Wideoszkolenie: Sprawozdawczość z odbioru odpadów

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za 2023 rok? Sprawozdanie roczne z odbioru odpadów komunalnych w obliczu aktualnych przepisów - czy firma, która dokonała wpisu do RDR 28 grudnia musi złożyć sprawozdanie zerowe? Jeśli gmina osiągnęła poziom recyklingu, ale jeden z podmiotów nie osiągnął wymaganego poziomu, to czy zostanie na niego nałożona kara?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi; do osób odpowiedzialnych za przygotowanie rocznego sprawozdania w imieniu wójta, burmistrza/ związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

Szczegółowe omówienie sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych za 2023r.
Uzyskają Państwo szczegółowe wyjaśnienie jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie z odbioru odpadów komunalnych za rok 2023 oraz jak wykonać korektę takiego sprawozdania. Jak weryfikować poprawność sprawozdań przekazywanych przez firmy odbierające odpady? Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających odpady? Dlaczego warto? Możliwość zadawania pytań od początku szkolenia; praktyczne warsztaty, przydatne wskazówki; przegląd ważnych zmian; narzędzia prawne do weryfikacji informacji przekazywanych przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów; wyliczanie poziomów odzysku; pozyskiwanie informacji na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy firma ma wykazać w sprawozdaniu w dziale VI tabela A informacja o masie odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, odpad o kodzie 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe?
 • Czy korektę za 2023r. można zrobić maksymalnie do 31.03 2024r.?
 • Jeżeli przy sprzęcie elektrycznym podmiot wykazuje proces R12, to czy można go ująć w poziomach?
 • Czy popiół ujmować w kodzie 20 03 99?
 • Czy PSZOK, który prowadzi gmina, składa sprawozdanie o wytwarzanych odpadach do 15 marca czy tylko roczne do wójta?
 • Firma wykazała w dziale III tabela A kod 20 01 99 R5, ale nie ujęła tego kodu w dziale VI. Czy wliczamy to do poziomu? Czy powinni poprawić sprawozdanie?
 • Jeżeli w sprawozdaniu za rok 2020 wskazano 80 MG (ton) odpadów budowlanych, przekazanych do magazynowania i odpady te zostały przetworzone w styczniu 2023, to czy podmiot może skorygować sprawozdanie za rok 2020? Czy przetworzenie tych odpadów będzie mógł wykazać dopiero w sprawozdaniu za rok 2023?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Excel w wersji aktywnej do wyliczania poziomu recyklingu (raport odpady)
 • Zestawienie odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy z kodami i przykłady obliczeń
 • Wzór ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym
 • Wzór zawiadomienia w sprawie nałożenia kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
 • Wzór decyzji - podmiot wolnorynkowy - z postanowieniem nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2023 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z uzasadnieniem
 • Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary
 • Przykłady obliczeń osiągniętych poziomów recyklingu:
 • przykład osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych
 • przykład osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 • przykład osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na jakie odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy odpady 20 02 01 przekazane do biogazowni możemy zaliczyć do poziomu recyklingu?
 • Czy firma, która dokonała wpisu do RDR 28 grudnia musi złożyć sprawozdanie zerowe?
 • Co w przypadku, gdy firma nie została wykreślona z RDR?
 • Czy treść sprawozdania podlega udostępnieniu w ramach informacji publicznej?
 • Jeśli zbierający wykazał, że zebrał 12 Mg, zagospodarował 12 Mg i wykazał w magazynie 13 Mg, a z lat poprzednich miał w magazynie tylko 0,6 Mg, to czy sprawozdanie jest nieprawidłowe?
 • Elektroodpady zostały przekazane z PSZOK-u do zbiórki elektroodpadów z OSP. Jak je wykazać w sprawozdaniu i jakich dokumentów wymagać?
 • Jak określić, czy próba jest reprezentacyjna? Gmina zebrała ankiety z około 20 % gospodarstw, które zadeklarowały kompostownik. Czy jest to wystarczające?
 • Jeżeli liczymy ilość odpadów kompostowanych, to jak potraktować wspólnotę mieszkaniową? Jako jedną nieruchomość, czy jedno gospodarstwo?
 • Czy błędem byłoby stworzenie raportu biorącego pod uwagę tylko nieruchomości z domami jednorodzinnymi, gdzie można kompostować bioodpady?Instalacja komunalna przyjmuje odpady z różnych gmin. Czy postępuje prawidłowo dzieląc recykling na gminy proporcjonalnie do otrzymanych odpadów ze wszystkich gmin?


Najbardziej problematyczne zagadnienia w sprawozdawczości z odbioru odpadów komunalnych

 • Pod jakim kodem obierać odpady z cmentarzy?
 • Jakie poziomy musi osiągnąć przedsiębiorstwo?
 • Czy w roku 2024 można przeprowadzić ankiety dot. kompostowników za 2021 i 2022 r., aby wprowadzić dane?
 • Jak wyliczyć poziom recyklingu z elektrośmieci i nakrętek, aby móc wpisać ich wartość w tabeli 8B?
 • Co, jeżeli gmina nie naliczy kar firmom za nieosiągnięcie poziomów w przeciągu 5 lat? Jakie mogą być konsekwencja dla gminy?
 • W jaki sposób mieszkaniec ma określić, jaka jest waga bioodpadów w kompostowniku?
 • Czy ankietę można wykonać telefonicznie?
 • Czy sortownię można traktować jako instalację?
 • Czy podmiot profesjonalny, obsługujący podmioty zbierające odpady nieprofesjonalnie, musi posiadać wpis do RDR i przekazywać sprawozdania?
 • Jeżeli nie mamy złożonych korekt z 2021 r. i 2022 r., to czy możemy teraz załączyć na podstawie uproszczonej metody?
 • Czy do wyliczeń można przyjąć wskaźniki z planu krajowego?
 • Czy IK jest zobowiązana do udzielenia informacji komu przekazała odpady do recyklingu i podała miejsce prowadzenia działalności tej firmy?
 • W jaki sposób wymóc na IK przekazanie tych informacji?
 • Jeśli podmiot złożył sprawozdania 1 lutego, to czy je zatwierdzamy?
 • Jeśli okaże się, że nie wszystkie punkty złożyły sprawozdanie do wójta i dowiedzieliśmy się o ich istnieniu po 31 stycznia, to czy wyzywamy do złożenia sprawozdania? Czy wszczynamy postępowanie?
 • Czy procesu R12 nie możemy zaliczyć do poziomu recyklingu i musimy szukać dalszego zagospodarowania?
 • Czy podmiot może udzielić informacji o liczbie umów zawartych z przedsiębiorcami i ich danych?
 • Czy w umowie może być zapis „odbiór odpadów komunalnych i segregacje” czy wymienione frakcje?
 • Jeśli WIOŚ naliczył już karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i gmina już tę karę zapłaciła, to czy takie sprawozdanie można skorygować?
 • Czy podmiot związany z gminą wylicza poziomy w swoim sprawozdaniu?
 • Przedsiębiorca przekazał, że według ich wzorów osiągnął poziomy, natomiast wg przedsiębiorcy gmina ma inne wzory wyliczeń i gminie nie wyszły poziomy. Czy rzeczywiście tak jest?
 • Czy zaokrągla się, jeśli podmiot osiągnął 24,78 poziomu recyklingu?
 • Jeśli podmiot wpisał niepoprawny poziom recyklingu, to czy odsyłamy mu do korekty czy sami wyliczamy poprawny poziom?
 • Czy można uwzględnić w sprawozdaniu folię od rolników?
 • Jeżeli w ankiecie są dane, że odpady BIO zostały wykorzystane do skarmienia, to czy te dane możemy zaliczyć do poziomów?
 • Czy ankiety trzeba zbierać w każdym roku osobno?
 • W tym roku mieszkańcy składają nowe deklaracje. Przy okazji prosimy o złożenie ankiety dotyczącej kompostownika. Czy skarmianie zwierząt również można wliczyć do poziomów, czy tylko zgromadzone w kompostowniku?
 • Jak powiadomić mieszkańca o kontroli?
 • Gmina otrzymała decyzję z WIOŚ-u o braku uzyskania poziomu w 2020 r. i odwołała się. Wystosowała pismo do firmy, z którą miała umowę na odbiór odpadów w 2020 roku w sprawie braku uzyskania poziomu i wyliczyła karę zgodnie z zawartą umową. Czy mamy wystawić notę obciążeniową czy poczekać na decyzję z GIOŚ-u?
 • Co, jeśli firma odbierająca odpady ucieka od zapłacenia kary gminie za brak osiągnięcia określonego poziomu, pomimo zapisu w umowach?
 • Czy do naliczenia od zużytej wody można wziąć liczbę złożonych deklaracji?
 • Jeżeli firma złożyła sprawozdanie tylko z odebranymi odpadami niesegregowanymi, to czy powinniśmy wezwać ją do złożenia wyjaśnień?
 • W gminie znajdują się małe bloki. Każdy właściciel mieszkania ma małą działkę przyległą do bloku i chce na niej postawić kompostownik. Czy może złożyć deklarację, w której zaznaczy kompostownik?
 • W jaki sposób obliczyć poziomy dla gminy, która do 31.12.2023 była wyłącznie gminą wiejską, a od 1.01.2024 będzie gminą miejsko-wiejską?
 • W jaki sposób zmienić w BDO rodzaj gminy w rubryce „podmiot” w sprawozdaniach?
 • Jeżeli ten sam podmiot odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy z gminą i na podstawie indywidualnych umów z nieruchomości niezamieszkałych to składa dwa sprawozdania?
 • Czy w rocznym sprawozdaniu przedsiębiorca musi wypełniać dział VI tab. D - informacja o osiągniętym poziomie składowania?
 • Jeśli podmiot posiadający umowy z firmami nie osiągnął poziomu recyklingu, to nakładane są na niego dwie kary od gminy i WIOŚ-u? Czy gmina wszczyna postępowanie, a karę nakłada WIOŚ?
 • Urząd gminy podpisał umowę na odbiór odpadów z budynku urzędu na 5 frakcji. Jednak przedsiębiorca nie wykazał odpadów segregowanych w sprawozdaniu. Czy wezwać go do złożenia korekty?
 • Jak wezwać mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej do korekty deklaracji odnośnie kompostowania?
 • Jeśli podmiot wykazał niepoprawny poziom recyklingu, inny niż jest faktycznie, to czy wzywamy go do korekty?
 • Znak zapytania z BDO mówi, że należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach 19 12 19, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08. Czy wykazywać tu wszystkie kody odpadów z grupy 19, np. 19 08 01 skratki czy 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe?
 • Czy w BDO można dowolnie załączać pisma do podmiotu i komentarze do sprawozdania?
 • Kiedy podmiot powinien uwzględnić przedrostek ex, a kiedy nie?
 • Czy zmienić wymiar kompostowania po zweryfikowaniu nieruchomości wielolokalowych, czy dokonać zmian od bieżącego okresu?
 • Wezwaliśmy przedsiębiorcę przez system BDO do złożenia korekty sprawozdania. Przedsiębiorca złożył korektę następnego dnia. Czy w takiej sytuacji trzeba nałożyć karę za nierzetelne sprawozdanie?
 • Gmina nie chce odbierać odpadów BIO od domków letniskowych. Czy musi odbierać te odpady w zamian za opłatę od domku letniskowego?
 • Co w przypadku, gdy gmina ma metodę wyliczenia opłaty od wody, a nie od mieszkańca? Jak zastosować metodę uproszczoną?
 • Czy odpady o kodzie 200140 w procesie R12 można zaliczyć do recyklingu?
 • Gdzie wykazujemy odpady z kompostowników?
 • Jeśli gmina osiągnęła poziom recyklingu, ale jeden z podmiotów nie osiągnął wymaganego poziomu, to czy zostanie na niego nałożona kara?
 • Co, jeżeli firma wykazała opony w R1, a nie w dziale przekształcania termicznego?
 • Gdzie wpisujemy masę z nakrętek z serduszka?
 • Czy ręcznie można korygować sczytane dane?
 • Czy w sprawozdaniu wójta lub burmistrza uwzględniamy masę zebranych baterii, które mieszkańcy oddają w urzędzie, szkołach, a gmina ma podpisane porozumienie na nieodpłatne odbieranie tych baterii przez firmę?
 • Jeśli jesteśmy użytkownikiem głównym, to czy musimy mieć pełnomocnictwo do złożenia sprawozdania w imieniu gminy?
 • Czy wójt musi wydać takie upoważnienie użytkownikowi głównemu?
 • Jeżeli wiemy, że podmiot złoży korektę, to czy akceptujemy pierwsze sprawozdanie złożone w terminie czy czekamy na korektę?
 • Czy masy zaokrąglamy zawsze do 4 miejsca po przecinku?
 • Czy w jednym postępowaniu można prowadzić kilka spraw z kilku poprzednich lat?
 • Czy korektę za 2023r. można zrobić maksymalnie do 31.03 2024r.?
 • Jeżeli przy sprzęcie elektrycznym podmiot wykazuje proces R12, to czy można go ująć w poziomach?
 • Czy wójt powinien nałożyć karę na firmę, która odbierała odpady zmieszane z cmentarzy i nie osiągnęła poziomu recyklingu?
 • Do ilu lat wstecz można nałożyć karę za opóźnione sprawozdanie?
 • Jeśli jeszcze nie złożyliśmy sprawozdania, a podmiot złożył nam sprawozdanie po terminie, to czy wszczynamy postępowanie?
 • Co w sytuacji, gdy skup złomu nie złożył nam sprawozdania?
 • Co, jeśli komuś wygasło pozwolenie w trakcie roku, a nie złożył sprawozdania?
 • Czy powinniśmy dostać potwierdzenie opłaty skarbowej?
 • Jeżeli podmiot składa korektę, to czy pobieramy opłatę?
 • Jeżeli gmina odbiera odpady od nieruchomości niezamieszkałych, to czy musi odbierać folie?
 • Czy na odpady komunalne odbierane od firm, które były wyłączone z systemu gminnego na 3 miesiące 2022 r., powinny być złożone sprawozdanie?
 • Gdzie wykazujemy sklepy, które zbierają zużyty sprzęt?
 • Czy w przypadku nakrętek należy opierać się na danych zawartych w oświadczeniach firm?
 • Co ze zużytym sprzętem elektro, zbieranym w sklepach na naszym terenie?
 • Z jaką datą musi być oświadczenie dotyczące nakrętek?
 • Do ilu lat można się cofnąć w naliczeniu kary za nieuzyskane poziomy?
 • Jeśli wójt nie będzie chciał nałożyć kary na firmę odbierającą odpady, to czy odpowiadamy za taką decyzję?
 • Czy firma ma wykazać w sprawozdaniu w dziale VI tabela A informacja o masie odpadów przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, odpad o kodzie 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe?
 • Czy odpad o kodzie 19 12 12, wykazany przez instalację jako poddany kompostowaniu z kodem R3 podmiot odbierający powinien zaliczyć do poziomu recyklingu?
 • Czy firma powinna wyliczać poziomy recyklingu w sprawozdaniu dot. odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych?
 • Jeżeli firma odbiera odpady na podstawie umowy z gminą i na podstawie umowy z właścicielami są dwa sprawozdania, to czy z prywatnych umów muszą być wyliczone poziomy?
 • Czy za nieterminowe złożenie sprawozdania również możemy cofnąć się z karą o 5 lat?
 • Przedsiębiorca odebrał odpady o kodzie 20 02 03. Odpady zostały poddane procesowi R12. Po procesie powstały odpady o kodzie 19 12 12, zawierające frakcje nieulegające biodegradacji. Czy umieszczamy tę informację w dziale V tabeli A? Dział ten zawiera masę odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych. Czy odpad o kodzie 20 02 03 jest odpadem selektywnie odebranym?
 • Jeśli w 2022 roku wysłaliśmy ankiety do mieszkańców odnośnie bioodpadów kompostowanych u źródła, w celu pozyskania danych do sprawozdania, to czy w tym roku także musimy wysłać ankiety, czy możemy bazować na danych z poprzedniego roku?
 • Za jaki okres mają być podane ilości odpadów BIO?
 • Ile musimy mieć ankiet, aby wykorzystać je do wyliczeń?
 • Co w przypadku, gdy w gminie wszyscy zadeklarowali kompostowanie i w roku 2022 nie odebraliśmy odpadów BIO?
 • Gdzie wpisujemy masę z raportu?
 • Czy użytkownik podrzędny może złożyć sprawozdanie czy musi być jednak główny?
 • Jeśli w 2022 roku nie podaliśmy BIO u źródła, tj. raport i masa odpadów BIO w przydomowych kompostownikach, nie osiągnęliśmy poziomu recyklingu, a to poprawiłoby nam %, to czy możemy teraz za 2023 rok złożyć korektę? Zostało wszczęte postępowanie i mamy dostać karę.
 • Czy można zaczytać dane ze sprawozdania od firm?
 • Jeżeli już zapłaciliśmy karę, to czy jest sens robić korektę?
 • Firma w dziale II wykazała odpady 17 0904 i 170101 to czy w dziale III musi wpisać sposób zagospodarowania?
 • Czy kod 150203 wykazane w dziale II tabela A?
 • W 2019 roku nie osiągnęliśmy poziomu recyklingu, WIOŚ do tej pory nie nałożył na gminę kary. Czy nadal czekać, czy może kontaktować się z WIOŚ-em?
 • Co z odpadami przekazanymi do termicznego przekształcania?
 • Czy do masy przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi wliczamy odpady o kodzie 19, np. 191201 - papier, 191202 – metale?
 • Czy w swoim sprawozdaniu podmiot powinien wykazać zagospodarowanie odpadów magazynowanych w roku poprzednim?
 • Czy leki powinny być wykazane przez firmę w dziale VI, jeżeli odbierano?
 • Gdzie wykazujemy w sprawozdaniu leki?
 • Skąd wziąć informację dot. łącznej masy odpadów komunalnych poddanych odzyskowi na składowisku do działu VIII D?
 • Czy podmiot, który w dziale IIIA wykazał 20 02 03 w procesie D5 musi wyliczyć poziom składowania w dziale VI D?
 • Czy odpad o kodzie 19 12 12 poddany wg informacji instalacji komunalnej procesowi R3, może zostać zaliczony do poziomów recyklingu?
 • Jeżeli nie było składowania, to czy poziom równa się zero?
 • Czy firma w swoim sprawozdaniu dotyczącym gminy powinna w dziale D i C wpisać wartości, ale bez wyliczenia poziomów?
 • Czy gmina powinna pilnować podmioty zbierające odpady komunalne, np. skupy złomu, aby złożyły sprawozdania? Czy nie ma takiego obowiązku?
 • Czy kod 19 05 99 doliczyć do składowania w dziale VIIID?
 • Jeśli firma omyłkowo złożyła sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne w terminie, a powinna złożyć sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne, sprawozdanie złożyli w połowie lutego, to czy powinniśmy nałożyć karę za opóźnienie?
 • Jeśli skup złomu nie składa sprawozdań, to czy założyć, że nie przyjmuje on odpadów komunalnych?
 • Podmiot, który ma podpisaną umowę z urzędem jako posesja niezamieszkała, wystawia KPOK jako odbierający odpady, a transportującym jest inny podmiot. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
 • Co z działkami rekreacyjnymi, gdzie nie możemy podać liczby ludności?
 • Dział 7 tab. A wczytuje się automatycznie czy wpisujemy ręcznie?
 • Co zrobić w przypadku, gdy przedsiębiorca broni się niemożnością dostarczenia zaświadczeń z instalacji spowodowany tym, że instalacja nie chce ich przekazać?
 • Czy będzie możliwość drukowania sprawozdań z BDO?
 • Co w sytuacji, gdy firma ma odebrany odpad segregowany, wykazany w dziale II, a nie wykazała go w dziale V tab. A?
 • Czy w dziale III wskazujemy odpady zmagazynowane w poprzednim roku i zagospodarowane w roku bieżącym?
 • Czy gmina musi prowadzić rejestr umów, które mają firmy z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych?
 • Czy powinniśmy zaakceptować sprawozdanie zerowe od podmiotu, który nie jest wpisany w RDR?
 • Podmiot zbierający przez pomyłkę złożył sprawozdanie jako PSZOK. Tymczasem złożył sprawozdanie na właściwym wzorze i mówi, że nie jest w stanie tego wycofać. Czy w takiej sytuacji zamknąć bez rozpatrzenia i zrobić sobie notatkę w systemie?
 • Czy podmiot odbierający wyłącznie budowlankę musi być wpisany do RDR?
 • Czy PSZOK, który prowadzi gmina, składa sprawozdanie o wytwarzanych odpadach do 15 marca czy tylko roczne do wójta?
 • Jeżeli PSZOK prowadzi jednostka podległa gminie, to czy musi złożyć sprawozdanie?
 • Co w przypadku zbierania zakrętek w gminie przez stowarzyszenie? Czy ujmujemy masę tych zakrętek w naszym sprawozdaniu?
 • Jeśli gmina zleciła przyjmowanie odpadów do PSZOK-u firmie odbierającej odpady, jednak KPO wystawia gmina, to czy takie sprawozdanie z PSZOK-u za pośrednictwem BDO do urzędu marszałkowskiego do 15 marca powinna złożyć gmina?
 • Jeśli właściciel składa sprawozdanie, to pełnomocnictwo nie jest wymagane?
 • Czy podmiot zbierający (punkt skupu) wykazuje w swoim sprawozdaniu kody 17 04 01 i 17 04 05?
 • Czy konieczne jest załączanie dokumenty z KRS prokury do sprawozdania?
 • Czy wójt co roku musi wydawać pełnomocnictwo (pełnomocnictwo wystawione bez podania terminu)?
 • Na jakie konto podmiot wnosi opłatę za pełnomocnictwo w przypadku związku międzygminnego - sprawozdanie za gminę, ale czy związek ostatecznie jako główny użytkownik rozpatruje sprawozdanie?
 • Co w przypadku, gdy jednostka organizacyjna gminy ZGKiM, której gmina powierzyła prowadzenie PSZOK-u złożyła sprawozdania w BDO? Czy sprawozdanie należy usunąć i wprowadzić dane ręcznie?
 • Jeżeli przekazaliśmy zadanie własne gminy dotyczące prowadzenia i utworzenia PSZOK i otrzymaliśmy sprawozdanie dotyczące PSZOK, to czy uwzględniamy je w naszym sprawozdaniu?
 • Czy odpady opakowaniowe ze szkoły podstawowej to odpady komunalne?
 • Co, jeśli instalacja, do której zawożone są odpady, w zestawieniu rocznym nie wykazała odpadów z PSZOK-u?
 • Czy podmiot odbierający wyłącznie budowlankę (częściowo od mieszkańców) musi być wpisany do RDR i składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady powinien wykazać w sprawozdaniu odpady wielkogabarytowe oraz opony, które odebrał jednorazowo z nieruchomości niezamieszkałej?
 • Czy firma zbierająca odpady z koszy ulicznych może składać zerowe sprawozdanie?
 • Czy do obliczania poziomów recyklingu bierzemy pod uwagę zużyte opony 16 01 03?
 • Czy gmina musimy sporządzać sprawozdanie?
 • Ile lat wstecz możemy jeszcze wszcząć postępowanie o nałożeniu kary?
 • Jak obliczyć masę BIO kompostowanych w przydomowych kompostownikach?
 • Czy jest określona górna granica masy BIO?
 • Jak wyliczyć masę do poziomu za rok 2021, kiedy jeszcze nie mieliśmy informacji o liczbie kompostowników?
 • Czy popiół ujmować w kodzie 20 03 99?
 • W gminie przeprowadzono ankiety dot. liczby odpadów z kompostowników. Czy zliczamy masę tych odpadów i dodajemy do Mr i Mw? Czy ankiety wystarczą? Nie wszyscy mieszkańcy, którzy wypełnili ankiety zadeklarowali w deklaracjach posiadanie kompostownika
 • Czy prawidłowe jest to, że instalacja zbiera odpady z tekstyliów pod kodem 200199, a nie 200111?
 • Czy popiół poddany procesowi r12 wliczać do recyklingu?
 • Jak mieszkańcy mają oszacować, ile kg odpadów kuchennych lub zielonych zebrali w kompostowniku?
 • Czy mając dane o ilości zebranych bioodpadów na mieszkańca/rok można oszacować ilość BIO przekompostowanych, na podstawie danych z deklaracji i liczby mieszkańców z kompostownikiem?
 • Jeżeli posiadamy metodę od zużycia wody, a nie od liczby osób, to czy wystarczy sprawdzenie w USC, ile osób jest zameldowanych na danej nieruchomości?
 • Czy zakład gospodarki komunalnej, jako jednostka podległa gminie, musi składać pełnomocnictwo i wnosić opłatę, jeśli sprawozdanie zerowe składa pracownik w imieniu dyrektora zakładu?
 • W sprawozdaniu wójta, w dziale V gmina umieszcza dane z PSZOK-u, które prowadzi samodzielnie. Czy musi złożyć oddzielne sprawozdanie z PSZOK-u?
 • Czy w dziale V tabela A podmiot odbierający wykazujemy tylko odpady o kodzie 191212 i 190599?
 • Czy do Mw wliczamy opony?
 • Kto składa sprawozdanie z PSZOK-u do 15 marca? Czy gmina, która sama prowadzi PSZOK nie jest zwolniona ze składania sprawozdania?
 • Czy możliwe jest, że w dziale IIA sprawozdania pojawił się kod odpadu, którego nie wykazała firma odbierająca odpady w raporcie miesięcznym?
 • Czy zamiast gospodarstw domowych wystarczyłaby liczba nieruchomości z i bez kompostownika, a nie liczba gospodarstw?
 • Firma wykazała w dziale III tabela A kod 20 01 99 R5, ale nie ujęła tego kodu w dziale VI. Czy wliczamy to do poziomu? Czy powinni poprawić sprawozdanie?
 • Czy leki powinny być obowiązkowo zbierane w PSZOK-u?
 • W którym dziale umieszczamy leki z aptek w sprawozdaniu?
 • Czy informacje o zagospodarowaniu odpadów z zeszłorocznego magazynu należy ująć w dziale III, czy tylko ewentualny recykling w dziale VIII?
 • Czy kary za nieterminowe złożenie sprawozdania przez PSZOK - własną jednostkę organizacyjną - nalicza WIOŚ czy burmistrz?
 • Czy odpady zebrane podczas zbiórek organizowanych przez OSP wpisujemy w dziale II, a później w dziale VIII tab. B?
 • Jak wygenerować wydruk sprawozdania?
 • Firma ma zawarte 2 umowy z gminą. Pierwszą - na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych, drugą - na odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-u. Gmina wystawia KPO na PSZOK. Firma składa jedno sprawozdanie i ujmuje w nim wszystkie odpady odebrane z gminy (od mieszkańców i PSZOK). Czy firma powinna ujmować odpady odebrane z PSZOK-u?
 • Czy sposób wyliczenia poziomu składowania uwzględniamy w uwagach?
 • Jeśli gmina zlecała odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 15 01 10*, 16 03 05 z PSZOK-u, to czy uwzględniamy je w składowaniu?
 • Czy udział w rynku usług mnożymy jeszcze przez 100%?
 • Jeżeli poddane badaniom na zawartość organiki, to czy liczymy średnią podaną przez instalację?
 • W jakim przypadku zmienia się udział w rynku dla gminy i nie jest równy 1?
 • Czy skup złomu też składa sprawozdanie wójtowi?
 • Co, jeżeli nie ma opcji z jednoczesną akceptacją?
 • Jeżeli gmina przejęła obowiązki dot. systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022, to czy uwzględniamy w naszym sprawozdaniu odpady magazynowane w latach wcześniejszych?
 • Jeśli w gminie jest PSZOK, to czy zgodnie z ustawą nie musimy mieć zezwolenia na przetrzymywanie odpadów i musimy zrobić sprawozdanie 15 marca?
 • Jeżeli podmiot wszystko przekazał do składowania, to czy podlega karze za nieosiągnięcie poziomu recyklingu?
 • Czy zbierający również ma obowiązek obliczenia poziomu?
 • Czy jest możliwe, aby masy odpadów zebranych i odebranych były równe masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi?
 • Czy w sprawozdaniu wójta koniecznie jest zamieszczenie raportu z kompostowników?
 • Podpowiedź systemu BDO to: nie dotyczy przekazujących sprawozdanie na podstawie art. 9 n 1 i art. 9 na u o. u. c i p, na tej podstawie gmina prowadząca PSZOK nie powinna składać sprawozdania do 15 marca - dlaczego są różne interpretacje tego przepisu? I niektórzy składają takie sprawozdania – jaka jest podstawa prawna, która mówi o konieczności składania tego sprawozdania przez gminy?
 • Czy do sprawozdania należy załączyć wyliczenie poziomu składowania?
 • Czy można nie odebrać odpadów od mieszkańców, jeśli nie dopełniono obowiązku segregacji (pozostawić do segregacji). Czy też jedyną możliwością jest odebranie i wszczęcie postępowania i naliczenie opłaty podwyższonej?
 • Jeśli podmiot ma dużą masę odebranych odpadów np. 600 Mg, ale małą zagospodarowaną masę np.100Mg, a magazynował 50Mg, a różnica wynika z faktu, że pozostałe odpady 550Mg to są odpady z grupy 17, to będzie poprawnie zrobione?
 • Co z azbestem, który gmina odbiera, transportuje i utylizuje?
 • Czy podmiot musi wykazać sposób zagospodarowania odpadów rozbiórkowych?
 • Czy podmiot ma obowiązek składania sprawozdania, jeżeli tylko transportuje odpady od mieszkańców do instalacji, a gmina ma zawartą umowę z instalacją, do której odpady są dostarczone i zagospodarowane i ta firma składa sprawozdanie?
 • W tym roku zatwierdzając sprawozdania na ten rok zorientowaliśmy się, że w poprzednim roku jedna firma złożyła sprawozdanie po terminie. Sprawozdanie burmistrza do marszałka jest już zatwierdzone. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy akceptować to sprawozdanie po czasie? Czy pozostawić bez rozpoznania? Co z karą pieniężną w takiej sytuacji?
 • Jeżeli sprawozdanie składa właściciel firmy, to czy wymagamy pełnomocnictwa?
 • Czy wyznaczając osobę zobligowaną do pilnowania systemu BDO i sprawozdania gmina również ponosi opłatę za pełnomocnictwo dla niej?
 • Jeżeli firma wykreśliła się z RDR w połowie roku, to czy nadal musi złożyć sprawozdanie za dany rok?
 • Jeżeli termin na złożenie sprawozdania przypada w dzień wolny od pracy, to czy jako właściwy termin do jego złożenia przyjmujemy pierwszy dzień pracujący, przypadający po tym dniu?
 • Jeżeli w sprawozdaniu za rok 2020 wskazano 80 MG (ton) odpadów budowlanych, przekazanych do magazynowania i odpady te zostały przetworzone w styczniu 2023, to czy podmiot może skorygować sprawozdanie za rok 2020? Czy przetworzenie tych odpadów będzie mógł wykazać dopiero w sprawozdaniu za rok 2023?
 • Odpad o kodzie 17 02 01 drewno. Czy ten odpad zalicza się do odpadów budowlanych i rozbiórkowych? W którym dziale wykazują ten odpad podmioty odbierające odpady komunalne?
 • Czy nieprofesjonalne zbieranie będzie również dotyczyło firm zbierających przeterminowane leki?
 • Czy do wyliczenia udziału w rynku podmiot bierze pod uwagę wszystkie odpady niesegregowane czy tylko te, które odbierał?
 • Co z podmiotami, które odbierają odpady od działalności i składają sprawozdanie gminie – czy muszą osiągać poziomy?
 • Z czego wynika szeroki zakres w RDR?
 • Co, jeżeli w trakcie roku zmieniła się firma odbierająca odpady? Jak podzielić karę za nieosiągnięcie recyklingu?
 • Nałożyliśmy karę. Podmiot się odwołał, a teraz SKO dało do ponownego rozpatrzenia. Czy są przypadki, że SKO uchyla decyzję burmistrza?
 • Na jakiej podstawie możemy wymagać okazania od podmiotu?
 • Czy kontrole firm należy przeprowadzać fizycznie, czy można zza biurka?
 • Jeżeli na podstawie art. 6 przedsiębiorca nie okaże umowy, to co w takiej sytuacji?
 • Jak obliczyć masę odpadów BIO powstałych w kompostownikach?
 • Co w przypadku, gdy kompostowanie wprowadzono w ciągu roku - czy pytać o roczną masę?
 • Czy w sprawozdaniu do marszałka, kiedy odpad został przekazany do przetworzenia za granicą, podajemy nazwę przetwarzającego, czy wskazujemy tylko do jakiego kraju zostało przekazane?
 • Czy można stosować metodę pośrednią w gminach miejsko-wiejskich?
 • Jeśli raport-ankieta, ma mieć roczną masę BIO, to czy nie trzeba jej zrobić po zakończeniu roku kalendarzowego, a przed złożeniem sprawozdania?
 • Jeżeli ktoś zgłosił kompostowanie pod koniec roku, to czy brać te osoby do wyliczeń?
 • Jeżeli pojemniki z apteki odbiera firma, która ma umowę z gminą, to czy musi uwzględnić leki w sprawozdaniu?
 • Gmina dodatkowo prowadzi system odbioru przeterminowanych leków w aptekach. Odbiór prowadzi firma wybrana w przetargu posiadająca pozwolenie na zbieranie. Czy ma obowiązek złożyć sprawozdanie do gminy? Czy gmina powinna mieć podpisane porozumienie z apteką?
 • Czy do poziomu składowania wliczamy „17”?
 • Firma w dziale VI tab. A wykazała, że wysortowała z odpadów zmieszanych 16 01 03 i poddała ten odpad recyklingowi. Czy powinni wpisać te odpady w tym dziale i liczyć do poziomu?
 • Czy 190503 poddane procesowi odzysku R3 można zaliczyć do recyklingu?
 • Wezwaliśmy podmiot do złożenia korekty sprawozdania za 2022r., brak liczby właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady i brak pełnomocnictwa, które musi być podpisane oraz zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Czy powinniśmy wezwać do złożenia pełnomocnictwa?
 • Odebrane odpady o kodzie 20 03 07 poddane procesowi R12, w wyniku którego mamy odpady 191212 i 150104; czy możemy podać kod 200307 jako poddany do poziomu recyklingu czy wpisać te z przetworzenia?
 • Czy w BDO są już do wybrania nazwy instalacji?
 • Gmina posiada dane dotyczące odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 za cały rok. Co w przypadku podawania danych za II półrocze firmie?
 • Jak skutecznie sprawdzić, czy podmiot właściwie dokonał tego obliczenia?
 • Czy gminy mają obowiązek weryfikowania tego, czy podmioty prawidłowo obliczyły poziomy recyclingu/składowania/MOUBR?
 • Czy w BDO jest możliwość prostego wydruku sprawozdania?
 • Które wartości podajemy do łącznej masy odpadów komunalnych poddanych odzyskowi na składowisku?
 • Drewno 17 02 01- czy to jest odpad budowlany? W którym dziale powinien wykazać ten odpad podmiot odbierający?
 • W poprzednim roku podmiot odebrał tylko segregację. Jak obliczamy udział w rynku?
 • Czy w dziale IIIA sprawozdania zbierającego odpady, podmiot (skup złomu) może wpisać jako nazwę instalacji, do której przekazano odpady, innego zbierającego odpady?
 • Które wartości podajemy do łącznej masy odpadów komunalnych poddanych odzyskowi na składowisku?
 • Jak uniknąć kar?
 • Czy za nieosiągnięcie poziomu budowlanki można pisać o odroczenie?
 • Jeżeli spółka gminna nie osiągnęła poziomów na niezamieszkałych, to czy WIOŚ nałoży karę?
 • Czy po osiągnięciu poziomów przez kolejne dwa lata kara kasuje się automatycznie?
 • Które wartości podajemy do łącznej masy odpadów komunalnych poddanych odzyskowi na składowisku?
 • Na gminę została nałożona kara za nieosiągnięcie recyklingu. Czy trzeba ją przerzucić na firmę odbierającą odpady?
 • Czy podmiot wpisany do RDR jako transportujący składa sprawozdanie?
 • W jaki sposób ująć odpady z kompostowników do poziomu recyklingu?
 • Czy składa sprawozdanie podmiot zbierający złom na terenie gminy?
 • Gdzie można uzyskać informację, ile podmiotów na terenie gminy zbiera odpady?
 • Ile czasu ma gmina na naliczenie kary za brak sprawozdania w terminie?
 • Jeżeli firma odbierająca odpady komunalne transportuje odpady ze szkoły i jest tylko transportującym odpady, a karta przekazania odpadów wystawiana jest na szkołę, to czy firma odbierająca musi złożyć sprawozdanie?
 • Czy powinniśmy nakładać kary za brak sprawozdania zerowego dla skupu złomu? Oni złożyli sprawozdanie do urzędu miasta, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności, ale miejsce prowadzenia działalności to nasza gmina
 • Czy zamiast zaświadczenia o wykreśleniu z RDR można wysłać pismo informujące o wykreśleniu i odbywa się to bezkosztowo?
 • Szkoła posiada 20 komputerów do utylizacji. Czy gmina musi ująć je w sprawozdaniu? Czy gmina musi wystawiać KPO na te komputery? Czy mogą być zutylizowane bezpośrednio przez szkołę na podstawie umowy?
 • Co w sytuacji, gdy punkt złomu z sąsiedniej gminy przesyła sprawozdanie z odpadów oddanych przez mieszkańców naszej gminy?
 • Czy urząd gminy może oddać na okazjonalną zbiórkę zużyte komputery, czy musi mieć wpis do BDO i wystawić kartę?
 • Osoba fizyczna chce sprzedać nakrętki z tworzywa sztucznego do skupu - czy odbywa się to bez KPO?
 • Czy sprawozdanie składane do 15 marca obejmuje odpady z PSZOK-u?
 • Na podstawie KPO szkoła lub inna instytucja posiadająca BDO przekazała do instalacji komunalnej gabaryty oraz inne odpady komunalne. Instalacja komunalna wykazała gminie te odpady w sprawozdaniu papierowym do 15 stycznia. Czy w takim wypadku musimy wpisać ww. odpady ręcznie do sprawozdania, które wysyłamy do marszałka przez BDO?
 • Jeżeli gmina osiągnie poziom recyklingu, natomiast przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości ich nie osiągnął, to czy w takim wypadku także musimy nałożyć karę na przedsiębiorcę?
 • Czy możemy naliczyć karę za nieuzyskanie poziomu za lata 2021 i 2022 na jednej decyzji?
 • Jeżeli otrzymamy karę za rok 2022, a umowa z obecnym odbiorcą odpadów nie będzie obowiązywać, to czy w takim przypadku możemy naliczyć karę umowną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu?
 • Ile mamy czasu na nałożenie kary za nieterminowe złożenie sprawozdania?
 • Czy mamy ukarać podmiot za brak poziomu recyklingu za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych?
 • Czy karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu wymierzamy każdemu przedsiębiorstwu, które złożyło sprawozdanie i nie osiągnęło wymaganego poziomu?
 • Czy należy naliczyć karę za nieosiągnięcie poziomów podmiotowi odbierającemu odpady z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli podmiot ma zawartą umowę z gminą na odbiór odpadów?
 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości złożył sprawozdanie nierzetelnie i została na niego nałożona kara za nierzetelnie złożone sprawozdanie. Do tej pory nie złożył korekty sprawozdania za rok 2021. Co zrobić z takim sprawozdaniem? Czy w takim wypadku też nakładamy na niego karę za nieosiągnięty poziom?
 • Co w sytuacji, gdy podmiot złożył sprawozdanie tylko jeden dzień po terminie?
 • Czy gmina samodzielnie prowadzącą PSZOK składa sprawozdanie zerowe do 15 marca, jeżeli nie zostały zebrane w 2022 żadne odpady?
 • Gmina prowadzi swój PSZOK. Czy jest zobowiązana złożyć sprawozdanie do 15 marca, jeżeli przyjmuje odpady na PSZOK?
 • Czy odpady o kodzie 20 01 99 (popiół) możemy wliczyć do poziomu recyklingu?
 • W ramach umowy firma, z którą gmina ma podpisaną umowę, odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych i z gminnego PSZOK-u. Czy składa sprawozdanie z PSZOK-u oddzielnie czy dodaje odpady z PSZOK-u w sprawozdaniu od mieszkańców?
 • Firma odbiera odpady z PSZOK i z nieruchomości na podstawie umowy. Czy jest obowiązek sprawozdania do 15 marca czy wystarczy dodanie tych odpadów do sprawozdania 31 marca?
 • Czy odpady BIO z kompostowników ujmujemy w sprawozdaniu w BDO w części dotyczącej recyklingu czy tylko w uwagach jako wyliczenie?
 • Czy możemy wliczyć do poziomu recyklingu odpad o kodzie 19 05 01, jeśli powstał w procesie R3 z odpadów odbieranych selektywnie tj. 20 02 01?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy podmiot odbierający odpady z tereny gminy, nie posiada wpisu do RDR. Odebrał odpady 17 09 04, co potwierdza karta przekazania odpadów komunalnych wygenerowana w BDO. Początkowo podmiot złożył sprawozdanie, w którym również wykazał odbiór tego odpadu, ale po wezwaniu o wyjaśnienia, jak do tego doszło, skoro nie posiada wpisu do RDR, dokonał korekty i złożył zerowe sprawozdanie. Nic nie wyjaśnił. Natomiast w systemie BDO widnieje dalej karta przekazania odpadów komunalnych odebranych z naszej gminy. Czy w takiej sytuacji wójt jest zobligowany do nałożenia kary z art. 9x ust. 1 ustawy? Czy w przypadku, gdy podmiot zacznie racjonalnie tłumaczyć, że odpad 17 09 04 nie jest odpadem komunalnym, bo odpad z grupy 17 nie zawsze musi być komunalny (tylko przy odpadach z grupy 20 mamy pewność, że są komunalnymi), a karta została wystawiona omyłkowo, to czy wójt będzie mógł wtedy odstąpić od nałożenia kary, mimo widniejącej karty w systemie BDO? Czy jednak odstąpienie od kary, może nastąpić dopiero, gdy podmiot dokona jakieś korekty w BDO i doprowadzi do stanu, iż tej karty w systemie BDO już nie będzie? Czy odstępujemy od kary bez korekty karty?
 • Jakie kary za nieskładanie sprawozdania z PSZOK-u do 15 marca, jeżeli dane były wykazywane w sprawozdaniu do 31 marca?
 • Jeżeli miasto prowadzi PSZOK, ale obsługę zlecamy ZGK (jednostka organizacyjna miasta) to sprawozdanie do 15 marca składa burmistrz czy zakład gospodarki komunalnej?
 • Czy gmina posiadająca wpis do BDO jako wytwarzający odpady, jeśli w 2022 r. nie wystawiła żadnej KPO, to czy musi złożyć sprawozdanie?
 • Czy odpady o kodzie 20 01 99 (popioły z palenisk domowych), kod R5 wykorzystane do wykonania warstwy izolacyjnej, możemy uwzględnić przy obliczaniu poziomów jako poddane recyklingowi?
 • Czy przedsiębiorca może mieć kompostownik zamiast umowy na odbiór bioodpadów?
 • Czy wystarczy tylko ankieta wykazująca, ile odpadów kompostuje mieszkaniec, czy trzeba dokonać kontroli kompostownika z urzędu?
 • Jak wyliczyć masę bioodpadów w kompostowniku przydomowym przez ankietowanie, jeżeli większa część ankiet nie wróci od mieszkańców do podanego terminu?
 • Jak dodać nakrętki z serduszek do poziomu recyklingu?
 • Jak wyliczyć ilość odpadów z kompostowników, gdy nie uda nam się zebrać ankiet od wszystkich posiadających kompostowniki?
 • Czy możemy prosić Caritas o podanie „dalszych losów” ubrań ze zbiórek w koszach? Czy one są odpadami?
 • Czy kompostowniki można ująć w sprawozdaniu za 2020 rok?
 • Czy podajemy do wzoru liczbę mieszkańców wg deklaracji?
 • Jeżeli mamy tylko masę całego odpadu to mnożymy przez współczynnik 0,52?
 • Czy R12 zaliczamy do procesu recyklingu?
 • Jak traktowane są odpady rozbiórkowe w sprawozdaniu? Czy coś się zmieniło od ubiegłego roku?
 • Jak wydrukować sprawozdania BDO podmiotów z RDR? Czy jest możliwość zapisania w PDF?
 • Czy podmioty odbierające odpady mają podać poziom składowania?
 • Czy PSZOK powinien przyjmować wszystkie frakcje odpadów, również odpady segregowane, chociaż są odbierane z nieruchomości? Czy zapis, że PSZOK przyjmuje wszystkie frakcje łącznie z segregowanymi, powinna być w regulaminie gminy?
 • Czy dział VI to również plastikowe nakrętki?
 • Czy podmioty odbierające odpady mają podać poziom składowania?
 • Jeżeli podmiot z innego województwa odebrał nam szkło bez umowy - akcja „Czyste szkło” - organizowana w gminie, to czy można prosić tę firmę/osobę fizyczną o oświadczenie i doliczyć to szkło oddane do recyklingu do poziomu? Jeżeli nie będzie oświadczenia, to doliczyć czy raczej nie doliczać bez dokumentu oświadczenia?
 • Czy odpady, które zostały zebrane z nielegalnych składowisk odpadów zamieszczamy też w sprawozdaniach?
 • Czy odpady budowlane i rozbiórkowe wykazujemy jako odpady odebrane?
 • W jaki sposób gmina prowadząca PSZOK ma potwierdzić odpady przygotowane do ponownego użycia?
 • Jeśli podmiot odbierający odpady z gminnego PSZOK-u w ramach umowy z gminą złożył niesłusznie sprawozdanie prowadzącego PSZOK, to czy należy wezwać do korekty czy pozostawić bez rozpoznania?
 • Czy podmioty odbierające odpady mają podać poziom składowania?
 • Jeżeli chcemy naliczyć firmie odbierającej odpady karę za brak poziomów za rok 2019, a w sprawozdaniu podmiot wyliczył ten poziom błędnie i nie został wezwany do korekty sprawozdania w tym zakresie, to czy wzywamy go do wyjaśnień czy tylko wyliczamy poziom w decyzji nakładającej karę?
 • Jeżeli poziom recyklingu nie został osiągnięty przez gminę w 2019r. kara została nałożona w grudniu 2022r. to czy gmina może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej na podstawie art. 9ze ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres tylko do końca lutego 2023r., ponieważ program naprawczy został wdrożony już w roku 2020-2021, poziomy recyklingu w latach 2020-2021 były prawidłowe?
 • Czy w przypadku niezłożenia przez gminę wniosku do WIOŚ o zawieszenia spłaty kary i w przypadku nałożenia na firmę zapłaty tej kary, firma może zarzucić gminie to, że nie złożyła wniosku o zawieszenie i umorzenie spłaty kary?
 • Co, jeśli sprawozdanie nie wpłynęło do 15 stycznia?
 • Czy do 15 stycznia nie wpływa informacja od instalacji komunalnej, a sprawozdania do 31 stycznia?
 • Czy karzemy przedsiębiorców za poziom ograniczenia masy BIO za 2020r.?
 • Odbieramy odpady z cmentarza w gminach, odpad o kodzie 20 02 03 poddawany procesowi D5, co z poziomami?
 • Co w sytuacji, gdy kara zostanie umorzona przez WIOŚ, a wcześniej obarczymy firmę, aby zapłaciła za nieosiągnięty poziom? Czy później gmina zwraca środki firmie?
 • Co, jeżeli upoważnienie jest bezterminowe i obejmuje składanie sprawozdań aż do odwołania?
 • Firma przetwarzająca odpady nie chce podać ostatecznej instalacji, do której trafił odpad – szkło i zasłania się tajemnicą handlową. Co w tej sytuacji? Czy można zaliczyć te odpady do recyklingu?
 • Czy odpady z koszy ulicznych ewidencjonujemy jako odpady odebrane od mieszkańców, a nie wytworzone?
 • Który przepis wskazuje na obligatoryjne nałożenie kary przez gminne dla przedsiębiorcy za nieosiągnięcie poziomu?
 • Co, jeżeli przedsiębiorca nie chce wykazać ostatecznej instalacji, gdzie trafił odpad?
 • Odpady z koszy ulicznych na terenie gminy odbierają i przekazują na wysypisko konserwatorzy urzędu gminy służbowym samochodem. Gdzie należy wykazać te odpady?
 • Czy w umowie musi być zapis o odpadach z koszy ulicznych?
 • Pomimo że odpady z grupy 17 nie zaliczają się do odpadów komunalnych, to podmioty odbierające i zbierające i tak muszą wykazać je w sprawozdaniu?
 • Czy gmina może zbierać odpady odebrane od mieszkańców - papier 20 01 01 i szkło 20 01 02 do PSZOK-u do ilości transportowej i doczyścić bez zmiany kodu odpadu i przekazać bezpośrednio do recyklera, zamiast przekazywać te odpady do instalacji komunalnej? Czy możemy zbierać w PSZOK-u odebrane od mieszkańców odpady czy musimy je przekazać do instalacji komunalnej?
 • Czy nieruchomość niezamieszkała, w której prowadzona jest działalność gospodarcza musi być wyposażona w pojemniki dla wszystkich frakcji odpadów komunalnych?
 • Z jakiej grupy odpadów musi składać sprawozdanie?
 • Czy nieruchomość niezamieszkała, w której prowadzona jest działalność gospodarcza musi być wyposażona w pojemniki dla wszystkich frakcji odpadów komunalnych?
 • Czy w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady koniecznie musi być wskazany ostateczny recykler?
 • Czy spółka z o.o., której właścicielem jest gmina, musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK-u?
 • Czy folie pochodzące z gospodarstw rolnych zbierane w PSZOK-u (kod 15 01 02) możemy doliczyć do poziomu recyklingu?
 • Firma wodno-kanalizacyjna ma instalację - kompostownik z certyfikatem. Czy można to doliczyć do sprawozdania do poziomu recyklingu?
 • Czy gmina może założyć kompostownik w PSZOK-u i zwozić tam odpady odebrane od mieszkańców, którzy zadeklarowali brak kompostownika? Czy musi opady BIO przekazać do instalacji komunalnej?
 • Czy meble, które trafią do PSZOK-u, a nadają się do ponownego użytku, można przekazać osobie fizycznej w ramach odzysku?
 • Firma odbiera z terenu gminy z cmentarzy tylko jeden kod 200203 jest obowiązana do obliczenia recyklingu, ale od instalacji komunalnej uzyskała informację, że odpad został poddany procesowi D5 - sklarowanie. Czy firma musi wyliczyć poziom w takim przypadku?
 • Czy firmy wpisane do RDL wysłały sprawozdania do BDO?
 • Czy można zaakceptować złożone po terminie sprawozdanie zerowe od podmiotu w przypadku, gdy sprawozdanie komunalne jest już złożone?
 • Jeżeli firma nie obliczy poziomów recyklingu, a gmina nie wezwie firmy do uzupełnienia tych danych i zorientuje się dopiero po jakimś czasie, to czy gmina może naliczyć karę za nieobliczanie tych poziomów po roku od złożenia sprawozdania przez firmę?
 • Jeśli gmina nie zawarła w umowie warunku osiągania poziomu recyklingu i gminna jednostka go nie osiągnęła, to czy o tym fakcie gmina powinna sama poinformować WIOŚ? Czy WIOŚ sam do tego dochodzi na podstawie sprawozdania gminnej jednostki?
 • Czy podmiot zbierający odpady składa sprawozdanie corocznie nawet wtedy, gdy nie zbierał odpadów w roku ubiegłym?
 • Czy należy dodać liczbę właścicieli nieruchomości zamieszkujących w blokach spółdzielczych? Czy spółdzielnia składa gminie jedną łączną deklarację?
 • Czy w wykazie właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy w 2022 roku wykazuje wszystkie umowy czy tylko te nowo zawarte w 2022 roku?
 • Czy do masy odpadów przygotowanych do ponownego użycia zliczamy tylko odpady przekazane w procesach r3 r4 i r5? Co, jeśli jeden kod odpadu ma podane 2 procesy - r1 i r12, r12 i r13 albo d10 i d15?
 • Złożono do nas wniosek o wpis do Rejestru DR z podanymi wszystkimi kodami. Czy możemy w zaświadczeniu ująć tylko komunalne z grup 15, 16, 17, 20?
 • Skup złomu w roku 2021 zmagazynował niewielką ilość odpadów, a w roku 2022 przekazał te zmagazynowane odpady do zagospodarowania i recyklingu. W którym miejscu ująć to w sprawozdaniu?
 • Czy firma wpisana do RDR jest zobowiązana do złożenia sprawozdania, jeżeli byłoby ono „zerowe”?
 • Czy gmina może umorzyć karę za nieosiągnięcie poziomów przez firmę?
 • Kiedy odpady o kodzie 20 02 01 możemy wliczyć do poziomu recyklingu? Czy wystarczy, że odpady o kodzie 20 02 03 zostaną przekazane do procesu R-3? Czy odpad musi utracić status odpadu, żeby można go było wliczyć do poziomu?
 • Czy powinno się zatwierdzać sprawozdania zerowe bez wypełnionego rozdziału I Dane ogólne?
 • Jak pozyskać dane o ilości bioodpadów od mieszkańców w gminie wiejskiej?
 • Czy podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z gminą, powinien oprócz sprawozdania z nieruchomości zamieszkałych złożyć również sprawozdanie zerowe? Podmiot ten odbierał odpady w poprzednich latach z nieruchomości niezamieszkałych (na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości)
 • Czy gminy mają obowiązek sprawdzania, do jakiej instalacji trafiły odpady odebrane przez podmiot i czy ta instalacja posiada stosowne zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów?
 • Firma odbierająca odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości za rok 2022 nie osiągnęła poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania i poziomów składowania. Czy w związku z nieosiągnięciem poziomów gmina może naliczyć firmie karę pieniężną przez otrzymaniem kary nałożonej na gminę przez WIOŚ?
 • Czy odpady wykazane w procesie R13 można wliczyć do poziomów recyklingu?
 • Czy każdorazowo powinno być załączone pełnomocnictwo osoby wypełniającej sprawozdanie?
 • Firma wykazała w sprawozdaniu kod odpadu 19 12 12 inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11 w masie odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, przekazanych do składowania. W roku ubiegłym gmina wyłączyła nieruchomości niezamieszkane z systemu gospodarowania odpadami. Czy obliczając osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, firma powinna obliczyć udział w rynku usług?
 • Czy co roku do tego samego pełnomocnictwa (dot. tej samej osoby) należy wnosić opłatę skarbową?
 • Jeżeli gmina nie osiągnęła poziomów za rok 2022, czy powinna naliczyć karę dla podmiotów, mimo iż WIOŚ na gminę tej kary jeszcze nie naliczył, czy dopiero w momencie wszczęcia procedury przez WIOŚ?
 • Jeśli z odpadów zmieszanych zostały wysegregowane odpady lub metale i poddane recyklingowi, to wówczas nie wykazujemy tych odpadów w odpadach odebranych, tylko w dziale dotyczącym sposobu zagospodarowania tych odpadów? Czy tylko w dziale dot. odpadów poddanych recyklingowi?
 • Czy w przypadku nieosiągnięcia poziomu wójt zobowiązany jest naliczyć karę własnej gminnej jednostce organizacyjnej, czy karę nalicza WIOŚ?
 • Czy jeżeli w poprzednich latach kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu nie została naliczona można wszcząć postępowanie w stosunku do tamtego okresu? Ile lat można się cofnąć?
 • Czy powinien złożyć sprawozdanie podmiot, który wykazał jedynie odpady z cmentarza? Co z poziomami, jeżeli złożył je prawidłowo?
 • Jeśli nie mamy masy odbieranych odpadów z nieruchomości, to jak to wyliczyć?
 • Czy w przypadku świadczenia usługi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy od właścicieli nieruchomości, przedsiębiorca winien złożyć sprawozdanie wójtowi gminy za pośrednictwem bazy BDO?
 • Czy w sprawozdaniu uwzględniamy też odbierane leki i np. igły?
 • Co z nakrętkami zbieranymi przez miasta i szkoły do metalowych serduszek?
 • Czy w sprawozdaniu powinien zostać wyliczony i wpisany przez przedsiębiorcę poziom bio, jeżeli odbierane były wyłącznie odpady zmieszane, a odpady o kodzie 19 12 12 nie zostały wytworzone i przekazane do składowania?
 • Jeżeli gmina wytwarza popiół o kodzie 10 01 01, to czy też musi złożyć sprawozdanie do marszałka?
 • Czy pomiot, który nie odebrał odpadów remontowo-budowlanych, a odpady te zostały odzyskane w instalacji komunalnej, to powinien wyliczyć poziom recyklingu odp. remontowo-budowlanych?
 • Firma obierająca odpady, wpisana do rdr złożyła sprawozdanie z odebranych odpadów. Ta sama firma posiada instalację przyjmującą i przetwarzającą odpady segregowane. Firma znajduje się poza gminą. Złożyli również drugie sprawozdanie jako zbierający odpady. Dane w sprawozdaniu są tożsame, czyli takie same, jak odebrali i wykazali w drugim sprawozdaniu jako zbierający. Czy nie powinni składać jako zbierający?
 • Czy błędem będzie niepodanie masy odpadów z kompostowników? Czy ten element musi być?
 • Podmiot wskazał jako odpady przekazanych do recyklingu odpady o kodzie 20 01 99 oraz 20 03 07, czy jest to poprawne?
 • Czy do Mw zalicza się tez odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07?
 • Czy 19 12 05 odzyskane z 20 03 01 w instalacji komunalnej można wliczyć do recyklingu?
 • Skąd wziąć dane dotyczące masy odpadów z kompostowników?
 • Jak wiarygodnie określić masę odpadów w kompostownikach?
 • Czy zbierane popioły osobno o kodzie 200199 można ująć w odpadach Mr?
 • Czy odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) odebrane w sposób selektywny, a następnie poddane obróbce tlenowej (reaktory + kompostownia), mogą być ujęte jako przekazane do recyklingu, jeżeli ostatecznie nie powstaje z nich kompost ani polepszacze glebowe? Powstają odpady o kodzie:
  • 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom i jest zagospodarowany na składowisku w procesie R3 oraz
  • 19 05 99 – unieszkodliwiane na składowisku w procesie D5
 • Jeżeli firma podała, że odpady o kodzie 20 03 01 zostały poddane procesowi R12 (62,10 Mg), a procesowi D5 zostały poddane kody 19 05 99 i 19 12 12 (łącznie 47,798), to czy w informacji dodatkowej o kodzie 20 03 01 (dział III tab. C) powinna wpisać masę odpadów przekazanych do składowania 47,798, czy w tym miejscu powinno być 0 i powinna być wpisana tylko masa odpadów odebranych tj. 62,10?
 • Czy trzeba obligatoryjnie wliczyć masę odpadów poddanych kompostowaniu w przydomowych kompostownikach do masy wytworzonych odpadów? Czy można takie dane doliczyć, jeżeli je posiadamy?
 • Jeżeli na terenie gminy jest 100 szt. gospodarstw, które mają kompostownik o różnej wielkości i do kompostowania są tam składane odpady kuchenne i zielone to jak teraz wyliczyć te ilości Mg?
 • Czy jeżeli z danego gospodarstwa nie są odbierane bioodpady, to możemy przyjąć, że takie gospodarstwo posiada kompostownik?
 • Zbierający ma zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zużytego sprzętu. Jednak miejsce zbierania nie jest na terenie naszej gminy. Zbierający nie posiada wpisu do RDR. Odbiera odpady w ramach okazjonalnej zbiórki w ramach ustawy o zużytym sprzęcie. Czy taka firma składa sprawozdanie w BDO z ilości zebranej masy podczas okazjonalnej zbiórki?
 • Czy odpady o kodzie 20 02 01 poddane R-3 a następnie R-11 można zaliczyć do recyklingu?
 • Czy skup złomu powinien składać sprawozdanie do gminy?
 • Czy firmy odbierające odpady komunalne muszą wskazać instalacje ostatecznego zagospodarowania?
 • Czy w dziale 8a należy wykazać wszystkie odebrane odpady?
 • Na podstawie jakich przepisów można wyegzekwować informacje od instalacji komunalnej o przyjmowanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania?
 • Czy firma, która wygrała przetarg na odbiór odpadów na terenie gminy, w sprawozdaniu, w którym składa do gminy, powinna wykazać odpady o kodzie 200307?
 • Czy w dziale VIII tabela A powinien znaleźć się odpad o kodzie 19 12 02 metale żelazne?
 • Jeżeli gmina prowadzi PSZOK, to w jakim terminie ma przekazać sprawozdanie za 2022?
 • Czy gmina składa sprawozdanie dot. ilości zebranego azbestu?
 • Czy UG ma obowiązek złożyć sprawozdanie z odpadów za 2022 np. tonerów czy sprzętu elektro, do których były wystawione KPO i KEO?
 • OSP dogadało się z firmą zbierającą elektro sprzęt, że zbiorą odpady od mieszkańców i sprzedadzą je, a fundusze przeznaczą na cele własne. Czy dopuszczalne jest, aby mieszkańcy zwozili przez pewien okres zużyty sprzęt elekto na posesję jednego mieszkańców, a po jakimś czasie firma je odbierze z jednego punktu? (odpady zbierane na gruncie, bez kontenera). Czy taka firma skład sprawozdanie do gminy?
 • Czy na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców możemy wliczyć masą bioodpadów zagospodarowanych w kompostowniku przydomowym do osiągniętego poziomu recyklingu?
 • W którym miejscu w sprawozdaniu wlicza się masę kompostowników do recyklingu?
 • Czy zbierający odpady musi złożyć sprawozdanie do gminy z odpadów zebranych pochodzących z podmiotów gospodarczych, czyli zebrane odpady nie są odpadami komunalnymi?
 • Produkty przyjęte do ponownego użycia - obowiązek wykazywania w sprawozdaniu podmiotu prowadzącego PSZOK i gminy
 • Pozostałości powstające w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych zagospodarowane w procesie termicznego przetwarzania - po raz pierwszy wykazywane w sprawozdaniu za 2022 rok


Jakie są zasady sporządzania sprawozdania gminnego? Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie gminne?

 • Wzory, wskaźniki, współczynniki – skąd je brać i jak wyliczać?
 • Sposoby przetwarzania odpadów komunalnych
 • Odpowiedzialność gminy za niewłaściwie sporządzone sprawozdanie
 • Wypełnianie poszczególnych działów
 • Jak sporządzić kompletne i poprawne sprawozdanie roczne do Marszałka, gdzie szukać informacji – przykłady wypełniania i omówienie najczęściej występujących błędów
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Odpady ulegające biodegradacji – balast 191212 - czy powinien być uwzględniony w sprawozdaniach?
 • Jakie instalacje powinny być umieszczane w sprawozdaniu?
 • Jak robić korekty krok po kroku w systemie?
 • Do kiedy można złożyć korektę sprawozdania BDO?


Wyliczanie wymaganych poziomów, wyliczanie poszczególnych poziomów

 • Zmiany dotyczące wyliczania wymaganych poziomów. Jak wyliczać poziomy recyklingu według nowego rozporządzenia?
 • Obliczanie przez gminy wymaganych poziomów
 • Jak obliczyć kary za nieuzyskanie poziomów recyklingu?
 • Szczegółowy sposób wyliczania poszczególnych poziomów: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu i ograniczania składowania odpadów bio oraz poziom składowania


Kwestie różne

 • Czy w sprawozdaniu na podstawie umów z właścicielami, podmiot ma wykazać jedynie odpady komunalne? Jeżeli odbiera z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, to gminy powinny trafiać jedynie dane o odpadach komunalnych?
 • Skoro PSZOK powinien wystawiać KPO a nie KPOK, to czy Kartę Ewidencji Odpadów wypełniamy w zakładce "odpady", czy "odpady komunalne"?
 • Punkt skupu powinien składać sprawozdanie do wszystkich gmin, od których mieszkańców skupował odpady komunalne czy tylko gminie, na terenie której prowadzi działalność, uwzględniając oczywiście tylko odpady pochodzące od jej mieszkańców?
 • Czy przedsiębiorca powinien składać sprawozdanie zerowe do gmin, w których odbierał folię rolniczą?
 • Czy podmiot odbierający medyczne odpady komunalne z grupy 20 i transportujący je, musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej?
 • Czy można pozyskać informację, np. mailową od podmiotu, o ilości zagospodarowania danego odpadu, bo bardzo często podmiot składając sprawozdanie dolicza magazyn roku poprzedniego i trzeba go prosić o złożenie korekty?


Sprawozdania w systemie BDO

 • BDO w PSZOK-u, który prowadzi gmina albo przy udziale spółki
 • Dział VII sprawozdania – informacje o masie pozostałości sortowania i przetwarzania… - jak to wyliczyć z tego, co sprawozdaje RIPOK?
 • Parametry, AT-4 , wielkość frakcji – szczegółowe omówienie działu 7
 • Jak rozbić niektóre kody odpadów? Z jednych odpadów powstaje w sortowniach kilka rodzajów odpadów. Jak gmina ma to odnaleźć i wiedzieć, jak to jest rozbite, skoro w sprawozdaniu przedsiębiorca daje je w całości? Skąd wziąć dane, co się stało z odpadami, aby móc uzyskać wymagany poziom, np. odzysku recyklingu?
 • Czy pojawiły się jakieś zmiany w przepisach w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o kwalifikowanie różnych odpadów, czy są jakieś zmiany odnośnie tego, co zaliczamy, a czego nie do recyklingu?
 • Co zrobić z odpadami elektrycznymi (lodówki, pralki)? Pod jakim kodem je umieścić? Czy w ogóle wykazywać je w sprawozdaniu – jeśli tak, to gdzie i jak?
 • Czy odpady wielkogabarytowe można zaliczyć do odpadów zmieszanych? Czy można wpisać je pod 20 – niesegregowane, mieszane?
 • Jak ująć w sprawozdaniu nieruchomości niezamieszkałe wyłączone już z gminnego systemu?
 • Jakie części wpisuje się ręcznie w systemie BDO?

Wymagania prawne są dla transportującego i magazynującego odpady

 • Zezwolenie na zbieranie w PSZOK-u gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny
 • Jakie odpady muszą trafiać do instalacji komunalnej, a jakie można kierować do innych odbiorców?
 • Czy podwykonawca odbierający odpady komunalne powinien prowadzić ewidencję i sprawozdawczość?
 • Czy podmiot, który nie odbierał odpadów, musi składać sprawozdanie?
 • Czy podmiot odbierający odpady z terenu gminy i z nieruchomości niezamieszkałych składa wszystko na jednym sprawozdaniu, czy należy wydzielić na oddzielnym te odpady z systemu? Dwa sprawozdania od firm: nieobjęte działalności, które będą składać sprawozdania w bazie BDO oraz sprawozdania firm od mieszkańców – czy te sprawozdania należy wrzucić w jedno sprawozdanie? Jak to połączyć?
 • Co w przypadku, jeżeli gmina sama prowadzi PSZOK – czy jest zobowiązana sama sobie składać sprawozdania? Jak powinna to robić – czy tylko na podstawie kart przekazania?
 • Jak uzyskiwać dane od instalacji komunalnej? Jakie mają poziomy odzysku? Czy są zobowiązani udostępniać dane gminie czy nie?
 • Jakie dane są konieczne do napisania poprawnego sprawozdania? Jak weryfikować składane przez firmy sprawozdania?
 • Czy gmina ma się opierać tylko na danych przekazanych przez podmioty odbierające odpady?
 • Czy w sprawozdaniu można uwzględnić inne odpady niż te, wynikające tylko i wyłącznie ze sprawozdań od przedsiębiorców, żeby osiągnąć wymagane poziomy odzysku?
 • Czy gmina może wymagać całościowego, rocznego wyliczenia poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami od podmiotu odbierającego odpady, czy musi dokonać wyliczenia samodzielnie?
 • Jak sprawdzić firmę, która odbiera odpady, czy poprawnie wprowadziła dane do sprawozdania?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od firm odbierających odpady, jeśli podmiot nie wykazuje odpadów o kodzie 191212 (odpady pozostałe po sortowaniu) tłumacząc, że nie ma takiego obowiązku?
 • Skąd pozyskać informacje na temat metod przetwarzania odpadów w poszczególnych instalacjach?
 • Czy złożenie sprawozdania przez podmiot bez wskazania osiągniętego procentu recyklingu jest powodem do wezwania go?
 • Czy wezwanie do korekty wysyłamy tylko poprzez BDO, czy też pocztą lub mailem?
 • Przy wyborze wyniku weryfikacji "bez rozpatrzenia" system wymaga załączenia pliku. Jakie informacje powinny się tam znaleźć? Bez rozpatrzenia pozostawia się najczęściej sprawozdania złożone przez pomyłkę lub bez obowiązku. Czy to podmiot składający sprawozdanie powinien złożyć wyjaśnienia, które tam powinny się znaleźć?
 • Czy jeśli firma wykazała w sprawozdaniu odpad budowlany pod kodem 17 04 05 odpady metalowe w pozycji odpadów budowlanych, to jest to prawidłowe?


BDO – baza danych o odpadach

 • Poruszanie się po systemie BDO: gdzie szukać danych?
 • Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO – kogo obowiązuje?
 • Sankcje za brak wpisu do BDO lub prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru
 • W jaki sposób korzystać z bazy, dostęp do bazy dla gminy


Jakie są sposoby gospodarowania odpadami i ewidencja odpadów?

 • Odbieranie a zbieranie odpadów, odzysk unieszkodliwianie odpadów
 • Przygotowanie do ponownego użycia
 • Ewidencja odpadów


Weryfikowanie informacji przekazywanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady

 • Sprawozdania podmiotów odbierających i zbierających odpady – omówienie
 • Na co zwrócić głównie uwagę przy weryfikacji sprawozdań podmiotów i czy czekać na przesłanie korekt?
 • Jak uzyskać rzetelne dane od podmiotów odbierających i zbierających odpady?
 • Nieosiąganie wymaganych poziomów przez odbierających spoza systemu
 • Nieskładanie sprawozdań przez zbierających odpady komunalne – co zrobić?
 • Ogólne wymagania sprawozdawcze dotyczące PSZOK i instalacji komunalnych
 • Sprawozdania podmiotów prowadzących zbieranie odpadów

Prowadzący

Irena Reszka - wieloletni praktyk w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz kontroli sprawozdań gmin z gospodarowania odpadami komunalnymi. Swoje doświadczenie budowała m.in. w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na stanowisku inspektora, w Referacie Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skierniewice jako podinspektor a także jako Inspektor Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
06 marca 2024

Podobne szkolenia