Wideoszkolenie: Niebieska karta

Konsekwencje nadchodzących zmian w procedurze Niebieskiej Karty

od 399.00 zł

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się procedurą niebieskiej karty

UWAGA! NOWE! Odpowiedzialność pracownika OPS i ochrona danych osobowych w Procedurze NK!

Szkolenie uwzględnia najnowszą, bo podpisaną 3 kwietnia bieżącego roku zmianę w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a określającą m.in. zasady dostępu do dokumentacji wytworzonej przez grupy robocze, w tym do danych osobowych dla ofiar i sprawców przemocy domowej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie dane osobowe może, a jakich nie możne gromadzić grupa robocza?
 • Komu Przewodniczący ZI ma obowiązek udzielić dostępu do dokumentacji Procedury NK ?
 • W jakich okolicznościach sprawca przemocy będzie miał wgląd w dokumentacje Procedury NK?
 • Czy sprawca może uzyskać dostęp do danych osobowych ofiar przemocy?
 • Jakie będą konsekwencje wprowadzenia tych zmian w pracy grup roboczych?
 • Odpowiedzialność karna i służbowa pracownika socjalnego – jak jej zapobiegać?
 • Na jakie zarzuty przed sądami cywilnymi może narazić się pracownik realizujący procedurę NK?

Szczegółowy program szkolenia:

WAŻNE! Zapowiadane kierunki zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Jakie dane osobowe może, a jakich nie możne gromadzić grupa robocza?
 • Komu Przewodniczący ZI ma obowiązek udzielić dostępu do dokumentacji Procedury NK ?
 • W jakich okolicznościach sprawca przemocy będzie miał wgląd w dokumentacje Procedury NK?
 • Czy sprawca może uzyskać dostęp do danych osobowych ofiar przemocy?
 • Jakie będą konsekwencje wprowadzenia tych zmian w pracy grup roboczych?
 • Odpowiedzialność karna i służbowa pracownika socjalnego – jak jej zapobiegać?
 • Na jakie zarzuty przed sądami cywilnymi może narazić się pracownik realizujący procedurę NK?
 • Odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Procedury NK
 • Skutki wprowadzenia RODO w Procedurze NK
 • Odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność służbowa za udostępnienie danych osobom nieuprawnionym
 • Jakie skutki może przynieść nowe prawo, umożliwiające sprawcy wgląd w dokumentację Procedury NK?
 • W jakiej sytuacji przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego naraża się na zasądzenie grzywny, w związku z obowiązkiem przekazania skargi na działalność Zespołu do Sądu Administracyjnego?
 • Jak radzić sobie ze skargami osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie?
 • Komu i w jakich sytuacjach można udostępnić dane osobowe z procedury NK?
 • Czy realizować procedurę dla osób niezamieszkujących – wpływ Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy na procedurę Niebieskiej Karty
 • Pomocne wzory – ważny element prostej i przejrzystej dokumentacji
 • Dobre praktyki w pracy z rodzinami z problemem przemocy

Komu i w jakich sytuacjach można udostępnić dane osobowe z procedury NK?

 • Czy można udostępnić dokumentację na wniosek sądu cywilnego?
 • Czy można udostępnić dokumentację osobie doznającej przemocy w rodzinie?
 • Czy sprawca przemocy ma prawo wglądu do dokumentacji w procedurze NK?
 • Ochrona danych osobowych, a wnioski różnych instytucji i osób o udostepnienie danych osobowych. – na co należy uważać?

Skutki wprowadzenia RODO, praktyczne wyjaśnienie problemu – odpowiedzialność za ochronę danych osobowych gromadzonych w Procedurze NK:

 • Odpowiedzialność ośrodka pomocy społecznej za ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Procedury NK
 • Odpowiedzialność karna za udostępnienie danych osobom nieuprawnionym

Odpowiedzialność pracownika za realizację procedury NK.

 • Odpowiedzialność karna. Czy pracownik socjalny i pedagog jest funkcjonariuszem publicznym i odpowiada z art. 231 k.k.?
 • Jakie zarzuty w postępowaniu cywilnym mogą być postawione w związku z realizacją procedury?
 • W jakiej sytuacji należy przekazać skargę na działalność ZI do Sądu Administracyjnego?
 • Odpowiedzialność służbowa pracownika socjalnego realizującego Procedurę NK

Kwestie sporne. Wszczęcie postępowania a uprawnienia pracownika socjalnego. Kompetencje organów biorących udział w procedurze

 • Czy wszczynać i realizować procedurę dla osób niezamieszkujących razem?
 • Jak likwidować bezsensowne wszczynanie procedur?
 • Prawidłowe sposoby wszczynania procedury dla małoletnich dzieci doświadczających przemocy.
 • Czy realizować Procedurę w sytuacji gdy osoba małoletnia jest sprawcą przemocy w rodzinie?
 • Obowiązki pracownika socjalnego w przypadku uzyskania anonimowej informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie
 • Zmiana miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy/podejrzanej o stosowanie przemocy. Która gmina jest odpowiedzialna za prowadzenie procedury?
 • Czy można domagać się udostępnienia notatek policyjnych po wizytacji rodziny w związku z Niebieską Kartą?

Jak ważne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji w procedurze NK? Praktyczne wzory

 • Jak sporządzać protokoły z posiedzeń grupy roboczej aby nie powielać informacji? Praktyczne wzory
 • Sposób dokumentowania działań i uzyskanych informacji - Czy prowadzić kartę pracy socjalnej? Czy dołączać notatki sporządzone przez inne służby?
 • Jak prawidłowo dokonać weryfikacji planu pomocy?
 • Okresowa ocena sytuacji rodziny– jak ją przeprowadzić i dokumentować?

Istota pracy w Zespole Interdyscyplinarnym:

 • Zespół interdyscyplinarny nie ma osobowości prawnej, kto i na jakiej podstawie w związku z tym ma występować do sądu o wgląd w sytuację - Zespół czy Ośrodek Pomocy Społecznej?
 • Czy Zespół Interdyscyplinarny może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie? - Czy powinien zrobić to ośrodek pomocy społecznej?
 • Jakie trudności mogą pojawić się po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ZI? – m.in. utrata uprawnienia do złożenia zażalenia.
 • Upoważnienie Zastępcy do realizowania czynności w trakcie nieobecności Przewodniczącego ZI.
 • Jak prawidłowo powołać grupę roboczą? Czy powoływać stałe grupy robocze?
 • Kiedy istnieje obowiązek powołania kuratora sądowego do pracy w grupie roboczej?
 • Co oznacza obsługa administracyjno-biurowa zespołu interdyscyplinarnego - Kto ponosi koszty dojazdu na spotkanie zespołu/grupy? Czy z tytułu pracy w zespole/ grupie może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie?
 • Jak zmobilizować członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych do współpracy?
 • O czym powinien pamiętać członek ZI sporządzając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?
 • Jak długo prowadzić procedurę NK?
 • Konflikt małżeński w procedurze – prowadzić, czy zakończyć procedurę?

Trudna praca z ofiarą przemocy

 • Kto jest odpowiedzialny za sprawdzanie stanu bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy w rodzinie? Na czym polega monitoring sytuacji rodziny?
 • Kto i w jakiej formie zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie grupy roboczej?
 • Spotkanie z grupą roboczą osoby doznającej przemocy – pełny czy okrojony skład grupy?
 • Czy wypełniać formularz NK-C gdy osoba nie przyjdzie na spotkanie grupy roboczej? Co z planem pomocy?
 • Jak rozmawiać z osobą doświadczającą przemocy, kiedy podczas pracy grupy roboczej brakuje psychologa?
 • Realizacja procedury przy braku współpracy ze strony osoby doznającej przemocy w rodzinie
 • Osoba chora psychicznie. – Czy prowadzić procedurę?

Dziecko - ofiara, czyli jak pomóc aby nie skrzywdzić bardziej?

 • Kiedy należy powiadomić sąd rodzinny i prokuraturę o krzywdzeniu dziecka?
 • Czy powoływać asystenta rodziny do składu grupy roboczej?
 • Czy wypełniać NK-C dla małoletnich dzieci?
 • Co oznacza sformułowanie „bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dziecka”?
 • Co w sytuacji, gdy jedna ze służb obecna przy odebraniu dziecka nie wyrazi zgody na dokonanie czynności odebrania? Jak powinien zachować się pracownik socjalny?
 • Odpowiedzialność pracowników socjalnych za bezzasadnie i nielegalne odebranie dziecka - Jak tego uniknąć?
 • Kto ma obowiązek zorganizować transport dziecka po jego odebraniu?

Sprawca w procedurze Niebieskiej Karty, czyli praktyczne wskazówki jak pomóc osobie, która krzywdzi innych?

 • Pełnomocnik osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie. – czy możliwy jego udział w procedurze?
 • Skargi osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie – czego dotyczą, jak sobie z tym radzić.
 • Jakie działania mobilizacyjne podjąć aby sprawca chciał brać udział w grupie roboczej? – dobre praktyki
 • Czy można wypełnić NK-D w miejscu zamieszkania osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie?

Zakończenie procedury NK:

 • Spór w grupie roboczej co do przesłanki zamknięcia procedury NK.
 • Przesłanka braku zasadności prowadzenia działań – kiedy można się na nią powołać?
 • Czy przewodniczący Zespołu może nie wyrazić zgody na zamknięcie procedury mimo wniosku grupy roboczej w tej sprawie?
 • Czy informować sprawcę przemocy o zakończeniu procedury?
 • Czy można monitorować sytuację rodziny po zamknięciu procedury?

Zapowiadane kierunki zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Prowadzący

Praktyk, pracownik jednego z większych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Polsce. Prawnik, z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego oraz członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRPiPS, współautor dokumentów strategicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
22 lutego 2022

Podobne szkolenia