można zawrzeć taką umowę w OPS? Co mówi o tym ustawa o pracownikach samorządowych?
 • Jaka jest obowiązkowa treść informacji dodatkowej po nowemu? Co wpisać w kolejnych punktach?
 • Jakie zmiany zaszły w urlopach rodzicielskich, ojcowskich, opiekuńczych, urlopów z powodu tzw. siły wyższej?
 • Którzy pracownicy socjalni są z tego uprawnienia wyłączeni- przedstawienie i omówienie stanowiska MPIPS?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Projekt zarządzenia kierownika jednostki o zmianach do regulaminu wynagradzania pracowników – nowelizacja rozporządzenia o wynagradzaniu
 • Projekt nowego angażu dla pracownika – wdrożenie zmian po nowelizacji rozporządzenia o wynagradzaniu, kwot wynagrodzenia i kategorii zaszeregowania
 • Projekt aneksu do zakresu czynności pracownika - dodatkowe obowiązki dla asystenta rodziny
 • Projekt pisma o przyznaniu pracownikowi dodatku - poza umową o pracę
 • Projekt zarządzenia kierownika jednostki o przysługującym ekwiwalencie za odzież roboczą
 • Projekt zarządzenia kierownika jednostki dot. używania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • Projekt umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 • Projekt zarządzenia kierownika jednostki w sprawie organizowania służby przygotowawczej dla urzędnika
 • Projekt wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego
 • Projekt wniosku o udzielenie urlopu z powodu tzw. siły wyższej
 • Projekt informacji dodatkowej do umowy o pracę
 • Projekt umowy o pracę na okres próbny
 • Projekty kwestionariuszy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w OPS na stanowiskach: urzędniczym, pracownik socjalnego, asystenta rodziny/koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomocniczym/obsługi
 • projekt kwestionariusza dla pracownika - osoby zatrudnionej
 • projekt listy obecności dla pracownika
 • projekt listy obecności dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy
 • projekt regulaminu pracy zdalnej w jednostce

Szczegółowy program szkolenia:

Najczęściej zadawane pytania

 • Nabór na stanowiska urzędnicze, a kwestia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – raport NIK i zapowiedziane dalsze kontrole
 • Zmiany w wymogach kwalifikacyjnych pracowników w nowelizacji rozporządzenia o wynagradzaniu, jak zastosować u pracownika już zatrudnionego?
 • Kogo kierować na służbę przygotowawczą?
 • Czy zwolnienie ze służby jest tym samym co niekierowanie do służby?
 • Jak prawidłowo organizować i przeprowadzać służbę przygotowawczą? Jakie dokumenty należy bezwzględnie sporządzić?


1. Zmiany w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych – lipiec 2023

 • W jakim zakresie zmieniło się rozporządzenie?
 • Jak wdrożyć zmiany w tym zakresie w jednostce?
 • Jakie są wytyczne przydzielania pracowników do nowych grup zaszeregowania?
 • Jak przeprowadzić zmianę kategorii zaszeregowania pracownika?
 • Jak udokumentować zmianę kategorii zaszeregowania pracownika?
 • Co gdy pracownik kwalifikuje się do niższej/wyższej kategorii niż dotychczas?

2. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Jakie zmiany w zakresie kwalifikacji kierownika specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej?
 • Jakie zmiany w zakresie uprawnień- obowiązków asystentów rodziny?

3. Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

 • Kto posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego?
 • Jak weryfikować czy kandydat do pracy posiada kwalifikacje wystarczające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego? Interpretacja przepisów szczególnych
 • Co zrobić jeśli okazuje się, ze pracownik wykonujący tę pracę nie posiada kwalifikacji?
 • Czy możemy jeszcze zatrudniać aspirantów pracy socjalnej? W rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych nadal takie stanowisko widnieje
 • Weryfikacja kandydata na pracownika socjalnego w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym – czy należy to zrobić? Jak to zrobić?

4.Dodatek 400 zł za pracę socjalną w terenie i sporządzanie wywiadów środowiskowych

 • Komu należy się wypłata dodatku 400 zł?
 • Którzy pracownicy socjalni są z tego uprawnienia wyłączeni- przedstawienie i omówienie stanowiska MPIPS?
 • Jak przyznać i dalej dokumentować prawo do dodatku 400 zł?
 • Czy dodatek należy wpisać do umowy o pracę?
 • Kiedy i jak odebrać pracownikowi prawo do dodatku?
 • Czy dodatek należy wypłacać za czas nieobecności pracownika? Kiedy pomniejszać dodatek za pracę w terenie?

5. Inne dodatki dla pracowników jednostek samorządowych

 • Jakie dodatki można wprowadzić dla pracowników jednostki samorządowej?
 • Komu należy się dodatek funkcyjny?
 • W jaki sposób przyznać dodatek pracownikowi, w jaki sposób zabrać pracownikowi dodatek?
 • Które dodatki włączamy do podstawy chorobowego

6. Ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika

 • Czym jest ekwiwalent za odzież roboczą?
 • Czy wypłata ekwiwalentu za odzież jest obowiązkowa?
 • Komu przysługuje ekwiwalent za odzież roboczą?
 • Jak obliczyć ekwiwalent za odzież roboczą?
 • Kiedy ekwiwalent za odzież jest pomniejszany?
 • W jaki sposób zmniejszyć ekwiwalent za odzież?

7. Ryczałty samochodowe

 • Komu przysługuje ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych?
 • Jak powinna być skonstruowana umowa o ryczałt samochodowy?
 • Pracownik, który ma umowę na korzystanie z prywatnego samochodu, gdy jedzie w delegacje, jaki powinien mieć na niej zapis?
 • W jaki sposób obliczyć ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych?
 • Czyj ryczałt samochodowy jest opodatkowany? Jak rozliczać ryczałty?

8. Asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – najczęściej zadawane pytania

 • Jak dodatkowo należy weryfikować kandydatów na te stanowiska?
 • Kwestia zobowiązań alimentacyjnych i ograniczenia praw rodzicielskich
 • Kwestia czy kandydat figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Kwestia czy kandydat figuruje w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym
 • Obowiązkowy zadaniowy czas pracy – jak rozliczać asystenta i koordynatora z wykonanej pracy?

9. Urlopy z powodu tzw. siły wyższej

 • W jakim celu będą udzielane, jak rozumieć określenie „siła wyższa”?
 • Kto może korzystać z urlopów z tzw. siły wyższej? Jaki jest ich wymiar? Jak będą opłacane?
 • W jaki sposób udokumentować zwolnienie z powodu siły wyższej?
 • Jak wliczać do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

10. Urlop opiekuńczy

 • W jakim celu ma być udzielony?
 • Co oznacza wyrażenie “poważne względy medyczne”?
 • W jaki sposób należy udokumentować urlop opiekuńczy?
 • Jakich dokumentów wymagać od pracownika? Kto może korzystać?
 • Jaki jest wymiar?
 • Jak jest opłacany?

11. Zmiany w urlopach rodzicielskich

 • Kto skorzysta z urlopu po nowemu?
 • Jak będą teraz przeliczane?

12. Urlopy ojcowskie

Co się zmienia w tym zakresie?

13. Wypowiedzenia umów o pracę

 • Rodzaj zawartej umowy a możliwość wypowiedzenia – czy jest tu jakaś różnica?
 • Jakie są terminy?
 • Jak uargumentować wypowiedzenie umowy?
 • Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Jak przeprowadzić konsultacje z organizacją związkową i jak doręczyć wypowiedzenie?
 • Kiedy pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy?
 • Czy w jednostce samorządowej można zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę?

14. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia

 • Jaka jest obowiązkowa treść informacji dodatkowej po nowemu?
 • Co należy dodatkowo zawrzeć w nowej informacji w przypadku pracy zdalnej?
 • Komu należy sporządzić nowe informacje o warunkach zatrudnienia, tylko nowo zatrudnionym czy wszystkim pracownikom jednostki? Co należy wpisać do informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego?
 • Jakie są konsekwencje nie sporządzenia informacji dodatkowej?

15. Nowe zasady dotyczące umów na okres próbny

 • Umowa na okres próbny a jednostka samorządowa - czy można zawrzeć taką umowę w OPS? Co na to ustawa o pracownikach samorządowych?
 • Z kim i na jaki okres możemy zawrzeć taką umowę?
 • Czy z tym samym pracownikiem można zawrzeć więcej niż jedną umowę na okres próbny?
 • Jaka jest obowiązkowa treść umowy na okres próbny po nowemu?
 • Obowiązek zadeklarowania kolejnej umowy na czas określony z tym samym pracownikiem
 • Czy bezwzględnie trzeba pracownika zatrudnić?
 • Uwaga: możliwość przedłużenia umowy o okres nieobecności - poważna pułapka dla pracodawcy!

16. Obowiązkowa elektronizacja umów

 • Jak będzie działać ten system?
 • Co będzie podlegało publikacji?
 • Kogo będzie dotyczył?

17. Zmiana treści umowy o pracę i możliwość wnioskowania przez pracowników o zmianę warunków umowy raz w roku

 • Umowa o pracę po nowemu - jaka jest jej obowiązkowa treść?
 • Kto może wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
 • W jakim zakresie pracownik może wnioskować o zmianę?
 • Jak powinien postąpić pracodawca?

18. Zniesienie zakazu konkurencji w Kodeksie pracy

 • Na czym polega, czy jest prawna możliwość zakazania pracy w innym miejscu?
 • Jak to się ma do zapisów w ustawie o pracownikach samorządowych?

19. Czym jest elastyczny czas pracy?

 • Czy jest to nowy system? Komu przysługuje?
 • Czy pracodawca może odmówić?
 • Jak udzielić/odmówić pracownikowi?

20. Kary dla pracodawców za niewypełnianie określonych obowiązków po nowemu -art. 281 k.p.

21. Akta osobowe – sprawy istotne przy zatrudnieniu w OPS

 • Jak postępować z dokumentami o ukaraniu pracowników po nowemu?
 • Jak postępować z dokumentami dotyczącymi badania trzeźwości w aktach osobowych?
 • Jakie zostały wprowadzone zmiany w katalogu danych osobowych pobranych w procesach rekrutacyjnych oraz podczas zatrudnienia konkretnego kandydata lub kandydatki?
 • Jakich informacji dodatkowo możemy żądać od: urzędników, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny?
 • Informacja o dowodzie osobistym pracownika – czy jest nam potrzebna, czy przechowywać w aktach osobowych? Czy usuwać z akt osobowych?

22. Dokumentowanie czasu pracy pracownika

 • Czy obowiązkowo należy prowadzić listę obecności?
 • Jak ewidencjonować i rozliczać czas pracy pracownika, w tym zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?
 • Jak długo przechowywać dokumentację czasu pracy pracownika. Czy wszystkie dokumenty należy przechowywać tak samo długo?
 • Podstawowe systemy czasu pracy w JPS– czy coś się zmieniło w związku z tzw. elastycznym czasem pracy?

23. Jak prowadzić kontrole trzeźwości pracowników po nowelizacji?

 • Kontrola trzeźwości – czy jest to obowiązkowe dla pracodawcy?
 • Kiedy można przeprowadzić kontrolę trzeźwości?
 • Jak wprowadzić kontrole trzeźwości w OPS?
 • Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników – jakie są jej zasady?
 • Jakie mogą być skutki kontroli trzeźwości pracowników?
 • Kontrola trzeźwości w aktach osobowych - co należy wpinać i w której części?
 • Czy kontrola trzeźwości dotyczy tylko pracowników czyli osób zatrudnionych na umowie o pracę, czy także innych osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu?
 • Kontrola trzeźwości – czy jest to obowiązkowe dla pracodawcy?

24. Praca zdalna w jednostce pomocy społecznej :Jak wprowadzić pracę zdalną w jednostce OPS- czy jest to obowiązkowe dla pracodawcy?

 • Dlaczego warto jednak wprowadzić porozumienie czy regulamin pracy zdalnej?
 • Jak stworzyć regulamin pracy zdalnej aby był zgodny z wymogami kodeksu pracy?
 • Jakie są sposoby korzystania z pracy zdalnej?
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • Praca zdalna na wiążący wniosek pracownika
 • Praca zdalna okazjonalna
 • Czy wszyscy pracownicy mają prawo do pracy zdalnej?
 • Co z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, np. koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej?
 • Czy pracodawca musi z góry określić docelowe grupy pracowników mogących korzystać z pracy zdalnej? Jak to zrobić?
 • Czy można nie uznać żadnej grupy pracowniczej?
 • Czy pracownik na zdalnej podpisuje listę obecności?
 • Pracownik uprzywilejowany – czy może żądać pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca może jednak odmówić?
 • Czy zgodę na pracę zdalną pracodawca może cofnąć?
 • Jak kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Jak naliczać i zwracać pracownikowi koszty pracy wykonywanej w trybie zdalnej? Ekwiwalent czy ryczałt?
 • Co z kosztami gdy pracownik choruje? Czy będą jego dochodem? Jak tego uniknąć?
 • Pracownik na zdalnej, a delegacja
 • Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z funkcjonowaniem pracy zdalnej w zakresie sprzętu, ochrony danych osobowych, BHP? Czy po wprowadzeniu pracy zdalnej telepraca będzie wciąż akceptowana?

Prowadzący

Justyna Raj - od 15 lat Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr w MOPR Opole. Wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa pracy i wdrażania rozwiązań organizacyjnych, zarówno w podmiotach prywatnych jak i jednostkach samorządu terytorialnego - zwłaszcza takich jak MOPR, MOPS i PCPR.
Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań kadrowych i organizacyjnych, optymalizujących realizację zadań w jednostce, a także w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianego HR, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów właściwych dla jednostek pomocy społecznej. Doskonale zna wyzwania i problemy działów kadr i zawsze szuka racjonalnych rozwiązań, kreując tzw. dobre praktyki mające oparcie we właściwych przepisach prawa.

Absolwentka administracji w zakresie prawa europejskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu prawa pracy. Pełnomocnik syndyka masy upadłości ds. kadr.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 529.00
12 października 2023
od 529.00
08 listopada 2023
od 529.00
28 grudnia 2023

Podobne szkolenia