Szkolenie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych w OPS

Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2020, inwentaryzacja, sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

Brak danych

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Księgowych oraz Głównych Księgowych Ośrodków Pomocy Społecznej i innych jednostek budżetowych.

Uczestnicy otrzymają wzory w wersji elektronicznej - edytowalnej
Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Operacje na przełomie roku budżetowego. Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2020, inwentaryzacja (przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie). Sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:


 • Jak rozliczyć dotacje, m.in. senior + ; asystent rodziny, zasiłki okresowe, fundusz alimentacyjny, świadczenia z urzędem wojewódzkim
 • Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie, „Dobry start”, dodatek energetyczny, wynagrodzenie za sprawowanie opieki tzw. opiekun prawny, dodatki dla pracowników socjalnych, karta dużej rodziny, zasiłki z pomocy społecznej w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze, dożywianie
 • Operacje na przełomie roku budżetowego,
 • Jak prawidłowo przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia roku budżetowego 2020,
 • inwentaryzacja (przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie),
 • Sporządzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Bilans (wzór) - (wersja aktywna - Excel i Word)
 • Rachunek zysków i strat (wzór) - (wersja aktywna - Excel i Word), z możliwością podstawienia swoich danych i sprawdzenia prawidłowości wyliczenia
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wzór) - (wersja aktywna - Excel i Word)
 • Informacja dodatkowa do bilansu (wzór) i (przykład gotowej informacji dla OPS) + tabele w wersji Excel do samodzielnego sporządzenia
 • Instrukcja inwentaryzacyjna (Przykład instrukcji dla OPS)
 • Wzajemne rozliczenia między jednostkami (tabele i potwierdzenia sald między jednostkami w wersji aktywnej Excel i Word)
 • Potwierdzenie sald (wzór)
 • Protokół z inwentaryzacji kont (wzór) - różne dokumenty inwentaryzacyjne w wersji Excel i Word
 • Weryfikacja kosztów (wzór notatki służbowej)
 • Tabela dot. rozliczenia się z dotacji za rok obrotowy

Szczegółowy program szkolenia:

I – ROZLICZENIE DOTACJI

 • Podział zadań z zakresu administracji rządowej (podstawa prawna, klasyfikacja budżetowa)
 • Sposób rozliczenia dotacji (sprawozdawczość merytoryczna i rachunkowa):

a) świadczenia wychowawcze

b) świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie

c) „Dobry start”,

d) asystent rodziny,

e) dodatek energetyczny,

f) wynagrodzenie za sprawowanie opieki tzw. opiekun prawny,

g) dodatki dla pracowników socjalnych,

h) karta dużej rodziny

i) Programy resortowe dofinansowywane z Funduszu Solidarnościowego

j) Programy „SENIOR +”, „Posiłek w szkole i w domu”

 • Terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji na rok 2020 i ujęcie ich w sprawozdawczości.
 • Sposoby rozliczenia się OPS z jednostką nadrzędną (dotującą)

II – SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 • Rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez OPS,
 • Terminy sprawozdań budżetowych obowiązujące OPS,
 • Ewidencja wydatków budżetowych na karcie budżetowej a sprawozdania budżetowe
 • Przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb,
 • Korekty sprawozdań (terminy, sposoby)

III - INWENTARYZACJA

 • Etapy prac dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 • Rodzaje inwentaryzacji,
 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji,
 • Metody inwentaryzacji zapisów i sald kont w księgach rachunkowych (weryfikacja sald, potwierdzenia sald, porównania dokumentacji z ewidencją),
 • Omówienie zapisów dotyczących operacji gospodarczych na przełomie roku

a) faktury własne (za sprzedaż) i obce (z tytułu zakupu),

b) dostawy i usługi niefakturowane,

c) nieotrzymane, lecz już opłacone dostawy (tzw. w drodze)

 • Inwentaryzacja składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Weryfikacja obrotów kont kosztowych (Zespół 4) pod kątem prawidłowej ewidencji operacji z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej i pod odpowiednią datą.
 • Weryfikacja współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.
 • Inwentaryzacja sald kont wynikowych (syntetycznych i analitycznych) występujących na dzień 31 grudzień oraz sposoby ich przeksięgowań na wynik finansowy.
 • Naliczanie amortyzacji i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych.
 • Zaangażowanie na przełomie roku budżetowego (salda i obroty konto 998 i 999),
 • Tworzenie odpisów aktualizujących należności (zasady, sposoby, ujęcie na kontach),
 • Rozliczenie konta 851 i 135 dotyczące ZFŚS,
 • Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych po dniu bilansowym (przyczyny, sytuacje).
 • Przechowywanie i ochrona ksiąg rachunkowych

IV – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • Postawa prawna i ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • Bilans OPS

a) Pozycje bilansu (aktywa, pasywa),

b) Informacja dodatkowa (omówienie i wzór),

c) Podpisy

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu bilansu

 • Rachunek zysków i strat OPS (wariant porównawczy)

a) Pozycje Rachunku zysków i strat (przychody, koszty),

b) Informacja uzupełniająca,

c) Podpisy

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu Rachunku zysków i strat

 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS (wariant porównawczy)

a) Pozycje zestawienie zmian w funduszu,

b) Informacja uzupełniająca,

c) Podpisy,

d) Praktyczne wskazówki istotne przy sporządzaniu zestawienia zmian w funduszu jednostki

 • Wzajemne wyłączenia między jednostkami (w obrębie jednej gminy)

a) Wzajemne wyłączenia objęte bilansem skonsolidowanym,

b) Wzajemne wyłączenia objęte rachunkiem zysków i strat,

c) Wzajemne wyłączenia objęte zestawieniem zmian w funduszu jednostki,

 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i ujęcie ich w księgach rachunkowych roku następnego.


Prowadzący

Małgorzata Jaźwińska, praktyk, od ponad 20 lat pracuje w MOPS w Dębicy a od 2004 roku zajmuje stanowisko Głównego Księgowego oraz zarządza i nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego. Odpowiada za wydatki budżetowe w rocznej wysokości ok 60 mln. zł. Realizuje lub nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w rocznej wysokości ok 1,5 mln. zł. Prowadzi ewidencję księgową dla pięciu ośrodków wsparcia dla seniorów i dzieci znajdujących się w strukturach OPS. Wprowadziła: własny innowacyjny system zarządzania dokumentacją księgową oraz jego obieg we wszystkich komórkach organizacyjnych OPS-u, a także zadaniową strukturę budżetu. Jest również Główną Księgową zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Dębicy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej dla stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych oraz dokumentacji wymaganej do KRS w związku z prowadzeniem tego typu działalności. W 2001 roku uzyskała tytuł magistra ekonomii na UMCS w Rzeszowie oraz w 2004r. i 2013r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. W 2014 roku uzyskała certyfikat Księgowy Ministra Finansów w zakresie samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia