Wideoszkolenie: Zezwolenia na alkohol

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku – jak wyglądają najnowsze regulacje prawne w związku ze stanem epidemii? Jak wygląda procedura wydawania zezwoleń na alkohol? Jak powinna przebiegać kontrola punktów sprzedaży alkoholu? Obowiązki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydawania zezwoleń na alkohol

od 429.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrolą punktów sprzedaży alkoholu.

Najnowsze regulacje prawne w związku ze stanem epidemii na rok 2022 a wydawanie zezwoleń na alkohol
Podczas wideoszkolenia zostaną omówione poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nasz doświadczony prowadzący wyjaśni wpływ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na procedurę wydawanie zezwoleń. Na spotkaniu nie zabraknie również tematów związanych z kontrolą oświadczeń, a także zostanie poruszony wątek opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w 2022 roku dalej będzie możliwe podejmowanie uchwał zwalniających z opłat za korzystanie z zezwoleń oraz dotyczących zwrotów wniesionych opłat? (Analiza, którzy przedsiębiorcy mogą zostać objęci uchwałą, z jakich opłat można zwolnić uchwałą, zwroty opłat już uiszczonych, przesuwanie terminów wnoszenia opłat, przykłady uchwał podjętych przez gminy)
 • Jak pobierać dodatkowe 30% opłaty za realizowanie obowiązków ustawowych w dodatkowych 30-dniowych terminach (Przypadki zezwoleń ważnych przez cały rok oraz wygasających w trakcie roku)
 • Jak realizowana jest kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Kto może przeprowadzić taką kontrolę?
 • Z jakimi wariantami zgód na sprzedaż napojów alkoholowych można spotkać się w praktyce? (Budynki gminne, budynki spółdzielcze, małe i duże wspólnoty mieszkaniowe, uchwały wspólnot mieszkaniowych, zapisy w aktach notarialnych nabycia mieszkań/lokali użytkowych w danym budynku)
 • Zarząd spadkiem w zakresie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie przez tymczasowego przedstawiciela (po śmierci małżonka przedsiębiorcy)
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Przypadki wygaśnięć zezwoleń na przykładach (Wykreślenie a zawieszenie działalności gospodarczej, remonty i wyburzenia budynków a sprzedaż z tymczasowych kontenerów gastronomicznych lub handlowych)

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Przykłady uchwał zwalniających z opłat za zezwolenia i przewidujących zwroty opłat
 • Wnioski o udzielenie wszystkich rodzajów zezwoleń
 • Inne formularze przydatne w pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami
 • Różne warianty pouczeń RODO
 • Wzory niektórych pism procesowych

Szczegółowy program szkolenia:

1.Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • Czy ustawa pozwala na przywracanie terminów do składania oświadczeń o wartości sprzedaży oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń?
 • Czy w 2022 roku dalej będzie możliwe podejmowanie uchwał zwalniających z opłat za korzystanie z zezwoleń oraz dotyczących zwrotów wniesionych opłat? (Analiza, którzy przedsiębiorcy mogą zostać objęci uchwałą, z jakich opłat można zwolnić uchwałą, zwroty opłat już uiszczonych, przesuwanie terminów wnoszenia opłat, przykłady uchwał podjętych przez gminy)
 • Jak można wydłużyć zezwolenie? (Wydłużanie zezwoleń na mocy przepisów ustawy, wydłużanie zezwoleń decyzją administracyjną, ustalanie wysokości opłaty za wydłużenie zezwolenia, jak pogodzić wydłużenie zezwolenia z zezwoleniem na wyprzedaż zapasów magazynowych)
 • Jakie nowości w zakresie postępowania administracyjnego przewidziała ustawa? (Odstąpienie od zasady czynnego udziału stron w postępowaniach, udostępnianie akt sprawy i dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zdalne uczestnictwo w przesłuchaniach, wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw w stanie epidemii)

2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwroty opłat nienależnych

 • Jak ustalana jest wysokość opłaty za zezwolenie? (Samoobliczenie, czynności materialno-techniczne, tryb decyzyjny ustalania opłaty)
 • Jak pobierać dodatkowe 30% opłaty za realizowanie obowiązków ustawowych w dodatkowych 30-dniowych terminach (Przypadki zezwoleń ważnych przez cały rok oraz wygasających w trakcie roku)
 • Kiedy jest możliwe, a kiedy nie jest możliwe rozkładanie opłat za korzystanie z zezwoleń na raty?
 • Kiedy można zwrócić opłatę? W jakim trybie należy odmówić zwrotu opłaty? (Zwrot opłat nienależnych za korzystanie z zezwoleń z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • Jakie są konsekwencje uiszczenia opłat w nieprawidłowej wysokości?
 • Czy istotna jest data wpływu opłaty na rachunek gminy, czy data na dowodzie opłaty?

3. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Jaki jest wpływ ograniczeń wynikających z rozporządzeń na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu sprzedaży?
 • Czy możliwa jest sprzedaż alkoholu na wynos w gastronomii?
 • Jaki jest wpływ ograniczeń wynikających z rozporządzeń na zezwolenia jednorazowe oraz tzw. zezwolenia kateringowe?

4. Nowa opłata za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml (tzw. małpek) i udział gmin w podziale tej opłaty

 • Jaki jest system poboru nowej opłaty oraz jej rozdział między gminy i NFZ?
 • Jak ustalana jest wysokość udziału poszczególnych gmin przy podziale środków z nowej opłaty?

5. Rodzaje kontroli prowadzonych przez organ zezwalający

 • Jak realizowana jest kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Kto może przeprowadzić taką kontrolę?
 • Jak odbywa się weryfikacja prawdziwości danych podawanych w oświadczeniach o wartości sprzedaży?
 • Kiedy przeprowadzać oględziny lokalizacji punktów sprzedaży?
 • Jakie są konsekwencje nieprawidłowości ujawnionych w toku czynności kontrolnych i sprawdzających?
 • Publikacja schematów procedur kontroli w BIP
 • Jak sporządzać analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej?
 • Czy można żądać dokumentów do oświadczenia? Czy do oświadczenia powinny być dołączane wydruki z kasy?
 • Do kogo zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu kontroli?
 • Czy urzędnik gminy ma prawo/ obowiązek kontroli oświadczeń przedsiębiorców?
 • Czy GKRPA może kontrolować faktury zakupu alkoholu?
 • Jakie są sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu?

6. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Jak wygląda procedura wydawania zezwoleń na alkohol? Procedura wydawania krok po kroku
 • Czy należy wydawać stałe (handel, gastronomia) zezwolenia dla punktów sprzedaży, czy dla całych obiektów/budynków?
 • Co może być tytułem prawnym wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych?
 • Z jakimi wariantami zgód na sprzedaż napojów alkoholowych można spotkać się w praktyce? (Budynki gminne, budynki spółdzielcze, małe i duże wspólnoty mieszkaniowe, uchwały wspólnot mieszkaniowych, zapisy w aktach notarialnych nabycia mieszkań/lokali użytkowych w danym budynku)
 • Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (decyzje zmieniające przy zmianie przedsiębiorcy w punkcie sprzedaży, składanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów)
 • Czy urzędnik może poświadczać zgodność składanych dokumentów z oryginałami?
 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu zezwalającego, a zrzeczenie się prawa do zażalenia na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Czy wójt/burmistrz/prezydent miasta może odmówić wydania zezwolenia detalicznego dla nowopowstałego punktu, który spełnia wszystkie warunki formalne, ale jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu chronionego uchwałą gminną i mieszkańcy wnoszą sprzeciw do wydania tej decyzji?
 • Ogródki piwne, food trucki
 • Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (imprezy niemasowe oraz imprezy masowe)
 • Wydawanie tzw. zezwoleń cateringowych (zakres terytorialny korzystania z nich)
 • Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

7. Sukcesja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • W jakim zakresie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw znajdują zastosowanie do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki zarządcy sukcesyjnego oraz właściciela przedsiębiorstwa w spadku?
 • Zarząd spadkiem w zakresie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie przez tymczasowego przedstawiciela (po śmierci małżonka przedsiębiorcy)
 • Przekształcenia spółek prawa handlowego a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa lub wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Przekształcenia własnościowe. Jakie kroki podjąć w przypadku zmiany spółki z o.o. na komandytową: wydać decyzję zmieniającą, czy wygasić zezwolenie?

8. Spółki cywile a zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 • Czy można wydać zezwolenie na spółkę cywilną? Czy poprawnym jest umieszczanie nazwy i NIP-u spółki na zezwoleniu?
 • Czy zezwolenie powinno zostać wydane na każdego przedsiębiorcę w spółce oddzielnie?
 • Jeśli do spółki cywilnej wchodzi nowa osoba, a jedna z poprzednich odchodzi na emeryturę, co z zezwoleniem?
 • Dotychczasową działalność gospodarczą prowadziła żona i na nią była koncesja. Od stycznia chce działać w formie spółki cywilnej z mężem. Czy dotychczasowe zezwolenie na sklep wygasa, a wydaje się nowe zezwolenie na wspólników prowadzących ten sam sklep?
 • Czy spółka cywilna w nowym składzie może przejąć dotychczasowe zapasy alkoholu poprzedniego składu spółki?
 • Czy wszyscy wspólnicy spółki muszą być wpisani w umowie najmu lokalu, w którym będzie punkt sprzedaży?
 • Jeżeli działalność gospodarcza jednoosobowa przekształca się w spółkę cywilną (dochodzi mąż lub synowa), to czy musi nastąpić wyprzedaż alkoholu w dotychczasowym punkcie sprzedaży?
 • Jeśli dotychczasowy sklep będący jednoosobową działalnością będzie w Nowym Roku spółką cywilną, to czy ten sklep składa oświadczenie za poprzedni cały rok działalności?

9. Procedura wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Decyzja wygaszająca – deklaratoryjna, czy konstytutywna?
 • Przypadki wygaśnięć zezwoleń na przykładach (Wykreślenie a zawieszenie działalności gospodarczej, remonty i wyburzenia budynków a sprzedaż z tymczasowych kontenerów gastronomicznych lub handlowych)
 • Zaprzestanie sprzedaży napojów alkoholowych z powodu wygaśnięcia zezwolenia (data stwierdzenia wygaśnięcia, data przygotowania decyzji o wygaśnięciu, data doręczenia decyzji, daty ostateczności oraz prawomocności decyzji o wygaśnięciu zezwolenia)

10. Procedura cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Decyzja cofająca – deklaratoryjna, czy konstytutywna?
 • Przypadki cofnięć zezwoleń na przykładach
 • Zbieranie dowodów w postępowaniu (przesłuchiwanie świadków i strony, współpraca z Policją i strażami gminnymi, pomoc prawna)
 • Zaprzestanie sprzedaży napojów alkoholowych z powodu cofnięcia zezwolenia (data przygotowania decyzji o cofnięciu, data doręczenia decyzji, daty ostateczności oraz prawomocności decyzji o cofnięciu zezwolenia)

11. Inne regulacje ustawowe wydawania zezwoleń

 • Co obejmuje limit?
 • Czy limitujemy zezwolenia jednorazowe i cateringowe?
 • Czy można ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i jakimi kryteriami się kierować?
 • Czy gmina może dowolnie wyznaczyć przedział godzinowy ograniczania sprzedaży? Np. godzina 23.00-5.00? Jaki jest wpływ ograniczenia na funkcjonowanie zezwoleń?
 • Czy zezwolenie musi zawierać godziny sprzedaży, jeżeli w gminie nie ma uchwały w sprawie ograniczeń?
 • Czy stacje benzynowe mogą być traktowane inaczej niż inne placówki handlowe?
 • Co ze spożywaniem alkoholu w ośrodkach wypoczynkowych i szkoleniowych?
 • Co należy rozumieć przez miejsce publiczne w kontekście spożywania alkoholu?
 • Czy dom kultury może być objęty odstępstwem jako miejsce dozwolonego spożywania alkoholu w miejscu publicznym?
 • Kiedy gmina może odstąpić od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym? Jakie są zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych?
 • Jak prawidłowo ustalać miejsca przeznaczone do spożywania alkoholu?
 • Jak prawidłowo sformułować zapisy odległości od obiektów chronionych? Czy możemy nie ustanowić minimalnej odległości?
 • Co może, a co musi być obiektem chronionym?
 • Kto może złożyć projekt uchwały?
 • Opiniowanie uchwał „alkoholowych”
 • Jakie są kryteria wydawania zezwoleń w przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę określoną w uchwale?
 • Jak można zmienić limit zezwoleń (wydłużanie zezwoleń w oparciu o przepisy tzw. tarczy 4.0, a zachowanie limitów zezwoleń)?

12. Kodeks postępowania administracyjnego a RODO

 • Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych dopisane nowelizacją do KPA (w jakich sytuacjach są do spełnienia)
 • Pouczenia RODO dla stron postępowania, skarżących, świadków, pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy.
 • Pozycja procesowa skarżącego/interweniującego po nowelizacji KPA
 • Klauzule informacyjne i ich treść zgodna z RODO
 • Podstawa prawna zbierania danych osobowych
 • Jakie informacje dotyczące zezwoleń można udostępniać? Jakie dane zamieszczać w BIP-ie?
 • Co w przypadku złożenia żądania usunięcia danych osobowych?
 • Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Czy musimy informować o przetwarzaniu danych osobowych?

Prowadzący

Paweł Madej – absolwent kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim, pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu od 2001 roku, od początku zajmując się obszarem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od 2013 roku zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zezwoleń. Prowadzeniem szkoleń z przedstawionej tematyki zajął się w 2015 roku i od tamtej pory podnosi swoje kompetencje w tej roli. Praktyk, który opisywane zagadnienia i procedury często ilustruje przykładami z życia oraz prezentuje adekwatne do omawianych przypadków orzeczenia sądów administracyjnych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 429.00
28 stycznia 2022
od 429.00
25 lutego 2022
od 429.00
25 marca 2022

Podobne szkolenia