Wideoszkolenie: Usuwanie drzew

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie aktualnie obowiązują przepisy dotyczące wycinki drzew? Jak powinna wyglądać procedura usuwania drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i terenu wspólnot mieszkaniowych? Kto jest stroną postępowania? Jakie są warunki usuwania drzew w pasie drogowym? Kary administracyjne za nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCCPoland przeznaczone jest dla pracowników starostw, urzędów miast i gmin zajmujących się postępowaniami dotyczącymi zezwolenia na usunięcie drzew oraz administracyjnych kar pieniężnych

Jakie są planowane zmiany odnośnie osób fizycznych w zgłoszeniu na usuwanie drzew?
Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących usuwania drzew. Podpowiemy, jak poprawnie naliczać opłaty za ich usuwanie i jakie administracyjne kary pieniężne należy nałożyć w przypadku nielegalnego usunięcia, uszkodzenia bądź zniszczenia drzew. Podczas szkolenia poddamy dyskusji pomysł nasadzeń następczych jako alternatywę dla uiszczania opłat za usunięcie drzewa, a także kwestię usuwania drzew przez rolników. Omówimy także warunki usuwania drzew w pasie drogowym. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy gmina może nałożyć obowiązek odszkodowania dla osób fizycznych, w przypadku gdy z ich terenu usuwane są drzewa przez właścicieli urządzeń przesyłowych np. przez zakład energetyczny?
 • Jakie procedury obowiązują rolników? Kiedy mogą usuwać drzewa bez zezwolenia, a w jakim przypadku obowiązani są dokonać zgłoszenie bądź złożyć wniosek o wydanie zezwolenia?
 • Jakie obowiązki w zakresie zgłaszania wycinki drzew i krzewów mają takie podmioty jak np. zakład energetyczny lub spółdzielnia mieszkaniowa?
 • Jak przeprowadzić procedurę po 3 latach od dnia wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku odroczonej opłaty?
 • Jak prowadzić postępowanie w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, pamiętając, że nieuregulowany stan prawny występuje także wtedy, gdy jeden z właścicieli zmarł, a postępowanie spadkowe nie zostało zakończone
 • Przykłady wyliczeń opłat za usuwanie drzew oraz przykłady wydawania decyzji warunkowych zezwalających na usuwanie drzew
 • Czy zawsze jest obowiązek nowych nasadzeń? W jakich sytuacjach wnioskodawca jest zwolniony od obowiązku nasadzeń?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i /lub krzewów
 • Zgoda właściciela nieruchomości
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 • Oświadczenie o zawiadomieniu mieszkańców w przypadku wniosku składanego przez wspólnoty i spółdzielnie
 • Wezwanie do uzupełnienia wniosku
 • Zezwolenia na usunięcie:
  • z opłatą i nasadzeniami
  • z opłatą bez nasadzeń
  • bez opłaty z nasadzeniami
  • dla zarządów dróg (m.in. GDDKiA)
  • dla wspólnot i spółdzielni
  • dla ogrodów działkowych

Dotyczące zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 • Wzór nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew w drodze postanowienia
 • Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
 • Wzór decyzji sprzeciwiającej

Ponadto:

 • Wzór druku zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego
 • Protokół oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia
 • Protokół oględzin zgłoszonych do usunięcia
 • Wezwanie na przesłuchanie świadka/ strony
 • Wzór protokołu z przesłuchania świadka/strony
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania
 • Przykład karty udostępniającej informacje o środowisku – wnioski i decyzje na usunięcie drzew
 • Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu po upływie 3 lat
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Co w sytuacji, gdy działka jest objęta mpzp i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, porastają ją dzrewa samosiewy, a właściciel składa zgłoszenie o usunięcie dziew z powierzchni powyzej 0,10ha?
 • 86f ust.1 3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, na działce okazuje się, że rosną kilkunastoletnie dzrewa na powierzchni powyżej 10ha, a właściciel nie prowadzi gospodarstwa rolnego - czy traktować to jako las, zgodnie z ustawą o lasach, biorąc pod uwagę stan faktyczny, działka nie jest objęta mpzp?
 • Co w sytuacji, gdy drzewa zostały zasadzone przez właściciela działki A i rozrosły się tak, że weszły na działkę B?
 • Czy można zmusić właściciela do ścięcia gałęzi kolidujących z drogą?
 • Czy usunięcie drzew na nieruchomości użytkowanej rolniczo wymaga zezwolenia?
 • Czy wnioskodawca może składać kolejne wnioski o wydanie zezwolenia, jeżeli był wydany sprzeciw już dwa razy?
 • Czy pod zgłoszeniem muszą się podpisać wszyscy współwłaściciele?
 • Kto podpisuje zgłoszenie usunięcia drzewa w przypadku działki, która jest współwłasnością 3 osób?
 • Czy wycinka drzew na terenie drogi gminnej będzie podlegać opłacie jako przywrócenie gruntów nieużytkowych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, gdy drzewa posiadają określone obwody?
 • Czy w przypadku zgłoszenia mamy obowiązek sprawdzania, kto jest właścicielem działki?
 • Czy właściciel działki może wyciąć drzewa bez zgłoszenia, jeżeli na działce rolnej wyrosły drzewa o dużych obwodach podchodzących pod pomnik przyrody?
 • Jak postępujemy, kiedy właściciele chcą wyciąć drzewa na opał?
 • Czy zawiadamiamy wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko wnioskodawcę, jeżeli mamy zgodę na wycinkę drzewa od pozostałych współwłaścicieli?
 • Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku, jeżeli osoba, której udzielono pełnomocnictwa nie jest właścicielem działki? Komu wydać zezwolenie?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel chce usunąć drzewa z terenu oznakowanego w ewidencji gruntów jako Lz- teren zadrzewiony i zakrzewiony?
 • Czy pełnomocnictwo musi zostać sporządzone notarialnie?
 • Czy właściciel działki, która nie jest uprawiana i oznaczona w ewidencji gruntów jako rola, musi zgłosić usunięcie drzew, jeżeli chce zasadzić warzywa i kwiaty?
 • Co w przypadku, gdy ujawnione w księdze wieczystej osoby nie żyją i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe?
 • Co w sytuacji, gdy drzewo stanowi realne zagrożenie, a właściciel nie chce go usunąć?
 • Małżeństwo zgłosiło zamiar usunięcia drzewa i złożyło wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Czy zaświadczenie wysyłamy osobno do każdego małżonka?
 • Kto wydaje zezwolenie na drzewo w pasie drogowym, gdy gmina nie ma własności, a jest wyłącznie właścicielem samoistnym?
 • Czy ze wspólnotami gruntowymi postępujemy tak samo jak w przypadku wspólnot mieszkaniowych?
 • Co w przypadku, gdy drzewa zacieniają instalację fotowoltaiczną założoną na dachu domku jednorodzinnego, który nie ma możliwości założenia instalacji w innym miejscu?
 • Co w sytuacji, gdy drzewo rośnie w pasie publicznej drogi gminnej bądź powiatowej i zacienia instalację fotowoltaiczną, założoną na dachu domku jednorodzinnego?
 • Czy ENERGA musi zwrócić się do gminy z prośbą o zgodę na przycięcie drzew znajdujących się na działce gminnej nad liniami wysokiego napięcia?
 • Jak wygląda procedura ustalania odszkodowania przez organ?
 • Czy oględziny zawsze przeprowadzamy w obecności właściciela działki?
 • Czy wycinka w pasie drogowym bez opłaty, tylko pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych, czy zawsze bez opłaty?
 • Do gminy wpłynął wniosek o wycinkę 4 suchych drzew, które są pomnikami przyrody. Został uzgodniony projekt uchwały z RDOŚ. Czy po podjęciu uchwały o zniesieniu pomnika przyrody wydajemy decyzję czy tylko zaświadczenie o braku sprzeciwu?
 • Starosta wymaga wskazania nasadzenia zastępczego nie w dowolnym miejscu na terenie gminy, a tylko i wyłącznie w tym samym obrębie, z którego jest usuwane drzewo. Czy jest jakiś przepis prawny, który wskazuje miejsce nasadzenia zastępczego w sąsiedniej miejscowości, ale w obrębie naszej gminy?
 • Czy w przypadku zgłoszenia musimy wszczynać postępowanie, czy wystarczy wysłanie informacji o terminie oględzin? Czy jeśli właścicielem jest małżeństwo, to każdemu z małżonków wysyłamy informacje o terminie oględzin?
 • Został wniesiony sprzeciw, ponieważ wydawane były warunki zabudowy dla dewelopera, którego wspólnikiem jest wnioskodawca, a drzewa rosną na drodze dojazdowej. Wnioskodawca nie odwołał się, ale złożył wniosek, w którym napisał, że drzewa utrudniają wjazd na działkę rekreacyjną, która znajduje się z tyłu działek dewelopera. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Drzewo rośnie na działce gminnej oraz na terenie parków krajobrazowych. Starostwo nie widziało przeciwskazań, ale parki krajobrazowe wniosły sprzeciw. Czy parki krajobrazowe są organem, które mogą nakazać wydanie decyzji odmownej staroście?
 • Czy w przypadku zgłoszenia można telefonicznie poinformować o terminie oględzin? Czy przy oględzinach muszą być obecni wszyscy współwłaściciele? Czy wystarczy ich podpis pod zgłoszeniem?
 • Na ternie działki nierolniczej dzierżawca prowadził plantację drzew i krzewów. Po zakończeniu dzierżawy pozostały drzewa. Czy ich usunięcie wymaga zezwolenia?
 • Do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew była wydana decyzja sprzeciwu. Następnie został złożony wniosek o wydanie zezwolenia, na co gmina podtrzymała sprzeciw. Czy należy wydać ponownie decyzję sprzeciwiającą?
 • Czy przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego może być zastosowane jedynie, gdy obejmuje cały teren nieruchomości, czy może być na części działki?
 • Jeżeli osoba prowadzi działalność rolniczą, a chce usunąć drzewa z nieruchomości, która jest nieużytkiem, działka nie jest uprawiana, to wystarczy zgłoszenie?
 • Jeżeli nieruchomość użytkowana rolniczo leży na terenie parku krajobrazowego, to wtedy ma zastosowanie zwolnienie z uzyskania zezwolenia?
 • Czy zgłoszenie usunięcia drzew/ krzewów musi zawierać jakiś opis/cel/powód, dlaczego mają być usunięte?
 • Skąd mamy wiedzieć w jakim celu ktoś usuwa drzewa?
 • Czy działkowiec z ROD musi złożyć wniosek o wycięcie drzewa czy wystarczy zgłoszenie?
 • Jak wyliczyć koszt nielegalnej wycinki drzew na działce, jesli nie można określić gatunku? Co w przypadku, gdy zostały same pnie drzew?
 • Jak obliczyć średnicę drzewa do opłaty, jeżeli jest brak kłody, a jest tylko pień?
 • Przykład: pani X składa wniosek o wydanie zezwolenia (nie zgłoszenie), a w toku postępowania ustalono, że współwłaścicielem jest nieżyjący mąż i nie ma przeprowadzonej sprawy spadkowej. Czy możemy wydać zezwolenie jako posiadaczowi nieruchomości czy odmawiamy?
 • Jakie dokładnie dokumenty są potrzebne na każdym etapie? Zgłoszenie, notatka służbowa o ustaleniu terminu oględzin, protokół?
 • Czy nie wydaje się żadnego dokumentu o tym, że nie ma sprzeciwu w danej sytuacji?
 • Czy na protokole musi się podpisać właściciel? Czy podczas oględzin musi być obecny właściciel?
 • Czy prawidłowy jest zapis w protokole, że wójt ma podstawy do wniesienia sprzeciwu?
 • Czy w BIP należy umieszczać tylko wnioski o wydanie zezwolenia i decyzje czy również zgłoszenia?
 • Czy kontrola może być przeprowadzona w terminie dłuższym niż 3 lata?
 • Czy rozpatrujemy wnioski o przycięcie drzew na działce gminnej zgłoszone mailowo bądź telefonicznie?
 • Co w przypadku, gdy w zawiadomieniu nie zachowano 7 dniowego terminu na przeprowadzeniu oględzin, czy można to jakoś poprawić?
 • Jak stwierdzić czy drzewo ze zgłoszenia należy do wnioskodawcy czy do sąsiada, jeśli znajduje się na granicy działek?
 • Czy w protokole należy zawrzeć zapis o gruntach i klasie ziemi?
 • Dlaczego procedura usunięcia drzewa obumarłego na terenie spółdzielni trwa długo? Po co obwieszczenie 14 dni, skoro trwa to 2 miesiące?
 • PRZYKŁAD: drzewo rośnie na terenie działki, gdzie jest jeden właściciel (osoba fizyczna), ale budynki mają status budynku usługowo-handlowego. Mieszka tam i produkuje właściciel. Czy wystarczy zgłoszenie, jeżeli drzewo rośnie przy granicy działki i nie ma to żadnego związku z prowadzoną działalnością?
 • Czy za każdym razem wysyłamy informację o zakończeniu postępowania?
 • Ile czasu powinno minąć od złożonego wniosku do wszczęcia postepowania?
 • Co, jeśli wnioskodawca sam złoży kopię aktu załączając do wniosku z zamaskowanymi danymi?
 • Skąd pozyskać informacje, że dla danego cmentarza trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków?
 • Drzewo jest wysokie, trudnodostępne. Liście spadają na działkę obok. Wysoki koszt obcięcia gałęzi. Czy można zrobić to na koszt gminy, a potem dochodzić tę kwotę od sąsiada?
 • Jak naliczyć opłatę, jeżeli zostaje wycięta sosna bez zgłoszenia i zostaje tylko karpa o obwodzie 70 cm i 79 cm?
 • PRZYKŁAD: drzewa są pod opieką konserwatora zabytków. Mieszkaniec postawił na korzeniach palety kostki brukowej. Był nakaz konserwatora usunięcia tych palet. Gmina wystosowała pismo o ich usunięcie. Palety dalej stoją. Czy można naliczyć jakąś karę?
 • Obszar Natura2000. Czy musi być zgłoszenie czy decyzja? Jak postępujemy w przypadku jednego właściciela i dwóch działek - na zwykłej drzewo do wycięcia i na obszarze?
 • Czy na wycinkę drzew na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego trzeba mieć pozwolenie z RDOŚ?
 • Co należy okazać firmie wycinającej drzewo, jeżeli firma nie ma protokołu, że to jest legalne?
 • Co w sytuacji, gdy są bobry? Są one są pod ochroną, ale z drugiej strony dla mieszkańca to szkodniki
 • Czy na zarząd dróg też możemy nałożyć obowiązek nasadzeń?

Najbardziej problematyczne przypadki w usuwaniu drzew. Kto jest organem decydującym, w przypadku drzewa rosnącego na terenie należącym do gminy i do nieżyjących osób fizycznych?

 • Jak potraktować przypadek przedsiębiorcy, który zgłosił potrzebę wycięcia 5 dębów, w tym 2 duże, zaznaczając, że powodem jest zagrożenie, jakie stwarzają, ponieważ drzewa są stare, chore, rosną wokół skarpy i bawią się n nich dzieci.
 • PRZYKŁAD: właściciel działki dokonał zgłoszenia do naszego UG wycinki 100 drzew. Zgodnie z ewidencją gruntów działka ma użytki: R 1,39 ha i Ls 0,46 ha. Zgodnie z dokonanym zgłoszeniem właściciel chce wyciąć drzewa z części działki rolnej, jednakże jest ona pokryta roślinnością leśną. Zgodnie z art. 3 ustawy o lasach „Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków.” Czy powyższe zgłoszenie należy potraktować jako zgłoszenie wycinki z działki leśnej, w rozumieniu ww. ustawy i przesłać do Starostwa Powiatowego? Zgodnie z umieszczoną na stronie rządowej informacją https://www.gov.pl/web/gdos/wycinka-drzew-lub-krzewow-na-terenach-rolnych, w przypadku, gdy drzewa na nieruchomościach mają charakter roślinności leśnej, w celu ich usunięcia stosuje się przepisy ustawy o lasach. Wówczas nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie przyrody, dotyczących obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, a także zwolnień z tego obowiązku.” Właściciel zaznaczył, że nie ma miejsca na nasadzenia, bo sprzedaje działki pod budowę domów.
 • Czy w przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, podczas oględzin drzewa może wskazać sąsiad (osoba postronna)? Sąsiad nie jest osobą zgłaszającą. Czy musi mieć pełnomocnictwo, czy nie jest konieczne?
 • Czy protokół z oględzin może podpisać sąsiad wskazujący drzewa?
 • Jak przebiega przywracanie gruntów Lzr porośniętych drzewami do użytkowania rolnego? Czy można zastosować art. 83 f ust 1 pkt. 3b? Czy takie drzewa należy zgłosić do urzędu?
 • Jak postąpić w przypadku drzewa zgłoszonego do usunięcia, znajdującego się na terenie należącym do gminy oraz do dwóch nieżyjących osób fizycznych?
 • Kto jest organem decydującym, w przypadku drzewa rosnącego na terenie należącym do gminy i do nieżyjących osób fizycznych?
 • Czy na gruncie rolnym powinno być zgłoszenie, czy wniosek?
 • Wnioskodawca chce usunąć drzewa z działki sklasyfikowanej jako Lz/PsIV, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego Czy wnioskodawca może usunąć drzewa z takiego Lz bez zezwolenia?
 • Organ wydający decyzję wskazał budki na drzewach – czy w związku z tym musimy stwierdzić tylko obecność gatunków chronionych, czy wskazać konkretne gatunki, na jakie wnioskodawca musi uzyskać odstępstwo od RDOŚ?
 • Czy przywracanie gruntów rolnych do użytkowania rolniczego musi dot. całej nieruchomości?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dotyczące usunięcia drzewa rosnącego częściowo na działce osoby prywatnej a częściowo na działce miejskiej spółki komunalnej, ze wspólnotą mieszkaniową?
 • Czy podział działki rolnej na sprzedaż pod działki budowlane, wymaga złożenia wniosku? (działalność gospodarcza)
 • Czy w okresie lęgowym można usunąć drzewo, znajdujące się na działce gminnej, częściowo suche i podjedzone przez bobry, więc stwarza zagrożenie dla pobliskiego zabudowania, ale znajduje się na nim drewniana budka dla ptaków?
 • PRZYKŁAD: Zarząd Dróg Powiatowych zawnioskował o usunięcie drzew w pasie drogowym. Na drzewach są budki dla ptaków. Czy pracownik gminy musi wskazać w postanowieniu konkretne gatunki chronione, czy wystarczy, że stwierdzi samą obecność gatunków chronionych. Czy we wniosku o odstępstwo, który będzie przygotowywał ZDP, należy wskazać konkretną liczbę tych ptaków?
 • Czy gmina może usunąć drzewo z nieruchomości gminnej we własnym zakresie? Czy musi sprzedać drewno, czy może przekazać je jednostce organizacyjnej, która opala drewnem? Czy wystarczy notatka służbowa? Czy zależy to od zarządzenia wójta?
 • Osoba prywatna zgłosiła, że na działce Skarbu Państwa znajduje się drzewo stwarzające zagrożenie. Na działce znajduje się ciek wody, ale w ewidencji gruntów nie ma informacji o własności Wód Polskich tylko Skarbu Państwa. Czy takie zgłoszenie powinniśmy przesłać do starostwa?
 • Wycenę drewna musimy zrobić sami, czy może to zrobić wykonawca składający ofertę? Czy pozyskane drewno można przeznaczyć na opał np. do świetlic wiejskich?
 • Czy informację o terminie oględzin drzewa na działce prywatnej należy wysłać w formie pisemnej do wnioskodawcy, czy można ustalić datę telefonicznie?
 • Problematyka usuwania drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Zgodnie z opinią GDOŚ: (..) Za grunt rolny należy rozumieć całą nieruchomość rolną (art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Odstępstwo z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody dotyczy tylko nieruchomości, które w całości są nieużytkowane. Nie jest więc dopuszczalne usuwanie zadrzewień, na podstawie tego przepisu z nieruchomości, która w części jest już użytkowana, np. zadrzewień rosnących na miedzy na pastwisku, lub wzdłuż rzek, dróg - na gruncie rolnym, który w części jest już uprawiany(...) https://www.gov.pl/web/gdos/wycinka-drzew-lub-krze...Czy faktycznie należy stosować się do powyżej opinii?
 • Co w przypadku, gdy właścicielem rowu, na którym rosną drzewa zagrażające sa Wody Polskie, ale nie przyznają się do tej działki, gdyż nie jest to ciek płynący typu rzeka. Do kogo wystąpić, w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego?
 • Czy my możemy polegać na oświadczeniu posiadacza nieruchomości? Wycinka drzew z przekracza zakres zwykłego zarządcy nieruchomością, co w przypadku, gdy ktoś inny nabędzie tytuł do tej działki i nie będzie zadowolony z wycięcia drzewa przez „posiadacza”?
 • Czy do wniosku złożonego przez posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nie żyje,) wystarczy oświadczenie, że wnioskodawca jest posiadaczem, czy też należy wymagać innych dokumentów, np. aktu zgonu? Co, jeśli do wnioskodawca załączy akt zgonu?
 • Jeśli wnioskodawca sam dołączył do wniosku kopię aktu, cały dokument został zeskanowany i jest w e-obiegu, jakie mogą być konsekwencje?
 • Czy w przypadku śmierci jednego z właścicieli to nieruchomość jest tylko częściowo nieuregulowana? Czy wniosek o zezwolenie można zastosować tylko w przypadku, gdy wszyscy właściciele nie żyją?
 • Jak postąpić w przypadku drzew rosnących na działce, należącej do wspólnoty gruntowej wsi, a połowa właścicieli nie żyje ?
 • Czy na wniosku musi podpisać się mąż i żona?
 • Co zrobić w przypadku drzew, których gałęzie przechodzą na drugą działkę, jeśli nie jest znany właściciela działki z drzewami, ani jego adresu?
 • Czy w przypadku wspólnoty (4 lokale) wszyscy członkowie powinni podpisać zgłoszenie? Co w przypadku, gdy nie ma zarządu?
 • Na terenie gminy znajduje się nieruchomość z domkami letniskowymi. Działka nie jest podzielona geodezyjnie, posiada jeden numer i kilkunastu współwłaścicieli. Z informacji uzyskanych od jednego z właścicieli wiadomo, że został wybrany nieformalny zarząd i podjęto uchwałę w sprawie wycinki drzew (żeby nie uzyskiwać zgody wszystkich właścicieli). Czy w takiej sytuacji wymagany jest podpis wszystkich, czy taka uchwała zarządu wystarczy?
 • Czy na oględzinach musi być zawsze przedstawiciel strony?
 • Czy spółdzielnia musi dołączyć podobne oświadczenie jak wspólnota o poinformowaniu mieszkańców?
 • Jeśli gmina jest samoistnym właścicielem drogi, to czy wniosek składa mieszkaniec i czy gmina wydaje decyzję?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas oględzin drzewa zgłoszonego do wycinki?
 • Jak postąpić w sprawie drzewa, rosnącego na terenie działki gminy, ale bardzo blisko granicy działki prywatnej. Ta osoba prywatna chce, aby drzewo zostało wycięte, ponieważ chce postawić płot i przeszkadzają jej korzenie. Drzewo jest młode i zdrowe. Jak mądrze postąpić w tej sprawie?
 • Do gminy wpływają wnioski spółdzielni oraz wspólnot, podpisane przez zarządcę nieruchomości. Kto jest stroną – zarządca czy zarząd? Czy należałoby wymagać uzupełnienia dokumentów np. umowy, w której zarząd udzielił prawa zarządcy do występowania z wnioskiem i udziału w całej procedurze? Czy i kto ogłasza etapy postępowania mieszkańcom spółdzielni, czy wspólnoty? Czy i kto wiesza informacje na tablicy ogłoszeń w blokach?
 • Czy musimy wysyłać pismo o zakończeniu sprawy?
 • Na jaka ustawę powołujemy się w definicji rolnika? Czy rolnik to rolnik, czy osoba fizyczna?
 • Czy usunięcie pojedynczych drzew na części rolnej wymaga zezwolenia?
 • Osoba ma działkę o powierzchni 0,70 ha - użytki rolne; użytkuje działkę rolniczo i chce usunąć drzewa. Czy jej zgłoszenie traktujemy jako osoby fizycznej, czy jako działalność rolniczą?
 • Gmina wszczęła postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w/s wycięcia drzew z gatunku wierzba biała. Po oględzinach w terenie z ZDP stwierdzono obecność pachnicy dębowej. Czy w tej sytuacji gmina powinna przesłać do uzgodnienia decyzję odmowną do RDOŚ?
 • Osoba fizyczna chce wyciąć drzewo pod budowę budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy, ale twierdzi ze nie jest rolnikiem? Jak postępujemy w takim przypadku?
 • Czy osoba fizyczna, zgłaszając wycinkę kilkunastu drzew i mówiąca, że w miejscu tych drzew utwardzi sobie drogę, prowadzącą na jego pole, to czy można traktować to jako zgłoszenie, czy ta osoba musi złożyć wniosek, bo jest to związane z działalnością gospodarczą?
 • Czy usunięcie 1 lub 2 drzew rosnących na gruncie rolnym można traktować jako przywrócenie gruntów, czy jednak rolnik musi o te pojedyncze sztuki występować?
 • Jak zakończyć procedurę zgłoszenia? Czy dokumentem końcowym jest protokół z oględzin? Czy trzeba stworzyć dokument rozstrzygnięcia, dotyczący milczącej zgody na usunięcie?
 • Czy gmina może złożyć wniosek do starostwa o wycinkę drzew, jeżeli działka nie posiada księgi wieczystej? Czy należy złożyć wniosek dopiero po uzyskaniu KW?
 • Złomy i wywroty na działce użytkowanej rolniczo. Czy wymagane są oględziny i protokół, czy można uznać, że usunięcie drzew następuje w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego?
 • Co w przypadku, gdy rolnik nie przyznaje się, w jakim celu usuwa drzewa?
 • Czy wnioskodawca musi nam przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, żeby skorzystać ze zwolnienia od opłaty, jeśli obwód drzewa na wys. 130 cm nie przekracza 120 cm/80 cm obwodu?
 • Co robimy w przypadku znajdującej w pasie drogowym drogi powiatowej topoli kanadyjskiej, którą starosta chce usunąć?
 • Do urzędu złożono prośbę (nie na wniosku) o wydanie zezwolenia na wycinkę dużej liczby drzew, bez oznaczenia ich na mapie. Wnioskodawca wskazał działkę ewidencyjną, której jest użytkownikiem wieczystym – właściciel Skarb Państwa. Czy zgodę wydaje starosta?
 • Jeżeli wzdłuż granicy działki rośnie duża liczba drzew, około 100 świerków, wnioskodawca chce uzyskać zezwolenie na usunięcie części drzew, ponieważ rosną w bliskiej odległości od siebie, a wycinka części poprawi kondycję pozostałych; drzewa wnioskowane do usunięcia nie wykazują oznak chorobowych. Czy konieczne jest naliczenie opłat za usunięcie?
 • Ile wynosi opłata za brzozę dwupniową o obwodach 90 cm i 40 cm?
 • Kiedy jest zwolnienie z opłat za usunięcie drzew, których obwód nie przekracza wielkości z art. 86, cel budowa hali, teren nieużytkowy, zgodnie z planem teren usługowy
 • Na terenie naszej gminy nastąpiło zniszczenie drzew z gat. wierzba biała. w tym przypadku obwód każdego drzewa liczymy razy 0,6?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy osoba fizyczna posiadająca ziemie jako pastwisko, biorąca dopłaty na to pole, zgłasza zamiar usunięcia kilku olch, z czego dwie wycięto wcześniej, uzasadniając wycinkę potrzebą usunięcia uszkodzonych przez wiatr drzew, ale nie ma żadnych na to dowodów; na miejscu brak pni. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy należy wszcząć postępowanie, jeśli jest to pastwisko?
 • Czy należy wszcząć postępowanie o nielegalną wycinkę, czy należy sporządzić protokół?
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia - co powinien zawierać protokół, czy oprócz gatunku drzewa i jego obwodu na wys. 50 cm powinniśmy zapisywać coś więcej, np. obwód na wysokości 130 cm, dla ewentualnych przyszłych opłat? Czy w przypadku stwierdzenia gniazda, możemy odmówić zgody na usunięcie? Na co powołać się w odmowie? A może jedynie pouczyć?
 • W k.p.a. jest zapis o milczącej zgodzie, że należy pozostawić zapis w dokumentach na jakiej podstawie jest wyrażona milcząca zgoda. Czy w procedurze zgłoszenia należy po oględzinach sporządzić notatkę, że burmistrz nie wnosi sprzeciwu i że wyraża milczącą zgodę na usunięcie drzew?
 • W jaki sposób monitorować ewentualne przeznaczenie działki na cele działalności gospodarczej, z której usunięto drzewo na podstawie zgłoszenia?
 • Czy można w protokole pominąć informacje o zauważonych pniach?
 • Skoro podczas spisania protokołu zgłaszający wie, że nie będzie sprzeciwu, to zgłaszający musi czekać jeszcze 14 dni na usunięcie drzew?
 • Jak prawidłowo wezwać stronę w przypadku, gdy w terminie nie wpłynie projekt nasadzeń zastępczych?
 • Jak postąpić w przypadku zgłoszenia usunięcia drzewa, rosnącego na terenach objętych ochroną przyrody?
 • Jeśli stwierdzono gniazdo ptasie na drzewie, ale jest to gniazdo gołębia łownego, chronionego tylko w lasach, to RDOŚ może odmówić zgody na wycinkę?
 • Jak poprowadzić procedurę, gdy wpłynął wniosek od firmy, która w imieniu firmy energetycznej będzie pełnomocnikiem w sprawie? Czy trzeba powiadomić właścicieli działek? Czy my musimy nakazać tej firmie spisać umowę z właścicielem gruntu, aby ustalić z nim odszkodowania?
 • Czy właściciele muszą wyrazić zgodę?
 • A w jakim celu mierzy się obwody?
 • Czy należy odmówić wszczęcia postępowania osobie, która zamiast zgłoszenia wystąpiła z wnioskiem?
 • Drzewo przewróciło się podczas wichury. Gmina poprosiła OSP o uprzątnięcie. Na kim spoczywa zgłoszenie tego wywrotu do starostwa?
 • Co zrobić, gdy nie zostaje dostarczony w terminie plan nasadzeń zastępczych?
 • Czy opłatę naliczamy według obowiązujących stawek?
 • Gmina wykonała nasadzenia i zgłosiła je do starostwa. Decyzja była bez opłaty. Starostwo utrzymuje stanowisko, że przyjedzie odebrać nasadzenia dopiero za 2 lata – skąd takie terminy?
 • Czy powinniśmy wysłać wezwanie, jeśli nie wpłynęła informacja o wykonaniu nasadzeń, czy sprawdzamy za 3 lata?
 • Czy protokół z nasadzeń powinien być podpisany przez właściciela?
 • Jeżeli na BIP mam publicznie dostępny wykaz danych i tam umieszczam karty z wnioskiem i decyzją, czy jeszcze oprócz tego należy prowadzić wykaz?
 • Co zrobić z drzewami, rosnącymi na działce gminnej, na której znajduje się droga polna, służąca głównie dużym pojazdom o wysokości 3-4 m i sąsiad po lewej narzeka na gałęzie tych drzew, bo pojazdy są przez nie obijane, a sąsiad z prawej mówi, że te drzewa są wspaniałe i nie chce żebyśmy je usuwali. Drzewa znajdują sie przy drodze mającej szerokość 3-3,3m
 • Czy przy zgłoszeniu też stosujemy art. 64?
 • Czy zgłoszenie może byc elektronicznie?

Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych? Nowe zadania i obowiązki, których wcześniej gminy nie realizowały

 • Jakie obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718)?
 • Jak powinna wyglądać procedura przekazania zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie obecności inwazyjnych gatunków obcych w środowisku?
 • W jaki sposób gmina przekazuje raporty dotyczące inwazyjnych gatunków chronionych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

 • Jaka jest procedura postępowania w przypadku, gdy jest kilku współwłaścicieli? Czy każdy musi składać podpis, czy wystarczy podpis tylko jednego, wyznaczonego pełnomocnika?
 • Kto może wyciąć drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Czy można dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa, gdy jeden z współwłaścicieli nie żyje? Czy wystarczy oświadczenie drugiej strony o śmierci współwłaściciela, czy potrzebny jest akt zgonu? Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa, gdy właściciel nie żyje i toczy się postępowanie spadkowe? Czy musimy ustalać wszystkich spadkobierców? Czy to wnioskodawca jest odpowiedzialny za uzupełnienie wniosku podpisami pozostałych właścicieli? Czy w takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie o wycięciu drzewa, czy należy złożyć wniosek?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu właściciela działki?
 • Co zrobić, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie usunięcia drzew?
 • Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą wyrazić zgodę na usunięcie drzew?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Kto wydaje decyzje w sprawie usunięcia drzew, które w połowie znajduje się na działce osoby fizycznej, w połowie należy do gminy?
 • Co należy zrobić w sytuacji, kiedy jest zgłoszenie o stwarzaniu zagrożenia przez drzewo, które należy do sąsiada? Sąsiad nie wyraża zgody na jego usunięcie, albo nie stać go na opłacenie fachowej firmy.
 • Procedura postępowania w przypadku drzewa rosnącego na terenie cmentarza. Kto i do kogo składa wniosek o usunięcie drzewa?
 • Czy można wydać pozwolenie na wycięcie drzew (3 topole, 1 dąb i 1 klon) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w sytuacji, w której właścicielem działki z drzewem do usunięcia leżącej przy drodze jest gmina?
 • Co w przypadku, gdy drzewo rośnie na działce prywatnej a przechyla się na działkę drogową, która jest własnością gminy? Czy odpowiedzialny za usunięcie drzewa jest właściciel działki, na której rośnie drzewo, czy miasto? Kto powinien podcinać gałęzie?
 • Jak postępujemy w przypadku porzuconych działek bez księgi wieczystej i właściciela? Czy drzewa z porzuconych działek usuwać z pomocą służb komunalnych i straży pożarnej na koszt gminy?
 • Rozwiązywanie problemów z usuwaniem drzew dla osób prywatnych w przypadku użytkowania wieczystego. Jak to rozstrzygać, kiedy w dokumentach jest zapis tylko o właścicielu? Czy na podstawie uproszczonej procedury?
 • Czy organ powinien posiadać informację, że wniosek o usunięcie drzewa dotyczy działki gdzie jest współwłasność małżeńska? Czy urzędnik powinien przyjąć takie zgłoszenie? Czy powinien to zweryfikować?
 • Po zmianie ustawy dotyczącej użytkowania wieczystego wnioskujący o usunięcie drzewa, który ma zabudowania mieszkalne na działce gminnej, nadal widnieje w ewidencji jako użytkownik wieczysty. Czy urząd powinien to traktować jako zgłoszenie osoby prywatnej lub administratora, jeśli jest to spółdzielnia? Kto rozpatruje ten wniosek? Czy gmina nadal jest właścicielem takiej działki?
 • Czy gmina może nałożyć obowiązek odszkodowania dla osób fizycznych, w przypadku gdy z ich terenu usuwane są drzewa przez właścicieli urządzeń przesyłowych np. przez zakład energetyczny?

Jak powinna wyglądać procedura usuwania drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych? Kto jest stroną postępowania?

 • Czy wniosek na usunięcie drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych możemy złożyć za zgodą większości mieszkańców, czy musi być zgoda wszystkich właścicieli?
 • Jak przygotować taki wniosek? Jaką dokumentację wspólnota lub spółdzielnia powinna dołączyć do wniosku?
 • Jakie dokumenty musi złożyć dzierżawca, gmina, a jakie wspólnota przy wniosku o usunięcie drzewa, które zagraża budynkowi wspólnoty na działce gminnej z dzierżawcą na 20 lat?
 • Jak postąpić w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, w której jednym ze współwłaścicieli jest firma? Czy wspólnota mieszkaniowa występuje z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzewa, czy wystarczy zgłoszenie?
 • Kwestia spółdzielni mieszkaniowych: czym się kierować w przypadku wniosku o usunięcie zdrowych drzew, które zacieniają?
 • Czy wydawać zezwolenie na usunięcie drzewa, jeśli powodem jest jego „uciążliwość” związana z koniecznością grabienia liści lub zbieraniem żołędzi i kasztanów?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych ROD? Czy wystarczy zgłoszenie, czy należy złożyć wniosek?
 • Jak określić, czy dany obszar to teren lasu należący do nadleśnictwa, czy drzewa są już poza tym terenem?
 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach „strony”?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na granicy nieruchomości i rowu melioracyjnego? Kogo należy uznać za właściciela drzewa, rosnącego na granicy posiadłości?
 • Czy uprawniony geodeta ma prawo dokonać przycinki drzewa, np. w celu ustalenia granicy działki?
 • Urządzenia przesyłowe na terenie prywatnym. Czy właściciel musi wyrazić zgodę na usunięcie drzewa, które może uszkodzić urządzenie?

Jakie są szczegółowe warunki usuwania drzew w pasie drogowym?

 • Jak wygląda procedura? Czy zawsze wymagana jest opinia RDOŚ?
 • Co podlega uzgodnieniu z RDOŚ?
 • Czy pomimo odmowy uzgodnienia dyrektora RDOŚ, starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
 • Sprawa wycięcia drzew z granicy pasa drogowego i działki osoby fizycznej. Jaki organ powinien wydawać zezwolenie? Czy zgłoszenie czy zezwolenie?
 • Decyzja/brak decyzji RDOŚ. Usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody”
 • Jak powinna wyglądać procedura uzgadniania projektu decyzji na usunięcie drzew przydrożnych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku stwierdzenia w zadrzewieniach przydrożnych obecności gatunków chronionych? Jakie gatunki chronione mogą występować w zadrzewieniach?
 • Jak dbać o gatunki chronione występujące w obrębie zadrzewień przydrożnych?
 • Czy zarządca drogi powinien załączyć do wniosku projekt nasadzeń zastępczych?
 • Czy do RDOŚ można przekazać kopie akt sprawy?

Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone postępowanie w sprawie wycinki drzew na gruntach rolnych?

 • Czy rolnictwo jest działalnością gospodarczą?
 • Jakie zasady obowiązują rolników?
 • Czy rolnik musi zgłaszać w gminie chęć usunięcia drzewa?
 • W jakich przypadkach rolnicy mogą być zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu?
 • Jakie są zasady usuwania drzew i krzewów w przypadku przywracania gruntów do użytkowania rolniczego?
 • Jeśli przed upływem 5 lat rolnik zechce wystąpić o pozwolenie na budowę na działce, z której usunął drzewo, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy zostanie na niego nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa?
 • Czy można na gruncie rolnym wyciąć drzewa bez zezwolenia, aby ten grunt przeznaczyć do użytkowania rolniczego? Czy warunkiem będzie nieużytkowanie tego gruntu przez 5 lat, skoro użytkowanie rolnicze jest działalnością gospodarczą?
 • Których drzew i krzewów rolnicy nie mogą usuwać z nieruchomości rolnej?
 • Czy i kiedy zwalniać rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Czy można wydać zgodę na wycinkę drzew na gruntach rolnych objętych dopłatami?
 • Jak postąpić w przypadku nieużytkowanej działki rolnej, na której wyrósł las?
 • Użytek rolny a las – jak radzić sobie z nieaktualną ewidencją gruntów? Jak postępować w sytuacji, kiedy informacje zawarte w ewidencji gruntów są już nieaktualne?
 • Czy należy kontrolować drzewa i krzewy usuwane przez rolników? Czy można wydać pozwolenie na usunięcie drzewa, jeśli rolnik chce wybudować na jego miejscu stodołę, kurnik, oborę, stajnię albo dojazd do pola? W jakich przypadkach musi on uzyskać zezwolenie, a w jakich może usuwać drzewa bez zezwolenia? Jaką dokumentację powinien dołączyć do wniosku?

Jak poprawnie przeliczać opłaty?Jakie są kary za nielegalne usunięcie drzewa?

 • Odmowa wiary określonym dowodom – co to znaczy i kiedy można zastosować?
 • Co w przypadku gdy mamy słowo przeciwko słowu w zeznaniach?
 • Kiedy należy zawiadomić organy ścigania – policję?
 • Kogo i w jakich okolicznościach wzywa się na przesłuchanie?
 • Kto i w jaki sposób prowadzi przesłuchanie świadków oraz stron?
 • Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić rozprawę administracyjną?
 • Jak wygląda przebieg postępowania dotyczącego usunięcia drzew bez zezwolenia?
 • Wstępna weryfikacja informacji oraz zbadanie właściwości organu
 • Ustalenie stron postępowania
 • Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja)
 • Oględziny terenowe
 • Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia: odpowiedzialność właściciela i odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych
 • Jakie są przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia?
 • Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie wysokość kary i sposób jej wyliczenia: termin płatności kary, przedawnienie.
 • Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału przesłanki nałożenia kary
 • W jakich przypadkach można umorzyć opłaty naliczone w decyzjach?
 • Kiedy można odraczać opłaty za wycinkę drzew?
 • Czy i kiedy zwalniać rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Czy wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zawsze związane jest z opłatą skarbową?
 • Procedura naliczania opłat w związku z wycinaniem drzew pod inwestycje
 • Jakie są zasady postępowania kontrolnego nieruchomości, na której zostanie przeprowadzona wycinka?
 • Jakie są uprawnienia kontrolne gminy?
 • W jakich przypadkach należy nałożyć karę za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa?
 • Jakie kary nakładać w przypadku, gdy ktoś zniszczy drzewo przez nieumiejętne pielęgnowanie drzewa?
 • Czy nakładać karę na straż pożarną, która nie poinformowała urzędu o usunięciu drzewa?
 • Jeśli w ciągu 5 lat od zgłoszenia o usunięciu drzewa, osoba fizyczna otrzymuje pozwolenie na budowę, to organ wydaje obowiązek opłaty w drodze decyzji. Co w przypadku, kiedy nieruchomość zmienia właściciela? Na kogo przypada opłata? Czy na nowego właściciela, który często nie wie, że na działce znajdowało się drzewo?

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

 • W jakich przypadkach gmina może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa?
 • Które osoby fizyczne nie mogą korzystać z prawa do zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa?
 • Czy gmina powinna prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki oraz rejestr sprzeciwów?
 • Co zrobić, jeśli zgłaszający nie figuruje w księdze wieczystej jako właściciel?
 • Od kiedy liczyć termin 21 dni na dokonanie oględzin, jeśli zgłoszenie nie jest kompletne? Czy do tego terminu wlicza się czas na doręczenie zgłaszającemu zawiadomienia o oględzinach w terenie?
 • Czy należy udostępnić protokół z oględzin?
 • Czy zawsze trzeba zawiadamiać o danych planowanych czynnościach jak oględziny?
 • Od kiedy liczyć 7-dniowy termin na uzupełnienie zgłoszenia?
 • W jakich sytuacjach gmina może objąć specjalną ochroną drzewo zgłoszone przez właściciela do wycinki?

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa

 • Jakimi narzędziami można się posłużyć, aby przyśpieszyć wydanie zezwolenia?
 • Kiedy nie jest konieczne zezwolenie na wycinkę drzew?
 • Kiedy wystarczy zawiadomienie o usunięciu drzewa?
 • Ustawa wymienia przypadki, w których urzędnik wydaje pozwolenie na wycinkę. Co w przypadkach, kiedy urzędnik wie, że drzewo jest zdrowe a ustawa o tym nie wspomina?
 • Które pomiary brać pod uwagę w wydawaniu decyzji? Czy na wysokości 5 cm czy 130 cm? Co wpisać we wniosku?
 • Czy wycięcie drzewa wymaga decyzji, czy zgłoszenia w sytuacji, gdy jego obwód wynosi 59 cm/61cm? Jak postępować, aby nie dopuścić do nadużycia ze strony inwestora?
 • Wycinka drzew na granicy działki osoby prywatnej z działką gminną
 • Co zrobić w przypadku, gdy gmina jest współwłaścicielem z osobą fizyczną, a osoba fizyczna chce wyciąć drzewo, natomiast gmina jest przeciwna? Jak wygląda postępowanie usunięcia drzewa, jeśli firma jest współwłaścicielem działki z osobą fizyczną?
 • Czy sąsiad ma prawo wyciąć korzenie drzewa, które rośnie na sąsiedniej działce?
 • Kwalifikacja krzewów, które można usunąć bez pozwolenia. Kiedy zezwolenie na wycięcie krzewów nie jest potrzebne i w jakich przypadkach?
 • Jakie są zasady usuwania krzewów w skupiskach do 25 m2?
 • Co w sytuacji, gdy drzewo jest wielopniowe?
 • Co z drzewami, które mogą być zarówno krzewem jak i drzewem, np. bez, dereń, suchodrzew tatarski i in. gatunkami roślin drzewiastych, które w zależności od warunków bytowania mogą samoistnie wyrastać zarówno w formie krzewu, jak i małego drzewka? Jakie są zasady ich usuwania?
 • Na jakim etapie procesu budowy powinno być wydane zezwolenie na usuwanie drzewa? Czy zezwolenie na usunięcie drzew musi być wydane przed pozwoleniem na budowę?
 • Czy względy bezpieczeństwa są jedynym powodem wycięcia tysięcy drzew wzdłuż torów kolejowych? Jakie wymogi formalne musi spełnić zarządca linii kolejowej?
 • Jaki organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na granicy działek należących do Skarbu Państwa i gminy? Gmina planuje wykonanie przebudowy i remontu drogi, biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Drzewa rosną na granicy działki drogowej, należącej do miasta oraz działki Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu PKP.
 • Czy drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu linii kolejowych mogą być usunięte bez zezwolenia? Czy w takim przypadku jest możliwe zwolnienie wnioskodawcy z opłaty za wycinkę drzew?
 • Czy usunięcie wywrotu lub złomu wymaga uzyskania zezwolenia? Kto może go usunąć, bez narażania się na posądzenie o kradzież? Czy gmina musi wydawać pozwolenie na usunięcie drzewa, które jest przewrócone?
 • Jak powinien wyglądać protokół potwierdzający, że drzewo jest złomem? Czy taka sytuacja wymaga oględzin?
 • Kto występuje o usunięcie drzewa: starosta, Zarząd Dróg Powiatowych, czy powiat, w sytuacji, kiedy działka i droga, na granicy której rośnie drzewo jest powiatowa?
 • Jak postępować w przypadku, gdy drzewo jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów?
 • W jakich sytuacjach można usuwać gniazda w okresie lęgowym ptaków?
 • W jakich okresach przypada zakaz usuwania gniazd?

Nasadzenia kompensacyjne

 • Jak przeprowadzić procedurę po 3 latach od dnia wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku odroczonej opłaty?
 • Jak powinna wyglądać decyzja nakazująca ponowne wykonanie nasadzeń?
 • Czy należy oceniać żywotność nasadzeń za każdym razem?
 • Jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę? Czy należy sprawdzać wykonanie nasadzeń?
 • Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
 • Czy nasadzenia kompensacyjne muszą być na terenie gminy?
 • Czy należy robić dokumentację fotograficzną drzewa przeznaczonego pod wycinkę?
 • Drzewo za drzewo: co w sytuacji, jeśli w przypadku nowych nasadzeń w kompensacji za wycinkę drzewa, sadzone są sadzonki niskiej jakości?
 • Czy oświadczenie o posadzeniu nowego drzewa to wystarczający dowód?
 • Czy zawsze jest obowiązek nowych nasadzeń? W jakich sytuacjach wnioskodawca jest zwolniony od obowiązku nasadzeń?
 • Jak chronić nasadzenia zastępcze?
 • Rozliczenie opłat i nasadzeń zastępczych. Jak egzekwować opłaty i nasadzenia następcze od instytucji, które się do tego zobowiązały?
 • Czy w ramach rekompensaty przyrodniczej mogą być nasadzone krzewy?
 • Drzewo, nie utrzymało żywotności usunięte z przyczyn niezależnych, co to znaczy? kto rozstrzyga co jest przyczyną niezależną? gmina wydaje opinie co do tego czy nasadzenia zostały wykonane prawidłowo, czy słusznie?
 • Od czego zależy ilość nasadzeń za usunięcie drzewa ? Jakie gatunki drzew można sadzić? Kto decyduje o miejscu nasadzeń kompensacyjnych?
 • Jaka powinna być procedura na gruncie, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza - hala produkcyjna, a w rogu działki jest suche drzewo? Czy osoba fizyczna, która nie jest właścicielem działki, powinna płacić opłatę za jego usunięcie? Czy urząd powinien wydać decyzję czy traktować jako zgłoszenie?
 • Właścicielem nieruchomości jest osoba prywatna (własność prywatna), a drzewo jest pochylone nad działką na budynek, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Czy usunięcie drzewa jest związane z działalnością gospodarczą? Czy składać wniosek o zezwolenie, czy zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa?
 • Czy osoba prywatna, która buduje 6 budynków mieszkalnych i nie prowadzi działalności deweloperskiej powinna złożyć zgłoszenie o zamiarze usunięcie drzew, czy wniosek o wycięcie drzew?
 • Jak postąpić w przypadku, kiedy firma zgłasza chęć wycinki drzewa z powodu niebezpieczeństwa grożącego ludziom i mieniu? Czy nakładać opłaty na taką firmę? W jaki sposób dokonać kompensacji? Czy konieczna jest kompensacja w takim przypadku? Czy termin 15 października (chodzi o ochronę zwierząt) obowiązuje firmy? Jakie są wyjątki?

Kodeks postępowania administracyjnego w wycince drzew

 • W jakich przypadkach wydaje się decyzję warunkową?
 • Czy można zawiadomić telefonicznie wnioskodawcę o oględzinach ?
 • Czy można zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew?
 • Jakie muszą zostać spełnione warunki oraz jaka jest procedura wydawania decyzji wygaszającej?
 • Jaki jest termin załatwienia sprawy?
 • Co należy zrobić gdy postępowanie jest prowadzone dłużej?
 • Jak przygotować zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w KPA?
 • Czy można przeprowadzić przesłuchanie świadka, który zamieszkuje inną gminę ?


Prowadzący

Adrian Brzozowski– praktyk, inspektor w UM Ciechanów, inżynier środowiska, magister zarządzania. Pracując w Urzędzie Miasta Ciechanów wydał kilka tysięcy decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów. Do jego obowiązków należy między innymi: prowadzenie postępowań wymierzających administracyjne kary pieniężne, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i/lub krzewów, bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, zamówienia publiczne w zakresie utrzymania i inwestycji zieleni miejskiej jak również sprawy związane z edukacją ekologiczną oraz formami ochrony przyrody na terenie gminy.

Ukończył studia podyplomowe pn. „Monitoring Środowiskowy i Mediacje Konfliktów Ekologicznych" UKSW w Warszawie. Jest jednym z kilku trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań dla rolników, prywatnych przedsiębiorstw, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zarządców dróg (w tym GDDKiA), PKP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy innych podmiotów. Ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
06 kwietnia 2023

Podobne szkolenia