Wideoszkolenie: Kodeks pracy w OPS

Zmiany w Kodeksie pracy. Jak sprawnie wprowadzić w funkcjonowanie jednostki zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczące m.in. pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, nowych zasad zawierania umów o pracę i ich wypowiadania? Dyrektywa unijna work-life balance, elektronizacja obsługi umów, zmiany w przepisach dotyczące pracowników OPS, odpowiedzialność pracownika ds. kadr, dokumenty kadrowe


Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników OPS, MOPS, GOPS, MOPR, którzy zajmują się kadrami

Porównanie prawa pracy przed zmianami i po zmianach - tabela porównawcza
Dyrektywa unijna "work-life balance" wprowadza ogrom zmian w Kodeksie pracy. Nowości obejmą między innymi pracę zdalną, kontrolę trzeźwości, urlopy, warunki zatrudnienia czy przepisy o pracownikach samorządowych. Wszystkie te zmiany omówi nasza doświadczona prowadząca, która posiada ponad 15 lat stażu pracy w MOPR Opole na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr. Masz inne pytanie, na jakie chciałbyś poznać odpowiedź? Podczas naszego szkolenia jest możliwość zadawania pytań od pierwszych minut szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wprowadzić pracę zdalną w jednostce - czy jest to obowiązkowe dla pracodawcy?
 • Jakie zmiany w urlopach w 2023r.: urlopy opiekuńcze, urlopy z powodu tzw. siły wyższej
 • Jak wdrożyć w jednostce dyrektywę unijną work-life balance?
 • Jakie zmiany w obowiązkowej informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Elektronizacja obsługi umów - jak będzie działać? Kogo będzie dotyczyć?
 • Jakie zmiany w 2023r. w przepisach o pracownikach samorządowych?
 • Czy zmiany w prawie pracy będą mieć wpływ na wynagrodzenia pracowników?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Projekt umowy o pracę na okres próbny
 • Projekt umowy o pracę na czas określony
 • Projekt umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • Projekt umowy o pracę na zastępstwo
 • Projekt informacji dodatkowej
 • Projekt wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • Projekt pisma do zakładowej organizacji związkowej - konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi
 • Projekt świadectwa pracy
 • Projekt informacji o okresie przechowywania akt osobowych
 • Projekt listy obecności
 • Projekt ewidencji czasu pracy pracownika
 • Projekt pisma udzielającego pracownikowi zasiłku macierzyńskiego/ rodzicielskiego

Szczegółowy program szkolenia:

Praca zdalna w jednostce pomocy społecznej – po nowemu

 • Praca zdalna - sposoby korzystania z pracy zdalnej:
 • praca zdalna uzgodniona
 • praca zdalna na polecenie pracodawcy
 • praca zdalna na wiążący wniosek pracownika
 • praca zdalna okazjonalna
 • Jak formalnie wprowadzić pracę zdalną?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z funkcjonowaniem pracy zdalnej w zakresie sprzętu, ochrony danych osobowych, BHP?
 • Jak kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Czy po wprowadzeniu pracy zdalnej telepraca będzie wciąż akceptowana?

Jakpo nowelizacjiprowadzić kontrole trzeźwości pracowników?

 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby móc kontrolować trzeźwość pracowników?
 • Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników – jakie są jej zasady?
 • Jakie mogą być skutki kontroli trzeźwości pracowników?
 • Czy kontrola trzeźwości dotyczy tylko pracowników czyli osób zatrudnionych na umowie o pracę czy także innych osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu?

Dyrektywa work-life balance - 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

 • Jak wdrożyć dyrektywę work-life balance? Czym jest, na czym polega?
 • Od kiedy obowiązuje dyrektywa work-life balance?
 • Jakie zmiany wprowadza w urlopach dla pracowników?
 • Urlop opiekuńczy - w jakim celu jest udzielany, kto może korzystać, jaki jest jego wymiar?
 • Urlop z powodu tzw. siły wyższej - w jakim celu jest udzielany, kto może korzystać, jaki jest jego wymiar?
 • Jakiezmiany wprowadzaw urlopach rodzicielskich?
 • Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jakie są zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego?
 • Jakie zmianywprowadza w urlopach ojcowskich?
 • Jaki jest nowy wymiar urlopu ojcowskiego?
 • Jakie są nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego?

Praca osób z niepełnosprawnością

 • Jakie zmiany w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością?
 • Czy zmiany w kodeksie pracy przewidują modernizację kwestii urlopu dla pracowników z niepełnosprawnością?

Jakie sąprzewidywanezmiany w Kodeksie pracy odnośnie zasiłków?Elastyczny czas pracy

 • Czym jest elastyczny czas pracy?
 • Kto może z niego korzystać?

Wypowiedzenia umów o pracę

 • Rodzaj zawartej umowy a możliwość wypowiedzenia – czy jest tu jakaś różnica? Jakie są terminy?
 • Jak uargumentować wypowiedzenie umowy?
 • Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Jak przeprowadzić konsultacje z organizacją związkową i jak doręczyć wypowiedzenie?
 • Kiedy pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy?
 • Czy w jednostce samorządowej można zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę?

Nowe zasady dotyczące umów na okres próbny

 • Jak zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Z kim i na jaki okres możemy zawrzeć taką umowę?
 • Obowiązek zadeklarowania kolejnej umowy na czas określony z tym samym pracownikiem. Czy bezwzględnie trzeba pracownika zatrudnić?
 • Umowa na okres próbny a jednostka samorządowa- czy można zawrzeć taką umowę w OPS?

Elektronizacja obsługi umów

 • Jak będzie działać ten system?
 • Kogo będzie dotyczył?

Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia

 • Jaka jest obowiązkowa treść informacji dodatkowej po nowemu?
 • Od kiedy obowiązują nowe zasady sporządzania dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia?
 • Komu należy sporządzić nowe informacje o warunkach zatrudnienia? Tylko nowo zatrudnionym czy wszystkim pracownikom jednostki?
 • Jakie są konsekwencje nie sporządzenia informacji dodatkowej?

Zmiany w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych

 • W jakim zakresie zmienia się rozporządzenie?
 • Kogo będą dotyczyć zmiany?
 • Jak wdrożyć zmiany w tym zakresie w jednostce?

Akta osobowe

 • Jak prowadzić akta osobowe, papierowo czy elektronicznie?
 • Podział akt na części A,B,C,D – które dokumenty do której części wpinać?
 • Jak postępować z dokumentami o ukaraniu pracowników po nowemu?
 • Jak długo przechowywać akta osobowe? Jak informować pracownikao okresie przechowywania?
 • Jakie zmianyzostały wprowadzone w katalogu danych osobowych, pobranych w procesach rekrutacyjnych oraz podczas zatrudnienia konkretnego kandydata lub kandydatki?
 • Informacja o dowodzie osobistym pracownika – czy jest nam potrzebna, czy przechowywać ją w aktach osobowych? Czy usuwać z akt osobowych?

Dokumentowanie czasu pracy pracownika

 • Jak prowadzić listę obecności?
 • Jak ewidencjonować i rozliczać czas pracy pracownika, w tym zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy?
 • Jakie zmiany w zakresie ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy?
 • Jak długo przechowywać dokumentację czasu pracy pracownika?
 • Podstawowe systemy czasu pracy w jps – czy coś się zmieniło?

Zakładowe Fundusze Świadczeń

 • Czy jest obowiązkowy w jednostce pomocy społecznej?
 • Jak określić zasady jego działania i jak je zmienić, jak przeprowadzić konsultacje związkowe?
 • Jak ustalić zasady podziału środków z ZFŚS?
 • Jaki jest odpis w 2023r. na pracowników i na emerytów? Jaki jest obowiązkowy, a jaki dobrowolny?

Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik kadr w razie kontroli?

Podsumowanie zmian w prawie pracy:

 • Porównanie prawa pracy przed zmianami i po zmianach - tabela porównawcza dla ułatwienia

Prowadzący

Justyna Raj - od 15 lat Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr w MOPR Opole. Wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa pracy i wdrażania rozwiązań organizacyjnych, zarówno w podmiotach prywatnych jak i jednostkach samorządu terytorialnego - zwłaszcza takich jak MOPR, MOPS i PCPR.
Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań kadrowych i organizacyjnych optymalizujących realizację zadań w jednostce, a także w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianego HR, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów właściwych dla jednostek pomocy społecznej. Doskonale zna wyzwania i problemy działów kadr i zawsze szuka racjonalnych rozwiązań, kreując tzw. dobre praktyki mające oparcie we właściwych przepisach prawa.

Wykształcenie:

Absolwentka administracji w zakresie prawa europejskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu prawa pracy.

Doświadczenie:

Pełnomocnik syndyka masy upadłości ds. kadr.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia