Wideoszkolenie: Prawo geologiczne i górnicze

Jakie zmiany zostały wprowadzone w podziale obowiązków między starostą a marszałkiem? Jak zmieniły się zasady i tryby wydawania koncesji? Kiedy mówimy o rażącym naruszeniu warunków koncesji i w jakich przypadkach naliczamy opłaty dodatkowe? Kiedy starosta może wydać negatywną decyzję zatwierdzającą projekty robót geologicznych? Jaki zakres dokumentacji geologicznej można udostępnić? Jak powinna wyglądać decyzja zatwierdzająca roboty geologiczne?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracownikóẃ starostw powiatowych na stanowisku geologa powiatowego oraz osób, które zajmują się prawem geologicznym i górniczym

Dowiedz się, jakie warunki muszą być spełnione, aby zatwierdzić koncesję po nowelizacji!
Podczas wideoszkolenia rozwiejmy Państwa wątpliwości związane z koncesjami, zatwierdzaniem projektów i robót geologicznych. Poznają Państwo, co w praktyce oznaczają zmiany w Prawie geologicznym i górniczym i jakie wynikają z nich nowe zadania. Każdy uczestnik zdobędzie umiejętności, jak prawidłowo oceniać i zatwierdzać dokumentację geologiczną, a także gotowe wzory, które oszczędzą cenny czas. Otrzymają Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez geologów powiatowych

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy starosta może wymagać nowej decyzji środowiskowej przy przedłużeniu koncesji? Jakie wymogi muszą zostać spełnione, aby poprawnie zrealizować proces przedłużania koncesji?
 • Na co zwrócić uwagę przy zatwierdzaniu wniosku o wydanie pozytywnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i budowy geologicznej na terenie osuwisk? Jaki zakres robót na terenach osuwiskowych powinien być wykonany?
 • Jaki komplet dokumentów powinien posiadać geolog powiatowy, aby zatwierdzić projekt geologiczny? Jak poprawnie ocenić i przeanalizować dokumenty, aby wszystkie zapisy prawa geologicznego i rolniczego były realizowane?
 • Komu starosta może udzielać dostępu do dokumentacji geologicznej? Jaki zakres dokumentacji jest akceptowalny do udostępnienia po nowelizacji prawa geologicznego i górniczego? W jakich przypadkach odmówić udzielania informacji geologicznej?
 • W jaki sposób przeprowadzać roboty geologiczne, na obszarach, które są zagrożone ruchami masowymi ziemi jak na przykład osuwiska, które mogą realnie wpływać na bezpieczeństwo innych budynków?
 • Jak przebiega proces legalizacją studni, które zostały już wykopane, jednak w świetle prawa geologicznego i rolniczego są nielegalnymi otworami? Czy osoba, która ubiega się o legalizację, ma prawo do wglądu w dokumentację otworu? Jak powinna wyglądać ocena wpływu otworów wiertniczych na oddziaływania na środowisko?
 • Jak interpretować termin „rażącego naruszenia warunków koncesji”? Jak przebiega cała procedura naliczania opłat dodatkowych za naruszenie koncesji? W jakiego rodzaju przypadkach jest ona naliczana?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną
 • decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych
 • wzory wykorzystywane do obliczeń hydrogeologicznych - przedstawienie i omówienie
 • wzory decyzji udzielającej i wygaszającej koncesji

Szczegółowy program szkolenia:

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego - jakie nowe obowiązki wynikają dla starosty? Co ze zmianami w liczbie egzemplarzy dokumentacji?

 • Jak interpretować zmiany, które pojawiły się w obrębie obowiązków starosty po nowelizacji prawa geologicznego i górniczego? Jak czytać aktualne przepisy?
 • Co nowego w zakresie czynności sprawowanych przez starostę wniosła nowelizacja ustawy? Jaki jest pełen zakres kompetencji starosty w świetle znowelizowanego prawa geologicznego i górniczego?
 • Co zmieniło się w podziale obowiązków między starostą a marszałkiem? Porównanie starych i nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy.
 • Jakie nowości wniosła nowelizacja ustawy w obrębie przekazywania dokumentów geologicznych? Ile kopii dokumentacji należy wykonać? Jakie są to egzemplarze? W jaki sposób je sprawdzać, aby odpowiadały przepisom prawa geologicznego i górniczego po jej nowelizacji? Jakich wymogów należy przestrzegać w rozporządzeniu tych egzemplarzy? Jak powinny one wyglądać?
 • Jak przedstawia się projektowanie robót geologicznych w obszarach górniczych i wód mineralnych po nowelizacji ustawy?
 • Jak zmieniły się zasady i tryby wydawania koncesji na wydobywanie kopalin piasków i żwirów?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby zatwierdzić koncesje po nowelizacji prawa geologicznego i górniczego?
 • Jak poprawnie wskazać strony postępowania po nowelizacji ustawy? Kto jest stroną koncesji w momencie jej przenoszenia?
 • Jak zmiana artykułu 41 prawa geologicznego i górniczego wpływa na ustalanie stron postępowania? Kto jest stroną postępowania w zatwierdzaniu robót geologicznych? Co wynika ze zmiany artykułu 41 oraz jak interpretować ten zapis?
 • Jaki jest zakres opiniowania koncesji przez okręgowy urząd górniczy po zmianach i jak przekłada, się to na pracę starosty?
 • Jak zmienił się proces zmian wydawania orzeczeń oraz odwołań? Przykłady praktycznych sytuacji
 • Czy w związku z nowelizacją ustawy w przypadku, gdy w obszarze górniczym występują studnie poszukiwawczo-badawcze, to czy automatycznie starosta powinien wysłać dokumentację do marszałka?
 • Jak wydawać decyzje środowiskowe potrzebne przy koncesji, aby zostały spełnione wszystkie przepisy znowelizowanego prawa?
 • Jak powiązać nowelizację ustawy geologiczno- górniczej z ustawą o przedsiębiorczości w przypadku przeprowadzaniu kontroli przez organ koncesyjny zakładu górniczego?
 • Co to są dokładnie “złoża strategiczne” w świetle nowelizacji ustawy? Jakie konsekwencje może nieść ze sobą obecność złoża strategicznego na terenie, na którym planowane są inwestycje?
 • Jak traktować drogi wojewódzkie po nowelizacji ustawy geologiczno-górniczej? Kto się powinien zajmować dokumentacją? Starosta czy może ktoś inny?

Wydawanie koncesji - Jak przebiega proces wygaszania i przedłużania koncesji? Czy przy zmianie w terminie koncesji należy złożyć zawiadomienie do urzędu górniczego?

 • Jakich zasad musi przestrzegać starosta przy przyznawaniu koncesji? Jak przebiega proces koncesyjny oraz jakich zasad należy przestrzegać? Jak ten proces wygląda z punktu widzenia starosty?
 • W jaki sposób starostwa powinny odbywać kontrole koncesji? Jak wyglądają prawidłowości działalności koncesjonowanej? Jak często należy przeprowadzać takie kontrole? Jaką dokumentację z przeprowadzonej kontroli należy przygotować?
 • Kiedy starosta ma podstawy do stwierdzenia, że zostały naruszone warunki koncesji? Kiedy mówimy o rażącym naruszeniu koncesji? Co jest rozumiane przez rażące naruszenie?
 • Jak przebiega procedura wydawania koncesji na złoża do 2 hektarów kopalin pospolitych?
 • Czy przy przedłużeniu koncesji należy wymagać nowej decyzji środowiskowej? Jakie kroki musimy wykonać podczas wygaszania starej koncesji i udzielaniu nowej koncesji? Co jest potrzebne w tym procesie?
 • Jak rozwiązać problem koncesji na wydobywanie kopaliny, która została przejęta po urzędzie marszałkowski na złoża nie okultowane?
 • Co powinna zawierać koncesja na złoża pospolite od strony administracyjnej? Jak dokonać rozpoznawania złóż kopalin?
 • Czy jeśli wystąpi zmiana terminu koncesji, należy złożyć zawiadomienie do urzędu górniczego?
 • Czy przy niewielkiej zmianie koncesji, która dotyczy wydłużenia terminu lub zmiany nazwy inwestora, to czy starosta też musi uzgadniać, opiniować przez marszałka i wójta? Czy starosta ma uprawnienia, aby sam to zmienić?
 • Gdzie lub w jaki sposób organ koncesyjny może sprawdzić, czy została wydana decyzja, o której mowa w art. 29 ust. 3 i art. 37 ust. 4 prawa geologicznego i górniczego?
 • Czy organ wydający orzeczenie o zakazie wykonywania działalności objętej koncesją z art. 37 ust. 6 prawa geologicznego i górniczego, jest obowiązany przekazać to orzeczenie organowi koncesyjnemu?
 • Jakie są kroki działania w sytuacji, gdy koncesja przyznana firmie w danym roku nie odnotuje żadnego wydobycia? Jak postępować w takim przypadku?
 • Co zrobić, gdy jeden z punktów wydanej już koncesji nie jest na terenie własności, została przekroczona własność nieruchomości gruntowej i weszła na prywatny grunt innego właściciela?
 • Co musi zawierać koncesja z uwzględnieniem planu ruchu?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o koncesję na wydobywanie złoża?

Zatwierdzanie i wydawanie projektów - jakich badań i dokumentacji może wymagać starosta od wnioskodawcy w celu zatwierdzenia projektu, którego czynności i inwestycje znajdują się na terenie osuwiskowym?

 • Czy starosta może zatwierdzić projekt robót geologicznych, w sytuacji, gdy pierwotnie projektant, określił, że będzie tylko wykonywał dokumentację geotechniczną, która zawierała tylko projekty geotechnicznych otworów, jednak później przekładane jest to na roboty geologiczne?
 • Jak zatwierdzać projekty prac geologicznych? Kiedy można odmówić zatwierdzenia projektu? Jakie są to sytuacje?
 • Kiedy starosta może wydać pozytywną decyzję zatwierdzającą roboty geologicznie na terenach osuwiskowych? W jakich przypadkach będzie ona negatywna?
 • Jakimi zasadami należy się kierować przy wydawaniu decyzji na terenach osuwiskowych? Jak starosta powinien rozstrzygać, czy ma być pozytywna lub negatywna?
 • Dlaczego tak ważne są badania gruntu, na którym została podjęta decyzja do osadzenia inwestycji w świetle zagrożenia osuwiskiem lub czynników geodynamicznych? Jaki zakres czynności obejmuje badanie na terenach osuwiskowych?
 • Jak przebiega od A do Zet cała procedura zatwierdzania projektów i robót geologicznych od projektów po dokumentacje złóż pospolitych?
 • Jakiego rodzaju dokumentów i badań może wymagać starosta od osób, które planują zagospodarować teren, który jest zagrożony ruchami masowymi ziemi takimi jak osuwiska, które powodują uszkodzenia budynków na przykład sali gimnastycznej, szkół czy obiektów prywatnych?
 • Co, jeśli przy projektach robót geologicznych wnioskodawcą jest gmina i jednocześnie powinna ona opiniować lub uzgadniać projekt robót geologicznych - czy starostwo, w takim przypadku starosta, ma obowiązek wysyłać uzgodnienia także do gminy? Czy któraś ze stron powinna się wyłączyć z opiniowania? Jeśli tak to, która ze stron powinna się wycofać? Jak to wygląda proceduralnie?
 • Czy można zatwierdzić projekt na złoża występujące na terenach leśnych? Czy inwestor powinien najpierw wyłączyć część obszaru użytkowego z terenu leśnego? Czy mamy podstawy odmówić zatwierdzenia takiego projektu, jeśli nie ma planu miejscowego, a w studium nie ma wprost zabronione, że na tych terenach nie można wydobywać złoża?
 • Czy należy odmówić zatwierdzenia projektu robót geologicznych na podstawie art. 80 ust. 7 pkt 2, jeżeli nie zawiera wszystkich danych i informacji określonych w art. 79 ust. 2 i rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 79 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego?
 • Czy należy zgłosić sprzeciw do projektu robót geologicznych na podstawie art. 85 ust. 3 pkt 2, jeżeli nie zawiera wszystkich danych i informacji określonych w art. 79 ust. 2 i rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 79 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego?
 • Czy w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, organ administracji geologicznej może upoważnić dozór geologiczny do zmiany głębokości, konstrukcji i lokalizacji otworu, np. w zakresie do 30%?
 • Na co starosta powinien zwrócić uwagę podczas zatwierdzania projektów i dokumentacji odnośnie warunków budowanych dla dróg i budynków?
 • Na jakie błędy powinien być przygotowany starosta podczas analizowania, zatwierdzania projektów i dokumentacji? Przedstawienie przykładów błędów z merytorycznymi aspektami i uwagi, na które starosta powinien zwrócić uwagę podczas tych czynności
 • Czy jest wymagane przy zatwierdzaniu projektu, aby inwestor, przedsiębiorca posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie, którego chce dokonać?
 • Co w przypadku niewielkich zmian lokalizacji przy pompach ciepła, gdy projektowane były w jednej lokalizacji, jednak w trakcie wykonywania inwestor zmienił lokalizację otworów i przesunął ją o kilka metrów, jednak nadal znajdują się one w obrębie działki - czy można zatwierdzić taką dokumentację? Czy inwestor powinien to udokumentować i załączyć usprawiedliwienie?

Dokumentacja geologiczna, badania geologiczne- co powinna zawierać pełna dokumentacja geologiczna? Czy możliwe i zgodne z ustawą jest, aby dokumentację geologiczną składać wyłącznie w wersji elektronicznej?

 • Jak przebiega proces przyjmowania dokumentów z perspektywy starosty?
 • Czy w sytuacji, gdy gmina nie posiada map geologicznych i nie ma na takie czynności pieniędzy, można wymagać dokładnych badań osuwiskowych od wykonawcy w przypadku przebudowy drogi wojewódzkiej, aby zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską?
 • jakich sytuacjach można wymagać od podmiotów wykonawczych przeprowadzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i przeprowadzenia badania osuwisk?
 • Jakie załączniki powinny być umieszczone w przypadku mapy geologicznej, w której wkreślamy złoże? Jak prawidłowo określać współrzędne geologiczne do mapy umieszczonej w załączniku?
 • Co musi zostać spełnione, aby starosta, który wykonuje oględziny terenu, mógł stwierdzić, czy mapa geologiczna jest aktualna, bądź czy stan faktyczny na gruncie jest adekwatny do przedstawianej dokumentacji?
 • Jaki komplet dokumentów powinien posiadać starosta, aby zatwierdzić projekt wnioskodawcy? Na co zwrócić szczególną uwagę podczas analizowania otrzymanych dokumentacji?
 • Liczba zatwierdzonych dokumentacji w formie papierowej to dwie - jedna zatwierdzona dokumentacja trafia do inwestora, a druga do narodowego archiwum geologicznego - czy gdy starosta albo marszałek zatwierdza taką dokumentację, powinien zastawiać w starostwie jedną sztukę egzemplarza papierowego a pozostałym organom przesyłać w formie elektronicznej? Co należy zrobić z drugim egzemplarzem?
 • Jak poprawnie dołączyć podpis elektroniczny do dokumentacji? W jakiej formie powinien on być dołączony?
 • Dlaczego, zgodnie z art. 80 ust. 4 prawa geologicznego i górniczego, projekt robót geologicznych przedkłada się w 2 egzemplarzach? Jeśli po to, aby jeden egzemplarz przekazać wnioskodawcy wraz z decyzją, to jaki jest sens jego przedkładania, skoro zostaje zwrócony?
 • Dlaczego, zgodnie z art. 93 ust. 1 prawa geologicznego i górniczego, dokumentację geologiczną przedkłada się w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej, jeśli zgodnie z art. 94 ust. 1a, 1 egzemplarz dokumentacji w postaci papierowej i elektronicznej zwraca się wnioskodawcy?
 • Czy na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1, kopie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, należy przesyłać zarządowi województwa, będącemu organem wykonawczym województwa (samorządu wojewódzkiego) i zarządowi powiatu, będącemu organem wykonawczym powiatu (samorządu powiatowego), czy wyłącznie wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, będącymi organami wykonawczymi gminy (samorządu gminnego)?
 • Któremu organowi należy przesłać kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną – ministrowi właściwemu do spraw środowiska (art. 94 ust. 1 pkt 4 prawa geologicznego i górniczego), czy państwowej służbie geologicznej (art. 94 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego)? Czy z przepisów tych wynika, że decyzję należy wysłać ministrowi, a dokumentację do PIGu?
 • Jaką dokumentację należy otrzymać przy wydawaniu koncesji na złoża do 2 hektarów kopalin pospolitych?
 • Co powinna zawierać dokumentacja na studnie lub podłoże gruntowe?
 • Kto powinien zatwierdzać dokumentacje w inwestycjach międzywojewódzkich - starosta czy marszałek? Co rozumiemy przez inwestycje międzywojewódzkie?
 • Czy starostwo ma prawo wymagać dokumentację “inną” od 2015 do projektów geotermalnych takich jak pompy ciepła?
 • Jak oceniać dokumentacje na koncesji złóż, które przychodzą przed zatwierdzeniem do starostwa? Jak poprawnie ocenić dokumenty z uwzględnieniem ustawy, aby wszystkie zapisy z ustawy były realizowane?
 • Co musi zawierać dokumentacja dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi takich jak osuwiska, które powodują uszkodzenia budynków na przykład sali gimnastycznej, szkół czy obiektów prywatnych?
 • jaki sposób weryfikować dokumenty sporządzane przez geologów zewnętrznych?
 • Jakie problemy wynikają ze zmian formy dokumentów z papierowej na elektronicznej a BICiem? Jak ma wyglądać proces przesyłania takich dokumentów?
 • Czy starosta może zatwierdzić dokumentację studni, która była wykonywana bez projektów robót geologicznych i ktoś wnioskuje o jej zalegalizowanie?
 • Jeśli dokumentacja opiera się głównie na otworach geotechnicznych i posiada dokumentację geotechniczną, które zawiera 10 utworów, jednak właściciel doprojektował 2 nowe otwory, zamieniając dokumentacje na inżyniersko-geologiczną -czy można taką dokumentację zatwierdzić?
 • Jaka jest różnica między decyzją, a kopią decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 8 prawa geologicznego i górniczego?
 • Czy starosta ma prawo odmówić zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 81 ust. 1, nie dokonał zgłoszenia i/lub zawiadomienia, o których mowa w art. 81 ust. 2 i 3 prawa geologicznego i górniczego lub dokonał zgłoszenia i/lub zawiadomienia w terminie krótszym niż określony w tych przepisach?
 • Czy należy odmówić zatwierdzenia dokumentacji geologicznej na podstawie art. 93 ust. 3, jeżeli nie zawiera wszystkich danych i informacji określonych w art. 89 ust. 2 lub w art. 90 ust. 2 albo art. 91 ust. 2 prawa geologicznego i górniczego i w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 97 ust. 1?
 • Czy można wezwać do usunięcia braków w dokumentacjach geologicznych, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, na podstawie art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli dokumentacja nie zawiera wszystkich wymaganych danych i informacji?
 • Czy w dokumentacji każda strona dokumentu powinna być podpisana, czy tylko strona końcowa? Jeśli każda strona musi się podpisać, jakie działania podjąć w przypadku projektantów, którzy nie chcą podpisać każdej strony i mapy osobno?
 • Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać dokumentacja o złożach, po wykorzystaniu ciepła ziemi?
 • Jaki typ, rodzaj badań powinien być wykonany na terenach osuwiskowych? Jakiego typu powinny być otwory? Czy mogą być to otwory wykonane zwykłym świdrem czy rdzeniowe? Co jest potrzebne do rozpoznania i oceny terenów osuwiskowych? Jakie badania wykonać, aby zidentyfikować, czy występuje strefa poślizgu? Co powinna zawierać dokumentacja z takich badań? Z czego powinna się składać?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy 3 lata temu została wykonana dokumentacja do danego złoża, bez koncesji, teraz właściciel na nowo dokumentuje złoże, tylko tym razem u marszałka - jak interpretować wcześniejsze złoże, które było dokumentowane u starosty? Czy zawiązku z tym, że nie było prowadzone wydobycie i nie było koncesji, czy jest potrzeba sporządzenia dokumentacji rozliczającej to złoże?
 • Przed zmianami w prawie nie było obowiązku prowadzenia dokumentacji powykonawczej, obecnie jest zapis, który tyczy się tylko otworów, który nakazuje wykonywanie takiej dokumentacji- czy zapis ten odnosi się tylko do otworów, które powstały po zmianie w przepisach? Czy na otwory, które powstały przed tą zmianą także, potrzebna jest dokumentacja czy nie? Czego się ma tyczyć dokumentacja powykonawcza, jakich obiektów i z jakiego okresu?
 • Czy możliwe i zgodne z ustawą jest, aby dokumentację geologiczną składać wyłącznie w wersji elektronicznej, bez użycia nośników danych, tylko przez ePuap? Jak by to wyglądało? Jak to się ma do ustawy o możliwości korzystania z ePuapu i wysyłania wniosku elektronicznie? Czy starosta musi mieć to odrębnie? Czy petent może złożyć do urzędu wszystko w wersji elektronicznej przez ePuap?
 • Co zrobić, jak współpracować z wykonawcami robót geologicznych pomp ciepła, aby dostarczali dokumentację powykonawczą? Jak skutecznie przymusić ich do składania takiej dokumentacji?
 • rozwiązać problem, który pojawia się w momencie, gdy występuje nieadekwatna ilość projektów
 • do ilości dokumentacji?
 • Jak wykonać inwentaryzację osuwisk, nie mając dostępu do narzędzi? Z jakich narzędzi może skorzystać starosta do rejestru osuwisk?
 • Jak prowadzić ewidencję otworów wiertniczych, studni głębinowych? Czy są jakieś programy, które mogą pomóc staroście w ewidencji? W jakiej formie prowadzić taką ewidencję? Jakimi procedurami prawidłowo dodać załącznik mapy do dokumentacji?

Archiwizacja, udzielanie informacji geologicznej - komu i w jakich przypadkach starosta może udzielić informacji geologicznej lub wglądu do dokumentacji?

 • W jakich przypadkach starosta może udzielać informacji geologicznej? Kiedy są przeciwwskazania do udostępnienia dokumentacji? Czy dokumentację można przekazać tylko do wyglądu, czy można udostępniać ją także do użytku poza starostwem?
 • Komu można udostępniać dokumentację geologiczną?
 • Czy osoba, które przegląda informacje geologiczne, ma prawo robić zdjęcia dokumentacji?
 • Czy starosta może wydać do wglądu całą dokumentację inżyniersko-geologiczną? Jeśli nie, to jaki zakres dokumentacji może udostępnić?
 • Co zrobić, gdy ktoś się zgłosi do starosty po informacje, których udziela tylko marszałek, mimo że starosta ma do nich dostęp? Czy może ich udzielać? Jaki zakres zarchiwizowanych dokumentów starosta może udostępnić? Komu można udzielić takich informacji?
 • Jak prowadzić archiwizację dokumentacji?
 • Czy na etapie zatwierdzenia dokumentacji o podział złoża, która została zatwierdzona już przez marszałka, jednak pojawia się nowa dokumentacja, która dotyczy złoża wydzielonego poniżej 2 hektarów i została złożona do starosty, wnioskodawca powinien mieć prawo do informacji geologicznej, która znajduje się w tej pierwotnej dokumentacji dużego złoża zatwierdzonej przez marszałka?
 • Czy można udzielić dostępu do dokumentacji osobie, która ubiega się legalizację studni, która została już wykopana?
 • Czy można udostępniać dokumentację geologiczną zamiast informacji geologicznej w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej np. studni, którą starosta ma w swoim archiwum, ale organem właściwym do udostępniania tej informacji geologicznych jest marszałek?

Projekt robót geologicznych, planowanie przestrzenne - jaki wpływ na planowanie przestrzenne ma zjawisko osuwisk? Co zrobić w sytuacji, gdy lokalizacja otworów ujęta w projekcie robót geologicznych jest niewspółmierna z ich rzeczywistą lokalizacją?

 • Jak radzić sobie z problematyką dzielenia sztucznego złoża? Co jest w zakresie kompetencji starosty?
 • Czy starostwo ma podstawę nakładać obowiązek 10-metrowych pasów ochronnych od dróg publicznych, w przypadku, gdy jest to niewielka gmina droga użytkowana przez np. ciągniki rolnicze?
 • Jak starosta powinien postępować w sytuacji, jeśli informacje zawarte w projekcie robót geologicznych w świetle ustawy nie podlegają pod roboty geologiczne?
 • Jak przebiega projektowanie robót geologicznych na studnie? Czym charakteryzuje się badanie takiego podłoża gruntowego?
 • Jak prawidłowo dokonać posadowienia obiektów w warunkach osuwiskowych?
 • przeprowadzać roboty geologiczne na obszarach, które są zagrożone ruchami masowymi ziemi jak na przykład osuwiska, które mogą realnie wpływać na bezpieczeństwo innych budynków?
 • Czy na terenach osuwiskowych należy wykonywać otwory rdzeniowe? Jakich wytycznych trzeba przestrzegać?
 • Jak powinien wyglądać zakres robót geologicznych przy planowaniu przestrzennym budowy geologicznej na terenie osuwisk? Jakie roboty muszą być wykonane w przypadku możliwości takich zagrożeń?
 • Kiedy i na jakich warunkach starosta może zatwierdzić plan zagospodarowania przestrzennego na terenie osuwiskowym?
 • Co trzeba zrobić w sytuacji odwołania do wszelkich robót geologicznych w granicach obszarów terenów złóż wód leczniczych?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w projekcie robót geologicznych ustalono konkretną lokalizację otworu, jednak po wykonaniu okazało się, że otwór powstał 15 lub 70 metrów dalej od wskazanej lokalizacji?
 • Jaka minimalna odległość jest wymagana między otworami, które pracują jednocześnie?
 • Czym powinien się charakteryzować teren przeznaczony na złoża strategiczne?
 • W jakim stopniu starosta może ingerować w zakres projektu geologicznego? Co w przypadku, gdy starosta widzi pewne wady projektu? Czy może nakazać zmiany projektu, dokumentacji lub wzywać o uzupełnienie treści, które jego zdaniem są powodem niezatwierdzenia robót geologicznych?
 • Czy można wezwać do usunięcia braków w projekcie robót geologicznych na podstawie art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli projekt nie zawiera wszystkich wymaganych danych i informacji?
 • Jakie czynności należy podjąć, jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 81 ust. 1 prawa geologicznego i górniczego, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych w terminie krótszym, niż określony jest w art. 81 ust. 2?
 • Jak dobierać odpowiednie metody i wzory obliczeń na wydobycia na 100 i 50 metrów sześciennych na godzinę? Jak prawidłowo wskazać współczynników filtracji oraz zasięg leja depresji? Jak interpretować metody, wzory i obliczanie wykorzystane do tych pomiarów?
 • Jaki jest stosunek starych eurokodów do nowych eurokodów? Jak interpretować wiadomości, które są zawarte w dokumentacjach geologicznych i zawierają nowe? Jak je czytać i interpretować, aby poprawnie z nich korzystać?
 • Jakie czynności należy podjąć, jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 81 ust. 1, nie dokonał zawiadomienia o zamierzonym poborze próbek lub dokonał zawiadomienia w terminie krótszym, niż określony w art. 81 ust. 3?

Naliczanie opłat dodatkowych - w jakich przypadkach starosta jest zobligowany do naliczania opłat dodatkowych?

 • Jak przebiega cała procedura naliczania opłat dodatkowych za naruszenie warunków koncesji?
 • Kiedy mówimy o obowiązku naliczania opłat dodatkowych?
 • Jak wydać decyzję dotyczącą naliczenia opłaty dodatkowej za naruszenie warunków koncesji?
 • Jak wyznaczać opłaty eksploatacyjne?
 • Jeśli ktoś spóźni się kilka dni z dokonaniem opłaty - czy starosta musi wdrożyć postępowanie, nakładać decyzje określające wysokość opłaty? Jeśli jest to niewielkie opóźnienie i nie następuje na tym etapie naliczanie odsetek czy jest to konieczne?
 • naliczać opłatę, gdy realne wydobycie jest większe niż to podane w koncesji? Kiedy należy doliczać taką opłatę? W jakich przypadkach?

Legalizacja studni - czy starosta może zalegalizować otwory bez projektu robót geologicznych?

 • W jaki sposób rozwiązywać problemy związane z legalizacją studni, które zostały już wykopane? Czy osoba, która ubiega się o legalizację, ma prawo do wglądu w dokumentację?
 • Jak postępować w przypadku likwidacji nielegalnych studni? Jak przebiega proces legalizacji istniejących studni na podstawie 360 art. prawa wodnego, co dotyczy Wód Polskich natomiast w prawie geologiczno-górniczym?
 • Jak przedstawia się proces likwidacji otworu studyjnego na działce prywatnej?
 • Co w przypadku studni, które były wykonywane bez projektów robót geologicznych i ktoś chce je teraz zalegalizować?

Tereny chronione, rekultywacja - kiedy wydać negatywną decyzję dla projektów, które znajdują się na terenie chronionym?

 • Jak przebiega procedura postępowania przy otworach powyżej 100 metrów głębokości na terenach chronionych?
 • Jak powinna wyglądać ocena wpływu otworów wiertniczych na oddziaływania na środowisko? Kiedy wdrożyć taką procedurę, a w jakich przypadkach nie jest to konieczne?
 • Kiedy można odmówić zatwierdzenia projektu na terenie obszarów chronionych?
 • Jakie wymagania przewidziane przepisami z zakresu ochrony środowiska powinien zawierać wniosek o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 prawa geologicznego i górniczego?
 • Czym jest „przestrzeń”, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 prawa geologicznego i górniczego?
 • Co powinna zawierać analiza, która ustala strefy ochronne ujęcia wód podziemnych, jeśli ujęcie udokumentowane znajduje się w rejonie zasobowym istniejącego ujęcia, w depresji w otworach oraz depresji rejonowej? Jak postąpić z taką analizą w momencie, gdy okazuje się, że od powierzchni ziemi nie ma warstw nieprzepuszczalnych, czyli strefa nie jest chroniona przed zanieczyszczeniem,jednak w ujęciu mamy przejęte, że nie będzie zaopatrywało osoby fizycznej, domu, tylko zakład - czy w takim przypadku możemy wymusić na osobie to dokumentującej spełnienie wymogów odnośnie stref ochronnych, czyli wyznaczania stref zanieczyszczeń?
 • Co zrobić, gdy osoba, która prowadziła wydobycie i częściowo rekultywacje, porzuciła i zaprzestała dalszych robót? Jak postąpić w sytuacji, gdy, nie mamy z tą osobą kontaktu?
 • Czy możemy mówić o rekultywacji czegoś, co zostało pozbawione warstwy próchnicznej na przestrzeni ostatnich 5 lat? Czy tyczy się to rekultywacji technicznej? Jak traktować rekultywacje gruntów rolnych, w momencie, gdy okres 5 lat zbyt krótki, aby przywrócić ją do stanu pierwotnego?

Interpretacja obliczeń geologicznych - Jak prawidłowo analizować obliczenia, które wykraczają poza kompetencje starosty powiatowego?

 • Do jakich narzędzi ma dostęp starosta, które służyłyby do sprawdzania przez geologów zewnętrznych miąższu? Jak interpretować obliczenia, które wykonują?
 • W jaki sposób weryfikować obliczenia, które dla starostów są obce, a są wykorzystywane przez geologów zewnętrznych? Z jakimi skrótami i programami, powinien zapoznać się starosta powiatowy, aby móc prawidłowo interpretować dokumentowane mu dane?

Prowadzący

Dorota Kłudka - Od 1999 r. zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Kraśniku w Wydziale Ochrony Środowiska, od 2008 r. na stanowisku Geologa Powiatowego. Ponadto od 2015 r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Annopolu jako inspektor ds. Ochrony Środowiska. Posiada uprawnienia geologiczne wydane przez Ministra Środowiska w kat. III (Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej) i V ( poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych). Jest Absolwentką Technikum geologicznego w Kielcach. W 2007 r. ukończyła studia na AGH w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia, specjalność Technika Odkrywkowej Eksploatacji Złóż. Tematem pracy dyplomowej prelegentki była "Analiza podstaw prawnych działalności zakładów górniczych eksploatujących kopaliny pospolite, podlegających kompetencjom Starosty"

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
05 września 2024

Podobne szkolenia