Wideoszkolenie: Kadry w OPS

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Dokumentacja pracownicza po zmianach w 2024. Wzory dokumentów w jednostkach OPS. Rejestr przestępstw na tle seksualnym. Zmiany w asystentach rodziny. Weryfikacja kwalifikacji do wykonywania zawodu i planowane kolejne zmiany. Ocena okresowa. Obligatoryjne awanse zawodowe. Nowe prawo do pomocy prawnej. Dodatkowy urlop. Dodatek za pracę w terenie. Dodatki specjalne i funkcyjne. Dokumentacja akt osobowych. Dokumentacja czasu pracy. Zakaz konkurencji.

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników OPS, MOPS, GOPS, MOPR, którzy zajmują się kadrami

Nowe obowiązki dotyczące asystentów rodziny!
Podczas wideoszkolenia PCC Poland zostaną omówione najważniejsze zmiany w OPSach, takie jak weryfikacja kwalifikacji do wykonywania zawodu i planowane kolejne zmiany w tym zakresie , ocena okresowa, obligatoryjne awanse zawodowe, nowe prawo do pomocy prawnej, dodatkowy urlop, dodatek za pracę w terenie. Nie zabraknie także informacji o zmianach w obowiązkach dotyczących asystentów rodziny Pracownicy OPS otrzymają pełne informacje o zmianach w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych, zmianach w urlopach z powodu siły wyższej, urlopach opiekuńczych, a także o urlopach dodatkowych. Wyjaśnimy Państwu także kiedy należy przeprowadzić pierwszą i kolejne oceny okresowe pracownika socjalnego, a także czym jest elastyczny czas pracy i w jakim zakresie zmieniają się obecne rozporządzenia. Uczestnicy otrzymają także wzory pism, między innymi omówienie błędów w aktach osobowych, omówienie obowiązków w zakresie indywidualnej dokumentacji czasu pracy, czy wzory nowej umowy o pracę. Wszystkie te zmiany omówi nasza doświadczona prowadząca, która posiada ponad 15 lat stażu pracy w MOPR Opole na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr. Masz inne pytanie, na jakie chciałbyś poznać odpowiedź? Podczas naszego szkolenia jest możliwość zadawania pytań od pierwszych minut szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Asystenci rodziny - planowane zmiany, nowe uprawnienia
 • Weryfikacja kwalifikacji do wykonywania zawodu i planowane kolejne zmiany w tym zakresie
 • Zmiany rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych - zmiany kategorii zaszeregowania pracowników i niektórych wymogów formalnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • W jaki sposób obliczyć ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych?
 • Jak przeprowadzić konsultacje z organizacją związkową i jak doręczyć wypowiedzenie?
 • Jakich informacji dodatkowo możemy żądać od: urzędników, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny?
 • Na czym polega, czy jest prawna możliwość zakazania pracy w innym miejscu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory z pism z zakresu sprawdzania kandydatów do pracy pod kątem przestępstw seksualnych
 • Projekt aneksu do zakresu czynnozdnostki w sprawie organizowania służby przygotowawczej dla urzędnika,
 • Projekt wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego,
 • Projekt wniosku o udzielenie urlopu z powodu tzw. siły wyższej,
 • Projekt informacji dodatkowej do umowy o pracę,
 • Projekty kwestionariuszy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w OPS na stanowiskach: urzędniczym, pracownik socjalny, asystent rodziny/koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pomocnik/obsługa
 • Projekt kwestionariusza dla pracownika- osoby zatrudnionej,
 • Projekt listy obecności dla pracownika,
 • Projekt listy obecności dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy,

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Dyrektywa UE w sprawie równości i transparentności wynagrodzeń oraz niwelowania luki płacowej
 • Zmiany uprawnień asystentów rodziny
 • Wzory z pism z zakresu sprawdzania kandydatów do pracy pod kątem przestępstw seksualnych
 • W jakim zakresie planowane są zmiany? Jakie uprawnienia zyskają asystenci?
 • Jak przygotować się finansowo do zmian?
 • Czy zmiany obejmą również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej?
 • Jak dodatkowo należy weryfikować kandydatów na te stanowiska?
  Kwestia zobowiązań alimentacyjnych i ograniczenia praw rodzicielskich
 • Kwestia czy kandydat figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Kwestia czy kandydat figuruje w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym
 • Nowe obowiązki sprawdzania kandydatów do pracy i opieki w rejestrze przestępstw na tle seksualnym – wprowadzane wraz ze standardami bezpieczeństwa nieletnich ale i ustawą o pieczy zastępczej kogo i jak weryfikować
 • Obowiązkowy zadaniowy czas pracy – jak rozliczać asystenta i koordynatora z wykonanej pracy? Jaką dokumentację prowadzić?

A także inne ważne informacje:

 • Pracownicy socjalni kwestie problematyczne w kwalifikacjach, ocenach okresowych, ryczałtach samochodowych, urlopach i dodatkach specjalnych wzory regulaminów, zarządzeń, pism
 • Kolejne oceny okresowe pracowników socjalnych i związane z nimi obligatoryjne awanse zawodowe i podwyżki dla pracowników socjalnych
 • Nowy obowiązek pomocy prawnej dla pracownika socjalnego
 • Problemy związane z urlopami dodatkowymi dla pracowników socjalnych - gotowa procedura
 • Dodatek dla pracowników socjalnych oraz inne dodatki i nagrody w tym za szczególne osiągnięcia- komu, za co, na jak długo można przyznać, stanowisko RIO
 • Ryczałty na samochody dla pracowników socjalnych - kiedy ryczałt? Kiedy wysyłamy pracownika w delegację?
 • Zmiany rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych - weryfikacja tego co należy zrobić w nowych angażach dla pracowników
 • Najczęściej występujące problemy przy udzielaniu urlopu z powodu siły wyższej i urlopu opiekuńczego.
 • Nowe aspekty odpowiedzialności pracodawcy
 • Najważniejsze kwestie problematyczne w aktach osobowych m.in. jak zmienia się stanowiska z obsługi na urzędnika
 • Omówimy raporty kontroli NIK w sprawach prowadzenia konkursów na stanowiska urzędnicze oraz służb przygotowawczych

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym dotyczy pracowników socjalnych, asystentów rodziny i psychologa w MOPS-ie?
 • Co zrobić z pracownikami socjalnymi, którzy są już zatrudnieni od dłuższego czasu i nigdy nie byli weryfikowani?
 • Czy osoba realizująca opiekę wytchnieniową dla dzieci powinna przedstawić zaświadczenie?
 • Czy pracownik może być zatrudniony w ramach jednej umowy z podziałem na stanowiska: ½ etatu asystent rodziny (zadaniowy czas pracy), ½ etatu wychowawca świetlicy (podstawowy czas pracy)? Jak prowadzić ewidencję?
 • Czy osoba może być zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu i ½ etatu jako pomoc administracyjna bez prowadzenia postępowań administracyjnych?
 • Czy istnieje stanowisko aspiranta pracy socjalnej?
 • Czy dwie pozytywne oceny okresowe nowo zatrudnionego pracownika od jego poprzedniego pracodawcy są dla nas wiążące, jeżeli dotyczą awansu stanowiskowego i finansowego?
 • Jeżeli w OPS-ie nie została przeprowadzona druga ocena, a nowy kierownik jest na stanowisku dopiero miesiąc, to kiedy należy przeprowadzić jego ocenę?
 • Co w przypadku przejścia na emeryturę i dwutygodniowej przerwie w zatrudnieniu?
 • Czy urlop dla pracownika socjalnego można dzielić?
 • Jeżeli pracownik przechodzi do innego pracodawcy, to czy musi wykorzystać urlop dodatkowy u obecnego pracodawcy?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik w tym roku powinien wykorzystać dodatkowy urlop, a jest na zwolnieniu z powodu ciąży? Czy urlop należy mu się po powrocie z urlopu macierzyńskiego?
 • Czy prawo do nabycia kolejnego urlopu liczymy od daty uzyskania uprawnienia do poprzedniego?
 • Czy we wniosku urlopowym powinno być zaznaczone, że jest udzielany dodatkowy urlop? Czy musi być wykorzystane jednorazowo 10 dni?
 • Czy pod wczasy pod gruszą może być rozpisany urlop dodatkowy?
 • Czy powinniśmy poinformować pracownika o nabyciu urlopu?
 • Czy za niewykorzystany urlop dodatkowy można wypłacić ekwiwalent w momencie rozwiązania stosunku pracy?
 • Czy dodatek 400 zł nie wchodzi do podstawy DWR?
 • Czy pracownik socjalny może pobierać dodatek 400 zł wykonując zadania pracownika socjalnego i jednocześnie dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków podczas zastępowania kierownika?
 • Czy urlopy i chorobowe wpływają na pomniejszenie ekwiwalentu?
 • Jeżeli pracownik jedzie w delegację i kierownik wyraża zgodę, żeby podróżował prywatnym samochodem, to czy musi mieć ważne badania?
 • Czy pracownik socjalny z badaniami dla kierowców może jechać z drugim pracownikiem socjalnym w teren tym samym autem?
 • Czy musimy mieć oryginał lub ksero psychotechniki pracownika w aktach? Czy wystarczy wpis w orzeczeniu lekarza medycyny pracy?
 • Czy od kandydata na pracownika socjalnego mamy wymagać takiego zaświadczenia z KRK? Czy musimy go tylko zweryfikować w Krajowym Rejestrze Sprawców Seksualnych?
 • Czy od kwot podanych w zarządzeniu naliczamy podatek i składki ZUS od ekwiwalentu za odzież roboczą?
 • Czy można udzielić urlopu szkoleniowego pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe?
 • Czy na studia podyplomowe należy się urlop szkoleniowy?
 • Czy asystent rodziny zatrudniony na umowę zlecenia musi być sprawdzony w Rejestrze przestępstw na tle seksualnym?

I BLOK - ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SOCJANYCH i ASYSTENTÓW RODZINY

1. Obowiązek weryfikacji w rejestrze przestępstw na tle seksualnym

 • Jaki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów oraz wprowadzanych standardów ochrony małoletnich?
 • Kogo weryfikujemy w naszych strukturach?
 • Techniczny aspekt weryfikacji – jak to robić?
 • Jak wdrożyć w działanie weryfikacje w RPS?

2. Asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – najczęściej zadawane pytania

 • Jak dodatkowo należy weryfikować kandydatów na te stanowiska?
 • Kwestia zobowiązań alimentacyjnych i ograniczenia praw rodzicielskich?
 • Kwestia czy kandydat figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym?
 • Obowiązkowy zadaniowy czas pracy – jak rozliczać asystenta i koordynatora z wykonanej pracy? Jaką dokumentację prowadzić?

3. Zapowiedziane zmiany uprawnień asystentów rodziny

 • W jakim zakresie planowane są zmiany, jakie uprawnienia zyskają asystenci?
 • Czy zmiany obejmą również koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej?

4. Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

 • Kto posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego?
 • Jakie zmiany są planowane w tym zakresie?
 • Jak weryfikować czy kandydat do pracy posiada kwalifikacje wystarczające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego? Interpretacja przepisów szczególnych
 • Co zrobić jeśli okazuje się, ze pracownik wykonujący tę pracę nie posiada kwalifikacji?
 • Czy możemy jeszcze zatrudniać aspirantów pracy socjalnej? W rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych nadal takie stanowisko widnieje?

5. Druga ocena okresowa pracowników socjalnych – awanse zawodowe pracowników socjalnych

 • Kiedy należy przeprowadzić pierwszą i kolejne oceny okresowe pracownika socjalnego? Jak liczyć okresy pracy?
 • Jak należy przeprowadzić ocenę okresową pracowników socjalnych?
 • Które stopnie awansu zawodowego pracownika socjalnego są obligatoryjne?
 • Czy musimy awansować pracownika socjalnego? Co jeśli nie potrzebujemy koordynatorów czy głównych specjalistów?
 • Kiedy i w jakiej wysokości należy zapewnić pracownikowi socjalnemu zwiększenie wynagrodzenia po awansie zawodowym?

6. Darmowa pomoc prawna dla pracowników socjalnych

 • Kiedy i w jakim zakresie przysługuje pracownikowi socjalnemu?
 • Kto ma obowiązek zapewnić pomoc prawną pracownikowi socjalnemu?

7. Urlop dodatkowy dla pracownika socjalnego.

 • Od kiedy przysługuje pierwszy urlop ? Jak rozumień nieprzerwaną pracę? Omówienie stanowisko MPiPS
 • Od kiedy naliczać kolejne przysługujące urlopy?
 • Co z urlopem niewykorzystanym? Czy przepada? W jakim trybie udzielać tego urlopu? Czy dzielić na części? Jak nakłaniać pracowników do korzystania tak, „aby się nie odkładał”?
 • Urlopy specjalne dla pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - którego urlopu udzielać?

8. Dodatek 400 zł za pracę socjalną w terenie i sporządzanie wywiadów środowiskowych

 • Komu należy się wypłata dodatku 400 zł?
 • Którzy pracownicy socjalni są z tego uprawnienia wyłączeni- przedstawienie i omówienie stanowiska MPIPS?
 • Jak przyznać i dalej dokumentować prawo do dodatku 400 zł?
 • Czy dodatek należy wpisać do umowy o pracę?
 • Kiedy i jak odebrać pracownikowi prawo do dodatku?
 • Czy dodatek należy wypłacać za czas nieobecności pracownika?
 • Kiedy pomniejszać dodatek za pracę w terenie?

Ekwiwalent za używanie odzieży prywatnej dla pracownika socjalnego – i nie tylko

 • Czym jest ekwiwalent za odzież?
 • Czy wypłata ekwiwalentu za odzież jest obowiązkowa?
 • Komu przysługuje ekwiwalent za odzież?
 • Jak obliczyć ekwiwalent za odzież?
 • Kiedy ekwiwalent za odzież jest pomniejszany?
 • W jaki sposób zmniejszyć ekwiwalent za odzież?


II BLOK –ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OPS

1. Ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych i nie tylko

 • Komu przysługuje ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych?
 • Kiedy to jest jazda w ramach ryczałtu a kiedy delegacja służbowa?
 • Jak powinna być skonstruowana umowa o ryczałt samochodowy?
 • W jaki sposób obliczyć ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych?
 • Czyj ryczałt samochodowy jest opodatkowany, jak rozliczać ryczałty?

2. Jakie badanie profilaktyczne musi przejść pracownik korzystający z samochodu w calach służbowych?

 • Na jakie badania profilaktyczne należy wysłać pracownika , który korzysta z samochodu do celów służbowych?
 • Czy jeśli pracownik przewozi inne osoby to należy zrobić dodatkowe badania?

3. Dodatki i nagrody dla pracowników jednostek samorządowych

 • Jakie dodatki można wprowadzić dla pracowników jednostki samorządowej i za co?
 • Komu należy się dodatek funkcyjny?
 • W jaki sposób przyznać dodatek pracownikowi, w jaki sposób zabrać pracownikowi dodatek ? Czy wprowadzić do umowy o pracę?
 • Jakie nagrody i za co można przyznać pracownikowi samorządowemu?
 • Czym jest nagroda za specjalne osiągnięcia ? Kiedy możemy ją przyznać?

4. Urzędnicy – najczęściej zadawane pytania w kwestiach naborów na wolne stanowiska pracy

 • Nabór na stanowiska urzędnicze – a kwestia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – raport NIK i zapowiedziane dalsze kontrole
 • Jakie kwestie istotne są w naborach na stanowiska urzędnicze? Wyniki kontroli - Raport NIK
 • Czy po wygranym konkursie na stanowisko urzędnicze należy rozwiązać wcześniejszą umowę na stanowisko obsługi?
 • Jak poprowadzić dalej akta osobowe? Czy zakładamy nową teczkę?

5. Służba przygotowawcza urzędników

 • Kogo kierować? Kontrola NIK w zakresie służby przygotowawczej urzędników – raport i zalecenia NIK, orzecznictwo SN
 • Czy zwolnienie ze służby jest tym samym co nie kierowanie do służby?
 • Jak prawidłowo organizować i przeprowadzać służbę przygotowawczą? Jakie dokumenty należy bezwzględnie sporządzić?

6. Akta osobowe – sprawy istotne przy zatrudnieniu w OPS- powtórne zatrudnienia, zmiany na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

 • Jak prowadzić akta osobowe po zmianie stanowiska z obsługi na urzędnika? Czy zakładamy nowe akta?
 • Jak postępować z dokumentami o ukaraniu pracowników po nowemu?
 • Jak postępować z dokumentami dotyczącymi badania trzeźwości w aktach osobowych?
 • Jakie zostały wprowadzone zmiany w katalogu danych osobowych pobranych w procesach rekrutacyjnych oraz podczas zatrudnienia konkretnego kandydata lub kandydatki?
 • Jakich informacji dodatkowo możemy żądać od: urzędników, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny?
 • Informacja o dowodzie osobistym pracownika – czy jest nam potrzebna, czy przechowywać w aktach osobowych? Czy usuwać z akt osobowych?

7. Dokumentowanie czasu pracy pracownika

 • Czy obowiązkowo należy prowadzić listę obecności?
 • Jak ewidencjonować i rozliczać czas pracy pracownika, w tym zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?
 • Jak długo przechowywać dokumentację czasu pracy pracownika, czy wszystkie dokumenty należy przechowywać tak samo długo?


III. BLOK – kodeks pracy- OSTATNIEZ MIANY – najczęściej zadawane pytania

1. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 • Jakie zmiany w zakresie kwalifikacji kierownika specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej?
 • Jakie zmiany w zakresie uprawnień- obowiązków asystentów rodziny?

2. Urlopy z powodu tzw. siły wyższej stanowisko IP

 • Jak rozumieć określenie „siła wyższa”?
 • W jaki sposób udokumentować zwolnienie z powodu siły wyższej?
 • Kto może korzystać? Jaki jest ich wymiar? Jak są opłacane?

3. Urlop opiekuńczy stanowisko PIP

 • W jakim celu ma być udzielony?,
 • Co oznacza wyrażenie “poważne względy medyczne”?
 • W jaki sposób należy udokumentować urlop opiekuńczy? Jakich dokumentów wymagać od pracownika?
 • Kto może korzystać? Jaki jest wymiar? Jak jest opłacany?

4. Czym jest elastyczny czas pracy po nowelizacji kodeksu pracy?

 • Czy jest to nowy system?
 • Komu przysługuje?
 • Czy pracodawca może odmówić?
 • Jak udzielić/odmówić pracownikowi?

5. Zmiana treści umowy o pracę i możliwość wnioskowania przez pracowników o zmianę warunków umowy raz w roku

 • Umowa o pracę po nowemu- jaka jest jej obowiązkowa treść?
 • Kto może wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia?
 • W jakim zakresie pracownik może wnioskować o zmianę?
 • Jak może postąpić pracodawca?

6. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia

 • Jaka jest obowiązkowa treść informacji dodatkowej po nowemu?
 • Co należy dodatkowo zawrzeć w nowej informacji w przypadku pracy zdalnej?
 • Komu należało sporządzić nowe informacje o warunkach zatrudnienia, tylko nowo zatrudnionym czy wszystkim pracownikom jednostki?
 • Co należy wpisać do informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego?
 • Konsekwencje nie sporządzenia informacji dodatkowej – wykroczenie przeciwko prawom pracownika

7. Zniesienie zakazu konkurencji w kodeksie pracy

 • Na czym polega, czy jest prawna możliwość zakazania pracy w innym miejscu?
 • Jak to się ma do zapisów w ustawie o pracownikach samorządowych?

8. Kary dla pracodawców za niewypełnianie określonych obowiązków po nowemu -art. 281 k.p.

9. Kontrole trzeźwości pracowników - jak kontroluje ten temat PIP ?

10. Praca zdalna - jak kontroluje to PIP ?

IV BLOK - ZAGADNIENIA SZCZEGOŁOWE

 • Czy powinniśmy weryfikować wszystkich pracowników socjalnych?
 • Co jaki czas weryfikujemy pracowników?
 • Co z weryfikacją osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci w przypadku, gdy ich ośrodek zleca realizację zadań firmie zewnętrznej?
 • Gdzie przechowywać zaświadczenia z rejestru?
 • Asystent rodziny zatrudniony na umowę o pracę dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany). Co powinniśmy zrobić z jego czasem pracy?
 • Czy ukończenie studiów na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej można traktować jako specjalizację pierwszego stopnia?
 • Co, jeśli pracownicy socjalni nie posiadają specjalizacji I i II stopnia?
 • Co, jeżeli nie awansowaliśmy pracownika socjalnego po dwóch ocenach? Czy możemy go awansować z aktualną datą?
 • Czy błędem jest, jeżeli asystent rodziny podpisuje się na liście obecności w dniach, kiedy świadczy pracę, ale bez podawania konkretnych godzin?
 • Co z urlopem dla pracownika socjalnego, który nabył prawo do pierwszego urlopu i przeszedł na urlop wychowawczy?
 • Czy pracownikowi, który zmienił stanowisko z pracownika socjalnego na stanowisko kierownika należy się dodatkowy urlop?
 • Czy pracownik, który nabył prawo do urlopu dodatkowego 4 lata temu może go wykorzystać w tym roku?
 • Czy w ramach programu AOON należy potrącać podatek dochodowy od kwoty zwrotu kosztów przejazdów asystentów osobistych własnym środkiem transportu, wynikających z przedłożonej ewidencji przebiegu pojazdu?
 • Czy emeryt, któremu wypłacamy ryczałt za jazdy lokalne powinien być opodatkowany?
 • Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracownik socjalny powinien mieć wpisane „praca powyżej 4 godzin przed monitorem”?
 • Czy pracodawca może zakupić alkomat i zbadać trzeźwość pracownika?
 • Czy w umowie o pracę prawidłowe jest wpisanie numeru PESEL?
 • Jeżeli pracownik socjalny miał przeprowadzoną ocenę w poprzednim zakładzie pracy, a u nas miał kolejną, to czy należy go teraz awansować?
 • Czy kwotę wynagrodzenia zmieniamy za pomocą porozumienia?
 • Pracownik socjalny pracował w innym GOPS-ie przez rok. Po 6 miesiącach miał w tamtym ośrodku ocenę okresową. Następnie został zatrudniony u nas i po pół roku też miał ocenę. Czy musimy go awansować?
 • Czy podgląd w rejestrze przestępstw obejmuje również osoby, z którymi zawarto umowy zlecenia do realizacji działań w ramach projektu „zajęcia profilaktyczne z dziećmi w szkole”?
 • Czy w rejestrze powinniśmy sprawdzić pracowników socjalnych i asystentów rodziny?
 • Czy będziemy mogli sprawdzić AOON, który realizuje usługi na rzecz osoby dorosłej niepełnosprawnej od urodzenia, jeżeli nie ma wyznaczonego opiekuna prawnego w związku z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Czy oświadczenia i dokumenty są wymagane przy rekrutacji, czy przy podpisywaniu umowy?
 • Jak często należy weryfikować pracowników?
 • Czy zatrudnionych pracowników socjalnych weryfikujemy w rejestrze i prosimy o dostarczenie zaświadczenia o niekaralności?
 • Jeżeli asystenta rodziny zatrudniamy na umowę zlecenia podpisywaną co roku, to czy mamy za każdym razem dokonywać weryfikacji?
 • AOON pracuje z dziećmi i jest zatrudniony na umowie zlecenia, ale przed 15 lutego nie był weryfikowany. W jaki sposób to teraz poprawić?
 • Co, jeżeli w trakcie zatrudnienia coś się stanie?
 • Czy praktykant lub stażysta musi dostarczyć zaświadczenie z KRK? Czy sprawdzamy go tylko w rejestrze, jeżeli miał styczność z dziećmi?
 • Czy standardy ochrony małoletnich powinno się wprowadzić w OPS-ie, który prowadzi okazjonalnie zajęcia z dziećmi?
 • Czy weryfikujemy psychologa, który prowadzi JDG i wystawia nam faktury?
 • Asystent rodziny podpisuje listę obecności. Czy można wpisywać godziny pracy?
 • Pracownik socjalny pełni funkcję zastępcy kierownika. Jakiej wysokości dodatek wyliczamy dla pracownika w terenie?
 • Czy pracownik socjalny sporządza decyzję administracyjną?
 • Pracownik posiada dyplom ukończenia studiów 1 stopnia na kierunku praca socjalna, ale w suplemencie w informacjach o uprawnieniach absolwenta odnośnie posiadanych kwalifikacji oraz uprawnień zawodowych figuruje wpis: nie posiada. Co w takim przypadku?
 • Co, jeśli w dziale świadczeń rodzinnych są aspiranci pracy socjalnej, którzy pracują już 10 lat, ale nie są pracownikami socjalnymi?
 • Czy wysokość podwyżki powinna być gdzieś określona, np. w regulaminie oceny?
 • Czy drugą ocenę pozytywną liczymy po 6 miesiącach, a drugą po 2 latach?
 • Od którego momentu liczymy prawo do kolejnego urlopu? Czy od dnia nabycia prawa do pierwszego urlopu, czy od dnia jego wykorzystania?
 • Pracownik socjalny w dniu 19.12.2022 r. wykorzystał ostatni dzień urlopu z ustawy. Od kiedy przysługuje mu kolejny urlop?
 • Czy pobyt na świadczeniu rehabilitacyjnym na wpływ na dodatkowy urlop?
 • Czy niewykorzystany urlop przepada?
 • Czy we wniosku o udzielenie urlopu należy wpisać, że chodzi o ten dodatkowy urlop?
 • Czy urlop dodatkowy ma jakieś odzwierciedlenie w świadectwie pracy?
 • Czy możemy i na jakiej podstawie występować do poprzedniego pracodawcy o przesłanie sporządzonej przez niego oceny?
 • Jeżeli jedna osoba jest zatrudniona w jednym zakładzie pracy na dwóch stanowiskach: 3/4 etatu opiekun i 1/4 pracownik socjalny, to czy należy mu się 1/4 wymiaru 10 dodatkowych dni urlopu?
 • Jeżeli pracownik socjalny świadczy pracę socjalną w terenie w czasie mniejszym niż 50 % miesięcznie, to czy należy mu się dodatek?
 • Czy ekwiwalent jest obowiązkowy?
 • Czy ryczałt samochodowy dla opiekunki w OPS-ie jest opodatkowany?
 • Jeżeli pracownik w konkretnym dniu zarówno jeździ po terenie lokalnym, jak i korzysta z delegacji (wyjazd poza teren), to czy dopuszcza się podwójne finansowanie za ten dzień?
 • Czy ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny jest opodatkowany?
 • Czy zwrot kosztów dla AOON za jazdy lokalne samochodem prywatnym z osobą niepełnosprawną powinien być opodatkowany?
 • Czy zwrot za zakup biletów przejazdu z osobą niepełnosprawną asystenta osobistego osoby niepełnosprawną jest opodatkowany?
 • Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na cały etat, wyjeżdzającemu w teren, przysługuje ryczałt za cały miesiąc, czy tylko za dni pracy w terenie?
 • Czy na stanowisku inspektora ds. kadr może być przyznany dodatek funkcyjny?
 • Czy pracownik socjalny może być zastępcą kierownika i może dostać dodatek funkcyjny z tego tytułu?
 • Czy pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym (6 miesięcy) po odbyciu służby przygotowawczej może mieć zawarte kolejne umowy na czas określony w liczbie trzech umów i nieprzekraczających 33 miesięcy?
 • Czy dodatek dla asystenta rodziny z programu asystent rodziny na 2024 powinien być jakoś nazwany do wypłaty?
 • W gminie nie ma żadnych możliwości poruszania się środkami komunikacji zbiorowej, dlatego pracownicy mają umowy na samochody prywatne z określeniem limitu kilometrów. Rozliczenie mają za cały miesiąc a nie za dni, kiedy jadą w teren. Jak do tego podejść?
 • Jak często trzeba weryfikować pracowników socjalnych w rejestrze?
 • Co z dodatkowym urlopem pracownika, który nabył go na stanowisku pracownika socjalnego, ale nie zdążył go wykorzystać z uwagi na powołanie na stanowisko kierownika?
 • Ile urlopu dodatkowego przysługuje osobie zatrudnionej na pół etatu na stanowisku pracownika socjalnego i na pół etatu w dziale świadczeń rodzinnych? Jaki powinien być stosunek pracy w terenie do pracy w siedzibie OPS, aby przyznać dodatek 400 zł?
 • Pracownik zatrudniony jest na cały etat, ale raz w tygodniu wyjeżdża w teren. Wypłacamy mu ryczałt za cały miesiąc czy tylko za dni, kiedy pracuje w terenie?
 • Czy pracownik socjalny jeżdżący sam w teren (nikogo nie przewozi) musi mieć zrobione badania lekarskie?
 • Czy każdy pracownik, któremu przyznamy ryczałt powinien mieć rozszerzone badania?
 • Czy ekwiwalent za odzież wypłacamy pracownikom, którzy pracują w terenie co najmniej 60% całego czasu pracowniczego?
 • W jakich kwotach wypłacamy ekwiwalent za odzież i obuwie?
 • Ile dni urlopu dodatkowego przysługuje pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na pół etatu i pracującemu w jednym tygodniu dwa dni po 8 godzin i w kolejnym tygodniu trzy dni po 8 godzin?
 • Czy ekwiwalent jest oskładkowany i opodatkowany?
 • Czy pracownikowi socjalnemu pracującemu w dziale ds. przemocy i w terenie (interwencje w środowisku) należy się ekwiwalent za odzież i pranie?
 • Czy błędem jest, jeżeli asystenci podpisują się na liście obecności bez wskazania godzin pracy?
 • W jakiej formie zlecić zadaniowy czas pracy?
 • Czy do obsługi rejestru przestępstw na tle seksualnym kierownik OPS musi mieć upoważnienie od wójta?
 • Czy wieloletni pracownik socjalny wyłoniony w drodze konkursu na kierownika OPS musi odbyć służbę?
 • Czy w przypadku zmiany stanowiska z pomocniczego na urzędnicze jest obowiązek wydania świadectwa pracy za okres pracy na stanowisku pomocniczym?
 • Czy można sporządzić zarządzenie, w którym kierownik określi, że służbę przygotowawczą przeprowadza w jednostce wykwalifikowany ośrodek kształcenia pracowników samorządowych?
 • Czy PIT-2 i oświadczenie o numerze konta bankowego należy przechowywać w aktach osobowych, czy w dokumentacji płacowej?
 • Czy w przypadku wygrania konkursu na stanowisko urzędnicze przez pracownika, który był wcześniej zatrudniony na stanowisku pomocniczym, jest obowiązek wystawienia świadectwa pracy?
 • Od kiedy mają obowiązywać dodatki dla pracowników socjalnych?
 • Jeżeli dotychczas były sporządzane wyłącznie angaże, to czy należy sporządzić nowe umowy o pracę we właściwej formule? Jeżeli tak, to czy należy to zrobić przez wypowiedzenie warunków umowy?
 • Jakie dane pracownika można wpisać do umowy określając strony umowy?
 • Czy błędem jest prowadzenie opisu dokumentów w poszczególnych częściach akt, np. w Wordzie i umieszczanie w aktach wydruku? Czy opis musi być prowadzony ręcznie?
 • Czy można pracownikowi przyznać awans w miesiącu przeprowadzania oceny pracowniczej?
 • Jeżeli pracownicy socjalni cały dzień pracują w terenie, to czy powinni podpisywać listę obecności rano i na koniec pracy? Czy można inaczej zweryfikować czas pracy takiego pracownika?
 • Skąd pozyskać informację po pojemności silnika samochodu pracownika do zastosowania odpowiedniego wyliczenia za 1 km, jeżeli nie mamy dowodu rejestracyjnego? Czy możemy prosić o wgląd?
 • W jaki sposób sprawdzić liczbę kilometrów?
 • Czy można przyznać dodatek pracownikom socjalnym, gdy jest wykonywana praca socjalna, ale głównie w siedzibie, czasem w terenie, np. przy interwencjach kryzysowych i nie ma przeprowadzanych wywiadów środowiskowych?
 • Jak rozliczać ryczałt dla pracowników na niepełnym etacie?
 • Co w przypadku, gdy przyjmujemy pracownika, który pracował w JST 10 lat, ale zgubił zaświadczenie o egzaminie i odbyciu stażu, a jednostka się przekształciła i nie wiedzą, gdzie znajdują się akta pracownika?
 • Czy powinniśmy prowadzić zeszyt wejść/wyjść pracownika socjalnego w teren, w razie nieszczęśliwego wypadku w celu posiadania dowodu, że pracownik był w trakcie pracy?
 • Czy można prowadzić rejestr wyjść służbowych i prywatnych wspólny dla wszystkich pracowników?
 • Czy przy umowie na zastępstwo przeprowadzamy nabór?
 • Jaka jest obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?
 • Czy dodatek terenowy należy się pracownikowi socjalnemu, jeżeli w danym miesiącu nie przepracował 50% czasu pracy w terenie, tylko 40%?
 • Czy prowadzenie rejestru jest obowiązkowe?
 • Czy w związku z przejściem na stanowisko urzędnicze musi być zakończony stosunek pracy i podpisana nowa umowa?
 • Czy podział na wielkość etatu musi być formalnie przyjęty, tzn. zapisany w umowie o pracę czy w angażu?
 • Czy należy weryfikować pedagogów zatrudnionych na umowę zlecenia?
 • Czy jest wymóg, że musimy mieć suplement dyplomu absolwenta, aby widzieć siatkę studiów? Czy pracownik musi go udostępnić?
 • Czy rozporządzenie SWO dotyczy zatrudnienia pracownika socjalnego, który będzie się zajmować NK?
 • Czy pracownik socjalny, który pracuje w wymiarze 7 godzin dziennie ma przyznawany dodatek w pełnej wysokości?
 • Czy zwrot kosztów dla asystenta AOON powinien być opodatkowany?
 • Czy umowa na korzystanie z własnego samochodu do wyjazdu w delegację jest konieczna? Czy wystarczy wniosek do dyrektora i jego zgoda?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik socjalny ma przerwę w zatrudnieniu i po pół roku przychodzi do nowego pracodawcy?
 • Z czego wynika podział 2x5 dni?
 • Jakie nieobecności przesuwają 2-letni termin? Czy przesuwa L4 lub opieka nad dzieckiem?
 • Czy zaświadczenie z KRK można zrobić w wersji elektronicznej i wpiąć do akt wydrukowany dokument elektroniczny?Prowadzący

Justyna Raj - Od 15 lat Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr w MOPR Opole. Wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa pracy i wdrażania rozwiązań organizacyjnych, zarówno w podmiotach prywatnych jak i jednostkach samorządu terytorialnego - zwłaszcza takich jak MOPR, MOPS i PCPR.
Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań kadrowych i organizacyjnych optymalizujących realizację zadań w jednostce, a także w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianego HR, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów właściwych dla jednostek pomocy społecznej. Doskonale zna wyzwania i problemy działów kadr i zawsze szuka racjonalnych rozwiązań, kreując tzw. dobre praktyki mające oparcie we właściwych przepisach prawa. Praktyk w pozyskiwaniu funduszy KFS na podnoszenie kwalifikacji pracowników, Pełnomocnik syndyka masy upadłości ds. kadr, członek wewnętrznej komisji antymobbingowej.

Wykształcenie: Absolwentka Kierunku administracja w zakresie prawa europejskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu prawa pracy i HR.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
02 lipca 2024
od 649.00
27 sierpnia 2024
od 649.00
05 listopada 2024

Podobne szkolenia