Wideoszkolenie: Transkrypcje

Jak poprawnie dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji? Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci? Czy małżeństwo jednopłciowe może zarejestrować dziecko? Przełomowe orzecznictwo RPO, NSA i WSA


WARSZTATY PCC POLAND przeznaczonedla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego

Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych, nietypowe sytuacje związane ze zmianą imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego oraz archiwizację aktów zbiorczych. Podpowiemy, jakich dokumentów wymagać w przypadku małżeństwa lub rozwodu obywatela Polski z osobą spoza Unii oraz jak unikać błędów w pracy z systemem ŹRÓDŁO. Poruszymy kwestię interpretacji orzeczeń dotyczących transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci oraz transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych? Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Kiedy wystarczy wzmianka a kiedy adnotacja?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego?
 • Jaka jest procedura przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktów z ksiąg parafialnych?
 • Jak przeprowadzić rejestracja aktu zgonu, gdy nie wiadomo do kogo należy odnalezione ciało?

Szczegółowy program szkolenia:

Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci?

 • Jak wygląda przeniesienie zagranicznych orzeczeń w sytuacji, kiedy partnerzy są jednopłciowi? W której rubryce wpisać kobietę, a w której mężczyznę jeśli jest dwóch mężczyzn? Jakie jest orzecznictwo dotyczące takich przypadków?
 • Dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP
 • Jakie jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Na jakich przepisach oprzeć swoją decyzję odmowną dokonania transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Jak dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka, które ma dwóch ojców? Gdzie dokładnie zapisać tą informację? Jak prawidłowo wypełnić formularz aktu urodzenia, gdzie figurują rubryki „ojciec” i ”matka”?
 • Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy taka transkrypcja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP?
 • Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?

Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych? Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?

 • Kto może złożyć wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego?
 • Jak poprawnie dokonać transkrypcji aktów zagranicznych?
 • Szczegółowe omówienie procedury umiejscowienia i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zdarzeń zagranicznych
 • Kto może złożyć wniosek o odtwarzanie aktu stanu cywilnego? Jakie dokumenty są wymagane?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Czy do złożenia wniosku o transkrypcję aktu urodzenia dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców?
 • Czy do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa należy załączyć numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO lub ich odpisy?
 • Jak dokonać transkrypcji/odtwarzania aktu małżeństwa z kraju gdzie system rejestracyjny jest całkiem różny od polskiego i nie ma rejestracji w USC? Czy akt małżeństwa jest ważny w Polsce?
 • W przypadku Szwecji kompetencje polskiego USC wykonuje Urząd Skarbowy. Czym się różnią takie dokumenty, co zawierają i jaką mają formę?
 • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Jak będzie wyglądać transkrypcja aktu urodzenia jeśli dane w brytyjskim akcie urodzenia dziecka zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych?
 • Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego? Czy należy je tłumaczyć? Jak traktować niemieckie akty zawierające dopiski?
 • Arabski akt urodzenia wielokrotnie tłumaczony – co zrobić w przypadku dostarczenia aktu wielokrotnie tłumaczonego – z angielskiego na polski, pomimo że językiem urzędowym w państwie, z którego pochodzi małżonek jest arabski?
 • Czy wystarczy jedynie oświadczenie wnioskującego o dokładnym miejscu urodzenia, czy powinno być to zaświadczenie wydane przez urząd, jeśli w akcie urodzenia jest podane jedynie państwo urodzenia? Np. w USA podaje się miejsce urodzenia - Stany Zjednoczone.
 • Czy w aktach małżeństwa powinna być jedynie naniesiona wzmianka o rozwodzie z urzędu? Czy w pierwszej kolejności to sąd w Polsce powinien wydać decyzję o rozwodzie? Czy rozwód wydany przez organ na Ukrainie uznajemy jako wzmiankę, czy jako transkrypcję?
 • Kiedy wystarczy wzmianka a kiedy adnotacja?
 • Jak wyglądał sposób wydawania wyroków sądów zagranicznych przed UE i po UE?
 • Transkrypcje z krajów Trzeciego Świata - nietypowe przypadki
 • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego
 • Najnowsze orzeczenia sądów

Elektroniczna archiwizacja aktów zbiorczych

 • Jak wygląda procedura przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego?
 • Na czym polega techniczne zabezpieczenie materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do Archiwum Państwowego?
 • Według jakich standardów odbywa się porządkowanie i ewidencjonowanie materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do Archiwum Państwowego?
 • Czy właściwe jest wydawanie odpisów ksiąg, dla których upłyną okres przechowywania więcej niż 80 lat?
 • Kiedy przekazujemy księgi łączone? Czy czekamy aż ostatnie dokumenty nabędą uprawnienia do przeniesienia do archiwum? Na czym polega procedura przeniesienia ksiąg łączonych do rejestrów Źródła?
 • Czy do spisu zdawczo-odbiorczego należy dołączyć notatkę służbową?
 • Na czym polega import pliku z aplikacji alternatywnej do rejestru stanu cywilnego?
 • Migracje aktów USC które mają 100 lat
 • Jaka jest procedura przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktów z ksiąg parafialnych?
 • Jakich czynności wymaga migracja aktu? Czy migracja aktu wymaga podpisu elektronicznego dokonanego przez kierownika USC?
 • Jak długo musi być przechowywany przez kierownika USC akt urodzenia, który został sporządzony 3 stycznia 1916 roku? Do 31 grudnia 2016 r. włącznie czy do 3 stycznia 2016 roku?
 • Jakie dokumenty można wydawać w formie elektronicznej?

Jak przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego?

 • Czy błędnie wpisane dane do akt USC można sprostować w każdej chwili? Na jakiej podstawie?
 • Czy uzupełnianie aktu następuje z urzędu czy na wniosek? Jakie są różnice wprowadzania do systemu? Czy możliwe jest wprowadzenie uzupełnienia „od ręki” ?
 • Czy można sprostować akt, który ma więcej niż 80 lat?
 • Co należy zrobić, jeżeli w akcie stanu cywilnego jest błąd?
 • Jakie odpisy - skrócone czy zupełne - należy dołączyć do wniosku o sprostowanie i/lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego?
 • Jak wygląda procedura uzupełnienia aktu stanu cywilnego?
 • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
 • Jak poprawnie dodawać wzmianki? Co wpisujemy w księgi, a czego nie wpisujemy?
 • W jakich przypadkach wzmianka nie powinna być dodana?
 • Jak unieważniać wzmianki?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą
 • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
 • Czy można zmienić nazwisko na wymyślone z powodu posiadania obraźliwego nazwiska w chwili obecnej?
 • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
 • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest dla nas wiążące? Czy zmiana nazwiska następuje tylko trybem administracyjnym na podstawie naszej ustawy?
 • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków dialektycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu aktu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?
 • Jak wpisywać akty do księgi? Czy przez rejestrację czy przez odtworzenie?
 • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
 • Kiedy stosujemy rozciąganie nazwiska na dzieci?
 • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka(nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
 • Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?

Jakich dokumentów żądać w przypadku małżeństwa/rozwodu obywatela Polski z osobą spoza UE?

 • Co w sytuacji braku odpowiednich zaświadczeń osoby spoza UE, która chce wziąć ślub z Polakiem? Gdzie ją pokierować po takie zaświadczenia? Czy wymagane dokumenty może otrzymać w Polsce?
 • Co zrobić gdy urodzenie, ślub lub zgon nastąpił poza granicami RP a potrzebny jest polski akt stanu cywilnego?
 • Czy drogą korespondencyjną można wysłać odpis aktu urodzenia?
 • Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub uzyskać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego?
 • Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego obcokrajowca z Polakiem? Wzory dokumentów potrzebnych do takich małżeństw
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku ślubu Polaka z osobą z krajów Arabskich?
 • Wzór wniosku do kierownika USC o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
 • Postępowanie kierownika USC w sytuacji wystąpienia przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego
 • Jak zachować się z aktem stanu cywilnego małżeństwa gdzie partnerami są dwaj mężczyźni? Jaka jest procedura administracyjna w takim przypadku? Do kogo można się odwołać?
 • Jak poprowadzić postępowanie uznania dziecka narodzonego w następstwie wspomaganej prokreacji zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym?
 • Czy w przypadku wydania wyroku rozwodowego przez sądy państwa członkowskiego UE kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wpisania wzmianki dodatkowej o rozwodzie do polskiego aktu małżeństwa?
 • Czy można jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu drugiego małżeństwa?
 • Czy można przeprowadzić w urzędzie konsularnym jeśli małżeństwo było zawarte w jednym z polskich urzędów konsularnych?
 • Jak traktować wyroki rozwodowe z zagranicy, gdy nie mają prawomocności?
 • Nazwiska po zawarciu małżeństwa w przypadku transkrypcji aktu stanu cywilnego
 • Jak powinna wyglądać decyzja odmowna w postępowaniu zmiany nazwiska lub imienia? Co się dzieje gdy decyzja odmowna trafia do organu nadzoru? Co może zrobić organ nadzoru i co powinien zrobić kierownik kiedy wniosek wraca do ponownego rozpatrzenia?
 • Jak interpretować i uznawać wyroki rozwodowe z innych krajów?
 • Rejestracja trudnych aktów urodzenia
 • Jak przeprowadzić rejestracja aktu zgonu, gdy nie wiadomo do kogo należy odnalezione ciało?
 • Co powinna zrobić matka, która urodziła dziecko w Irlandii a chciałaby otrzymać numer PESEL?
 • Uznawanie orzeczeń zagranicznych na terytorium Polski o przysposobieniu dziecka z zagranicy
 • Jak potraktować akt zawarcia małżeństwa zawarty na statku na Karaibach, w którym zamiast nazwy miejscowości wpisana została długość geograficzna? Czy ten ślub jest ważny?
 • Czy wiążący jest odpis aktu z zagranicy, w którym nie ma informacji, kiedy akt stanu cywilnego stał się prawomocny? Czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie?
 • Przykładowe wzory dokumentów rozwodowych państw obcych

Pozostałe:

 • Jaki jest zakres przedmiotowy Rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku?
 • Jaki jest zakres geograficzny rozporządzenia Bruksela II bis?
 • Które państwa wydają świadectwo dotyczące art. 39 z rozporządzenia Bruksela II bis, a które nie?
 • Czy rozporządzenie Bruksela II bis ma moc nadrzędną w stosunku do prawa krajowego?
 • Ogólne zasady kpa w postępowaniu administracyjnym
 • KPA w czynnościach kierownika USC
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone aby dostosować kpa do RODO?
 • Kiedy postępowanie kończy się decyzją a kiedy postanowieniem? Które czynności noszą kategorie czynności materialno-technicznych? Co powinniśmy zrobić i w którym momencie? Czy wzywać do usunięcia braków czy nie? Czy umarzać postępowanie jeśli braki nie zostaną uzupełnione ?
 • Czy na pełnomocnictwie powinien być tylko podpis osoby upoważniającej? Jakie dane powinny znaleźć się w pełnomocnictwie?
 • Jakie dokumenty powinien złożyć pełnomocnik reprezentujący klienta? Jakich dokumentów wymagać?
 • Czym różni się profil zaufany od bezpiecznego podpisu kwalifikowanego?
 • Omówienie problemów związanych z wydawaniem dokumentów w formie elektronicznej w nawiązaniu do ustawy o podpisie elektronicznym
 • Czy można wydawać oryginały dokumentów, czy nie można ?
 • Prawo prywatne międzynarodowe - istotne zagadnienia
 • Praca w systemie ŹRÓDŁO – najczęściej popełniane błędy
 • Przypomnienie najważniejszych zagadnień z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Prowadzący

Mirosława Weronika Winnicka -wieloletni praktyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim; w latach 2011-2015 członek Krajowego Zarządu Urzędników Stanu Cywilnego, w latach 2010-2014 radna samorządu województwa lubuskiego, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Lubuskiego; magister Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Koszalińskiej; ukończyła podyplomową Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. - Zarządzanie Funduszami Europejskimi, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp.- Prawo administracyjne i samorządowe, Wyższą Szkołę Biznesu, Wydział Nauk Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim - Studia menedżerów samorządu terytorialnego oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Executive MBA Business Trends

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia