Wideoszkolenie: Pomniki przyrody

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Problematyka uchwał dotyczących powołania pomników przyrody. Czy można zrobić inwentaryzację starych, obecnych pomników przyrody i na jej podstawie zrobić porządek w uchwałach? Jak postępować z drzewami pomnikowymi na posesjach prywatnych? Jak powinna wyglądać procedura przekazania zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz radnych rad gminnych zaangażowanych w stanowienie i nadzór nad pomnikami przyrody, oraz zajmujących się wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarze Natura 2000. Szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników Zakładów Gospodarki Komunalnej i Zakładów Zieleni Miejskiej, pracowników Referatu Zieleni, Wydziału Ochrony Środowiska, pracowników Zarządów Dróg i Zieleni, architektów krajobrazu i ogrodników miejskich.


Czy uchwała może być zbiorcza dla wszystkich pomników na terenie gminy?
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń od samego początku spotkania. Nasz prelegent jest jednym z dwudziestu trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej Inicjatywy. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Kto zajmuje się pielęgnacją pomników przyrody na działce prywatnej? Kto odpowiada za stan pomnika przyrody, gdy rośnie na prywatnej posesji?
 • Jaka jest procedura likwidacji pomnika przyrody? Czy konieczne jest podjęcie uchwały? Jaką uchwałę podjąć?
 • Co robić z pomnikiem przyrody jeśli stwarza zagrożenie?
 • Jak wygląda sytuacja wycinki drzew w obszar chronionego krajobrazu? Czym się kierować przy wydawaniu decyzji, rozporządzeniem czy ustawą?
 • Jakie obowiązki na gminę zostały nałożone w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718)? Jak powinna wyglądać procedura przekazania zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie obecności inwazyjnych gatunków obcych w środowisku?
 • W jaki sposób gmina przekazuje raporty dotyczące inwazyjnych gatunków chronionych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uchwała Rady Gminy ustanawiająca formę ochrony przyrody
 • Uchwała Rady Gminy znosząca formę ochrony przyrody
 • Wzór druku zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego
 • Decyzja sprzeciwiająca się zamiarowi usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • Protokół oględzin drzew
 • Karta przeglądu form ochrony przyrody
 • Wyroki Sądów Administracyjnych z komentarzami

Szczegółowy program szkolenia:

Problematyka uchwał dotyczących powołania pomników przyrody. Konieczność aktualizacji starych uchwał uchwalonych przez wojewodów dotyczących pomników przyrody, użytków ekologicznych itp.

 • Jak dokonywać inspekcji i pielęgnować pomniki przyrody? Zabieg pielęgnacyjny musi być poprzedzony uchwałą rady gminy i realizowany przez specjalistyczne firmy na określonych warunkach
 • Jak postępować z pomnikami przyrody, które znajdują się na terenach prywatnych?
 • Jakie obowiązki ma gmina w zakresie danych przekazywanych do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody?
 • PRZYKŁAD: istnieje potrzeba zaktualizowania uchwał, dotyczących wykazu pomników przyrody (doprecyzowanie lokalizacji, zmiana liczby, braki) tym bardziej, że okazało się, że RDOŚ nie ma kilku uchwał gminy z roku 1994 i 1997, na które się powołujemy. W tych uchwałach pojawia się paragraf dotyczący wejścia w życie – ma być nim termin wywieszenia informacji (uchwały) na tablicy ogłoszeń urzędu. Niestety, uchwały te nie zostały nigdy opublikowane, w żadnym dzienniku urzędowym. Czy te uchwały są ważne? Czy w tamtych latach wymagały ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym? Jak je traktować, skoro nie zostały dopełnione formalności związane z publikacją ww. uchwał w Dz.U.? Jest to na tyle istotne, że uchwałami tymi ustanowioną dość dużą liczbę pomników przyrody, których dotyczyć będą aktualne uchwały.
 • Czy można podjąć uchwałę na cały rok, dotyczącą cięć pielęgnacyjnych, obejmujących wszystkie pomniki przyrody, a następnie – w zależności od funduszy – przeznaczać konkretne środki na konkretne drzewa? Podejmowanie pojedynczych uchwał, dotyczących pielęgnacji poszczególnych pomników trwa zbyt długo i można nie zdążyć w czasie prac wykonywanych przez firmy wykonujące cięcia.
 • Czy można zrobić inwentaryzację starych, obecnych pomników przyrody i na jej podstawie zrobić "porządek" w uchwałach - tzn. uchylić stare i wprowadzić formy ochrony przyrody nowa uchwałą zbiorczą?
 • Czy uchwała może być zbiorcza dla wszystkich pomników na terenie gminy? Czy wolno nam jedną uchwałą dokonać aktualizacji pomników przyrody, np. będących w zarządzie konkretnego nadleśnictwa, czy musimy dokonać pojedynczych aktualizacji pojedynczych uchwał, obejmujących konkretne pomniki na terenie gminy?
 • Część pomników przyrody w gminie została ustanowiona np. w latach 70. i podane są nieaktualne zapisy; czy Rada Miejska powinna uchwalić nowe?
 • Czy uchwałę w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych również konsultuje się z RDOŚ przed jej uchwaleniem?
 • Jeśli pomnik przyrody znajduje się na terenie zabytku i prace pielęgnacyjne trzeba uzgadniać z konserwatorem zabytków, to czy Rada Gminy też musi podjąć oddzielnie uchwałę o pracach pielęgnacyjnych dla tego zabytku?
 • Czy w kwestii nazewnictwa panuje dowolność, czy obowiązują jakieś zasady?
 • Czy są znormalizowane oznakowania pomników przyrody?
 • Czy gmina sama zleca zrobienie tablic informacyjnych i sama za nie płaci?
 • Tabliczkę z informacją o "alei drzew" umieszczamy na drzewie, czy przed aleją drzew, na samodzielnej nóżce?
 • Jak postępować w sytuacji uszkodzenia/zniszczenia pomnika przyrody, co należy zrobić?
 • Mieszkanka złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, na terenie objętym strefą chronionego krajobrazu. Drzewa są w złym stanie zdrowotnym. Co w takim przypadku?
 • Wymagania pielęgnacyjne odnośnie pomników przyrody – jak często dokonywać cięć, czy i jak prowadzić ewidencję cięć, dzienniki cięć?
 • Jak postąpić z pojedynczym pomnikiem przyrody, rosnącym w alei drzew?
 • Jeżeli właściciel gruntu rolnego chce wyciąć hektar lasu z obszaru Natura 2000 (prawdopodobnie jest to samosieja, ale już podrośnięta), to czy dajemy zgodę w ramach przywrócenia gruntu do użytku rolnego, czy występujemy do RDOŚ? Kto ma wystąpić – urząd czy właściciel gruntu?
 • Jeżeli osoba prywatna usuwa drzewo z terenu Natura 2000, to do gminy składa zgłoszenie i gmina nie oceniając oddziaływania na środowisko wydaje decyzję milczącą?
 • Jeżeli 90% gminy jest objęte programem Natura 2000, to na wszystko wymagane jest zezwolenie?
 • Czy w przypadku usuwania cisa pospolitego każdorazowo potrzebne jest odstępstwo od ochrony gatunków chronionych?
 • Jak postępować w przypadku pomnika przyrody, rosnącego się na terenie prywatnym, którego konary zagrażają transportowi ulicznemu? Czy na każde działanie niezbędne jest zgłoszenie i zezwolenie, czy można zrobić cięcie pielęgnacyjne bez tych dokumentów?
 • Kto jest odpowiedzialny za pielęgnację drzew pomnikowych rosnących na terenie Skarbu Państwa, na drodze gminnej? Starostwo czy gmina? Nieuregulowany charakter prawny
 • Czy zawsze mamy obowiązek ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminnym, na wniosek mieszkańca (oczywiście spełniającego wymagania)? Czy możemy odmówić?
 • Jak uchylać pomniki przyrody ustanawiane w latach pięćdziesiątych przez inny organ niż Rada Gminy?
 • Czy można usunąć ułamane konary albo całe przewodniki pomników przyrody?
 • Czy o zniesieniu pomnika przyrody, znajdującego się na terenie prywatnym, decyduje właściciel terenu?
 • Czy w przypadku zniesienia pomnika przyrody na ternie leśnym, usunięcie drzewa może nastąpić na podstawie ustawy o lasach?
 • Gdzie można sprawdzić, jakie pomniki przyrody mamy w gminie? Czy jest jakiś geoserwis, miejsce, gdzie są one szczegółowo opisane?
 • Czy przy ustanawianiu pomnika przyrody wymagane są konsultacje społeczne?
 • Czy przy ustanawianiu pomnikiem przyrody alei drzew należy zmierzyć wszystkie obwody i podać je do karty, czy wystarczą jedynie przedziały obwodów?
 • Jeżeli RDOŚ wydaje postanowienie odmowne na wycinkę, to czy jest to opinia ostateczna czy Burmistrz może wydać decyzję zezwalającą?
 • Czy dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych trzeba dokonywać uchwalą Rady Gminny, jeżeli w uchwale powołującej taki obowiązek nie został zapisany?
 • Jak weryfikować posiadanie kursu II stopnia? Czy możemy dopuścić do przeprowadzenia zabiegów firmy bez tych uprawnień?
 • Czy jest zapis ustawowy na ten wymóg?
 • Jeśli mamy opinię dendrologiczną, wskazującą na zabiegi pielęgnacyjne, wtedy piszemy o uzgodnienie do RDOŚ, potem podejmujemy uchwałę, a następnie firma wykonuje zabiegi?
 • Czy wszystkie zabiegi należy opiniować w RDOŚ?
 • Jakie są wymagania dla firm wykonujących opinie?
 • Jak radzić sobie z wykonaniem załącznika graficznego, zgodnie z wymaganiami RDOŚ, jeśli dendrolog przedkłada mapy drukowane z kartografii z kropką przez niego narysowaną? Czy można komuś zlecić wykonuje mapy?
 • Jak opracować załącznik mapy dla użytków ekologicznych - czy są jakieś darmowe portale, lub czy można wykonać załącznik na CRFOP, ze współrzędnymi punktów załamań?
 • Na jakiej podstawie możemy odmówić osobie fizycznej zezwolenia na usunięcie pomnika z terenu prywatnego?
 • Czy wolno usunąć gałąź, która wystaje za ogrodzenie na drogę (drzewo jest na terenie zabytkowym, przy dworku)?
 • Gdzie można sprawdzić zabytki swojej gminy w Internecie?

Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z wejściem w życie ustawy o gatunkach obcych? Nowe zadania i obowiązki, których wcześniej gminy nie realizowały

 • Jakie obowiązki zostały nałożone na gminę w związku z z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718)?
 • Jak powinna wyglądać procedura przekazania zgłoszenia inwazyjnego gatunku obcego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie obecności inwazyjnych gatunków obcych w środowisku?
 • W jaki sposób gmina przekazuje raporty dotyczące inwazyjnych gatunków chronionych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska?

Jak postępować z pomnikami przyrody, które rosną na posesjach prywatnych?

 • Czy można ustanowić pomnik przyrody bez zgody właściciela działki, na której rośnie?
 • Jakie przepisy regulują zarządzanie tak usytuowanymi pomnikami przyrody?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne ma gmina wobec takich pomników?
 • Czyjej opiece podlega pomnik przyrody rosnący na terenie prywatnym: właściciela czy gminy? Czy tylko właściciel ma się zajmować pomnikiem przyrody, czy gmina również?
 • Jakie formy nakazu dotyczące wykonywania prac pielęgnacyjnych może stosować gmina?
 • Czy gmina musi powiadamiać o pracach pielęgnacyjnych? Kogo?
 • Co ma zrobić gmina, gdy właściciel chce pieniądze na pielęgnację pomnika przyrody?
 • Czy musi być zgoda właściciela aby wprowadzić na jego terenie formy ochrony przyrody? Czy wnioskować o uchwalenie skoro jest wyraźny sprzeciw mieszkańca?
 • Jak postąpić w sytuacji nacisków społeczeństwa w celu uznania drzewa za pomnik przy jednoczesnym sprzeciwie właściciela działki?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy właściciel chce rozbudować działkę i drzewo jest kolizyjne?
 • Jak unikać odwołania na zajętość terenu w sytuacji, kiedy nie było zapytania o zgodę właściciela?
 • Jak postąpić w przypadku roszczeń odszkodowań z wyłączenia części gruntu?
 • Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy właściciel nie chce wpuścić urzędnika na teren działki w celu oceny stanu zdrowotnego pomnika? Jaka jest ścieżka postepowania - orzeczenia, interpretacje w tej sprawie?
 • Drzewo 400 cm obwodu, w bardzo dobrym stanie zdrowotnym zgłoszone do wycinki. Jaką wydajemy decyzję? Czy można uchwalić drzewo pomnikiem w takiej sytuacji?
 • Jak radzić sobie z niechęcią mieszkańców na ustanawianie nowych pomników?

Standardy pielęgnacji drzewostanów. Jak otoczyć opieką pomniki przyrody? Jakie zabiegi pielęgnacyjne można stosować?

 • Jak prawidłowo wykonywać cięcia w obrębie koron drzew? Jaki okres jest najlepszy na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew?
 • Jak oceniać stan zdrowotny oraz stabilność drzew, które posiadają dziuple, ubytki, wypróchnienia?
 • Jakie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać aby utrzymać drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej?
 • W jaki sposób przeprowadzić inspekcję i diagnostykę drzew bez użycia specjalistycznych sprzętów oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń pomiarowych?
 • Czy można podcinać pomniki do 30 % korony? Jakie są zalecenia dotyczące podcinania pomników przyrody?
 • Przeprowadzenie sieci pod pomnikami-realizacja inwestycji celu publicznego w obrębie systemu korzeniowego pomnika przyrody
 • Jak radzić sobie z brakiem odpowiedzialności za uszkodzenia lub obumarcia drzew wskutek prowadzonych inwestycji (np.: parkingi budowane wokół pomników przyrody, przebudowy drogi, rewitalizacje)?
 • Co to są rozwiązania alternatywne przy realizacji inwestycji celu publicznego? Czy jeśli firma wodociągowa przedstawi organowi rozwiązania alternatywne, które nie uszkodzą korzeni, to nie ma konieczności podejmować uchwały zdejmującej ochronność?
 • Jakie obostrzenia można zastosować wobec wykonawcy drogi lub przyłącza wodno – kanalizacyjnego?
 • Jakie warunki powinniśmy zapisać w sytuacji, kiedy idzie droga i jest potrzeba wykonania prac ręcznych przy korzeniach drzew pomnikowych?
 • Kto powinien się zajmować pielęgnacją pomnika przyrody, jeśli działka jest zagrodzona, a właściciel chce pielęgnować? W jakiej formie musi mieć zgodę od organu na przeprowadzenie takich zabiegów np. usuniecie posuszu, podcięcie gałęzi? Czy drogą uchwały rady gminy na zabiegi pielęgnacyjne?
 • Kto sprząta liście na działce prywatnej lub spółdzielni? Kto odpowiada za pielęgnację a kto za zabiegi jak: wiązania, przycięcia, zabezpieczenia?
 • Czy pomnik przyrody powinien być ogrodzony?
 • Jakie wymagania stosować co do osób, które zajmują się konserwacją, pielęgnacją i leczeniem pomników przyrody?
 • Jakie dokumenty powinny być gromadzone od firm pielęgnujących drzewa pomnikowe?
 • W jaki sposób pisać uchwały dotyczące prac pielęgnacyjnych?
 • Jak poprawnie stosować cięcia pielęgnacyjne?
 • Czy można robić wiązania? Czy takie zabiegi trzeba również uzgadniać z RDOŚ?
 • Jakie są możliwości gminne związane z wiązaniami w koronach?
 • Jakie zabiegi pielęgnacyjne można wykonać?
 • Jak dbać o pomniki przyrody w mieście?
 • Zaopatrywanie systemu korzeniowego w substancje
 • Czy można obciąć nadłamane podczas wichury i stwarzające zagrożenie dla odwiedzających ludzi gałęzie pomnika przyrody, np. dębu bez uzgodnień?
 • Wizja w terenie. Co dokładnie sprawdzamy?
 • Jak przycinać drzewo pomnikowe, aby gniazdo bociana się utrzymało?
 • Kto zajmuje się pielęgnacją pomników przyrody na działce prywatnej? Kto odpowiada za stan pomnika przyrody , gdy rośnie na prywatnej posesji?
 • Kto odpowiada za stan pomnika przyrody gdy rośnie w parku na terenie publicznym?
 • Zajmowanie się pomnikami przyrody na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 • Pomniki przyrody, które są martwe – co należy z nimi robić? Czy trzeba z nimi coś robić, jeśli rosną na terenie leśnym?
 • Jakie są najlepsze, nowoczesne metody usuwania suszu gałęziowego i innych zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony oraz pnia drzewa? W jaki sposób zabezpieczać rany po cięciach, jak je pielęgnować?
 • Gmina posiada piękną aleję lipową (2 × 7 drzew), którą w całości ustanowiono pomnikiem przyrody, ale jedno z drzew jest w wyraźnie bardzo złym stanie – co z nim robić

Jaka jest procedura zdjęcia ochronności z pomnika? Kwestie prawne związane z likwidacją pomników przyrody

 • Kto klasyfikuje pomnik do usunięcia?
 • Kto odpowiada za zmianę statusu drzewa z pomnika przyrody na zwykłe drzewo, by można je było usunąć, jeżeli stanowi zagrożenie (na terenie zwykłym, niezabytkowym)? Wcześniej uznano je za pomnik zarządzeniem wojewody, teraz jest we władaniu gminy- do kogo więc się zwrócić?
 • Jak powinien wyglądać wzór wniosku o usunięcie pomnika przyrody? Jakie dane są potrzebne do usunięcia takiego drzewa?
 • Kto może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną?
 • Czy należy znieść ochronność pomnika przyrody, który rośnie na działce w posiadaniu innej osoby niż w rejestrze pomników? Czy projekt zdjęcia ochronności przesyłamy do RDOŚ uchwałą?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie związane z wydawaniem zgody na usunięcie pomnika przyrody jeśli występuje konflikt interesów na linii: właściciel posesji (kwestie związane z bezpieczeństwem) – towarzystwo ekologiczne, będące stroną postępowania, które absolutnie nie wyraża zgody na usunięcie pomnika?
 • Czy można zmienić status z pomnika przyrody w przypadku nagłego zagrożenia?
 • Jak przeprowadzić likwidację pomnika przyrody ze względu na zły stan fitosanitarny? Czy uzgodnienie tego stanu jest obowiązkowe z konserwatorem zabytków, gdy pomnik przyrody znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?
 • Jak postępować w sytuacjach zgłoszonego zniszczenia pomnika przyrody?
 • Jakie mogą być przyczyny usuwania drzew pomnikowych?
 • Jakie muszą być spełnione warunki aby zdjąć pomnik przyrody?
 • Procedura zniesienia ochronności z pomnika przyrody w sytuacji, kiedy drzewo pomnikowe przewraca się na środku drogi i nie ma miejsca, na które można je odsunąć. Jakie czynności można wykonać w takich sytuacjach? Czy należy blokować drogę i czekać na uchwałę rady gminy?
 • Jak postąpić w sytuacji zgłoszenia od zarządcy dróg o usunięcie drzewa będącego pomnikiem?
 • W jakich sytuacjach występuje prawo wniesienia sprzeciwu?
 • Jak wygląda procedura po odwołaniu od decyzji zniesienia ochronności?
 • Czy śmierć drzewa uznanego za pomnik przyrody musi być przesłanką do zniesienia jego ochrony?
 • Kto ma usunąć pomnik przyrody w sytuacji, w której nawet straż pożarna nie podejmuje takich działań względem drzewa?
 • Usuwanie drzew pomnikowych z powodu montażu instalacji fotowoltaicznych
 • Czy można robić pomiar w trakcie sporządzania protokołu z usunięcia drzewa, które jest pomnikiem przyrody i na jakiej wysokości?

Jak rozpoznać potencjalny pomnik przyrody? Jaka jest procedura ustanawiania szczególnej ochrony?

 • Na jakiej podstawie uznać drzewo za pomnik przyrody?
 • Jak powinna wyglądać procedura uznania drzewa za pomnik przyrody?
 • Jak napisać projekt uchwały w celu ustanowienia pomnika przyrody? Jakie załączniki powinny być dołączone do projektu uchwały? Z kim należy uzgadniać projekt uchwały?
 • Czy w uchwale powinien widnieć zapis, ile metrów ochronnych jest wokół drzewa? Czy prezydent miasta ma prawo zawężać lub powiększać strefę ochronną?
 • Czy uchwała o pomnikach przyrody powinna być ustalana z radą pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi?
 • Jak wygląda objęcie pomnikiem przyrody drzew na terenie spółdzielni mieszkaniowej?
 • Czy pomniki przyrody należy monitorować ciągle, czy od czasu do czasu?
 • Co jaki czas trzeba aktualizować obmiary pomnika przyrody?
 • Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencyjna, aby skutecznie monitorować stan zdrowotny pomnika przyrody?
 • Jak dokumentacja jest niezbędna oraz jaki należy zrobić opis przyrodniczy drzewostanu, aby drzewo uznać za pomnik przyrody?
 • Jest grupa pomników, które nie spełniają tych samych wymiarów, ale rosną obok siebie. Czy jest to właściwe, jeśli niektóre drzewa nie spełniają wymiarów pomnikowych?
 • Czy każdy może zgłosić drzewo do ochrony pomnikowej?
 • Kto ustala pomniki przyrody? Jakie obwody brać pod uwagę?
 • Czy potrzebna jest opinia dendrologiczna przy ustanawianiu drzewa pomnikiem?
 • Jakich drzew nie bierzemy pod uwagę do ustanawiania pomników przyrody?
 • Czy chore drzewo brać pod uwagę przy ustanawianiu pomnika przyrody?
 • Jak ustanowić pomnik przyrody, jeśli nie ma na to zgody Lasów Państwowych?


Usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków

 • Czy każde drzewo wymaga konsultacji i zgody konserwatora? Jakie są progi obwodu tych drzew?
 • Czy zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów wydawać jedno pozwolenie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami? Czy dotyczy to także prywatnych posesji?
 • Jak informować osoby fizyczne - właścicieli działek wpisanych do rejestru zabytków - o zasadach usuwania drzew i krzewów z ich nieruchomości?
 • Jakie są zasady usuwania zieleni na cmentarzach? Czy można usuwać drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, które niszczą nagrobki? Czy gminę, która planuje usunąć drzewa niszczące nagrobki na cmentarzu, można zwolnić z opłat?
 • Jaka jest procedura usuwania drzew z alei wpisanych do rejestru zabytków?
 • Czy wszystkie kwestie dotyczące pomników przyrody wymagają konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków? Czy konserwator musi akceptować miejsce dosadzania drzew i sposób przycinania krzaków?
 • Jakie gatunki drzew są pod ochroną? Czy wszystkie gatunki drzew można wycinać? Czy potrzebna jest specjalna procedura do usunięcia takich drzew?
 • W jakim celu obejmować ochroną obszar chronionego krajobrazu? W jakich sytuacjach tworzymy zespół przyrodniczy?
 • Czy każdy może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru zabytków? Czy właściciel działki prywatnej jest czynnym uczestnikiem procedowania?
 • Jak wygląda sytuacja wycinki drzew w obszar chronionego krajobrazu? Jakie są odstępstwa i czym się kierować przy wydawaniu decyzji rozporządzeniem czy ustawą?
 • Jak naliczyć karę jeżeli ktoś bez zgody wyciął drzewa z parku przy zespole zamkowym wpisanym w spis zabytków?
 • Kto nalicza karę za drzewo usunięte bez zgody z parku zabytkowego?

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000, w obszarze chronionego krajobrazu i w parku krajobrazowym

 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na obszarze Natura 2000?
 • Czy i kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie parku krajobrazowego lub w obszarze chronionego krajobrazu?
 • W jakich sytuacjach należy konsultować wydanie decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Wycinka podtopionych i poprzewracanych drzew na opał – kiedy można wydać zezwolenie na usunięcie drzew?
 • Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach zamkniętych i w obszarze Natura 2000?
 • Postępowanie z użytkami ekologicznymi, obszarami Natura 2000. Jak uzyskiwać pozwolenia na poszczególne formy ochrony przyrody, zezwolenia na wycinki, zezwolenia na wykonywanie prac pielęgnacyjne?
 • Czy każdorazowo należy uzgadniać usunięcie drzewa na prywatnej działce, która mieści się na obszarze Natura 2000 z RDOŚ?

Problematyka form ochrony przyrody w gminach

 • Jaka jest rola społeczeństwa procesie ustanawiania formy ochrony przyrody?
 • Jakie są obowiązki gminy po ustanowieniu formy ochrony przyrody?
 • Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ustanawianiu form ochrony przyrody
 • W jaki sposób prowadzić rejestr i monitorować stan form ochrony przyrody na terenie gminy?
 • W jaki sposób i z jaką częstotliwością należy dokonywać aktualizacji danych dotyczących form ochrony przyrody w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody?
 • Jak należy oznakować formy ochrony przyrody?
 • Do kogo się zwrócić, jeśli w spisie gminnym istnieje pomnik przyrody ale GDOŚ twierdzi że go nie ma? Jak szukać w dziennikach urzędowych pomników przyrody?
 • Uregulowania prawne i przepisy kompetencyjne po 2009 roku. Jaka moc mają uchwały i zarządzenia wojewody z chwilą zmian kompetencyjnych?
 • Odnajdowanie i określanie usytuowania pomnika przyrody pomników przyrody według niejasnych informacji posiadanych przez gminę. Przykład: gmina posiada około 16 pomników przyrody, ale nie są one dokładnie zlokalizowane; jedyny opis jaki posiada gmina, to np. informacja: „obiekt usytuowany 20 m od ścieżki” lub „40 m od drogi” a teraz każe się gminie odnaleźć obiekt, dookreślić lokalizację i znaleźć pieniądze na opiekę – czy faktycznie gmina ma za to płacić?
 • Czy jest konieczna dodatkowa (poza gminnymi) rejestracja pomników przyrody? Jakie są obowiązki gmin w tym zakresie

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów

Rozpoznawanie drzew w okresie bezlistnym

Prowadzący

Adrian Brzozowski – praktyk, inspektor w UM Ciechanów, inżynier środowiska, magister zarządzania. Ukończył studia podyplomowe pn. „Monitoring Środowiskowy i Mediacje Konfliktów Ekologicznych" UKSW w Warszawie. Jest jednym z dwudziestu trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej Inicjatywy. Pracując w Urzędzie Miasta Ciechanów wydał około tysiąca decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i/lub krzewów. W związku, z czym ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zarządców dróg (w tym GDDKiA), PKP, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych przedsiębiorstw czy innych podmiotów. Ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
01 lipca 2022
od 439.00
26 sierpnia 2022
od 439.00
06 października 2022

Podobne szkolenia