Wideoszkolenie: Stowarzyszenia- nadzór i likwidacja

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak radzić sobie z nieprzesyłaniem wymaganych dokumentów przez stowarzyszenia? Jak przerejestrować stowarzyszenia zwykłe na stowarzyszenia KRS? Czy starosta sprawuje nadzór nad rodzinnymi ogrodami działkowymi? Jak prawidłowo prowadzić nadzór nad stowarzyszeniami KRS-owymi? Jak powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych, a jak KRS-owych? Jak powinna prawidłowo przebiegać kontrola stowarzyszeń wedle ustawy dotyczącej prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, osób zajmujących się nadzorem nad stowarzyszeniami.

Dokładnie omówimy kwestie związane z likwidacją stowarzyszeń, dzięki czemu będziesz spokojniejszy w momencie wykonywania tego procesu.
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami starostw z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z nadzorem nad stowarzyszeniami i zawarliśmy je w programie szkolenia. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo między innymi: Jak powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych, jak KRS-owych a także otrzymają Państwo 9 gotowych wzorów dokumentów, które z pewnością ułatwią codzienną pracę. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co powinny przygotować stowarzyszenia przed rejestracją?
 • Jak przerejestrować stowarzyszenia zwykłe na stowarzyszenia KRS?
 • Jakie obowiązki i uprawnienia ma organ w sprawie nadzoru nad stowarzyszeniami?
 • Czy stowarzyszenia z KRS mają obowiązek dostarczać do starostw protokoły z zebrań walnych?
 • Co powinny przygotować stowarzyszenia ogrodowe przed rejestracją?
 • Jak prawidłowo powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych a jak KRS-owych?
 • W jaki sposób zlikwidować stowarzyszenie zwykłe, które od kilku lat jest nieaktywne, nie ma kontaktu z członkami stowarzyszenia i nie można wyznaczyć likwidatora?
 • Jak powinna przebiegać kontrola stowarzyszeń wedle ustawy dotyczącej prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?
 • Jakie dokumenty są potrzebne w momencie, gdy stowarzyszenia zmieniają nazwę, składy zarządów?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór dokumentu dotyczącego wyboru zarządu dla stowarzyszenia
 • Wzór dokumentu rozwiązywania stowarzyszeń KRS
 • Wzór dokumentu rozwiązywania stowarzyszeń zwykłych
 • Wzór wniosku o zarejestrowanie stowarzyszeń zwykłych
 • Wzór dotyczący sprawozdania likwidatora
 • Wzór dotyczący udzielenia ostrzeżenia władzom stowarzyszenia
 • Wzór dotyczący usunięcia w określonym terminie nieprawidłowości
 • Wzór wniosku o zmianę danych
 • Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatnich szkoleń:

 • Czy powinniśmy wymagać oświadczeń od stowarzyszeń?
 • Czy protokolantem i przewodniczącym zebrania na pierwszym spotkaniu mogą być osoby niebędące członkiem stowarzyszenia (osoba z zewnątrz, która wie jak takie zebranie prowadzić)?
 • Co, jeśli stowarzyszenie zwykłe nie wystąpi o numer NIP?
 • Kto podpisuje statut?
 • Czy powinniśmy informować o obowiązku złożenia do urzędu statystycznego i skarbowego wniosków o nadanie numeru NIP?
 • Czy kluby sportowe będące stowarzyszeniami muszą mieć nadany NIP i REGON?
 • Z czego wynika, że statut podpisuje zarząd, jeżeli jest to dokument walnego zebrania?
 • Co w przypadku, gdy zebranie się odbyło, uchwały zostały podjęte, regulamin został przyjęty, a protokolantem była osoba z zewnątrz?
 • Jakie dane powinien zawierać wypis z ewidencji stowarzyszeń zwykłych?
 • Czy starosta może wezwać do uchylenia wadliwej uchwały stowarzyszenia? Czy do tego kompetentny jest tylko sąd?
 • Czy podejmujemy działania nadzorcze w przypadku skargi? Czy sami inicjujemy czynności nadzorcze bez zgłoszeń z zewnątrz?
 • Czy na podstawie pisma o nieprawidłowościach możemy wystąpić o przesłanie uchwał?
 • Co w sytuacji, gdy przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego chce zrezygnować z pełnienia tej funkcji, ale nadal chce być członkiem stowarzyszenia? Jaka jest możliwość, aby skutecznie zrezygnować z tej funkcji?
 • Czy w ramach nadzoru powinniśmy prowadzić czynności nadzorcze w ciągu roku wobec wybranych stowarzyszeń?
 • Co, jeżeli sprawa jest na tyle skomplikowana, że organ nadzoru nie jest w stanie stwierdzić, czy wystąpiły nieprawidłowości ze strony stowarzyszenia? Czy sprawę możemy skierować do sądu?
 • Czy w stowarzyszeniu zwykłym członkiem zarządu może być przewodniczący, a nie prezes?
 • Czy na telefoniczne donosy na zachowanie trenera (zbyt surowy dla dzieci) w klubie sportowym, powinniśmy wezwać go do złożenia wyjaśnień?
 • Jeżeli minęła kadencja władz i nie zostały wybrane nowe, to czy organ nadzoru może wezwać stowarzyszenie do odbycia walnego zebrania i wybrania władz?
 • Co w sytuacji, gdy przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego zmarł, a z pozostałymi członkami nie ma żadnego kontaktu?
 • Od kilku lat członek związku wędkarskiego (stowarzyszenia) informuje nas o nielegalnych praktykach stowarzyszenia względem zarybiania jednego ze stawów i oczekuje od nas interwencji. Czy starosta może interweniować w takiej sytuacji?
 • Co w przypadku, gdy stowarzyszenie nie odbiera od nas pism i nie ma z nim kontaktu?
 • W jaki sposób zlikwidować stowarzyszenie, gdy nie ma władz statutowych i nie ma kontaktu z członkami (nie odpowiadają na wezwania)?
 • Czy powinniśmy weryfikować upływ kadencji władz stowarzyszenia?
 • Kto ponosi koszty wynagrodzenia kuratora w przypadku, gdy stowarzyszenie nie ma majątku?
 • Kto ponosi koszty likwidatora stowarzyszenia powołanego przez KRS?
 • Kiedy starosta ponosi koszty przy powołaniu kuratora?
 • Czy stowarzyszenie przekazuje protokół wraz z uchwałami, jeżeli zostają wybrane te same władze?
 • Czy starostwo musi osobiście wizytować siedzibę stowarzyszenia, gdy nie ma kontaktu ze stowarzyszeniem, a pisma nie są odbierane? Czy wystarczy wystosować pismo do sądu? Czy przy likwidacji stowarzyszenia zwykłe składają sprawozdanie finansowe?
 • Czy stowarzyszenie zwykłe powinno złożyć sprawozdanie finansowe, jeżeli podjęło uchwałę o braku majątku?
 • Czy starosta ma prawo weryfikować sprawozdania finansowe?
 • Co, jeśli stowarzyszenie ma długi? Czy w takiej sytuacji można zlikwidować stowarzyszenie?
 • Jeżeli stowarzyszenie zwykłe prowadzi sprawozdawczość uproszczoną, to czy może przy likwidacji nie składać sprawozdania finansowego?
 • Co, jeżeli stowarzyszenie nie składa oświadczeń dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 • Co, jeżeli sprawozdanie finansowe nie będzie w załączniku nr 6 do Ustawy o rachunkowości, tylko będzie pismem zatytułowanym „sprawozdanie finansowe”, a w nim zawarta informacja, że stowarzyszenie nie posiada majątku? Czy można przyjąć takie sprawozdanie?
 • Upłynęła kadencja przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie wyłoniło nowego przedstawiciela na zebraniu członków i został wybrany nowy przedstawiciel, który zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu wraz z członkami obecnymi na zebraniu. W stowarzyszeniu pozostało dwóch członków, którzy nie byli obecni na zebraniu. Czy organ nadzoru w takiej sytuacji występuje do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia?
 • Czy zarząd stowarzyszenia może sam podjąć decyzję o wydłużeniu swojej kadencji o 2 tygodnie?
 • Czy starosta ma prawo nadzoru nad ROD?
 • Co, jeżeli nie mamy przesłanek do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli w trybie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 • Co w sytuacji, gdy sąd rozwiązał stowarzyszenie na nasz wniosek, ale odmówił jego wykreślenia z KRS? Stowarzyszenie nie działa od kilku lat, nie ma majątku ani kontaktu z członkami, tylko prezes chciałaby doprowadzić sprawę do końca.
 • Wpłynęła do nas skarga na działanie stowarzyszenia działkowców w ROD. Nie ma żadnych informacji w statucie lub regulaminie, aby podlegali oni pod jakąś instytucję, a mają siedzibę w naszym powiecie. Czy jesteśmy zobowiązani do interwencji jako organ nadzoru?
 • Jeżeli nie mamy zgłoszenia ROD to oznacza, że nie działają stowarzyszenia ogrodowe na naszym terenie?
 • Co zrobić ze stowarzyszeniem, które rozwiązano? Wpisano likwidatora, a przez 10 lat nic się nie dzieje.
 • Sąd rozwiązał stowarzyszenie niebędące przedsiębiorcą, które faktycznie nie istnieje od wielu lat i nie ma żadnego majątku. Czy jest możliwość wykreślenia stowarzyszenia z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
 • Czy w regulaminie stowarzyszenia należy przyjmować nazwę „walne zebranie członków”?
 • Czy można używać słów zamiennie wiceprezes i zastępca prezesa?
 • Czy informacja w mediach społecznościowych o odejściu połowy zarządu może być podstawą do wezwania do złożenia wyjaśnień?
 • Stowarzyszenie rejestrowe nie ma zarządu i nie odbiera żadnej korespondencji. Otrzymało dotację z powiatu i się nie rozliczyło. Złożyliśmy wniosek do sądu o ustanowienie kuratora, ale sąd się na to nie zgodził i zasugerował, abyśmy zwołali w starostwie postępowanie wyjaśniające w obecności wszystkich członków stowarzyszenia, ale nie posiadamy ich adresów. Co w takiej sytuacji?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku otrzymania anonimowego wniosku o przeprowadzenie kontroli w stowarzyszeniu?
 • Czy można zlikwidować uchwałą stowarzyszenie zwykłe, które nie ma majątku?
 • Czy miejscem przechowywania dokumentów może być adres likwidatora?
 • Jak rozwiązać stowarzyszenie zwykłe, które istnieje tylko na papierze – nie ma władz, brak kontaktu z członkami?
 • Mamy w powiecie kilka klubów sportowych w likwidacji, które nie mają już właścicieli. Starostwa wystosował wniosek do sądu o wszczęcie postępowania likwidacyjnego. Sąd wyznaczył kuratora i wysłał pismo o wskazanie likwidatora, który został wybrany i uczestniczył w postępowaniu sądowym. Sąd zlecił likwidatorowi sporządzenie protokołu z likwidacji stowarzyszenia. Czy na tej podstawie można skreślić klub z ewidencji starosty? Czy musi być wydana decyzja administracyjna? Jeżeli przedstawiciel stowarzyszenia przełoży protokół i uchwały, z których wynika dokonana zmiana, to czy mamy podstawę do zmiany wpisu? Czy musi być formalny wniosek i decyzja administracyjna?
 • Kto kontroluje stowarzyszenie, które przyjmuje gotówkę w wysokości 10 tys. zł?
 • Czy można informacje wysyłać mailowo, aby nie narażać urzędu na koszty?
 • Co ze stowarzyszeniem, które uporczywie nie odpowiada na pisma?
 • Co, jeżeli organizacja zgłasza się i chciałaby uzyskać kontakt do koła gospodyń wiejskich, bo chce z nimi podjąć współpracę?

1. Na czym polega rejestracja i przerejestrowanie stowarzyszeń? Na co organ powinien zwracać uwagę podczas wykonywania tej czynności?

 • Co stowarzyszenia powinny przygotować przed rejestracją?
 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji?
 • Co powinien zawierać statut?
 • Czy stowarzyszenia powinny posiadać NIP i REGON?
 • Jak przerejestrować stowarzyszenia zwykłe na stowarzyszenia KRS?
 • Jakie dokumenty należy przygotować podczas przerejestrowania do KRS?

2.Jakie czynności związane z nadzorem nad stowarzyszeniami należą do starostwa? Jak bardzo można ingerować w ich sprawy?

 • Jakie obowiązki i uprawnienia ma organ w sprawie nadzoru?
 • Jak bardzo starosta może ingerować w działania stowarzyszenia?
 • Czy starosta jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami powinien oczekiwać złożenia dokumentów m.in. np.: sprawozdania finansowego na dzień likwidacji, sprawozdania likwidatora z likwidacji, potwierdzenia zamknięcia konta bankowego, czy wystarczy oświadczenie likwidatora, że dopełnił wszystkich formalności związanych z procesem likwidacji stowarzyszenia?
 • Jak radzić sobie z przypadkami, kiedy stowarzyszenia nie przesyłają dokumentów?
 • Co zrobić w sytuacji, w której sąd domaga się adresów członków stowarzyszenia, a starostwo nie posiada takiej listy?
 • Jak podchodzić do stowarzyszeń, by współpraca była jak najlepsza?
 • Czy starosta ma obowiązek weryfikować stowarzyszenia?
 • PRZYKŁAD: pani widzi, że skończył się okres, na jaki zostały powołane władze i nie ma informacji - czy ma obowiązek pisać o uzupełnienie danych?
 • Jak prawidłowo weryfikować sprawozdania finansowe?
 • Ile osób ma podpisywać poszczególne umowy dotyczące różnych spraw stowarzyszenia? Kto powinien być zobligowany do podpisywania umów w stowarzyszeniach?
 • Jak radzić sobie w sytuacjach, w których stowarzyszenia nie odpowiadają na wysłane dokumenty?
 • Jak pomagać stowarzyszeniom w pozyskiwaniu środków i informacji? Jakie mogą być źródła dofinansowań?
 • Gdzie należy szukać informacji na temat dofinansowania dla stowarzyszeń?
 • Czy organ ma obowiązek kontrolować kadencyjność?
 • Jak liczyć kadencje władz?
 • Jakie obowiązki powinny mieć stowarzyszenia względem organu nadzorującego?

3.Czym charakteryzują się stowarzyszenia ogrodowe?

 • Co powinny przygotować stowarzyszenia ogrodowe przed rejestracją?
 • Jak prawidłowo powinno przebiegać zakładanie stowarzyszeń ogrodowych?
 • Jakie są różnice pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a stowarzyszeniem rejestrowym: m.in. statut, regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, cele i sposoby realizacji celów stowarzyszenia ogrodowego)
 • Jak powinna wyglądać kwestia nadzoru nad rodzinnymi ogrodami działkowymi a stowarzyszeniami ogrodowymi (orzecznictwo)?Czy starosta (prezydent miasta) sprawuje nadzór nad rodzinnymi ogrodami działkowymi?
 • Jak radzić sobie z przypadkami kiedy stowarzyszenie ogrodowe odmawia przesłania dokumentów i wyjaśnień?
 • Jak wyodrębnić rodzinny ogród działkowy z PZD i powołać nowe stowarzyszenie ogrodowe?

4.Jak prawidłowo powinna przebiegać współpraca ze stowarzyszeniami zwykłymi?

 • Czy stowarzyszenie zwykłe może mieć sponsora?
 • Czy stowarzyszenia zwykłe mogą sprzedawać swoje wyroby np. miód?
 • Co stowarzyszenia mogą wpisać do statutów?
 • Na ile powinno się mieć kontrolę nad regulaminami stowarzyszeń?

5.Jak prawidłowo nadzorować stowarzyszenia KRS? Gdzie kończy się rola sądu, a zaczyna rola starostw?

 • Jak prawidłowo powinien wyglądać nadzór nad stowarzyszeniami KRS-owskimi?
 • Czym różnią się stowarzyszenia KRS od tych zarejestrowanych w starostwie?
 • Jakie są wymagania starostów? Czego mogą wymagać, a czego nie wolno wymagać?
 • Gdzie się kończy rola sądu, a zaczyna rola starostwa?
 • Czy stowarzyszenia z KRS-u mają obowiązek dostarczać do starostw protokoły z zebrań walnych?
 • PRZYKŁAD: dostajemy z sądu dokumenty dotyczące stowarzyszeń KRS, są one wybrakowane. Piszemy o uzupełnienie wybrakowania, ale często ciężko z odzewem. Co należy zrobić w tej sytuacji?
 • Jeśli stowarzyszenie jest zlikwidowane w KRS-ie, to czy oni muszą zgłaszać jeszcze gdzieś do skarbówki, GUS-u, że są wykreśleni? Czy sami siebie muszą zgłosić, że zostali wykreśleni?
 • Jak prawidłowo odczytywać odpisy z KRS-u? Na co należy zwrócić uwagę w odczytywaniu tych odpisów?

6.Likwidacja – omówienie krok po kroku procesu likwidacji. Jakie dokumenty należy przygotować?

 • Jak powinna przebiegać likwidacja stowarzyszeń zwykłych, jak KRS-owych?
 • Jakich dokumentów organ nadzoru powinien wymagać, aby procedura likwidacji stowarzyszenia była prawidłowa?
 • Ile minimalnie osób musi być za rozwiązaniem, aby uchwała była ważna?
 • W jaki sposób należy przekazywać informację o likwidacji stowarzyszenia?
 • Ile dni przed zebraniem należy poinformować członków o likwidacji?
 • Jak najlepiej wyznaczyć likwidatora?
 • Czy istnieje możliwość uproszczenia procedury rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, które nie podjęło działalności?
 • W jaki sposób zlikwidować stowarzyszenie zwykłe, które od kilku lat jest nieaktywne, nie ma kontaktu z członkami stowarzyszenia i nie można wyznaczyć likwidatora?
 • PRZYKŁAD: co należy zrobić w sytuacji, w której dowiedziano się, że stowarzyszenie już nie działa, ale nikt wcześniej tego nie zgłosił?
 • Czy są jakieś konsekwencje dla stowarzyszeń, które nie złożyły informacji o zaprzestaniu działania?
 • PRZYKŁAD: stowarzyszenie przestaje działać i członkowie się rozchodzą (brakuje z nimi kontaktu) - jak do tego podejść?
 • PRZYKŁAD: stowarzyszenia nie składają dokumentacji w terminach - w jaki sposób to stowarzyszenie można by rozwiązać, jeżeli stowarzyszenie nie podejmuje żadnego działania i brakuje dokumentacji?
 • PRZYKŁAD: pani przyjęła stowarzyszenia z lat 50.,60. i jest problem z ich zamykaniem - jak to ugryźć? Jak dotrzeć do zarządów w takiej sytuacji?
 • PRZYKŁAD: jak złożyć wniosek o rozwiązanie, jak trzeba to udokumentować, jeśli brakuje kontaktu ze stowarzyszeniem?
 • Jak powinien wyglądać odpowiedni wniosek do sądu w celu likwidacji?
 • Jak dobrze uargumentować wniosek do sądu, by podjął się wykreślania stowarzyszenia?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy przy rozwiązaniu okazuje się, że stowarzyszenie nie miało nadanego KRS?
 • PRZYKŁAD: kobieta twierdzi, że jej stowarzyszenie jest już dawno rozwiązane, ale w KRS-ie dalej się znajduje - jak się do tego odnieść?
 • Co starosta powinien złożyć do sądu w celu likwidacji?
 • PRZYKŁAD: dużo jest stowarzyszeń bez kontaktów. Korespondencja wraca i wnioskujemy do sądu o rozwiązanie, ale sąd każe płacić nam pieniądze za likwidatorów (ok. 2 tys. za wynagrodzenie likwidatora) - co zrobić w takiej sytuacji?
 • Stowarzyszenie KRS nie funkcjonuje i sąd nie chce go wykreślić - jak to rozwiązać?
 • Dlaczego sąd nie chce wykreślić, jeśli wcześniej to robił?
 • Czy istnieją jakieś „dobre” argumenty dla sądu, by podjął się wykreślenia?
 • Co zrobić, gdy podczas likwidacji brakuje wymaganej liczby osób?
 • Co w momencie, gdy sąd każe wybrać likwidatora spośród pracowników starostwa? Nie byliśmy w tym stowarzyszeniu, więc nie mamy nawet wiedzy na ten temat. Kogo w takiej sytuacji najlepiej wybrać?
 • Czy da się w jakiś sposób skrócić proces likwidacji?
 • PRZYKŁAD: co w przypadku, kiedy stowarzyszenie się zawiązało, ale nigdy nie podjęło działalności - czy wtedy powinno być ogłoszenie o likwidacji? Jak wyznaczyć likwidatora?
 • Czy istnieje skrócony proces likwidacji w przypadku, gdy stowarzyszenie nie miało żadnych środków członkowskich (składek)?
 • Jak najlepiej pokierować osobę, która zamierza podjąć się likwidacji swojego stowarzyszenia?
 • PRZYKŁAD: dużo stowarzyszeń np. nie prowadziło dotychczas księgowość, brak dokumentacji i chcą się zlikwidować - jak do tego podejść? Jak to zlikwidować?
 • Czy po dokonanej likwidacji stowarzyszenia mają przynieść protokół ubytków pieczątek? Czy może sami mają je zniszczyć bez protokołu?

7.Co zrobić w momencie, gdy dochodzi do zmiany w zarządzie stowarzyszenia? Jak się przygotować na taka sytuację?

 • Co zrobić w momencie, gdy nie dostajemy informacji od stowarzyszenia, że zmienił się zarząd?
 • Kiedy i jak rejestrować zmiany?
 • Jak wygląda cała procedura zmiany zarządu?
 • Jakie dokumenty są potrzebne wtedy, gdy stowarzyszenia zmieniają nazwę, składy zarządów?
 • Co należy zgłosić, przygotować, gdy zarząd ma się zmienić?

8.Jak prawidłowo rozpatrywać skargi składane na stowarzyszenia? Jak powinno się je prawidłowo argumentować?

 • Kiedy jest moment, że musimy wystąpić do sądu, a kiedy jeszcze to ma być na naszym poziomie organu?
 • Kiedy skarga dotyczy starostwa? Co musi zawierać?
 • Jakie są dobre argumenty dla stowarzyszeń, że starostwa nie mogą zajmować się skargami dotyczącymi finansów?
 • Jak reagować na skargi dotyczące konfliktów między członkami a zarządem? Czy w ogóle organ powinien w to ingerować?
 • PRZYKŁAD: musieliśmy zwrócić się o kuratora, bo wpłynęła skarga na stowarzyszenie. Jednak stowarzyszenie nie odpowiada na zapytania. Radca prawny nie chce prowadzić takich spraw, gdyż długo trwają - czy da się je jakoś przyspieszyć?
 • PRZYKŁAD: pojawiają się skargi na stowarzyszenia, które zajmują się zwierzętami, np. bezprawnie wchodzą na teren i zabierają kota, psa - co zrobić w takiej sytuacji? Jak się do niej odnieść?
 • Kiedy stowarzyszenia mają ze sobą konflikt i piszą skargi na siebie, a także prośby o podjęcie działań nadzorcy - jak dokładnie to nadzorować?
 • Czy sąd ma udzielać upomnień? Czy sami mamy próbować stosować artykuł 28?

9.Jakie obowiązki ma starosta w związku z Ustawą dotyczącą przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

 • Jak powinna wyglądać kontrola stowarzyszeń?
 • Kto ma kontrolować takie stowarzyszenia?
 • Jak ma brzmieć zapis na stronie, że stowarzyszenie jest zobowiązane?
 • Czy wystarczy, że na stronie jest podane, że instytucja jest zobowiązana?
 • Czy kontrola powinna przebiegać regularnie, czy może tylko w momencie podejrzeń?
 • Stowarzyszenia fundacji są zobowiązywanie do rejestrowania się, ale jak jest rola starostów, by tego pilnowali?
 • Jakie obowiązki ma starostwo według tej ustawy?
 • Jak powinna wyglądać kwestia upomnień?
 • Czy należy kontrolować cały majątek?
 • Czy wchodzić w rachunki bankowe? W co w ogóle mamy prawo zaglądać?
 • Czy stowarzyszenia muszą wysyłać oświadczenia, że podlegają ustawie?
 • Czy raz w ciągu działania mają wysłać taką informację? Czy co jaki czas?
 • Jak wystosować odpowiednie pisma?
 • Jakie narzędzia posiada starostwo w związku z tą ustawą?
 • Co robić, jeżeli stowarzyszenie postępuje niezgodnie w związku z tą ustawą?

10.Na jakich zasadach powinno się prowadzić ewidencję stowarzyszeń?

 • Który wpis ma charakter konstytutywny, a który deklaratoryjny ?
 • Co należy wpisywać i na jakich zasadach w taką ewidencję?
 • Czy można prowadzić to elektronicznie? Jeśli tak, to jak?
 • Jakie są dostępne programy do prowadzenia ewidencji?

Prowadzący

Agnieszka Mikołajczyk – Główny specjalista w Oddziale ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Biurze Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi. Nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się od roku 2008. Wcześniej była członkiem oraz pracownikiem organizacji pozarządowych. W ramach obowiązków służbowych m. in. przeprowadza postępowania nadzorcze wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach(w tym sporządza wnioski do sądu rejestrowego), pomaga w zakładaniu organizacji pozarządowych, jak i w rozwiązywaniu i likwidacji stowarzyszeń. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach z zakresu nadzoru i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Udziela także konsultacji dla członków trzeciego sektora w ramach działań podejmowanych przez Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego kierunek administracja.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
04 października 2024

Podobne szkolenia