Wideoszkolenie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS

Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2020, inwentaryzacja, sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych.

Uczestnicy otrzymają wzory w wersji elektronicznej - edytowalnej
Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Operacje na przełomie roku budżetowego. Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2020, inwentaryzacja (przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie). Sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:


 • Jak rozliczyć dotacje, m.in. senior + ; asystent rodziny, zasiłki okresowe, fundusz alimentacyjny, świadczenia z urzędem wojewódzkim
 • Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie, „Dobry start”, dodatek energetyczny, wynagrodzenie za sprawowanie opieki tzw. opiekun prawny, dodatki dla pracowników socjalnych, karta dużej rodziny, zasiłki z pomocy społecznej w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze, dożywianie
 • Operacje na przełomie roku budżetowego,
 • Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2020,
 • inwentaryzacja (przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie),
 • Sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Bilans (wzór) - (wersja aktywna - Excel i Word)
 • Rachunek zysków i strat (wzór) - (wersja aktywna - Excel i Word), z możliwością podstawienia swoich danych i sprawdzenia prawidłowości wyliczenia
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wzór) - (wersja aktywna - Excel i Word)
 • Informacja dodatkowa do bilansu (wzór) i (przykład gotowej informacji dla OPS) + tabele w wersji Excel do samodzielnego sporządzenia
 • Instrukcja inwentaryzacyjna (Przykład instrukcji dla OPS)
 • Wzajemne rozliczenia między jednostkami (tabele i potwierdzenia sald między jednostkami w wersji aktywnej Excel i Word)
 • Potwierdzenie sald (wzór)
 • Protokół z inwentaryzacji kont (wzór) - różne dokumenty inwentaryzacyjne w wersji Excel i Word
 • Weryfikacja kosztów (wzór notatki służbowej)
 • Tabela dot. rozliczenia się z dotacji za rok obrotowy

Szczegółowy program szkolenia:

I – ROZLICZENIE DOTACJI

 • Podział zadań z zakresu administracji rządowej (podstawa prawna, klasyfikacja budżetowa)
 • Sposób rozliczenia dotacji (sprawozdawczość merytoryczna i rachunkowa):

a)świadczenia wychowawcze

b)świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie

c)„Dobry start”,

d)asystent rodziny,

e)dodatek energetyczny,

f)wynagrodzenie za sprawowanie opieki tzw. opiekun prawny,

g)dodatki dla pracowników socjalnych,

h)karta dużej rodziny

i)Programy resortowe dofinansowywane z Funduszu Solidarnościowego

j)Programy „SENIOR +”, „Posiłek w szkole i w domu”

 • Terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji na rok 2020 i ujęcie ich w sprawozdawczości.
 • Sposoby rozliczenia się OPS z jednostką nadrzędną (dotującą)

II – SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 • Rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS,
 • Terminy sprawozdań budżetowych obowiązujące OPS,
 • Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe
 • Przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb,
 • Korekty sprawozdań (terminy, sposoby)

III - INWENTARYZACJA

 • Etapy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Rodzaje inwentaryzacji,
 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji,
 • Metody inwentaryzacji zapisów i sald kont w księgach rachunkowych (weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją),
 • Omówienie zapisów dotyczących operacji gospodarczych na przełomie roku

a) faktury własne (za sprzedaż) i obce (z tytułu zakupu),

b) dostawy i usługi niefakturowane,

c) nieotrzymane, lecz już opłacone dostawy (tzw. w drodze)

 • Inwentaryzacja składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Weryfikacja obrotów kont kosztowych (Zespół 4) pod kątem prawidłowej ewidencji operacji z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej i pod odpowiednią datą.
 • Weryfikacja współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudzień oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy.
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych.
 • Zaangażowanie na przełomie roku budżetowego (salda i obroty konto 998 i 999),
 • Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach),
 • Rozliczenie konta 851 i 135 dotyczące ZFŚS,
 • Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych po dniu bilansowym (przyczyny, sytuacje).
 • Przechowywanie i ochrona ksiąg rachunkowych

IV – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Postawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • Bilans OPS

a)Pozycje bilansu (aktywa, pasywa),

b)Informacja dodatkowa (omówienie i wzór),

c)Podpisy

d)Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu bilansu

 • Rachunek zysków i strat OPS (wariant porównawczy)

a)Pozycje Rachunku zysków i strat (przychody, koszty),

b)Informacja uzupełniająca,

c)Podpisy

d)Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu Rachunku zysków i strat

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS (wariant porównawczy)

a)Pozycje zestawienie zmian w funduszu,

b)Informacja uzupełniająca,

c)Podpisy,

d)Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu zestawienia zmian w funduszu jednostki

 • Wzajemne wyłączenia między jednostkami (w obrębie jednej gminy)

a)Wzajemne wyłączenia objęte bilansem skonsolidowanym,

b)Wzajemne wyłączenia objęte rachunkiem zysków i strat,

c)Wzajemne wyłączenia objęte zestawieniem zmian w funduszu jednostki,

 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i ujęcie ich w księgach rachunkowych roku następnego.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia